bộ đề thi thử thpt quốc gia 2016 môn lịch sử có đáp án

67 778 0
bộ đề thi thử thpt quốc gia  2016 môn lịch sử có đáp án

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NAM CỤM CHUYÊN MÔN 11 ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Môn: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 180 phút; Khơng kể thời gian phát đề Họ tên thí sinh:…………………………………………………………lớp:…………… SBD:…………………………….Phịng thi………………………………………… Câu 1: Trình bày hồn cảnh lịch sử định quan trọng Hội nghị Ianta (2/1945)? Những định quan trọng Hội nghị Ianta có tác dụng quan hệ quốc tế? (3 điểm) Câu 2: Hãy so sánh chủ trương, sách lược cách mạng Đảng Cộng sản Đông Dương thời kì 1930 – 1931 với thời kì 1936-1939? (2 điểm) Câu 3: Vì Đảng Chính phủ định phát động kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 19/12/1946? Phân tích nội dung Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp? (3 điểm) Câu 4: Bằng kiện lịch sử tiêu biểu, em chứng minh tinh thần đoàn kết chiến đấu hai dân tộc Việt Nam Lào thời kì kháng chiến chống Pháp chống Mĩ (1945 - 1975) (2 điểm) ============= HẾT ============ HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN: LỊCH SỬ Thời gian: 180 phút uâC ạt đượcđ ộcCiứột niộk gdộd iộN Câu 1: (3 điểm) Trình bày hồn cảnh lịch sử định quan trọng Hội nghị Ianta (2/1945) * Hoàn cảnh lịch sử: - Đầu năm 1945, vấn đề quan trọng cấp bách đặt ra: Nhanh chóng đánh bại phát xít Tổ chức lại giới sau chiến tranh Phân chia thành chiến thắng trận - Trong bối cảnh đó, từ ngày đến 11-2-1945, lãnh đạo nước Mỹ (Ru-dơven), Anh (Sớc-sin), Liên Xô (Xtalin) họp hội nghị quốc tế I-an-ta … * Những đing quan trọng hội nghị: - Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức chủ nghĩa quân phiệt Nhật Liên Xô tham chiến chống Nhật - Thành lập tổ chức Liên Hiệp Quốc - Thỏa thuận việc đóng quân, giải giáp quân đội phát xít phân chia phạm vi ảnh hưởng cường quốc thắng trận châu Âu Á * Tác dụng: Những định hội nghị I-an-ta thỏa thuận sau cường quốc trở thành khuôn khổ trật tự giới mới: "Trật tự hai cực Ian-ta" Câu 2: Hãy so sánh chủ trương, sách lược cách mạng Đảng Cộng sản Đơng (2 điểm) Dương thời kì 1930 – 1931 với thời kì 1936 - 1939? - Về đối tượng cách mạng: m iĐ ộ ộ ộ ộ ộ 0.75 0.5 0,1 0.75 0.5 + Phong trào cách mạng 1930-1931 nhằm vào kẻ thù đế quốc Pháp phong kiến tay sai + Phong trào cách mạng 1936-1939 nhằm vào kẻ thù đế quốc phat xít, bọn phản động thuộc địa Pháp tay sai chúng - Nhiệm vụ: 0.5 + Phong trào cách mạng 1930-1931: Chống ĐQ đòi tự dân chủ, đòi cải thiện đời sống, chống khủng bố trắng, đòi thả tù trị + Phong trào cách mạng 1936-1939: Chống Phát-xít, chống nguy chiến tranh, chống phản động thuộc địa, địi tự do, dân chủ, cơm áo, hồ bình - Lực lượng tham gia 0.5 + Phong trào cách mạng 1930-1931: Công nhân, nông dân + Phong trào cách mạng 1936-1939: Các giai cấp, tầng lớp (công nhân, nông dân, trí thức, dân nghèo thành thị) tập hợp Mặt trận Dân chủ Đơng Dương - Hình thức, phương pháp đấu tranh + Phong trào cách mạng 1930-1931: Bãi cơng, biểu tình, biểu tình có vũ trang Phương pháp đấu tranh bí mật, bất hợp pháp + Phong trào cách mạng 1936-1939: Đấu tranh trị, hình thức hợp pháp, công khai, bán công khai, bán hợp pháp kết hợp bí mật bất hợp pháp 0.5 Câu 3: Vì Đảng Chính phủ định phát động kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (19/12/1946 )? (3 điểm) * Vì hồn cảnh lịch sử - Sau Hiệp định Sơ 6-3-1946 Tạm ước Việt - Pháp 14-9-1946, thực dân Pháp tăng cường hoạt động khiêu khích, tiến cơng ta Nam Bộ Nam Trung Bộ, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nội (12-1946) - Ngày 18-12-1946, Pháp gửi tối hậu thư yêu cầu ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, để giao quyền kiểm sốt thủ cho chúng Nếu không chúng hành động vào sáng 20-12-1946 - Trước hành động xâm lược trắng trợn Pháp buộc nhân dân ta phải đứng lên cầm súng chiến đấu bảo vệ tổ quốc - Trong hai ngày 18 19/ 12/1946, Ban thường vụ trung ương Đảng họp phát động toàn quốc kháng chiến Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ - Đêm 19/12/1946 Chủ Tịch Hồ Chí Minh lời kêu gọi tồn quốc kháng chiến chống Thực Dân Pháp * Phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống Thực Dân Pháp Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp Đảng ta thể văn kiện: Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” Ban Thường vụ Trung ương Đảng (12-12-1946); Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-12-1946) tác phẩm Kháng chiến định thắng lợi Tổng Bí thư Trường Chinh (9-1947) Đó kháng chiến tồn dân, tồn diện, trường kì , tự lực cánh sinh tranh thủ ủng hộ quốc tế Kháng chiến toàn dân: Xuất phát từ truyền thống chống ngoại xâm dân tộc ta, từ quan điểm “cách mạng nghiệp quần chúng” chủ nghĩa Mác – Lênin, từ tư tưởng “chiến tranh nhân dân” Chủ tịch Hồ Chí Minh… Có lực lượng tồn dân tham gia thực kháng chiến toàn diện tự lực cánh sinh Kháng chiến toàn diện: Do địch đánh ta toàn diện nên ta phải đánh chúng toàn diện Cuộc kháng chiến ta bao gồm đấu tranh tất mặt quân sự, trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục…, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp Đồng thời, ta vừa “ kháng chiến” vừa “ kiến quốc”, tức xây dựng chế độ nên phải kháng chiến toàn diện Kháng chiến lâu dài: So sánh lực lượng lúc đầu ta địch chênh lệch , địch mạnh ta nhiều mặt, ta địch tinh thần có nghĩa Do đó, phải có thời gian để chuyển hóa lực lượng làm cho địch yếu dần, phát triển lực lượng ta, tiến lên đánh bại kẻ thù Kháng chiến tự lực cánh sinh tranh thủ ủng hộ quốc tế: Mặc dù coi trọng thuận lợi giúp đỡ bên ngoài, theo phương châm kháng chiến ta tự lực cánh sinh, chiến tranh phải nghiệp thân quần chúng, giúp đỡ bên điều kiện hỗ trợ thêm * Ý nghĩa đường lối kháng chiến: Đường lối kháng chiến có tác dụng dộng viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đứng lên kháng chiến chống Pháp xâm lược đến thắng lợi cuối Câu 4: Bằng kiện lịch sử tiêu biểu, em chứng minh tinh thần đoàn kết chiến đấu hai dân tộc Việt Nam Lào thời kì kháng chiến (2 điểm) chống Pháp chống Mĩ (1945 - 1975) Trong thời kì kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) - 4/1953 đội Việt Nam phối hợp với đội Pha thét Lào mở chiến dịch Thượng Lào, giải phóng Sầm Nưa kháng chiến Lào mở rộng nối liền với Tây Bắc Việt Nam - 12/1953 phối hợp với đội Pha thét Lào, đội Việt Nam mở chiến dịch Trung Lào, giải phóng thị xã Thà khẹt - Đầu năm 1954 phối hợp với số đơn vị Pha thét Lào , đội Việt 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Nam mở chiến dịch Thượng Lào - Thắng lợi nhân dân Việt Nam - Lào buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 Trong thời kì kháng chiến chống Mĩ (1954 - 1975) - 24 -> 25/4/1970 ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia họp hội nghị cấp cao, biểu thị tinh thần tâm đoàn kết chống Mĩ - Nửa đầu năm 1970, quân tình nguyện Việt Nam quân dân Lào đập tan hành quân lấn chiếm Cánh đồng Chum xiêng khoảng Lào - Từ tháng đến tháng năm 1971 quân đội Việt Nam phối hợp với nhân dân Lào đập tan hành quân “Lam Sơn – 719” 4,5 vạn quân Mĩ quân đội Sài Gòn, chiếm giữ đường - Nam Lào diệt 22.000 tên - Thắng lợi cách mạng Việt Nam buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pa Ri (27/1/1973) Sau buộc Mĩ phải kí Hiệp định Viêng chăn với Lào (21/2/1973) Tình đồn kết phối hợp chiến đấu hai dân tộc Việt Lào trở thành yếu tố thúc đẩy phát triển thắng lợi kháng chiến nước 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2016 Mơn: Lịch sử Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) ===================== Câu 1: (3,0 điểm) Vì nước Đồng minh (Liên Xô, Mỹ, Anh) lại tổ chức Hội nghị quốc tế Ianta (2-1945)? Nêu nhận xét định quan trọng Hội nghị Câu 2: (2,0 điểm) Nêu biểu xu tồn cầu hóa nửa sau kỉ XX phân tích tác động nước phát triển Câu 3: (3,0 điểm) Xác định mốc thời gian tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc Phân tích yếu tố tác động đến việc khẳng định đường cứu nước Người Câu 4: (2,0 điểm) Hãy đánh giá vai trò Hội Việt Nam Cách mạng niên cách mạng Việt Nam năm 1925 - 1929 - HẾT (Đề thi gồm 01 trang) Họ tên thí sinh : Số báo danh Họ tên, chữ ký: Giám thị 1: Họ tên, chữ ký: Giám thị 2: SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM Yêu cầu chung: - Trình bày rõ ràng, diễn đạt lưu lốt Ở nội dung, tuỳ theo mức độ trình bày diễn đạt cho điểm từ đến tối đa - Giám khảo chấm theo hướng mở: Học sinh có cách diễn đạt khác làm rõ nội dung yêu cầu, giám khảo cho điểm đến tối đa Câu hỏi Câu Đáp án Vì nước Đồng minh (Liên Xơ, Mỹ, Anh) lại tổ chức Hội nghị quốc tế Ianta (2-1945)? Nêu nhận xét định quan trọng Hội nghị a Vì sao… - Đầu năm 1945, chiến tranh TG II… kết, nhiều vấn đề quan trọng đặt với nước Đồng minh là: Nhanh chóng đánh bại CN phát xít; tổ chức lại giới sau CT; phân chia thành nước thắng trận - Từ ngày 4-11/2/1945, HN quốc tế diễn Ianta (Liên Xô)… Anh, Mĩ, Liên Xô để giải vấn đề b Những định… - Các nước thống việc tiêu diệt phát xít Đức quân phiệt Nhật… - Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm trì hồn bình an ninh TG - Thỏa thuận việc đóng quân nước nhằm giải giáp quân phát xít phân chia phạm vi ảnh hưởng châu Âu châu Á + Ở châu Âu: qn đội Liên Xơ chiếm đóng miền đông nước Đức; đông Béc lin nước Đông Âu; quân đội Mĩ, Anh Pháp chiếm đóng miền tây nước Đức, tây Béc lin nước Tây Âu Vùng đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng Liên Xô, vùng Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng Mĩ Áo Phần Lan nước trung lập + Ở châu Á: Hội nghị chấp nhận điều kiện Liên Xô để tham chiến chống Nhật Bản; giữ nguyên trạng Mông Cổ; Khôi phục quyền lợi nước Nga bị chiến tranh Nga – Nhật năm 1904; trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Xakhalin; Liên Xô chiếm đảo thuộc quần đảo Curin + Quân đội Mĩ chiếm đóng Nhật Bản; Ở bán đảo Triều Tiên…; Trung Quốc…; Các vùng cịn lại châu Á (Đơng Nam Á, Nam Á, Tây Á)…thuộc phạm vi ảnh hưởng phương Tây c Nhận xét - Hội nghị thực chất phân chia phạm vi ảnh hưởng Mĩ Liên Xô Đồng thời phân chia khu vực đóng quân khu vực ảnh hưởng nước thắng trận, có liên quan tới hồ bình, an ninh trật tự giới sau - Toàn định Hội nghị Ianta thỏa thuận sau cường quốc Mĩ, Anh, Liên Xơ trở khuôn khổ trật tự giới bước thiết lập năm 1945-1947, thường gọi trật tự cực Ianta Theo đó, giới chia thành hai phe siêu cường Mĩ Liên Xô đứng đầu phe Điểm 3.00 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Câu Câu - Từ phân chia dẫn tới tình trạng đối đầu Đơng – Tây chiến tranh lạnh nhiều thập kỉ Nêu biểu xu toàn cầu hóa nửa sau kỉ XX phân tích tác động nước phát triển a Những biểu - Sự phát triển nhanh chóng quan hệ thương mại quốc tế, thể kinh tế nước giới có quan hệ chặt chẽ phụ thuộc lẫn nhau, tính quốc tế hóa kinh tế giới tăng - Sự phát triển tác động to lớn công ti xuyên quốc gia - Sự sáp nhập hợp cơng ti thành tập đồn lớn, công ti khoa học – kĩ thuật, nhằm tăng cường khả cạnh tranh thị trường nước - Sự đời tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài quốc tế khu vực như: IMF, WB,WTO, EU, NAFTA, ASEAN, APEC, ASEM… b Tác động… - Tác động tích cực: Thúc đẩy mạnh nhanh phát triển xã hội hóa lực lượng sản xuất, đưa lại tăng trưởng cao, góp phần chuyển biến cấu kinh tế, đòi hỏi phải tiến hành cải cách sâu rộng để nâng cao sức cạnh tranh hiệu kinh tế… - Tác động tiêu cực: Làm trầm trọng thêm bất công xã hội, đào hố ngăn cách giàu nghèo nước nước; làm cho mặt hoạt động đời sống người an toàn, tạo nguy đánh sắc dân tộc xâm phạm độc lập tự chủ quốc gia… Xác định mốc thời gian tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc Phân tích yếu tố tác động đến việc khẳng định đường cứu nước Người a Mốc thời gian… - Sau nhiều năm bôn ba, trải nghiệm, tìm kiếm, tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa Lênin Luận cương giúp Người tìm thấy đường cứu nước đắn cho dân tộc ta – “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc khơng có đường khác – đường cách mạng vô sản”… - Tháng 12/1920, Đại hội Đảng xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế Cộng sản tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp… b Phân tích yếu tố… - Yếu tố thời đại đầy biến động giúp Nguyễn Ái Quốc nghiên cứu lí ln khảo sát thực tiễn để tìm kiếm, xác định đường cứu nước đắn… + Cuối K XIX, đầu TK XX, CNTB chuyển sang CNĐQ, nhiều mâu thuẫn xảy ra: Mâu thuẫn nước ĐQ với với nước ĐQ dẫn tới CTTG1, mâu thuẫn ĐQ với dân tộc thuộc địa, dẫn tới phát triển phong trào giải phóng dân tộc; mâu thuẫn TS VS dẫn tới phát triển PTCN CM xã hội Trong trình tìm đường cứu nước, khảo sát thực tế từ nước tư (Anh, Mĩ, Pháp trông năm 1911-1917), Nguyễn Ái Quốc nhận thức chất CNTB từ khơng chọn đường CMTS… + CM tháng Mười Nga thành công (1917) cách mạng vô sản, đồng thời CM giải phóng dân tộc mở đường giải phóng dân tộc cho 0.25 2.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 Câu dân tộc bị áp bức, NAQ tin tưởng theo đường CM tháng Mười… + Tháng 3/1919, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế 3) thành lập, Đảng Cộng sản đời: ĐCS Pháp (1920), ĐCS Trung Quốc (1921)… - Xuất phát từ yêu cầu giải phóng dân tộc: + Các phong trào yêu nước, đấu tranh nhân dân ta chống TD Pháp theo nhiều đường khác bị thất bại… Sự thất bại phong trào yêu nước cuối TK XIX theo hệ tư tưởng phong kiến thất bại phong trào yêu nước đầu TK XX theo khuynh hướng DCTS thắng lợi… + Cách mạng Việt Nam có khủng hoảng đường lối cứu nước…, đặt yêu cầu thiết cần tìm đường cứu nước mới… - Yếu tố chủ quan: + Do trí tuệ nhãn quan trị sắc bén NAQ Người khâm phục tinh thần yêu nước ông cha, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Hồng Hoa Thám khơng tán thành đường cứu nước bậc tiền bối… + Trong trình tìm đường cứu nước, NAQ kết hợp nghiên cứu lí luận khảo sát thực tiễn nhiều quốc gia giới, rút nhiều kết luận: CMTS cách mạng chưa đến nơi… Người tìm thấy đường cứu nước Luận cương Lênin, từ định lựa chọn đường cứu nước cho dân tộc ta theo khuynh hướng vơ sản… Hãy đánh giá vai trị Hội Việt Nam Cách mạng niên cách mạng Việt Nam năm 1925 - 1929 - Hội VNCMTN truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, bước giải tình trạng khủng hoảng đường lối cứu nước đầu kỉ XX… - Góp phần chuẩn bị tư tưởng trị cho đời Đảng Cộng sản Việt Nam; có ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức Tân Việt, đường lối giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản… - Hoạt động Hội VNCM TN làm cho GCCN ngày giác ngộ, phong trào công nhân ngày phát triển, chuyển sang đấu tranh tự giác; khuynh hướng vô sản ngày chiếm ưu phong trào dân tộc Việt Nam… - Hội VNCMTN tổ chức tiền thân, bước chuẩn bị mặt tổ chức cho đời Đảng Cộng sản Việt Nam 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 2.00 0.5 0.5 0.5 0.5 Hết (Đáp án gồm 03 trang) SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN - KHỐI 12 NĂM HỌC 2015- 2016 ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề Câu (3 điểm) Hãy phân tích: điều kiện lịch sử, thành phần lãnh đạo, lực lượng tham gia, phương pháp hình thức đấu tranh phong trào giải phóng dân tộc Đơng Nam Á sau Chiến tranh giới thứ hai Câu (2.5 điểm) Trình bày phát triển kinh tế Nhật Bản từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến đầu năm 70 kỉ XX Lý giải nguyên nhân phát triển kinh tế Nhật Bản? Câu (3 điểm) Trình bày đời tổ chức cộng sản Việt Nam năm 1929 Vì phải thống tổ chức cộng sản lại? Vai trò Nguyễn Ái Quốc với Hội nghị hợp tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 Câu (1.5 điểm) Trình bày hoạt động giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 Hết -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh:……….……….….…………… Số báo danh:…………… SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC Câu HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KSCL LẦN KHỐI 12 NĂM HỌC 2014- 2015 Mơn: Lịch sử (Hướng dẫn chấm có 04 trang) Nội dung trình bày Điểm Câu (3 điểm) Hãy phân tích: điều kiện lịch sử, thành phần lãnh đạo, lực lượng tham gia, phương pháp hình thức đấu tranh phong trào giải phóng dân tộc Đông Nam Á sau Chiến tranh giới thứ hai a Điều kiện lịch sử 1đ - Sau CTTG II, nước châu Á nơi tập trung mâu thuẫn thời đại Mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn giai cấp 0.25đ căng thẳng - Giai cấp tư sản giai cấp vô sản ngày lớn mạnh Giai cấp 0.25đ vô sản phát triển số lượng, trưởng thành chất lượng, với xuất hàng loạt Đảng Cộng sản Giai cấp tư sản dân tộc không ngừng lớn mạnh - CTTG II kết thúc với thất bại chủ nghĩa phát xít quân phiệt, nước đế quốc có nhiều thuộc địa Đơng Nam Á 0.25đ suy yếu chiến tranh, lớn mạnh hệ thống XHCN với phong trào cộng sản quốc tế có tác động cổ vũ mạnh mẽ cho phát triển phong trào giải phóng dân tộc ĐNA - ĐNA trở thành nơi sôi động chiến tranh lạnh, nơi đối 0.25đ đầu liệt hai lực lượng quốc tế Như vậy, ĐNA có điều kiện khách quan chủ quan thuận lợi cho phát triển phong trào giải phóng dân tộc b Thành phần lãnh đạo: 0.75đ -Một số nước giai cấp vơ sản lãnh đạo, đại biểu Đảng Cộng sản đến thắng lợi VN, Lào - Nhiều nước giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo In-đơ-nê-xia, Phi-líp-pin, Mã Lai tất giành độc lập với mức độ khác c Lực lượng tham gia: - Lực lượng tham gia đông đảo quần chúng nhân dân gồm: 0.5đ nơng dân, trí thức, cơng nhân, tiểu tư sản, phong kiến tư sản hóa, tư sản dân tộc - Là nước thuộc địa, kinh tế chủ yếu nơng nghiệp, cơng nghiệp cịn non trẻ nên nơng dân lực lượng đơng đảo, cịn cơng nhân đóng vai trị quan trọng 0.75đ d Phương pháp hình thức đấu tranh: - Diễn nhiều hình thức, tùy vào điều kiện lịch sử nước tác động chủ quan, khách quan Tuy nhiên có hai phương pháp hình thức đấu tranh chủ yếu bạo lực + Cuối K XIX, đầu TK XX, CNTB chuyển sang CNĐQ, 0.25 nhiều mâu thuẫn xảy ra: Mâu thuẫn nước ĐQ với với nước ĐQ dẫn tới CTTG1, mâu thuẫn ĐQ với dân tộc thuộc địa, dẫn tới phát triển phong trào giải phóng dân tộc; mâu thuẫn TS VS dẫn tới phát triển PTCN CM xã hội Trong trình tìm đường cứu nước, khảo sát thực tế từ nước tư (Anh, Mĩ, Pháp trông năm 1911-1917), Nguyễn Ái Quốc nhận thức chất CNTB từ khơng chọn đường CMTS… + CM tháng Mười Nga thành công (1917) cách 0.25 mạng vơ sản, đồng thời CM giải phóng dân tộc mở đường giải phóng dân tộc cho dân tộc bị áp bức, NAQ tin tưởng theo đường CM tháng Mười… + Tháng 3/1919, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế 3) thành lập, Đảng Cộng sản đời: ĐCS Pháp (1920), ĐCS Trung Quốc (1921)… 0.25 - Xuất phát từ yêu cầu giải phóng dân tộc: + Các phong trào yêu nước, đấu tranh nhân dân ta 0.25 chống TD Pháp theo nhiều đường khác bị thất bại… Sự thất bại phong trào yêu nước cuối TK XIX theo hệ tư tưởng phong kiến thất bại phong trào yêu nước đầu TK XX theo khuynh hướng DCTS thắng lợi… + Cách mạng Việt Nam có khủng hoảng đường lối cứu nước…, đặt yêu cầu thiết cần tìm đường cứu nước mới… 0.25 - Yếu tố chủ quan: + Do trí tuệ nhãn quan trị sắc bén NAQ 0.25 Người khâm phục tinh thần yêu nước ông cha, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Hoàng Hoa Thám không tán thành đường cứu nước bậc tiền bối… + Trong trình tìm đường cứu nước, NAQ kết hợp nghiên cứu lí luận khảo sát thực tiễn nhiều quốc gia giới, rút nhiều kết luận: CMTS cách mạng chưa đến nơi… Người tìm thấy đường cứu nước Luận cương Lênin, từ định lựa chọn đường cứu nước cho dân tộc ta theo khuynh hướng vô sản… Câu 0.5 Hãy đánh giá vai trò Hội Việt Nam Cách mạng 2.00 niên cách mạng Việt Nam năm 1925 - 1929 - Hội VNCMTN truyền bá lí luận cách mạng giải phóng 0.5 dân tộc Việt Nam, bước giải tình trạng khủng hoảng đường lối cứu nước đầu kỉ XX… - Góp phần chuẩn bị tư tưởng trị cho đời 0.5 Đảng Cộng sản Việt Nam; có ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức Tân Việt, đường lối giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản… - Hoạt động Hội VNCM TN làm cho GCCN ngày 0.5 giác ngộ, phong trào công nhân ngày phát triển, chuyển sang đấu tranh tự giác; khuynh hướng vô sản ngày chiếm ưu phong trào dân tộc Việt Nam… - Hội VNCMTN tổ chức tiền thân, bước chuẩn bị mặt tổ chức cho đời Đảng Cộng sản Việt Nam SỞ GD – ĐT HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2016 TRƯỜNG THPT NGHÈN MÔN: LỊCH SỬ (Thời gian: 180 phút không kể giao đề) Câu 1: (3.0 điểm) Nêu mục tiêu nguyên tắc hoạt động Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á xác định Hội nghị Ba Li (2/1976) Từ đó hãy xác định ảnh hưởng Hội nghị Ba li đến sự phát triển tổ chức ASEAN mối quan hệ với Việt Nam? Câu 2: (3.0 điểm) Hãy trình bày trình chuẩn bị Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 chứng minh Cách mạng tháng Tám 1945 biến cố lịch sử vĩ đại dân tộc Việt Nam Câu 3: (2.0 điểm) Tại Tưởng Pháp thỏa hiệp với âm mưu xâm lược nước ta Đảng Chính phủ ta đã có biện pháp gì để phá tan âm mưu chúng? Câu (2.0 điểm) Trong hai ngày 18 19/12/1946, Hội nghị bất thường Ban Thường vụ Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương mở rộng họp làng Vạn phúc (Hà Đông )đã quyết định phát động cả nước kháng chiến Ngay đêm 19/12 Hồ Chí Minh đã Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến truyền khắp cả nước Khoảng 20 19/12/1946 nhà máy điện Yên Phụ tắt điện, kháng chiến toàn quốc bắt đầu, ta tiến công quân Pháp ở đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 Em đánh giá sự kiện thế nào? (Hết) -*** -Họ tên thí sinh:………………………….SBD:………Phòng thi………… Giám thị :…………………………………………………………………… Lưu ý: Thí sinh khơng sử dụng tài liệu SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN - KHỐI 12 TRƯỜNG THPT YÊN LẠC NĂM HỌC 2015- 2016 ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề Câu (3 điểm) Hãy phân tích: điều kiện lịch sử, thành phần lãnh đạo, lực lượng tham gia, phương pháp hình thức đấu tranh phong trào giải phóng dân tộc Đông Nam Á sau Chiến tranh giới thứ hai Câu (2.5 điểm) Trình bày phát triển kinh tế Nhật Bản từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến đầu năm 70 kỉ XX Lý giải nguyên nhân phát triển kinh tế Nhật Bản? Câu (3 điểm) Trình bày đời tổ chức cộng sản Việt Nam năm 1929 Vì phải thống tổ chức cộng sản lại? Vai trò Nguyễn Ái Quốc với Hội nghị hợp tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 Câu (1.5điểm) Trình bày hoạt động giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử lần năm 2016 - THPT Yên Lạc Câu Nội dung trình bày Điểm Câu (3đ) Hãy phân tích: điều kiện lịch sử, thành phần lãnh đạo, lực lượng tham gia, phương pháp hình thức đấu tranh phong trào giải phóng dân tộc Đơng Nam Á sau Chiến tranh giới thứ hai a Điều kiện lịch sử Sau CTTG II, nước châu Á nơi tập trung mâu thuẫn thời đại Mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn giai cấp căng thẳng - Giai cấp tư sản giai cấp vô sản ngày lớn mạnh Giai cấp vô sản phát triển số lượng, trưởng thành chất lượng, với xuất hàng loạt Đảng Cộng sản Giai cấp tư sản dân tộc không ngừng lớn mạnh 1đ 0.25đ 0.25đ CTTG II kết thúc với thất bại chủ nghĩa phát xít quân phiệt, nước đế quốc có nhiều thuộc địa Đơng Nam Á suy yếu chiến tranh, lớn mạnh hệ thống XHCN với phong trào cộng sản quốc tế có tác động cổ vũ mạnh mẽ cho phát triển phong trào giải phóng dân tộc ĐNA - ĐNA trở thành nơi sôi động chiến tranh lạnh, nơi đối đầu liệt hai lực lượng quốc tế 0.25đ 0.25đ Như vậy, ĐNA có điều kiện khách quan chủ quan thuận lợi cho phát triển phong trào giải phóng dân tộc b Thành phần lãnh đạo: 0.75đ -Một số nước giai cấp vô sản lãnh đạo, đại biểu Đảng Cộng sản đến thắng lợi VN, Lào - Nhiều nước giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo In-đơ-nê-xi-a, Phi-líppin, Mã Lai tất giành độc lập với mức độ khác c Lực lượng tham gia: - Lực lượng tham gia đông đảo quần chúng nhân dân gồm: nơng dân, trí thức, cơng nhân, tiểu tư sản, phong kiến tư sản hóa, tư sản dân tộc 0.5đ - Là nước thuộc địa, kinh tế chủ yếu nông nghiệp, công nghiệp cịn non trẻ nên nơng dân lực lượng đơng đảo, cịn cơng nhân đóng vai trị quan trọng d Phương pháp hình thức đấu tranh: 0.75đ - Diễn nhiều hình thức, tùy vào điều kiện lịch sử nước tác động chủ quan, khách quan Tuy nhiên có hai phương pháp hình thức đấu tranh chủ yếu bạo lực không bạo lực - Hình thức bạo lực cách mạng sử dụng hai hình thức: bạo lực trị bạo lực vũ trang kết hợp hai hình thức đó, Việt Nam, Cam-pu-chia - Hình thức đấu tranh hịa bình, đổ máu, sau độc lập phải đấu tranh bảo vệ độc lập, chống lại nước thực dân lĩnh vực kinh tế, trị, ngoại giao Câu (2.5 Trình bày phát triển kinh tế Nhật Bản từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến đầu năm 70 kỉ XX Lý giải nguyên nhân phát triển kinh tế Nhật Bản? điểm) Sự phát triển kinh tế Nhật Bản : Thất bại CTTG II, Nhật Bản bị hết thuộc địa, đất nước lại bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản Kinh tế Nhật bị chiến tranh tàn phá nặng nề: 34% máy móc, 25% cơng trình, 80% tàu biển bị hư hại, sản xuất cơng nghiệp năm 1946 ¼ so với mức trước chiến tranh 0.25đ Từ 1945-1950, kinh tế Nhật phát triển chậm chạp phụ thuộc chặt chẽ vào kinh tế Mĩ Nhưng sau nhờ chiến tranh Triều Tiên (5-1950), công nghiệp Nhật phát triển mạnh mé hẳn lên nhờ đơn đặt hàng quân Mĩ Từ năm 60 trở đi, Mĩ tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, kinh tế Nhật lại có thêm hội để đạt bước phát triển “thần kì” đuổi kịp vượt nước Tây Âu, vươn lên đứng hàng thứ hai giới sau Mĩ 0.25đ Từ năm 70 trở đi, Nhật Bản trở thành ba trung tâm kinh tế, tài lớn thé giới, dự trữ vàng ngoại tệ Nhật vượt xa Mĩ Hàng hóa Nhật từ có sức cạnh tranh lớn có mặt khắp thị trường giới 0.25đ Như vậy, từ nước chiến bại, sau vài ba thập niên, Nhật Bản vươn lên thành siêu cường kinh tế, nhiều người gọi “thần kì Nhật Bản” 0.5đ 0.25đ Nguyên nhân dẫn tới phát triển kinh tế Nhật Bản Nhật Bản lợi dụng nguồn lợi từ bên để phát triển nguồn viện trợ Mĩ, chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam Ở Nhật Bản, người coi vốn quý nhất, nhân tố định hàng đầu - Vai trị lãnh đạo, quản lí có hiệu Nhà nước Các cơng ti có tầm nhìn xa trơng rộng quản lí tốt, có tiềm lực sức cạnh tranh cao Biết lợi dụng thành tựu khoa học – kỹ thuật để tăng suất, hạ giá thành, cao chất lượng sản phẩm 1đ Mỗi ý 0.25đ Chi phí cho quốc phịng thấp, biên chế nhà nước gọn nhẹ nên có điều kiện tập trung phát triển kinh tế Những cải cách dân chủ sau chiến tranh tạo điều kiện cho kinh tế Nhật phát triển Truyền thống tự lực tự cường vươn lên xây dựng đất nước giàu mạnh hồn cảnh khó khăn nhân dân Nhật Bản Câu (3đ) Trình bày đời tổ chức cộng sản Việt Nam năm 1929 Vì phải thống tổ chức cộng sản lại? Vai trò Nguyễn Ái Quốc với Hội nghị hợp tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 - Sự đời tổ chức cộng sản năm 1929 Sự đời Đông Dương cộng sản đảng + Từ cuối 1928-đầu 1929, phát triển phong trào công nhân phong trào đấu tranh nhân dân địi hỏi phải thành lập đảng giai cấp vô sản Cuối tháng 3-1929, chi cộng sản thành lập Hà Nội Chi mở vận động để thành lập đảng cộng sản thay cho Hội Việt Nam cách mạng niên + Tại Đại hội lần thứ Hội VNCMTN Tháng 6-1929, Đông Dương cộng sản đảng thành lập thông qua Tuyên ngôn, tiếp tục mở rộng tổ chức - Sự đời ANCSĐ Đông Dương cộng sản đảng đời thúc đẩy đời hai tổ chức lại Tháng 8-1929, cán tiên tiến Tổng kì Nam Kỳ Hội VNCMTN định lập ANCSĐ Tờ báo Đỏ quan ngôn luận Đảng Tháng 11-1929, ANCSĐ họp đại hội để thông qua đường lối trị bầu BCHTW đảng - 0.5đ 0.25đ Sự đời DDCSLĐ Tháng 9-1929, người giác ngộ Tân Việt CMĐ tuyên bố Đông Dương cộng sản liên đồn thức thành lập Chỉ vịng chưa đầy tháng có ba tổ chức cộng sản đời nước ta 0.25đ Vì phải thống tổ chức cộng sản lại - đời ba tổ chức cộng sản lúc phản ánh xu phát triển khách quan cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng giai cấp công nhân, tầng lớp nhân dân lao động dân tộc Các tổ chức cộng sản nhanh chóng phát triển tổ chức sở đảng quần chúng nhiều địa phương, trực tiếp tổ chức lãnh đạo đấu tranh quần chúng, thúc đẩy phong trào đấu tranh theo đường cách mạng vô sản 0.5đ 0.25đ 0.5đ - tổ chức hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau, cơng kích lẫn làm cho phong trào cách mạng nước có nguy chia rẽ lớn Yêu cầu cấp thiết đặt cho cách mạng nước ta lúc phải có đảng thống nước để lãnh đạo phong trào - Nguyễn Ái Quốc thực vai trò lịch sử thống tổ chức cộng sản Hương Cảng- Trung Quốc 0.5đ 1đ Vai trò Nguyễn Ái Quốc Hội nghị Với tư cách phái viên QTCS có quyền định vấn đề cách mạng Đơgn Dương, người có uy tín lớn nhà hoạt động cách mạng nhân dân Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc chủ động triệu tập chủ trì hội nghị hợp tổ chức cộng sản Người có cơng thống tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản Đảng Cộng sản Việt Nam Câu (1.5đ) - Soạn thảo Cương lĩnh trị đầu tiện Đảng bao gồm - Nguyễn Ái Quốc người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam Trình bày hoạt động giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 Năm 1919, tư sản Việt Nam tổ chức tẩy chay hàng Hoa Kiều, mở vận động “chấn hưng nội hóa, trừ ngoại hóa” Năm 1923, chống độc quyền cảng Sài Gòn xuất cảng lúa gạo Nam Kì Năm 1923, thành lập Đảng Lập hiến 0.25đ Trên sở hạt nhân nhà xuất Nam Đồng thư xã, ngày 25-121927, Nguyễn Thái Học, thành lập Việt Nam Quốc dân đảng 0.5đ - 0.25đ Tháng 2-1929, tổ chức ám sát tên trùm mộ phu Badanh Hà Nội Tháng 2-1930, Cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại khởi nghĩa Yên Bái kéo theo tan rã hoàn toàn Việt Nam Quốc dân đảng, chấm dứt vai trò lịch sử giai cấp tư sản phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam 0.5đ SỞ GD& ĐT BÁC NINH KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 Trường THPT Lý Thái Tổ Môn thi: Lịch sử Thời gian làm bài: 180 phút Ngày thi 15 tháng 01 năm 2016 Câu (3,0 điểm) Trình bày biểu nguyên nhân dẫn đến phát triển kinh tế Mĩ từ sau Chiến tranh giới thứ hai Theo em, nguyên nhân quan trọng nguyên nhân giúp ích cho nước phát triển việc xây dựng kinh tế mình? Câu (2.0 điểm) Sau Chiến tranh giới thứ nhất, xã hội Việt Nam có chuyển biến gì? Giải thích giai cấp cơng nhân nhanh chóng trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ Việt Nam? Câu (2.0 điểm) Tại nói sau cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hịa đứng trước tình “ngàn cân treo sợi tóc”? Phân tích thuận lợi để cách mạng nước ta vượt qua khó khăn thử thách Câu (3.0 điểm) Chiến dịch Biên giới Thu - Đơng năm 1950 mở hồn cảnh lịch sử nào? Nêu kết ý nghĩa chiến dịch -Hết (Đề thi gồm: 01 trang) Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh……………………………………….Số báo danh………………… SỞ GD& ĐT BÁC NINH ĐÁP ÁN KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 Trường THPT Lý Thái Tổ Môn thi: Lịch sử Thời gian làm bài: 180 phút HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Hướng dẫn chung Thí sinh trả lời theo cách riêng đáp ứng yêu cầu Hướng dẫn chấm, cho điểm hướng dẫn qui định Ở câu, ý cho điểm tối đa khi: + Trả lời đúng, có diễn giải cụ thể + Diễn đạt tốt, chữ viết rõ ràng, tả Sau cộng điểm tồn bài, khơng làm trịn số, để điểm lẻ đến 0,25 Đáp án thang điểm NỘI DUNG Ý Câu 1(3,0 điểm) ĐIỂM Trình bày biểu nguyên nhân dẫn đến phát triển kinh tế Mĩ từ sau Chiến tranh giới thứ hai Theo em, nguyên nhân quan trọng nguyên nhân giúp ích cho nước phát triển việc xây dựng kinh tế mình? Ý1 *Biểu hiện: - Sản lương cơng nghiệp Mĩ chiếm ½ cơng nghiệp tồn giới 0.25 - Sản lượng nông nghiệp (Anh + Pháp + CHLB Đức + Ita lia ) 0.25 - Mĩ nắm 50% số tàu bè lại biển 0.25 - Nắm ¾ trữ lượng vàng TG, 40% tổng sản phẩm kinh tế TG 0.25 * Nguyên nhân 1.25 - Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú, nhân lực dồi 0,25 - Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi từ bn bán vũ khí 0,25 - Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật đại nâng cao 0,25 - Các tổ hợp công nghiệp- qn sự, cơng ty, tập đồn tư lũng đoạn Mĩ 0,25 có sức sản xuất, cạnh tranh lớn hiệu - Chính sách, biện pháp điều tiết Nhà nước Ý2 Nguyên nhân quan trọng - Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật đại nâng cao suất, hạ giá thành 0,25 0,75 0,5 sản phẩm, điều chỉnh cấu sản xuất * Các nước phát triển tận dụng thành cách mạng khoa 0,25 học – kĩ thuật lần thứ hai để phát triển nhanh kinh tế mình, rút ngắn thời gian khoảng cách so với nước phát triển Câu (2.0 điểm): Sau Chiến tranh giới thứ nhất, xã hội Việt Nam có chuyển biến gì? Giải thích giai cấp cơng nhân nhanh chóng trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ Việt Nam? Ý1 Do tác động sách khai thác thuộc địa, xã hội Việt Nam có nhiều 1,25 chuyển biến cấu giai cấp - Giai cấp địa chủ phong kiến tiếp tục phân hóa, tầng lớp địa chủ vừa nhỏ tích 0,25 cực tham gia phong trào dân tộc dân chủ chống thực dân Pháp phản động tay sai - Giai cấp nơng dân ngày bị bần hóa, khiến cho mâu thuẫn với đế quốc - phong 0,25 kiến ngày gay gắt hơn, nông dân lực lượng cách mạng to lớn dân tộc - Giai cấp tư sản đời, bị phân hóa thành hai phận, tư sản mại cấu kết 0,25 với đế quốc , tư sản dân tộc bị chèn ép nên có khuynh hướng dân tộc dân chủ - Giai cấp tiểu tư sản phát triển nhanh số lượng, có tinh thần dân tộc chống đế quốc 0,25 tay sai, hăng hái đấu tranh độc lập, tự dân tộc - Giai cấp công nhân phát triển nhanh số lượng chất lượng, đời sống ngày khổ cực nên tinh thần đấu tranh chống Pháp ngày cao * Mâu thuẫn xã hội ngày sâu sắc, chủ yếu mâu thuẫn dân tộc Phong trào đấu tranh chống đế quốc tay sai phát triển mạnh với nội dung hình thức phong phú 0,25 Ý2 Giải thích giai cấp cơng nhân nhanh chóng trở thành lực lượng lãnh đạo 0.75 cách mạng dân tộc dân chủ Việt Nam - Đại diện cho phương thức sản xuất mới, tiến - Bị nhiều tầng áp bức, bóc lột nặng nề , nên có tinh thần cách mạng cao độ triệt để 0.25 - Có quan hệ gắn bó với nông dân, dễ tạo thành khối liên minh công nông - Được thừa hưởng truyền thống yêu nước dân tộc 0.25 - Với nhứng đặc điểm trên, giai cấp công nhân Việt Nam sớm giác ngộ, sớm chịu ảnh hưởng trào lưu cách mạng vô sản, nên nhanh nhanh chóng vươn lên thành 0.25 lực lượng trị độc lập trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam Câu (2,0 điểm) Tại nói sau cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước tình “ngàn cân treo sợi tóc”? Phân tích thuận lợi để cách mạng nước ta vượt qua khó khăn thử thách Ý 1* Tại nói (1,25 đ) - Sau cách mạng tháng Tám 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt với mn vàn khó khăn thử thách - Về trị, quân sự: + Chính quyền cách mạng vừa thành lập, non trẻ 0,25 + Từ vĩ tuyến 16 trở Bắc, gần 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc kéo vào nước ta + Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam vạn quân Anh kéo vào, tạo điều kiện cho quân Pháp quay trở lại xâm lược 0,25 + Hơn vạn quân Nhật lại nước ta + Bọn phản động nước ngóc đầu dậy hoạt động 0,25 - Về kinh tế: vốn nghèo nàn, lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá Nạn đói trầm trọng - Tài chính: Ngân sách nhà nước trống rỗng, cịn 1,2 triệu đồng - Văn hóa: tàn dư văn hóa lạc hậu chế độ thực dân phong kiến để lại nặng nề, 0,25 90% dân số mù chữ - Nhận xét: Những khó khăn thử thách chồng chất, khó khăn lớn kẻ thù 0,25 bao vây từ nhiều phía Vân mệnh dân tộc “ngàn cân treo sợi tóc” Ý 2: Phân tích thuận lợi: (0,75 đ) - Nhân dân ta giành quyền làm chủ, bước đầu hưởng quyền lợi 0,25 quyền cách mạng đưa lại nên phấn khởi, tin tưởng vào chế độ .nên phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân – điều kiện làm nên thắng lợi - Cách mạng nước ta có Đảng, đứng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng suốt lãnh đạo Đây điều kiện định đưa nước ta vượt qua khó khăn thử thách 0,25 - Trên giới, hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành, phong trào giải phóngdân tộc dâng cao Đây hoàn cảnh thuận lợi để cách mạng nước ta có ủng hộ từ bên 0,25 ngồi Câu (3,0 điểm) Chiến dịch biên giới Thu - Đông năm 1950 mở hoàn cảnh lịch sử nào? Nêu kết ý nghĩa chiến dịch Hoàn cảnh (2,0 đ) - Quốc tế: + Cách mạng Trung Quốc thắng lợi ngày 1-10-1949 nước CHND Trung Hoa đời 02,5 + Lực lượng XHCN hình thành Liên Xô, Trung Quốc nước XHCN đặt quan hệ với ta 0,25 - Trong nước: Mĩ bước can thiệp ngày sâu vào chiến tranh Đông Dương Được trợ giúp Mĩ, Pháp thực kế hoạch 0.25 Rơve, với âm mưu: + Tăng cường phòng thủ tuyến đường số + Thiết lập hành lang Đông – Tây 0,25 + Ngăn chặn quan hệ ta với TQ giới + Chuẩn bị công Việt Bắc lần thứ 0,25 - Trong hoàn cảnh trên, 6-1950 Trung ương Đảng Chính phủ định mở chiến 0,25 dịch Biên giới 0,25 - Mục đích: Tiêu diệt sinh lực địch khai thông biên giới Việt – Trung Mở rộng 0,25 địa Việt Bắc * Kết quả: (0,5 đ) - Về phía Pháp: 8000 tên bị tiêu diệt loại khỏi vòng chiến đấu, nhiều vũ khí phương tiện chiến tranh bị phá hủy Hành lang Đông – Tây bị chọc thủng nhiều nơi Kế 02,5 hoạch Rơve bị thất bại - Về phía ta: Chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi Ta giải phóng vùng biên giới Việt – Trung từ Cao Bằng tới Đình Lập với 35 vạn dân Căn Việt Bắc giữ 0,25 vững mở rộng Đường liên lạc với nước XHCN khai thông * Ý nghĩa: (0,5 đ) - Đây chiến thắng quân lớn ta, với thắng lợi quân đội ta trưởng thành nhiều mặt 0,25 - Với chiến thắng Biên giới, ta giành chủ động chiến trường (Bắc bộ), mở bước phát triển kháng chiến -Hết - 0,25 ... ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2016 Môn : Lịch sử - Lớp 12 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: tháng 11 năm 2015 =====================... kháng chiến nước 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2016 Môn: Lịch sử Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian... DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC (Đề thi gồm 01 trang) ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (2,0 điểm) Trình bày

Ngày đăng: 26/02/2016, 11:27

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan