0

GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH 6

45 973 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2016, 11:13

Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh Nm hc:2011-2012 GIO N BI DNG HSG TING ANH PHN I K HOCH BI DNG HS GII TING ANH NM HC 2011-2012 H v tờn:Trn th Huyn T:xó hi Nhim v c giao:Dy Ting Anh ABCDE+7D I.NHNG CN C XY DNG K HOCH: -cn c vo nhim v nm hc 2011-2012 -cn c vo ch o bi dng hc sinh gii ca phũng GD Hip Hũa -cn c vo kt qu thi HS gii nm trc II.CH TIấU C GIAO: -Bi dng HS gii huyn mụn Ting Anh,ch tiờu l hs gii III.DANH SCH HS C BI DNG: STT H TấN NGY SINH LP A CH ng T Ngc nh 6A Chõu L Ng T Nguyt nh 6A ụng Trc Ngụ Vng Tun 6A San Ngụ Vn Giang 6A San Hong Khng 6A Mai Thng Hong th Thy 6A Nguyn ng Th Nguyt 6A Chõu L inh Tun Anh 6A ụng Trc m Th Xuõn 6A Chõu L 10 Ng c Ti 6A Giỏo viờn:Trn Th Huyn Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh Nm hc:2011-2012 IV.GII PHP THC HIN: 1.i vi giỏo viờn: -kho sỏt i tuyn t u thỏng -lờn k hoch bi dng t u thỏng 9,ớt nht bui/tun -Chng trỡnh v phng phỏp bi dng phi phự hp vi nhn thc ca hc sinh -a cỏc bi trng tõm,c bn v theo chuyờn .Cui bui cho bi tng hp,ụn li kin thc c -To hng thỳ,say mờ mụn hc cho HS -Tham kho cỏch bi dng HSG ca ng nghip -Mi thỏng ly kt qu kho sỏt ln,theo dừi s tin b ca HS v iu chnh kp thi -Tỡm tũi ti liu hay cho hc sinh 2.i vi HS: -Cú PP phự hp vi y.c mụn hc -Cú nim am mờ vi mụn Ting Anh v thớch hc mụn T.Anh hn cỏc mụn hc khỏc -i hc bi dng y ,u n -T giỏc hc v lm BT y theo y.c ca gv -t mc tiờu hc t u nm hc -T iu chnh cỏch hc sau mi ln kho sỏt -Luụn hi gv bi dng cõu hi ti ? V.THI GIAN V NI DUNG CHNG TRèNH BI DNG Thỏng Ni dung chng trỡnh -ng t TOBE -S hũa hp gia ch ng v ng t -Wh words -Danh t s nhiu,cỏch thnh lp danh t s nhiu -Cỏch phỏt õm ch s/es sau danh t s nhiu -ễn li cỏc cu trỳc cõu ó hc bi 1-2 -k nng chia ng t Tobe -K nng t cõu hi cho t gch chõn 10 -Cõu hi yes/no vi ng t Tobe -Mo t a/an/the Giỏo viờn:Trn Th Huyn Dng bi -Cho dng ỳng ca ng t -Vit cõu hi cho cõu tr li -Chn t cho sn in vo ch trng cho phự hp -Chn cõu tr li ỳng nht s a,b,c,d -Chuyn cõu sang ph nh v nghi -Sa li sai -Chn t cú trng õm /cỏch phỏt õm khỏc cỏc t cũn li -cho dng ỳng ca ng t -Chuyn cõu sang Ghi chỳ Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh Nm hc:2011-2012 -Cõu yờu cu,mnh lnh ph nh v nghi -i t nhõn xng,i t tõn ng -dựng t gi ý vit -ng t thng thnh cõu hon -Model verbs chnh -Rốn luyn k nng lm bi c k on v tr li cõu hi -Kho sỏt i tuyn thỏng 10 -Wh questions -in gii t vo ch -the present simple trng -prepesition of time -Cho dng ựng ca -preposition of place ng t adj -t cõu hi cho t -Thỡ HTG+Thỡ HTTD gch chõn -Cõu cm thỏn -sp xp t thnh cõu -Trt t t hon chnh -Cõu hi n t õu:where are -vit li cõu vi cỏch hi t õu n v you from?/where you cỏch núi gi come from? 11 -Hi gi v núi gi(2 cỏch) -thỡ hin ti n gin,thỡ hin ti tip din -trng t ch phng tin -model verbs -wh questons -cõu yờu cu lch s -i t bt nh:some,any -partitives:a bottle of,a can of -structures:what about/lets/why dont you -indenfinite quantified -Preposition -ễn li tt c kin thc ó hc -Lm s dng thi mu Giỏo viờn:Trn Th Huyn -Chn ỏp ỏn ỳng nht s a,b,c or d -in t vo ch trng cho phự hp -Chn t khỏc loi -Chn t gch chõn cú cỏch phỏt õm khỏc -c on v tr li cõu hi -vit cõu theo gi ý - Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh Nm hc:2011-2012 VI.KT QU KHO ST HNG THNG: STT H tờn T9 T 10 T 11 Ng.T.Nguyt nh ng Ngc nh Ngụ Vng Tun Ngụ Giang Hong Khng Hong T Thy ng T Nguyt Nguyn c Ti m Th Xuõn 10 inh Tun Anh Giỏo viờn:Trn Th Huyn T12 T1 T2 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh Nm hc:2011-2012 PHN II: GIO N CHI TIT Preparing date:16/10/2011 Teaching date:23/10/2011 Bui 1: THE VERB TOBE I.AIMS: -HS hiu v bit cỏch s dng ng t TOBE -Cui bi,ỏp dng lm mt s dng bi -Rốn k nng lm bi II.CONTENT: PERIOD 1: A Grammar * Form : be => is/ am/ are I - am We, you, they, N(plural) - are She, he, it, N(singular) - is * Positions of be in a sentence: (+) S + be + (-) S + be + not + (?) Be + S + .? Yes, S + be No, S + be not S in the short answers must be a personal pronoun (I, she, he, they, it) Wh be + S + ? S + be + B Practice I Fill in the sentences with is, am, are I a teacher How old your brothers? that your student? .you twelve years old? This my classroom 10 these your pens? We .fine 11 .Lan and Nam in the What this? classroom? Giỏo viờn:Trn Th Huyn Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh 6 Who they? My name John Nm hc:2011-2012 12 They her students 13 His sister and my brother classmates 14 Those schoolbags .new II Change the sentences below into the negative and the interrogative Her name is Linh They are nurses I am a doctor Those are his pens My father is an engineer Her brother is a good student They are in the class Phongs school is in the country I am in class 6A 10.The books are in Minhs desk III Answer the questions below: Are they your notebooks? Yes, Is that her clock ? No, Are you a student? Yes, Are the teachers in the room? No, Is her father forty years old? Yes, Is Hung a good student? No, Is she Lan? Yes, Are those chairs? No, Are her brothers Nam and Duong? Yes, 10.Are you Loan? No, IV Supply the correct form of be -They (be) your sisters ? 1. - Yes, they (be) -Where Lan (be)? She(be) in the house? - No, she(be not) She ( be) in the garden This (be not ) my school bag That (be) my schoolbag 4 -Those (be) her stools? - Yes, they(be.) 5 - What they (be)? - They(be) nurses 6 - Who Hoa and Hai (be)? -Hoa(be) my sister and Hai(be) Hungs brother 7 My father (be ) a doctor and my mother (be) a nurse There (be) five stools in the living room - There(be) four people in your family? 10 - Yes, there (be) 10.- How many lamps there (be) in the classroom? Giỏo viờn:Trn Th Huyn Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh - There(be) only one Nm hc:2011-2012 V Make up sentences using the words given this/ Lans book => this / Lans schoolbag? => there/ be/ ten/ students/ my class => she/ a doctor? => my mother/ a nurse => What/ her/ name? => Who/ they? => how many/ telephones/ her living room? => 10 there/ be/ three/ pens/ in/ desk? => 11 they/ be not/ Mr Hungs students=> 12 his name/ Minh => 13 these/ your pencils? => 14 What/ these? => They/ stereos=> 15.What/ it?=> 16 your house/ in the country? => 17 her school/ small? => 18 that waste basket/ big => PERIOD 2: I Vit cõu hi v tr li theo gi ý: Your school / big? Giỏo viờn:Trn Th Huyn Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh Nm hc:2011-2012 Those clocks / small? His room / big? Her house/ in the country? Thus books/ in the desk? Lans father/ a doctor? Minhs house/ Le Loi street? Mr Trung and Mr Huan/ engineers? Binh and Mai/ class 6B? 10.your class/ the third floor? II Vit cõu hi cho cõu tr li this? Its an armchair that? Its a stereo these? They are lamps those? They are telephones III Ni cõu hi vi cõu tr li phự hp Whats your name? a There are twenty six How are you? b That is Mr Cuong How old are you? c They are in class 8A How you spell your name ? d My names Lan Where you live? e Its in my classroom Where is your calss? f No thats Mrs Hoa My teacher Whats that? is Mrs Nga Which grade is Lan in? g Im fine, thank you How many students are there in your class? h She s in grade Giỏo viờn:Trn Th Huyn Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh 10.What you do? 11.Whos that? 12.Is that your teacher? 13 Where is your schoolbag? 14 Which class are they in? Nm hc:2011-2012 i Im a doctor j I live in the city k Thats an eraser l N_H_U_N_G, Nhung m Im eleven n Its on the fourth floor IV t cõu hi cho t gch chõn: My sister is a nurse There are 29 students in my class That is my teacher These are pencils Im 20 years old Her father is 45 years old We are fine, thank you His name is Tuan We are in the classroom 10.I live in Quang Ninh 11.They live in a house in Ha Noi 12.Yes, that is my book 13.Yes, these are her pens 14.She is in class 9C 15 Im in grade 16 Her class is on the second floor V Gch chõn li sai v sa li cho ỳng Whats your name ? Your name is phuong What is he name? He name is Tam How many chair there are in your house? What your father do? Giỏo viờn:Trn Th Huyn Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh Nm hc:2011-2012 My sister is a engineer They are a nurses. Whos they? Is Nam and Ba students? Who they are? They are engineer 10 Where Has house? VI Chuyn nhng cõu sau sang s nhiu It is a ruler There is a desk in the classroom.(3) This is a flower There is a bench in the room (5) That is my book The ruler is on the table What is this? Is that your student? Who is this? 10 Where is my color pencil? Giỏo viờn:Trn Th Huyn 10 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh Nm hc:2011-2012 the/ do/ students/ after school/ homework/ do/ their? is/ the/ the/ photocopy store/ bakery/ to/ next? are/ house/ flowers / the/ his? is/the book/ new/ is? 10 Mai and Thao/ do/ do/ every/ housework/ afternoon? V Dùng từ cho sẵn viết câu hoàn chỉnh The class/ small? Yes, they/ have English/ Friday? No, there/ bank/ opposite/ the museum? his house/ next to/ bookstore? her classes/ finish/ half past eleven? Exercises I Điền do/ does/ is /are/ don't/ doesn't/ isn't/aren't vào chỗ trống thích hợp 10 Yes, I you 11 No, they students? 12 Yes, he 13 No, there they play 14 Yes, she soccer after 15 No, they school? 16 No, she 17 Yes, they his father 18 Yes, there a doctor? 10 No, it 11 Yes, it there a 12 No, they well to the left your house? she in the classroom? the trees behind their house? Lan have Literature on Monday and Tuesday? her Giỏo viờn:Trn Th Huyn 31 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh parents get up at o'clock? there any stores near Minh's house? 10 Ba's apartment on the third floor? 11 it a beautiful house? 12 her books small? Nm hc:2011-2012 II Trả lời câu hỏi sau Do they have a big breakfast every morning? Are the student go to school at 6.30? Are there any flowers in the garden? Is her sister a good student? Does Linh have Math on Wed and Thursday? Is the bank opposite the supermarket? Is there a lake in front of their house? Do Hoa and Huong play tennis after school? Is Van's brother twenty years old? 10 Does Mr Kha live in a big house in HCM city? Yes, No, Yes, No, Yes, No, Yes, No, Yes, 10 No, III Đọc kĩ đoạn văn trả lời câu hỏi bên dới Minh lives with his family in a house in the country It is a big house with a yard in the front and a garden behind it In the garden, there are many trees and flowers To the left of the house, there is a well To the right of the house, there is a small pond Minh's house is near a post office Next to the post office, there is a police station Minh's father works there He is a policeman Everyday, Minh gets up early Then he brushes his teeth, washes his face and has a big breakfast He often goes to school at half past six His classes start at seven o'clock He has five classes a day so he often goes home at eleven thirty In the afternoon, he does his homework After he finishes his Giỏo viờn:Trn Th Huyn 32 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh Nm hc:2011-2012 homework, Minh does his housework He doesn't play games In the evening, he does his homework and then watches TV He goes to bed at 10 o'clock New words:1 pond: ao there: policeman: công an go to bed: ngủ Is Minh 's house in the country? Is it a small house? Is there a yard behind the house? Are there any flowers in the garden? Is the post office to the right of the police station? Does Minh's father work in the police station? Do his classes start at 15? Does he play games after school? What does he in the evening? 10 What time does he go to bed? 10 IV Sắp xếp từ thành câu có nghĩa it / eight/ is /o'clock ? father / does/ get up/ your/ 5.30? Bao Ngoc Street/ house/ her/on/ is? watch TV/ the/ he/ does/ evening/ in? near /is / a market/ there/ school/ your? the/ do/ students/ after school/ homework/ do/ their? is/ the/ the/ photocopy store/ bakery/ to/ next? Giỏo viờn:Trn Th Huyn 33 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh Nm hc:2011-2012 are/ house/ flowers / the/ his? is/the book/ new/ is? 10 Mai and Thao/ do/ do/ every/ housework/ afternoon? V Dùng từ cho sẵn viết câu hoàn chỉnh The class/ small? Yes, they/ have English/ Friday? No, there/ bank/ opposite/ the museum? his house/ next to/ bookstore? her classes/ finish/ half past eleven? Lesson Practice * The aims of the lesson - Revise and the tests - Correct the test ad help the ss improve their writing skill Test I I Khoanh trũn t cú phn gch di c c khỏc vi t cũn li.(1 ) A books B chairs C stools D tables A washes B brushes C goes D watches A lives B gets C takes D walks A city B family C my D country Giỏo viờn:Trn Th Huyn 34 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh Nm hc:2011-2012 II Chn v khoanh trũn ỏp ỏn ỳng(2d) Do you the housework after school? A B go C take D get I dinner at seven fifteen A b go C play D have They go to the to buy books A drugstore B bookstore C post office D police station The bakery is the movie theater A opposite B at C next D between III Cho dng ỳng ca ng t ngoc(2) My school (be) in the country My brother (watch) television every evening She (not play) volleyball every afternoon When you (have) History? IV Tỡm cõu tr li ct B tng ng vi cõu hi ct A(2) A B What time your classes start? a Math, Geography and Literature Where is your room? b She is in grade 10 What you have on Tuesday? c On the second floor, next to my Which grade is his sister in? mother's room d At a quarter past seven V c don v tr li cõu hi bờn di (2) Mrs Lien is a nurse Her house is near the hospital It is in front of the park, between the drugstore and the bakery Today she doesn't go to work because it's Sunday There are five rooms in her house, and the house has a small yard To the right of the house, there are flowers and there are small tall trees to the left of it There is a well behind the house * Questions: What does Mrs Lien do? How many rooms does her house have? Where are the flowers? What is there behind the house? VI Gch chõn v sa li sai cỏc cõu sau(1) Ba isn't get up at o'clock every morning => Trung washes he's face at five past six => Giỏo viờn:Trn Th Huyn 35 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh Nm hc:2011-2012 Test II I Khoanh trũn ỏp ỏn ỳng.(2) We go to school at in the morning A a quarter to seven B seven quarter quarter There is a well Minh's house A to the left B near to My classroom is on the loor A two B one He a shower every morning A to take B takes C seven to a C behind C second C take II Cho dng ỳng ca ng t ngoc(2) My mother (go) to work at 6.45 every morning There (be ) 30 students in their class Nam (have) English and Math on Thursday They(listen) to music after school III Tỡm cõu tr li ct B tng ng vi cõu hi ct A(2) A B When you have history? a At six o;clock Do you play soccer after school? b We have it on Monday and What time does she get up? Tuesday Is Phong's school in the city? c No, it's isnt d Yes, we Key 1- 2- 3- 4- IV c k on sau v xỏc nh cõu ỳng (T) v sai (F) so vi ni dung ca on Trung is a student in grade 10 in a big school in the city There are five floors and forty classes in his school His class has thirty nine students and it is on the fourth floor Every morning, Trung gets up at ten to six He gets dressed, brushes his teeth and washes his face Then he has a big breakfast and goes to school at fifteen to seven Trung is in grade His school is in the country His school has thirty nine classes Giỏo viờn:Trn Th Huyn 36 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh Nm hc:2011-2012 He doesn't have breakfast every morning V.Gch chõn v sa li sai cỏc cõu sau(2) I have Math, Geography and History in Monday => The bookstore is near to the toy store => Test III I Put verbs into correct forms (2 marks) There (be) .a lake near my house What time you (get up) ? Minh (wash). his face every morning I (have) lunch at half past twelve II Choose the best answers (3 marks) Hoang gets (dress / dressed / dressing) at half past six My classes (start / starts / starting) at seven My classroom is on the (one / a / first) floor She takes a shower (at / every / in) afternoon (When / what / which) you have history? I have it on Thursday How many (student / studentes / students) are there in your class? III Match lines in column A with appropriate lines in column B (2 marks) A B What time does she wash her face? a Yes, she does Are there any trees near the house? b She is a student What does she do? c At half past six Does she play volleyball? d No, there arent IV Read the text and answer questions (2 marks) Everyday, Lan gets up at five After that she takes a shower and gets dressed She has breakfast at half past six, and then she leaves the house The school is near her house so she walks Classes start at a quarter past seven and finish at half past eleven She walks home and has lunch at twelve oclock Questions What time does Lan get up? Does she have breakfast at half past six? What time classes start? Giỏo viờn:Trn Th Huyn 37 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh Nm hc:2011-2012 Does she have lunch at one oclock? V Order words to make meaningful sentences (1 mark) breakfast / at / has / six / he / oclock left / the / there / house / is / a / tree / to / of / the Lesson The present continuous tense A Grammar The present continuous tense a Form (+) S + is/ are/ am + Ving + (-) S + is/ are/ am + not + Ving + (?) Is/ Are/ Am + S + Ving + ? Yes, S + is/ am/ are No, S + is/ am/ are + not (? ) Wh + be + S + Ving + ? S + is/ are/ am + Ving + b Usage: - To express actions happening now c Adv: - now/ at present/ at the moment B Practice I Chia cỏc cõu sau thỡ hin ti tip din They (go) to school Lan and Hoa (have) breakfast My father (read) a book The students ( do) their HW They (brush) their teeth Mr and Mrs Smith (travel) to Hanoi My sister (not do) her homework She (sleep) His parents (not work) in the factory They (do) the gardening The girl (not do) the housework She (watch) TV 10 Nga (read) a book now? 11 They (play) a game in the yard? 12 The children (wash) their clothes? 13 Your mother (travel) to Danang now? 14 What Mr Hung (read) now? He (listen) to the radio 15 She (travel) to work by car? Giỏo viờn:Trn Th Huyn 38 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh Nm hc:2011-2012 II Dựng t gi ý , vit thnh cõu hon chnh thỡ Hin ti tip din They/ play/ soccer/ at present She/listen/ music/ in room My sister/ read/ book/ her room My mother/ work/ in the garden/ now Nga and Phuong/ watch/ TV/ now - What/ she/ do/ at the moment.? - She/ cook the dinner -Where/ you/ go/ now? - I/ go/ the post office - What/ the students/ do/ in the class/ now? - They/ talk He /do/his housework/ now? III Sp xp t thnh cõu hon chnh doing/ is/ mother /what /your? An/ Hung /are/ what/ doing/ now /and? that /Hanoi/ to/ going /businessman/ is truck/is he/ driving/ his waiting/ is/ who/ he/ for? driving/ to /Quang/ is/ Hue vegetable/ the /market /to/ taking/ is /he/ the Nha Trang/ the is /train/ to/ going Giỏo viờn:Trn Th Huyn 39 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh Nm hc:2011-2012 the garden / the/ are/ children /playing/ in 10 brushing/ teeth/ Mai/ her/ is IV Chia ng t cỏc cõu sau thỡ hin ti n hoc thỡ hin ti tip din Thu (go) to school by bike everyday This house (have) a big garden What you (do) now? - I (unload) the vegetables She (live) in a small village I (play) soccer every afternoon and I (play) soccer now They (not play) video games at the moment They (do) their Math homework His mother (work) in the hospital There(be) a park near my house The farmer (go) to his farm every morning 10 There (be) many trees in the garden V Tỡm t cú phn gch di c c khỏc vi cỏc t cũn li a face b name c table d ahead buses b goes c boxes d couches a lives b gets c takes d walks a city b family c my d country a fine b fifth c time d five breakfast b eat c read d meat a get b bed c eleven d end a bus b brush c lunch d ruler a music b mum c lunch d up 10 a.volleyball b homework c soccer d clock 11.a tree b engineer c teeth d street 12.a.market b apartment c yard d barefoot Lesson the modal verbs "can" and "must" A Grammar Can (cú th) S + can + V(nguyờn th) S + can not + V(nguyờn th) Can + S + V(nguyờn th) ? Ch kh nng , nng lc Ch s c phộp Must (phi) S + muts + V(nguyờn th) S + must not + V(nguyờn th) Must + S + V(nguyờn th) ? Must: Ch s bt buc Must not: Ch s khụng c phộp Vớ d: Vớ d: Giỏo viờn:Trn Th Huyn 40 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh - I can(not) play tennis(tụi bit chi/ khụng bit chi tennis) - You can play tennis after school (con c phộp chi tennis sau hc bi xong) - You can go into this way (bn cú th/ c phộp i vo ng ny) Nm hc:2011-2012 - You must all the HW (con phi lm tt c BTVN) - We must brush our teeth before going to bed.(chỳng ta phi ỏnh rng trc i ng) - The children mustn't play soccer in the school yard (HS khụng c phộp ỏ búng sõn trng) B Practice I Nhỡn vo bng di ri hon thnh cỏc cõu sau dựngcan/ can't v mt ng t thớch hp Play the Play the Use a Ride a Drive a guitar piano computer motorbike car Tom Mary Sam Daisy Tom the guitar and he the piano Tom a motorbike and he a car Mary a car but she a motorbike Only Sam Tom and Mary a computer but Sam and Daisy Nobody Every body II in must/ mustn't vo ch trng thớch hp My parents are not at home I cook the lunch There is a lot of HW I it now The sign says"No right, left turn" We turn left or right I get up early to go to the meeting on time All the students go to school on time You finish your exercises before going to class There is a speed limit here You go fast *speed limit : hn ch tc III Hon thnh cỏc cõu sau dựng can/ can't/ must/ mustn't The ss their HW at home The "No smoking "sign says you smoke Children play soccer in the classroom The traffic lights are changing red We go The "Parking" sign says you park your car here The "Stop" sign says you stop here I swim I go swimming every week Giỏo viờn:Trn Th Huyn 41 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh Nm hc:2011-2012 The car goes very fast We be careful You play soccer in the street 10 My brother drive a car He is very young 11 There is a "No parking " here You park your car here 12 This sign says "Stop" We stop 13 Our roads are dangerous places We play there 14 We not go fast 15 My father not drive a car thi thử học kì I I Choose the best answer among A, B or C to complete each sentence (2pts) (Chọn đáp án số A, B C để hoàn thành câu) I _ soccer every Sunday afternoon A play B am playing C plays The restaurant is _the drugstore A next B near to C opposite There are a lot of books in a _ A bookstore B bakery C factory The sign says No right turn You _ turn right A can B must not C must Giỏo viờn:Trn Th Huyn 42 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh Nm hc:2011-2012 There is _old car in the garage A a B an C any My mother is a doctor. works in a hospital A She B He C I does she go to school? By bicycle A What B How C Which He his car now A driving B drives C is driving II Identify a mistake in each sentence by circling the corresponding letter A, B, C or D (1.5pts) (Xác định lỗi sai câu sau cách khoanh tròn chữ A, B, C D tơng ứng) How many floor does your school have? A B C D My brother has a car but she doesnt like it A B C D Nam live with his aunt in the city centre A B C D The bookstore is next the toystore and the bakery A B C D What is your father doing? He reading a book in the living room A B C D There is an old church near we house A B C D III Choose the word that has the undelined part pronounced differently from that of the others Circle the letter A, B, C or D (1pt) (Chon từ có phần gạch chân phát âm khác với từ lại Khoanh tròn chữ t ơng ứng A, B, C D) A river B listen C live D Friday A small B face C grade D late A school B chair C cou ch D children A lunch B bus C music D truck IV Read the passage and the tasks below (3pts) (Đọc đoạn văn làm tập sau) Hi! My name is Linh Im twelve years old Im in class 6A I live in an apartment with my mother, father and sister My house is next to a bookstore Near our apartment, there is a restaurant, a market and a stadium My father works in the restaurant My mother works in the market I go to school at 6.30 every morning I have classes from seven thirty to eleven thirty Answer the questions (Trả lời câu hỏi sau) Giỏo viờn:Trn Th Huyn 43 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh Nm hc:2011-2012 How old is Linh? What is her house next to? Is there a supermarket near her apartment? What time does she go to school ? Mark True (T) or False (F) for the statements (Đánh dấu (T) sai (F) vào ô trống tơng ứng với câu) There are four people in Linhs family Linhs classes start at 7.15 and finish at 11.30 V Write about Mais day, using the cues below (2.5pts) (Hãy sử dụng gợi ý dới để viết ngày Mai) Activities Time get up have breakfast go to school homework watch television go to bed at 6.00 am at 6.30 at 7.00 in the afternoon in the evening at 9.30 pm Mai gets up at oclock She Giỏo viờn:Trn Th Huyn 44 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh Giỏo viờn:Trn Th Huyn Nm hc:2011-2012 45 Trng THCS Mai ỡnh [...]... dressed?/ 6 oclock 3 brush your teeth?/ 6. 15 4 have breakfast?/ 6. 30 5 she/ have breakfast?/ 6. 00 6 He/ go to school?/ 6. 45 7 Hai/do his homework?/ 2.00 8 your father/ go home?/ 5.00 9 Nam/ play games?/ 5 oclock III.HOMEWORRK: -luyn tp núi ti nh v lm li cỏc dng bi tp trờn lp Giỏo viờn:Trn Th Huyn 16 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh 6 Nm hc:2011-2012 Preparing date :6. 11.2011... father is 45 years old 6 Her sister is 18 years old III.HOMEWORK: -redo all of exercises Giỏo viờn:Trn Th Huyn 19 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh 6 Nm hc:2011-2012 Preparing date:20.11.2011 Teaching date:4.12.2011 BUI 4: I.AIMS: -hs bit: *Cỏc ngy trong tun *Cỏc thỏng trong nm *Hi v ni sinh *Hi v ngy sinh *Cu trỳc :a ai i õu II.CONTENT: PERIOD 1:NểI V NI SINH ,NM SINH Content I.VOCABULARY:... her their Trng THCS Mai ỡnh face Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh 6 Nm hc:2011-2012 3 Chuyn cõu sang dng ph nh v nghi vn: 1 They live in a house (-) (?) 2 I get up at 6. 00 in the morning (-) (?) 3 My school has two floors (-) (?) 4 Binh brushes his teeth every evening (-) (?) 5 Mr Dung watches TV every morning (-) (?) 6 My father goes to work at 6. 45 (-) (?) 7 The students do their homework every afternoon... Their classroom (be not) on the fourth floor 5 Hungs house (be not) on Tran Phu street 6 These ( be not) her fathers books 1 2 3 4 5 6 Giỏo viờn:Trn Th Huyn 14 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh 6 Nm hc:2011-2012 7 Lan and Huong(be not) in class 7A Their teacher 7 ( be not) Mr Tien 8 We(not get) up at 6 00 8 9 They (not brush) their teeth very often 9 10 Tungs father (not have) lunch... sentences -Read -Concept check 15 Run through the cues T explains the question T models Practice Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh 6 Nm hc:2011-2012 PERIOD 2:NểI V NGY SINH NHT Content I.VOCABULARY: -birth day(n):ngy sinh -date of birth(n):ngy sinh T T&Stsact 15 -Present some new words II.GRAMMAR: *Model sentences: Whens your birthday? Its in june Its on june 1st(the first of june) Whats... Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh 6 Nm hc:2011-2012 12 No, they II Trả lời các câu hỏi sau 1 Do they have a big breakfast every morning? 1 Yes, 2 Are the student go to school at 6. 30? 2 No, 3 Are there any flowers in the garden? 3 Yes, 4 Is her sister a good student? 4 No, 5 Does Linh have Math on Wed and Thursday? 5 Yes, 6 Is the bank opposite the supermarket? 6 No, 7 Is there a lake... Th Huyn 23 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh 6 Nm hc:2011-2012 Preparing date: Teaching date: BUI 5: IV Chọn đáp án đúng 1.Those lamps (is/ are/ isnt) new 2.( Are/ is/ isnt) these your books? 3 Is this her (eraser/ books/ pencils)? 4 Who(is he/ are they/ is she)?They are Mai and Lan 5 Whats your father s name? (His/ My/ Her) name is Hoan 6 Are they(big/ small)? No, they are small 7 Is she... 4 old is brother your how? 5 do in do the morning what they? 6 how are in there chairs room his many? 7 does have Literature when she? Giỏo viờn:Trn Th Huyn 26 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh 6 Nm hc:2011-2012 8 time start your what class does? 9 on what Minh Tuesday have does? ... (be) 10 oclock now? 5 These schoolbags (be) Lans and Hoas? 6 Huongs classroom (be) on the second floor? 7 The students (go) to school at 6. 30? 8 Her father (have) breakfast at a food stall? 9 You (get) up at 6. 00? 10 Phuong (brush) her teeth every evening? 11 He (play) games after school? 12 They (do) their homework every afternoon? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II Vit cõu tr li cho nhng cõu hi... soccer after 15 No, they school? 16 No, she 3 17 Yes, they his father 18 Yes, there a doctor? 10 No, it 4 11 Yes, it there a 12 No, they well to the left your house? 5 she in the classroom? 6 the trees behind their house? 7 Lan have Literature on Monday and Tuesday? 8 her Giỏo viờn:Trn Th Huyn 31 Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh 6 parents get up at 5 o'clock? ... Trng THCS Mai ỡnh Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh Nm hc:2011-2012 PERIOD 2:NểI V NGY SINH NHT Content I.VOCABULARY: -birth day(n):ngy sinh -date of birth(n):ngy sinh T T&Stsact 15 -Present some new words... dung chng trỡnh -ng t TOBE -S hũa hp gia ch ng v ng t -Wh words -Danh t s nhiu,cỏch thnh lp danh t s nhiu -Cỏch phỏt õm ch s/es sau danh t s nhiu -ễn li cỏc cu trỳc cõu ó hc bi 1-2 -k nng chia ng... 5.30 get dressed?/ oclock brush your teeth?/ 6. 15 have breakfast?/ 6. 30 she/ have breakfast?/ 6. 00 He/ go to school?/ 6. 45 Hai/do his homework?/ 2.00 your father/ go home?/ 5.00
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH 6, GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH 6,

Từ khóa liên quan