0

đề kiểm tra tiếng anh lớp 1 (first friends 1)

4 10,049 214
  • đề kiểm tra tiếng anh lớp 1 (first friends 1)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2015, 22:41

TRƯỜNG TH HẬU MỸ PHÚ Họ tên Lớp: Một Đề thức Thứ , ngày tháng năm 2014 KIỂM TRA HỌC KỲ Năm học: 2013 - 2014 Môn: TIẾNG ANH KHỐI Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề) Điểm I Giám khảo Giám thị Match the picture with the correct English meaning Nối tranh với từ tiếng Anh chúng (2.5pts.) cat apple teddy bear table pencil circle II Reorder the letters to make meaningful words Sắp xếp chữ sau thành từ có nghĩa (2.5 pts.) aplep  apple balolon  …………………… …….… INCLUDEPICTURE "http://pad1.whs tatic.com/images /thumb/b/bc/Cha 7.jpg/460pxCha7.jpg" \* MERGEFORMATI NET chira  …………………… …….… gdo  …………………… …… rotbo  …………………… …….… Pta  …………………… …….… III Circle the best answer a or b Khoanh vào câu trả lời a b (2.5 pts.) What is this? How many balloons? It is a _ _ balloons a water bottle a three b ball b five How many teddy bears? What is this? teddy bear It is a _ a one a pencil box b two b bin What is this? How many cars? It is a _ _ cars a door a two b doll b four IV Coloring Tô màu theo quy định (2.5 pts.) red yellow blue green orange THE END PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CÁI BÈ TRƯỜNG TIỂU HỌC HẬU MỸ PHÚ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN TIẾNG ANH KHỐI NĂM HỌC 2013 – 2014 I Match the picture with the correct English meaning Nối tranh với từ tiếng Anh chúng (2.5pts Mỗi câu đạt 0,5 điểm) 1.cat 2.table 3.teddy bear 4.circle 5.pencil II Reorder the letters to make meaningful words Sắp xếp chữ sau thành từ có nghĩa (2.5pts Mỗi câu đạt 0,5 điểm) balloon chair dog robot Pat III Circle the best answer a or b Khoanh vào câu trả lời a b (2.5 pts Mỗi câu đạt 0,5 điểm) 1b 2a 3a 4b 5a IV Coloring Tô màu theo quy định (2.5 pts Mỗi hoa tô màu đạt 0,5 điểm) red: màu đỏ yellow: màu vàng green: màu xanh blue: màu xanh lam orange: màu cam THE END ... PHÚ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN TIẾNG ANH KHỐI NĂM HỌC 2 013 – 2 014 I Match the picture with the correct English meaning Nối tranh với từ tiếng Anh chúng (2.5pts Mỗi câu đạt 0,5 điểm) 1. cat 2.table... b Khoanh vào câu trả lời a b (2.5 pts Mỗi câu đạt 0,5 điểm) 1b 2a 3a 4b 5a IV Coloring Tô màu theo quy định (2.5 pts Mỗi hoa tô màu đạt 0,5 điểm) red: màu đỏ yellow: màu vàng green: màu xanh blue:... gdo  …………………… …… rotbo  …………………… …….… Pta  …………………… …….… III Circle the best answer a or b Khoanh vào câu trả lời a b (2.5 pts.) What is this? How many balloons? It is a _ _ balloons
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra tiếng anh lớp 1 (first friends 1), đề kiểm tra tiếng anh lớp 1 (first friends 1), đề kiểm tra tiếng anh lớp 1 (first friends 1)