0

Tuyển tập 98 đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Tiếng Anh cực hay có đáp án và bình luận chi tiết của Tuyensinh247 (Phần 1)

126 4,761 17

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2016, 14:15

[...]... SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC (Đề thi gồm: 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2016 Môn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề: 152 Họ và tên thí sinh: ………………………… Số báo danh: ………… A SECTION A: (8 points) (ID: 11 4980 ) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet... 26 Đáp án B Apply to smt = nộp đơn vào cơ quan, tổ chức gì; apply for smt = nộp đơn để xin vào vị trí gì 27 Đáp án C The first + N + to V = đối tượng đầu tiên làm được điều gì 28 Đáp án A Be based on +N = dựa vào cái gì 29 Đáp án C Hành động sẽ được hoàn thành trước một mốc thời gian trong tương lai (By the end of the 21st century) ~ tương lai hoàn thành 30 Đáp án B Trước lời khen (ngôi nhà bạn có. .. thật là đáng yêu), người đáp cám ơn và hi vọng người nói sẽ ghé thăm 31 Đáp án C As soon as = ngay sau khi; by the time = cho tới khi; as though = mặc dù 32 Đáp án C Quá khứ phân từ có thể đứng đầu câu như một hình thức rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động 33 Đáp án B Câu điều kiện loại hỗn hợp: Mệnh đề "if" giả định 1 điều trái với quá khứ, và mệnh đề chính đưa ra giả định về một kết quả không có thật... số nhiều ~ động từ chia ở số nhiều, không thêm s 17 Đáp án D Because = bởi vì, therefore = vì thế, despite = mặc dù, although = mặc dù >> Truy cập http:/ /tuyensinh247. com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 7 18 Đáp án A Such as = như là (liệt kê); For instance, + mệnh đề = ví dụ như = For example, + mệnh đề 19 Đáp án C Musical instrument = dụng cụ âm nhạc 20 Đáp án D Trạng từ đứng... important 21 Đáp án B Affect (V) = gây ảnh hưởng; effect (N) = ảnh hưởng 22 Đáp án A Provide smb with smt = cung cấp cho ai cái gì 23 Đáp án D Đại từ quan hệ đứng sau dấu phẩy để chỉ cả một mệnh đề trước nó chỉ có thể là which; việc ông chủ sa thải làm cô ấy tức giận 24 Đáp án A Needn’t have done = đáng lẽ ra không cần làm gì trong quá khứ; could have done = đã có thể làm gì trong quá khứ 25 Đáp án D Look... hiện tại Cấu trúc: If + mệnh đề chia thì quá khứ hoàn thành (had + VpII), mệnh đề chính: would + V(nguyên thể) 34 Đáp án D That + mệnh đề có thể làm chủ ngữ trong câu; chỉ cả một sự việc gây ra điều gì 35 Đáp án B Pessimistic = bi quan; pessimist = người bi quan; optimistic = lạc quan; optimist = người lạc quan 36 Đáp án C Khi tường thuật câu hỏi; sau từ để hỏi là S + V (có chia lùi thời như câu trần... /ə/ 12 Đáp án B Đuôi s sau các âm /s, z, dʒ/ phát âm là iz, sau âm /l/ phát âm là s 13 Đáp án D Everyday activities = hoạt động thường ngày, work = công việc (không đếm được), job = nghề nghiệp, action = hành động 14 Đáp án B Prepare for smt = chuẩn bị cho cái gì 15 Đáp án A License = bằng, card = thẻ, diploma = chứng chỉ, paper = giấy, kết quả 16 Đáp án C Chủ ngữ trong câu là many fields ~ danh từ... sẽ là: will choose ~ chuyển sang gián tiếp là would choose 37 Đáp án C Dịch C: khóa học đại học về kinh tế thú vị; tính từ nhận xét tính chất đứng trước tính từ/danh từ tạo nên tên đối tượng 38 Đáp án B Cấu trúc đảo ngữ nhấn mạnh thì quá khứ đơn: Not until S + V-ed, did + S + V 39 Đáp án C >> Truy cập http:/ /tuyensinh247. com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 8 ... interview and the questionnaire 5 Đáp án C Survey được định nghĩa trong dòng đầu tiên: A survey is a study, generally in the form of an interview or a questionnaire, which provides information concerning how people think and act 6 Đáp án A Từ they để thay thế cho danh từ số nhiều đứng trong vế câu trước đó; ở đây danh từ số nhiều trong câu trước là interviews 7 Đáp án A Đoạn văn nói về 2 hình thức tiến... >> Truy cập http:/ /tuyensinh247. com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 6 ĐÁP ÁN THAM KHẢO 1 Đáp án A Dòng 2 đoạn 2; While such interviews can be highly entertaining, they are not necessarily an accurate indication of public opinion ~ Các phỏng vấn này không thể hiện chính xác quan điểm của cả cộng đồng ( vì chỉ thu hút được những người sẵn sàng đứng trước ống kính, và những người chỉ ... PHÚC (Đề thi gồm: 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2016 Môn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề: 152 Họ tên thí sinh: ………………………… Số báo danh:... lại rơi vào âm tiết thứ 44 Đáp án D Trọng âm từ rơi vào âm tiết thứ 2, từ lại rơi vào âm tiết thứ 45 Đáp án C Dạng so sánh tính từ healthy healthier, more 46 Đáp án B In the end, + mệnh đề = cuối... + V ( không chia) 41 Đáp án C In charge of +N = chịu trách nhiệm vấn đề 42 Đáp án B Trọng âm từ rơi vào âm tiết thứ 2, từ lại rơi vào âm tiết thứ 43 Đáp án B Trọng âm từ rơi vào âm tiết thứ 2,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 98 đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Tiếng Anh cực hay có đáp án và bình luận chi tiết của Tuyensinh247 (Phần 1), Tuyển tập 98 đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Tiếng Anh cực hay có đáp án và bình luận chi tiết của Tuyensinh247 (Phần 1),

Từ khóa liên quan