Bộ tài liệu về nghiệp vụ kế toán (tài liệu ôn tập thi tuyển công chức ngành kho bạc nhà nước)

209 1,865 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2016, 08:35

  B TÀI LI U BAO G M TÀI LI U: ✁ ✂ ✁ ☎ ✄ ✆ ✝ – Pháp l nh s 01/1998 quy ✞ ✟ nh v cán b , công ch c ✠ ☛ – Lu t k toán 03/2003 ✡ ✆✝ ✝ – Ngh ✆ ☎ ✆ nh s 128/2004 Quy ✞ ✝ ☛ nh chi ti t h ☛ ✌ ✍ ☛ ✑ i u c a Lu t k toán áp d ng l nh v c k toán nhà n ✎ ✡ ✆✝ ✝ – Ngh ✏ nh 129/2004 Quy ✆ toán áp d ng ho t ✏ ✆✝ ✟ ✝ nh h ✌ ✟ ng d n m t s ✍ ✆ nh 185/2004 Quy ✝ c ✞ ☛ i u c a Lu t k ✎ ✡ ✑ ✔ ✓ ☛ ✒ ✞ – Tài li u v KTKB ✄ – Tài li u H V cho NSNN cho TPT ✕ ✆ nh x ph t ph m vi hành l nh v c k toán ✄ ☎ ✌ ng kinh doanh ✓ ✝ – Ngh ✒ ✆ ☎ ✟ ng d n thi hành m t s ✕ ✓     Y BAN TH NG V QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p - T - H nh phúc S : 01/1998/PL-UBTVQH10 -✁ ✂ ✄ ☎ ✆ ✆ ✆ ✞ ✟ ✝ ☛ ✌ ✠✡ ☞ Hà N i, ngày 26 tháng n m 1998 ✍ ✎ PHÁP L NH CÁN B , CÔNG CH C ✏ ✓ ✑ ✒ ✔ xây d ng i ng cán b , công ch c có ph m ch t o c t t, có trình , n ng l c t n t y ph c v nhân dân, trung thành v i T qu c Vi t Nam Xã H i Ch Ngh a; ✕ ✖ ✗ ✣ ✖ ✕ ✗ ✗ ✤ ✩ ✘ ✥ ✗ ✥ ✙ ✚ ✛ ✥ ✖ ✦ ✜ ✖ ✧ ✙ ✢ ✢ ★ ✪ C n c vào Hi n pháp n ✣ ✙ ✫ c C ng Hoà Xã H i Ch Ngh a Vi t Nam n m ✦ ✗ ✗ ✩ ✪ ★ ✣ 1992; C n c vào Ngh quy t c a Qu c h i khoá X, k h p th v ch trình xây d ng lu t, pháp l nh n m 1998; ✣ ✙ ✭ ✕ ✫ ✤ ✩ ✢ ★ Pháp l nh quy ★ ✖ ✗ ✮ ✯ ✙ ✰ ng ✣ nh v cán b , công ch c ✭ ✰ ✗ ✙ Ch ng I NH NG QUY NH CHUNG ✲ ✴ ✳ ✵ ✶ i u 1: - Cán b , công ch c quy nh t i Pháp l nh công dân Vi t Nam, biên ch h ng l ng t ngân sách nhà n c, bao g m: ✵ ✷ ✗ ✙ ✫ ✸ ✖ ✭ ✜ ★ ★ ✹ ✦ ✺ ✔ m nhi m ch c v theo nhi m k 1- Nh ng ng i b u c c quan nhà n c, t ch c tr , t ch c tr - xã h i; ✻ ư ✼ ✦ ✽ ✧ ✾ ✖ ✖ ✙ ✭ ✿ ★ ✧ ✙ ✥ ✙ ★ ✭ ✮ ✗ ✔ c n d ng, b nhi m ho c c giao nhi m v 2- Nh ng ng i ng xuyên làm vi c t ch c tr , t ch c tr - xã h i ✻ th ✼ ✼ ✖ ❀ ✥ ★ ✧ ✧ ✙ ★ ✭ ❁ ✧ ✖ ❀ ✙ ★ ✭ ✥ ✗ ✔ c n d ng, b nhi m ho c giao gi m t công v 3- Nh ng ng i th ng xuyên, c phân lo i theo trình t o, ngành chuyên môn, c x p vào m t ng ch hành chính, s nghi p c quan nhà n c; m i ng ch th hi n ch c c p v chuyên môn nghi p v , có ch c danh tiêu chu n riêng; ✻ ư ✼ ✖ ✫ ✗ ✼ ✖ ❀ ✥ ❀ ✧ ✜ ✖ ✜ ✕ ★ ✗ ❁ ✖ ✻ ✗ ✥ ✜ ✖ ★ ư ❀ ✦ ❂ ✔ ✜ ★ ✙ ✛ ✰ ★ ✥ ✙ ✔ ✚ ✔ 4- Th m phán Tòa án nhân dân, Ki m sát viên Vi n ki m sát nhân dân; ✚ ★ ✔ c n d ng, b nhi m ho c c giao nhi m v 5- Nh ng ng i th ng xuyên làm vi c c quan, n v thu c quân i nhân dân mà không ph i s quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân qu c phòng; làm vi c c quan, n v thu c công an nhân dân mà không ph i s quan, ✻ ư ✼ ✖ ❀ ✥ ★ ✿ ★ ✼ ✪ ✧ ✖ ★ ✭ ★ ✖ ✭ ✗ ❁ ✗ ✖ ❀ ★ ✖ ✗ ✢ ✿ ✪ ✥ h s quan chuyên nghi p ✜ ✪ ★ ✁   i u 2: Cán b công ch c công b c c a dân, ch u s giám sát c a nhân dân, ph i không ng ng rèn luy n ph m ch t o c, h c t p nâng cao trình n ng l c công tác th c hi n t t nhi m v , công v c giao ✗ ✿ ✙ ✗ ✹ ★ ✚ ✩ ✛ ✖ ✭ ✜ ✖ ✙ ✕ ✯ ✩ ✤ ✖ ✗ ✔ ✣ ✕ ✖ ✕ ★ ✢ ★ ✥ ✥ ✖ ❀ ✁   i u 3: Cán b , công ch c vi c th c hi n quy nh c a Pháp l nh này, ph i tuân theo quy nh có liên quan c a Pháp l nh ch ng tham nh ng, Pháp l nh th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí v n b n pháp lu t khác ✗ ★ ✙ ★ ✿ ✖ ✘ ★ ✕ ✕ ★ ✖ ✭ ✫ ✭ ✩ ✩ ★ ★ ✢ ✢ ✣ ✿ ✤ - Cán b , công ch c công b c c a nhân dân, ch u s giám sát c a nhân dân, ph i không ng ng rèn luy n ph m ch t o c, h c t p nâng cao trình n ng l c công tác th c hi n t t nhi m v , công v c giao áp ng yêu c u t ng giai o n phát tri n c a t n c ✗ ✙ ✿ ✗ ✹ ★ ✩ ✭ ✚ ✛ ✖ ✜ ✖ ✙ ✕ ✯ ✩ ✤ ✖ ✗ ✔ ✣ ✕ ✖ ✕ ★ ✢ ★ ✥ ✥ ✖ ❀ ✖ ✙ ✔ ✽ ✹ ✖ ✜ ✩ ✖ ✛ ✦ ✁   i u 4: Công tác cán b , công ch c t d i s lãnh o th ng nh t c a ng C ng s n Vi t Nam, m b o nguyên t c t p th , dân ch i ôi v i phát huy trách nhi m c a ng i ng u c quan, t ch c, n v ✗ ✙ ✖ ❁ ✦ ✕ ✓ ✖ ✜ ✢ ✛ ✩ ✔ ✿ ✗ ✿ ★ ★ ✖ ✩ ✼ ✿ ✖ ✿ ✙ ✖ ✂ ✽ ✤ ✩ ✧ ✙ ✖ ✖ ✖ ✦ ✭ i u 5: ✵ ✷ y ban Th ng v Qu c h i, t ch c tr , t ch c tr -xã h i quy nh c th vi c áp d ng Pháp l nh i v i nh ng ng i b u c không thu c i t ng quy nh t i kho n i u c a Pháp l nh ✄ ✼ ✥ ✢ ✗ ✧ ✙ ✭ ✧ ✙ ✭ ✗ ✔ ✖ ✭ ✥ ★ ✥ ★ ✖ ✢ ✦ ✻ ✼ ✽ ✾ ✓ ✗ ✖ ✢ ❀ ✖ ✭ ✜ ✿ ✰ ✩ ★ ✔ 2- Chính ph quy nh c th vi c áp d ng Pháp l nh i v i cán b xã, ph ng, th tr n; s quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân qu c phòng c quan, n v thu c quân i nhân dân s quan, h s quan chuyên nghi p c quan, n v thu c công an nhân dân; thành viên H i ng qu n tr , t ng giám c, Phó t ng giám c, Giám c, Phó giám c, K toán tr ng nh ng cán b qu n lý khác doanh nghi p Nhà n c ✩ ✼ ✭ ✖ ✛ ✭ ✖ ✧ ✭ ✗ ✖ ✖ ✼ ★ ✥ ★ ✖ ✭ ✢ ✢ ✦ ✗ ✗ ✢ ✗ ✪ ✜ ✪ ✗ ✗ ✧ ✻ ✖ ★ ✿ ✥ ✪ ★ ✭ ✖ ✢ ✖ ✢ ✿ ★ ✖ ✢ ✦ ✖ ✺ ✫ Ch ng II NGH A V QUY N L I C A CÁN B , CÔNG CH C ✲ ☎ ✵ ✆ ✝ ✳ ✞ ✟ ✑ ✒ i u 6: Cán b , công ch c có nh ng ngh a v sau ây : ✷ ✗ ✙ ✻ ✪ ✥ ✖ Trung thành v i Nhà N c C ng Hoà Xã H i Ch Ngh a Vi t Nam; b o v s an toàn, danh d l i ích qu c gia; ✦ ★ ✕ ✕ ✦ ❀ ✗ ✗ ✩ ✪ ★ ✿ ✢ ✓ ng l i, ch tr ng c a ng 2- Ch p hành nghiêm ch nh sách, pháp lu t c a Nhà n c; thi hành nhi m v , công v theo úng quy nh c a pháp lu t; ✛ ✠ ✤ ✩ ✤ ✩ ✦ ✖ ✼ ✢ ★ ✩ ✥ ✩ ✥ ✿ ✖ ✖ ✭ 3- Tôn tr ng nhân dân, t n ph c v nhân dân, ✯ ✤ ✥ ✥ 4- Liên h ch t ch v i nhân dân, tham gia sinh ho t v i c ng n i c trú, l ng nghe ý ki n ch u s giám sát c a nhân dân; ★ ❁ ✦   ✂ ✜ ✫ ✭ ✕ ✦ ✗ ✖ ng dân c ✺ ✩ 5- Có n p s ng lành m nh, trung th c, c n ki m liêm chính, chí công vô t ; không c quan liêu, hách d ch, c a quy n, tham nh ng; ✫ ✖ ✢ ✜ ✕ ❀ ✭ ✽ ✾ ★ ✰ ✘ 6- Có ý th c t ch c k lu t trách nhi m công tác; th c hi n nghiêm ch nh n i quy c a c quan, t ch c; gi gìn b o v , c a công, b o v bí m t nhà n c theo quy nh c a pháp lu t; ✙ ✠ ✧ ✙ ✗ ✤ ✤ ✁ ✩ ★ ✦ ✖ ✧ ✭ ✙ ✕ ✻ ✩ ✿ ✼ ✯ ✤ ✖ ✢ ✂ 8- Ch p hành s th m quy n ✛ ✚ ✕ i u ✖ ✰ ✖ ✩ ✿ ★ ✤ 7- Th ng xuyên h c t p nâng cao trình ; ch công tác nh m hoàn thành t t nhi m v , công v ★ ★ ★ ✗ ✥ ✩ ✖ ✥ ng, sáng t o, ph i h p c giao; ✗ ✖ ✜ ❀ ✢ ❀ ng, phân công công tác c a c quan, t ch c có ✗ ✩ ✧ ✙ ✰ i u 7: Cán b , công ch c ch u trách nhi m tr c pháp lu t v vi c thi hành nhi m v , công v c a mình; cán b , công ch c gi ch c v lãnh o ph i ch u trách nhi m v vi c thi hành nhi m v , công v c a cán b , còng ch c thu c quy n theo quy nh c a pháp lu t ✵ ✷ ✗ ★ ✿ ✙ ✥ ✥ ✭ ✖ ✗ ✰ ✰ ★ ✩ ★ ✗ ✭ ★ ✩ ✤ ✙ ★ ✭ ✦ ✻ ✥ ✙ ✥ ✰ ✥ ★ ✖ ✩ ✜ ✗ ✙ ✤ i u 8: Cán b , công ch c ph i ch p hành quy t nh c p trên; có c n c cho quy t nh ó trái pháp lu t ph i báo cáo v i ng i quy t nh; tr ng h p v n ph i ch p hành quy t nh ph i ch p hành nh ng ph i báo cáo lên c p tr c ti p c a ng i quy t nh không ph i ch u trách nhi m v h u qu c a vi c thi hành quy t nh ó ✵ ✷ ✗ ✙ ✿ ✛ ✫ ✖ ✭ ✛ ✣ ✔ ✙ ✖ ✫ ✫ ✖ ✖ ✭ ✭ ư ✖ ✤ ✼ ✯ ✿ ✿ ✄ ✛ ✭ ★ ✰ ✿ ✩ ✦ ✛ ✕ ✤ ✿ ✫ ✫ ✩ ✖ ✭ ✼ ★ ✿ ✫ ✫ ✖ ✭ ✖ ✼ ✛ ✭ ✿ ✖ i u 9: Cán b , công ch c có quy n l i sau ây: ✵ ✷ ✗ ✙ ✰ ❀ ✖ ✓ ✓ ✓ c ngh hàng n m theo quy nh tài i u 74, i u 75, Kho n 2, Kho n i u 76 i u 77, ngh ngày l theo quy nh t i i u 73 ngh vi c riêng theo quy nh t i i u 78 c a B Lu t lao ng, ❀ ✠ ✣ ✓ ✖ ✭ ✰ ✰ ✓ ✿ ✿ ✓ ✰ ✰ ✠ ✖ ☎ ✭ ✜ ✰ ✠ ✓ ★ ✖ ✭ ✜ ✰ ✩ ✗ ✤ ✖ ✗ c ngh không h ng l ng Trong tr ng h p có lý sau cs ng ý c a ng i ng u c quan, t ch c s d ng cán b , công ch c; ✖ ❀ ✕ ✼ ✖ ❀ ✺ ✖ ✩ ✼ ✖ ✙ ✖ ✖ ✽ ❀ ✠ ✧ ✙ ✾ ✸ ✥ ✗ ✙ ✓ ✔ c h ng ch tr c p, b o hi m xã h i, m au, tai n n lao ng, b nh ngh nghi p, thai s n, h u trí ch t tu t theo quy nh t i i u 107, 142, 143, 144, 145 146 c a B Lu t Lao ng; ✖ ✓ ✗ ❀ ★ ✸ ✰ ✫ ★ ✖ ✗ ✿ ❀ ✛ ✿ ✗ ✰ ✫ ✩ ✗ ✤ ✖ ✗ ✾ ✢ ✖ ✜ ✛ ✖ ✖ ✭ ✜ ✗ ✓ c h ng ch IV c a Pháp l nh này; ✩ ❀ ★ ✸ ✫ ✖ ✗ h u trí, vi c theo quy ★ ✖ ✭ nh t i m c ch ✜ ✥ ng Cán b , công ch c n c h ng quy n l i quy nh t i kho n i u 109, 111, 113, 114, 115, 116 i u 117 c a B Lu t lao ng; ✗ ✙ ✻ ✖ ❀ ✸ ✰ ✓ ✿ ✖ ❀ ✖ ✭ ✜ ✓ ✰ ✰ ✩ ✗ ✤ ✗ ✓ ch ❀ ng quy n l i khác pháp lu t quy ✸ ✰ ❀ ✤ ✖ nh ✭ i u10: Cán b , công ch c c h ng ti n l ng t ng x ng v i nhi m v , công v c giao, sách v nhà , sách khác c m b o i u ki n làm vi c ✵ ✷ ✗ ✥ ✥ ✿ ✖ ✖ ✙ ✖ ❀ ❀ ✰ ✸ ✰ ✰ ★ ư ✙ ✦ ✸ ✖ ★ ❀ ✖ ✿ ★ Cán b , công ch c làm vi c vùng cao, vùng sâu, vùng xa, h i o ho c làm vi c nh ng ngành, ngh c h i, nguy hi m c h ng ph c p sách u ãi Chính ph quy nh ✗ ✙ ★ ✸ ✿ ✖ ✿ ❁ ✔ ★ ✻ ✰ ✖ ✩ ✖ ✗ ✖ ✭ ✜ ✖ ❀ ✸ ✥ ✛ i u 11: Cán b , công ch c có quy n tham gia ho t ng tr , xã h i theo quy nh c a pháp lu t; c t o i u ki n h c t p nâng cao trình , c quy n nghiên c u khoa h c, sáng tác; c khen th ng hoàn thành xu t s c nhi m v , công v c giao ✵ ✷ ✗ ✙ ✰ ✜ ✖ ✗ ✭ ✗ ✔ ✖ ✖ ❀ ✭ ✩ ✤ ✰ ✛ ✖ ❀ ✙ ✂ ★ ✜ ✖ ✰ ★ ✯ ✥ ✥ ✖ ✖ ✖ ✯ ✤ ❀ ✖ ✗ ✸ ❀ i u 12: Cán b , công ch c có quy n u n i, t cáo, kh i ki n v vi c làm c a c quan, t ch c, cá nhân mà cho trái pháp lu t n c quan, t ch c có th m quy n theo quy nh c a pháp lu t ✵ ✷ ✗ ✩ ✧ ✙ ✧ ✙ ✰ ✫ ✜ ✢ ✸ ✙ ★ ✤ ✚ ✰ ✖ ✭ ✩ ✖ ✷ ✗ ✤ ★ ✫ ✤ i u 13: Cán b , công ch c thi hành nhi m v , công v lu t nhân dân b o vê ✵ ✰ ✙ ★ ✥ ✥ ✖ c pháp ❀ ✿ i u 14: Cán b , công ch c hy sinh thi hành nhi m v công v c xem xét công nh n li t s theo quy nh c a pháp lu t ✵ ✷ ✗ ✙ ★ ✥ ✥ ✔ ✖ ❀ ✖ ✤ ★ ✪ ✖ ✭ ✩ ✤ Cán b , công ch c b th ng thi hành nhi m v , công v c xem xét áp d ng sách, ch t ng t nh i v i th ng binh ✗ ✙ ✭ ★ ✥ ✥ ✔ ✖ ❀ ✖ ✥ ✫ ✖ ✗ ✕ ✖ ✢ Ch ng III NH NG VI C CÁN B , CÔNG CH C KHÔNG ✲ ✴ ✏ ✦ ✳ ✑ ✒ ✵   C LÀM ✞ i u 15: Cán b , công ch c không c chây l i công tác, tr n tránh trách nhi m ho c thoái thác nhi m v , công v ; Không c gây bè phái m t oàn k t, c c b ho c t ý b vi c ✵ ✷ ✗ ★ ✛ ✖ ✫ ✙ ✖ ❁ ✥ ★ ✗ ❁ ✁ ✕ ❀ ✥ ✼ ✢ ✥ ✖ ❀ ★ i u 16: Cán b , công ch c công c c a quy n, hách d ch, sách nhi u gây khó kh n phi n hà i v i c quan, t ch c, cá nhân gi i quy t công vi c ✵ ✷ ✗ ✣ ✙ ✰ ✖ ✢ ✦ ✖ ❀ ✾ ✧ ✰ ✭ ☎ ✙ ✿ ✫ ★ i u 17: Cán b , công ch c không c thành l p, tham gia thành l p ho c tham gia qu n lý, i u hành doanh nghi p t nhân, công ty trách nhi m h u h n, c ng ty c ph n, h p tác xã, b nh vi n t , tr ng h c t t ch c ✵ ✷ ✗ ❁ ✻ ✿ ✜ ✗ ✙ ✖ ✧ ✖ ❀ ✤ ✰ ✽ ★ ❀ ★ ★ ✤ ư ★ ✼ ✯ ✧ ✙ nghiên c u khoa h c t ✙ ✯ Cán b , công ch c không c làm t v n cho doanh nghi p, t ch c kinh doanh d ch v t ch c, cá nhân khác n c n c v công vi c có liên quan n bí m t nhà n c, bí m t công tác, nh ng công vi c thu c th m quy n gi i quy t c a công vi c khác mà vi c t v n ó có kh n ng gây ph ng h i n l i ích qu c gia ✗ ✙ ✭ ✖ ✥ ✧ ✖ ✗ ✛ ✚ ✖ ✰ ✿ ✤ ✫ ✛ ★ ✸ ✫ ✿ ✣ ❀ ✙ ★ ★ ư ✦ ✦ ✜ ✙ ✤ ✦ ✰ ✻ ✩ ✧ ★ ✖ ✫ ❀ ★ ✢ ✔ Chính ph quy ✩ ✖ nh c th vi c làm t v n c a cán b , công ch c ✭ ✥ ★ ✛ ✩ ✗ ✙ i u 18: Cán b , công ch c làm vi c nh ng ngành, ngh có liên quan n bí m t nhà n c th i h n nh t n m k t có quy t nh h u trí vi c không c làm vi c cho t ch c, cá nhân n c, n c ho c t ch c liên doanh v i n c ph m vi công vi c có liên quan n ngành, ngh mà tr c ây ã m nhi m Chính ph quy nh c th danh m c ngành, ngh , công vi c th i h n mà cán b , công ch c không c làm sách u ãi i v i nh ng ng i ph i áp d ng qui nh c a i u ✵ ✷ ✗ ✙ ★ ✸ ✻ ✰ ✔ ✖ ✫ ✤ ✦ ✼ ★ ✖ ❁ ✧ ✖ ✜ ❀ ✛ ✣ ★ ✙ ✧ ✦ ✫ ✰ ư ✹ ✖ ✙ ✦ ✦ ✫ ✭ ✦ ✜ ✖ ✖ ✖ ✦ ★ ✿ ★ ✩ ✔ ✖ ✭ ✥ ✥ ✖ ✰ ❀ ★ ✖ ✖ ✼ ✢ ✦ ✜ ✗ ✻ ✼ ✙ ✿ ✥ ✓ ✖ ✭ ✩ ✰ i u 19: - Ng i ng u, c p phó c a ng i ng u c quan; v ho c ch ng, b , m , c a nh ng ng i ó không c góp v n vào doanh nghi p ho t ng ph m vi ngành, ngh mà ng i ó tr c ti p th c hi n vi c qu n lý nhà n c ✵ ✷ ❁ ✺ ✢ ★ ✜ ★ ✖ ✼ ✖ ✙ ✖ ✽ ✩   ✗ ✛ ✩ ✻ ✼ ✼ ✖ ✖ ✜ ✿ ✖ ✰ ✙ ư ✖ ✽ ❀ ❀ ✢ ✼ ✖ ✕ ✫ ✕ ★ ✦ i u 20 Ng i ng u c p phó c a ng i ng u c quan, t ch c không c b trí v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a gi ch c v lãnh o v t ch c nhân s , k toán - tài v ; làm th qu , th kho c quan, t ch c ho c mua bán v t t , hàng hoá, giao nh, ký k t h p ng cho c quan, t ch c ó ✵ ✷ ✙ ✖ ✻ ✙ ❀ ✥ ✙ ✖ ✖ ❀ ✜ ✰ ✧ ✺ ✖ ✢ ✖ ✼ ✛ ❁ ✧ ✩ ✺ ✢ ✙ ✙ ✽ ✙ ✼ ✖ ✙ ✖ ✫ ✤ ✽ ✭   ✕ ❁ ✧ ✧ ✗ ✥ ✩ ✩ ✖ ✩ ✁ ✭ ✫ ❀ ✖ Ch ng IV B U C , TUY N D NG, S D NG CÁN B , CÔNG CH C ✲ ✳ ✂ ✄ ✆ ☎ ✆ ✄ ✑ ✒ M c1 B UC ✆ ✂ ✄ ✔ ✔ i u 21: Vi c b u c i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân ch c danh khác h th ng c quan nhà n c c th c hi n theo quy nh c a Hi n pháp, Lu t b u c i bi u Qu c h i Lu t b u c i bi u H i ng nhân dân, Lu t T ch c Qu c h i, Lu t t ch c Chính ph , Lu t t ch c H i ng nhân dân y ban nhân dân v n b n pháp lu t khác ✵ ✷ ★ ✽ ✾ ✖ ✙ ✜ ★ ✢ ✗ ✢ ✖ ✜ ✗ ✖ ✦ ✖ ✺ ❀ ✕ ★ ✔ ✗ ✖ ✭ ✖ ✺ ✩ ✫ ✤ ✙ ✗ ✖ ✗ ✖ ❀ ✽ ✧ ✺ ✾ ✙ ✖ ✔ ✜ ✢ ✢ ✗ ✤ ✗ ✤ ✧ ✄ ✽ ✾ ✙ ✣ ✖ ✜ ✩ ✿ ✤ ✧ ✤ Vi c b u c ch c danh t ch c tr , t ch c tr - xã c th c hi n theo i u l t ch c ó ★ h i ✤ ✽ ✕ ✾ ✙ ★ ✖ ✧ ✰ ★ ✧ ✙ ✙ ✭ ✧ ✙ ✭ ✖ ✁   i u 22: Nh ng ng ✻ ✼ i b u c quy ✽ ✾ ✔ ✖ ✭ nh t i i m ✜ ✖ ✓ i u c a Pháp ✰ ✩ ✔ l nh này, gi ch c v có th c b trí công tác theo n ng l c, s tr ng, ngành, ngh chuyên môn c a c m b o ch , sách i v i cán b , công ch c ★ ✻ ✼ ✙ ✥ ✖ ✰ ✖ ✢ ✦ ❀ ✢ ✩ ✗ ✖ ✣ ❀ ✖ ✿ ✿ ✕ ✫ ✖ ✸ ✗ ✙ M c2 TUY N D NG ✆ ✆ ☎ ✔ ✔ i u 23: Khi n d ng cán b , công ch c quy nh t i i m 2,3 i u c a Pháp l nh này, c quan, t ch c n d ng ph i c n c vào nhu c u công vi c, v trí công tác c a ch c danh cán b , công ch c c quan, t ch c ch tiêu biên ch c giao Ng i c n d ng ph i có ph m ch t o c, úng v i tiêu chu n nghi p v thông qua thi n theo quy nh c a pháp lu t ✵ ✷ ✥ ✗ ✙ ✖ ✓ ✭ ✜ ✖ ✔ ✰ ✩ ★ ✽ ★ ✧ ✭ ✙ ✩ ✥ ✿ ✙ ✣ ✙ ✗ ✙ ✔ ✧ ✙ ✠ ✫ ✖ ❀ ✼ ✖ ❀ ✥ ✿ ✔ ✚ ✛ ✖ ✖ ✜ ✭ ✖ ✙ ✖ ✦ ✩ ✚ ★ ✥ ✤ ✔ Ng i c n d ng ph i th c hi n ch t p s H t th i gian t p s ng i ng u c quan, t ch c, n v s d ng cán b , công ch c ánh giá ph m ch t o c k t qu công vi c c a ng i ó; n u t yêu c u ngh c quan, t ch c có th m quy n qu n lý cán b , công ch c quy t nh b nhi m th c vào ng ch ư ✼ ✖ ✼ ✙ ✖ ✚ ✛ ✭ ✖ ✖ ❀ ✥ ✽ ✜ ✖ ✧ ✙ ✕ ✙ ✫ ✧ ★ ✿ ✖ ✾ ★ ✚ ✫ ✭ ✿ ✙ ✙ ★ ✖ ✤ ✕ ✥ ✫ ✼ ✗ ✩ ✰ ✗ ✼ ✙ ✖ ✿ ✤ ✫ ✖ ✖ ✜ ✗ ✕ ✽ ✙ ✖ ✫ ✖ ✭ ✰ ✧ ✜ ✔ ✔ i u 24: Vi c n ch n b nhi m th m phán Tòa án nhân dân, ki m sát viên Vi n Ki m sát nhân dân c th c hi n theo quy nh c a Lu t t ch c Tòa án nhân dân, Pháp l nh v th m phán h i th m Tòa án nhân dân, Lu t T ch c Vi n Ki m sát nhân dân Pháp l nh v ki m sát viên Vi n Ki m sát nhân dân ✵ ✷ ★ ✯ ✧ ★ ✚ ✔ ★ ✖ ★ ✰ ❀ ✕ ★ ✚ ✖ ✗ ✩ ✤ ★ ✙ ✤ ✔ ★ ✧ ✚ ✔ ✙ ✭ ✧ ✔ ✰ ★ M c3 ÀO T O, B I D ✆ ✵   ✁   NG ✂ ✁   i u 25:- C quan, t ch c có th m quy n qu n lý cán b , công ch c có trách nhi m xây d ng quy ho ch, k ho ch t ch c vi c t o, b i d ng t o ngu n nâng cao trình , n ng l c c a cán b , công ch c ★ ✧ ✙ ✕ ✚ ✜ ✫ ✰ ✿ ✜ ✧ ✗ ✙ ★ ✙ ✖ ✜ ✺ ✄ ✔ ✖ ✜ ✺ ✖ ✗ ✣ ✕ ✩ ✗ ✙ i u 26:- Vi c t o, b i d ng cán b , công ch c ph i c n c vào quy ho ch, k ho ch, tiêu chu n i v i t ng ch c v , tiêu chu n nghi p v c a t ng ng ch ✵ ✷ ✜ ★ ✫ ✖ ✜ ✜ ✺ ✚ ✖ ✢ ✦ ✄ ✗ ✹ ✙ ✙ ✥ ✿ ✣ ✚ ✙ ★ ✥ ✩ ✹ ✜ ✁   i u 27:- Kinh phí t o, b i d ng cán b , công ch c ngân sách Nhà n c c p Ch t o, b i d ng c quan, t ch c có th m quy n quy nh ✖ ✦ ✛ ✰ ✖ ✫ ✖ ✗ ✜ ✖ ✺ ✜ ✺ ✄ ✗ ✙ ✄ ✧ ✙ ✚ ✭ M c4 NG, BI T PHÁI ✆ I U ✵ ✝ ✵ ✑ ✏ ✁   i u 28.- C quan, t ch c có th m quy n qu n lý cán b , công ch c có quy n i u ng cán b , công ch c n làm vi c t i c quan, t ch c Trung ✰ ✖ ✰ ✖ ✗ ✧ ✗ ✙ ✚ ✙ ✖ ✫ ✰ ✿ ★ ✜ ✗ ✙ ✧ ✙ ✸ ng ho c ❁ ✖ a ph ✭ ng theo yêu c u nhi m v , công v ✽ ★ ✥ ✥ i u 29.- C quan, t ch c có th m quy n qu n lý cán b , cóng ch c có quy n bi t phái cán b công ch c n làm vi c có th i h n m t c quan, t ch c khác theo yêu c u nhi m v , công v ✵ ✷ ✰ ✧ ★ ✙ ✚ ✗ ✙ ✙ ✽ ★ ✖ ✰ ✫ ✿ ✗ ★ ✥ ✼ ✜ ✙ ✸ ✗ ✧ ✥ c bi t phái ch u s phân công công tác c a c Cán b , công ch c quan, t ch c n i cc n C quan, t ch c bi t phái cán b , công ch c có trách nhi m tr l ng b o m quy n l i khác c a cán b , công ch c c bi t phái ✗ ✧ ✙ ✙ ★ ✖ ❀ ✖ ✿ ư ✖ ❀ ✾ ✖ ❀ ★ ✫ ✭ ✿ ✖ ✕ ✧ ✩ ✙ ✿ ★ ✰ ✗ ❀ ✙ ✩ ✗ ✙ ★ M c5 HUU TRÍ, THÔI VI C ✆ ✏ i u 30.- Cán b , công ch c có i u ki n v tu i i th i gian óng b o hi m xã h i quy nh t i i u 145 c a B Lu t lao ng c h ng ch h u trí ch khác quy nh t i i u 146 c a B Lu t lao ng ✵ ✷ ✗ ✙ ✖ ✔ ✖ ✩ ✖ ✰ ★ ✰ ✧ ✖ ✼ ✼ ✓ ✿ ✗ ✖ ✭ ✜ ✰ ✩ ✗ ✤ ✖ ✗ ✖ ❀ ✓ ✖ ✸ ✫ ✖ ✗ ✫ ✖ ✗ ✖ ✭ ✜ ✰ ✩ ✗ ✤ ✗ i u 31 ✵ ✷ Trong tr ng h p yêu c u công vi c m t s ngành, ngh v trí công tác, th i gian công tác c a cán b công ch c ã có i u ki n c h ng ch h u trí có th c kéo dài thêm Th i gian kéo dài thêm không n m; tr ng h p c bi t th i h n có th c kéo dài thêm ✼ ❀ ✽ ✼ ★ ✩ ✸ ✗ ✗ ✢ ✙ ✰ ✖ ✖ ✩ ✖ ✰ ✭ ★ ✖ ❀ ✔ ✸ ✫ ✖ ✗ ✖ ✖ ❁ ❀ ✼ ✔ ✣ ✼ ❀ ★ ✼ ✜ ✖ ❀ ✔ 2- C quan, t ch c có th m quy n quy nh c th danh m c ngành, ngh v trí công tác mà th i gian công tác c a cán b , công ch c c phép kéo dài thêm ✧ ✙ ✭ ✚ ✰ ✖ ✼ ✭ ✥ ✩ ✥ ✗ ✙ ✖ ✰ ❀ 3- Vi c kéo dài th i gian công tác c a cán b , công ch c ph i b o nguyên t c sau ây ★ ✼ ✂ ✩ ✗ ✙ ✿ ✿ ✖ m ✿ ✖ a) C quan, t ch c s d ng cán b , công ch c th c s có nhu c u ✧ ✙ ✾ ✥ ✗ ✙ b) Cán b , công ch c t nguy n có ✗ ✵ ✙ ✕ ★ ✖ ✕ ✕ s c kh e ✩ ✁ ✙ ✔ ✖ ✽ ti p t c làm vi c ✫ ✥ ★ i u 32 ✷ ✔ ✓ 1- Cán b , công ch c quy nh t i i m 2,3,4 i u c a Pháp l nh c vi c h ng ch vi c tr ng h p sau ây: ✗ ★ ✖ ✙ ❀ ★ ✖ ✭ ✸ ✜ ✫ ✖ ✖ ✗ ✰ ★ a) Do s p x p t ch c, gi m biên ch theo quy t có th m quy n; ✂ ✚ ✫ ✧ ✙ ✿ ✫ ✫ ✖ ✭ ✼ ✩ ❀ ✖ nh c a c quan t ch c ✩ ✧ ✙ ✰ b) Có nguy n v ng vi c ★ ✯ ★ ✖ ❀ c c quan, t ch c có th m quy n ✧ ✙ ✚ ✰ ✖ ng ý ✺ Chính ph quy nh ch nh t i kho n ✩ quy ✖ ✭ ✖ ✜ ✭ ✫ ✖ , sách vi c ✗ ★ ✖ i v i tr ✢ ✦ ng h p ✼ ❀ ✿ 2- Cán b , công ch c t ý b vi c b x lý k lu t, không c h ng ch vi c quy n l i khác, ph i b i th ng chi phí t o theo quy nh c a pháp lu t ✗ ✫ ✖ ✖ ✗ ✭ ✙ ✁ ✕ ★ ✰ ✩ ★ ✭ ❀ ✿ ✾ ✤ ✁ ✺ ✖ ✼ ✖ ❀ ✸ ✜ ✤ 3- Trong th i gian ang b xem xét k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s cán b , công ch c không c vi c tr c có quy t nh x lý ✼ ✕ ✖ ✭ ✗ ✤ ✁ ✙ ✖ ❁ ❀ ✭ ★ ✙ ★ ✦ ✫ ✖ ✭ ✾ Ch ng V QU N LÝ CÁN B CÔNG CH C ✲ ✳   ✑ ✒ ✁   i u 33.- N i dung qu n lý v cán b , công ch c bao g m: ✗ ✿ ✰ ✗ ✙ ✺ - Ban hành v n b n pháp lu t, i u l , quy ch v cán b , công ch c; ✣ ✿ ✤ ✖ ✰ 2- L p quy ho ch, k ho ch xây d ng ✤ ✜ 3- Quy ✖ ✫ ✜ ✕ ★ ✖ ✫ ✰ ✗ ✙ i ng cán b , công ch c ✗ ✘ ✗ ✙ nh ch c danh tiêu chu n cán b , công ch c; ✭ ✙ 4- Quy t ✫ ✖ ✚ ✗ ✙ nh biên ch cán b , công ch c; ✭ ✫ ✗ ✙ 5- T ch c th c hi n vi c qu n lý, s d ng phân c p qu n lý cán b , công ch c; ✧ ✙ ✕ ★ ★ ✿ ✾ ✥ ✛ ✿ ✗ ✙ ✔ 6- Ban hành quy ch thi n, thi n ng ng ch; ✫ ✣ ✜ ✓ 7- t o, b i d ✜ ng, ánh giá cán b , công ch c; ✄ ✖ ✗ ✙ ti n l ng ch 8- Ch o, t ch c th c hi n ch ãi ng , khen th ng, k lu t i v i cán b , công ch c; ✠ ✖ ✺ ✖ ✜ ✧ ✗ ✙ ✸ ✕ ✤ ✁ ★ ✖ ✢ ✫ ✖ ✗ ✰ ✦ ✫ ✗ ✖ , sách ✗ ✙ 9- Th c hi n vi c th ng kê cán b , công ch c; ✕ ★ ★ ✢ ✗ ✙ ✔ 10- Thanh tra, ki m tra vi c thi hành quy ★ 11- Ch ✠ ✖ ✖ ✭ nh v cán b , công ch c; ✰ o, t ch c gi i quy t u n i, t cáo ✜ ✧ ✙ ✿ ✫ ✫ ✜ ✢ ✗ ✖ ✢ ✙ i v i cán b , công ✦ ✗ ch c ✙ ✵ i u 34: ✷ 1- Vi c qu n lý cán b , công ch c ★ ✿ ✗ ✙ ✖ ❀ c th c hi n theo quy ✕ ★ ✖ ✭ nh phân c p ✛ ✓ c a ✩ ng C ng s n Vi t Nam c a Nhà n ✿ ✗ ✿ ★ ✩ c ✦ 2- Vi c qu n lý cán b b u c c th c hi n theo c a Lu t T ch c Qu c h i, Lu t T ch c Chính ph , Lu t T ch c H i ng nhân dân y ban nhân dân, i u l c a t ch c tr , t ch c tr - xã h i ★ ✢ ✿ ✗ ✤ ✗ ✧ ✽ ✙ ✾ ✩ ✖ ✤ ❀ ✕ ✧ ★ ✙ ✗ ✩ ✖ ✤ ✧ ✺ ✙ ✄ ✓ ✰ ★ ✩ ✧ ✙ ✭ ✧ ✙ ✭ ✗ ✔ c th c hi n theo quy nh 3- Vi c qu n lý th m phán, ki m sát viên c a Lu t t ch c Tòa án nhân dân, Pháp l nh v Th m phán H i th m Tòa án nhân dân, Lu t t ch c Vi n Ki m sát nhân dân Pháp l nh v ki m sát viên Vi n Ki m sát nhân dân ★ ✩ ✤ ✿ ✧ ✚ ✖ ✙ ★ ✰ ❀ ✕ ★ ✖ ✚ ✗ ✚ ✔ ✤ ✧ ✙ ✭ ✔ ★ ★ ✰ ✔ ★ ✔ 4- Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao th c hi n vi c qu n lý cán b , công ch c theo th m quy n ✢ ✿ ✗ ★ ✙ ✢ ✚ ✕ ★ ★ ✰ i u 35 - ✵ ✷ 1- y ban th ng v Qu c h i quy t nh biên ch cán b , công ch c thu c Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân; s l ng th m phán c a Tòa án ✄ ✼ ✥ ✢ ✗ ✫ ✖ ✭ ✫ ✗ ✙ ✔ ✗ ✢ ★ ✢ 2- Biên ch công ch c V n phòng Qu c h i h i quy t nh ✫ ✗ ✫ ✖ ✙ ✣ ✢ ✗ ✫ ✭ ❀ ✚ y ban th ✄ ✩ ng v Qu c ✼ ✥ ✢ ✭ 3- Biên ch công ch c V n phòng Ch t ch n ✖ ✙ ✣ ✩ ✭ ✦ c Ch t ch n ✩ ✭ c quy t ✦ ✫ nh 4- Biên ch cán b làm vi c t ch c tr , t ch c tr - xã h i t ch c có th m quy n quy t nh ✫ ✗ ✧ ✗ ✙ ★ ✚ ✧ ✰ ✫ ✖ ✙ ✭ ✧ ✙ ✭ ✭ i u 36 - ✵ ✷ 1- Chính ph quy t nh biên ch qu n lý cán b , công ch c làm vi c c quan hành chính, s nghi p nhà n c ✩ ✫ ✖ ✭ ✫ ✕ ✿ ★ ✗ ✙ ★ ✦ c giao nhi m v v công tác t ch c - cán b c a Chính 2- C quan ph giúp Chính ph th c hi n vi c qu n lý cán b , công ch c quy nh t i kho n i u ✖ ✩ ❀ ✩ ★ ✕ ★ ✥ ★ ✰ ✧ ✿ ✙ ✗ ✗ ✙ ✖ ✭ ✩ ✜ ✿ ✓ ✰ 3- Các B , c quan ngang B , c quan thu c Chính ph y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng th c hi n qu n lý cán b , công ch c theo phân c p c a Chính ph theo quy nh c a pháp lu t ✗ ✗ ✠ ✙ ✢ ✛ ✕ ✗ ✩ ✵ i u 37: ✷     ✩ ✕ ✩ ✖ ✭ ★ ✩ ✗ ✤ ✳ ✄ ✄ ✿ Ch ng VI NG VÀ X LÝ VI PH M ✲ KHEN TH ✗   (ho c NH NN i v i trái/p' NH) xem xét th m nh trình CP q' 7.3.2 L a ch n b nhi m i tác lq bao g m Công ty qlý chính, lu t s , i lý TT hi p i b o lãnh, bàn b c th ng nh t v ng/t c i u kho n i u ki n trái/p' bao g m m c ph/hành, th i h n, lãi su t,lo i ngo i t huy ng , th tr ng ng ký niêm y u, lu t /c, thu , ph/th c TT, kho n phí, l phí, th i gian ph/hành… 7.3.3 Chu n b s li u tình hình v kt , tc' nh ng n m g n nh t (th ng n m) cung c p cho Công ty ánh giá h s tín nhi m, t /c c ch n làm h ki m ch ng, vi t thông cáo ph/hành tài li u cólq i qlý lu t s v i trái/p' CP , BTC chu n b toàn b s li u, tình hình kt , ctr , xh of c n c; i v i trái/p' NH, trái/p' DN, v páhi n t ng hành chuân rb toàn b s li u, báo cáo tình hình sx kinh doanh c bi t báo cáo tc' of m` 7.3.4 Ph i h p ch t ch v i t /c qlý nhà môi gi i ph/hành th tr ng t /c t ph/hành trái/p' v i nhà t n c tuyên truy n, qu ng cáo v 7.3.5 Ph i h p ch t ch v i i tác lq ch y u nhà qlý xem xét, hoàn ch nh i u ki n i u kho n trái/p' ( c bi t v th i h n lãi su t giá ph/hành); Ký k t v n b n, tài li u h p ng ; Công b th i gian ph/hành trái/p' 7.3.6 Nh n ti n ph/hành: TT kho n chi phí có lq ó m t s kho n chi có th ph i TT theo ti n chu n b ph/hành, nh chi phí ng ký niêm y t t i SGD CK, cp ánh giá h s tín nhi m … 7.4 Tri n v ng ph/hành trái/p' Q' t of VN : V ch tr ng ph/hành trái/p' Q' t , ih i i bi u toàn qu c l n th VIII of ng ng l i ch o: “T ng nhanh m c H V thông qua cs' (tháng 6-1996) ã khuy n khích t ptri n m r ng th tr ng v n = nhi u hth c nh : Ti n g i ti t ki m dài h n, ph/hành trái/p', c phi u k c ph/hành trái/p' CP, trái/p' DN th tr ng Q' t ….” CP c ng ã ban hành Ngh nh 23/CP v vi c ph/hành trái/p' Q' t t o c s pháp lý cho c/tác tri n khai th/hi n B Tài chíh ang xúc ti n KH ph/hành trái/p' CP th tr ng v n Q' t vig th tr ng Q' t ang có nhi u y u t thu n l i cho vi c ph/hành nh : - Lãi su t USD th tr ng Q' t lãi su t trái/p' KB M th p nh t 40 n m qua i u s t o c h i cho VN có th ph/hành trái/p' th tr ng v n Q' t v i m c lãi su t th p - Các nhà t trái/p' Q' t ang quan tâm t i trái/p' of n c Châu Ngay n c khu v c c ng t n d ng nh ng c h i nh Philipin, Malayxia… - Trong tháng 5-1002, Công ty ánh gái h s tín nhi m có uy tín th gi i Stan ar & Poor’s ã nâng h s tín nhi m qu c gia of n c ta lên b c so v i n m 2000, tmcs BB i u t o i u ki n trái/p' CP VN t ng h p d n k i v i nhà t Q' t -Tuy nhiên, ph/hành trái/p' Q' t m t công vi c h t s c ph c t p v y c/tác chu n b ph i c ti n hành t ng b c th n tr ng, k l ng ; t vi c xác nh kh i l ng ph/hành , lãi su t trái/p', giá ph/hành, l a ch n th tr ng th i i m ph/hành … n vi c sd v n t b trí nv n TT g c, lãi trái/p' n h n ph i c tính toán cân m b o ph/hành thành công, góp ph n nâng cao v nh c m t cách h t s c c n th n th of VN th/hi n chi n l c a VN tham gia vào th tr ng v n Q' t III C/tác KH qlý ngu n vón H V KH hoá c/tác H V 1.1 C n c xd KH : ✢ ✆ ✘ ☛ ✗ ✆ ✏ ☎ ✆ ✞ ✡ ✝ ☎ ✎ ✔ ✜ ✆ ✒ ✠ ✑ ✰ ✠ ✏ ✠ ✆ ✆ ✩ ✆ ✟ ✲ ✢ ✓ ★ ✆ ✆ ✆ ✓   ☞ ☎ ✆ ★ ★ ☛ ✛ ☎ ✰ ✡ ✆ ☞ ☞ ✕ ✩ ✏ ☎ ☎ ✔ ✩ ✄ ✒ ✒ ✍ ✝ ☛ ☞ ☛ ✗ ✆ ☛ ☎ ☛ ✆ ✫ ✍ ✆ ✆ ✆ ☞ ☞ ✜ ✒ ☞ ✕ ✡ ✗ ✔ ✢ ☎ ✓ ✞ ☛ ✕ ✑ ✰ ✕ ✆ ✒ ✠ ☞ ✆ ✝ ☛ ★ ✍ ✔ ✠ ✑   ✔ ✔ ✆ ✆ ✓ ✆ ☞ ☞ ✕ ✖ ✠ ✒ ✝ ✆ ✆ ✄ ✑ ✑ ✒ ✔ ✆ ✠ ✑ ✟ ✝ ✡ ✴ ✄ ☛ ✠ ✑ ✠ ☛ ★ ☞ ✕ ✛ ✌ ☛ ✌ ✄ ✄ ✓ ✌ ☞ ✓ ✳ ✍ ✔ ✒ ✒ ✓ ✍ ☎ ✔ ☞ ✑ ☎ ✕ ✔ ✖ ☎ ✝ ✆ ✔ ✆ ✓ ✒ ✔ ☛ ✰ ✎ ✒ ✓ ✲ ✑ ☞ ✩ ☞ ☎ ✕ ✕ ☛ ✒ ☞ ✕ ☞ ✔ ✰ ✝ ✔ ✰ ✄ ✠ ✒ ☞ ✰ ✕ ★ ☛ ✔ ✗ ✌ ✰ ✆ ☞ ✔ ✘ ✴ ✎ ✆ ✗ ✙ ✱ ☞ ✝ ✆ ✆ ✢ ✄ ✆ ☞ ☎ ✓ ✑ ✆ ☛ ☎ ✆ ☎ ☛ ☞ ★ ✩ ✔ ✪ ☞ ✝ ✗ ☎ ☛ ✆ ✝ ✏ ✔ ✗ ✎ ✆ ☞ ☛ ☛ ✌ ☎ ✔ ✞   ✞ ✎ ☞ ✏ ☛ ✜ ✩ ✆ ✆ ✠ ☞ ✔ ☞ ✄ ✘ ✔ ✔ ☎ ✎ ✰ ✄ ☞ ✗ ✝ ✰ ✗ ✆   ✗ ★ ✠ ✆ ☛ ✗ ✔ ☞ ✚ ☛ ✠ ✔ ✆ ☎ ☎ ✓ ✗ ☞ ✆ ✍ ✑ ☎ ✆ ✆ ✕ ✗ ✁ ✫ ✱ ☎ ☞ ✩ ✝ ☛ ☞ ✓ ✆ ✕ ✗ ☎ ✔ ✆ ✒ ✍ ✍ ☎ ✍ ✝ ✔ ☛ ✓ ✆ ☎ ✩ ✗ ✍ ✎ ✆ ✡ ✆ ✲ ☎ ✔ ☎ ✓ ✔ ☎ ✗ ✓ ✩ ✆ ☞ ☎ ✍ ☛ ✑ ✝ ✒ ✢ ✢ ✓ ✰ ✑ ✌ ✒ ✗ ☛ ✚ ✆ ✆ ✆ ✎ ✓ ✓ ✜ ✄ ✰ ☎ ✗ ✔ ☛ ✰ ☞ ✒ ✞ ✍ ☛ ✆ ☛ ✌ ✎ ✓ ✜ ✑ ✕ ✆ ★ ✆ ✍ ✌ ✔ ✠ ✌ ✍ ✒ ☞ ✕ ✔ ✎ ☎ ✆ ✕ ✑ ✆ ✍ ✆ ✜ ✒ ☛ ✠ ☞ ✕ ✩ ✔ ✩ ✛ ☞ ☞ ✒ ✆ ✍ ✒ ✄ ✑ ✪ ✂ ✆ ✆ ✌ ☛ ✒ ✔ 1.1.1 Hàng n m BTC xd d toán thu - Chi NSNN, d toán bao g m nhi u ch tiêu ó có ch tiêu vay tr n vat n c 1.1.2 D toán thu – chi NSNN c B tr ng BTC trình Qu c h i 1.1.3 Sau Qu c h i phê t d toán thu – chi NSNN BTC s giao KB NN ch tiêu ph/hành trái/p' CP huy ng v n bù p b i chi NSNN KB NN phân khai nhv c n c vào m t s ch tiêu sau: K t qu H V n m tr c ; trái/p' CP n h n ph i TT n Mátxc va cs' of NN nh h ng n kh n ng H V mà c bi t cs' v v n , th tr ng ch ng khoán , th tr ng ti n t ; kh n ng , d báo v ch s giá ; lãi su t … Tính toán phân b KH H V qua kênh: - Bán l trái/p' h th ng KB NN - u th u tín phi u qua trung tâm giao d ch ch ng khoán - Ph/hành trái/p' theo phth c b o lãnh i lý 1.2 Phân b KH: - u th u tín phi u qua NH NN, u th u trái/p' qua trung tâm giao d ch ch ng khoán, ph/hành trái/p' theo phth c b o lãnh : kênh H V hi n Ban H V KBNN m nhi m (khi có i u ki n s u nhi m cho KB tình thành ph làm) + Hàng n m, c n c ch tiêu H V thông qua ph/hành trái/p' CP B giao Ban H V xd k ho ch ph/hành, TT trái/p' theo t ng tháng, quý trình lãnh o KBNN t + Sau phê t KH, KB NN NN Thông báo cho thành viên of th tr ng u th u tín phi u, thành viên of th tr ng trái/p' nhà b o lãnh i lý ph/hành v có KH b trí nv n tham gia th tr ng - Bán l trái/p' h th ng KBNN: Khi b c NN giao ch tiêu H V KB t nh, thành ph tr c thu c TW ây ch tiêu pháp l nh yêu c u v KB NN ph i ch p hành nghiêm túc, m t nh ng ch tiêu chu n ánh giá m c hoàn/th công vi c n m C n c giao ch tiêu : + GDP, dân s (trong ó ng i tu i lao ng) a bàn t nh thành ph + T ng s ti n huy ng ti t ki m, k phi u, trái/p' of NH t /c tín d ng óng a bàn + K t qu ph/hành trái/p' n m tr c KH n m hi n hành Các ch tiêu KBNN thu th p t ngu n: + KBNN t nh, thành ph tìm hi u a bàn báo cáo v KBNN + KBNN xin t T ng c c Th ng kê Qlý ng/v H V : 2.1 Qlý, phân ph i q/toán sd n ch : 2.1.1 Các lo i n ch ang dùng hi n nay: - n ch trái/p' lo i gh danh, in s n m nh giá, bao g m 10 lo i : 100.000 ng , 200.000 ng, 500.000 ng, 1tr, 5tr 10tr, 20tr, 50tr, 100tr - n ch trái/p' không ghi danh , in s n m nh giá, có tem l nh lãi nh k bao g m lo i m nh giá: 1tr, 2tr, 5tr, 10tr, 20tr, 50tr - n ch c/trái xd t qu c n m 1999 - n ch trái/p' giao thông thu l i Ngoài tu thu c vào nhiêm v H V có th có thêm nh ng lo i trái/p' khác 2.1.2 In phân ph i n ch : - n ch trái/p', c/trái KB NN in phân ph i cho KB t nh, thành ph tr c thu c ★ ✘ ✆ ✘ ✍ ✟ ✩ ✘ ✆ ☛ ✍ ☞ ☞ ✄ ★ ✖ ✆ ✕ ☎ ✍ ★ ✍ ★ ✏ ✝ ☞ ✖ ☛ ✚ ✝ ✝ ✆ ✆ ✘ ✟ ✔ ✑ ✢ ✍ ★ ☎ ✓ ✟ ✝ ☛ ✗ ✄ ✟ ✲ ✆ ✌ ✓ ✗ ✘ ☛ ★ ☞ ✔ ✓ ✩ ☎ ✙ ✍ ☞ ✝ ✆ ✔ ☞ ✞ ✓ ☛ ☛ ✟ ✒ ☞ ✕ ✌ ✒ ✰ ✡ ✄ ☎   ✄ ✰ ✛ ☛ ✔ ✒ ✌ ✍ ✌ ✆ ✑ ✁ ✡ ☎ ✟ ✡ ✂ ✂ ✂ ☛ ✄ ✝ ✄ ✄ ✆ ✍ ☎ ✆ ★ ★ ✓ ☎ ✌ ✲ ✬ ☎ ✄ ☎ ☛ ✄ ✟ ✝ ✑ ✪ ✆ ✄ ✑ ☎ ☎ ✛ ✒ ✔ ✆ ✒ ✒ ☛ ☞ ✕ ✍ ☛ ✒ ☞ ✔ ✆ ☞ ✕ ✆ ✑ ✰ ✆ ✠ ✕ ✄ ☎ ✄ ✑ ☎ ✛ ✜ ✆ ✠ ✆ ✍ ✌ ✆ ✘ ✝ ✄ ✰ ✟ ✝ ✝ ☎ ✱ ✟ ★ ✝ ☛ ✡ ✆ ☛ ✟ ✒ ✆ ✻ ✆ ✄ ✟ ☛ ✆ ✓ ✆ ☞ ✝ ✕ ✆ ✔ ☎ ✝ ✡ ✆ ✝ ✆ ✒ ✔ ☎ ☛ ✟ ✡ ✙ ✆ ✒ ✔ ✍ ★ ☞ ✗ ✎ ✟ ★ ✪ ✞ ☛ ✟ ✪ ✡ ✠ ✙ ☎ ✆ ✒ ✓ ☛   ✧   ✞ ✂ ✂ ✆ ✡ ✠ ✑ ✟ ✆ ✟ ✄ ✒ ✞ ✆ ☎ ✂ ✞ ✑ ✆ ✞ ✞ ✝ ✡ ✂ ✟ ✑ ☎ ✆ ✒ ✞ ☎ ☎ ✡ ✟ ✡ ✟ ✡ ☛ ★ ✬ ☎ ✝ ✩ ✙ ✄ ✠ ✱ ✑ ✄ ✂ ✠ ✡ ✟ ☛ ✟ ☛ ✘ ✝ TW sd th ng nh t ph m vi toàn qu c - KB NN q' s l ng n ch c n in phân ph i cho KB NN t nh, thành ph c s ch tiêu huy ng v n hàng n m báo cáo tình hình sd n ch of KB NN t nh, thành ph 2.2 Qlý ngu n thu TT trái/p' CP c ghi thu NS TW - Ngu n thu trái/p' CP H V cho NSNN - NSNN b o m ngu n TT g c, lãi trái/p' n h n i v i tín phi u u th u qua NHNN, trái/p' u th u qua tr ng tâm giao d ch 2.2.1 ch ng khoán, b o lãnh ph/hành - Sau ngày u th u ngày làm vi c, thành viên trúng th u ph i chuy n ti n mua tín c ch nh) NHNN ho c phi u, trái/p' vào TK of KBNN m t i NHNN (ho c NH NH ch nh s ghi có TK of KBNN ngày thành viên trúng th u chuy n ti n t i - Tr c ngày n h n TT tín, trái/p' ngày, B TC chuy n ti n TT cho NHNN ho c thành viên nh n th u, nh n b o lãnh trái/p' 2.2.2 i v i trái/p' ph/hành h th ng KBNN c h ch toán thu NSNN ngày ngày t i KBNN ph/hành - Ti n thu ph/hành trái/p' KBNN t ng h p s thu ph/hành a bàn toàn qu c thông báo cho V NSNN - Các kho n TT trái/p' v i NSNN (k c tr c h n, úng h n, h n) th/hi n theo phth c sau: C n c b ng báo cáo s li u hàng tháng of KBNN (báo cáo ph/hành TT trái/p' c p l nh chi s li u b ng cân i TK), KBNN t ng h p g i V NSNN (B TC) ti n v chi tr trái/p' KBNN s chuy n nv n chi tr trái/p' cho KBNN t nh, TP, tr c TT g c, lãi thu c KBNN t nh, TP tr c thu c TW chuy n v n cho KBNN trái/p' KB 2.3 Ktra, t ng h p s li u báo cáo ng/v ph/hành TT trái/p' KB 2.3.1 Nd ktra - Ktra vi c ch p hành v n b n of KBNN v qlý sd n ch - Ktra vi c ch p hành q v quy trình ph/hành, TT trái/p' h ch toán ktoán thông tin, báo cáo - Ktra vi c ch p hành ch 2.3.2 T ng h p s li u l p báo cáo - Hàng ngày: Các v KB t ng h p s li u ph/hành, TT trái/p' i n báo v KBNN c p - Hàng tháng: Các v KBNN t ng h p s li u l p báo cáo g i v KBNN c p theo nd: + Tình hình sd n ch : Báo cáo ch yêu c u chi ti t v s l ng of t ng lo i m nh giá, không c n chi ti t theo sêri + Tình hình ph/hành TT trái/p': Chi ti t theo t ng t ph/hành - K t thúc t ph/hành ho c cu i n m: T ng h p s li u l p báo cáo q/toán g i v KBNN c p theo nd: + Q/toán tình hình sd n ch : Chi ti t v s l ng of t ng lo i m nh giá sêri n ch , bao g m nd chính: S l ng, sêri n ch t n u n m; S l ng, sêri n ch nh p n m; S l ng, sêri n ch xu t n m; S l ng, sêri n ch t n cu i n m + Tình hình ph/hành TT trái/p': Chi ti t theo t ng t ph/hành, bao g m nd chính: D n u n m, ph/hành n m, TT n m (g c, lãi), d n cu i n m I S c n thi t ph m vi of c/tác qlý i u hòa v n h th ng KB NN ☛ ✰ ✆ ✖ ☛ ✑ ☞ ✆ ✟ ✩ ☛ ✰ ✝ ✛ ✟ ☛ ☛ ☛ ✟ ★ ✰ ✟ ✟ ☛   ✞ ✄ ✍ ✄ ✆ ☛ ✍ ✆ ✞ ✗ ✩ ☛ ✔ ✌ ☞ ✆ ✆ ✰ ✔ ✑ ✛ ✆ ✰ ✛ ✙ ✒ ✍ ✆ ✰ ✛ ☎ ✔ ✛ ✖ ✆ ✟ ✓ ✒ ✑ ✢ ✆ ✍ ☞ ✠ ✩ ✆ ✟ ✓ ✒ ✢ ✲ ✛ ✠ ✗ ☞ ✗ ✆ ✔ ✑ ✎ ✄ ☛ ✝ ✛ ✎ ☎ ✆ ✡ ✩ ✢ ☞ ✩ ☛ ✑ ✑ ☛ ✆ ✍ ✓ ✍ ✗ ✓ ✠ ✒ ☛ ✗ ✠ ✍ ☞ ✗ ✙ ✑ ✆ ✑ ✑ ☎ ✌ ★ ✌ ☛ ✍ ☛ ☎ ✍ ✓ ✓ ✆ ☎ ☛ ✡ ✍ ✲ ✝ ✠ ✘ ✟ ✩ ✳ ☛ ✙ ✝ ✆ ✠ ✰ ✍ ✝ ☎ ✘ ✟ ✠ ☛ ✆ ✠ ☛ ✁ ✂   ✁ ✂ ☎ ✰ ★ ☎ ✰ ✆ ☎ ✰ ✡ ✔ ✩ ☛ ✓ ✟ ✓ ✑ ✎ ✒ ✡ ✆ ✩ ✒ ☛ ☎ ✡ ✆ ✩ ✟ ✛ ✰ ✝ ☎ ✆ ✰ ✆ ✍ ☛ ☎ ✎ ✛ ✟ ☎ ✓ ✳ ✔ ✓ ☛ ☞ ✰ ✓ ✩ ✰ ✪ ✑ ☎ ✔ ✔ ✔ ✆ ✩ ✢ ☛ ✪ ★ ✡ ✆ ✩ ✩ ☛ ☎ ✎ ✳ ✓ ✰ ✰ ✞ ☛ ★ ☛ ☞ ✩ ✔ ✟ ✰ ☞ ✩ ✓ ☛ ☞ ✰ ✪ ✞ ✟ ✰ ✟ ✩ ★ ☛ ✔ ☞ ✩ ✆ ✛ ★ ✆ ✪ ★ ★ ✛ ✑ ☎ ★ ☞ ☛ ✩ ✆ ☞ ✰ ✰ ✩ ✰ ✞ ✟ ✩ ☛ ✞ ☞ ✩ ☛ ✁ ✁ ✵ ✂ ✣ ✥ ✂ ☛ ✸ ✂ ★ ✟ ✟ ★ ✎ S c n thi t of c/tác qlý i u hòa vôn KB NN Ch c n ng ch y u of KBNN qlý NN v qu NSNN (bao g m c qu ng t t p trung of NN); qu DTTC nàh n c; ti n, tài s n t m thu, t m gi ; H V cho NSNN cho t ptri n V i ch c n ng này, KBNN có nhv ch y u t p trung ph n ánh kho n thu of NSNN th/hi n i u ti t s thu cho c p NS theo q of c p có th m quy n; chi tr ki m sóat, TT chi NSNN cho t ng i t ng th h ng theo d toán NSNN ã c t; ki m soát, TT, k toán, q/toán v n t , v n s nghi p có t/ch t t xd thu c nv n NSNN c p; ki m sóat th/hi n nh p, xu t qu DTTC NN, ti n, tài s n t m thu, t m g i kh an t ch thu a vào tài s n NN theo q' c p có th m quy n,… th/hi n nh ng ch c n ng nhv trên, KBNN ph i t /c qlý i u hòa v n n i b h th ng i xu t phát t nh ng lý sau: i m thu, chi of KBNN: Ho t ng thu, chi of KBNN di n m t cách th ng - Do xuyên, liên t c r ng kh p ph m vi c n c Trên t ng a bàn, KBNN th/hi n c phân c p qlý, thu, chi, TT cho t t c i t ng th h ng theo t ng v n ã ng th i ph i TT thu h , chuy n ti n,… N u xem xét giác t ng th , t ng th , t ng s v n h th ng KBNN ph = t ng nhu c u TT, chi tr Tuy nhiên, n u xem xét ph m vi t ng a bàn, t ng v KBNN, kh n ng thu nhu c u chi th ng không cân =, có nh ng a bàn ngu n thu ps l n h n nhu c u chi ng c l i H n n a, ,t i m t a ph ng xét m t th i k dài, kh n ng thu nhu c u TT, chi tr có th cân = Tuy nhiên, tính th i v ho n m t nhân t t bi n ó phá v s cân = gi a kh n ng thu nhu c u chi, nên n u xét m t kho ng th i gian ng n h n có th x y tình tr ng kh n ng thu nhu c u TT, chi tr không cân = v i m b o kh n ng TT, chi tr cho ,t ng v KBNN c ng nh toàn h T ó, th ng, KBNN ph i qlý th ng nh t nv n hi n ang n m g i, th/hi n i u hòa v n t n i th a n n i thi u nh m thi t l p l i s cân = gi a n ng thu nhu c u chi theo th c t - Do c ch TT: Theo q hi n hành, v KBNN oc m tài kho n ti n g i không k th/hi n ng/v giao d ch TT Vì v y, kh h n NH (NHNN ho c NHTM NN) n ng TT, chi tr of m i v KBNN ch y u b gi i h n ph m vi s d ti n g i hi n có t i NH T ó, m r ng kh n ng TT cho m t v KBNN ó, c n i u chuy n b n t v khác n v VBNN ó - Do yêu c u of c/tác qlý: Theo yêu c u of c/tác qlý v n hi n nay, vi c ph i m b o kh n ng TT, chi tr cho m i v giao d ch, v n KBNN c ng c n c qlý theo m b o an toàn t i ti n, tài s n of NN c ng nh mb o m t phth c phù h p tính hi u q a vi c sd v n ( a l ng v n t m th i nhàn r i KBNN vào sd nh i t ng khác theo ch q ) i u òi h i chúng T cho NSNN ho c cho m t s ta c n ph i t p trung v n t nh ng v khó kh n vi c qlý v n (do n ng l c qlý of i ng cán b t i v ) v nh ng v có i u ki n qlý v n ch t ch trình (th ng KBNN TW KBNN t nh) ho c t nh ng v ch a có nhu c u sd v n t m th i nhàn r i v nh ng v ang có nhu c u sd v n t m th i nhàn r i T c là, c n có s i u chuy n v n n i b h th ng KBNN C/tác qlý i u hòa v n KBNN có m t ý ngh a c i m quan +tr ng q'tr` qlý i u hành of h th ng KBNN C th là: + C/tác qlý, i u hòa v n khâu óng vai trò ch o, chi ph i n ch t l ng h at ✘ ✛ ✔ ✌ ✆ ★ ✫ ✓ ✔ ✓ ☞ ✄ ✆ ☞ ✠ ✗ ✌ ✆ ✆ ✆ ☞ ☎ ✝ ✜ ✄ ✆ ✓ ✔ ✫ ☛ ✑ ✒ ☞ ✹ ✒ ✆ ☞ ☛ ☎ ✎ ✍ ✩ ✆ ✠ ✱ ✎ ☞ ☎ ✄ ✆ ☛ ✰ ✑ ✆ ✏ ✄ ✰ ✔ ☛ ✱ ✔ ☛ ✠ ✍ ✑ ✪ ✩ ✍ ✑ ✠ ☞ ✓ ✍ ✙ ☎ ✍ ✓ ★ ✍ ✓ ✗ ✞ ✄ ✰ ✖ ✘ ✘ ✎ ☎ ✰ ☞ ✜ ✰ ✄ ✍ ✆ ✰ ✓ ✠ ☎ ☎ ✱ ☛ ✄ ✌ ✓ ★ ✙ ✰ ✪ ✍ ✡ ✆ ✓ ☛ ✝ ✝ ✱     ✂ ✂ ✑ ✙ ✝ ✚ ✰ ✆ ✞ ✕ ✆ ☛ ☞ ✑ ✍ ✝ ☞ ✓ ✆ ✒ ☞ ✪ ✖ ✆ ✒ ✍ ✝ ✕ ✚ ✱ ✍ ✑ ✠ ✆ ✝ ☞ ✍ ✰ ✠ ✡ ✠ ✔ ★ ✛ ✛ ☞ ✍ ☎ ✙ ✩ ✑ ★ ✢ ✛ ✝ ✛ ✑ ✩ ✡ ✕ ★ ✍ ✆ ✍ ✒ ✕ ✘ ✂ ☛ ✗ ✕ ☎ ✛ ✞ ☞ ✒ ✆ ✠ ✆ ✆ ✪ ✡ ✪ ✆ ✗ ✔ ✒ ✱ ✱ ✙ ☞ ✍ ✆ ✕ ✍ ☛ ✪ ✝   ✩ ✠ ☎ ✑ ☞ ☛ ✝ ☛ ✝ ✑ ✍ ✍ ✡ ✆ ☛ ✆ ✔ ✝ ✔ ✝ ★ ✍ ✛ ✍ ✗ ✪ ✆ ✆ ✠ ✆ ✍ ✍ ☛ ✍ ★ ✍ ✪ ✆ ✔ ✍ ☛ ✔ ✪ ✰ ✺ ☛ ✔ ✎ ✑ ✆ ☎ ✒ ✴ ✆ ✚ ✘ ✱ ☞ ✱ ☎ ☎ ✆ ✓ ★ ☛ ✆ ☞ ✛ ✘ ✔ ✟ ✆ ✑ ☎ ✆ ✢ ★ ✆ ✍ ✑ ✪ ☛ ✪ ✟ ✆ ✆ ✆ ✆ ✠ ✒ ✆ ✔ ✆ ✍ ✖ ✔ ✍ ✙ ✒ ✗ ✝ ✓ ☎ ✎ ✑ ✆ ✳ ✒ ✑ ★ ✒ ✘ ☎ ✫ ✝ ✆ ✠ ✒ ✖ ✒ ☛ ✒ ☞ ✆ ✍ ✓ ✛ ✳ ✆ ☎ ✓ ✠ ✆ ✡ ✛ ✍ ✍ ★ ✝ ✍ ✌ ✩ ☎ ✆ ✏ ✠ ✫ ✆ ✍ ✆ ☛ ✒ ✒ ✍ ☎ ✆ ☞ ☞ ☎ ☛ ☎ ☛ ☎ ✆ ✩ ☛ ✴ ✓ ☛ ✛ ✍ ✑ ✆ ✍ ☞ ✍ ✩ ✴ ✕ ✆ ☞ ✆ ✍ ✍ ✟ ☞ ✂ ✢ ✛ ✍ ✆ ☞ ✑ ✎ ☛ ✝ ✆ ✆ ✝ ☛ ✆ ☞ ☛ ☞ ✱ ✴ ✩ ✆ ✝ ✑ ✔ ✒ ✆ ✓ ✘ ✆ ✓ ✓ ✪ ✠ ✆ ✒ ✆ ✢ ✆ ☛ ✝ ✆ ✒ ✪ ☎ ✆ ✱ ✛ ✝ ✝ ✄ ✓ ✆ ☎ ✱ ✟ ✟ ✆ ★ ✒ ✕ ✕ ✛ ✝ ☛ ✆ ✑ ✹ ☛ ✓ ★ ☎ ✒ ✘ ☛ ✢ ☞ ✲ ✛ ✕ ✟ ☛ ✌ ☛ ✝ ✆ ✆ ✓ ✓ ☛ ☎ ✆ ✝ ☛ ✓ ✙ ☛ ✆ ✢ ✆ ✠ ✏ ✠ ✆ ✫ ✆ ✑ ☛ ✆ ✔ ✰ ☞ ✩ ✏ ng of cônkg tác khác Vi c i u chuy n v n m t cách h p lý gi a c p KBNN m t m b o áp ng c y , k p th i nhu c u TT chi tr cho t t c v m ts giao d ch m i th i i m M t khác, c ng trách c s i u chuy n v n ch ng c l ng v n d ch chuy n ng ó ti t ki m c chi chéo, h n ch phái ng/v nh chi phí v v n chuy n, b o qu n, ki m m,… c m t l ng v n nhàn r i nh t nh + Vi c i u chuy n v n h p lý c ng t o h th ng KBNN Nv n c sd T cho NSNN ngu n thu ch a t p trung c ghi KH thông qua ng/v T t n k p ho c cho m t s công trình XBCB ã ngân KBNN Thông qua ó, góp ph n áp ng k p th i nhu c chi of NSNN, c bi t nhu c u chi th ng xuyên, c p bách nh chi TT cá nhân ho c s m hoàn/th công trình a vào sd Ph m vi of c/tác qlý i u hòa v n KB NN c th c hi n = ti n VN, ng t , vàng b c, Ho t ng giao d ch thu, chi of KBNN kim khí quý, quý Tuy nhiên, kho n giao d ch = vàng b c, kim khí quý, quý ch c th/hi n ph m vi t ng i h p di n t i m t s a bàn ho c nh ng th i i m nh t nh theo c ch riêng phù h p v i c i m h at ng Vì v y, ph m vi ây ch bao g m kho n giao d ch = òng ti n VN = of c/tác qlý i u hòa v n ngo i t thu c qu NSNN, ti n g i qu tc' khác KBNN qlý ✆ ✏ ☎ ✢ ✲ ✆ ✍ ✍ ✒ ✆ ✖ ✏ ✑ ✔ ✆ ✕ ✆ ✙ ☎ ✌ ☞ ✆ ✩ ☞ ✆ ☞ ✩ ✆ ✠ ✩ ✠ ✛ ✆ ☛ ✫ ✝ ✒ ☛ ✩ ✕ ✒ ✆ ✠ ✎ ✆ ✠ ✩ ✍ ✴ ✱ ✰ ✛ ✴ ☛ ✓ ✓ ✠ ✢ ☞ ✆ ✓ ☞ ✑ ✍ ☞ ✩ ✆ ☞ ✆ ✩ ✰ ✓ ✍ ✠ ✆ ✠ ✆ ✘ ✕ ✍ ✝ ✔ ✆ ☛ ☎ ✆ ☞ ✒ ✞ ✩ ✔ ✝ ☞ ✩ ☛ ✟ ✰ ✆ ✒ ✂ ☎ ☛ ☛ ✆ ☞ ✩ ✆ ✠ ✞ ☞ ✎ ✂ ✒ ✢ ✝ ☛ ✆ ✆ ✛ ✆ ☞ ✛ ✕ ☞ ✝ ✓ ✛ ✆ ✢ ✰ ✆ ☞ ✒ ✆ ☎ ☞ ✩ ✌ ✍ ✑ ✠ ✑ ✕ ✞ ✢ ☎ ✗ ☛ ✆ ☎ ✆ ✒ ☞ ✒ ✩ ✕ ✙ ✌ ✆ ✆ ✩ ☞ ✆ ✆ ✆ ☞ ✰ ✑ ✑ ✆ ✆ ✓ ✖   ✑ ✗ ✆ ✝ ✢ ✆ ✞ ✟ ✓ ✄ ✏ ✑ ✆ ☛ ✆ ✠ ✒ ✟ ✢ ✏ ✆ ✍ ✳ ☎ ✑   ✩ ✆ ✓ ✒ ✔ ☛ ✝ ☛ ☎ ✱ ✝ ✎ ✒ ✆ ✑ ✓ ✄ II s ht` c i m v n ng of nv n KB NN qlý S ht` v n KB NN 1.1 Các lo i v n h th ng KB NN: c th hi n d i d ng ti n m t t i KBNN; ti n g i of - V n h th ng KBNN KBNN t i NH; v n ang T cho m t i t ng theo ch q ; v n ps q'tr` TT,…C th : - V n th hi n d i d ng t n ngân qu KBNN, bao g m: v n = ti n m t t i KBNN; ti n c quy i ng VN theo t giá g i of KBNN t i NH (trong ó, v n = ngo i t h ch toán BTC q ) i t ng # theo ch q nh T chi tr c/trái, - V n ang T cho NSNN cho s T chi tr vàng b c,… - V n ang cho m t s i t ng vay theo q' of c p co th m quy n(bao g m c s v n ang cho vay, khoanh n n h n) -V nT TT chi tr tín phi n, trái phi n KB: Th c ch t, ây s v n mà v TT cho trái ch Tuy nhiên, ch n q/toán KBNN ã " ng" t n ngân of m` theo t ng t ph/hành, s v n" ng" ó m i c NSNN chuy n tr ngu n - V n ps q'tr` TT, bao g m; + V n ps q'tr` TT gi a KBNN v i v , t /c, cá nhân h th ng; TT vãng lai gi a KBNN: TT v i NH v mua ng t ; tài s n thi u ch x lý; kho n t n th t ch x lý; sai l m TT ch x lý; kho n ph i thu; +/- giá t giá + V n ps q'tr` TT gi a v KBNN v i nhau: +/- v TT LBK; +/- v TT i u chuy n v n; +/- v thu - chi h NS c p 1.2 S ht` v n KB NN: Phù h p v i nd h at ng ph m vi qlý, lo i v n c ht` t nhi u ngu n T ng nv n có nh ng c i m tính thay i theo t ng th i k , t ng a bàn ph ✥ ✁ ✥ ✁ ✁ ☎ ✥ ✂ ✼ ✂ ✂   ✁ ☛ ✂ ☎   ☛ ✆ ☞ ✩ ✠ ☎ ☞ ✗ ✑ ✓ ✢ ✑ ✓ ✳ ✂ ✑ ☛ ✙ ☛ ✆ ✝ ✆ ☛ ☞ ✩ ✔ ✆ ✏ ✆ ☛ ✠ ✠ ☎ ☞ ✳ ✗ ✑ ✞ ✑ ✆ ✑ ✞ ✄ ☛ ✑ ☎ ✆ ☞ ☛ ✓ ✩ ✆ ✢ ✡ ✆ ✑ ✓ ✞ ✬ ✆ ✂ ☛ ✂ ✆ ☛ ✆ ☛ ☞ ✩ ✔ ✆ ✝ ✆ ☞ ✍ ✂ ✍ ☛ ✑ ✆ ✝ ☛ ✆ ✆ ☛ ☞ ✩ ✩ ✆ ✩ ✰ ✍ ✓ ✞ ✍ ☛ ☛ ✑ ✂ ☛ ✆ ✠ ✆ ✍ ✌ ✪ ✆ ✔ ✞ ✆ ✩ ☛ ☛ ☛ ✘ ✰ ✠ ✆ ☛ ☛ ✫ ✌ ✆ ✗ ✆ ☞ ✆ ✟ ✩ ✠ ✆ ✒ ✔ ✍ ✞ ✞ ☛ ✱ ✱ ✗ ✗ ✰ ✕ ✳ ✓ ✕ ✱ ✠ ☛ ✁ ✝ ✒ ✡ ☎ ☎ ✳ ✆ ✓ ✆ ✏ ✛ ☛ ✍ ✔ ✍ ✒ ✕ ☛ ✳ ✍ ✍ ✗ ✡ ✬ ✓ ✓ ✆ ✓ ✰ ✂ ✩ ✪ ✔ ✗ ☛ ✏ ✱ ✆ ✝ ✆ ✑ ✢ ✆ ✠ ✑ ✆ ✡ ☛ ✪ ✆ ✕ ☞ ✩ ☎ ✪ ✪ ✓ ✆ ✒ ✞ ✙ thu c vào t ng lo i hình ng/v Tuy nhiên, c n c vào t/ch t v n ng yêu c u of c/tác qlý, có th phân lo i nv n ó nh sau: 1.2.1 Qu NSNN: c nh ngh a nh sau: "Qu a) Khái ni m: Theo Lu t NSNN s a i, qu NSNN NSNN toàn b kho n ti n of NN, k c ti n vay, có tài kho n of NSNN c p; qu KBNN" b) t/ch t v n ng of kho n thu, chi NSNN: i v i kho n thu: Lu t NSNN q ngu n thành qu NSNN bao g m: thu , phí, l * phí; kho n thu t ho t ng kt of NN; kho n óng góp of t /c cá nhân; kho n vi n tr ; kho n thu khác theo q of PL (nd c th xem chi ti t i u Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/06/2003 of CP) T ng kho n thu NSNN có c i m ht` v n ng theo ql riêng r t khác nhau, c th là: c bi t, thu - Các kho n thu thu , phí, l phí nh thu VAT, thu TNDN, thu tiêu th tài nguyên, thu nhà t, môn bài, kho n l phí, thu t h/ ng x s , h/ ng s nghi p,… ps vào t t c th i k n m NS, nh ng th ng có xu h ng t p trung m nh vào th i i m cu i tháng, cu i quý cu i n m - Các kho n thu thu XNK, thu t d u khó, thu thu nh p, thu t h at ng kt , thu chuy n l i nhu n n c ngoài, kho n vay n , ti n bán ho c cho thuê tài s n thu c s h u NN,… ph thu c nhi u vào c i m h at ng of t ng l nh v c, th ng không a bàn nh t nh ps u n m ch t p trung m t s - Thu ti n sd t, thu t hoa l i công s n công ích mang tính th i v , phù h p v i mùa thu h ach ph thu c vào q n p thu of t ng a ph ng; thu k t d NS th ng ps m t l n n m, sau q/toán NSNN hàng n m c phê chu n c Qu c h i, H ND c p q' chuy n vào NS n m sau; thu t qu DTTC ch ps m t s tr ng c bi t theo q of Ngh nh s 60/2003/N - CP (khi ngu n thu ch a t p trung h p k p theo KH; vay bù p b i chi không t m c d toán ã c t; ps thiên tai, ch h a; th/hi n nhv q/tr ng d c chi t d phòng NS mà v t kh n ng d phòng NS) - Các kho n thu nh bé; thu h i d tr NN; huy ng t t /c cá nhân theo q of PL; kho n óng góp t nguy n of t /c, cá nhân, n c; huy nng c h ng; các kho n thu t H V t xd c s h t ng; kho n di s n mà NN kho n ti n ph t, t ch thu, viên tr ,… th ng ql, ps tùy th c vào q of t ng c p quy n, t ng a bàn tình hình th c t i v i kho n chi:Qu NBNN c sd cho nhu c u chi ptri n kt - xh; b o * m qu c phòng, an ninh; b o m ho t ng of b máy NN; chi tr n of NN; chi vi n tr kho n chi khác theo q of PL (nd c th i u Ngh nh s 60/2003/N - CP ngày 6/6/2003 of CP) T ng t nh kho n thu, kho n chi of NSNN c ng có ph m vi t/ch t v n ng riêng, c th là: - Các kho n chi t ptri n th ng g n v i nh ng ch ng trình, DA' c th vag c ch qlý c p phát nhanh toán phù h p v i t ng l hình, t/ch t t - Các kho n chi th ng xuyên di n m t cách th ng xuyên, liên t c t t c l nh c th/hi n ph m vi c n c v c, ngành, c p - Chi tr n g c lãi ti n CP vay; chi tr g c lãi kho n huy ng d ng k t c u h t ng th ng g p b i tr/nh of CP ho c quy n c ph ng theo nh ng h p ng vay n ã ký k t v i CP, t /c tc' n c ho c ch ng ch vay n - Chi vi n tr , chi cho vay of NSTW ps ql, tùy thu c vào tình hình c th theo ✝ ✪ ✑ ✙ ★ ✠ ✑ ☛ ✌ ✆ ✰ ✎ ✆ ✝ ✛ ☞ ✄ ✄ ✝ ✎ ✳ ✝ ✰ ✍ ✆ ✡ ✆ ✄ ✓ ✠ ✍ ☞ ✩ ✆ ✒ ☞ ✓ ✄ ✍ ✄   ✂ ✂ ✁ ✝ ✄ ☎ ☎ ✝ ✎ ✍ ✍ ✆ ✒ ✪ ☎ ✑ ✆ ✩ ✆ ✝ ✞ ✔ ✍ ✍ ☛ ✆ ✙ ✍ ✔ ✆ ✰ ✑ ✕ ☞ ✆ ✠ ☛ ✩ ✪ ✎ ☞ ☎ ✪ ☞ ☛ ✔ ☛ ✛ ✙ ✆ ☞ ✒ ✢ ✆ ✠ ✝ ✡ ✢ ☎ ☛ ✕ ☞ ✎ ✍ ✆ ✆ ✗ ✔ ✝ ✘ ✎ ★ ✔ ✗ ✓ ✆ ✔ ★ ☎ ✆ ✍ ✔ ✍ ✕ ✔ ✠ ✔ ✰ ✍ ✍ ✠ ✙ ☎ ✔ ☎ ✠ ✪ ✰ ☎ ✡ ✆ ✝ ✔ ✆ ✄ ✎ ✞ ✄ ✩ ✪ ✓ ✏ ✆ ✝ ✔ ✢ ✔ ✍ ✝ ✝ ✖ ✱ ✆ ✙ ✓ ✝ ★ ✓ ✆ ✰ ✛ ✠ ✝ ✩ ✏ ☛ ✆ ✆ ✢ ✆ ✆ ✒ ✰ ☎ ✔ ✪ ✆ ★ ✆ ✏ ✒ ✠ ✆ ✍ ✘ ✓ ✓ ✆ ✪ ✖ ✘ ✆ ✝ ✆ ✪ ✛ ✘ ✝ ☛ ☞ ✕ ✎ ☎ ✩ ✍ ★ ✘ ✆ ☞ ✍ ✆ ✗ ☞ ✝ ✘ ☛ ✡ ✍ ✕ ✩ ☞ ✩ ✕ ✒ ☞ ✝ ✖ ✑ ☞ ✆ ☞ ✆ ✩ ✆ ✜ ✘ ✱ ☞ ✞ ✡ ☞ ✩ ✗ ☞ ✟ ✌ ✩ ✘ ✒ ✪ ✑ ✕ ✩ ✔ ✄ ☎ ✄ ✑ ☞ ☞ ✙ ✄ ☛ ✆ ✞ ✆ ✪ ✒ ✏ ✹ ✍ ☞ ✆ ☞ ✒ ✒ ✪ ✝ ✙ ✍ ✍ ✆ ✚ ☎ ✆ ✘ ✕ ✝ ✠ ✆ ✒ ✪ ★ ✰ ✆ ✝ ✍ ✝ ✒ ✆ ✆ ★ ✄ ✩ ✢ ✖ ✪ ✙ ✆ ✎ ✟ ✏ ✝ ✓ ✆ ✩ ☞ ✝ ✖ ✆ ✪ ✰ ✔ ✄ ☎ ☎ ✝ ✆ ✄ ✆ ✍ ☛ ✍ ✩ ✆ ✍ ✍ ☞ ✑ ✩ ✆ ✛ ✝ ✝ ✆ ☞ ✑ ✰ ✎ ✍ ✆ ✆ ✙ ✘ ✠ ☞ ✰ ✆ ✓ ✒ ✆ ✒ ✔ ✍ ✩ ☎ ☛ ✄ ✍ ✴ ✠ ✕ ✚ ✩ ✍ ✍ ✙ ☞ ✠ ☞ ✝ ✠ ✗ ✗ ✪ ✱ ☞ ✏ ✙ ✰ ✆ ✠ ✠ ☞ ✝ ✍ ☞ ✕ ✘ ✰ ✍ ✰ ✆ ✑ ✩ ✩ ☎ ✆ ✩ ☞ ✩ ☞ ☎ ✑ ✓ ☞ ✞ ✆ ☛ ✛ ✝   ✕ ✍ ✚ ✔ ✗ ✗ ✕ ✙ ✍ ☞ ✍ ☞ ✓ ✗ ✍ ✗ ☛ ✢ ✡ ✰ ✆ ✆ ✒ ✢ ☞ ✌ ✝ ✝ ✘ ✔ ✱ ✟ ✩ ✩ ✙ ✠ q' of CP - Chi b sung qu DTTC ps t i m t vài th i i m theo q of Lu t NSNN (thu k t d NS ho c b trí d toán NS hàng n m); chi b sung NS c p cho NS c p d i th ng ps nh k ho c t xu t theo q' of NS c p trên; - Chi chuy n ngu n NS t NS n m t c sang NS n m sau th ng ps m t l n vào u n m NS c) T /c qlý qu NSNN h th ng KBNN: Qu NSNN g m qu NSTW qu NS F Qu NS Trên bao g m qu NS of v hành c p có H ND U ban nhân theo q of Lu t H ND UBND, bao g m NS c p t nh, TP tr c thu c TW (sau ây g i chung NS c p t nh); qu NS c p qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau ây g i chung NS c p huy n); qu NS c p xã, ph ng,th tr n (sau ây g i chung NS c p xã) Phù h p v i c i m ht`, phân c p qlý c c u t /c of h th ng KBNN, vi c qlý qu NSNN h ch th ng KBNN c th/hi n nh sau: - S giao d ch KBNN th ng nh t qlý qu NSTW – tr c ti p th/hi n giao d ch thu, chi thu c NSTW ps t i S giao d ch KBNN - KBNN t nh, TP (sau ây g i chung KBNN t nh) qlý qu NS c p t nh; tr c ti p t p trung kho n thu c p phát, chi tr kho n chi of NSTW, NS c p t nh ps t i qu y giao d ch of KBNN t nh; ng th i, th/hi n thu, chi NS qu n, th xã n i KBNN t nh TP óng tr s (tr ng h p KBNN t nh th/hi n vai trò KBNN qu n, th xã t i a bàn qu n, th xã n i KBNN t nh óng tr s ) - KBNN qu n, huy n, th xã (sau ây g i chung KBNN huy n) qlý qu NS c p huy n qu NS c p xã; t p trung kho n thu c p phát, chi tr kho n chi of NSTW, NS c p t nh ps a bàn 1.2.2 Qu d tr tc' NN (DTTC) a) Khái ni m: Qu DTTC qu ti n t thu c NSNN, c t o l p sd nh m áp ng cho nhu c u chi ngu n thu ch a t p trung k p, vay bù p b i chi không t m c d toán hay ps thiên tai, d ch h a l n b) T /c qlý qu DTTC t i KBNN Theo q t i i u 58 N s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 of CP, ch có CP UBND c phép trích l p qu DTTC (k c = ti n VN = ngo i t ) c p t nh, TP m i c ht` t ngu n: ph n s t ng Qu DTTC of t ng c p NS (NSTW ho c NS t nh) thu NS so v i d toán of NS c p ó; 50% k t d NS of NS c p o; b trí d toán chi hàng n m of NS of NS c p ó; ngu n tc' khác theo q of PL M c kh ng ch t i a of qu DTTC m i c p CP q c qlý t i KBNN B tr ng B TC ch TK ( i v i qu DTTC of Qu DTTC TW) ho c Ch t ch UBND t nh ch TK ( i v i qu DTTC of t nh) c sd tr ng h p nh T cho nhu c u chi ngu n thu Qu DTTC nh p ch a t p trung k p ph i c hoàn tr n m NS, tr s tr ng h p NS c p d i T t qu d tr tc' of NS c p B tr ng B TC q' T t qu DTTC of TW, Ch t ch UBND c p t nh q' T t qu DTTC of t nh Th t ng CP ( i v i NSTW), UBND c p t nh ( i v i NS c p t nh) q' sd qu DTTC c p m` x lý cân i NS c Qu c tr ng h p thu NS ho c vay bù p b i chi không t m c d toán ã h i, H ND q' , sau ã s p x p l i NS sd h t d phòng NS mà ch a ngu n áp ng nhv chi; th/hi n nhv phòng ch ng kh c ph c h u qu thiên tai, h a ho n, tai n n di n r ng v i m c nghiêm tr ng, nhv q/tr ng v qu c phòng, an ninh ✆ ✡ ✢ ✑ ✄ ☛ ☞ ✝ ✕ ✘ ✕ ✆ ✒ ✠ ✆ ★ ✢ ☎ ✠ ✆ ✆ ✝ ✡ ✰ ✞ ✆ ✪ ★ ✎ ☞ ✔ ☞ ✰ ✰ ☞ ✗ ✰ ✗ ★ ☞ ✕ ✝ ✛ ✆ ✛ ★ ✄ ✄ ✁   ✞ ✄ ✄ ✰ ✞ ✰ ✎ ✘ ✆ ☞ ✝ ✒ ✆ ✖ ☞ ✩ ✰ ✘ ✡ ✘ ✟ ✰ ✒ ✔ ✎ ✑ ✟ ✛ ✟ ✎ ✒ ✑ ✆ ✒ ☎ ✰ ✰ ✄ ✍ ☎ ✍ ✒ ✓ ✄ ✆ ✄ ✗ ✆ ☞ ☞ ✗ ✩ ✑ ✒ ✆ ✎ ✺ ✠ ✆ ✚ ✆ ✌ ✝ ✄ ✆ ✑ ✢ ✰ ✟ ✆ ☞ ✓ ✑ ✩ ✪ ☎ ✞ ☞ ✰ ✞ ✆ ✛ ☛ ☛ ★ ✘ ✆ ✌ ☛ ✔ ☛ ✆ ✑ ✫ ✆ ✔ ✰ ✩ ✍ ✟ ✆ ✰ ✖ ✠ ✄ ✰ ✄ ✟ ✎ ★ ✢ ☞ ✗ ☛ ✘ ☞ ✆ ✎ ✏ ✩ ✪ ✄ ✆ ✝ ✑ ✓ ✟ ☎ ✞ ✄ ✄ ✰ ✏ ✒ ✆ ☎ ✒ ✄ ✎ ✍ ✘ ✰ ✠ ✖ ✆ ✄ ✑ ✆ ☎ ☎ ✙ ✛ ✆ ✢ ✱ ☎ ✌ ✔ ☎ ✆ ✒ ✆ ✆ ✄ ✄ ✍ ✕ ✎ ✟ ☎ ✗ ☎ ✘ ✟ ☎ ✄ ✞ ✟ ✰ ✩ ✟ ✩ ✄ ✰ ☛ ✍ ✆ ✕ ✎ ✝ ✄ ✰ ✟ ✒ ☎ ✏ ✍ ✎ ✡ ✰ ✄ ✟ ✰ ✰ ✆ ☞ ✄ ✒ ✟ ✖ ✆ ✒ ☞ ✖ ✒ ✎ ✰ ✟ ✆ ✄ ✏ ✏ ✰ ☛ ✑ ✝ ✆ ☎ ✝ ✙ ✘ ✒ ✆ ✆ ✰ ✰ ☛ ✞ ✆ ✝ ☛ ✕ ✄ ✄ ✬ ✒ ✰ ✔ ✄ ✟ ☎ ✄ ✄ ✝ ✒ ☞ ✫ ✟ ✖ ✆ ✝ ☛ ✫ ✗ ✆ ✄ ☛ ✗ ✄ ✟ ✂ ✆ ✄ ✎ ☞ ☞ ✩ ☞ ✎ ✒ ✍ ✆ ✕ ☞ ✩ ☞ ✩ ✛ ✍ ★ ✪ ☛ ✂ ☞ ✞ ☞ ✕ ✩ ✰ ✂ ✗ ✪ ✄ ✘ ✱ ✰ ✝ ☞ ✖ ✝ ✆ ✪ ✄ ✂ ✫ ✒ ✰ ✰ ☞ ✝ ✆ ✕ ✆ ✟ ✰ ✆ ✆ ✆ ✚ ✝ ✗ ✠ ✆ ✚ ✝ ✔ ✆ ✝ ☛ ✏ ✗ ✆ ✆ ✆ ✑ ☞ ✰ ✄ ✙ ✌ ✫ ✟ ✆ ✔ ☎ ☎ ✄ ✟ ✢ ✙ ✑ ✪ ✗ ✩ ✄ ✌ ☛ ✆ ✟ ✑ ✠ ✆ ✌ ✘ ✙ ✏ ✎ ✍ ✓ ☛ ✆ ☞ ✙ ✗ ✳ ✘ ✚ ☛ ✆ ✆ ☞ ✩ ✫ ✞ ✹ ☛ ☛ ✆ ✑ ✠ nhv c p bách khác ps d toán mà sau ã s p x p l i NS sd h t d phòng ngu n áp ng nhv chi M c chi t qu DTTC (ko k t m ng) NS mà v n ch a c n m ko v t 30% s d of qu t i th i i m b t u n m NS 1.2.3 Nv n cho vay c NN giao cho KBNN qlý cho vay v n cho a) Khái ni m: Nv n cho vay nv n i t ng ã cq s b) T /c qlý nv n cho vay t i KBNN c KBNN qlý cho vay theo m c tiêu ã cq iv i Nguôn v n cho vay t ng ch ng trình, DA' Chúng c gi i ngân i t ng vay có y h s c c p có th m quy n phê t Song khác v i nv n c p phát, nv n cho ch ng t ã c KBNN thu h i n h n tùy theo nh ng kh c h p ng tín d ng vay s i v i t ng kho n vay Nv n cho vay ã thu h i có th ti p t c c cho vay l i Hi n nay, theo Q s 131/2002/Q -TTg ngày 4/10/2002 of CP v vi c thành l p NH cs' XH nv n cho vay gi i quy t vi c làm, chi vay theo ch ng trình Sec-Slovakia ã c chuy n giao sang cho NH cs' m nh n Vì v y, nv n cho vay hi n ch vài ch ng trình, DA' ch ps t i s a ph ng nh t nh 1.2.4 Nv n ti n g i a) Khái ni m: Nv n ti n g i s ti n of v khách hàng g i KBNN (c = n i t ngo i t ) Nv n có th c KBNN tr lãi ho c ko tr lãi c KBNN hoàn tr y , k p th i s ti n hi n có TK theo yêu c u TT, chi tr of ch TK b) T /c qlý ngu n ti n g i t i KBNN Các lo i ti n g i t i KBNN bao g m: ti n g i of v d toán có ngu n g c t NSNN (bao g m c ti n g i of v qu c phòng, an ninh); ti n g i of v d toán có ngu n g c NS; tc' khác of xã; ti n g i c bi t; ti n g i of t /c tc'; ti n g i of qu tc'; ti n g i có m c ích; ti n g i Ban qlý DA' t ; ti n g i of v , cá nhân khác theo ch q - i v i lo i ti n g i có ngu n g c t NSNN ph i ch u s ktra of c quan tc' KBNN q'tr` c p phát sd kinh phí Lo i ti n g i c ht` c ch c p phát, TT of NSNN bi n ng ph thu c vào y u t : phth c c p phát, TT of NSNN; nhu c u chi tiêu of v t ngu n ti n g i C th là: ti n + V phth c c p phát, TT: Hi n c quan tc' ang sd hth c c p phát ch y u chi tr , TT theo d toán t KBNN chi tr , TT = hth c l nh chi ti n N u chi tr , TT = l nh chi ti n chi ti n cho v có TK t i KBNN, t n ngân qu ch a b gi m ngay; n u v có TK t i NH t n ngân qu KBNN s b gi m N u chi tr , TT theo d toán t KBNN t n qu NSNN t n ngân qu KBNN ch gi m i v l p gi y rút d toán NS (kèm theo h s TT) chi tiêu Tuy nhiên, s tr ng h p c bi t, n u v l p gi y rút d toán chuy n ti n vào TK ti n g i of m`, c ng ch a làm nh h ng n t n ngân qu KBNN K t n m 2004, th/hi n c ch ki m soát chi NSNN qua KBNN theo tinh th n of Lu t chuy n ti n TK ti n g i c gi i NSNN s a i, vi c v l p gi y rút d toán h n ph m vi r t h p (ch y u c áp d ng i v i kh i qu c phòng, an ninh c h n ch vài tr ng h p c bi t khác); vi c chi tr , TT = l nh chi ti n c ng d n i t ng (chi cho DN, t /c kt XH ko có quan h th ng xuyên v i NS; chi v tr n , vi c tr ; chi b sung t NS c p cho NS c p d i s kho n chi theo Q of th tr ng c quan tc') Vì v y, ti n g i có ngu n g c t NS có xu h ng gi m d n H n n a, c quan tc' KBNN c ng ang t ng b c tri n khai th/hi n c ch TT, chi tr ✙ ✰ ✘ ☞   ✍ ★ ☞ ✆ ✫ ✞ ✆ ✩ ✠ ✆ ✆ ☛ ✌ ✚ ✙ ☞ ✌ ✑ ✄ ✔ ✕ ✆ ✑ ✔ ✪ ✠ ✚ ✆ ✘ ✠ ✄ ✛ ✑ ✌ ★ ☛ ☎ ☛ ✆ ☛ ☞ ☛ ✩ ✆ ✆ ✡ ☛ ☞ ✩ ✌ ✲ ✆ ✆ ☛ ☞ ✙ ✆ ✆ ✆ ☞ ✗ ✆ ☞ ✩ ✰ ✪ ✍ ✔ ☛ ✔ ☛ ✒ ✕ ☛ ✓ ✞ ✑ ✓ ✍ ✞ ✍ ✆ ✎ ✒ ☛ ☞ ✆ ☞ ✩ ✳ ✞ ✆ ✳ ✆ ✝ ✑ ✙ ✆ ✒ ✝ ✙ ☛ ✒ ✖ ✆ ✠ ✪ ✍ ☛ ✡ ✫ ☞ ✱ ☎ ✆ ✰ ✩ ✙ ✆ ✩ ✖ ✢ ☛ ✆ ✪ ✒ ✘ ✡ ☞ ✓ ✓ ✳ ✆ ✳ ✒ ✩ ✔ ✰ ✰ ✛ ✠ ✌ ✌ ✰ ☎ ✞ ✒ ✫ ✓ ✔ ✍ ✒ ✔ ✄ ✓ ✓ ☎ ✍ ✔ ✍ ✍ ✟ ✔ ✍ ☞ ✄ ✆ ✘ ✆ ☛ ✒ ✔ ☞ ✒ ✕ ✎ ✰ ✩ ✳ ✆ ✘ ✢ ✴ ☎ ☞ ✔ ✍ ✠ ✎ ✛ ✰ ✫   ✘ ✔ ☎ ✡ ơ ✍ ✳ ✆ ✆ ☞ ✆ ✩ ☎ ✪ ✠ ✠ ✙ ✆ ✍ ✡ ☎ ✩ ✞ ✠ ✩ ✩ ☎ ✄ ✕ ☞ ✳ ✠ ✑ ✆ ✝ ✫ ✘ ☞ ✌ ✲ ✘ ✑ ✓ ☛ ✑ ✆ ☎ ☞ ☞ ✳ ✒ ✆ ✒ ★ ✆ ✆ ✓ ✳ ✞ ✞ ✳ ✓ ✓ ✄ ✰ ✔ ✖ ✟ ✘ ☎ ✍ ✄ ✞ ☞ ✞ ✞ ✎ ✒ ✆ ✔ ✪ ✆ ✞ ✒ ✢ ✍ ✑ ✆ ✆ ✪ ✪ ✪ ✆ ✳ ✝ ✓ ✒ ✎ ✍ ✍ ✳ ☎ ✘ ✆ ☎ ✍ ✓ ✓ ✰ ✓ ✑ ✳ ☛ ✞ ✆ ✍ ✙ ✒ ✳ ✑ ✌ ✞ ☎ ✢ ✓ ✆ ✳ ✝ ✓ ✆ ✆ ✓ ✔ ✆ ☛ ✑ ✰ ✔ ✆ ✒ ✍ ✓ ✗ ✆ ✗ ✞ ✩ ☛ ✰ ☛ ✛ ✳ ✓ ☛ ✆ ☛ ✔ ✎ ✓ ✑ ✓ ✄ ☞ ✆ ✫ ✩ ✆ ✆ ✰ ✗ ✙ ☞ ☎ ✓ ✳ ✞ ☛ ✳ ✠ ✡ ✄ ✓ ☛ ✫ ✔ ✆ ✩ ✳ ☎ ✆ ✠ ☞ ☞ ✛ ☛ ✔ ☎ ✑ ✟ ✛ ✱ ✞ ✆ ✆ ✓ ✆ ☎ ✩ ✄ ✑ ☞ ✑ ✠ ✓ ☛ ✆ ✗ ✆ ✍ ☛ ✆ ☎ ☛ ✄ ☞ ✆ ✆ ✍ ✩ ✩ ✓ ✞ ☛ ☞ ☞ ✜ ✩ ☎ ✆ ☛ ✩ ✪ ✩ ✑ ☛ ☞ ☞ ✆ ☛ ✪ ✆ ✴ ✗ ☛ ☎ ✰ ✳ ✆ ✞ ✪ ☞ ✗ ☞ ☛ ✗ ✳ ✴ ☞ ✛ ✆ ☞ ✕ ☞ ✩ ✗ ✩ ✑ ✔ ✗ ☛ ✍ ✪ ✠ ✆ ☛ ✓ ✔ ✓ ✓ ☎ ✰ ✎ ☛ ✓ ✎ ☞ ☎ ✄ ✗ ✍ ✔ ✛ ✍ tr c ti p n t ng m c tiêu, i t ng c th c s nh ng h s , ch ng t TT c quan, v th h ng kinh phí NS g i t i, nên ngu n ti n g i c ng có xu h ng gi m + Nhu c u ti n chi tiêu of v t ngu n ti n g i: i v i kho n kinh phí chi th ng xuyên vi c c p phát of NSNN rút chi of v t ng i n nh qua tháng; i v i kho n kinh phí chi không th ng xuyên vi c c p phát of NS rút chi of v ko n nh, ph thu c vào kh n ng NS nhu c u chi of v t i t ng th i i m c th i v i ngu n ti n g i có ngu n g c NS tr c ây th ng chi m t tr ng nh Song hi n t tr ng of nv n ngày t ng (do s t ng lên of s lo i ti n g i nh ti n g i of t /c tc'; ti n g i of qu tc'; ti n g i có m c ích) Ngu n ti n g i bi n ng cách th ng xuyên, ko tuân theo ql nh t nh, ph thu c vào q' x lý of c p có th m quy n ho c tình hình th c t Song nhìn chung ti n g i t m thu, t m gi th ng có xu h ng t ng vào u n m gi m vào cu i n m có q' x lý of c p có th m quy n; ti n g i of v , t /c kt khác nhìn chung th ng có xu h ng t ng d n n m c ng nh qua n m 1.2.5 Nv n ps q'tr` TT a) Khái ni m: Nv n ps q'tr` TT nv n ps q'tr` thu, chi h gi a KBNN v i v , t /c kt khác; gi a v h th ng KBNN v i b) T /c qlý nv n TT t i KBNN: Nv n TT bao g m: - Nv n TT ps gi a KBNN v i v , t /c nhân h th ng, TT vãng lai gi a KBNN TT chuy n ti p h th ng KBNN: Séc b o chi; /c ti n g i NH; kho n ph i tr ; kho n +/- giá t giá; kho n tài s n th a sai l m TT ch x lý; s kho n TT khác Các quan h TT có nh h ng tr c ti p n t n ngân qu t i v c ng nh toàn h th ng - Nv n TT ps gi a v KBNN v i nhau: +/- v TT LKB; +/- v TT i u chuy n v n; +/- v thu – chi h NS c p Các quan h TT có th nh h ng n t n ngân t i v , song ch a nh h ng n t n ngân toàn h th ng Nv n ps q'tr` TT bi n ng cách th ng xuyên, ko tuân theo ql nh t nh Quy mô of nv n ph thu c vào tình hình TT gi a v KBNN v i v , t /c kt cá nhân khác; gi a v KBNN v i c i m v n ng yêu c u qlý v n KBNN 2.1 c i m v n ng of v n KBNN Ho t ng TT of KBNN di n th ng xuyên, liên t c ph m vi c n c nên v n KBNN c ng tr ng thái v n ng ng v i m i ng/v thu, chi, TT, v n KBNN s v n ng theo nh ng ql khác nhau; ng th i, q'tr` thu, chi th ng ko ng u v kh i l ng th i gian a bàn giao d ch, có ng/v làm nh h ng n v n, song c ng có ng/v l i ko làm nh h ng n v n Tuy nhiên, c n c vào c i m v n ng of v n KBNN, có th phân chia ho t ng giao d ch thành lo i sau: - Các giao d ch lq tr c ti p n v n KBNN: ó giao d ch ps s kéo theo s bi n ng v n KBNN (t i v c ng nh toàn h th ng) nh ho t ng thu, chi TT gi a KBNN v i i t ng ko m TK t i KBNN - Các giao d ch mang t/ch t nh thu h , nh chi h gi a v KBNN v i c s sd v n t i t ng v KBNN d i hth c TT LKB, séc chuy n ti n, nh thu, nh chi, TT bù tr i v i lo i ng/v này, s v n ng of v n có s tách r i t ng i v m t th i gian so v i nghi p thu, chi ps ✘ ✔ ✆ ✔ ✪ ✆ ✙ ✒ ✙ ☞ ✆ ☛ ☞ ✩ ✙ ✖ ✠ ✳ ✖ ✱ ✗ ✞ ✞ ✓ ✌ ✳ ✪ ✴ ☞ ✗ ✍ ✛ ☞ ✔ ✝ ✆ ✕ ☎ ✆ ☛ ✠ ✄ ✡ ✗ ✆ ☞ ✙ ✓ ✝ ✍ ✳ ✬ ✓ ✆ ✞ ✏ ✳ ✄ ☛ ✗ ✒ ☞ ✍ ✆ ✕ ☛ ☎ ★ ✡ ✆ ✒ ✰ ✛ ✡ ✱ ☞ ✰ ☞ ✜ ✓ ✛ ✳ ✆ ☞ ✘ ✓ ✄ ✢ ✗ ✘ ★ ✓ ★ ✆ ✆ ✳ ✛ ✆ ✒ ✑ ✴ ☞ ✔ ✪ ✕ ✬ ★ ✙ ✆ ✓ ✞ ✙ ✓ ✳ ✆ ✳ ✆ ☞ ✳ ✑ ★ ✔ ✳ ✝ ✓ ☛ ✟ ✑ ✆ ✒ ✍ ✡ ✏ ☛ ✔ ★ ✒ ✕ ✳ ✰ ✓ ✕ ✗ ✕ ✜ ☞ ☞ ★ ✓ ✝ ✰ ☛ ☛ ✳ ✔ ★ ✓ ✆ ✒ ✞ ☎ ✑ ✞ ✠ ☛ ☞ ✪ ✍ ✒ ✙ ✒ ✰ ✗ ✆ ✆ ✆ ✳ ✕ ☞ ✗ ★ ☛ ☎ ✗ ✆ ☛ ✒ ☛ ✡ ✔ ✡ ✱ ☛ ✑ ☛ ✗ ✠ ✍ ✕ ✍ ✳ ✆ ✒ ✆ ✒ ✡ ✔ ☎ ☎ ☛ ☎ ✆ ✝ ☞ ✍ ☞ ✒ ☛ ✔ ✙ ✆ ☞ ☎ ✖ ✘ ✔ ✆ ✔ ✞ ✝ ☞ ✒ ✍ ☞ ✆ ✖ ✆ ✓ ✠ ✔ ☛ ✞ ✑ ☛ ✕ ✰ ✱ ✆ ✳ ✛ ✓ ✠ ✝ ✱ ✓ ✪ ✓ ✞ ✔ ☛ ✍ ☎ ✆ ✆ ✍ ✗ ✖ ✱ ☛ ✰ ✍ ☛ ✍ ✬ ☞ ✱ ✒ ✗ ☎ ✴ ✓ ☛ ✱ ✞ ✍ ☛ ✆ ☎ ✍ ☛ ✑ ✄ ✒ ☛ ✱ ✍ ✆ ✝ ✆ ✒ ✗ ✆ ✆ ✒ ✒ ✡ ✔ ✗   ✥ ✁ ☎   ✄ ✑   ✆ ✥ ✂ ✼ ✁     ☞ ✆ ✂ ☞   ✖ ✝ ✑ ✎ ✆ ✑ ✒ ☞ ✖ ✆ ✔ ✝ ✑ ✘ ✔ ☛ ✪ ✕ ✪ ✄ ✆ ☛ ✒ ✆ ✗ ☎ ✙ ☞ ✆ ☎ ✎ ✢ ✓ ✓ ☛ ☛ ✴ ✠ ✎ ✆ ✝ ☛ ✲ ☞ ✱ ✆ ✘ ✑ ✒ ✆ ✝ ✗ ✠ ✝ ✆ ✑ ✝ ✆ ✔ ✆ ☛ ✌ ✘ ☛ ✲ ✞ ✒ ✖ ✗ ✗ ✑ ☞ ✕ ✆ ✆ ✄ ✩ ✕ ✖ ✌ ✒ ✝ ☞ ✑ ✍ ★ ☞ ☞ ☛ ☞ ✝ ✍ ✙ ✕ ✴ ☛ ✑ ✟ ✙ ✕ ✒ ✗ ✞ ☛ ✆ ✰ ✑ ✆ ✔ ✗ ✒ ☛ ✆ ✑ ✱ ✖ ✗ ☛ ✠ ✆ ✌ ✒ ✍ ✒ ✙ ✝ ✆ ✕ ✙ ✕ ✆ ✱ ✩ ✔ ✂   ✝ ✴ ✎ ✵ ☛ ✘ ✓ ✕ ✕ ☞ ✕ ✆ ☛ ✓ ✢ - Các giao d ch mang t/ch t chuy n d ch t nv n snag nv n khác, ko kéo theo s bi n ng v v n t i t ng v KBNN c ng nh toàn h th ng nh chuy n ti n t NSNN sang TK ti n g i, t TK ti n g i sang TK ti n g i khác, t TK ti n g i vào NSNN t i v KBNN Vi c ngc u t/ch t v n ng of v n lo i ho t ng giúp cho ng i qlý có ng i u hành cách linh ho t h n Ch ng h n, có nh ng ho t ng thu-chi mà th ch ps ng i qlý có th ch a c n ph i chuy n v n cho KBNN c p d i ngày; song c ng mb o có nh ng giao d ch mà ps òi h i ng i qlý ph i chu n b chuy n v n kh n ng TT cho KBNN c p d i 2.2 Yêu c u qlý v n KBNN 2.2.1 m b o kh n ng TT chi tr of KBNN ây nh ng yêu c u q/tr ng nh t, chi ph i toàn b c/tác qlý v n t i t t c v KBNN B i l , khác v i v n of t /c tín d ng hay v SX kinh doanh, v n KBNN ch y u c ht` t qu of NN ti n g i of v , t /c, cá nhân có m TK t i c sd TT, chi tr cho v th h ng KBNN Các qu ho c ngu n ti n g i vào b t k th i i m theo yêu c u of c quan có th m quy n ho c ch TK Do v y, c qlý ch t ch theo nh ng q of BTC KBNN nh m áp ng y v n KBNN ph i , k p th i nhu c u TT, chi tr ps t i v KBNN c ng nh toàn h th ng m b o kh n ng TT, chi tr , m t t ng v KBNN ph i có bi n pháp t /c thu k p th i ngu n thu of NSNN cách h u hi u nh m t p trung nhanh, y v giao d ch vào KBNN t o c l ng t n ngân qu áp ng cho nhu c h th ng thông tin c u TT, chi tr kho ng th i gian ng n h n M t khác, XD nhanh hi n i, m b o cung c p y , nhanh chóng xác s li u v tình hình thu, chi, TT t i t ng v KBNN t /c i u chuy n v n nhanh h p lý gi a v KBNN; ng th i, th/hi n thu h i s lo i v n nh v n ang t m ng, ang cho vay theo úng kh c vay n nh m t o l ng t n ngân qu l n áp ng k p th i cho nhu c u TT, chi tr of KBNN kho ng th i gian dài h n 2.2.2 m b o an toán v n of KBNN Song song v i vi c m b o nhu c u TT, chi tr of NSNN v giao d ch, vi c m b o an toàn t i v n c ng yêu c u ko th thi u i v i c/tác qlý v n KBNN Ho t ng qlý v n s hi u qu , uy tín of toàn ngành KBNN b gi m sút n u x y th t thoát ti n tài s n of NN T t nhiên, s nh q'tr` qlý i u hòa v n an toàn v n KBNN ây ko nên ch hi u theo ngh a thông th ng ph i m b o an toàn cho t n ngân qu KBNN, mà ph i m b o an toàn cho c lo i v n khác n a m b o an toàn v n KBNN, v KBNN c n ph i t /c qlý cách ch t ch i v i t t c lo i v n, c th : i v i t n ngân qu : Tuân th nghiêm ng t theo úng quy trình v qlý kho ti n; quy trình v qlý qu ti n m t KBNN; quy trình v thu, chi ti n m t v i khách hàng; quy trình i u chuy n v n n i b h th ng; quy trình v luân chuy n ch ng t , TT i chi u s li u v i u chuy n v n, TT bù tr - i v i kho n v n ang cho vay, t m ng: Th ng xuyên ktra giám sát ch t ch m b othu h i c t khâu xét t h s , gi i ngân cho n h i v n cho vay y , úng h n s v n ã cho vay, T theo h s , ch ng t kh c vay n - i v i s v n ã T chi tr tín phi u, trái/p': Th ng xuyên ktra, i chi u m b o kh p úng s li u v s ph/hành, TT q/toán gi a b ph n v KBNN, gi a c p KBNN gi a KBNN v i c quan tc' ✒ ✔ ✆ ✝ ✰ ✓ ☛ ✑ ✪ ✆ ✓ ✑ ✆ ☎ ✫ ✆ ✰ ✝ ✆ ☞ ✓ ✆ ✝ ✕ ✠ ✝ ☞ ✛ ✒ ✖ ☞ ✆ ✪ ✳ ☞ ✱ ✑ ✰ ✕ ✍ ✜ ☞ ✆ ✕ ✝ ✗ ✒ ✆ ✓ ✴ ✠ ☛ ✩ ✢ ✍ ✆ ✠ ✆ ✍ ✠ ✑ ✆ ✍ ✆ ✑ ✆ ✍ ✍ ✆ ✔ ☞ ✆ ☎ ✗ ✛ ✆ ✫ ✆ ✠ ✙ ☞ ✎ ✆ ✌ ☎ ✆ ✆ ✄ ✠ ✆ ☛ ✡ ✆ ☞ ✌ ✩ ☎ ☛ ☛ ✆ ✓ ✑ ✑ ✠ ☛ ☞ ☛ ☞ ✩ ☛ ✆ ✑ ✆ ✄ ✍ ☎ ✓ ✩ ✞ ✍ ✛ ✞ ✢ ✡ ✖ ✫ ☎ ✞ ☛ ✺ ✑ ✒ ☞ ✕ ✩ ✞ ✩ ✢ ✍ ✑ ✛ ✆ ✠ ✴ ✒ ☞ ✒ ✕ ✆ ✕ ✆ ✍ ✒ ✍ ✖ ✺ ✫ ✩ ✰ ✪ ✞ ☞ ✆ ✰ ✡ ✠ ✒ ✚ ✍ ✑ ✒ ✛ ✒ ✆ ✆ ✑ ☛ ✜ ✪ ✕ ✍ ✆ ✆ ✢ ✆ ✆ ☎ ✑ ✎ ✒ ✩ ✱ ✍ ✺ ✛ ☞ ☛ ✒ ✆ ✍ ★ ☎ ✒ ✆ ✲ ✛ ✆ ✳ ✛ ☞ ✝ ✙ ✳ ✠ ✆ ✍ ☛ ✓ ✞ ✕ ✆ ✓ ✝ ☛ ✡ ✄ ✢ ✕ ✱ ✆ ✆ ✑ ✰ ☛ ✪ ☎ ✍ ☞ ✏ ✗ ✩ ✍ ✠ ✪ ✓ ✝ ✲ ☛ ✄ ✠ ✗ ✛ ✄ ✒ ✑ ✄ ✠ ✹ ☞ ✱ ✫ ✍ ✆ ✄ ✆ ☞ ✳ ✑ ✆ ✝ ✰ ☛   ✝ ✆ ✘ ☎ ✓ ✑ ✰ ✔ ☞ ☛ ★ ✫ ☛ ✳ ✓   ✆ ☛ ✴ ✒ ☎ ✪ ✒ ✪ ✎ ✱ ✍ ✳ ✒ ✒ ✌ ✠ ✠ ✌ ✫ ✕ ✱ ✆ ✗ ✆ ✌ ✒ ✑ ✄ ☎ ✝ ✝ ✗ ☎ ✆ ✍ ☎ ✆ ✍ ✍ ✍ ✛ ☎ ✑ ✆ ✝ ✆ ☛ ☞ ✆ ☛ ☛ ✍ ✴ ✲ ✛ ☎ ✓ ☛ ✆ ✠ ✆ ✠ ✔ ✆ ✒ ☛ ✒ ✗ ☛ ✍ ✒ ✍ ✰ ✓ ✍ ✍ ✔ ✰ ✘ ✝ ☛ ✖ ✆ ✞ ✱ ✆ ✄ ☛ ✠ ✆ ✗ ✄ ✍ ☛ ✍ ✑ ✔ ✄ ☛ ✙ ✓ ☛ ✓ ✗ ✪ ☎ ✝ ☎ ✍ ✍ ☛ ✡ ✢ ✲ ✓ ✓ ✢ ✓ ✗ ✓ ☛ ✠ ✌ ✪ ✪ ✑ ✆ ✑ ✆ ☛ ✆ ✞ ✍ ✓ ✠ ☛ ✍ ✛ ✢ ✓ ✍ ✍ ✍ ✢ ✝ ✆ ✕ ✠ ☛ ☎ ✍ ✒ ✫ ✄ ✠ ✆ ✆ ✄ ✓ ☛ ☛ ✞ ✓ ✆ ✍ ✍ ✗ ✆ ☞ ✄ ✰ ☛ ✠ ✟ ✍ ✆ ✌ ✔ ☞ ✞ ✕ ✢ ☛ ✆ ✠ ✆ ✍ ✍ ✞ ✲ ✆ ☞ ✩ ✂ ✆ ✛ ✆ ✫ ✆ ✑ ☛ ☛ ✆ ✞ ✌ ✪ ✔ ☞ ✗ ✩ ✂ ✄ ☛ ✗ ✱ ✗ ☛ ✆ ☛ ✆ ☛ ✰ ✍ ☎ ✓ ✔ ☞ ☛ ✱ ✕ ✆ ✱ ✗ ✝ ✎ ☛ ✔ ✆ ✆ ✒ ✍ ✍ i v i s v n ps q'tr` TT: Th ng xuyên ktra, i chi u v i s li u v thu, chi TT gi a v KBNN v i nhau, gi a KBNN v i khách hàng gi a KBNN v i NH n i m TK 2.2.3 m b o qlý sd v n có hi u qu Trong q'tr` ho t ng of m`, h th ng KBNN th ng xuyên t o l ng v n t m th i nhàn r i nh t nh Trong ó, n n kt th tr ng òi h i t t c nv n nhàn r i u ph i c a vào sd cách có hi u qu Do v y, vi c qlý v n KBNN c ng c n ph i bao g m c vi c qlý sd h u hi u l ng v n nhàn r i ó C th là: - T ng kh n ng v n nhàn r i thông qua bi n pháp nh ph i h p ch t ch v i v m i ngu n thu vào KBNN; d báo xác có lq t p trung nhanh, k p th i y ngu n thu, nhu c u chi t /c i u hòa v n cách h p lý nh m h n ch t i a l ng v n di chuy n ng; ngc u hoàn thi n c/tác TT n i b h th ng, c bi t TT LKB; t ng c ng ktra, ki m soát kho n chi tiêu = ti n m t qua KBNN Th/hi n t t bi n pháp nêu s t ng c ng c s l ng v n t m th i nhàn r i; ng th i, giúp gi m thi u chi phí ng/v nh chi phí v n chuy n, ki m m, b o qu n, phí chuy n ti n - Sd hi u qu nv n nhàn r i thông qua bi n pháp nh xác nh kh n ng v n t m th i nhàn r i k KH xu t nh ng p/án sd of t ng i t ng c th Qua ó có th sd c cách tri t c v s l ng th i gian v n t m th i nhàn r i T t nhiên, khái ây ko có ngh a sd v t kh n ng v n nhàn r i, ni m sd v n nhàn r i tri t gây nh h ng n kh n ng TT of KBNN ho c cho i t ng ko có tin c y c n thi t sd v n (ko hoàn tr ho c hoàn tr ko úng h n) gây m t an toàn v n KBNN III T /c qlý i u hòa v n h th ng KBNN Ng/t c qlý i u hòa v n c qlý theo nh ng Phù h p v i ngu n ht` c ch qlý qu , nv n, v n KBNN ng/t c riêng bi t C th : - Th ng nh t hóa v v n: Theo ng/t c này, v n KBNN v n chung of toàn h th ng (ko phân bi t ngu n g c cách th c ht`) c qlý th ng nh t t TW n a ph ng c sd cho s nh m áp ng cho nhu c u TT, chi tr of v giao d ch ho c q nhu c u khác theo ch - Phân c p qlý v n KBNN: KBNN th ng nh t qlý i u hòa v n chung ph m v toàn h th ng; tr c ti p i u chuy n v n v i KBNN t nh KBNN t nh qlý i u hòa v n a bàn t nh, TP theo s phân c p of KBNN; tr c ti p t /c i u chuy n v n v i KBNN huy n tr c thu c KBNN huy n ch u tr/nh qlý sd v n a bàn qu n, huy n theo s phân c p of KBNN t nh c - Qlý i u hòa v n theo KH: Ng/t c òi h i vi c qlý v n KBNN ph i th/hi n c s nh m c t n ngân qu t i thi u, KH i u chuy n v n, tình hình thuchi t n ngân th c t t i t ng v KBNN, b o m kh n ng TT, chi tr cho v giao d ch t i t ng v KBNN c ng nh toàn h th ng KBNN m i th i i m - T ch u tr/nh vi c qlý v n: Theo ng/t c này, th tr ng v KBNN có tr/nh qlý i u hòa v n ph m vi c phân c p; ng th i, ch u tr/nh tr c ti p tr c th tr ng KBNN c p v vi c m b o an toàn v n, tài s n qlý sd, i u hòa v n Nd, l nh kênh i u chuy n v n 2.1 Nd i u chuy n v n Nd i u chuy n v n gi a c p KBNN bao g m: Các kho n chi mà KBNN c p nh KBNN c p d i chi h ; nh ng kho n thu mà KBNN c p d i thu h KBNN c p ✄ ☛ ✗ ☛ ☛ ☞ ✱ ✆ ✒ ✕ ✗ ✆ ✱ ☛ ✔ ✗ ☛ ✗ ☎ ✓ ✱ ✗ ✖ ✄ ☎ ✝ ✝ ✄ ✑ ✟ ✆ ☞ ✩ ✰ ✆ ✍ ✆ ✆ ✝ ☎ ✒ ✱ ★ ✍ ✠ ★ ☎ ☞ ✠ ✆ ✕ ✆ ✛ ✆ ✫ ✙ ✍ ☞ ☛ ✆ ✠ ☞ ✩ ✩ ✺ ☛ ☞ ✓ ✍ ✞ ✲ ✑ ✝ ✓ ✩ ✆ ✍ ✢ ✝ ✙ ✛ ✕ ✗ ✆ ✒ ✘ ☛ ✕ ✟ ✞ ✍ ☞ ✑ ☛ ✴ ☎ ★ ☛ ✠ ✏ ✓ ✰ ✩ ✩ ☎ ☛ ✆ ☛ ✆ ☞ ✩ ✢ ☎ ✢ ☛ ☞ ✔ ☎ ✑ ✕ ✎ ✟ ✠ ✠ ✆ ✆ ✞ ✕ ✔ ✍ ✍ ✓ ☎ ✍ ☛ ✟ ☞ ✹ ☞ ☛ ✆ ✠ ✲ ✠ ✆ ✌ ✕ ✍ ✆ ☎ ✟ ✕ ☎ ✑ ✕ ✎ ✡ ☞ ✕ ☎ ✛ ☛ ☞ ✟ ✞ ☞ ✒ ☛ ✒ ★ ✔ ✍ ✩ ☛ ✎ ☛ ☞ ✓ ☎ ☎ ✆ ☛ ✆ ☞ ✆ ✝ ✟ ☎ ✆ ☎ ✩ ☎ ✆ ✠ ✓ ✰ ✍ ✓ ☞ ✱ ☛ ☞ ✆ ✪ ✩ ✆ ✕ ☛ ☛ ✒ ☞ ✍ ✩ ✑ ★ ✙ ☛ ✑ ✠ ✕ ✕ ✆ ✟ ✠ ✰ ✝ ☎ ☛ ✍ ✟ ☞ ✛ ✖ ✆ ✔ ☎ ✔ ✆ ✍ ✠ ✖ ✆ ☞ ★ ✩ ✢ ☛ ✍ ✢ ✍ ✍ ✆ ✆ ☛ ☞ ✑ ★ ☛ ✩ ✆ ✰ ✟ ✫ ✆ ✝ ✎ ☛ ✁ ✶ ✥ ✸ ✂ ✂ ✁ ✦ ✥ ✩ ✗ ✂ ✞ ✚ ☎ ☛ ✙ ✰ ✺ ✞ ✆ ☛ ✚ ☛ ✛ ✔ ✆ ✰ ✆ ☎ ✝ ✆ ✖ ✆ ✑ ✪ ✒ ✫ ☞ ✢ ✆ ✔ ☞ ✆ ✒ ☞ ✩ ☛ ✓ ☛ ✟ ✰ ✟ ✘ ✔ ✡ ✒ ✆ ✆ ✓ ✠ ☛ ✪ ✆ ✍ ✍ ✆ ✆ ☎ ✆ ☞ ☎ ✩ ✍ ✍ ✓ ✒ ✆ ✞ ☛ ✍ ✠ ☞ ✍ ✖ ☞ ✆ ✏ ✖ ✆ ✕ ✩ ☛ ★ ☛ ✫ ✰ ☛ ✍ ✚ ✑ ✓ ✆ ✆ ☞ ☛ ✰ ☎ ✠ ✒ ✴ ☛ ✹ ☛ ✄ ✒ ✖ ✒ ✆ ☎ ✞ ☎ ✓ ✒ ✆ ☛ ✟ ✑ ✒ ✆ ✱ ✪ ✗ ✝ ✌ ✔ ✆ ☛ ✚ ✘ ✰ ✰ ✘ ☛ ✞ ✘ ✆ ✠ ✰ ✓ ✒ ✓ ✘ ✘ ☎ ✆ ✟ ☎ ✆ ✩ ☎ ☛ ✍ ✔ ✒ ☎ ✩ ☛ ✘ ✗ ✎ ☞ ✆ ☛ ☛ ✆ ☛ ☞ ☛ ✓ ☛ ✆ ✛ ✒ ☛ ☛ ✌ ✌ ✑ ☛ ✄ ✠ ✓ ☎ ✔ ✆ ✕ ✆ ✠ ✒ ✒ ✘ ✍ ✒ ✆ ✔ ☞ ✓ ✗ ☛ ✁ ✸ ✥ ☎ ✂ ✁   ✆ ✕     ✓ ✠ ✰ ☛ ☞ ✱ ✗ ✰ ✝ ✞ ✱ ✍ ✍ ✰ ✰ ☞ ✗ ✝ ✰ c th/hi n theo ng/t c bù tr kho n thu h , chi h ó T c là, t ng v KBNN th/hi n t p trung kho n thu qua NSNN v giao d ch (bao g m c s thu h cho KBNN c p trên) vào qu ti n m t t i v ho c vào TK ti n g i NH Sau ó, TT cho nh ng nhu c u chi of NSNN v giao d ch a sd ngu n thu bàn (bao g m c s chi h KBNN c p trên) KBNN c p s chuy n cho KBNN c p d i ph n +/- chi h l n h n thu h mà chúng thu c ngu n thu nhv chi of KBNN c p ng c l i C th là: TT s +/- chi h l n h n thu h thu c NSTW; - KBNN chuy n v n cho KBNN t nh +/- chi h l n h n thu h v TT LKB ngo i t nh; +/- s v n i u lên l n h n s v n nh n c t KBNN KBNN t nh chuy n v n v KBNN tr ng h p ng c l i TT s +/- chi h l n h n thu h thu c - KBNN t nh chuy n v n cho KBNN huy n NSTW NS t nh; +/- chi h l n h n thu h v TT LKB n i, ngo i t nh; +/- s v n i u c of KBNN t nh KBNN huy n chuy n v n v KBNN t nh lên l n h n s v n nhân tr ng h p ng c l i 2.2 L nh i u chuy n v n c th/hi n theo l nh, bao g m nh ng lo i sau: Vi c i u chuy n v n - L nh of KBNN c p chuy n v n xu ng KBNN c p d i (g i t t l nh chuy n v n xu ng) - L nh of KBNN c p yêu c u KBNN c p d i chuy n v n lên (g i t t l nh i u v n) - L nh KBNN c p d i t l p ch ng i u v n lên KBNN c p (g i t t l nh chuy n v n lên) Khi nh n c l nh i u chuy n v n v KBNN ph i nghiêm ch nh th/hi n i u chuy n y , k p th i s v n ã ghi l nh Vi c ch p hành i u chuy n y , c coi k lu t of KBNN k p th i s v n ã ghi l nh 2.3 Kênh i u chuy n v n KBNN Trên c s nh ng nd i u chuy n v n nh trên, vi c i u chuy n v n h th ng KBNN c th/hi n theo kênh i u v n lên chuy n v n xu ng C th nh sau: - i u v n lên vi c i u v n t KBNN huy n v KBNN t nh ho c tù KBNN t nh v KBNN theo l nh i u v n of KBNN c p ho c of KBNN c p d i (tr ng h p ng i u v n lên KBNN c p trên) KBNN c p d i ch - Chuy n v n xu ng vi c chuy n v n t KBNN xu ng KBNN t nh ho c t KBNN t nh xu ng KBNN huy n tr c thu c theo l nh chuy n v n of KBNN c p (KBNN ho c KBNN t nh) V i vi c q c th kênh /c v n trên, nh ng tr ng h p i u chuy n v n sau ây s b nghiêm c m: t nh i u chuy n v n cho KBNN (t nh ho c huy n) thu c a bàn t nh khác; KBNN huy n i u chuy n v n cho KBNN huy n khác t nh và` KBNN thu c a bàn t nh khác Hth c i u chuy n v n Vi c i u chuy n v n gi a c p KBNN c th/hi n d i hth c là: i u chuy n = ti n m t n i b h th ng KBNN i u chuy n v n = chuy n kho n qua h th ng NH C th là: c th/hi n d i hth c là: i u chuy n = - Vi c i u chuy n v n gi a c p KBNN ti n m t n i b h th ng KBNN i u chuy n v n = kho n quan h th ng NH C th : - Vi c i u chuy n v n gi a KBNN KBNN t nh c th/hi n d i hth c chuy n ✆ ☞ ✩ ☎ ☎ ✚ ✎ ✞ ✆ ✗ ☛ ✆ ☞ ✩ ✙ ☞ ✆ ✩ ☞ ✳ ✒ ✍ ☛ ✖ ✆ ✒ ✒ ✲ ✆ ✒ ✠ ✰ ✞ ☛ ✙ ☛ ✩ ☞ ✗ ✝ ☛ ✟ ✗ ☛ ☞ ✆ ✠ ✝ ✩ ✆ ✓ ☎ ☛ ✕ ✠ ☛ ✝ ☛ ✆ ✠ ✟ ✆ ✞ ✓ ✆ ✑ ✟ ✗ ✪ ✒ ✢ ✝ ✓ ✪ ✠ ✌ ✠ ✝ ✟ ✒ ✆ ✒ ✰ ✟ ✆ ✝ ☛ ✗ ✑ ✰ ✗ ✑ ✠ ✝ ✝ ✛ ✝ ✝ ✩ ✢ ✱ ✛ ☞ ✓ ✄ ✠ ✍ ✰ ✝ ✆ ✰ ✞ ✍ ✍ ✝ ☞ ✪ ✝ ✓ ✗ ✕ ☞ ✝ ☛ ✩ ✗ ✝ ☛ ✎ ✑ ✑ ✝ ✝ ☛ ✟ ☎ ✟ ✩ ☛ ✓ ✝ ✠ ☛ ☛ ✆ ✓ ✓ ✟ ✑ ✁ ✂ ☎   ✆     ✓ ✠ ☛ ☎ ✆ ☞ ✩ ☎ ✰ ☎ ✠ ☛ ✞ ✱ ☛ ✑ ✰ ☞ ✗ ✏ ✚ ☎ ✠ ☛ ☛ ☎ ✰ ✛ ✰ ☞ ✗ ✠ ☛ ✏ ✚ ☎ ✆ ✓ ✆ ✓ ☛ ☎ ✰ ☎ ✠ ✆ ✆ ✒ ✕ ✗ ✘ ✎ ✆ ✠ ✫ ✆ ✝ ✆ ✓ ☛ ✰ ✏ ✚ ☛ ✎ ✠ ☞ ☞ ✩ ✛ ✆ ☛ ☛ ☎ ✫ ✆ ✒ ✓ ✠ ✕ ☛ ☛ ☛ ✆ ✆ ✒ ✆ ☎ ✆ ✍ ☎ ☞ ✩ ☎ ✬ ☎ ✟ ✰ ✆ ✓ ✠ ✆ ✛ ✆ ✫ ✎ ✁   ✖ ✆ ✄ ✓ ☞     ✱ ✆ ✩ ✓ ✠ ☎ ✆ ☛ ☎ ✓ ✆ ☎ ✰ ☞ ✠ ✓ ✆ ✗ ✫ ☛ ☛ ✓ ✆ ✝ ✆ ☛ ✗ ☛ ✓ ✠ ✠ ☛ ☛ ✙ ✠ ☛ ☞ ✢ ✟ ✢ ☛ ☎ ☛ ✓ ✰ ✓ ✆ ☎ ✟ ✰ ☞ ✗ ☞ ✕ ✩ ✰ ✠ ☛ ☎ ☎ ✓ ☎ ✪ ☎ ✢ ☞ ☛ ☛ ✟ ☛ ✪ ✘ ☛ ✝ ✢ ✟ ☎ ✠ ✪ ☛ ✰ ✟ ✆ ✙ ✒ ✠ ✆ ✰ ✆ ✟ ☛ ✓ ✝ ✆ ✒ ✱ ✠ ☎ ✟ ✖ ✆ ☞ ✕ ✩ ☛ ✓ ✠ ✆ ✓ ✠ ✢ ✟ ☛ ☛ ✆ ☎ ✝ ☎ ✆ ✲ ✒ ✟ ✟ ✁ ✻ ☎ ✥ ✆ ✓ ✓ ✠ ✢ ☎ ✝ ✓ ✰ ☎ ✠ ✢ ✙ ✱ ✆ ☛ ✆ ☞ ✩ ☎ ✓ ☞ ✠ ✗ ✌ ☛ ✆ ✠ ✓ ✠ ✍ ☎ ☛ ✠ ✆ ✓ ☛ ✝ ✙ ✂ ☎ ☛ ✝ ✱ ✝ ☎ ✰ ☛ ✆ ✆ ☞ ✩ ☎ ✓ ☞ ✠ ✗ ✌ ☛ ✆ ✍ ✓ ✠ ☎ ☛ ✠ ☎ ✆ ✓ ✠ ☛ ✱ ✟ ✆ ☞ ✩ ☎ ☞ ✗ ✌ ✠ kho n qua h th ng NH ( NHNN ho c NHTM NN) c th/hi n d i - Vi c i u chuy n v n gi a KBNN t nh v i KBNN huy n tr c thu c hth c chuy n kho n qua h th ng NH i u chuy n tr c ti p = ti n m t Trong tr ng h p KBNN t nh có i u chuy n v n = ti n m t v i KBNN huy n tr c thu c, c n ph i xác nh xác nhu c u TT, chi tr = ti n m t, chuy n kho n m c t n qu ti n m t c n thi t có KH i u hoà v n, i u chuy n ti n m t sát úng v i yêu c u th c t nh m tránh tình tr ng ng v n ho c m t kh n ng TT Tuy nhiên, hi n vi c i u chuy n v n = ti n m t gi a KBNN t nh v i KBNN huy n tr c thu c c n ph i h t s c h n ch phù h p vói ch tr ng ti t ki m chi phí ng/v (trong ó có chi phí i u chuy n v n) vi c th/hi n c ch khoán biên ch kinh phí qlý hành of ngành Nh ng c n c qlý i u hoà v n KB NN 4.1 nh m c t n ngân qu t i thi u m c v n KH i u chuy n - nh m c t n ngân qu t i thi u m c t n ngân qu th p nh t m b o kh n ng c xác nh c s t ng nhu c u TT, chi tr quý KH, s TT, chi tr KBNN ngày làm vi c hàng quý s ngày nh m c v n - M c v n KH i u chuy n gi a KBNN c p KBNN c p d i ph n ch nh l ch gi a kh n ng thu v i nhu c u TT, chi tr of KBNN quý KH c xác nh theo công th c: Kh n ng Nhu c u M cv n KH = thu - TT, chi i u chuy n quý KH tr quý KH Vi c xác nh y u t c th nh : c q quý (3 tháng) - K KH c q 65 ngày - S ngày làm vi c k KH - S ngày nh m c t i thi u KBNN c p xác nh thông báo cho KBNN c p d i Tr ng h p có s thay i v s ngày nh m c q'tr` th/hi n, KBNN c p s thông báo /c cho KBNN c p d i áp ng nhu - T ng nhu c u TT, chi tr k KH t ng l ng v n c n thi t c xác nh = t ng c u TT, chi tr of v giao d ch k KH Ch tiêu nhu c u TT, chi tr theo KH cho t ng i t ng, lo i tr nh ng kho n chi có t/ch t chuy n d ch gi a ngu n, ko nh h ng n nhu c u v n ph m vi v KBNN ho c a bàn t nh, TP nh t NS sang ti n g i, t TK ti n g i sang TK ti n g i khác C th nh sau: + Công th c tính: T ng nhu c u TT chi tr k KH = Chi NSNN a bàn (1) + Chi qu d tr tc' (2) + Chi tr TP Tr.P n h n (3) + Chi v n TT (4) + Chi ti n g i v giao d ch (5) + C s xác nh y u t : V ng/t c kho n chi k ch c tính l n, lo i tr t t c kho n chi có t/ch t chuy n d ch t ngu n sang ngu n khác, mà ko nh h ng n t ng v n t i v KBNN ho c a bàn t nh, TP nh chi t NS sang ti n g i v d toán; t ngu n ti n g i sang ngu n ti n g i khác; t ti n g i vào NSNN (1) Chi NSNN a bàn (bao g m c chi th ng xuyên, chi t XD c b n c p phát ch ng trình m c tiêu): * i v i KBNN t nh bao g m chi NSTW NS F Trong ó, chi NSTW c xác nh theo nhu c u chi quý of v d toán thu c NSTW a bàn g i t i ( i v i ✍ ☎ ☎ ✆ ☛ ✢ ✓ ✠ ✌ ☛ ✠ ☎ ✆ ✟ ✆ ✘ ✓ ✔ ☎ ✆ ✠ ☛ ✓ ✠ ✓ ✢ ✛ ✔ ✆ ✠ ✆ ✺ ✑ ☎ ✝ ☎ ✛ ✍ ✙ ✆ ✆ ✠ ✆ ☛ ✏ ✔ ✑ ✆ ✆ ✔ ✆ ✓ ✓ ✍ ☎ ☞ ✢ ☞ ✘ ✕ ✝ ✛ ✍ ✢ ✗ ✌ ✆ ✞ ✗ ✛ ★ ✢ ✱ ✗ ✟ ✩ ✫ ☛ ✩ ✠ ✠ ✓ ✠ ☞ ✓ ✢ ✓ ✠ ✆ ☎ ✰ ☛ ✝ ✔ ✓ ✢ ✠ ✌ ✆ ☛ ✓ ✘ ✍ ✓ ✘ ✗ ✛ ✢ ✘ ☛ ✒ ✓ ✄ ✗ ✟ ✍ ✩ ✍ ✱ ☞ ☎ ☎ ✔ ☎ ☎ ✔ ✔ ✁   ✻ ✆ ✥ ✂ ✁ ✂ ✁ ✄ ✄   ✞ ✒ ✌   ✞ ☛ ✄ ✍ ✆ ☞ ✩ ✆ ✍ ✓ ✠ ★ ✒ ✗ ✖ ✰ ✡ ✌ ✱   ✄ ✆   ✞ ✒ ☛ ☛ ✱ ✌ ✆   ✞ ✠ ☎ ✌   ✰ ✠ ✆ ✛ ✍ ✍ ✍ ★ ✍ ☛ ☛ ✰ ✛ ✆ ✰ ☞ ✗ ✛ ✍ ✆ ☞ ☎ ✩ ✆ ☎ ✒ ✌ ✌ ✆ ☛ ✍ ✓ ★ ✛ ✠ ☎ ✍ ✆ ✒ ✆ ☎ ✔ ☞ ✩ ✙ ☎ ☛ ✆ ✗ ☞ ✠ ✌ ☛ ✘ ✆ ✡ ✆ ✛ ✆ ✆ ✒ ✞ ✒ ✍ ☞ ✟ ✙ ✠ ☎ ☞ ✩ ☛ ☎ ✪ ✱ ✰ ✌ ✡ ☎ ✒ ✒ ✒ ✰ ✗ ✍ ✒ ✆ ☛ ☞ ✍ ✍ ✢ ✆ ✓ ✰ ✛ ✛ ✩ ✰ ✆ ✡ ☞ ✠ ✩ ✲ ✆ ☎ ✒ ✕ ✠ ☞ ✆ ☛ ☞ ☛ ☛ ✖ ✆ ✪ ✓ ✔ ✆ ✟ ✆ ☞ ✛ ☞ ✩ ✑ ✔ ✪ ✛ ✳ ☞ ✆ ✠ ✆ ✌ ✩ ✆ ✱ ✒ ✡ ✍ ☛ ✰ ✑ ✪ ✓ ✆ ✒ ✳ ✓ ✳ ☞ ✌ ✡ ✛ ✍ ✍ ✆ ✖ ✓ ✆ ✔ ✑ ✔ ✠ ✪ ✢ ✆ ✆ ✒ ☛ ☞ ✓ ✛ ✳ ✑ ✪ ✪ ✓ ✒ ✪ ✆ ✰ ✍ ☞ ✳ ✩ ✞ ✆ ✄ ✆ ✟ ✟ ✞ ☞ ✓ ✞ ✒ ✘ ✄ ✱ ✒ ✒ ☛ ✍ ✒ ✒ ☛ ✒ ✚ ✠ ✆ ☎ ✓ ☞ ✳ ✆ ✍ ✍ ✖ ✆ ✒ ✔ ✰ ✡ ✘ ☛ ✑ ✪ ✆ ✞ ✒ ✓ ✳ ✳ ✞ ✍ ☞ ✕ ✆ ☞ ✍ ✰ ✙ ✗ ✟ ✛ ✞ ✄ ✆ ✒ ✘ ✝ ✆ ✆ ✆ ✒ ✳ ✗ ☞ ✩ ✆ ☛ ✗ v óng a bàn huy n s KBNN huy n g i lên); chi NS F c xác nh theo KH chi quý of S Tc'-V t giá (lo i tr s chi tr c p of NS c p t nh cho NS c p huy n NS c p huy n cho NS c p xã) TRANG 183 + KBNN t nh th ng kê , theo dõi tình hình thu, chi ps tr c ti p t i qu ygiao dich of v n phòng KBNN t nh nh KBNN huy n; ng th i , th ng kê, theo dõi tình hình thu, chi NSNN , TT LKB i u chuy n v n ph m vi toàn t nh i v i t ng v KBNN huy n tr c thu c - Hàng ngày, t ng v KBNN ph i g i ch tiêu th ,chi t n ngân qu KBNN (chi i n báo of KBNN ti t t n qu ti n m t ti n g i NH) v KBNN c p theo ch - nh k hàng quý , v KBNN ph i th c hi n i chi u s li u v s v n ã i u chuy n v i KBNN c p , m b o kh p úng v s l n s ti n i u chuy n quý k toan NSNN ho t ng ng/v - Vi c q/toán v n KBNN u c th/hi n theo ch KBNN v phân nh tr/nh v qlý i u hòa v n gi a v , cá nhân h th ng KB NN Tr ng Ban KH -T ng h p (KBNN) Tr ng phòng KH - T ng h p (KBNN t nh), cán b KH (KBNN huy n) có tr/nh xd KH v n, tham m u cho Giám c KBNN b trí, s p x p m c t n ngân qu t l nh i u chuy n v n (bao g m c ti n m t chuy n kho n), theo dõi s bi n ng qlý nv n Tr ng Ban k toán (KBNN), Tr ng phòng phòng K toán(KBNN t nh), k toán tr ng (KBNN huy n) có tr/nh x lý ng/v h ch toán k toán , th ng kê , q/toán, i chi u s li u i u v n lên chuy n v n xu ng gi a c p h th ng KBNN Các v KBNN xd quy ch làm vi c m i quan h gi a phòng,các b ph n (KH -T ng h p, K toán, TT LKB, Kho qu , Vi tính) t /c i u hành v n úng ch q , m b o an toàn t i ti n, tài s n of NN T /c h th ng thông tin ( i n báo, báo cáo),th ng kê s li u hàng ngày m b o c p nhât xáctheo ch tiêu q theo kênh TT n i b t ng v KBNN c ng nh c p KBNN v i có c n nh giá i u chuy n v n h p lý c VI môt nh h ng hoàn thi n c/tác qlý v n M c ích of c/tác qlý v n KBBN áp ng c y , k p th i nhu c u TT , chi tr of NSNN v giao g ch m i th i i m ; m b o an toàn t i v n KBNN; ng th i , nâng cao hi u qu sd v n KBNN Vì v y, c ch qlý v n KBNN c n c hoàn thi n theo nh ng nh h ng c b n sau: ph i Th nh t, hoàn thi n c ch qlý i u hòa v n h th ng KBNN bao g m t vi c xd KH nh m c v n; xét t thông báo nh m c v n; t /c i u chuy n v n h th ng KBNN; ktra, i chi u s li u v tình hình i u chuy n v n cho n vi c k toán, báo cáo q/toán v n Trong ó, c n ngc u c i ti n kênh i u chuy n v n theo h ng KBNN i u chuy n v n tr c ti p v i v KBNN, không i u chuy n v n thông qua KBNN t nh nh hi n Bên c nh ó, t ng b c áp d ng công ngh tin h c vào c/tác qlý i u hành v n Song song v i vi c hoàn thi n c ch qlý i u hòa v n, c ng c n ph i hoàn thi n c/tác thông tin, báo cáo q/toán v n KBNN Th/hi n c ch t ch di n bi n tình hình thu, chi, TT t t i u này, m t m t có tác d ng theo dõi t n ngân qu th c t t i v KBNN c p d i có bi n pháp i u hòa v n phù h p nh m áp ng cho k p th i cho nhu c u TT, chi tr M t khác, giúp cho vi c phát hi n nh ng sai sót q'tr` thu, chi TT Qua ó, giúp v KBNN có ✆ ✒ ✆ ✆ ✒ ☎ ✖ ☎ ✰ ✘ ☞ ✒ ✆ ✓ ✄ ☎ ✓ ✠ ✆ ✞ ✢ ✓ ✗ ✒ ✍ ✆ ✆ ✖ ✡ ✍ ✗ ☛ ☎ ✘ ✔ ✆ ☎ ✆ ✆ ✒ ✆ ✆ ☛ ✝ ✓ ✪ ✠ ✷ ✭ ☛ ✞ ☎ ✒ ☛ ✆ ✓ ✩ ✺ ☎ ✘ ✄ ✆ ✌ ☎ ✗ ✡ ☛ ☛ ✍ ✚ ✓ ✢ ✔ ✆ ☛ ☛ ✝ ✆ ✓ ☛ ✎ ✆ ☛ ✔ ✆ ✰ ✆ ✛ ✘ ✆ ✆ ✝ ☎ ✆ ✗ ✫ ✠ ✆ ✆ ✠ ★ ✒ ✕ ✍ ☛ ☎ ✍ ☎ ☎ ✔ ✒ ✌ ☛ ✆ ✛ ✌ ✍ ✗ ✆ ✆ ✡ ✓ ✆ ✠ ✔ ✆ ✓ ✗ ✠ ✆ ✓ ✠ ✆ ☞ ☎ ✆ ✒ ☞ ✩ ✢ ✰ ☞ ✛ ✲ ✔ ☎ ✠ ✗ ✆ ✠ ☎ ✍ ✔ ✆ ✓ ☎ ✆ ✓ ☛ ✢ ✆ ☛ ✏ ✔   ☛ ☎ ☎ ☛ ✓ ✙ ☎ ✪ ☛ ✆ ☛ ✛ ☛ ✒ ✪ ✗ ✙ ✕ ☛ ✞ ☎ ✑ ✆ ☛ ☛ ✓ ✔ ✛ ✍ ☛ ☛ ✒ ✱ ✆ ✑ ✓ ✔ ✙ ☛ ✎ ☎ ✢ ✞ ☞ ✕ ✆ ✍ ✝ ✆ ✓ ✔ ☛ ☞ ✛ ✝ ✱ ☎ ✆ ☛ ✠ ✆ ✠ ☛ ☞ ☛ ✟ ✆ ✟ ☎ ☞ ☎ ✓ ✠ ✟ ✏ ✒ ✆ ☛ ✔ ✴ ✆ ✌ ✍ ✆ ✆ ✆ ✓ ☛ ✎ ✖ ✔ ☛ ✗ ✆ ✟ ☎ ✴ ✒ ✱ ✌ ✆ ✓ ✞ ✰ ✡ ✆ ☎ ✆ ☛ ✩ ✔ ✱ ✒ ✒ ☎ ✆ ☛ ☛ ✍ ☎ ✞ ☛ ✂ ✕ ✓ ✄ ✑ ☛ ✍ ☛ ✆ ☛ ✓ ✔ ✸ ✆ ☎ ✩   ✍ ☛ ☎ ✠ ✍ ✆ ☛ ✆ ☛ ✒ ☎ ✒ ✓ ☎ ✆ ✆ ✑ ✖ ✓ ☎ ✛ ✝ ✔ ✄ ☎ ☛ ✥ ✆ ✔ ✝ ☞ ✆ ✄ ☞ ✔ ☛ ✞ ✪ ☛ ✠ ✍ ☞ ★ ✗ ✡ ✙ ☛ ✩ ✍ ✆ ☛ ✆ ✔ ✖ ✳ ✒ ✡ ✝ ✝ ☞ ✓ ☛ ☛ ✆ ☎ ✔ ☛ ✆ ✱ ☞ ☎ ✍ ✒ ✰ ✞ ✓ ☛ ✍ ✖ ✆ ✆ ✔ ✓ ✄ ✖ ☎ ☎ ✩ ✞ ✠ ✙ ✆ ✛ ✆ ✔ ☞ ✍ ✩ ✓ ✌ ✆ ✩ ✟ ✑ ✰ ☎ ✌ ✔ ✙ ✓ ✆ ✝ ✆ ☞ ☛ ✟ ✒ ☛ ✆ ✆ ✰ ✟ ✳ ✳ ✰ ☎ ✔ ✰ ✑ ✍ ✆ ✠ ☞ ✕ ☛ ✒ ☎ ☞ ✩ ✆ ✝ ✞ ✔ ☛ ✙ ✪ ☞ ✪ ✄ ☛ ✆ ✄ ✑ ✳ ✰ ✟ ✔ ☎ ✎ ☎ ✟ ☎ ✲ ✆ ✒ ph/ h ng b/pháp x lý k p th i Th hai, t ng c ng nâng cao ch t l ng c/tác d báo n i b h th ng, c bi t vi c d báo ngu n thu, nhu c u chi, xu h ng bi n ng bi n ng of t ng nv n t n ngân qu t i t ng v KBNN c ng nh toàn h th ng Th/hi n t t i u này, m t c ch t l ng of c/tác KH hóa v n KBNN M t khác, m t góp ph n nâng cao c kh n ng v n t m th i nhàn r i (kh i l ng tác d ng giúp cho nhà qlý xác nh v n, th i h n v n nhàn r i) nh ng th i kì khác nhau(tháng, quý, n m) Thông qua ó, c p/án qlývà sd nv n t m th i nhàn r i ó có hi u qu nh t nh T cho NSNN, T cho công trình t xd c b n ã ghi KH c c p có th m quy n phê t… ch t l ng TT n i b h th ng KBNN thông qua Th ba, nâng cao trình gi i pháp nh tri n khai n i m ng TT gi a v KBNN gi a h th ng KBNN v i h th ng NH; ngc u tri n khai áp d ng thí di m t i m t vài thành ph l n ti n t i m r ng ph m vi áp d ng toàn h th ng hth c TT di n t liên NH ; ngc u tri n khai áp d ng ph n m m vào c/tác TT ; a d ng hóa hìng th c TT không dùng ti n m t c ng nh t ng c ng ktra,ki m soát kho n chi tiêu = ti n m t nh m gi m b t t tr ng TT = ti n m t t n qu ti n m t t i v KBNN,… ng th i,ngc u chu n b y i u ki n c n thi t xáo b hth c TT LKB n i t nh, chuy n sang sd nh t hth c TT LKB ngo i t nh n i b h th ng ☞ ✗ ✳ ★ ✞ ☎ ☞ ✒ ✕ ✕ ✰ ✘ ✞ ✞ ✑ ✄ ✢ ✪ ✆ ✒ ✴ ✆ ☞ ✩ ☛ ✝ ✗ ✔ ✆ ☞ ✰ ☞ ✆ ✑ ✘ ☞ ✙ ✕ ✩ ✛ ✛ ☛ ☞ ✝ ☎ ✔ ✆ ☎ ☛ ✝ ☎ ☛ ✆ ☞ ✩ ✍ ✱ ★ ☛ ✢ ☎ ☛ ✆ ☛ ✒ ✆ ✪ ☛ ✩ ✟ ✝ ✓ ✝ ✢ ✑ ✕ ✟ ✕ ☛ ☞ ✩ ★ ✂ ✆ ✆ ✓ ✆ ☞ ✩ ☛ ✑ ✕ ✟ ✆ ☎ ✍ ✰ ☞ ✂ ✆ ☞ ✍ ✆ ✆ ☞ ✩ ✛ ✜ ✓ ☎ ✆ ✞ ✍ ☞ ☎ ✠ ✌ ✑ ✛ ✴ ✆ ✰ ✛ ✆ ✫ ✌ ✝ ✱ ✠ ✆ ✙ ☎ ☛ ☞ ✕ ✢ ✆ ✓ ☎ ✛ ✑ ✔ ✟ ☛ ✌ ☎ ✢ ✆ ✝ ✆ ✝ ✳ ✗ ✔ ✌ ✓ ✒ ✌ ☎ ✗ ✗ ✖ ✠ ✌ ✑ ✹ ☛ ☛ ✑ ✠ ☎ ✝ ✍ ✓ ✄ ☎ ✱ ✑ ✠ ✞ ✝ ✒ ✠ ✆ ★ ✓ ✒ ✩ ✓ ☞ ✏ ☞ ✑ ✙ ✙ ✢ ✰ ☛ ☛ ✝ ✝ ✄ ✝ ☛ ✓ ✢ ✞ ✺ ✍ ✕ ✟ ✌ ✠ ✗ ✬ ✜ [...]... ✗ ✙ ★ Cán b , công ch c trong th i h n b t m ình ch công tác ng theo qui nh c a Chính ph ✗ l ❁ ✙ ✖ ✭ ✼ ✩ ✜ ✭ ✜ ✖ ✠ ✖ ư ch ❀ ư ng ✸ ✩ cb Cán b , công ch c không có l i thì sau khi t m ình ch công tác trí v v trí công tác c : tr ng h p cán b công ch c b x lý k lu t b ng các hình th c khi n trách, c nh cáo, h b c l ng, h ng ch thì tùy theo tính ch t và m c vi ph m có th c b trí v v trí công tác c ho... Cán b , công ch c làm m t mát, h h ng trang b , thi t b ho c có hành vi khác gây thi t h i tài s n c a Nhà n c thì ph i b i th ng theo quy nh c a pháp lu t ✗ ✙ ★ ✜ ✛ ✿ ✁ ư ✩ ư ✭ ✦ ✿ ✺ ư ✫ ✭ ❁ ✼ ✖ ✭ ✩ ✤ 5- Cán b , công ch c có hành vi vi ph m pháp trong khi thi hành nhi m v , công v gây thi t h i cho ng i khác thì ph i hoàn tr cho c quan, t ch c kho n ti n mà c quan, t ch c ã b i th ng cho ng i b thi t... ✿ 13 Ph ng pháp k toán là cách th c và th t c c th dung công vi c k toán ư ơ ✿ ❄ ❁ ❉ ❈ ❈ th c hi n t ng n i ❍ ✂ ❄ ✾ ✟ ✿ i u 5 Nhi m v k toán ✵ ✷ ❄ ❈ ✿ ❆ 1 Thu th p, x lý thông tin, s li u k toán theo vi c k toán, theo chu n m c và ch k toán ✼ ❄ ✹ ✂ ■ ❄ ✿ ❍ ✄ ✿ ✹ ✿ ✾ ❆ it ✹ ư ng và n i dung công ❇ ✾ ✿ ✝ 2 Ki m tra, giám sát các kho n thu, chi tài chính, các ngh a v thu, n p, thanh toán n ; ki m tra... ch t , t /c t v n và nhà th u trong quá trình t và XD i t ng QL TXD i t ng QL TXD bao g m: _ DA' t và XD m i, c i t o s a ch a l n, nâng c p các DA' ã t và XD _ DA' t mua s m tài s n k c thi t b máy móc, không c n l p t và Sph m công ngh khoa h c m i _ DA' sd v n NSNN Qho ch Ptri n vùng, lãnh th , Qho ch ptri n ngành, Qho ch XD ô th , nông thôn _ Công trình XD s d ng v n NN mà không Yc u ph i l p DA'... c ghi s k toán, khóa s k toán l p báo cáo tài chính ✿   ✹ ❀   ❃ ✆ ✿ ✹ ✿ ❃ ✹ ✹ ✿ ✂ ✽ ❃ ✟ ❄ ✹ ❀ ✹ ✂ ơ ✽ ✿ ✿ ☎ ❀ ✿ ✹ ✂ ✼ 7 Ch ng t k toán là nh ng gi y t và v t mang tin ph n ánh nghi p v kinh t , tài chính phát sinh và ã hoàn thành, làm c n c ghi s k toán ❁ ✿ ✟ ✄ ✿ ❃ ✠ ✼ ❄ ✆ ✹ ❁ ✁ ❀ ❈ ✿ 8 Tài li u k toán là ch ng t k toán, s k toán, báo cáo tài chính, báo cáo k toán qu n tr , báo cáo ki m toán, báo cáo... k lu t, cán b , công ch c có th b c quan, t ch c có th m quy n qu n lý ra quy t nh t m ình ch công tác n u xét th y cán b , công ch c ó ti p t c làm vi c có th gây khó kh n cho vi c xác minh ho c ti p t c có hành vi vi ph m Th i h n t m ình ch không quá 15 ngày, tr ng h p c bi t có th kéo dài nh ng không c quá 3 tháng; h t th i h n t m ình ch công tác, n u không b x lý thì cán b , công ch c c ti p... khác c a NN; nv qltý qu NSNN và các qu tài chính NN, KBNN các c p t /c th c hi n công tác h ch toán k toán NSNN, k toán các qu và tài s n do NN giao Trên c s các s li u k toán, nh k báo cáo vi c th c hi nd toán thu, chi NS cho cq tài chính cùng c p và cq NN có liên quan theo q nh * Th c hi n nghi p v thanh toán i u hành v n, KBNN th c hi n các nghi p v thanh toán và i u hành v n nh NH * T /c huy ng... ✼ ❃ ✹ ✾ 2 K toán tài chính là vi c thu th p, x lý, ki m tra, phân tích và cung c p thông tin kinh t , tài chính b ng báo cáo tài chính cho i t ng có nhu c u s d ng thông tin c a n v k toán ✿ ❄ ✼ ■ ✂ ✠ ❆ ✿ ❈ ✹ ✡ ❉ ✹ ơ ✽ ư ❇ ■   ✿ 3 K toán qu n tr là vi c thu th p, x lý, phân tích và cung c p thông tin kinh t , tài chính theo yêu c u qu n tr và quy t nh kinh t , tài chính trong n i b n v k toán ✿ ✆ ✽... CC khi thi hành nh/v , công v c PL và ND b o v i u 14 Cb , CC hi sinh trong khi thi hành nh/v , công v thì c xem xét công nh n là li t s theo q nh c a PL c xem xét áp d ng chính Cb , CC b th ng trong khi thi hành nh/v , công v thì sách, ch t ng t nh i v i th ng binh ✞ ✟ ✚ ✚ ✠ ✍ ✢ ✘ ☞ ✝ ✞ ✟ ✚ ✪ ✠ ✡ ✠ ✍ ✢ ✠ ✗ ✮ ☞ ✬ ✟ ✡ ✌ ✚ ✠ ✍ ✟ ơ ✍ ✚ ơ ✤ ✍ ✠ ✫ ✱ ✍ ✚ ✠ ✍ ✢ ✠ ✗ ✚ ơ   c làm Nh ng vi c Cb , CC không i u... báo cáo ki m tra k toán và tài li u khác có liên quan n k toán ❄ ✿ ✿ ✹ ❁ ✽ ✆ ✿ ✿ ✟ ❀ ✿ ✂ ✿ ✂ ❄ ✿ ✺ ✝ k toán là nh ng quy nh và h ng d n v k toán trong m t l nh 9 Ch v c ho c m t s công vi c c th do c quan qu n lý nhà n c v k toán ho c t ch c c c quan qu n lý nhà n c v k toán u quy n ban hành ✿ ✹ ✾ ✿ ✹ ✄ ✽ ư ● ✿ ✁ ✾ ✺ ❆ ❍ ✾ ✞ ❄ ❈ ơ ✂ ư ✆ ✺ ❁ ✹ ư ❇ ơ ư ✆ ● ✿ ❀ ✞ ✺ ● ✿ ✂ ✺ 10 Ki m tra k toán là xem xét, ... K toán tài chính, k toán qu n tr , k toán t ng h p, k toán chi ✵ ✷ ✿ ✿ ✽ ✆ ✿ ❀ ❇ ✿ ti t ✿ K toán ✿ ✹   n v k toán g m k toán tài k toán qu n tr ✽ ✿ ❊ ✿ ✿ ✽ ✆ Khi th c hi n công vi c k toán tài. .. ✫ ✤ i u 13: Cán b , công ch c thi hành nhi m v , công v lu t nhân dân b o vê ✵ ✰ ✙ ★ ✥ ✥ ✖ c pháp ❀ ✿ i u 14: Cán b , công ch c hy sinh thi hành nhi m v công v c xem xét công nh n li t s theo... k toán h th ng tài kho n k toán ✵ ✷ ✿ ✆ ❄ ✿ ✆ ❆ Tài kho n k toán dùng phân lo i h th ng hóa nghi p v kinh t , tài theo n i dung kinh t ✿ ✆ ✿ ✹ ✾ ✸ ✂ ❄ ❄ ❈ ✿ ❆ H th ng tài kho n k toán g m tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ tài liệu về nghiệp vụ kế toán (tài liệu ôn tập thi tuyển công chức ngành kho bạc nhà nước) , Bộ tài liệu về nghiệp vụ kế toán (tài liệu ôn tập thi tuyển công chức ngành kho bạc nhà nước) , Bộ tài liệu về nghiệp vụ kế toán (tài liệu ôn tập thi tuyển công chức ngành kho bạc nhà nước)

Từ khóa liên quan