0

Tuyển tập 40 đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 (có đáp án chi tiết).

326 8,986 69

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2015, 08:19

SỞ GD&ĐT BẮC NINHTRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12Năm học 2014 – 2015Môn: Hoá họcNgày thi: 14/09/2014Thời gian làm bài 150 phútCâu 1: (6,0 điểm).1. Khí A không màu có mùi đặc trưng, khi cháy trong khí oxi tạo nên khí B khôngmàu, không mùi. Khí B có thể tác dụng với liti kim loại ở nhiệt độ thường tạo ra chất rắnC. Hoà tan chất rắn C vào nước được khí A. Khí A tác dụng axit mạnh D tạo ra muối E.Dung dịch muối E không tạo kết tủa với bari clorua và bạc nitrat. Nung muối E trongbình kín sau đó làm lạnh bình thu được khí F và chất lỏng G. Xác định các chất A, B, C,D, E, F, G và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.2. a) Cho dung dịch H2O2 tác dụng với dung dịch KNO2, Ag2O, dung dịchKMnO4/H2SO4 loãng, PbS. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.b) Nêu phương pháp điều chế Si trong công nghiệp và trong phòng thí nghiệm.Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.c) - Tinh chế khí NH3 có lẫn khí N2, H2.- Tinh chế NaCl có lẫn Na2HPO4, Na2SO43. A, B, C, D, E, F là các hợp chất có oxi của nguyên tố X và khi cho tác dụng vớiNaOH đều tạo ra chất Z và H2O. X có tổng số hạt proton và nơtron bé hơn 35, có tổng sốoxi hóa dương cực đại và 2 lần số oxi hóa âm là -1. Hãy lập luận để tìm các chất trên vàviết phương trình phản ứng. Biết rằng dung dịch mỗi chất A, B, C trong dung môi nướclàm quỳ tím hóa đỏ. Dung dịch E, F phản ứng được với dung dịch axit mạnh và bazơmạnh.Câu 2: (6,0 điểm).1/ Từ naphtalen và các chất vô cơ cần thiết, viết phương trình chuyển hoá thành axitphtalic. Ghi rõ điều kiện nếu có.2/ Oxi hoá không hoàn toàn etilenglicol thu được hỗn hợp 5 hợp chất hữu cơ cùng sốnguyên tử cacbon trong phân tử. Hãy viết công thức cấu tạo của 5 chất đó và sắp xếp theothứ tự tăng dần nhiệt độ sôi. Giải thích ngắn gọn.3/ Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:,tPO,t  C HCl B KMnO D  G.A xtBiết G có công thức phân tử C12O9. A là but-2-in.4/ Anken A có công thức phân tử là C6H12 có đồng phân hình học, khi tác dụng vớidung dịch Brom cho hợp chất đibrom B. Cho B tác dụng với KOH trong ancol đun nóng,thu được ankađien C và một ankin D. Khi C bị oxi hoá bởi dung dịch KMnO 4/H2SO4 vàđun nóng thu được axit axetic và CO2a/ Xác định công thức cấu tạo và gọi tên A, C, D. Viết phương trình hoá học của cácphản ứng xảy ra.b/ Viết các đồng phân hình học của C.0042 51/2 Câu 3: (3,0 điểm).Cho 3,58 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,5M. Khiphản ứng hoàn toàn được dung dịch A và chất rắn B. Nung B trong không khí ở nhiệt độcao đến phản ứng hoàn toàn thu được 6,4 gam chất rắn. Cho A tác dụng dung dịch NH 3dư, lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 2,62 gam chấtrắn D.1/ Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.2/ Hoà tan hoàn toàn 3,58 gam hỗn hợp X vào 250 ml dung dịch HNO 3 a (mol/l)được dung dịch E và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Dung dịch E tác dụng vừa hết với0,88 gam bột đồng. Tính a.Câu 4: (5,0 điểm).1. Hợp chất hữu cơ A (chứa 3 nguyên tố C, H, O) chỉ chứa một loại nhóm chức. Cho0,005 mol chất A tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH (khối lượng riêng 1,2 g/ml)thu được dung dịch B. Làm bay hơi dung dịch B thu được 59,49 gam hơi nước và còn lại1,48 gam hỗn hợp các chất rắn khan D. Nếu đốt cháy hoàn toàn chất rắn D thu được0,795 gam Na2CO3; 0,952 lít CO2 (đktc) và 0,495 gam H2O. Nếu cho hỗn hợp chất rắn Dtác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, rồi chưng cất thì được 3 chất hữu cơ X, Y, Z chỉchứa các nguyên tố C, H, O. Biết X, Y là 2 axit hữu cơ đơn chức. Z tác dụng với dungdịch Br2 tạo ra sản phẩm Z’ có khối lượng phân tử lớn hơn Z là 237u và MZ < 125 u. Xácđịnh công thức cấu tạo của A, X, Y, Z, Z’.2. Cho hỗn hợp A gồm 3 hiđrocacbon X, Y, Z thuộc 3 dãy đồng đẳng khác nhau, hỗnhợp B gồm O2 và O3. Trộn A và B theo tỉ lệ thể tích tương ứng là 1,5 : 3,2 rồi đốt cháyhoàn toàn thu được hỗn hợp chỉ gồm CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ thể tích là 1,3 : 1,2. Biết tỉkhối của khí B đối với hiđro là 19. Tính tỉ khối của khí A đối với hiđro?----------------------------------------------HẾT------------------------------------------------(Đề thi gồm 02 trang)Cho: C = 12; O = 16; H = 1; Ag = 108; Na = 23; Cl = 35,5; K = 39; N = 14; Br = 80;Cu = 64; Ca = 40; P = 31; Si = 28; S = 32; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Zn = 65;Li = 7; Rb = 85; Cs = 133.- Học sinh không được dùng bảng HTTH.- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.2/2 SỞ GD&ĐT BẮC NINHTRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔCâuÝCâu 1.2đ1(6,0đ)HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG LỚP 12Năm học 2014 – 2015Môn: Hoá họcNgày thi: 14/09/2014Thời gian làm bài 150 phútNội dung cần đạtLập luận để đưa ra: khí A là NH3. Khí B là N2. Chất rắn C làLi3N. Axit D là HNO3. Muối E là NH4NO3..................................................................Viết các phương trình hoá học xảy ra: (Mỗi pt 0,25x5=1,25 đ)t N2 + 6H2O.4NH3 + 3O2 N2 + Li  Li3N. NH3 + 3LiOHLi3N + 3H2O  NH4NO3.NH3 + HNO3  N2O + H2O.NH4NO3 Điểma. Phương trình hoá học xảy ra: (Mỗi phương trình 0,25 x 4pt =1,0 đ) KNO3 + H2O.H2O2 + KNO2  2Ag+ O2 + H2O.H2O2 + Ag2O  5O2 + 2MnSO4 + K2SO4+5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 8H2O. PbSO4 + 4H2O.4H2O2 + PbS b. Điều chế Si trong CN: dùng than cốc khử SiO2 trong lòđiện:SiO2+2CSi+2CO....................................................................Điều chế Si trong phòng thí nghiệm: Nung Mg với SiO2:SiO2+MgSi+MgO......................................................................c. - Dẫn hỗn hợp (NH3, H2, N2) qua dung dịch axit (VD: ddHCl), NH3 bị giữ lại. Tiếp đến cho dung dịch bazơ dư (VD ddCa(OH)2) và đun nóng nhẹ, khí thoát ra cho đi qua ống đụng CaOdư sẽ thu được NH3 khôNH3 + H+ → NH4+NH4+ + OH- → NH3 + H2O- Tinh chế NaCl có lẫn Na2HPO4 và Na2SO4Cho hỗn hợp vào dung dịch BaCl2 dưNa2HPO4 + BaCl2 → 2 NaCl + BaHPO4 ↓Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4 ↓lọc bỏ kết tủa, dung dịch thu được cho vào bình chứa Na2CO3 dư1,00,75022đ1,250,250,250,250,253/2 32đCâu 12(6,0 1,0đđ)BaCl2 + Na2CO3 → 2 NaCl + BaCO3 ↓lọc bỏ kết tủa, thêm lượng dư dung dịch HCl vào dung dịch thuđược, sau đó cô cạn rồi nung nóng nhẹ thu được NaCl khan.Xác định X: p+n 0,1 mol =>Chất rắnsau khi nung B trong không khí có khối lượng > 0,1.80 = 8(g)(không phù hợp).VậyCu2+dưnênAlvàFe 1,0hết…………………………………………….Gọi số mol Al ,Fe, Cu trong hỗn hợp X lần lượt là: a, b, c.Phương trình về khối lượng hỗn hợp: 27a + 56b + 64c = 3,58 (I) 0,5Chất rắn sau khi nung chỉ có CuO: 3a/2 + b + c = 0,08 (II)Dung dịch A chứa: Al3+, Fe2+, Cu2+ dư NH d­t , kk Fe2O3, Fe(OH)2, Al(OH)3 Al3+, Fe2+, Cu2+ 036/2 Al2O3.khối lượng chất rắn D: 102.a/2 + 160.b/2 = 2,62 (III)Giải hệ (I), (II), (III) ta có: a = 0,02; b=0,02, c=0,03.% khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp là:Al =15,084%; Fe=31,28%; Cu=53,63%.0,52.Theo giả thiết nhận thấy: hỗn hợp X và 0,88 gam Cu ( tức1,0đ 0,01375 mol) tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch HNO3a(mo/l). Theo ĐL bảo toàn e suy ra số e nhận do HNO 3 bằng tổng 0,5số e nhận do hh X và 0,88 gam Cu.Số e nhường = 3nAl  2nFe  2nCu  0,06+0,04+0,0875=0,1875 (mol) NO + 2H2OQuá trình nhận e: 4H+ + NO 3 +3e 0,250,1875+0,5Số mol HNO3=số mol H =0,25 (mol)=> a = 1M.Câu45,0đ1.4,0đÁp dụng bảo toàn khối lượng ta có: mA + mddNaOH = mhơi nước + mD mA = 59,49 + 1,48 – 50.1,2 = 0,97 (g)=> MA =0,50,97/0,005=194 (g)....ch¸ y 0,795 gam Na2CO3 + 0,952 lítMặt khác theo giả thiết: D CO2 (đktc)0,495 gam H2O.=> nNa CO  0, 0075(mol ); n CO  0, 0425(mol )Áp dụng ĐLBT nguyên tố C ta có:nC(trong A) = nC nC = 0,0075 + 0,0425 = 0,05 (mol)232( Na2CO3 )( CO2 )BT nguyên tố H:nH (trongA)  nH (trongNaOH ban ®Çu)  nH (trongH 2O cña dd NaOH)  nH (trong h¬i H 2O )  nH ( ®èt ch¸ y D) nH(trongA) = 0,05 (mol)Gọi công thức phân tử A là CxHyOz. Ta có:x = nC/nA = 0,05/0,005=10y = nH/nA = 0,05/0,005 =10 => z = (194-10.12-10)/16 = 4Vậy công thức phân tử A là C10H10O4......................................................Xác định công thức cấu tạo của A:Số mol NaOH phản ứng với A = 2. nNa CO =0,015 (mol)2Vậy tỷ lệ:nAnNaOH1,530, 005 1 ; Trong A có 4 nguyên tử O nên A có0, 015 3thể chứa 2 nhóm chức phenol và 1nhóm chức este –COO- hoặc Acó 2 nhóm chức este –COO- trong đó 1 nhóm chức este liên kếtvới vòng benzen. Nhưng theo giả thiết A chỉ có một loại nhómchức do đó A chỉ chứa hai chức este (trong đó một chức este gắn7/2 vào vòng benzen) => A phải có vòng benzen.Khi A tác dụng với dd kiềm thu được X, Y là 2 axit hữu cơ đơn0,5chức.Z là hợp chất hữu cơ thơm chứa 1 nhóm chức phenol và 1 chứcancol  Số nguyên tử C trong Z ≥7  Tổng số nguyên tử C trongX, Y = 3.Vậy 2 axit là CH3COOH vàHCOOH.......................................................Như vậy Z phải là: OH-C6H4-CH2OH (có 3 đồng phân vị trí o ,m,p)Khi Z tác dụng dd nước brom tạo ra sản phẩm Z’ trong đó:M Z  M Z  237 => 1 mol Z đã thế 3 nguyên tử Br. Như vậy vị trí 1,0m là thuận lợi nhất. CTCT của Z và Z’ là:( Xác định Z, Z’ mỗi chất 0,5 đ)'OHOHBrBrCH2OHCH2OH0,5Br.............................................2.1,0đCTCT của A có thể làO-CO-HCH2-O-CO-CH3hoăcO-CO-CH3CH2-O-CO-H………………..2 (1,0 điểm)Đặt công thức chất tương đương của hỗn hợp A là Cx H yM B = 19.2 = 38 => tỉ lệ số mol O2 và O3 là 5:30,5Trộn A với B theo tỉ lệ thể tích 1,5: 3,2.Chọn nB = 3,2 mol => n (O2) = 2 mol; n (O3) = 1,2 mol ∑nO = 7,6 molKhi đó nA = 1,5 mol. Khi đốt cháy A ta có thể coi:yy) O → x CO2 + H2O22yyMol1,51,5(2x+ )1,5 x 1,522yTa có: ∑nO = 1,5(2x+ ) =7,6 (*)2yVì tỉ lệ thể tích CO2 : H2O = 1,3:1,2 => x : = 1,3:1,2 (**)2Giải hệ (*), (**) ta được: x = 26/15; y = 16/5 = 3,2Cx H y + (2 x +0,5M A = 12x + y = 24 => dA/H2 = 128/2 Ghi chú: Học sinh làm theo phương pháp khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa ứng vớimỗi phần.9/2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPTKIÊN GIANGNĂM HỌC 2012 – 2013-----------------------ĐỀ THI CHÍNH THỨCMÔN THI : HÓA HỌC( Đề thi có 02 trang)Thời gian : 180 phút ( không kể thời gian giao đề)Ngày thi : 01/11/2012(Vòng 1)Câu I (4 điểm) :1. Phi kim R có electron viết sau cùng ứng với 4 số lượng tử có tổng đại số bằng 2,5.a. Tìm phi kim R. Viết cấu hình electron có thể có của R.b. Xác định vị trí của R trong bảng tuần hoàn.c. Sắp xếp theo thứ tự tính phi kim tăng dần.2. Nguyên tử của nguyên tố A có cấu hình electron thu gọn là: [Khí hiếm] (n – 1)dα ns1.Xác định cấu hình electron thu gọn có thể có của A. Từ đó, cho biết vị trí của A trong bảng tuần hoàn?Mỗi trường hợp nêu kí hiệu hóa học của 2 nguyên tố?Câu II (3 điểm) :1. Viết công thức cấu tạo, nêu dạng hình học, trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm trong các phân tửvà ion sau: BeH2, BCl3 H2O, NO3− .2. Trong các phân tử sau, hãy sắp xếp theo chiều tăng dần góc liên kết: CO2, H2S, SO2, SO3, CH4.3. So sánh nhiệt độ nóng chảy và độ tan trong nước của các chất sau: KCl, KBr, KI. Giải thích?Câu III (2 điểm) :Cho cân bằng sau với các dữ kiện nhiệt động của các chất ở 250C: CO2 (k) + H2 (k) ⇌ CO(k) + H2O(h)Chất0ΔH 298(kJ / mol )CO2-393H20CO-110,5H 2O-241,80S 298( J .K −1.mol −1 )213,6131,0197,9188,70001. Hãy tính ΔH 298, ΔS 298, ΔG298của phản ứng và nhận xét phản ứng có tự xảy ra theo chiều thuận ở 250Chay không?0của phản ứng thuận ở 10000C2. Giả sử ΔH 0 của phản ứng không thay đổi theo nhiệt độ. Hãy tính ΔG1273và nhận xét?Câu IV (5 điểm) :1. Viết các phương trình phản ứng sau và cho biết ứng dụng của mỗi phản ứng:a. PdCl2 + H2O + CO →b. Si+ KOH + H2O →→c. N2H4 + O2d. Zn3P2 + H2O →2. Cho m gam hỗn hợp bột Al, Fe, Cu vào 200 gam dung dịch HNO3 63% (d=1,38 g/ml). Sau khi các phảnứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch A và 7,168 lít khí NO2 (ở 27,30C và 1,1 atm). Chia A làm 2phần bằng nhau. * Phần một cho tác dụng với lượng dư dung dịch NH3, thu được 3,41 gam kết tủa.* Phần hai cho tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sau khi phản ứng kết thúc lấy kết tủa đemnung tới khối lượng không đổi, được 2,4 gam chất rắn.a. Hãy chứng minh kim loại đã tan hết? Xác định giá trị của m? Tính nồng độ % của các chấttrong dung dịch A.b. Cho toàn bộ khí NO2 thu được ở trên vào 500 ml dung dịch NaOH 5M được dung dịch B. Tínhnồng độ mol/lít các chất trong dung dịch B.Câu V (4 điểm) :1. Tính pH để bắt đầu kết tủa Mg(OH)2 từ dung dịch Mg2+ 0,01M và pH để kết tủa hoàn toàn nó.Biết rằng Mg(OH)2 được coi là kết tủa hoàn toàn khi nồng độ ion Mg2+ sau khi kết tủa chỉ còn là 10-6M vàMg(OH)2 có tích số tan T = 6.10-10.2. Độ tan của H2S trong dung dịch HClO4 0,003M là 0,1mol/l. Nếu thêm vào dung dịch này các ion Mn2+và Cu2+ sao cho nồng độ của chúng bằng 2 . 10-4M thì ion nào sẽ kết tủa dạng sunfua?Biết TMnS = 3 . 10-14, TCuS = 8 . 10-37, KH2S = 1,3 . 10-21.Câu VI (2 điểm) :Chỉ được phép dùng dung dịch NaOH 0,1 M và chất chỉ thị phenolphtalein, hãy phân biệt 3 dung dịch mấtnhãn đựng trong 3 lọ riêng biệt gồm: dung dịch A: H2SO4 0,1M; dung dịch B: NaHSO4 0,1M; dung dịchC: H2SO4 0,1M và HCl 0,1M.Cho H= 1; O= 16 ; Al = 27 ; Fe = 56 ; Cu = 64..............................HẾT.........................- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.- Giám thị không giải thích gì thêm. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPTKIÊN GIANGNĂM HỌC 2012 – 2013-----------------------ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC – VÒNG 1- Môn : HÓA HỌCCÂU INỘI DUNG4 ĐIỂM1. 2,5 đ 1. Phi kim R có electron viết sau cùng ứng với 4 số lượng tử có tổng đại sốbằng 2,5.a. Tìm phi kim R. Viết cấu hình electron có thể có của R.b. Xác định vị trí của R trong bảng tuần hoànc. Sắp xếp theo thứ tự tính phi kim tăng dần. Giải thích?HD: a.* R là phi kim (do 4 số lượng tử có tổng đại số bằng 2,5 nên không là H)⇒ l= 1, m có các giá trị: -1, 0, +1 và n ≥ 2* Có 3 trường hợp có thể xảy ra với electron viết sau cùng :+ n =2 ; l = 1 ; m = -1 ; mS = + 1/2 ; Phân lớp cuối 2p1⇒ R là Bor (B)+ n =2 ; l = 1 ; m = 0 ; mS = - 1/2 ; Phân lớp cuối 2p5⇒ R là Flo (F)+ n =3 ; l = 1 ; m = -1 ; mS = - 1/2 ; Phân lớp cuối 3p4⇒R là lưu huỳnh (S)* Cấu hình electron của các nguyên tố.B (Z=5) : 1s2 2s2 2p1F (Z=9) : 1s2 2s2 2p5S (Z=16) : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4b. B : ở ô thứ 5, chu kì 2, nhóm IIIA.F : ở ô thứ 9, chu kì 2, nhóm VIIA.S : ở ô thứ 16, chu kì 3, nhóm VIA.c. B và F thuộc cùng chu kì, Z tăng tính phi kim tăng ⇒ B< FB thuộc nhóm IIIA nên có độ âm điện nhỏ hơn độ âm điện S nhóm VIA⇒ B< S < F2. 1,5 đ (HS có thể giải theo qui tắc lùi hay tiến nếu đúng đều đạt điểm tối đa)2. Nguyên tử của nguyên tố A có cấu hình electron thu gọn là:[Khí hiếm] (n – 1)dα ns1. Xác định cấu hình electron thu gọn có thể có củaA.Từ đó, cho biết vị trí của A trong bảng tuần hoàn? Mỗi trường hợp nêukí hiệu hóa học của 2 nguyên tố?HD:Cấu hình electron của A: [Khí hiếm] (n -1)dα ns1⇒ Có 3 trường hợp* Với α = 0 ⇒ cấu hình electron của A: [Khí hiếm] ns1⇒ cấu hình các nguyên tố kim loại kiềm nhóm IA.(Na, K...)* Với α = 5 ⇒ cấu hình electron của A: [Khí hiếm] (n -1)d5 ns1⇒ cấu hình các nguyên tố nhóm VIB (Cr, Mo...).* Với α = 10 ⇒ cấu hình electron của A: [Khí hiếm] (n -1)d10 ns1⇒ cấu hình các nguyên tố nhóm IB (Cu, Ag...).0,5đ0,25đ0,25đ0,25đ0,375đ0,375đ0,5đ0,5đ0,5đ0,5đTrang 1 CÂU IINỘI DUNG3 ĐIỂM1. Viết CTCT, nêu dạng hình học, trạng thái lai hóa của nguyên tử trungtâm trong các phân tử và ion sau: BeH2, BCl3 H2O, NO3− .2. Trong các phân tử sau, hãy sắp xếp theo chiều tăng dần góc liên kết:CO2, H2S, SO2, SO3, CH4.3. So sánh nhiệt độ nóng chảy và độ tan trong nước của các chất sau: KCl,KBr, KI. Giải thích?1. 1,5đHD:1. Công thức cấu tạo, nêu dạng hình học, trạng thái lai hóa ...* BeH2 : CTCT H- Be – H, đường thẳng, lai hóa sp .* BCl3 : CTCT2Cl⎟BCl* H2O ; CTCTH, tam giác phẳng, lai hóa sp .Cl: O : , gấp khúc (chữ V), lai hóa sp3 .HO* NO3− : CTCT-; tam giác phẳng, lai hóa sp2 .- O- N0,375 đ0,375 đ0,375 đ0,375 đO2. 0,5đ3. 1đ2. Sắp xếp theo chiều tăng dần góc liên kết:H2S < CH4 < SO2 < SO3 < CO20,5 đ3. So sánh nhiệt độ nóng chảy và độ tan trong nước của các chất sau:KCl, KBr, KI. Giải thích?* Bán kính nguyên tử tăng dần từ Cl < Br < I ⇒ Bán kính ion Cl-< Br - < I* Năng lượng phân li tỉ lệ nghịch với bán kính ion ⇒ Từ KCl, KBr, KInhiệt độ nóng chảy giảm dần và độ tan trong nước tăng dần .0,5 đ0,5 đTrang 2 CÂU IIINỘI DUNG2 ĐIỂMCho cân bằng sau với các dữ kiện nhiệt động của các chất ở 250C:CO2 (k) + H2 (k) ⇌ CO(k) + H2O(h)ChấtΔH (kJ / mol )CO2-393H20CO-110,5H 2O-241,80S 298( J .K −1.mol −1 )213,6131,0197,9188,702980001. Hãy tính ΔH 298, ΔS298, ΔG298của phản ứng và nhận xét phản0ứng có tự xảy ra theo chiều thuận ở 25 C hay không?2. Giả sử ΔH 0 của phản ứng không thay đổi theo nhiệt độ. Hãy0của phản ứng thuận ở 10000C và nhận xét?tính ΔG12731. 1,25đHD: CO2 (k) + H2 (k) ⇌ CO(k) + H2O(h)000001. ΔH 298(td ) = [ΔH 298(CO ) + ΔH 298( H O ) ] - [ ΔH 298( CO ) + ΔH 298( H ) ]220,375 đ2= (-110,5 -241,8) – (-393) = 40,7 kJ/mol00000ΔS298 (td ) = [ S298(CO ) + S 298( H O ) ] - [ S 298( CO ) + S 298( H ) ]2220,375 đ= (197,9 + 188,7) – (213,6 + 131,0) = 42 J/mol.00ΔG (td ) = ΔH 298(td ) − T ΔS 298( td ) = 40700 – 298 . 42 = 28184 J/mol02980,25 đ0Vì ΔG (td ) > 0 nên phản ứng không tự xảy ra theo chiều thuận ở 25 C02982. 0,75đ0,25 đ2. Vì ΔH của phản ứng không thay đổi theo nhiệt độ nên:0ΔGT2T2=ΔGT1T1⎛1 1⎞+ ΔH 0 ⎜ − ⎟⎝ T2 T1 ⎠⎡ 281841 ⎞⎤⎛ 10= 1273 ⎢ΔG1273+ 40700 ⎜−⎟ ⎥ = - 12766 J/mol⎝ 1273 298 ⎠ ⎦⎣ 2980Vì ΔG298(td ) < 0 nên phản ứng xảy ra theo chiều thuận ở 10000C.0,5 đ0,25 đTrang 3 CÂU IVNỘI DUNG1.1,5 đ1. Viết các phương trình phản ứng sau và ứng dụng của mỗi phản ứng:HD: a. PdCl2 + H2O + CO→ Pd + 2 HCl + CO2Phản ứng này dùng để nhận biết khí CO trong hỗn hợp khí, những hạt rấtnhỏ Pd tách ra trong dung dịch làm màu đỏ của dung dịch PdCl2 trở nênđậm hơn.b. Si+ 2 KOH + H2O → K2SiO3 + 2 H2 ↑Phản ứng này dùng để điều chế nhanh khí H2 ở mặt trận.c. N2H4 + O2 → N2 + 2 H2OPhản ứng này tỏa nhiệt mạnh nên N2H4 dùng để làm nhiên liệu cho tên lửa.d. Zn3P2 + 6 H2O → 3 Zn(OH)2 + 2 PH3 ↑PH3 rất độc, nên dùng Zn3P2 để làm thuốc diệt chuột.5 ĐIỂM0,375 đ0,375 đ0,375 đ0,375 đ2.Cho m gam hỗn hợp bột Al, Fe, Cu vào 200 gam dung dịch HNO3 63%.2. 3,5 đ Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch A và 7,168lít khí NO2 (ở 27,30C và 1,1 atm). Chia A làm 2 phần bằng nhau.Phần một cho tác dụng với lượng dư dung dịch NH3, thu được 3,41gam kết tủa.Phần hai cho tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sau khi phảnứng kết thúc lấy kết tủa đem nung tới khối lượng không đổi, được 2,4gam chất rắn.a. Hãy chứng minh kim loại đã tan hết ? Xác định giá trị của m? Tínhnồng độ % của các chất trong dung dịch A.b. Cho toàn bộ khí NO2 thu được ở trên vào 500 ml dung dịch NaOH5M được dung dịch B. Tính nồng độ mol/lít các chất trong dung dịch B.HD:a. Các phương trình phản ứngAl+ 6 HNO3 → Al(NO3)3 + 3 NO2 ↑ + 3 H2Ox mol 6x molxmol3x molFe + 6 HNO3 → Fe(NO3)3 + 3 NO2 ↑ + 3 H2Oy mol 6y molymol3y mol+ 4 HNO3 → Cu(NO3)2 + 2 NO2 ↑ + 2 H2OCuz mol 4z molz mol2z mol1,1.7,168200.63nHNO3 == 2 (mol); nNO2 == 0,32 (mol)0, 082.300,3100.63Theo phương trình nHNO3 td = 2. nNO2, đề cho nHNO3 > 2 . nNO2⇒ HNO3 dùng dư⇒ Kim loại đã phản ứng hết* Cho ½ dung dịch A phản ứng với dung dịch NH3Al(NO3)3 + 3 NH3 + 3 H2O → Al(OH)3 ↓ + 3 NH4NO3x/2 molx/2 molFe(NO3)3 + 3 NH3 + 3 H2O → Fe(OH)3 ↓ + 3 NH4NO3y/2 moly/2 molCu(NO3)2 + 6 NH3 + 2 H2O → [Cu(NH3)4](OH)2 + 2 NH4NO3⇒ kết tủa thu được Al(OH)3, Fe(OH)30,375 đ0,375 đ0,375 đTrang 4 * Cho ½ dung dịch A phản ứng với dung dịch NaOH dưAl(NO3)3 + 4 NaOH → NaAlO2 + 3 NaNO3 + 2 H2OFe(NO3)3 + 3 NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3 NaNO3y/2 moly/2 molCu(NO3)2 + 2 NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2 NaNO3z/2 molz/2 mol* Nung ở nhiệt độ cao :2 Fe(OH)3 → Fe2O3 ↓ + 3 H2Oy/2 moly/4 molCu(OH)2 → CuO ↓ + H2Oz/2 molz/2 mol* Gọi nAl = x mol, nFe = y mol, nCu = z molHệ phương trình : 3x + 3y + 2z = 0,32(1)78. x/2 + 107 . y/2 = 3,41 (2)160. y/4 + 80. z/2 = 2,4 (3)Giải hệ : x = 0,06 ; y = 0,02 ; z = 0,04mhỗn hợp = 0,06 . 27 + 0,02 . 56 + 0,04 . 64 = 5,3 gam.* Nồng độ % của các chất trong dung dịch A gồm :[Al(NO3)3, Fe(NO3)3, Cu(NO3)2]mddA= mddHNO3 + mKloại - mNO2= 200 + 5,3 - 0,32 . 46 = 190, 58 gamnHNO3 dư = 2 - 2 .0,32 = 1,36 (mol)0, 06.213.100C%dd Al(NO3)3 == 6, 705%190,580, 02.242.100C%dd Fe(NO3)3 == 2,539%190,580, 04.188.100= 3,945%C%dd Cu(NO3)2 =190,581,36.63.100C%dd HNO3 == 44,957%190,58b. Cho toàn bộ khí NO2 vào dung dịch NaOH2 NO2 + 2 NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O0,32 mol0,32 mol 0,16 mol 0,16 molnNaOH dư = 0,5 . 5 - 0,32 = 2,18 mol0,16CMddNaNO3 = CMddNaNO2 == 0,32M0,52,18CMddNaOH == 4,36 M0,50,25 đ0,25 đ0,375 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,375 đ0,125 đTrang 5 CÂU VNỘI DUNG1. 2đ1. Tính pH để bắt đầu kết tủa Mg(OH)2 từ dung dịch Mg2+ 0,01M và pH4 ĐIỂMđể kết tủa hoàn toàn nó. Biết rằng Mg(OH)2 được coi là kết tủa hoàntoàn khi nồng độ ion Mg2+ sau khi kết tủa chỉ còn là 10-6M và Mg(OH)2có tích số tan T = 6.10-10.HD:♣ Tính pH bắt đầu kết tủa Mg(OH)2:Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2 ↓Ta có: T = [Mg2+].[OH-]2 = 6.10-10⇒ 0,01 . [OH-]2 = 6.10-10= 2,45 . 10-4 (M)⇒ [OH-]pOH = -lg[OH ] = -lg 2,45 . 10-4 = 3,61pH = 14 - 3,61 = 10,39.♣ Tính pH để kết tủa hoàn toàn Mg(OH)2:Kết tủa được coi là hoàn toàn khi [Mg2+] = 10-6 M, nên ta có:[Mg2+] . [OH-]2 = 6.10-10⇒ 10-6 . [OH-]2 = 6.10-10= 2,45 . 10-2 (M)⇒ [OH-]pOH = -lg[OH ] = - lg 2,45 . 10-2 = 1,61pH = 14 - 1,61 = 12,39.2. 2đ2. Độ tan của H2S trong dd HClO4 0,003M là 0,1mol/l. Nếu thêm vàodung dịch này các ion Mn2+ và Cu2+ sao cho nồng độ của chúng bằng2 . 10-4M thì ion nào sẽ kết tủa dạng sunfua? Biết TMnS = 3 . 10-14,TCuS = 8 . 10-37, KH2S = 1,3 . 10-21.HD:. Các phương trình phản ứngHClO4 → H+ + ClO −43 .10-3M3 .10-3MH 2S⇌ 2 H++S2[H S]0,1⎡⎣ S 2− ⎤⎦ = K H 2 S . 2 2 = 1,3.10−21= 1, 4.10−17−3 2+(3.10)⎡⎣ H ⎤⎦Vậy ⎡⎣ Mn 2+ ⎤⎦ . ⎡⎣ S 2− ⎤⎦ = 2.10−4.1, 4.10−17 = 2,8.10−21 < TMnS⇒ nên không kết tủa.⎡⎣Cu 2+ ⎤⎦ . ⎡⎣ S 2− ⎤⎦ = 2.10−4.1, 4.10−17 = 2,8.10−21 > TCuS⇒ nên kết tủa CuS.(HS có thể giải theo hướng khác, nhưng đúng vẫn tính theo thang điểmtrên)0,125 đ0,125 đ0,375 đ0,25 đ0,125 đ0,25 đ0,375 đ0,25 đ0,125 đ0,125 đ0,125 đ0,5 đ0,5 đ0,125 đ0,5 đ0,125 đTrang 6 CÂU VINỘI DUNG2 ĐIỂMChỉ được phép dùng dung dịch NaOH 0,1 M và chất chỉ thịphenolphtalein, hãy phân biệt 3 dung dịch mất nhãn đựng trong 3 lọriêng biệt gồm: ddA: H2SO4 0,1M; ddB: NaHSO4 0,1M;ddC: H2SO4 0,1M và HCl 0,1MHD:♣ Các dung dịch trên phản ứng với NaOH với mức độ khác nhau:* Dung dịch A: H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2 H2ODung dịch B: NaHSO4 + NaOH → Na2SO4 + H2ODung dịch C: H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2 H2OHCl+ NaOH → NaCl + H2O* Khi kết thúc phản ứng thành phần chủ yếu của các dung dịch là:Na2SO4 → 2 Na+ + SO42−SO42− + H2O → HSO4− + OH- ; Kb = 10-12⇒ pH của dung dịch vào khoảng 7,5.♣ Nếu lấy chính xác cùng một thể tích như nhau của các dung dịch phântích, thêm vài giọt phenolphtalein rồi cho rất chậm dung dịch NaOH chođến khi dung dịch chuyển sang màu hồng rất nhạt (pH từ 8 → 9) thì có thểcoi phản ứng xảy ra hết .* Thể tích của NaOH tiêu thụ trong 3 trường hợp làVNaOH(B) < VNaOH(A) < VNaOH(C)⇒ Dựa vào thể tích NaOH tiêu thụ cho phản ứng ta có thể nhận biết từngdung dịch trên.(HS có thể nhận theo hướng khác, nhưng đúng vẫn tính điểm tối đa)0,5 đ0,5 đ0,5 đ0,5 đTrang 7 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOKIÊN GIANG----------ĐỀ THI CHÍNH THỨC(Đề thi gồm 2 trang)KÌ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPTNĂM HỌC 2012-2013------------MÔN THI: HÓA HỌCThời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)Ngày thi: 02/11/2012(vòng 2)Câu I (4 điểm):1. Đốt cháy hoàn toàn a gam một hợp chất hữu cơ M cần 9,6 gam oxi . Sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O.Cho sản phẩm hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 thấy có 19,7gam kết tủa xuất hiện và khốilượng dung dịch giảm 5,5gam. Lọc bỏ kết tủa, đun nóng dung dịch còn lại thu thêm 9,85gam kết tủa nữa.a. Xác định giá trị a, công thức phân tử, viết các đồng phân cấu tạo và gọi tên của M.b. Từ đồng phân X có thể điều chế cao su Buna và axit benzoic. Xác định công thức cấu tạo đúngcủa X và viết sơ đồ điều chế cao su Buna và axit benzoic từ X (với xúc tác và chất vô cơ coi như có đủ).2. Cho các chất sau: (2S,3S)-butan-2,3-điol; (2R,3R)-butan-2,3-điol; (2S,3R)-butan-2,3-điol.a. Viết công thức cấu tạo các hợp chất trên (theo công thức chiếu Fisơ).b. Trong các chất trên, chất nào không có tính quang hoạt.Câu II (3 điểm):1.a. Cho anilin và phenylamoni clorua, chỉ rõ chất nào là chất rắn, chất nào là chất lỏng, chất nào íttan, chất nào tan trong nước ở điều kiện thường? Giải thích?b. Nếu có một lọ hợp chất trên có ghi công thức đã mờ được dự đoán là phenylamoni clorua.Nêu phương pháp hoá học xác định xem công thức đó đúng không?2. Nêu cách tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp chứa đồng thời các chất sau: Toluen, C6H5OH, C2H5OH,CH3COOH.Câu III (3 điểm):1. Cho sơ đồ sau:CH 3CH 2CH =O+ Cl2[ ]H 2O+ MgC6H6 ⎯⎯⎯→ A ⎯⎯⎯→B ⎯⎯⎯⎯⎯→ C ⎯⎯⎯→E→ D ⎯⎯ete khanFeCl3ete khanH+Oa. Xác định các chất A, B, C, D, E và hoàn thành sơ đồ phản ứng (có ghi rõ điều kiện phản ứng).b. Gọi tên các chất A, B, D, E.2. Từ axetilen và các chất vô cơ cần thiết khác coi như có đủ. Viết sơ đồ phản ứng điều chế : axitaxetilenđicacboxylic (axit butinđioic), ghi rõ điều kiện phản ứng.Câu IV (3 điểm):Một hỗn hợp X gồm H2 và 2 hiđrocacbon A, B chứa trong bình có sẵn một ít bột Ni. Thể tích bìnhlà 8,96 lít, P1=2 atm (0oC). Đun nóng bình một thời gian rồi đưa về 0oC thì áp suất trong bình lúc này làP2=1,5atm và được hỗn hợp khí Y.1Dẫnhỗn hợp khí Y qua nước brom thì nước brom phai màu một phần, thu được một2hiđrocacbon duy nhất A đi ra khỏi bình Br2. Đốt cháy hoàn toàn A thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ khốilượng 88 : 45.1 1hỗn hợp Y thu được 30,8gam CO2 và 10,8gam H2O. Giả thiết thể tích bình2không đổi, thể tích bột Ni không đáng kể và trong quá trình nung chỉ xảy ra phản ứng hợp H2.1. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của A, B.2. Tính phần trăm thể tích của các chất trong hỗn hợp X và hỗn hợp Y.3. Tính tỉ khối của hỗn hợp X, Y đối với H2.Đốt cháy hoàn toànCâu V (4 điểm):Một hỗn hợp Y gồm 2 chất hữu cơ A, B không tác dụng với dung dịch Br2 và đều tác dụng vớidung dịch NaOH. Tỉ khối của Y đối với He bằng 17,8.Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thì thấy phải dùng 4 gam NaOH, phản ứng cho ramột ancol đơn chức và 2 muối của axit hữu cơ đơn chức. Nếu cho toàn bộ lượng ancol thu được tác dụngvới Na lấy dư, có 672 ml khí (ở đktc) thoát ra.1. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, B.2. Gọi tên các chất A, B và xác định các chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.Câu VI (3 điểm):Một hợp chất hữu cơ A chứa C, H, O, N với mC : mH : mO : mN = 9: 2,25 : 8 : 3,5 . Tỉ khối hơi củaA đối với metan xấp xỉ bằng 5,69.1. Xác định công thức phân tử của A.2. Lấy 9,1 gam A cho tác dụng với 300ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, có khí B mùi khai bayra có thể tích là 2,24 lít (đktc) và dung dịch E. Đốt cháy hết B thu được 4,4 gam CO2. Xác định công thứccấu tạo của B và A.3. Cô cạn dung dịch E, tính khối lượng chất rắn thu được. Cho thêm chất xúc tác vào và đem nungchất rắn thu được, tính thể tích khí bay ra (ở đktc).Cho H= 1 ; C = 12 ; N = 14 ; O= 16 ; Na = 23 ; Ba = 137 ; He = 4.......................................HẾT............................................Ghi chú:● Thí sinh không được sử dụng tài liệu.● Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPTKIÊN GIANGNĂM HỌC 2012 – 2013-----------------------ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC – VÒNG 2- Môn HÓA HỮU CƠCÂU I1. 3đNỘI DUNG4 ĐIỂM1. Đốt cháy hoàn toàn a gam một hợp chất hữu cơ M cần 9,6 gam oxi . Sảnphẩm cháy gồm CO2 và H2O. Cho sản phẩm hấp thụ hết vào bình đựngdung dịch Ba(OH)2 thấy có 19,7 gam kết tủa xuất hiện và khối lượng ddgiảm 5,5 gam. Lọc bỏ kết tủa, đun nóng ddịch còn lại thu thêm 9,85 gam kếttủa nữa.a. Xác định giá trị a, CT phân tử, viết các đồng phân cấu tạo và gọi tên M.b. Từ đồng phân X có thể điều chế cao su buna và axit benzoic . Xác địnhCTCT đúng của X ?Viết sơ đồ điều chế cao su buna và axit benzoic từ X(với xúc tác và chất vô cơ coi như có đủ).HD:19, 7a. Gọi CT: CxHyOz ; nBaCO3 == 0,1 mol197BaCO3 + H2OBa(OH)2 + CO2 →0,1mol0,1mol→Ba(HCO3)2Ba(OH)2 + 2CO20,1 mol0,05 molBa(HCO3)20,05mol0t⎯⎯→ BaCO3↓ + CO2 + H2O0,05mol0,25đ⇒ ∑ nCO2 = 0,1 + 0,1 = 0,2 (mol)∆m = mkết tủa - ( mCO2 + mH 2O ) ⇒ mH 2O = mkết tủa - mCO2 - ∆m⇒ mH 2O = 19,7 – (44.0,2) – 5,5 = 5,4g-nCO2 = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol⇒ Số nguyên tử C =số nguyên tử H =⇒ nH 2O5, 4== 0,3 mol18nCO2nM2.nH 2OnM==0,25đ0, 2=2 ;0,12. 0,3=60,1nO(M) = 2 nCO2 + nH 2O - 2 nO2⇒ Số nguyên tử O (z) =0,25đ⇒ Hợp chất M noTa thấy : nCO2 < nH 2O⇒ nM = nH 2O0,75đnO ( M )nM= 2.0,2 + 0,3 – 2.0,3 = 0,1 mol=0,5đ0,1=10,11 Vậy CTPT M là: C2H6O⇒ a = 0,1 .46 = 4,6g* Các đồng phân của M: CH3 – CH2 – OH Ancol etilicCH3 – O – CH3 Đimetyl eteb. CTCT đúng CH3 – CH2 – OH0,25đ− H 2OC2H5OH ⎯⎯⎯⎯→ CH2 = CH – CH = CH2 ⎯⎯⎯→ (-CH2–CH=CH–CH2-)nt 0 , xt , P4500 , MgO0,375đCao su bunaCH3Cl+Cl22. 1đNaOHNaOH,t0lên men giam→ CH3COONa ⎯+⎯⎯⎯→ CH4C2H5OH ⎯⎯⎯⎯⎯→ CH3COOH ⎯+⎯⎯CaO0,375đ00+ CH3Cl600 C, C1500 C[O]C6H5-CH3 ⎯⎯⎯⎯⎯→ C2H2 ⎯⎯⎯⎯→C6H6 ⎯⎯⎯→→ C6H5COOHAlCl3l ln2. Cho các chất sau: (2S,3S)-butan-2,3-điol; (2R,3R)-butan-2,3-điol;(2S,3R)-butan-2,3-điol.a. Viết công thức cấu tạo các hợp chất trên (theo công thức chiếu Fisơ).b. Trong các chất trên, chất nào không có tính quang hoạt.HD:a.CH3HCH3OHOHHCH3OHHH0,25x3=0,75đOHCH3(2S,3S)-butan-2,3-điol(2R,3R)-butan-2,3-điolCH3HOHHOHCH3(2S,3R)-butan-2,3-điolb. Chất không có tính quang hoạt là: (2S,3R)-butan-2,3-điol. Vì có mặt phẳngđối xứng.0,25đ2 CÂU IINỘI DUNG1. 1,5 đ1. a. Cho anilin và phenylamoni clorua, chỉ rõ chất nào là chất rắn, chất nào2. 1,5 đlà chất lỏng, chất nào ít tan, chất nào tan trong nước? Giải thích?b. Nếu có một lọ hợp chất trên có ghi công thức đã mờ được dự đoán làphenylamoni clorua. Nêu phương pháp hoá học xác định xem công thức đóđúng không?HD:a. * C6H5 – NH2 là chất lỏng ít tan vì nó là hợp chất cộng hóa trị, có gốc phenyl hútelectron làm giảm khả năng tạo liên kết hidro với H2O* C6H5NH3Cl là chất rắn tan trong H2O vì nó là hợp chất ion họ muối amonib. Các phương pháp hoá học xác định- Lấy một mẫu thử cho tác dụng với dung dịch AgNO3 thấy có kết tủa trắng xuấthiện chứng tỏ có ion ClC6H5NH3Cl + AgNO3 → C6H5NH3NO3 + AgCl↓- Lấy một mẫu thử khác cho tác dụng với dung dịch NaOH, lắc nhẹ cho phản ứnghoàn toàn, nếu đúng là C6H5NH3Cl thì sẽ có một chất lỏng không tan tách ra. Chiếtlấy chất lỏng không tan đó cho tác dụng với dung dịch Br2 thấy có kết tủa trắngxuất hiện.+ NaCl + H2OC6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2C6H5NH2 + 3Br2→ C6H2Br3–NH2↓ + 3HBr2. Nêu cách tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp chứa đồng thời các chất sau:Toluen, C6H5OH, C2H5OH, CH3COOH.HD:* Cho dung dịch NaOH vào hỗn hợp, phân 2 lớp, chiết lấy toluen.PU: C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2OCH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O* Chưng cất hỗn hợp còn lại thu C2H5OH* Sục CO2 đến dư vào hỗn hợp còn lại. Tách 2 lớp, thu lấy C6H5OH.PU: C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3* Cho dung dịch H2SO4 vào hỗn hợp còn lại, tiến hành chưng cất (CO2) tách ratrước, sau đó thu được CH3COOH ; Chất rắn còn lại là NaHSO4.CH3COONa + H2SO4 → CH3COOH + NaHSO43 ĐIỂM0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đNêu đượchiện tượngmỗi chất0,25x4=1đViết đúngmỗi ptrình0,125x4=0,5đ3 CÂUIIINỘI DUNG3ĐIỂM1. Cho sơ đồ sau:1.1,5 đCH 3CH 2CH =O+ Cl2H 2O[ ]+ MgC6H6 ⎯⎯⎯B ⎯⎯⎯⎯⎯→ D ⎯⎯→ A ⎯⎯⎯→→ C ⎯⎯⎯→Eete khanFeCl3ete khanH+Oa. Xác định các chất A, B, C, D, E và hoàn thành sơ đồ phản ứng(có ghi điều kiện).b. Gọi tên các chất A, B, D, E.HD:1.+ Cl2+MgFeCl3ete khan(A)CH3CH2CH=OC6H5-CH -CH2 CH3C6H5MgClete khanClSơ đồcó đk1pt=0,250,25x5=1,25đOMgCl (C)(B)H2O, H+[O]C6H5-C -CH2 -CH3O2. 1,5đC6H5-CH -CH2 -CH3OH(E)(D)A: ClobenzenB: Magie phenyl cloruaD: 1-phenylpropan-1-olE: Etyl phenyl xeton2. Từ axetilen và các chất vô cơ cần thiết khác coi như có đủ. Viết sơ đồ phản ứngđiều chế : axit axetilenđicacboxylic (axit butinđioic), ghi rõ điều kiện phản ứng.0,25đHD:CHCH+ H2O0HgSO4, 80 CCH3CHO+H2Ni, t0CH3CH2OH+ HBrCH3CH2Br+Mg ete khanHOOC-C ≡ C-COOH1/CO22/H2OBrMgC ≡ CMgBrCHCHSơ đồcó đk1pt=0,250,25x6=1,5đCH3CH2MgBr4 CÂUIVNỘI DUNG3 ĐIỂM1.1,25 đMột hỗn hợp X gồm H2 và 2 hiđrocacbon A, B chứa trong bình có sẵn một ít bộtNi. Thể tích bình là 8,96 lít, P1=2 atm (0oC). Đun nóng bình một thời gian rồiđưa về 0oC thì áp suất trong bình lúc này là P2=1,5atm và được hỗn hợp khí Y.Dẫn ½ hỗn hợp khí Y qua nước brom thì nước brom phai màu một phần,thu được một hiđrocacbon duy nhất A đi ra khỏi bình Br2. Đốt cháy hoàn toàn Athu được CO2 và H2O theo tỉ lệ khối lượng 88 : 45.Đốt cháy hoàn toàn ½ hỗn hợp Y thu được 30,8 gam CO2 và 10,8 gamH2O. Giả thiết thể tích bình không đổi, thể tích bột Ni không đáng kể và trongquá trình nung chỉ xảy ra phản ứng hợp H2.1. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của A, B.2. Tính phần trăm thể tích của các chất trong hỗn hợp X và hỗn hợp Y.3. Tính tỉ khối của hỗn hợp X, Y đối với H2.HD:2. 8,961,5 .8,961. * nhhX == 0,8 mol ; nhhY == 0,6 mol22, 422, 4.273.273273273* Độ giảm số mol hỗn hợp chính là số mol H2pứ : nH = 0,8 – 0,6 = 0,2 mol0,25 đ28845= 2 < nH O == 2,5 ⇒ A là AnkannCO2 =244183n + 1* CnH2n+2 +O2 → nCO2 + (n + 1) H2O244n88⇒⇒ n=4=4518(n + 1)* Vậy CTPT A : C4H100,5 đ;H 3CCTCT A : CH 3 -CH2-CH2-CH3 vàHCCH3CH3Hỗn hợp Y :30,810,8= 0,7 mol ; n== 0,6 molH 2O4418* Khối lượng ½ Y: mY = mC + mH = 12. 0,7 + 1,2. 0,6 = 9,6g9, 6* MY == 32 ; mà: MB < M Y = 32 < MA0,3*nCO2 =Tìm CT B0,125 . 4=0,5đ* ⇒ B là : C2H2 hay C2H45 2.1,25 đ+ Nếu B là C2H4 thì sản phẩm gồm 2 chất C4H10 và C2H6 ( trái với giả thuyết) : loại+ Vậy B là C2H2. CTCT: CH ≡ CH.2. Hỗn hợp X gồm : C4H10 , C2H2 , H2Gọi a ,b lần lượt là số mol C4H10 và C2H2 trong X.11hỗn hợp X vàhỗn hợp Y có cùng số nguyên tử C.22* C4H10 + 13/2 O2 → 4CO2 + 5 H2Oa/22a* C2H2 + 5/2 O2 → 2 CO2 + H2Ob/2b⎧ 2a + b = 0, 7* ta có : ⎨⎩ a + b = 0,8 − 0, 2 = 0, 6⎧ a = 0,1⇒⎨⎩b = 0,5* Vậy hỗn hợp X: C4H10 (0,1mol) , C2H2 (0,5mol) , H2(0,2 mol)0,1. 100 = 12,5 % ;%VC4 H10 =0,80,125 . 4=0,5đ*0,5.100 = 62,5 % ;%VC2 H 2 =0,8%VH 2 =0, 2.100=25 %0,8* Hỗn hợp Y: C2H2 + H2 → C2H40,2 ← 0,2 → 0,2* Y : C4H10 (0,1mol) , C2H2 dư (0,3 mol) , C2H4(0,2mol)0,1. 100 = 16,67% ;%VC4 H10 =0, 6* %VC2 H 4 =3. M X =MY =0,125 . 3=0,375đ0, 2.100 = 33,33%0, 6%VC2 H 2 du =30,5 đ0,125 . 3=0,375đ0,3. 100 = 50 %0, 60,1.58 + 0,5.26 + 0, 2.2= 240,80,1.58 + 0,3.26 + 0, 2.28= 320, 6⇒ d X / H2 =24= 122⇒ dY / H 2 =0,25 . 2=0,5 đ32= 1626 CÂU VNỘI DUNG4 ĐIỂM1. 3,5 đMột hỗn hợp Y gồm 2 chất hữu cơ A, B không tác dụng với dung dịch Br2 vàđều tác dụng với dung dịch NaOH. Tỉ khối của Y đối với He bằng 17,8.Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thì thấy phải dùng 4gam NaOH, phản ứng cho ra một ancol đơn chức và 2 muối của axit hữu cơđơn chức. Nếu cho toàn bộ lượng ancol thu được tác dụng với Na lấy dư, có672 ml khí (ở đktc) thoát ra.1. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, B.2. Gọi tên các chất A, B và xác định các chất có khả năng tham giaphản ứng tráng bạc.HD:* A, B không tác dụng với Br2⇒ A ,B là các hợp chất noY tác dụng với NaOH cho ra ancol và muối ⇒ Y là axit hay este.0, 672* M Y = 17,8. 4 = 71,2 ; nH 2 == 0,03mol22, 40,5đ* TH1: A,B là 2 este, có công thức : R1COOR và R2COORR1COOR + NaOH → R1COONa + ROH (1)R2COOR + NaOH → R2COONa + ROH (2)(3)ROH + Na → RONa + 1 2 H20,06mol0,25đ← 0,03 mol0,25 đ4Theo PT (1) , (2) : nancol = nNaOH == 0,1 mol ≠ 0,06 (loại)40*TH2: A là axit, B là este , công thức : R1COOH , R2COORR1COOH + NaOH → R1COONa + H2O (4)R2COOH + NaOH → R2COONa + ROH (5)0,060,06← 0,061(6)ROH + Na → RONa + 2 H20,25 đ0,25đ0,06 mol← 0,03 molVì A ,B là hợp chất axit và este no, đơn chức nên được viết lại : CnH2nO2 ,CmH2mO2M = 0, 04 (14n + 32) + 0, 06(14m + 32) = 71,20,1⇒ 56n + 84m = 392 hay 2n + 3m = 14n12m41030,25 đ0,25đ0,25 đ383425430,25 đ7 * Với n = 1, m = 4A : CH2O2 . CTCT : HCOOH : axit fomicB : C4H8O2 . CTCT : HCOOCH2CH2CH3 : Propyl fomat ;0,25 đCH3HCOOCHCH3iso-propyl fomatCH3COOCH2CH3 : Etyl axetatCH3CH2COOCH3 : Metyl propionat* Với n = 4, m = 2A : C4H8O2 . CTCT : CH3CH2CH2COOH : Axit butiric (hay: axit butanoic)CH3CH3CHCOOH: Axit iso-butiric (hay: axit metylpropanoic)B : C2H4O2 . CTCT: HCOOCH3 : Metyl fomatb. Các chất có tham gia pứng tráng gương : HCOOH , HCOOCH2CH2CH3;0,25 đ0,25đ0,25đ0,25đCH32. 0,5 đHCOOCHCH3;HCOOCH30,25 đ8 CÂU VINỘI DUNG3 ĐIỂMMột hợp chất hữu cơ A chứa C, H, O, N với mC : mH : mO : mN = 9:2,25:8:3,5. Tỉ khối hơi của A đối với metan xấp xỉ bằng 5,69.1. Xác định công thức phân tử của A.2. Lấy 9,1g A cho tác dụng với 300ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, có khíB mùi khai bay ra có thể tích là 2,24 lít (đktc) và dung dịch E. Đốt cháy hếtB thu được 4,4g CO2. Xác định công thức cấu tạo của B và A.3. Cô cạn dung dịch E, tính khối lượng chất rắn thu được. Cho thêm chấtxúc tác vào và đem nung chất rắn thu được, tính thể tích khí bay ra (ở đktc).HD:1. 1đ2. 1đ1.*Gọi CT hợp chất A: CxHyOzNt . MA = 5,69 .16 = 919 2, 25 8 3,5* x : y :z : t =:= 0, 75 : 2, 25 : 0,5 : 0, 25 = 3 : 9 : 2 :1: :121 16 14* CT ĐG: (C3H9O2N)n : 91n = 91 ⇒ ⇒ n =1* CTPT A : C3H9O2N.9,12. * nA== 0,1mol ; nNaOH=0,3 mol912, 244, 4=0,1 mol* nB== 0,1mol ; nCO2 =4422, 40,25 .4=1đ0,25 .4=1đ* B có mùi khai là NH3 hay aminnB= nCO2 ⇒ B có 1 nguyên tử C ⇒ B là: CH3-NH2* ⇒ Công thức cấu tạo A : CH3COONH3CH33. 1đ0tCH3COONH3CH3 + NaOH ⎯⎯→ CH3COONa + CH3NH2 + H2O0,1mol →0,10,1* mrắn = mCH3COONa + mNaOH dư = 0,1.82 + 0,2. 40 = 16,2g3. *0,25 .4=1đ0t ,CaO* CH3COONa + NaOH ⎯⎯⎯→ CH4 + Na2CO30,1 mol0,1mol →* ⇒ VCH 4 = 0,1.22,4= 2,24 lít9 Họ và tên thí sinh:……………………..…………..Chữ ký giám thị 1:Số báo danh:……………………………..………...…………….………………..SỞ GDĐT BẠC LIÊUKỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012CHÍNH THỨC* Môn thi: HÓA HỌC (BẢNG A)* Ngày thi: 06/11/2011* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)(Gồm 02 trang)ĐỀBài 1: (4 điểm)Câu 1: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau đây:1. NaCl + H2SO4 đặc, nóng →2. NaBr + H2SO4 đặc, nóng →3. NaClO + PbS →4. FeSO4 + H2SO4 + HNO2 →5. KMnO4 + H2SO4 + HNO2 →6. NaNO2 + H2SO4 loãng →Câu 2: Một hỗn hợp (A) đồng số mol của FeS2 và FeCO3 vào một bình kín dung tíchkhông đổi chứa lượng khí O2 dư. Nung bình đến nhiệt độ cao đủ để oxi hoá hoàn toànhết các chất trong (A), rồi đưa bình về nhiệt độ ban đầu. Hỏi áp suất trong bình trướcvà sau phản ứng thay đổi thế nào ?Bài 2: (4 điểm)Câu 1: Dựa vào hiệu ứng hãy so sánh lực bazơ của các chất sau:NO2OHClNH2NH2NH2NH2(1)(2)(3)(4)NO2Câu 2: Viết công thức cấu tạo các đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tửC3H4BrCl, có đồng phân quang học và chỉ có một cacbon bất đối trong phân tử.Bài 3: (4 điểm)Hợp chất hữu cơ A (chứa C, H, O) có 79,59 % C; 12,25 % H về khối lượng; trongphân tử A chỉ chứa một nguyên tử oxi. Ozon giải A thu được HOCH2CH=O,CH3[CH2]2COCH3 và CH3CH2CO[CH2]2CH=0. Nếu cho A tác dụng với brom theo tỉlệ mol 1:1,sau đó ozon giải sản phẩm sinh ra thì chỉ thu được hai sản phẩm hữu cơ,trong số đó có một xeton. Đun nóng A với dung dịch axit dễ dàng thu được sản phẩmB có cùng công thức phân tử như A, khi ozon giải B chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duynhất.a). Xác định công thức cấu tạo và gọi tên A.1Bảng A – Ngày 2 b). Tìm công thức cấu tạo của B và viết cơ chế phản ứng chuyển hoá A thành B.Bài 4: (4 điểm)Hợp chất hữu cơ A ( chứa các nguyên tố C, H, O). Đốt cháy hết 14,6 gam chất A thuđược 35,4 gam hỗn hợp X gồm CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng oxi trong hỗn hợpX là 76,84%.a) Tìm công thức phân tử của chất A biết MA < 160 đvC?b) Lấy 21,9 gam chất A cho phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được một muốivà 13,8 gam một ancol. Biết chất A mạch hở, trong ancol không có nhóm chức khác.Tìm công thức cấu tạo có thể có của chất A?c) Gọi B là chất hữu cơ mạch hở có cùng số cacbon A nhưng ít hơn A hai nguyên tửHiđro, chất B phản ứng với NaOH được 1 muối của một axit hữu cơ đơn chức,anđehit và chất hữu cơ R thỏa mãn.0NaOH, CaO, t→ E + Na2CO3.R ⎯⎯⎯⎯⎯và+ O /xtE ⎯⎯⎯→ CH3CHO + H2O2Tìm công thức cấu tạo có thể có của chất B?Bài 5: (4 điểm)Câu 1: Từ hexan, metan, các chất vô vơ và thiết bị đầy đủ hãy viết các phương trình hóahọc điều chế các muối kali m – aminobenzoat và kali p – aminobenzoat. (Viết theo côngthức cấu tạo, lấy sản phẩm chính)Câu 2: Thực hiện xà phòng hóa hoàn toàn 20kg chất béo có chỉ số axit là 7 thì cần 2,08 kgxút khan (NaOH). Tính khối lượng xà phòng thu được, biết xà phòng có chứa 80% muốinatri của axit béo.--- HẾT ---2Bảng A – Ngày 2 SỞ GDĐT BẠC LIÊUKỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012CHÍNH THỨC* Môn thi: HÓA HỌC (BẢNG A)* Ngày thi: 06/11/2011* Thời gian: 180 phút(Gồm 04 trang)HƯỚNG DẪN CHẤMBài 1: (4 điểm)Câu 1:1. NaClhoặc+H2SO4 (đặc, nóng) →HClH2SO4 (đặc, nóng) → 2HCl + Na2SO42NaCl +2. 2NaBr + 2H2SO4 (đặc, nóng) →2HBr++ NaHSO4(0,5 đ)2NaHSO4 + 2HBrH2SO4 (đặc, nóng) →SO2 + 2H2O + Br2NaBr + 3H2SO4 (đặc, nóng) → 2NaHSO4 + SO2 + 2H2O + Br23. 4NaClO +PbS → 4NaCl +PbSO44. 2FeSO4 + H2SO4 + 2HNO2 →(0,5đ)(0,25 đ)Fe2(SO4)3 + 2NO + 2H2O(0,25 đ)5. 2KMnO4 + 3H2SO4 + 5HNO2 → K2SO4 + 2MnSO4 + 5HNO3 + 3H2O (0,25 đ)6. 3NaNO2 + H2SO4 (loãng) → Na2SO4 + NaNO3 + 2NO + H2O(0,25 đ)Câu 2:ot4FeS2 + 11O2 ⎯⎯→2Fe2O3 + 8SO2a → 2,75a2a(mol)(0,5 đ)(mol)(0,5 đ)ot2Fe2O3 + 4SO24FeCO3 + O2 ⎯⎯→a → 0,25aaTheo 2 ptpứ khi oxi hóa hoàn toàn hỗn hợp (A) chứa a(mol) mỗi chất ta có:nO2 phản ứng = 2,75a + 0,25a = 3,0a (mol)(0,5 đ)n SO2 = 3,0a (mol)Nên áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng không thay đổi.Bài 2: (4 điểm)Câu 1: (1) và (2) đều có hiệu ứng –C và –I.Nhóm –NO2 trong (1) ở vị trí meta, còn trong (2) ở vị trí para nên tínhbazơ của (2) < (1).(3) và (4) đều có hiệu ứng +C và –I.Tuy nhiên hiệu ứng +C của nhóm –OH > –Cl nên tính bazơ của (3) mạnhhơn (4).1(0,5 đ)(0,5 đ)(0,5 đ)(0,5 đ)(0,5 đ)Bảng A – Ngày 2 Vậy:(2) < (1) < (4) < (3)tính bazơ tăng dần(Lập luận khác đáp án nhưng cho kết quả đúng vẫn chấm điểm)Câu 2: Công thức cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C3H4BrCl,có đồng phân quang học và chỉ có một cacbon bất đối trong phân tử là(2,0 đ)Bài 3: (4 điểm)a)79,5912,25:121:8,1616= 13 : 24 : 1A có công thức phân tử C13H24O.Từ sản phẩm ozon giải ⇒ CTCT A :(1)CH3CH2CH2C=CHCH2CH2C=CHCH2OHCH2CH3CH3hoặc:CH3CH2CH2C=CCH2CH2CH=CHCH2OH(2)(1,0 đ)H3C CH2CH3Từ phản ứng brom hoá rồi ozon giải, ta có CTCT A là (1):CH3CH2CH2C=CHCH2CH2C=CHCH2OHCH3CH2CH3CH3(CH2)2C=CH(CH2)2C=CHCH2OH + Br2CH3CH3(CH2)2CBrCHBr(CH2)2C=CHCH2OHCH2CH3CH3CH3(CH2)2CBrCHBr(CH2)2C=CHCH2OHCH31 :1O3CH2CH3CH3(CH2)2CBrCHBr(CH2)2C=OOHCCH2OH(1,5 đ)CH2CH3CH3CH2CH3+Tên của A: 3-etyl-7-metylđeca-2,6-đien-1-olb)B phải là hợp chất mạch vòng có chứa 1 nối đôi trong vòng. B sinh ra từ A do phảnứng đóng vòng:CH2OHH+, to- H2OHOH- H++ CH2(1,5 đ)OH+(A)(B)2Bảng A – Ngày 2 Bài 4: (4 điểm)a) Gọi CTPT của A là CxHyOz với số mol là a ta có:a(12x + y + 16z) = 14,6 (I)(0,25 đ)+ Pư cháy: CxHyOz + (x+y/4-z/2) O2 → xCO2 + y/2 H2Omol:aax0,5ayÖ 44ax + 9ay = 35,4 (II)và(0,25 đ)32ax + 8ay= 0,7684 (III)35, 4(0,25 đ)+ Giải (I, II, III) ta có: ax = 0,6 mol; ay = 1 mol và az = 0,4 mol(0,25 đ)Ö x:y:z = 3:5:2 Ö A có dạng (C3H5O2)n.(0,25 đ)Dựa vào M < 160 đvC Ö n = 2. Vậy A là C6H10O4.(0,25 đ)b) Số mol A = 0,15 mol.(0,25 đ)A có dạng RCOO-R’-OOC-R hoặc R’OOC-R-COOR’(0,25 đ)hoặc RCOO-R’(OH)2 hoặc HOOC-R-COOR’(0,25 đ)+ TH1: A là RCOO-R’-OOCR ta có:RCOO-R’-OOCR + 2NaOH → 2RCOONa + R’(OH)2.Mol:0,150,15Ö R’(OH)2 = 13,8/0,15 = 92 Ö R’ = 58 không thỏa mãn.(0,25 đ)+ TH2: A có dạng RCOO-R’(OH)2 nên ta có:RCOO-R’(OH)2 + NaOH → RCOONa + R’(OH)3.Mol:0,150,15Ö R’(OH)3 = 92 = C3H5(OH)3 = glixerol(0,25 đ)Ö R là C2H3- Ö A có 2CTCT thỏa mãn là:HO-CH2-CHOH-CH2-OOC-CH=CH2và HO-CH2-CH(OOC-CH=CH2) -CH2-OH(0,25 đ)+ TH3: A có dạng R(COOR’)2 Ö R’ = C2H5 Ö R = 0Ö A là C2H5OOC-COOC2H5.(0,25 đ)+ TH4: HOOC-R-COOR’ Ö R’ = 75 không thỏa mãn.(0,25 đ)c) B có dạng C6H8O4. Dựa vào sơ đồ suy ra E là C2H5OHÖ R là HO-CH2-CH2-COONaÖ B là HCOO-CH2-CH2-COO-CH=CH2.(0,25 đ)3(0,25 đ)Bảng A – Ngày 2 Bài 5: (4 điểm)Câu 1: Viết phương trình hóa học (2 đ)(0,25 đ)CH3-(CH2)4-CH3 Æ C6H6 + 4H2 (xt, to)(0,25 đ)CH4 + Cl2 Æ CH3Cl + HCl (as)C6H6 + CH3Cl Æ C6H5CH3 + HCl (AlCl3)(0,25 đ)oC6H5CH3 + HNO3 Æ p - C6H4(NO2)CH3 + H2O (H2SO4 đặc, t )(0,25 đ)p- C6H4(NO2)CH3 + KMnO4 Æ p – C6H4(NO2)COOK + MnO2 + KOH + H2O (to)(0,125 đ)+p – C6H4(NO2)COOK + H/H Æ p – C6H4(NH3Cl)COOH + H2O(0,125 đ)p – C6H4(NH3Cl)COOH + KOH Æ p – C6H4(NH2)COOK + H2O + NaCl (0,125 đ)(0,25 đ)C6H5CH3 + KMnO4 Æ C6H5COOK + MnO2 + KOH + H2O (to)C6H5COOK + HNO3 Æ m – C6H4(NO2)COOH + H2O(0,125 đ)+m – C6H4(NO2)COOK + H/H Æ m – C6H4(NH3Cl)COOH + H2O(0,125 đ)m – C6H4(NH3Cl)COOH + KOH Æ m – C6H4(NH2)COOK + H2O + KCl (0,125 đ)Câu 2: Tính lượng xà phòng(0,25đ)nNaOH = 2080/40 = 52 (mol)(0,25 đ)(RCOO3)C3H5 + 3NaOH Æ RCOONa + C3H5(OH)3 (1)RCOOH + NaOH Æ RCOONa + H2O (2)(0,25 đ)(0,25 đ)nNaOH(2) = 20000(g). 7(mg)/56000(mg/mol)= 2,5 (mol)(0,25 đ)nNaOH (1) = 52 – 2,5 = 49,5(mol)nglixerol = 49,5/3 = 16,5 (mol)(0,25 đ)nH2O = 2,5 (mol)(0,25 đ)mxà phòng = [20000 + 2080 – (16,5x92 + 2,5x18)]/0,8 = 25301 (gam) = 25,301 (kg)(0,25đ)--- HẾT ---4Bảng A – Ngày 2 Họ và tên thí sinh:……………………..…………..Chữ ký giám thị 1:Số báo danh:……………………………..………...…………….………………..SỞ GDĐT BẠC LIÊUKỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012CHÍNH THỨC* Môn thi: HÓA HỌC (BẢNG B)* Ngày thi: 05/11/2011* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)(Gồm 02 trang)ĐỀBài 1: (4 điểm)Câu 1. Hợp chất A tạo bởi 2 ion: X2+ và YZ32-. Tổng số electron của YZ32- bằng 32hạt.Y và Z đều có số proton bằng nơtron. Hiệu số nơtron của nguyên tố X so với nguyêntố Y bằng 3 lần số proton của Z. Khối lượng phân tử của A bằng 116 (đvC)Xác định X, Y, Z và công thức phân tử của A.Câu 2. Electron cuối cùng phân bố vào các nguyên tử của các nguyên tố A, B lần lượtcó các số lượng tử sau:A =1m = -1ms= +1/2A:n=2A =1m= 0ms= -1/2B:n=3a) Viết cấu hình electron của A, B .b) Xác định vị trí A, B trong bảng tuần hoàn.Bài 2: (4 điểm)a) Hãy chỉ rõ các loại liên kết trong phân tử: NaNO3, P2O5, SO3.b) Giải thích độ bền phân tử và tính khử của các hợp chất hiđrohalogenua.c) Cho bán kính nguyên tử của các nguyên tố chu kì 3 như sau:Nguyên tửoBán kính ( A )NaMgAlSiPSCl1,861,601,431,171,101,040,99Hãy nhận xét và giải thích.Bài 3: (4 điểm)Câu 1. Tìm hằng số cân bằng của phản ứng sau:Cho: E 0 HIO/ I2= +1,45 V; E 0 I2/ 2I −⎯⎯→ 3HIOHIO3 + 2HI ←⎯⎯= + 0,54 V; E 0 IO − / I = + 1,195 V32Câu 2. Hãy thiết lập sơ đồ pin, và viết ký hiệu pin theo các phương trình phản ứngsau:⎯⎯→ PbCl2 (r) + H2 (1)Pb + HCl ←⎯⎯MnO4−⎯⎯→ Mn2+ + Cl2 + H2O (2)+ H+ + Cl- ←⎯⎯1Bảng B – Ngày 1 Bài 4: (4 điểm)Câu 1. Dung dịch A gồm 0,4 mol HCl và 0,05 mol Cu(NO3)2. Cho m gam bột Fe vàodung dịch khuấy đều cho đến khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn X gồm haikim loại có khối lượng là 0,8m gam.Tính m. (Giả thiết sản phẩm khử HNO3 duy nhất chỉ có NO và trong dung dịchsau phản ứng chỉ chứa duy nhất một muối).Câu 2. Hòa tan hỗn hợp gồm Zn, FeCO3, Ag bằng dung dịch HNO3 loãng thu đượchỗn hợp khí (A) gồm 2 khí không màu có tỉ khối so với hiđro là 19,2 và dung dịch (B).Cho dung dịch (B) tác dụng với dung dịch NaOH (dư), lọc hết kết tủa đem nung đếnkhối lượng không đổi thu được 5,64 gam chất rắn. Biết rằng mỗi chất trong hỗn hợpchỉ khử HNO3 đến một sản phẩm khử nhất định.a) Lập luận để tìm khí đã cho.b) Tính số mol mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu biết trong hỗn hợp số mol Zn bằng sốmol FeCO3.Bài 5: (4 điểm)Đánh giá sự thay đổi pH của hỗn hợp đệm A gồm có CH3COOH 0,10M vàCH3COONa 0,10M.a) Khi thêm 0,0010 mol HCl vào 1,000 lít dung dịch Ab) Khi thêm 0,0010 mol NaOH vào 1,000 lít dung dịch A.Cho biết : KCH COOH = 10-4,763--- HẾT ---2Bảng B – Ngày 1 SỞ GDĐT BẠC LIÊUKỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012CHÍNH THỨC* Môn thi: HÓA HỌC (BẢNG B)* Ngày thi: 05/11/2011* Thời gian: 180 phút(Gồm 05 trang)HƯỚNG DẪN CHẤMBài 1: (4 điểm)Câu 1: (2 điểm)(1)Ta có: Zy + 3Zz + 2 = 32 => Zy + 3Zz = 30Mặt khác: Zy = Ny và Zz = Nz(2)Nx – Ny = 3Zz => Nx = Zy + 3Zz = 30Khối lượng phân tử của A là: XYZ3(3)3Nz + Ny+ Zx + Nx + Zy + 3Zz = 116Từ (1), (2),(3) suy ra: Zx + Nx + 2Zy + 6Zz = 116Zx = 56 – 30 = 26 (X là Fe; ion YZ32- phải có mặt của oxi hoặc phikim).Zz = 8 => Zy = 30 – (8.3) = 6Suy ra: Z là Oxi và Y là CacbonCông thức phân tử: FeCO3Câu 2: (2 điểm)Cấu hình e của A: 1s2 2s2 2p1Ô thứ 5, chu kỳ 2, nhóm IIIA, là Bo.Cấu hình e của B : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5Ô thứ 17, chu kỳ 3, nhóm VII A, là CloBài 2 (4 điểm)a)Công thức cấu tạo(0,25 đ)(0,25 đ)(0,25 đ)(0,25 đ)(0,25 đ)(0,25 đ)(0,25 đ)(0,25 đ)(0,5 đ)(0,5 đ)(0,5 đ)(0,5 đ)ONaONOOPOOPOSOOO(0,5 đ)- Trong NaNO3 có liên kết ion giữa Na – O, liên kết cho nhận N → O, liên kết cộnghóa trị có cực giữa N – O, N = O(trong đó có 1 liên kết σ và 1 liên kết π).(0,5 đ)- Trong P2O5 có liên kết cộng hóa trị có cực giữa P – O, P = O(trong đó có 1 liên kết σvà 1 liên kết π).(0,5 đ)- Trong SO3 có liên kết cộng hóa trị có cực giữa S = O(trong đó có 1 liên kết σ và 1liên kết π).(0,5 đ)b) Các hợp chất hydrohalogenua: HFHClHBrHI– Độ bền phân tử giảm từ HF đến HI vì độ âm điện giảm và bán kính nguyên tử tăngtừ F đến I.(0,5 đ)– Tính khử tăng từ HF đến HI vì độ âm điện giảm từ F đến I làm cho khả năng nhường(0,5 đ)electron tăng từ F–1 đến Cl–1.1Bảng B – Ngày 1 c) Nhận xét: Từ đầu đến cuối chu kì bán kính nguyên tử giảm dần.Giải thích: Trong chu kì, số lớp electron như nhau nhưng do điện tích hạt nhân tăngdần, số electron lớp ngoài cùng tăng dần, làm cho lực hút giữa hạt nhân với lớp ngoàicùng mạnh dần dẫn đến bán kính nguyên tử giảm.(1,0 đ)Bài 3: (4 điểm)Câu 1:Ta có giản đồ thế khử của iot:1 ,1 9 5 V+4eIO 3+eH IOE2+eI2I0 ,5 4 V1 ,4 5 VE1Từ gỉan đồ trên: E1 =1,195 =1, 45 + 0,54= 0,995 V24 E 2 +1, 455 × 1,195 − 1, 45⇒ E2 == 1,13125 V452I- +2 H2O → 2HIO + 2H+ + 4eK1 = 10IO3- + 5H+ + 4e → HIO + 2H2O K2 = 10−4 E 04 E0HIO / I −IO3− / HIO(1,0 đ)/0,059/0,059⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 3HIOHIO3 + 2HI ←⎯⎯K = 10−4 x 0,9950,059.104 x1,131250,059K = K1×K2(1,0 đ)= 109,237Câu 2:⎯⎯→ PbCl2 (r) + H2Pb + 2HCl ←⎯⎯Cực âm: anot(1)⎯⎯→ PbCl2 (r) + 2ePb + 2Cl- ←⎯⎯⎯⎯→ H2Cực dương: catot2H+ + 2e ←⎯⎯Ký hiệu sơ đồ pin: ( - ) Pb, PbCl2 2Cl & H+ H2 (Pt) ( + )MnO4−(1,0 đ)⎯⎯→ Mn2+ + Cl2 + 4 H2O (2)+ 8 H+ + 2 Cl- ←⎯⎯Cực âm: anot⎯⎯→ Cl2 + 2e2Cl- ←⎯⎯⎯⎯→ Mn2+ + 4 H2OMnO 4− + 8 H+ + 5e ←⎯Cực dương: catot⎯Ký hiệu sơ đồ pin: ( - )(Pt) Cl2 2 Cl- & MnO 4− , H+,Mn2+ (Pt) ( + )2(1,0 đ)Bảng B – Ngày 1 Bài 4: (4 điểm)Câu 1:(1,5 điểm)+ Trong A có: 0,4 mol H+; 0,05 mol Cu2+ và 0,1 mol NO3-.+ Pư xảy ra theo thứ tự như sau:Fe + 4H+ + NO3- → Fe3+ + NO + 2H2OMol: 0,1 ← 0,4 0,10,10,13+2+Fe + 2Fe → 3FeMol: 0,05 ← 0,10,15Fe + Cu2+ → Fe2+ + CuMol: 0,05 ← 0,050,05→ Gọi x là số mol Fe ban đầusau pư hh X có: 0,05 mol Cu + (x-0,2) mol Fe.Theo giả thiết ta có:0,05.64 + 56(x-0,2) = 0,8.56.x↔ x = 5/7 mol Ö m = 56x = 40 gam.Câu 2: (2,5 điểm)a)- NO hoặc N2 > 10 nên có thể cho quá trình (2) là chủ yếu.Vì Ka = Ca/Cb = 10Ka = 10-4,76Ta có :CH3COOH U CH3COO- + H+C0,10,10Pứxxx[]0,1 - x0,1 + xxTa đượcx(0,1+x)/(0,1-x) = 10-4,76Với x Zy = 30 – (8.3) = 6Suy ra: Z là Oxi và Y là CacbonCông thức phân tử: FeCO3Câu 2: (2 điểm)Cấu hình e của A: 1s2 2s2 2p1Ô thứ 5, chu kỳ 2, nhóm IIIA, là Bo.Cấu hình e của B : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5Ô thứ 17, chu kỳ 3, nhóm VII A, là CloBài 2 (4 điểm)a)Công thức cấu tạo(0,25 đ)(0,25 đ)(0,25 đ)(0,25 đ)(0,25 đ)(0,25 đ)(0,25 đ)(0,25 đ)(0,5 đ)(0,5 đ)(0,5 đ)(0,5 đ)ONaONOOPOOPOSOOO(0,5 đ)- Trong NaNO3 có liên kết ion giữa Na – O, liên kết cho nhận N → O, liên kết cộnghóa trị có cực giữa N – O, N = O(trong đó có 1 liên kết σ và 1 liên kết π).(0,5 đ)- Trong P2O5 có liên kết cộng hóa trị có cực giữa P – O, P = O(trong đó có 1 liên kết σvà 1 liên kết π).(0,5 đ)- Trong SO3 có liên kết cộng hóa trị có cực giữa S = O(trong đó có 1 liên kết σ và 1liên kết π).(0,5 đ)b) Các hợp chất hydrohalogenua: HFHClHBrHI– Độ bền phân tử giảm từ HF đến HI vì độ âm điện giảm và bán kính nguyên tử tăngtừ F đến I.(0,5 đ)– Tính khử tăng từ HF đến HI vì độ âm điện giảm từ F đến I làm cho khả năng nhường(0,5 đ)electron tăng từ F–1 đến Cl–1.1Bảng A – Ngày 1 c) Nhận xét: Từ đầu đến cuối chu kì bán kính nguyên tử giảm dần.Giải thích: Trong chu kì, số lớp electron như nhau nhưng do điện tích hạt nhân tăngdần, số electron lớp ngoài cùng tăng dần, làm cho lực hút giữa hạt nhân với lớp ngoàicùng mạnh dần dẫn đến bán kính nguyên tử giảm.(1,0 đ)Bài 3: (4 điểm)Câu 1:(1,0 đ)nE 00,0590,059. lg K⇒ E0 == 0,059. lg 10−12 = - 0,708 Vna) Ta có lgK =(1,0 đ)b) Theo giả thiết0 ,1530 , 0592 Cu2+ +2 e → 2Cu+2Cu+ + 2I− → 2CuI2I− → I2 + 2eCâu 2:E0= 0,153 V ⇒ (K1)2 = (10)2 = 105,186K = Ks−1 = 1012 ⇒ (Ks−1)2 = 1024E0= − 0,535 V ⇒K2 = 102 ( −0 , 535 )0 , 059= 10−18,136Tổ hợp 3 cân bằng trên cho cân bằng của phản ứng (1)⎯⎯→ 2CuI + I2 với K = (K1)2. (Ks−1)2. K2 = 1011,052Cu2+ + 4I− ←⎯⎯Ta có giản đồ thế khử của Mn:1e2eMnO4−(1,0 đ)2eMnO42−MnO2Mn2+5e5. E 0 MnO−+2+4 , H / Mn= E 0 MnO− / MnO2− + 2 E 0 MnO 2− , H + / MnO + 2 E 0 MnO , H + / Mn2+444225 × 1,51 = 0,57 + 2 x + (2 × 1, 23)x = 2, 26VE 0 MnO2− , H + / MnO = 2,26V42Phương trình ion của các phản ứng để minh họa khả năng oxi hóacủa ion permanganat phụ thuộc vào pH của môi trường2++2+3+MnO4− + 5Fe + 8H → Mn + 5Fe + 4H2O2 MnO4− + 3Mn2+ + 2H2O → 5MnO2 + 4H+2 MnO4− + SO32− + 2OH- → 2MnO42− + SO42− + H 2O(1,0 đ)Bài 4: (4 điểm)Câu 1:(1,5 điểm)+ Trong A có: 0,4 mol H+; 0,05 mol Cu2+ và 0,1 mol NO3-.+ Pư xảy ra theo thứ tự như sau:Fe + 4H+ + NO3- → Fe3+ + NO + 2H2OMol: 0,1 ← 0,4 0,10,10,12(0,25 đ)Bảng A – Ngày 1 Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+Mol: 0,05 ← 0,10,15(0,25 đ)Fe + Cu2+ → Fe2+ + CuMol: 0,05 ← 0,050,05→ Gọi x là số mol Fe ban đầusau pư hh X có: 0,05 mol Cu + (x-0,2) mol Fe.Theo giả thiết ta có:0,05.64 + 56(x-0,2) = 0,8.56.x↔ x = 5/7 mol Ö m = 56x = 40 gam.Câu 2: (2,5 điểm)a)- NO hoặc N2 > β Æ Chỉ có cân bằng (1) là đáng kểNH3 + H2O R NH4+ + OH011C[]1-x1+xxTa được :x(1+x)/(1-x) = 10-4,76Vì x 10-7]Th a mãn ra (pH ddA = 10-5[H3O+] =10-5 )b)+ Có k t t a màu xanh: Cu2+ + 2OHCu(OH)2↓+NH3↑ + H2O+ Có khí mùi khai : NH4 + OH+ K t t a tan t o dung d ch xanh th m:Cu(OH)2 + 4NH3[Cu(NH3)4]2+ + 2OH ư✱✢✙✯✁✥✁✢✥✵✔✺✁1.1,0(A1): OHC-CH2-CH2-CHO✏✞Có 3 ng phântho k u bài(A): C4H6O22✏✏(A2): HO-CH2-C≡≡C-CH2OH✠✟III(4,0)(A3): H3-C-C-CH3" "O O✂✆i u ch cao su Buna:✄+H2-H2O(A1)CH2-CH2-CH2- CH2CH2=CH-CH=CH2NiOHOH+2H2(A2)-H2OCH2-CH2-CH2-CH2CH2=CH-CH=CH2Ni,t0OHOH+2H2(A3)Ni,t0-H2OCH3-CH-CH-CH3CH2=CH-CH=CH2OH OHt ,p,xt→ ( CH2-CH=CH-CH2)nCao su Buna03,02. a) Vi t PTP☎✆theo dãy chuy n hoá:✝(1)H-COOH + NH3(A)H-COONH4 (2) H-COONa + NH3 +H2OH-COONH4 + NaOH(B)(3)→H-COONa+2AgNO3+3NH3+H2O (C)(NH4)2CO3+2Ag ↓ +NH4NO3+NaNO3b) Vi t PTPtheo dãy chuy n hoá:C3H6 ph i là propen:CH2 = CH-CH3 + Cl2ClCH2- CH-CH3+ 2KOH2KBr + 2H2OClCl3CH ≡ C-CH3(Z)(Y)CH3Z’: mu i c a kali , ch t r n là K2CO3☎✆✝✁✂✄☎CH2- CH-CH3(X)ClCH ≡ C-CH3 +CH3CH3✆207= 1,5mol K 2 CO3 ch ng t có 3 nhóm -CH3 b1mol Z’ t o ra138✠✝✞✟oxi hóaCH3COOK+ 6KMnO4+6MnO2 + KOH+ 3H2OCH3COOK(Z)CH3KOOC(Z’)Z’ : C9H3O6K32C9H3O6K3 + 15O23K2CO3 + 15CO2 + 3H2O1. Các PTHH:1,0C6H5OH + 3 Br2 → C6H2Br3OH + 3 HBr)C6H5NH2 + 3 Br2 → C6H2Br3NH2 + 3 HBrC6H5CH3 + Br2)✧✧Các ph n ng trên ch ng t các nhóm - OH, - NH2 là nh ng nhómelectron vào vòng th m m nh h n nhóm - CH3 làm ho t hóa nhân th m.2. i u ch 1,2- iphenyl etilen✦IV(2,0)✱ơ☎✯✢✵ơ✷✵✡yơ✙C6H5CH3+Cl2 → C6H5CH2Cl+HClt0→ C6H5 – CH2 – CH2 – C6H5 + 2NaCl2C6H5CH2Cl + 2Na áskt✙1,0 600 C→ C6H5 – CH = CH – C6H5 + H20C6H5 – CH2 – CH2 – C6H5☎✕ng phân hình h c c a 1,2- iphenyl etilen✤✥✙HHC6H5C = CC6H5V(4,0)C = CC6H5H(trans)C6H51,02, 4.1, 232= 0,11mol0, 082(273 + 54, 6)nNx Oy =a)(cis)HMNx Oy =5, 06= 46 g / mol0,1114x +16y =4616 y.100 = 69, 57 ⇒ y = 2, x = 1 ⇒ N O 246b) Công th c eletron:✧...0,5..:O: N::O..N=O..Oc)+122HNO3 → 2NO2 1,5O2 +H2OCu +4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2OC + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O  t→ 2Ag + NO2 +O202AgNO3 2NO + O2 → 2NO2d) NO2 oxít axit h n h p nên khi tan vào nvà HNO2✂✛ư✩c t o h n h p hai axit HNO3✂✵✧Khi ph n ng v i ki m cho h n h p hai mu i,tính oxi hóa - kh :✦✩✯✂✛✒✙✕✛ng th i c ng th hi n✓+4+5+32NO2 + 2NaOH → NaNO3 +NaNO2 +H2O+4+5 ✁✗✘1,0 N → N +e+4(quá trình oxi hóa)+3N + e →N(quá trình kh )✓0,51. C¸c khÝ (h¬i) trong cïng ®iÒu kiÖn (nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt) cã thÓ tÝch nh− nhauth× còng cã sè mol b»ng nhauVI(4,0)0.535g oxi øng víi 0.535/32 =1/60 mol O2VËy 1g A øng víi 1/60 mol A . Suy ra MA= 60 ®.v .CBiÕt A lµ axit no, ®¬n chøc nªn A chÝnh lµ axit axetic CH3 COOH2. C¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng :2 CH3 COOH+M6 CH3 COOH+ 2M’M(CH3 COO)22M’(CH3 COO)3CH3 COOCmH2m+1 + H2O(1)(2)1,5CH3 COOH + CmH2m+1OH (3)CH3 COOH + NaOHCH3 COONa + H2O(4)CH3 COONa(5)CH3 COOCmH2m+1 + NaOH3. X¸c ®Þnh nguyªn tö khèi cña kim lo¹i :Gäi x, y lµ khèi l−îng cña M, M’ trong hçn hîpTa cã: x + y= 5,4x/M : y/3M = 3Gi¶i ra ®−îc : x = y = 2.7g0,5Do ®ã M = 9 (Beri) vµ 3M = 27 ( Nh«m)4. C«ng thøc cÊu t¹o cña este :Theo (3) vµ (4) tacã neste thuû ph©n = 0,5. 20/ 1000 = 0,01 molnestexµ phßng ho¸= 0,5. 300/ 1000 = 0,15 molTæng sè mol este ban ®Çu: 0,15 + 0.01 = 0,16 molMeste = 18,56/0,16 = 1161,0Nh− vËy CH3 COOCmH2m+1 = 116Do ®ã m = 4.C«ng thøc cña este: CH3 COOC4H9C¸c c«ng thøc cÊu t¹o cã thÓ cã cña este ( gåm 4 cÊu t¹o )5. C¸c c«ng thøc cÊu t¹o t−¬ng øng cña r−îu (gåm 4 cÊu t¹o )Trong ®ã chØ cã (CH3)2 CH-CH2-CH2-OH khi bÞ oxi ho¸ sinh ra an®ehitm ch nh¸nh .✵0,5Chú ý: ThÝ sinh cã thÓ gi¶i bµi to¸n theo c¸ch kh¸c nÕu lËp luËn ®óng vµ t×m ra kÕt qu¶ ®óng vÉn cho®iÓm tèi ®a.  ✆UBND T NH THÁI NGUYÊN✝THI CH N H C SINH GI I T NHGIÁO D C VÀ ÀO T ON M H C 2011-2012MÔN THI: HOÁ H C L P 12 (VÒNG 2)CHÍNH TH C(Th i gian làm bài 180 phút không k th i gian giao✁S✂✄✞☎✞✡✟✞✻✠✞☛✼✌☞☞✍✽✎)✁Câu I. (3,0 i m)1. Vi t công th c Liuyt, d oán c u trúc phân t , góc liên k t c a các phân t sau:SF2, SF6, S2F4.2. Ph c [Fe(CN)6]4- có n ng l ng tách là 394,2 kJ/mol, ph c [Fe(H2O)6]2+ có n ngl ng tách là 124,2 kJ/mol và n ng l ng ghép electron là 210,3 kJ/mol.n ng l ng c a hai ph c trên và cho bi t ph c nào là ph c spina) Hãy v gi ncao, ph c nào là ph c spin th p?b) H i v i s kích thích electron t t2g n eg thì ph c [Fe(CN)6]4- h p th ánhsáng có b c sóng λ b ng bao nhiêu? ☎✞✂✞ư✄☎✆ư✞✞✁✄✞✠✆ư✞✟✡ư✄☎✞✆✟☎☎ư✞✆✞✄☎✞✞✞☎✂☛✡✄☎✞☎☞✌✁Câu II. (4,0 i m)1.a) T buta-1,3- ien và anhi rit maleic, hãy vi t ph ng trình hóa h c (PTHH)c a các ph n ng t ng h p axit xiclohexan-1,2- icacboxylic. Mô t c u trúc c a axitó v m t c u hình và v liên k t hi ro.b) Thay anhi rit maleic trên b ng axit xinamic (2 ng phân cis và trans). Hãyvi t PTHH c a các ph n ng x y ra và ghi rõ c u hình l p th c a s n ph m.2. Cho schuy n hoá sau: ☛✄✄✁✄✑✒✞✏✞☎☎✑✄ơ✄ơ✎✞✁☎✄✄✓✁ư✄✄☎☎✄✌✄✁☎✠✝✔✄✁✕✝✠X1(2)X2(3)(1)axit benzoic(7)X3(6)X5X8(11)(4)X4(5)X7(10)(8)cumen(9)X6trên, bi t: X1 có thành ph n nguyên t C, H, O;Vi t PTHH c a các ph n ng theo sX7 có ph n ng v i dung d ch FeCl3 t o ph c màu tím m.☎✄✁✞ơ✄☎✠✖✂✠✁✞✡✝✞✄✔✁Câu III. (3,0 i m) 1. Hai nguyeân toá A, B coù e cuoái cuøng öùng vôùi boä 4 soá löôïng töû:n=3l=2me = -2n=3l=1me = -1121ms = 2ms = -a) Vieát laïi caáu hình e cuûa A, B vaø caùc ion maø A, B coù theå taïo thaønh.b) Xaùc ñònh vò trí cuûa A, B trong baûng tuaàn hoaøn. Coù giaûi thích.c) A, B taïo ñöôïc bao nhieâu oxit vaø hiñroxit. Vieát công th c phân t c a chúng. Ñoáivôùi moãi nguyeân toá haõy so saùnh tính axit, bazô cuûa caùc hiñroxit coù giaûi thích.d) Döï ñoaùn tình traïng lai hoùa cuûa B trong caùc oxit. Moâ taû daïng hình hoïc cuûa caùc oxitñoù.✧✓✥ -2. Trong soá caùc phaân töû vaø ion: CH2Br2, F , CH2O, Ca2+, H3As, (C2H5)2O. Phaân töû vaøion naøo coù theå taïo lieân keát hiñro vôùi phaân töû nöôùc? Haõy giaûi thích vaø vieát sô ñoà moâ taûsöï hình thaønh lieân keát ñoù.✁Câu IV. (3,0 i m)1. X là nguyên t thu c nhóm A, h p ch t v i hiñro có d ng XH3. Electron cu i cùngtrên nguyên t X có t ng 4 s l ng t b ng 4,5.a) Xác nh nguyên t X, vi t c u hình electron c a nguyên t .b)i u ki n th ng XH3 là m t ch t khí. Vi t công th c c u t o, d oán tr ngthái lai hoá c a nguyên t trung tâm trong phân t XH3, oxit b c cao nh t,hiñroxit b c cao nh t c a X.→ 2XO + Cl2 , 5000C có Kp= 1,63.10-2. tr ng tháic) Cho ph n ng: 2XOCl cân b ng áp su t riêng ph n c a PXOCl =0,643 atm, PXO = 0,238 atm.- Tính PCl2 tr ng thái cân b ng.- N u thêm vào bình m t l ng Cl2tr ng thái cân b ng m i áp su triêng ph n c a XOCl b ng 0,683 atm thì áp su t riêng ph n c a XO và Cl2là bao nhiêu?2. So sánh l n góc liên k t trong các phân t PX3 (X: F, Cl, Br, I). Gi i thích? ✂ ☎✞✏✂ư☎✞☎✡✝✂✌✠✄✁✄☎✂✑✂ư☎✄ ✄☎☎☎☎✝✂✖✁✝✌☎ ✄ư✞✝✄✓✝✌✌☎☎✡☎✄✝✖✝✔✓✓✄✄☎ ✞☎✞✌✄☎☎✔✁✄✡✖☎✄☎✁✁Câu V. (3,0 i m)DDT, 666 và 2,4D là m t s nông d c ãc s d ng trong s n xu t n ngnghi p.1. Vi t công th c c u t o c a chúng, trình bày m t ng d ng cho m i ch t và nêutác d ng ph có h i c a các ch t trên khi n cho vi c s d ng chúng nh là nông d cã b h n ch và ng n c m.2. T metan và các ch t vô c c n thi t, vi t PTHH c a c c ph n ng i u chDDT và 666.  ✂ư✞✄✄ư✞☎☞✁☎☞✂☎✞☞☞✝☎✝✄✄ ☎☎✞✂☎☞☎☞☎ưư✞✠✄☎✝✆☎☛☎ơ☎✖☎✄✟✁✞✄✑☎✝Câu VI. (4,0 i m)1. Hãy so sánh tính axit và nhi tnóng ch y gi a o-nitro phenol và m-nitro phenol,gi i thích.2. Safrol A (C10H10O2) là ch t l ng có tính ch t sau: không tan trong ki m, không cóph n ng màu v i FeCl3, ozon phân có ch t kh thuc H2C=O và B (C9H8O3), B cóph n ng v i thu c th tollens. Oxihóa A b ng KMnO4 cho axit D (M = 166) không cóph n ng màu v i FeCl3, khi D tác d ng v i dung d ch HI c tách rac H2C=O vàaxit 3,4- ihy roxybenzoic. Xác nh c u trúc c a A, B, D.✆✂✄ ✁✞✁☎✁✞✁✞✟☎✡☎✡✂✑☎☎✄ư✞✌✠✁✞✡☞✡✄✒✄ư✞✠✄✄✄☎✄(Cho H=1; C =12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Fe=56;Cu=64; Br=80; Ag=108.)✟H t  ✁SUBND T NH THÁI NGUYÊN✆✝HD CH MTHI CH N HSG T NHGIÁO D C VÀ ÀO T ON M H C 2011-2012CHÍNH TH CMÔN THI: HOÁ H C L P 12 (VÒNG 2)(Th i gian làm bài 180 phút không k th i gian giao ✂✄✞✡✻✠☎✞✼✽✞☛✌☞☞✍✎)✄✁CâuN i dung✂1,51. Vi t công th c Liuyt, d oán c u trúc phân t , góc liên k t c acác phân t sau: SF2, SF6, S2F4:☎✞✂✄☎☎☎i m✄☎I(3,0)SF2FPhân tCông th cLiuyt☎✞SF6S2F4FFFSFSFFF✝F3 2spsp dFCh VBát di nuS: sp3d (MX4E)S’: sp3 (MX2E2)✄✎S’SF3Tr ng tháilai hoá c aSHình h cphân tF✞✂☎✄✑Cái b p bênh n i v i chV✔✂✡✞FFS:S'FFoo’90Góc liên k t < 109 28 vìS còn 2 c p ekhông liênk t nên épgóc liên k t.Góc liên k tvào kho ng103o☎✒- Góc SS’F< 109o28’ b iS’ còn 2 c p e không liênk t- Góc FSF n¨ng l−îng ghÐp electron nªn phøcnµy cã gi¶n ®å n¨ng l−îng nh− sau:eg∆↑↓ ↑↓ ↑↓↑↓ ↑↑↑↑t2g Trong gi¶n ®å trªn tæng spin S = 0 vµ lµ phøc spin thÊp.Trong phøc [Fe(H2O6)]2+ cã n¨ng l−îng t¸ch thÊp h¬n n¨ng l−îngghÐp electron nªn phøc nµy cã gi¶n ®å n¨ng l−îng nh−sau:↑↑eg∆↑↓ ↑↑↓ ↑↑↑↑t2g↑Trong gi¶n ®å trªn tæng spin S = 4 x1= 2 vµ lµ phøc spin cao.2b)0hc 6, 625.10 − 34. 3.10 8−73,034.10m3034A===394, 2.10 3E6, 02.10 23λ=1.a) Ph2,0ưng trình hóa h c c a ph n ng t ng h p:ơ✎✄✁✞✏✞COCOtO+oOCOCOCOOHCOOH2O+COOHCOII(4,0)COOHCOOHH2 xt, t+oCOOHCOOHMô t c u trúc c a axit ó:- Buta-1,3- ien khi ph n ng d ng s-cis.- Anhi rit maleic d ng cis → s n ph m có c u hình gi nguyên vàd ng cis.✁☎✄✄✄✁✄✓✝✞✓✝✁✕✝COOHHCOOHHBi u di n liên k t hi ro:✝ ☎✄☎✞✓ COHHOCHb) Thay anhi rit maleic✄✓trên b ng axit xinamic: C6H5-CH=CH-COOH✌C6H5t+C6H5HCOOHHoCOOHC6H5t+C6H5HHCOOHoHOOC2.O1. 2C6H5COOH¾ P¾¾® (C6H5CO)2O + H2O2. (C6H5CO)2O + C6H5ONa → C6H5COOC6H5 + C6H5COONa3. C6H5COOC6H5 + 2NaOH ¾ t¾® C6H5COONa + C6H5ONa + H2Ot¾ ,¾®C6H6 + Na2CO34. C6H5COONa + NaOH ¾ CaO5. C6H5COONa + HCl → C6H5COOH + NaCl¾¾® C6H5CHO + HCl6. C6H6 + HCOCl ¾ AlCl7. 5C6H5CHO + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 5C6H5COOH + K2SO4 +2MnSO4 + 3H2O8. C6H6 + CH2 = CH - CH3 ¾ H¾® C6H6CH(CH3)29. C6H5CH(CH3)2 + O2 ¾ 75¾C¾® C6H5- C(CH3)2- OOH10. C6H5- C(CH3)2- OOH + H2O ¾ 100¾ C¾, H ¾® C6H5OH + CH3 - CO CH311. C6H5ONa + HCl → C6H5OH + NaCl2 52,0oo3+ooIII(3,0)+1.a) Caáu hình e cuûa:A : 3d64s2A2+ : 3d6A3+ 3d5=> A laø Fe426B : 3pB : 3p=> B laø Sb) Vò trí cuûa A, B trong BTH.A thuoäc chu kyø 4, nhoùm VIIIBB thuoäc chu kyø 3, nhoùm VIAc)ABCoâng thöùc oxitFeO, Fe2O3, Fe3O4SO2, SO3H2SO3, H2SO4Coâng th c hiñroxit: Fe(OH)2, Fe(OH)3• Tính bazô cuûa Fe(OH)2 > Fe(OH)3.• Tính axit cuûa H2SO4 > H2SO3✧1,5 d)O••S sp2SOOsp2OOTam giaùc ñeàugoùc1,52.Lieân keát hiñro ñöôïc hình thaønh giöõa nguyeân töû hiñro linh ñoäng cuûa phaân töûnaøy vôùi nguyeân töû coù ñoä aâm ñieän lôùn vaø coù dö caëp e töï do cuûa tieåu phaân kia.Do ñoù caùc phaân töû vaø ion sau coù khaû naêng taïo lieân keát hiñro vôùi phaân töû nöôùc-(laø phaân töû coù nguyeân töû hiñro linh ñoäng) laø:..-δ+δ-... HF:: ..F , CH2O , (C2H5)2OOHC2H5δ-..O:δ-→ O... HC2H5H1.a) V i h p ch t hidro có d ng XH3 nên X thu c nhóm IIIA ho c nhómVA.TH1: X thu c nhóm IIIA, ta có s phân b e theo obitan:V y e cu i cùng có:l=1, m=-1, ms = +1/2 ;IVmà n + l + m + ms = 4,5 n = 4.(3,0) C u hình e nguyên t : 1s2 2s22p6 3s23p63d10 4s24p1 (Ga)✡✞☎✝  ✔✂✒✂✂ ☎☎.TH2: X thu c nhóm VA, ta có s phân b e theo obitan:V y e cu i cùng có: l=1, m= 1, ms = +1/2;mà n + l + m + ms = 4,5 n = 2.C u hình e nguyên t : 1s2 2s22p3 (N).b)k th ng XH3 là ch t khí nên nguyên t phù h p là Nit . Công th cc u t o các h p ch t: ✔✂✂✂ ☎☎✁☎✄✝ư✄☎✞☎✂✞ơ✞2,0 + H p ch t v i hi ro:NHHHNguyên t N có tr ng thái lai hóa sp3✞☎✡✄☎✝+ Oxit cao nh t:☎OONONOONguyên t N☎tr ng thái lai hóa sp2.✓✝✠+ Hi roxit v i hóa tr cao nh t:✄✡☎OHONONguyên t N☎c) Phưng trình ph n ng:2NOClơ✁Ta có: Kp =P .PCl22NOClPKp = 1,63.10-2 (5000C)2NO + Cl20,238✌2NO✝✞Áp su t cân b ng: 0,643☎tr ng thái lai hóa sp2.✓= 1,63.10-2?PCl2 = 0,119 atm. Sau khi thêm Cl2 , áp su t cân b ng m i c a NOCl : PNOCl = 0,683 atm ,t ng 0,04 atmPNO = 0,238 – 0,004 = 0,198 atm☎✌✡✄✆ 2 0,683 -2= .1,63.10 = 0,194 atm.0,198PCl2 1,02. l n góc liên k t XPX trong các phân t PX3 bi n i nh sau:PF3 > PCl3 > PBr3 > PI3 .Gi i thích: do bán kính nguyên t t ng d n t FIng th iâm i ngi m d n nên t ng tác y gi a các nguyên t halogen trong phân t PX3gi m d n t PF3 PI3. Nên PF3 có góc liên k t l n nh t, PI3 có liên k t bénh t.S o góc: PF3 PCl3 PBr3 PI31040 1020 1000 960 ☎✡✁☎✁✖✁✖☎✂✄ư☛ơ✄ ☎☎✕✆✖ ☛✞✄✏✄ư✠☎☎✄✄ ✄☎✡☎☎✂ 1. C«ng thøc cÊu t¹o cña 3 lo¹i n«ng d−îc :DDTV(3,0)666CHClClClHClHClC1,52,4 DClClHClClClHClHCOOHO CH2ClCl Høng dông:- DDT: DiÖt trõ kiÕn, c¸c lo¹i c«n trïng ph¸ ho¹i mïa mµng- 666 : DiÖt c¸c lo¹i s©u bä ph¸ ho¹i mïa mµng- 2,4 D: DiÖt cá d¹i.Cã h¹i : Clo lµ mét chÊt ® c tÝch tô trong c¬ thÓ sinh vËt2. C¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ 1,5C6H6Cl6(6)CH4 → CH ≡ CH → C6H6 (CTCT) → C6H5Cl(2)(3)(1)→ DDT(7)→(4)1.CH3-CHO → CH3-CHO(5)• Nhóm -NO2 hút e o, p l n h n v trí m ⇒ liên k t O - Hphân c c m nh h n nên tính axit c a o- nitro phenol m nh h n.• O- nitro phenol có nhi t nóng ch y th p h n m- nitro phenoldo trong phân t o- nitro phênol có s t o liên k t H2 n i phânt .HOOO✠✓✂✝✡☎✓ơ✄✂VI(4,0)ơ✄ ✝✁☎☎✂✝ơơ☎ ☎N=OTrong phân t m- nitro phenol có liên k t H2 liên phân t làm các phânt b gi l i v i nhau b n ch t h n.☎☎☎✠☎✞✝✡✑✒ơ…H - O …H -O …NO2NO22,0 t o0−nitro phenol th p h n t 0m−nitro phenol2. Ch t A có ch a no b c 6, b n cho vòng benzen.- Vì A không tan trong NaOH và cho màu v i FeCl3 nên A không ph iphenol.- A b ozon phân hình thành H2C=O ch ng t có m ch nhánh v i nhóm(=CH2) cu i m ch và B là andehyt nên có nhóm -CH=CH2 (liên k t ôinày làch a no th 5).- Axit D là monocacboxylic có M=166 và c ng ch có m t m chnhánh ính vào nhân. Hai ngt Oxi trong vòng khác (v i ch a noth 6) ng ng t v i benzen ( i u này xác nh b ng ph n ng v i HIcho H2C=O và axit 3,4- ihy roxybenzoic. Vòng ng ng t là axetan b n.Công th c c a D là C8H6O4.- Vòng benzen và vòng axetan có 7Cm nh nhánh có 3C.✪☎✄ơ ư✔✂✡✁✠✞✂✄ ✟✝✡☎✝ư✄✞ ✄☎✁ ✓✡✄✝ ư✠✞ư☞✡✄✄✞✑✄✌✄✁ư✞☞✡✑✄✝V y c u trúc c a A, B, C là:CH2CH=CH2CH2CHO✔☎✄OO CH2(A)OO CH2(B)✧Vi t các PTHH c a các ph n ng✢Chú ý:✥✦✧✙✗ch ng minh.COOHOO CH2(D)2,0 ✆ B GIÁO D C VÀ ÀO T O✁✂KÌ THI CH N H C SINH GI I QU C GIAL P 12 THPT N M H C 2002-2003✄☎☎✝✞H✠✟☎NG D N CH MTHI CHíNH TH C MÔN HOá H CB ng A. Ngày thi: 13/3/2003✡☛☞✌✍✎✏✑Câu I:1. Khi có m t enzim aconitaza, axit aconitic b hidrat hóa t o thành axit A không quangho t và axit B quang ho t theo m t cân b ng:✓✔✒✖✔✔✕H2OB(C6H8O7)6%COOHHOOC✙✚(C6H8O7)90%CH2COOH4%HAxit aconitic✘ACC✗H2O✛✜✛✚✚✚a) Vi t công th c c u t o c a A và B, ghi tên yc a chúng và c a axit aconitic theodanh pháp IUPAC. Axit A có pKa: 3,1 ; 4,8 ; 6,4. Ghi các giá tr pKa bên c nh nhóm ch cthích h p.b) Vi t si u ch A t axeton và các ch t vô c c n thi t.c B có c u t o nh sau:2. Ozon phân m t tecpen A (C10H16) thu. Hidro hóa A v i xúc tác kim lo i t o ra h nCH3 C CH2 CHCH CH2 CH Oh p s n ph m X g m các ng phân cóCcông th c phân t C10H20.O✔✘✓✔✢✗✥✛✤✗✙✛✗✦✜ơơ✙✛ưư✢✔✕✩★✔✔✫✪✤✛✤✢✘H3C✬CH3✙✛✘✓✚a) Xác nh công th c c u t o c a A.b) Vi t công th c các ng phân c u t o trong h n h p X.c) Vi t công th c l p th d ng b n c a các ng phân trong h n h p X.L i gi i:1. a)✔✗✙✘✛✩✤✔✮✗✘✢✥✭✩✚✛✤✔✯✢✰HOOC CH CH CH2COOHCOOHHOOCCOH COOH(3,1) COOHH 2OCHOOC-CH 2 C CH2COOH4,8(6,4)OH 6,4(4,8)(B)Axit (Z)-3-cacboxipentendioc(A)Axit-3-cacboxi-2-hidroxipentadioicAxit-3-cacboxi-3-hidroxipentadioicH2OCH2COOHHb)CH3C OCH32.a)CH2ClCl2CH3COOHC OCH2ClHCNCH2ClHO C CNKCNCH2CNHO C CNCH2Cl+H3O;HO C COOHCH2COOHCH2CNb)+2H2CH2COOH; ✁(vòng 7 c nh kém b n h n vòng 6 c nh)ng phân l p th d ng b n: ✂ ✁c)✄☎✆✝ 433;111(e e > a a)4(e e > a a)3;1(e e > a a)31(a e > e a)1(a e > e a)(a e > e a)Câu II:1. H p ch t A (C5H11O2N) là m t ch t l ng quang ho t. Kh A b ng H2 có xúc tác Ni sc B (C5H13N) quang ho t. Cho B tác d ng v i axit HNO2 thuc h n h p g m ancolC quang ho t và ancol tert-amylic (2-metyl-2-butanol).*Xác nh công th c c u t o c a A. Dùng công th c c u t o, vi t ph ng trình cácph n ng t o thành B, C và ancol tert-amylic t A.2. H p ch t A (C5H9OBr) khi tác d ng v i dung d ch i t trong ki m t o k t t a màu vàng.A tác d ng v i dung d ch NaOH t o ra 2 xeton B và C cùng có công th c phân t C5H8O.B, C u không làm m t màu dung d ch kalipemanganat l nh, ch có B t o k t t a màuvàng v i dung d ch i t trong ki m. Cho B tác d ng v i CH3MgBr r i v i H2O thìcD(C6H12O). D tác d ng v i HBr t o ra hai ng phân c u t o E và F có công th c phân tC6H11Br trong ó ch có E làm m t màu dung d ch kali pemanganat l nh.Dùng công th c c u t o, vi t sph n ng t A t o thành B, C, D, E, F. Vi t tênA và D theo danh pháp IUPAC.L i gi i:1.****✙✙✖✬✞✢✟✔✕✩✛ư★✢✔✛ư✤✢✠✢✔✙✛✙✘✓✚✪✗✘ư✔✔✘ơ✦✔✙✥✡★✢✗✚✓✔✠★✘✓✬✔✠✥✙✗✛✚☛✓✔✔☞✥✡★★✓✤★✛ư✢✠✙★✛✤✘✔✠✬✔✙✛☛✓✔☞✙✗✗✘✛✔✯✤✪✘✦ơ✔✰*CH3 CH CH2 CH3CH3 CH CH2 CH3CH2NO2CH2NH2H2/ NiCH3 CH CH2 CH3+HNO2CH2CH3 CH CH2 CH3H2OCH2OH(A)*CH3 CH CH2 CH3CH2+ChuyÓn vÞCH3+CCH3CH2 CH3OHH2OCH3CCH3CH2 CH3 2.CH3CH2OCH2 CH2 CH2OCH3OHBrCCHOCH2CCH3CH2 CH2 CH22) H2OO(C)BrBrOCH3H2OCCH3HBrOH(B )OCH31) CH3MgBrCH3 CBrOCH3 CBrCH2 CH2C(E )Br(D )CH3+CH3 CCH(F )CH2 CH2BrOHCH3H2OCCH3++HCH3Br+CCH3 CCHCH2 CH2CH3CH3Br(ChuyÓn vÞ )A : 5-brom – 2 – pentanol ;D : 2 – xiclopropyl – 2 – propanolTên g i :Câu III:ph n ng v i yi u ki n :1. Hãy ngh sa) t etylen và các ch t vô c t ng h p các h p ch t sau và s p x p chúng theo th t t ngsôi:d n nhi tC2H5OCH2CH2OCH2CH2OH (Etylcacbitol)OOONH;DioxanMopholinb) T benzen ho c toluen và các ch t vô c t ng h pc cácd c ch t sau: Axit 4-amino-2- hidroxibenzoic; axit 5-amino – 2,4 – dihidroxibenzoic.2. a) Dùng công th c c u t o, hãy hoàn thành st ng h p sau ây: ✥✮✥✛✛✓✤✪✘★✛✜✛✚✛✛✁ơ✂✙✙✗✄✦✘ơ✜✢✢✆☎✛✁✕✂✙✦✛ơ✢ư✢✒✙ư✢✂✙✘✛✔✤ơ✛✢HOSO 2 ClC 6 H 5 NH 23→D→ C8H8O4NSCl → B COCl2 + CH3OH → C2H3O2Cl NH+H3O→ C6H8O2N2S.✪ư★✚✪✘b) Gi i thích h ng c a ph n ng t o thành C8H8O4NSCl và C6H8O2N2S.L i gi i:✔✯✰2→ C2H5OH1. a) CH2=CH2 t 0 ,pH O, H + ,O2/AgCH2CH2CH2CH20tOC2H5OHH3O+CH2CH2OHC2H5OCH2 CH2OH3O+CH2CH2OCH2CH2OHC2H5O(A) CH22H3O+CH2H2SO4HOCH2CH2OCH2CH2OHtO2NH3CH2CH2ONhi t ✁sôi:✂1) H2SO4HOCH2CH2NH-CH2CH2OHH2OO0OO(B)NH ( C)2) Na2CO3A > C > B.b)COOHNO2HNO3NH2Sn/ HClOHHNO2OHCO2,OHt0,pH2SO4, t0NO2NH2COOHNH2OHHNO2NH2COOHCOOHOHCO2,HOOHOHOH Sn /HClHNO3H2SO4, t00t ,pNH2NH2H 2NO2 NOHOHOHho c✄CH3CH3COOHNO20Sn / HClNO2COOHNH2NO2K2Cr2O7H+HNO3H2SO4, tCOOHOHHNO2NH2NO2OHCOOHCOOHOHHNO3OHSn / HClH2SO4O2NH2NOHOH2. a) COCl2 + CH3OH → CH3O-COClNHCOOCH3C6H5NH2NHCOOCH3HOSO2ClCH3OCOClNH3NHCOOCH3NH2+H3Od−(B)SO2Cl(C)SO2NH2(D)SO2NH2(E) b) –NHCOOCH3 nh h ng o, p; do kích th c l n, tác nhân l n nên vào v trí p.–NHCOOCH3 este-amit th y phân thành CO2↑ , còn – SO2NH2 b n h n.Câu IV:TRF là tên vi t t t m t homon i u khi n ho t ng c a tuy n giáp. Th y phân hoàntoàn 1 mol TRF thuc 1 mol m i ch t sau:NCH2-CH-COOHNH3 ;; HOOC-CH2-CH2-CH-COOH ;NH2COOHNH2NN(Pro)(His)(Glu)HHTrong h n h p s n ph m th y phân không hoàn toàn TRF có dipeptit His-Pro. Ph kh il ng cho bi t phân t kh i c a TRF là 362 vC. Phân t TRF không ch a vòng l n h n 5c nh.1. Hãy xác nh công th c c u t o và vi t công th c Fis c a TRF.2. i v i His ng i ta cho pKa1 = 1,8 ; pKa2 = 6,0 ; pKa3 = 9,2. Hãy vi t các cân b ngi n ly và ghi cho m i cân b ng ó m t giá tr pKa thích h p. Cho 3 bi u th c:pHI = (pKa1+pKa2+pKa3) : 3 ; pHI = (pKa1+pKa2) : 2 ; pHI = (pKa2+pKa3) : 2 ;bi u th c nào úng v i His, vì sao?3. Hãy ngh sph n ng v i yi u ki n t ng h p axit (D, L) – glutamic thidrocacbon ch a không quá 2 nguyên t cacbon trong phân t .L i gi i:1. *T d ki n th y phân suy ra 2 công th c Glu-His-Pro và His-Pro-Glu ( u có 1 nhóm–CO – NH2)* T M = 362 vC suy ra có t o ra amid vòng (lo i H2O)* T d ki n vòng ≤ 5 c nh suy ra Glu là aminoaxit u N và t o lactam 5 c nh, còn Pro làaminoaxit u C và t o nhóm – CO – NH2.V y c u t o c a TRF:HN CH CO-NH CH CO N CH CO-NH2✁ ✁✂✁✂✂✂ ✁✂✄✗✮✥✄✗✛✛✚✚✔✕✕✩✛✙ư✢✫✩✂✪✡✚✢✗ư✡✬✚✛✬✘★✢✔ơ✙✛✗✘✓✘✚✔ơ✗✡★☎ư✩✛✖✆✮✖✛✁✘✓✢✕✮✘✛★✥✮✥✛✛✓✤✪✘★✛✜✛✚✛✂✛✁✦ơ✢✘✬✯✬✰✁✝ ✞✄✁✟✝✁  ✝ ✞✁✆ ✡ ✁ ✠  ✠✄CH2ONNHCông th c Fis :✂✟NH2CONCONHOHNHCOHCH2NNH2. Cân b ng i n ly c a His:☛✁ ✄H COOH+COO+HH3 N-HCH2HH3 N+-HCH2(1)++HH3 N+HNNNH(+2)CH2(3)NNHNHNH(+1)1,8HH2N+-HCH2(2)+HNCOOCOO6,0(-1)(0)(ho c vi t 3 cân b ng riêng r ; không c n công th c Fis )* pHI = (pKa2 + pKa3) : 2 là úng,vì phân t His trung hòa i n ( i n tích = 0) n m gi a 2 cân b ng (2) và (3)3. T ng h p axit (D,L)-glutamic✄ ✁☛✠✂✟✁✂✁ ✁ ☛✞☛✄☎HCN→HC ≡ CH2→ NC – CH2– CH2– CH=ONC – CH = CH2 xt, t 0CO, HHCN, NH 3→NCC NCH2 CH2 CH1) H2O, OHCOOHHOOC CH2 CH2 CH+2) H3ONH2NH2Câu V:isaccarit X (C12H22O11) không tham gia ph n ng tráng b c, không b th y phân b ienzim mantaza nh ng b th y phân b i enzim emulsin. Cho X ph n ng v i CH3I r i th yphân thì chc 2,3,4,6-tetra-O-metyl-D-guloz . Bi t r ng: D-guloz là ng phân c uhình C3 và C4 c a D-glucoz ; mantaza xúc tác cho s th y phân ch liên k t α -glicozit,còn emulsin xúc tác cho s th y phân ch liên k t β -glicozit.1. Vi t công th c l p th c a X.c chuy n hóa theo 2 h ng sau:2. Deoxi- D-guloz A (C6H12O5)✪☎✘✚✓☛✔ư✚✓✪☛✗✛✘★✤✖ư✛✢✚✙ơ✤ơ☞✗✚☛✚ơ☎☞✗✚☎☞✮✗✘✭✚✮✛ưươHIO4CH3OH, H+A1) LiAlH4C2) H2O+H3ODGlixerin, 3-hidroxipropanalB✘✓KOHC6H11BrO4 (E)HBr✙✛★✢C6H10O4 (F) H2O/ DCl hçn hîp G✚a) Xác nh công th c c u t o c a A.b) Vi t công th c c u t o c a B, C, D, E, F.c) Xác nh công th c c u t o các ch t có trong h n h p G, bi t phân t kh i c a chúngu l n h n 160 và nh h n 170 vC.L i gi i:1. *T D-glucoz suy ra c u hình c a D-guloz . X không kh nên có liên k t 1,1-glicozit.* S th y phân ch b i emulsin ch ng t t n t i liên k t 1 β -1 β ’-glicozit.✔✗✙✘✚✔✙✛✙✩✥✡✬✔✛✗✘✓★✛✞ơ✚✢ơ✯✰✝✂✡✂✄✂✆✄✝✞✟✟☎    CH2OHOHOOHOHOHOHOCH 2OOHOHCH2OHHOOHOHOOCH2OHO OHOHho c2. *a) b) T hOHng chuy n hóa th nh t xác✄✝✁✝✂✟✡✁ nh✁✁☎c công th c c u t o c a A.✟ ✡✄CH2OHOCH2OHCH2OHOOHOOHCH3OHHHOHIO4OHHOCOCH3+OHHOC(C)CH2OHOHBr HOOHBr(B)(A)CH2OHCH2OHOOLiAlH4OCH3HOCHOCCH2OHOCH3H3OCH2OHCHOHCH2OH(D)CHO+ CH2CH2OHCH2OHOHO+HOCH2HOCH2(C)(E)OHKOHBrOHOH2O/ DCl(E)OH(G)(F)OHHOD + HClc) H2O + DCl++Vì H ho c Du có th t n công electrofin, sau ó H2O ho c HOD t n công nucleofinc c 4 ch t:nên thu✁✄✁✁✁☎✑✝✡✡✁✄✡ CH2OHCH2OHOHOOHOCH2OHCH2OHOHOOHOH(G1) 164CHDCH2OHOHODODCHDCH2OHOOHOH(G2) 165(G4) 166(G3) 165B ng B. Ngày thi: 13/3/2003✑Câu III:(CH3)3C - OHH++- H2OCH3 CHCH3+CH2 CCH3CH3CH3CH3OHCH3OCH3 CCH3OH(A)CH3+- H2OCH3✁H(B)✁(CH3)3C+ b n h n +CH3 ; (CH3)3C – OH c ng k nh h n CH3 – OHVì v y, ph n ng chính là:CH3✂✑✆☎✂✟H++(CH3)3C + CH3OHCH3 CO(A)CH3CH3+CH3(CH3)3C + CH3 COHH(CH3)3C + CH2 COCH3 CCH3CH3+CH3CH3+CH3CCH3+CH2 C(CH3)3CCH3 (B)CH3H+(CH3)3CCH3CH3H+CH3 CCH3(D)CH3OHCH3CH3CH2CCH3CHO-CH3 (C)CCH3CH3  ☎S GIÁO D C VÀ ÀO T OT NH LONG AN✁✂K THI CH N H C SINH GI I C PL P 12 THPT N M 2011 (VÒNG 1)✄✆✟✂✆✠✝✞✡THI CHÍNH TH C☛☞✌(B NG A)Môn: HÓA H CTh i gian: 180 phút (không k giaoNgày thi: 06/10/2011✆✎✏✑)✍Cho kh i lng mol (mol/gam): H =1, N = 14, O = 16, Cl = 35,5, Cu = 64, Ca = 40,Mg = 24, Al = 27, Fe = 56, C = 12, Na = 23, K = 39Câu 1: (2 i m)T ng s h t proton c a nguyên t nguyên t (A)và nguyên t nguyên t (D) là 42,(A) và (D) có cùng s th t nhóm và 2 chu kì k ti p nhau trong b ng tu n hoàn, phânt h p ch t t ob i (A) v i (D) là mu i.a.Xác nh nguyên t (A), (D); vi t công th c hidroxit t ng ng v i oxit cao nh tc a (A), (D).b.T phân t h p ch t quan tr ng c a (A) và phân t h p ch t c a (D) hãy vi t m tph ng trình ph n ng i u chn ch t (A) trong phòng thí nghi m.Câu 2: (2 i m)2.1. Cho m t dung d ch ch a NH4Cl 0,1M và NH3 0,1M bi t h ng s axit Ka c a+NH4 : 5.10-10, tính pH c a dung d ch trên.2.2. Th c nghi m cho bi t t cc a ph n ng: 2Ak + BkCk + Dkc tính2ph n ng, [A], [B] l n l t làtheo bi u th c v= k.[A] .[B]; trong ó k là h ng s t cn ngmol/lit c a A, B.T cc a ph n ng trên t ng ho c gi m bao nhiêu l n khi:t ng n ngA c ng nh B lên 2 l n; gi m áp su t c a h 3 l n.Câu 3: (2 i m)3.1. Vi t ph ng trình ph n ng d ng ion thu g n cho m i tr ng h p sau:a. Dung d ch FeCl3 tác d ng v i dung d ch Na2CO3.b. Dung d ch HNO3 tác d ng v i FexOy t o ch t khí NO.3.2. Cho 200ml dung d ch ch a ng th i K2CO3 0,001M và KOH 0,018M vào200ml dung d ch ch a ng th i HCl, HNO3, H2SO4 có cùng n ng0,01M. Tìm pHc sau ph n ng.c a dung d ch thuCâu 4: (2 i m)4.1. Tr n l n 10,7g NH4Cl v i 40g CuO trong m t bình kín sau ó nung nóngcác ph n ng x y ra hoàn toàn. Vi t ph ng trình ph n ng x y ra và tìm kh i l ng c ach t r n khan sau ph n ng.4.2. Khôngc dùng thêm hóa ch t nào khác hãy trình bày cách nh n bi t các ch tr n riêng bi t: NH4Cl, CaCO3, NaHCO3, NH4NO2, (NH4)3PO4, vi t ph ng trình ph nng hóa h c ã dùng.Câu 5: (4 i m)✓✔✒✖✕✗✘✙✚✘✛✧★✙✜✣✕✛✢✘✛✣✩✤✘✤✥✦✘✪✘✤✜ươ✜✩★✚✭ư✛ơ✧✥★✜✕✮✰✤✕✚ơ✛✧★★✚✤✯✱✖✕✯✪✜✚✢✤✲✘✚✪✱✤✘✕✯✚✥✜✕ư✧✖✜✕✲✘✘✕✯✥✜✦ư✧✳✕✯✚✘✕✯✚✥✜✴✵✥✦✳✴✕✖✯✶ư✦✥★✚✱✦✕✤ươ✥✪✜✙✸✪✮✩✷ư✍✧✪✸✩✙★✳✪✜✕✍✳✪✚✜✪✕ư✳✕✧✍✥✕✯✜✖✕✖✯✥★✜✹✩✥✤✺✥✕✺✱✜✮ư✧✯ươ✥✜✕✕✥✘ư✧✚✜★✻✤ư✤ơ★✥✕✖✕1 ✳5.1. Cho h n h p (A) g m các ch t CaCO3, MgCO3, Na2CO3, K2CO3 trong óNa2CO3 và K2CO3 l n l t chi m a% và b% theo kh i l ng c a (A), bi t trong i u ki nc a thí nghi m khi nung (A) ch có ph n ng phân h y c a CaCO3, MgCO3. Nung (A)c ch t r n (B) có kh i l ng b ng 80% kh i l ng c a (A) tr cm t th i gian thukhi nung,hòa tan v a h t 10g (B) c n 150ml dung d ch HCl 2M. Nung (A) n kh il ng không i thuc ch t r n (C). Vi t toàn b các ph n ng ã x y ra và l p bi uth c tính ph n tr m kh i l ng c a (C) so v i (A) theo a và b.5.2. H p ch t MX2 có trong t nhiên. Hòa tan MX2 b ng dung d ch HNO3 d m t ítso v i l ng c n tác d ng ta thuc dung d ch Y, khí NO2 ; dung d ch Y tác d ng v iBaCl2 t o k t t a tr ng không tan trong HNO3, dung d ch Y tác d ng v i NH3 d cho k tt a màu nâu . Xác nh công th c phân t c a MX2 và vi t các ph ng trình ion trongcác thí nghi m nói trên.Câu 6: (2 i m)6.1. S p x p các ch t sau theo chi u t ng d n t trái qua ph i (không gi i thích):a. Nhi tsôi : H2O, H2S, CH3OH, C2H6, CH3F, O- O2NC6H4OH.b.L c axit: CH2=CHCOOH,CH≡CCOOH, CH3CH2COOH, H2O, CH3CH2CH2OH,C6H5COOH.6.2. Hai h pch t h u c (A), (B) có cùng công th c phân t C7H7Cl và u khôngtác d ng v i dung d ch brom; hãy xác nh công th c c u t o thu g n c a (A), (B), vi tph ng trình ph n ng c a (A), (B) v i NaOH d (ghi rõ i u ki n ph n ng n ucó).Bi t (A) ph n ng v i NaOH cho mu i h u c , còn (B) tác d ng v i NaOH cho s nc v i Natri cho khí hidro.ph m h u c (C) tác d ngCâu 7: (2 i m)Nhi t phân 1mol hidrocacbon (A) cho 3 mol h n h p khí và h i (B).t cháy10,8g (B) r i h p th toàn b s n ph m cháy vào dung d ch ch a 0,3 mol Ca(OH)2 và0,35 mol NaOH sinh ra 20g k t t a. Xác nh công th c phân t c a (A), t kh i h i c a(B) so v i hidro.Câu 8: (4 i m)8.1.Vi t ph ng trình ph n ng cho ssau:✷✧★✦✚ư✧✤✘✱✯✥ ✍✕ư✕✧★ư✜✧✚✚✺✘ư✧✤✕✰✱✚✲✘ư✧✚ư✩✖✕✭✤✦✪✕✤✘✖ư✧✕✜✗✕✦✴✧✩ưư★✘ư✺✧✤✕✱✜✕✕✲ư✧✪ư✪✪✕✻✪✪✺✁✥✩✸✚✚✥✢✦✤✯✚★✧✙✧✜✛✸✚✸✩✤ư✯✩ư✤ơ✖✕✺✤✱✕★✰✴✦✭✥✥✯✢✧✸ư★✩ơ✥✤✜✕✜✥✄ơ✂✪✩✘✕ư✧★✮✕✰ơ✂✕✙ư✩✸✛✜✚✜ơ✂✪✰✚✤✱✸✥✜✤✩✥✩✖✕✱✷✧ơ☎✘✳★✸✯✥✤✩✪✄✚✕✪✜✜✛✚✘ ơ✚✖✕✳✤ươ✥✜ơ✕Trùng h p✍CH 3OHH 2SO 4NaOH,tCuO,tHCNC5 H10 02 → A → B → C → D → E →H O+1700 CH SO ,t 00032D48.2.t cháy hoàn toàn h p ch t h u c (X) n ch c cho CO2 và H2O; chov i NaOHi u ki n thích h p thuch nh p27,45g (X) tác d ng hoàn toàn v as n ph m (Y).t cháy hoàn toàn (Y) thuc 23,85g ch t r n (Z) nguyên ch t cùngh n h p khí và h i (T). H p th toàn b (T) vào dung d ch ch a 75,85g Ca(OH)2 sinh ra70g k t t a ng th i kh i l ng bình ch a t ng thêm75,6g so v i ban u. Hãy xác nhcông th c c u t o c a h p ch t h u c (X).----- H T ----c mang B ng h th ng tu n hoàn)(H c sinh không✘☎✧✸✥✄✷☎✧★✭✕✚ơ✂✩✣✘✕ơ★✸✕ư✕ơ✜✰✱✧✧★✯✪✕✺ư✧✷✧★✜✳✤✚✜✕★✍✙✚✘✧ư✧★✜✶✴✩✕✦✕✪ơ✆✝✞✟✠✡☛☞✌H và tên thí sinh ……………………………………. S báo danh: ……………✮✘2  S☎GIÁO D C VÀ ÀO T O✁✂K THI H C SINH GI I C P T NH L P 12-VÒNG1(B NG A)Môn: HÓA H CNgày thi : 06/10/2011✄✆LONG AN✝✞✆✟✠✡ƯHNG D N CH M✠☞✞✂THI CHÍNH TH C☛☞✌CÂUN I DUNG✍I M✎T ng s h t proton c a nguyên t nguyên t (A)và nguyên t nguyên t(2 ) (D) là 42, (A) và (D) có cùng s th t nhóm và 2 chu kì k ti p nhautrong b ng tu n hoàn, phân t h p ch t t ob i (A) v i (D) là mu i.a.Xác nh nguyên t (A), (D); vi t công th c hidroxit t ng ng v ioxit cao nh t c a (A), (D).b.T phân t h p ch t quan tr ng c a (A) và phân t h p ch t c a(D) hãy vi t m t ph ng trình ph n ng i u chn ch t (A) trongphòng thí nghi m.1✗✘✙✚✛✘✛✘✜✘✥✦✕✜✛✪✢✧✣★✙✘★✤✣✤✩✤✘✜ươ✜✩✚✭✛✤✧✯★ư✮ơ✥✚✜✛✕✰✤✕ơ✧★✚★✱✑a. G i Z, Z/ l n l✏✔Z + Z/ = 42t là s proton c a (A),(D)✓ư✕0,25G a s Z< Z/ lýlu n có Z = 17; Z/ = 25 (A): Cl; D: Mn2 26 252 26 2652C u hình electron (A): 1s 2s 2p 3s 3p ; (D): 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s✘✖✙2.0,25✚✗✛Công th c hidroxit t✜ư2.0,25ng ng oxit cao nh t: HClO4; HMnO4ơ✜b.16 HCl + 2 KMnO42.0,25★5Cl2 + 2MnCl2 + 2KCl + 8H2O0,252.1. Cho m t dung d ch ch a NH4Cl 0,1M và NH3 0,1M bi t h ng s axitKa c a NH4+: 5.10-10, tính pH c a dung d ch trên.(2 )2.2. Th c nghi m cho bi t t cc a ph n ng: 2Ak + BkCk + Dk2c tính theo bi u th c v= k.[A] .[B]; trong ó k là h ng s t cph nng, [A], [B] l n l t là n ngmol/lit c a A, B.T cc a ph n ngtrên t ng ho c gi m bao nhiêu l n khi: t ng n ngA c ng nh B lên 2l n; gi m áp su t c a h 3 l n.→ NH3 + H3O + ho c t ng2.1. Vi t cân b ng NH 4+ + H 2 O ←ng2✯✜✪✜✤✚✚✢✱✤✲✘✪✘✕✯✚✥✜✖✕ư✧✜✕✲✘✘✕✯✥✳✜✦ư✧✕✯✚✘✕✯✚✥✜✳✴✵✦✥✥✦★✤✚✱✴✕✯✶ư✦✲✵ươ✕ươc pH = 9,30Tìm2.2. T c ban u v = k.[A]2.[B]Khi [A], [B] u t ng 2 l n v/ = k.[2A]2.[2B] = 8k.[A]2.[B] = 8vKhi gi m áp su t xu ng 3 l n có ngh a là gi m [A] và c [B] xu ng 3 l n✕ư✧✘✕✯✕✕✰✦✴0,50,50,5✦✢✥★✘✦✥✥✘✦2111v// = k  A   B =v273  3 3 3.1. Vi t ph ng trình ph n ng d ng ion thu g n cho m i tr ng h p sau:a. Dung d ch FeCl3 tác d ng v i dung d ch Na2CO3.(2 )b. Dung d ch HNO3 tác d ng v i FexOy t o ch t khí NO.3.2. Cho 200ml dung d ch ch ang th i K2CO3 0,001M và KOH✤✜ươ✥✜✪✙✸✪✮✩✷ư✍0,5✧✪✸✩✙★✳✪✜✕✍3 ✳0,018M vào 200ml dung d ch ch a ng th i HCl, HNO3, H2SO4 có cùng0,01M. Tìm pH c a dung d ch thuc sau ph n ng.n ng3.1.3CO32- + 3H2O + 2Fe3+ 3CO2 + 2Fe(OH)3.3FexOy+ (12x- 2y)H+ + (3x-2y) NO3- 3xFe3+ + (3x-2y)NO + (6x-y)H2O3.2.H + + OH − → H 2 O và H + + CO32− → CO 2 + H 2 OTìmc trong dung d ch sauph n ng  H +  = 0,01MpH = 24.1. Tr n l n 10,7g NH4Cl v i 40g CuO trong m t bình kín sau ó nung4nóng các ph n ng x y ra hoàn toàn. Vi t ph ng trình ph n ng x y ra(2 )và tìm kh i l ng c a ch t r n khan sau ph n ng.4.2. Khôngc dùng thêm hóa ch t nào khác hãy trình bày cách nh nbi t các ch t r n riêng bi t: NH4Cl, CaCO3, NaHCO3, NH4NO2,(NH4)3PO4, vi t ph ng trình ph n ng hóa h c ã dùng.✪✜✕✍✳✕✕✯✚ư✧✪✯✖✜✪✥✹✕ư✧✥✜✩✕✥✘ư✜✕✤✤✚ư✯✥✧★✜✺ư✥✧✺0,52.0,250,250,25✕ơ✥✜✥✜★★0,5✻✱✤ươ✥✜✮✕4.1. Vi t các ptp✤ưNH 4 Cl → NH 3 + HClt00,252NH 3 + 3CuO → N 2 + 3H 2O + 3Cut02HCl + CuO → CuCl2 + H 2Ot→ N 2 + 4H 2O + 3Cu + CuCl 22NH 4 Cl + 4CuO 0✖u).(ho c có th vi t ptp cu i thay cho 3 ptpKh i l ng ch t r n sau ph n ng g m t ng kh i l ng c a Cu, CuCl2,CuO d : m = 8 + 13,5 + 19,2 = 40,7g .4.2. Vi t 5 ptp nhi t phân các mu i kém b n nhi t ã cho:NH4Cl NH3 + HCl(NH4)3PO4 3NH3 + H3PO4 (có th thay H3PO4 b ng HPO3 hay P2O5)NH4NO2 N2 + 2H2OCaCO3 CaO + CO22NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2✵✤ư✘ư✕✦✳✘ư✧★✺✥✜✗✘ư✧✚0,25ư✤ư✱✘✰✱✕✖✲✁ ✙✙✄Trình bày tóm t t cách nh n bi t d a vàonung nh n bi t h p lí✚✘✚✆0,25c i m tr ng thái c a các s n ph m sau☎✕✂✁✙5.0,25✝✘✓✳5.1. Cho h n h p (A) g m các ch t CaCO3, MgCO3, Na2CO3, K2CO3trong ó Na2CO3 và K2CO3 l n l t chi m a% và b% theo kh i l ng c a(4 )(A), bi t trong i u ki n c a thí nghi m khi nung (A) ch có ph n ngphân h y c a CaCO3, MgCO3. Nung (A) m t th i gian thuc ch t r nhòa(B) có kh i l ng b ng 80% kh i l ng c a (A) tr c khi nung,tan v a h t 10g (B) c n 150ml dung d ch HCl 2M. Nung (A) n kh il ng không i thuc ch t r n (C). Vi t toàn b các ph n ng ã x yra và l p bi u th c tính ph n tr m kh i l ng c a (C) so v i (A) theo a vàb.5.2. H p ch t MX2 có trong t nhiên. Hòa tan MX2 b ng dung d ch5✷✜✧★✕✦✤✕✚✱✧✤✚✘✱✯✭ư✧✲✘✤✧✧✦✕✖✻✗✕✜✧ư★ưư★✍✕✚ưư✴✢✤✘ư✧★✩✖✺✕✯✥✚✜✧✕✺✦✚✥✪✧✧ ✚✘ư✰ư✜✤✘✕✥✩✲✪4 HNO3 d m t ít so v i l ng c n tác d ng ta thuc dung d ch Y, khíNO2 ; dung d ch Y tác d ng v i BaCl2 t o k t t a tr ng không tan trongHNO3, dung d ch Y tác d ng v i NH3 d cho k t t a màu nâu . Xácnh công th c phân t c a MX2 và vi t các ph ng trình ion trong các thínghi m nói trên..ư✯✩ư✪✧✸✪✸✜✸✕✩✪✕✦✛✙✩✤✚ư✚ư✪✺✤✤✧✚ư✕✁ơ✱ 5.1. Vi t các ptpCaCO3 CaO + CO2MgCO3 MgO + CO2CaCO3 + 2 HCl CaCl2 + CO2 + H2OMgCO3 + 2 HCl MgCl2 + CO2 + H2ONa2CO3 + 2 HCl 2NaCl + CO2 + H2OK 2CO3 + 2 HCl 2KCl + CO2 + H2OCaO + 2HCl CaCl2 + H2OMgO + 2HCl MgCl2 + H2OS mol HCl bài cho : 0,3 mol; ch n 100g (A) 80g (B) nHCl= 2,4 molth y s mol HCl p v i (A) hay (B) hay (C) làDùng nh lu t b o toàn ch t8.0,25✁0,25✂✄✂✜✜☎✆✝✟✠✞✞✁✂nh nhau; kh i l✁ng CO2 là :✡✁b  a1, 2 − + .44 106 138 0,25b  a+1, 2 − mC 106 138  = 1− 44 ho c h th c t ngngmA1005.2. Xác nh MX2 là FeS2FeS2 + 14H + + 15NO3− → Fe3+ + 2SO 42− + 7H 2O + 15NO 2ơ✜0,25✜☞☛✌ơ✁✁☎0,254.0,25Ba 2+ + SO 42− → BaSO4NH3 + H + → NH 4+3NH3 + 3H 2 O + Fe3+ → 3NH 4+ + Fe ( OH )36.1. S p x p các ch t sau theo chi u t ng d n t trái qua ph i (không gi ithích):(2 )a. Nhi t sôi : H2O, H2S, CH3OH, C2H6, CH3F, O- O2NC6H4OH.b.L c axit: CH2=CHCOOH,CH≡CCOOH, CH3CH2COOH, H2O,CH3CH2CH2OH, C6H5COOH.6.2. Hai h pch t h u c (A), (B) có cùng công th c phân t C7H7Cl vàu không tác d ng v i dung d ch brom; hãy xác nh công th c c u t othu g n c a (A), (B), vi t ph ng trình ph n ng c a (A), (B) v i NaOHd (ghi rõ i u ki n ph n ng n u có).Bi t (A) ph n ng v i NaOH chomu i h u c , còn (B) tác d ng v i NaOH cho s n ph m h u c (C) tácc v i Natri cho khí hidro.d ng6✺✤★✰✴✦✭✥✥✜✱✕✯✢✧✕★✰ơ✂✸✮✪✤ư✕✕✰✱ư✥ư✧✕ơ✥✜ơ✂✸✩✚✘✜✤✸✪✜✜★✚✤✩✛✥✜✥✩✄✂ơ✩6.1.a. C2H6, CH3F, H2S, CH3OH, H2O, 0-O2NC6H4OHb. C3H7OH, H2O, C2H5COOH, CH2=CHCOOH, C6H5COOH, CH≡CCOOH.6.2.Xác nhVi t ptp✜✜☎ ✁✙✩✡✁0,50,5c công th c c u t o c a (A) là ClC6H4CH3 c a (B) là C6H5CH2Cl✌✞✎✏✏2.0,255 t −pCH3C6 H 4 Cl + 2NaOH → CH3C6 H 4 ONa + NaCl + H 2 O0tC6 H 5CH 2 Cl + NaOH → C6 H5CH 2OH + NaCl02.0,25Nhi t phân 1mol hidrocacbon (A) cho 3 mol h n h p khí và h i (B). tcháy 10,8g (B) r i h p th toàn b s n ph m cháy vào dung d ch ch a 0,3(2 )mol Ca(OH)2 và 0,35 mol NaOH sinh ra 20g k t t a. Xác nh công th cphân t c a (A), t kh i h i c a (B) so v i hidro.S mol : CaCO3: 0,2 molOH: 0,95 mol7✱✷✧ơ✘☎✳✜★✸✯✥✪✄✤✛✚✘ ơ✚✚✕✜✪✜✩✘CO2 + OH − → HCO3−Vi t 2 ptp :✤2.0,25CO2 + 2OH − → CO32−ưTìmc t l mol C:H = 5:12 công th c phân t c a (A): C5H12Tìm t kh i g i c a (B) so v i hidro: 128.1. Hoàn thành ph n ng d i d ng CTCT thu g n cho ssau:8Trùng h pCH OHH SONaOH,tCuO,tHCND→ A → B → C → D → E →H O170 CH SO ,t(4 ) C5 H10 02 t cháy hoàn toàn h p ch t h u c (X) n ch c cho CO2 và8.2.H2O; cho 27,45g (X) tác d ng hoàn toàn v av i NaOHi u ki nthích h p thuc h n h p s n ph m (Y).t cháy hoàn toàn (Y) thuc 23,85g ch t r n (Z) nguyên ch t cùng h n h p khí và h i (T). H pth toàn b (T) vào dung d ch ch a 75,85g Ca(OH)2 sinh ra 70g k t t ang th i kh i l ng bình ch a t ng thêm75,6g so v i ban u. Hãy xácnh công th c c u t o c a h p ch t h u c (X).✕ư✧✱ ✘ ✜ơ✚2.0,25✛0,75✚✩0,25✳✥✜ư✩✙✮ơ✕✍00✜2+43003✘☎2✧★ơ✂✸✧✕ư✕ư✧✧✷★✸✧✥✄✕✪✚ơ✜✩✣✕✰✱✘☎★✯✕✭✺4✷✧ơ★✜✤✚✳✕✕✍✘✪ư✜✧✜★8.1 Vi t các ptp✤ư✙✚✴✧✩★✶✕✦ơd ng công th c c u t o thu g n✣✙✜★✙✮→ CH 3COONa + HOCH ( CH3 )2CH3COOCH ( CH3 )2 + NaOH t00,25t→ OCH ( CH3 )2 + Cu + HO 2HOCH ( CH 3 )2 + CuO 00,25HCN→ ( HOOC )( OH ) C ( CH3 )2OCH ( CH3 )2 H O+0,253( HOOC )( OH ) C ( CH3 )2 → CH 2 = C ( CH3 ) COOH + H 2OH 2SO 41700 c0,25H 2SO 4→ CH 2 = C ( CH 3 ) COOCH3 + H 2OCH 2 = C ( CH3 ) COOH + CH 3OH ←0 0,25tnCH2=C(CH3)COOCH3t-xt[ CH2-C(CH3)]n0,25COOCH38.2Vi t 3 ptpCO2 + HO- HCO3- ; CO2 + 2HO- CO32- ; CO32- + Ca2+ CaCO3c s mol c a Na2CO3 là 0,225 mol NaOH là 0,45 mol; s molTìmCa(OH)2 là 1,025 molnC(X) = s mol C c a Na2CO3 + s mol C c a CO2 = 1,35 + 0,225 = 1,575nH(X) = s mol H c a H2O – s mol H c a NaOH = 1,8 – 0,45 = 1,35✤ư✕ư✧✘✘✘✚✘✚✘✚✘3.0,2502,50,25✚✚0,256 T k t qu trên tìmc nO(x) = 0,45L p t l mol C:H:O = 7:6:2 (ho c lý lu n t✭✤✻✥✕ư✱ 0,25✧✵✻ương✕ưng)ơ0,250,25Lý lu n tìm công th c phân t : C7H6O2Công th cc u t o: HCOOC6H5 .✻✜✜★✛0,25✙ Thí sinh có th gi i theo nh ng phtính tr n i m.✁ ✡✂✄ơng pháp khác v i h✆✄✆ng d n ch m – úng v n✝✞✟✠✟7  ✁ ✁THINGH HS GI ING B NG SÔNG C U LONG✂ ☎✄✆✝Câu I. (2.5 điểm)1. (1,5 ) Các vi h t có c u hình electron phân l p ngoài cùng: 3s2, 3p4, 3p6 là nguyên t hay ion? T i sao?Hãy d n ra m t ph n ng hoá h c ( n u có ) minh ho tính ch t hoá h c c tr ng c a m i vi h t.Cho bi t: Các vi h t này là ion ho c nguyên t c a nguyên t thu c nhóm A và nhóm VIII(0).2. (1 ) Trong s các phân t và ion: CH2Br2, F-, CH2O, Ca2+, H3As, (C2H5)2O, phân t và ion nào có th t omô t s hình thành liên k t ó.liên k t hi ro v i phân t n c? Hãy gi i thích và vi t s✠✞✡✟✟☛✑☞✠✍✞✒✞✏✌✟✓✏✟✎ư✗✕✖✘✓✟☛✕✌✘✞✒✟☛☛✑✑✞✡✡✑✍✞✚✍✞ơ☛ư✛Câu II. (3 điểm):1. (1đ) Dùng m t l ng v a dung d ch axit sunfuric 20% un nóng hòa tan úng 0,2 mol CuO. Sau ph nng làm ngu i dung d ch thuc t i 10oC. Tính kh i l ng mu i k t tinh ng m n c CuSO4.5H2O thoát rakh i dung d ch. Bi t r ng tan c a CuSO4 10oC là 17,4 gam.2. (2đ) Dung d ch bão hòa H2S có n ng 0,100 M.H ng s axit c a H2S: K1 = 1,0 × 10−7 và K2 = 1,3 × 10−13a) Tính n ng ion sunfua trong dung d ch H2S 0,100 M khi i u ch nh pH = 3,0.ban u c a m i ion u b ng 0,010 M. Hoà tanb) M t dung d ch A ch a các cation Mn2+ và Ag+ v i n ngH2S vào A n bão hoà và i u ch nh pH = 3,0 thì ion nào t o k t t a.Cho: TMnS = 2,5 × 10−10 ; TAg2S = 6,3 × 10−50✞✞✞✒✞✍✜✌ư✢✕✣✘✞✤✜✎✌✣✑✡✜ưưư✦✥✞✧✣✌✕✚✞✣✦✑✘✡✌✘✕★✚✞✞✌✣✩★✡✌✣✚✞✎✞✑✦✞✕✖✑★✞✪✌✞✟✩✕Câu III:C+DCho ph n ng: A + BNg i ta làm thí nghi m v i nh ng n ngkhông i):✍✫✎✬✭✡✚ư✞✑✞✮✞✌khác nhau và thu✍✞✧✭✞c nh ng k t qu sau ây ( nhi t✜ư✮✌✯Nồng độ (mol/l)Thí nghiệmTốc độ (mol/phút)AB10,50,55.10-221,01,030,51,020.10-220.10-2✦✘✑✘✞✍a. Tính h ng s t c✎ng?✑✘✒✞K c a ph n ng trên và vi t bi u th c t c✌✕✎✎✍✌✤✎✘✞b. Tính t c✍ph n ng khi: [A] = [B] = 0,1 mol/l.✌✎Câu IV:Cho bi t: C(r) + ½ O2✑CO(k) có∆G10 = −110500 − 89T ( J )CO2(k) có ∆G 0 = −393500 − 3T ( J )2C(r) + O2 (k)✍✧Hãy tính: Kp c a các ph n ng sau1000K2CO(k)CO(k)(1)✕✎C(r) + CO2(k)½ C(r) + ½ CO2 (k)(2)✍ph n ng. Cho bi t b c c a ph n(a)(b)✕ C(r) + CO2(k)2CO(k)(3)Câu V:Trong tinh th s t α (c u trúc l p phm ng c s .✠ ✒✑✘✤✒✓ng tâm kh i) các nguyên t cacbon có th chi m tâm các m t c a ôơư☛✕✧✟ơ0a. Bán kính kim lo i c a s t α là 1,24 A . Tính ✞✧dài c nh a c a ô m ng c s .✟✕✟✌✟ơ✕0b. Bán kính c ng hóa tr c a cacbon là 0,77 A . H idài c nh a s t ng lên bao nhiêu khi s t α có ch acacbon so v i c nh a khi s t α nguyên ch t.c. Tính t ng t cho s t γ (c u trúc l p ph ng tâm m t), bi t r ng các nguyên t cacbon có th chi m ✥✞✁✂✟✌✣✕✌✎✠ ✡✟✑✠ ✤✑✦✓ơ✒ơư✛ư☛0tâm các ô m ng c s và bán kính kim lo i s t γ là 1,26 A .Có th rút ra k t lu n gì v kh n ng xâm nh c a cacbon vào hai lo i tinh th s t trên. ✧✟ơ✟✑★✒ ✤✍✤✂✒✟✕Câu VI: (2,5 điểm)1. So sánh (có gi i thích) tính baz c a các ch t sau: ( 1,25 )p-metylanilin(A) ; m- nitroanilin (B) ; m-cloanilin (C) ; anilin2. Hãy x p các ch t sau ây theo th t t ng d n v nhi tsôi và gi i thích:(CH3)2CH-CH2-CH3 ; (CH3)4C ; CH3-(CH2)3-CH3 ; CH3-(CH2)2-CH3 và (CH3)2CH-OH✠✍✞ơ✕✑✠★✞✪✂✎✭✞✛✍✌Câu VII: ( 3điểm )1/-( 2 i m ). Th c hi n các chuy n hoá sau b ng ph✦✞✒✭✒✍ng trình ph n ng:ơ✛ư✎PBr3CuO , t+B− H 2O+ O2+ H2CH3-CH2OH → (C) → (B) → (D) → (E) → (F) → (G)OH −0+ IBr(I) ←Br2→ (H)as✑Bi t (F) là CH3-CH2-CH2-COOH✑✞✑★✒2/-( 1 i m ). T But-1-en vi t các ph✍✞ng trình ph n ng i u ch 3-metylheptan-3-olơ✢ư✎Câu VIII:1. a) ch rõ các y u t c u t o làm cho m t s protit tanc trong n c t o thành dung d ch keo (0,5 )c các ipeptit sau(ngoài ra không còn s n ph m nàob) Khi th y phân m t peptit ng i ta ch thukhác): Glu – His , Asp – Glu , Phe – Val , Val – Asp . Pepetit ó có c u t o nh th nào?(0,5 )2. Cho m gam h n h p A g m hai α - amino axit no, m ch h , 1 ch c amin, 1ch c axit, tác d ng v i70ml dung d ch HCl 2M,c dung d ch B.tác d ng h t các ch t trong B c n 150ml dung d chc dung d ch C, cô c n Cc 38,76 gam mu i khan. M t khác, t cháy hoàn toàn mBa(OH)2 1M,gam A, r i cho s n ph m cháy qua bình dung d ch KOH d th y kh i l ng bình t ng 27,48 gam.a) Vi t các ph ng trình ph n ng ?b) Tính % theo kh i l ng t ng ch t trong A ?(bi t t l kh i l ng phân t c a hai amino axit là 1,1866; khi amino axit cháy nit t o thành d ng tdo).✑✘✠✘✞✡✟✞✜✩✟✌ưư✣✄✬✞✞✍✜✕✌ư✩ư✑✠✞✞✟ư✚✧✜✡✟✖✎✑✞✎☎✠✒✪✜✣ư✣✆✣☎✘✞✘✞✜✓✟ư✣ư✄✚✞✜✠✘✍✂✜✣ưư✑✍ơư✎✘✠✜ư✑✢✘✭✧✜✩ơư☛✟✟✕✛Câu IXc m t isaccarit là xenlobioz (C12H22O11).1. Th y phân không hoàn toàn xenluloz ,a) Vi t công th c c u t o xenlobioz .(0,5 )b) So sánh xenlobioz v i mantoz v c u t o và tính ch t hóa h c.(0,5 )2.Polime A t o ra do ph n ng ng trùng h p t monome buta-1,3- ien và Stiren. l y 11,1 gam A ph nng v av i 4,8 gam brom. Tính t l s m t xích buta – 1,3 và stiren trong A, suy ra công th cc ut o c a A.(1 ).✞✞ơ✜✕ơư✑✌✠✞✟ơ✎★✠✠✡✞ơơ✟✏✠✍✞✚✞✟✢✘✞✎✢✍✜✎✡✕✠ ✭✩✎✞✟✕✆áp án  ✁ ✁THINGH H C SINH GI ING B NG SÔNG C U LONGN m h c 2008 – 2009✂ ✆✄☎✝✞✟✠Hướng dẫn chấm Câu I:✠✠1. (1,5đ) C u hình electron c a các l p trong c a các vi h t là 1s22s22p6, ng v i c u hình c a [Ne].ho t ng. Mga) C u hình [Ne] 3s2 ng v i nguyên t Mg (Z = 12), không th ng v i ion. Mg là kim lo icháy r t m nh trong oxi và c trong CO2.2 Mg + O2→2 MgOto2Mg + CO2 → 2MgO + C(0,25)b) C u hình [Ne] 3s23p4 ng v i nguyên t S (Z = 16), không th ng v i ion. S là phi kim ho t ng. S cháym nh trong oxi.S + O2→ SO2(0,25)c) C u hình [Ne] 3s23p6:i) Tr ng h p vi h t có Z = 18. ây là Ar, m t khí tr .✡✡✟✕✕✎✕✠✡✒✡✞✟✎☛✟✎✌✠✍✟✠✡✒✡✞✟✎☛✎✌✟✠✬✜✟ơư✌✆ii) Vi h t có Z < 18. ây là ion âm:- Z = 17. ây là Cl−, ch t kh y u. Thí d :2 MnO4− + 16 H+ + 10 Cl− →✟✆✑✠☛✆☎✠2 Mn2+ + 8 H2O + 10 Cl2 (0,25)✘- Z = 16. ây là S2−, ch t kh t ng i m nh. Thí d :2 H2S + O2→2 S + 2 H2O✞ơ☛✆✟ư✠☎(0,25)★- Z = 15. ây là P3−, r t không b n, khó t n t i.iii) Vi h t có Z > 18. ây là ion d ng:✚✟✆✟(0,25)ơư✆- Z = 19.+✆✠✑✠✡ây là K , ch t oxi hoá r t y u, ch b kh d✩✣☛✞✭✞✭✓i tác d ng c a dòng i n ( i n phân KCl ho cư✕☎✍KOH nóng ch y).✑✠ây là Ca2+, ch t oxi hoá y u, ch b kh d i tác d ng c a dòng i n ( i n phân CaCl2 nóng(0,25)ch y).2. (1đ) Các vi h t CH2Br2, Ca2+, H3As không có nguyên t âm i n m nh nên không th t o liên k t hi ro v iphân t n c.(0,25)Các vi h t F-, CH2O, (C2H5)O có nguyên t âm i n m nh nên có th t o liên k t hi ro v i n c :(0,25)HHOOC2 H5H−(0,5)C = O ... H: F : ...HC = O ... HC2 H5HOHHướng dẫn chấm Câu II:- Z = 20.✡✩✆✣☛✞ư☎✭✞✭✕✍✑✞✭✒✟✟✞✟☛✡☛ư✑✘✞✭✒✟✟✞✡✡✟ư✞1. (1 ) CuO + H2SO40,20,2CuSO4 + H2O0,2(mol)m CuSO4 = 0,2 . 160 =32g0, 2 × 98 ×100= 98g20= 98 − (0, 2 × 98) + (0, 2 × 18) = 82gm ddH 2SO4 =(0,25)m H2O(0,25)n CuSO4 .5H2O = x mol82g H2O + 32g CuSO4(82 – 90x) (32 – 160x)114g dung d ch✣✡ 10oC: 100g17,4g82 − 90x 32 − 160xTa có t l :=→ x = 0,122810017, 4n CuSO4 .5H2O = 0,1228 × 250 = 30, 712g✭ (0,25)(0,25)2. (2 ) a) Tính n ng ion S2− trong dung d ch H2S 0,100 M; pH = 3,0.CH2S = [H2S] = 0,1 M, [H2S] = 10−1 , [H+] = 10−3✞✚✞✌H2S (k)✣H2S (aq)✁H2S (aq)H+ + HS−✁HS−H+ + S2−✁H2S (aq)K1 = 1,0 × 10−7K2 = 1,3 × 10−132 H+✁[S ] = 1,3 × 102−−20+ S2−K =(0,5)[H+]2 [S2−]= K1. K2 = 1,3 × 10−20 (0,5)[H2S]10−1−15(10−3)2 = 1,3 × 10 (M)[H2S]× + 2 = 1,3 × 10−20 ×[H ](0,5)b) [Mn2+] [S2− ] = 10−2 ×1,3 × 10−15 = 1,3 × 10−17 < TMnS = 2,5 × 10−10 không có k t t a(0,25)+ 2 2−−2 2−15−19−50t o k t t a Ag2S[Ag ] [S ] = (10 ) × 1,3 × 10 = 1,3 × 10 > TAg2S = 6,3 × 10(0,25)Hướng dẫn chấm câu 3:✑✕✑✟✕V = k × C Ax × C Bya.V1=k(0,5)x x (0,5)y = 5.10-2V2=k(1,0)x x (1,0)y = 20.10-2V3=k(0,5)x x (1,0)y = 20.10-2V→ 2 = 2x = 1 → x = 0V3V→ 3 = 2y = 4 → y = 2V1→ V2 = k(1,0)0 x (1,0)2 = 20.10-2 → k = 0,2V= 0,2 C B2 (ph n ng có b c = x + y = 2)b. [A] = [B] = 0,1 mol/l → V = 0,2 (0,1)2 = 2.10-3Hướng dẫn chấm câu 4:✍✞(0,5 )✞(0,25 )✞(0,25 )✞(0,25 )(0,25 )(0,5 )✤✞✎✞★✞✚✞✍✞✯✡Ta nhân ôi ph ng trình (a) r i o chi u, sau ó t h p v i ph ng trình (b):2CO(k)2C(r) + O2− ∆G10 × 2C(r) + O2 (k)CO2(k)∆G200c ph n ng (1) v i ∆G = ∆G10 × 2 + ∆G 02 = -172500 + 175TTa1000K thì ∆G0 = 2500J∆G 02500ln K p (1) = −== −0,3 → K p (1) = 0,74RT 8,314.1000ơ✜ư✞ơư✍✡✜ư✎✧Ph n ng (2) có Kp(2) = K p (1) = 0,74 = 0,86✍✎Ph n ng (3) có K p (3) =✍✎Hướng dẫn chấm câu 5:11== 1,35K p (1) 0,74✞(1 )✞(0,5 )✞(0,25 )✞(0,25 ) a. a =04r≈ 2,86 A3✞(0,5 )0✞✂t ng c a c nh a: (1,24 + 0,77).2 – 2,86 = 1,16 A04rc. a =≈ 3,56 A2b.(0,5 )✟✌✕✆0✂✞t ng c a c nh a: (1,26 + 0,77).2 – 3,56 = 0,5 A(0,5 )K t lu n: Kh n ng xâm nh p c a cacbon vào s t α khó h n vào s t γ,(0,5 )do ó hòa tan c a C trong s t α nh h n trong s t γ.✟✆✌✕✑ ✤✍ ✤✂ơ✕ ✞ ✞✥✞ơ✌✕Hướng dẫn chấm câu 6:1. Tính baz c a nhóm –NH2 là do ôi e t do nguyên t N có kh n ng t o liên k t cho nh n v i H+(t c làe nguyên t N càng cao thì tính baz càng m nh.nhóm –NH2 có th nh n proton). V y, khi m t- (A) có nhóm y e làm gi m kh n ng hút e vòng benzen nên nên tính baz m nh h n so v i anilin.- (B) và (C) có nhóm hút e làm t ng kh n ng hút e c a vòng benzen nên tính baz y u h n so v i anilin.- Nhóm -NO2 hút e m nh h n nguyên t Cl nên tính baz c a (C) m nh h n so v i (B)✑✞✧✍✤✂ơ✡✟✕✛✒✤✤☛✤✞✎✧ơ✌✟☛✄✞✍✍✧✂✡ơ✟ơ✑✍✂✡✂ơơ✕✡✟ơơ☛✭✞✟ơ✕✂2. Nhi t sôi t ng:CH3-(CH2)2-CH3 < (CH3)4C < (CH3)2CH-CH2-CH3 < CH3-(CH2)3-CH3 < (CH3)2CH-OH- R u có liên k t hidro liên phân t nên s cao h n hidrocacbon.- Phân t kh i càng l n thì nhi t sôi càng cao.- Phân t càng phân nhánh thì tính i x ng c u càng t ng→ di n tích ti p xúc càng gi m → l c tcác phân t càng y u → s càng th p.✌✑✜ơư☛✆✘✡✭☛✞✌✑✘✞✪✂✭✍ơ☛✎✑✛✠☛✆Hướng dẫn chấm câu 7:Giải:✍✞✒1/-. M i ph ng trình ph n ng cho 0,125 i mTh c hi n các chuy n hoá :ơ✖ư✎✭✒✛+ CuO ,tCH3-CH2OH → CH3-CH=OOH −2CH3-CH=O → CH3-CH(OH)-CH2-CH=O− H 2OCH3-CH(OH)-CH2-CH=O → CH3-CH=CH-CH=OO2CH3-CH=CH-CH=O → CH3-CH=CH-COOH+ H2CH3-CH=CH-COOH → CH3-CH2-CH2-COOHPBr3CH3-CH2-CH2-COOH → CH3-CH2-CHBr-COOHBr2CH3-CH2-CH2-COOH →CH3-CHBr-CH2-COOHas0IBrCH3-CH=CH-COOH → CH3-CHBr-CHI-COOH✞✒✍✞✒2- (1,0 i m) . M i ph ng trình ph n ng cho 0,2 i mH+CH3 -CH(OH) -CH2-CH3CH2=CH-CH2-CH3 + H2O →asCH3 -CH(OH) -CH2-CH3 + Cl2 → CH3-C(OH)-CH2-CH3 + HClClOHCH3-C(OH)-CH2-CH3 + Mg → CH3-C-CH2-CH3ClMgClơ✖ư✎(B)(C)(D)(E)(F)(G)(H)(I)ưng tác gi a✮ PeoxitCH2=CH-CH2-CH3 + HCl → CH3-CH2-CH2-CH2-ClOHCH3CH3-CH2-C-CH2-CH2-CH2-CH3CH3-C-CH2-CH3 + CH3-CH2-CH2-CH2-Cl →MgClOH+ MgCl2Hướng dẫn chấm câu 8:1. a) Có nhóm: - CO-NH-; nhóm –NH2 ; nhóm –COOH t do ; và phân t l n.b) Phân tích:- T Glu – His và Asp – Glu suy ra Glu gi a: … Asp-Glu-His…- T Phe- Val và Val – Asp suy ra Val gi a: …Phe-Val- Asp…- T Asp-Glu và Val- Asp suy ra Asp gi a: …Val- Asp- Glu…- T h p l i, ó là pentapeptit: Phe – Val – Asp – Glu – His.Phân tích úng, a ra công th c pentapeptit úng:✡✛☛✞4 x 0,125 = 0,5✧✢✮✧✢✮✧✢✮✯✞✜✞✟✞✞ư✎✞2 x 0,125 = 0,252. G i công th c hai amino: H2N-CnH2n-COOH , và H2N-CmH2m- COOH, n < m14m + 61= 1,186614n + 6114m + 61 = 16,6124n + 72, 3826 suy ra nghi m h p lí n = 1 ; m = 2H2N – CH2 – COOH ; CH3 – CH(NH2) – COOHTìmc 2 công th c phân t :2 x 0,125 = 0,25n HCl = 0,14 mol ; nBa(OH)2 = 0,15 molph ng trình ph n ng:H2N-CH2-COOH+ HClClH3N – CH2 – COOHCH3-CH(NH2)-COOH+ HClCH3-CH(NH3Cl)-COOH2ClH3N-CH2-COOH+ 2Ba(OH)2(H2N-CH2-COO)2Ba + BaCl2 + 4H2O2CH3-CH(NH3Cl)-COOH + 2Ba(OH)2(CH3-CH[NH2]-COO)2Ba + BaCl2 + 4H2Ot (1), (2), (3), (4) và hai s mol c a HCl, Ba(OH)2 suy ra amino axit d* Tr ng h p 1: hai amino axit cùng d (gi i ra không phù h p) Lo i* Tr ng h p 2: H2N-CH2COOH d (gi i ra không phù h p) Lo i.*Tìmc 2 s mol và 2 % :4 x 0,125 = 0,5 .Hướng dẫn chấm câu 9:c công th c c u t o xenlobioz là i saccarit β –1,4 – glicozit.0,251. a) Vi tb) Tính ch t hóa h c gi ng nhau:0,25C u t o khác nhau: mantoz α - 1,4 – glicozit, xenlobioz β –1,4 – glicozit. 0,25Mantoz b th y phân b i enzim mantaza0,25 .0,25xelobioz b th y phân b i enzim emulsin2. Tìmc kh i l ng c a A ph n ng v i 1mol Br2 = 3700,25c t l s m t xích buta – 1, 3- ien / stiren = 3 / 20,25Suy ravi tc công th c c u t o c a A0,25✏✎✭✜✞✞✜ư✎☛✍ơư✎✘✢✕ư✬✍✜✜ư✟ư✬✍✜✜ư✟ư✘✞✞✜ư✑✠✞✞✜✟ư✞ơ✎✠✘✞✏✠✞✟ơơ✧✞ơ✣✕✧✞ơ✣✕✘✞✍✜✡✞✜ưư✕✘✞✎ ✭✞✞✜ư✩✑✠✞✞✜✟ư✎✕(1)(2)(3)(4)  SGIÁO D C VÀ ÀO T O H I D✁✂✄☎✆NGƠKÌ THI CH N H C SINH GI I T NHL P 12 THPT N M H C 2013-2014✞✞✟✡✻✼✠☛✞CHÍNH TH C✽Môn: Hóa h cTh i gian làm bài: 180 phút( thi có 5 câu và g m 2 trang)☞✌✏✍✎✒✑Câu I (2,0 i m)1. Nêu hi n t ng và vi t ph ng trình ph n ng minh h a:a. Cho t t dung d ch HCl n d vào dung d ch Na2CO3.b. Cho t t dung d ch HCl n d vào dung d ch KMnO4.c. Cho m ure vào dung d ch n c vôi trong.d. S c khí H2S vào dung d ch h n h p g m (Br2, BaCl2).2. Xác nh các ch t và hoàn thành schuy n hóa sau:FeS + O2 → (A) + (B)↑(G) + NaOH → (H) + (I)(B) + H2S → (C)↓ + (D)(H) + O2 + (D) → (K)(C) + (E) → (F)(K) → (A) + (D)(F) + HCl → (G) + H2S↑(A) + (L) → (E) +(D)3. Trình bày ph ng pháp hóa h c và vi t ph ng trình ph n ng (n u có)tinh ch cácch t trong các tr ng h p sau:a. Tinh ch khí Cl2 có l n khí HClc. Tinh ch khí NH3 có l n khí N2, H2.b. Tinh ch khí CO2 có l n khí COd. Tinh ch NaCl có l n Na2HPO4, Na2SO4✓✔✕✖✛✛✢✔✛✜✛✜ơ✘✣✢✖✢✖✜✔✙✚✔✜✔✜✤✥✜✢✜✦★✔★✔ơơ✕✢✧✩✚✪✧✖✔ơ✘✙✖✢✩✖✕✖✫✖✖✫✫✖✫✒✑Câu 2 (2,0 i m)1. Xác nh công th c c u t o các ch t và hoàn thành s✢✜✙★✣★ơcác chuy n hóa sau:✧✩B2B1C3H8✢A2A1AC H3C O O HBA1B32. Ch dùng dung d ch HBr có th nh n bi tc nh ng ch t nào trong s các ch t cho sauây (ch t l ng ho c dung d ch trong su t): ancol etylic, toluen, anilin, natri hidrocacbonat,natri phenolat. Vi t ph ng trình hóa h c các ph n ng x y ra.3. Cho l n l t các ch t: axit acrylic; p-crezol; tristearin; glucoz ; tinh b t l n l t tác d ngthích h p: dung d ch HCl; dung d ch NaOH; Cu(OH)2 ( nhi tth ng).các ch t nhi tVi t ph ng trình ph n ng x y ra (n u có).✬✢✜★✰✩✱✭✖✜✖✔✢✔✕✮★✯★✯ơ✚✘✙✘✥✲★✔✴✖✔✕✓★✢ơ✳✕ơ✘✜✙✘✳✜✲✔✴✕✓✢✳✔✪✖✒✑Câu 3 (2,0 i m)1. Cho 11,2 gam Fe vào 300 ml dung d ch ch a (HNO3 0,5M và HCl 2M) thuc khí NO(s n ph m kh duy nh t) và dung d ch X. Cho dung d ch X tác d ng v i l ng d dung d chKMnO4 / H2SO4 loãng. Bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn.a. Cô c n dung d ch X thuc bao nhiêu gam ch t r n khan.b. Tính kh i l ng KMnO4 ã b kh .2. Cho h n h p A g m 3 hi rocacbon X, Y, Z thu c 3 dãy ng ng khác nhau, h n h p Bg m O2 và O3. Tr n A và B theo t l th tích t ng ng là 1,5 : 3,2 r i t cháy hoàn toàn thuc h n h p ch g m CO2 và h i H2O theo t l th tích là 1,3 : 1,2. Bi t t kh i c a khí B iv i hi ro là 19. Tính t kh i c a khí A i v i hi ro?3. Bình kín ch a m t ancol no, m ch h A (trong phân t A, s nguyên t C nh h n 10) vàl ng O2 g p ôi so v i l ng O2 c nt cháy hoàn toàn A. Ban u bình có nhi t1500Cvà 0,9 atm. B t tia l a i nt cháy hoàn toàn A, sau ó a bình v 1500C th y áp su t bìnhlà 1,1 atm. Vi t các ng phân c u t o c a A và g i tên.✜✙✢✔✕✥✘✵✶★✜✖✣✯✔✕✤✦✕✬✕✜✯✢✶✖✢✩✔✬✢✔✢✧✯✤✣✤✓✕✲✢✩✢ơ✓✢✢✩✢✹✢✔✜✸✦✧✢✩✖✕✯✬✯✹✢✯✢✶✯✯✶✢✢✣✧✙✴✯★✕✶✓✹✔✷✳✳✭★ơ✬✤✘✢✧✙★✔✬✢✕✙✢✧✳✔✔✢✕✕✧✢✘✜✦✜✢✔✰✲ơ✓✺★✢✳★✚1 ✒✑Câu 4 (2 i m)Hòa tan hoàn toàn 11,6 gam h n h p A g m Fe và Cu vào 87,5 gam HNO3 50,4%, saukhi kim lo i tan h t thuc dung d ch X và V lit ( ktc) h n h p khí B (g m hai ch t khí có tl s mol 3:2). Cho 500ml dung d ch KOH 1M vào dung d ch X thuc k t t a Y và dungd ch Z. L c l y Y r i nung trong không khí n kh i l ng không i thuc 16,0 gam ch tr n. Cô c n dung d ch Zc ch t r n T. Nung T n kh i l ng không i thuc 41,05gam ch t r n. Bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn.1. Tính % kh i l ng m i kim lo i trong A?2. Tính C% m i ch t tan trong X?3. Xác nh các khí trong B và tính V.Câu 5 (2 i m)H p ch t h u c A ch ch a m t lo i nhóm ch c, ch ch a 3 nguyên t C, H và O. unnóng 0,3 mol A v i l ng v adung d ch NaOH 20%. Sau khi k t thúc ph n ng, cô c ndung d ch thuc h n h p ch t r n g m 3 ch t X, Y, Z và 149,4 gam n c. Tách l y X, Y th n h p ch t r n.Cho h n h p X, Y tác d ng v i dung d ch HCl d thuc 31,8 gam hai axit cacboxylicX1; Y1 và 35,1 gam NaCl.t cháy hoàn toàn h n h p g m X1 và Y1 thuc s n ph m cháyg m H2O và CO2 có t l s mol là 1:1.t cháy hoàn toàn l ng Z trên c n dùng v a53,76 lít khí O2 ( ktc) thuc 15,9gam Na2CO3; 43,68 lít khí CO2 ( ktc) và 18,9 gam n c.1. L p công th c phân t c a A, Z?2. Xác nh công th c c u t o A bi t r ng khi cho dung d ch Z ph n ng v i CO2 d thuc ch t h u c Z1 và Z1 khi ph n ng v i brom (trong dung d ch, l ng d ) theo t l mol 1:3.✦✣✓✖✢✔✕✕✧✜✯✢✦✕✜✜✚✷★✜✧✣✢✜★✷✢✖✯✔✕★✙✖✯✷✔✢✢✕✢✖✯✔✔★✕✖✢ ✕✔✢✬✹✕★✢ ✔✕✘✕✦✢✔✘✧✦✣★✜✒✑✕★✮ơ✤✜✦✢✕★✔✔✕✬✕✦✙✛✳✢✕✣✹✙✬✙✯✜★✷✖✧✁✘★✔✙✣✤★✛✷✥✦✕✤✬✓✦✔✕✕✴✲✙✢✢✔✕★✶✜✮✙ơ✔✕✧✛✢✭✢✢✔✕✘✵✯✯✁✔✯✁✧✜✔✢✹✢✢✔✕✤✹★✣✘✖✙✜✂✤✜✘✔✕✙✔✤✔✬✓Cho nguyên t kh i c a các nguyên t : C = 12; Cl = 35,5; Cu = 64; H=1; K =39; Na = 23;N = 14; Mn =55; O =16; Fe =56 ; S =32.✶✯✹✯✄------------------- H t ---------------------H và tên thí sinh…………………………………..……………. S báo danh: ………..…………………✚✯Ch kí giám th 1:……………………………..……. Ch kí c a giám th 2:……………………………✮✜✮✹✜2  GIÁO D C VÀS✁ÀO T O H I D✂✄☎✆NGƠKÌ THI CH N H C SINH GI I T NH✞✞✟✠✡L P 12 THPT N M H C 2013-2014☛H✆✙✞NG D N CH M✚✛Môn: Hóa h c☞Th i gian làm bài: 180 phút✌(✍thi có 5 câu và g m 2 trang)✎✏✕CâuHNG D N CH M✑✆✒✓✔i m✒✑1. (0,5 i m)a. Ban✢0,25u ch a có khí, sau m t lúc m i thoát ra b t khí không màu✲✔✳H+ + CO32-✚HCO3-✖H+ + HCO3-✤✖H2O + CO2b. Thoát ra khí màu vàng l c và dung d ch b m t màu tím✥✜16HCl + 2 KMnO41✗✜★5Cl2 + 2 KCl + 2MnCl2 + 8H2O✖0,25c. Có khí mùi khai và có k t t a tr ng✖(NH2)2CO + H2O✘(2 i m)✹✷(NH4)2CO3✖(NH4)2CO3 + Ca(OH)22 NH3 + CaCO3 + 2H2O✖d. Màu vàng c a dung d ch (Br2, BaCl2) nh t d n,tr ng✹✜✣✲✢✧ng th i xu t hi n k t t a✪★✓✖✹✷H2S + 4Br2 + 4H2OH2SO4 + BaCl2✖✖H2SO4 + 8HBrBaSO4 + 2HCl✒✑0,252. (1,0 i m)to4FeS + 7O2 → 2Fe2O3 +4SO2(A)(B)↑→ 3S + 2H2OSO2 +2H2S (B)(C)↓ (D)3 toS + Fe → FeS(C) (E)0,25(F)FeS +2HCl → FeCl2+ H2S(F)(G)FeCl2 +2NaOH → Fe(OH)2 +2NaCl(G)(H)0,25(I)4Fe(OH)2 +O2+2H2O → 4Fe(OH)3(H)(D)(K)to2Fe(OH)3 → Fe2O3 +3H2O(K)(A)0,25(D)to→ 2Fe +3H2OFe2O3 +3H2 (A)(L)(E)✁✄✏☎✁✞L u ý: N u h c sinh th ng kê các ch t A, B, ….. r i vi t phng c ng cho i m t i a. ✂✆☛✟(D)✠ng trình ph n✝✄✡✡✒✑0,253. (0,5 i m)a. Tinh ch khí Cl2 có l n khí HCl:✖✫S c h n h p khí vào dung d ch NaCl bão hòa ( h p th HCl), d n khíc Cl2 khô.thoát ra qua dung d ch H2SO4 c s thu✥✥✦✕✜✜✢b. D n h n h p khí qua ng✫✦✕✯CO + CuO✢✌✱✢✢☞✔✩★✫✕ng b t CuO d nung nóng✳✔CO2 + Cu✖c. D n h n h p (NH3, H2, N2) qua dung d ch axit (VD: dd HCl), NH3 b gi 0,25l i. Ti p n cho dung d ch baz d (VD dd Ca(OH)2) và un nóng nh , khíc NH3 khôthoát ra cho i qua ng ng CaO d s thu✫✣✦✖✕✢✜✖✜ơ✜✔✢✮✍✥✢NH3 + H+✯✢☞✢✔✕NH4+✖NH4+ + OH-✔✖NH3 + H2O4 d. Tinh ch NaCl có l n Na2HPO4 và Na2SO4✖✫Cho h n h p vào dung d ch BaCl2 d✦✕✜Na2HPO4 + BaCl2Na2SO4 + BaCl2✰✖✹2NaCl + BaSO4✖✜BaCl2 + Na2CO32 NaCl + BaHPO4✖l c b k t t a, dung d ch thu✚✔✢✔ c cho vào bình ch a Na2CO3 d✕✙2 NaCl + BaCO3✖  l c b k t t a, thêm l ng d dung d ch HCl vào dung d ch thuc NaCl khan.cô c n r i nung nóng nh thu✚✰✖✣✹✔✧✕✔✜✢✍✔✔✜✢✔✕c, sau ó✢✕✒✑1 (1,0 i m)Câu 2✗A: C2H4;A1: CH3CHO;A2: C2H5OHB: CH4;B1: HCHOB2: CH3OHB3: C2H2B4: CH3CHO0,25✘(2 i m)t , xtC3H8 → C2H4 + CH400,25t , xt2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO0t , Ni→ CH3CH2OHCH3CHO + H2 0men giamCH3CH2OH + O2 → CH3COOH + H2O0,25t , xt→ HCHO + H2OCH4 + O2 0t , Ni→ CH3OHHCHO + H2 0t , Ni→ CH3COOHCH3OH + CO 01500 C2CH4 → C2H2 + 3H2san pham lam lanh nhanh00,25t , xt→ CH3CHOC2H2 + H2O 0t , xt2CH3CHO + O2 → 2 CH3COOH05 ✒✑0,252 (0,5 i m)Có th nh n bi t t t c các ch t vì chúng gây ra các hi n tkhi cho các ch t vào dung d ch HBr:✩✭✖★✘★★✔✕ng khác nhau✜+N u t o thành dung d ch✖✓✣✜✢ng nh t => m u ó là C2H5OH✧★✫✢+ N u có hi n tu ng phân tách thành 2 l p => m u là C6H5CH3 (toluen)✖✓✧✤✫+ N u ban u có hi n t ng tách l p, sau ó tan d n t o dung d chng nh t => M u là C6H5NH2 (anilin)✖✢✕✢★✲✓✔✕✤✢✲✣✜✫C6H5NH2 + HBrC6H5NH3Br+ N u có s i b t khí không màu, không mùi => m u ó là NaHCO3:✖✹✚✫NaHCO3 + HBr✣0,25NaBr + CO2 + H2O+ N u t o ch t không tan, v n(Natri phenolat):✖✢★✵C6H5ONa + HBrc màu tr ng => m u ó là C6H5ONa✥✢✷✫✢C6H5OH + NaBr✒✑0,253 (0,5 i m)+ Ph n ng c a axit acrylic✘✙✹CH2=CH-COOH + HClClCH2CH2COOH và CH3CHClCOOH✖CH2=CH-COOH + NaOHCH2=CH-COONa + H2O✖2CH2=CH-COOH + Cu(OH)2✖(CH2=CH-COOH)2Cu + 2H2O+ Ph n ng c a p-crezol:✘✙✹p-HO-C6H4-CH3 + NaOHp-NaO-C6H4-CH3 + H2O✖0,25+ Ph n ng c a tristearin:✘✙✹HCl , t→ 3C17H35COOH + C3H5(OH)3(C17H35COO)3C3H5 + 3H2O ←0(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH (dd)✖3C17H35COONa + C3H5(OH)3+ Ph n ng c a glucoz :✘✙✹ơ2 C6H12O6 + Cu(OH)2✖(C6H11O6)2Cu + 2H2O+ Ph n ng c a tinh b t:✘✙✹✳HCl , tn C6H12O6(C6H10O5)n + n H2O →06 ✒✑0,25Câu 3 1 (1,0 i m)✗✒✘(2 i m)✑a. (0,5 i m)nFe = 0,2 mol;nHNO3 = 0,15; nHCl = 0,6 => nH + = 0,75, nNO − = 0,15; nCl − = 0,63Fe +0,154H+ +NO3-0,60,15 Fe + 2Fe3+0,050,1✖ Fe3+ + NO + 2 H2O✖0,15✖3Fe2+✖0,15✖Dung d ch X có Fe2+ (0,15 mol); Fe3+ (0,05 mol); H+ (0,15 mol); Cl- (0,6 mol)✜Cô c n dung d ch X✣✜✢✔✕0,25c 2 mu i: FeCl2 (0,15 mol) và FeCl3 (0,05 mol)✯=> mmu i = 27,175 gam✁✒✑0,25b. (0,5 i m)Cho l✔ng d KMnO4 / H2SO4 vào dung d ch X:✕✔Fe+22Cl-✖✖✜Fe+3 + 1eMn+7 + 5e✖Mn+2Cl2 + 2e0,25Dùng b o toàn mol electron ta có:✘nFe2+ + n Cl − = 5n Mn+7S mol KMnO4 = S mol Mn+7 = 0,15 molm (KMnO4) = 23,7 gam.✯✯7 ✒✑0,252 (0,5 i m)✁t công th c ch t t✱✙★✔ngơ✢✔ng c a h n h p A là Cx H yơ✹✦✕M B = 19.2 = 38 => t l s mol O2 và O3 là 5:3✬✓✯Tr n A v i B theo t l th tích 1,5: 3,2.✳✤✬✓✩Ch n nB = 3,2 mol => n (O2) = 2 mol; n (O3) = 1,2 mol✚nO = 7,6 molKhi ó nA = 1,5 mol. Khi t cháy A ta có th coi: ✢✢1,51,5(2x+Ta có: nO =x CO2 +✖y)21,5 xyH2 O20,25Vì t l th tích CO2 : H2O = 1,3:1,2 => x :✬✓✩Gi i h (*), (**) ta✘✓✢✔✕y21,5y) =7,6 (*)21,5(2x+ ✩y)O2C x H y + (2 x +Mol✯y= 1,3:1,2 (**)2c: x = 26/15; y = 16/5 = 3,2M A = 12x + y = 24 => dA/H2 = 12✒✑0,253 (0,5 i m)✁✱t công th c phân t c a A là CnH2n+2Ok (k✙✶✹CnH2n+2Ok +Mol1=> S mol O2 ban✯3n + 1 − kO223n + 1 − k2✖✢✲Do ó,✢✺✓n); g i s mol A b ng 1 mol✚✯✂n CO2 + (n+1) H2Onn+1u là (3n+1-k) molTrong cùng i u ki n nhi t✢✖✁✓✢✳và th tích, áp su t t l thu n v i s mol khí✩★✬✓✭✤✯P1 n11 + 3n + 1 − k0,9=hay==> 3n-13k+17 = 0P2 n2n + n + 1 + (3n + 1 − k ) / 2 1,18 0,25V in1 = nA + n(O2 ban✤✢u)✲n2 = n (CO2) + n (H2O) + n (O2 d )✔k12345n-0,4/337,3311,6616Ch n✚✢✔✑Có 2 ✕c nghi m k=2, n=3 => Công th c phân t ancol: C3H8O2✓✙✶✑ng phân: HO-CH2-CH2-CH2-OH: propan-1,3- iol✑CH2OH-CHOH-CH3 propan-1,2- iol✒✑0,25Câu 4 1 (1,0 i m)✗✘(2 i m)n HNO3 =✁✱87, 5.50, 4= 0, 7 mol ; nKOH = 0,5mol100.63t nFe = x mol; nCu = y mol.X có Cu(NO3)2, mu i c a s tHòa tan h t kim lo i b ng dung d ch HNO3(Fe(NO3)2 ho c Fe(NO3)3 ho c c 2 mu i c a s t), có th có HNO3 d .✖✖✣✜✂✱✱✯✘✯✹✷✩✹✷✔X + dd KOH có th x y ra các ph n ng✩✘HNO3 + KOH✘✖✙KNO3 + H2OCu(NO3)2 +2KOHFe(NO3)2 + 2KOHFe(NO3)3 + 3KOH✖✖✖(1)Cu(OH)2 + 2KNO3(2)Cu(OH)2 + 2KNO3(4)Fe(OH)3 + 3KNO3(5)9 Cô c n Z✣✢✔✕c ch t r n T có KNO3, có th có KOH d★✷✩0,25✔Nung T:t2KNO3 →2KNO2 +O2 (6)0+ N u T không có KOH thì✖Theo ph n ng (1)(2)(3)(4)(5)(6) n KNO = n KNO =nKOH =0,5 mol✘✙2m KNO2 = 42,5 gam✖ 341,05 gam (Lo i)✣+ N u T có KOH d :✖✔✱✁t n KNO = a moln KNO2 = amol; nKOH✖3✖✖✁✂ph n ng= amol;85.a + 56.(0,5-a) = 41,05a = 0,45 mol0,25Nung k t t a Y✖✹tCu(OH)2 →CuO + H2O0tN u Y có Fe(OH)3: 2Fe(OH)3 →Fe2O3 +3H2O0✖t4Fe(OH)2+ O2 →2Fe2O3 +4H2O0N u Y có Fe(OH)2✖Áp d ng BTNT✥Áp d ng BTNT✢✯✤✷2✥✖i v i s t ta có: n Fe O =✢✯iv i✤✢✧1xnFe = ;220,25ng ta có: nCuO = nCu= y molx+ 80.y = 16 (I)2160.mhh kim lo i = 11,6 gam✄Gi i h (I) và (II)✘3✖✓% mFe =✖56.x + 64.y = 11,6 (II)x= 0,15 và y= 0,05.0,3.56.100% = 72,41% ; %mCu = 100-72,41= 27,59%23,210 ✒✑0,252 (0,5 i m)Áp d ng BTNTi v i Nit : nN trong X = n N trong KNO2 = 0,45 mol.✥✢✯✤ơTH1: Dung d ch X có HNO3 d , Cu(NO3)2, Fe(NO3)3✜✔Ta có: nCu ( NO ) = nCu = 0,05 mol; n Fe ( NO ) = nFe = 0,15 mol3 23 3G i n HNO = b molb+0,05.2+0,15.3= 0,45✖✚3b= -0,1 (lo i)✖✣TH2: Dung d ch X không có HNO3 ( g m Cu(NO3)2, có th có mu i Fe(NO3)2ho c Fe(NO3)3 ho c c Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 )✜✧✱✱Theo BTNT✢✯✢✯i v i Nit✤✓ ✤✷✖0); n Fe ( NO ) = t mol (t3 3✖ơiv is tGi i h (III) và (IV)✘✯✘n Fe ( NO3 ) 2 = z mol (zTheo BTNT✩✖ 0)2z+3t +0,05. 2 = 0,45(III)z + t = 0,15(IV)z = 0,1 và t=0,05.11 0,25Khi kim lo i ph n ng v i HNO3 nN trong h✁✂✄= nN trong HNO3 ban☎✝n h p khí✆u-✞nN trong mu i = 0,7-0,45=0,25mol✟G i s oxi hóa trung bình c a Nit trong h n h p khí B là +k (k 0)✚✯✹FeFe3+ + 3e✖0,05Fe✦✕N+5 + (5-k).e0,150,25 N+k✖0,25(5-k)0,10,2Cu2+ + 2e✖0,050,1Áp d ng b o toàn electron: 0,15+0,2+0,1=0,25(5-k)✥✘- Xác✢✜0,25Fe2+ + 2e✖Cuơ✖k =3,2nh s mol O trong h n h p khí.✯✦✕T ng s oxi hóa c a các nguyên t trong m t h n h p =0 nên✯ ✹✯✳✦✕0,25.(+3,2) + (-2). nO = 0.nO = 0,4mol.✖B o toàn kh i l✘✯✖ng: mdd sau = m ddaxit + m 2kim lo i – m hh khí✄✔✕mdd sau= 87,5+11,6- (0,25.14+0,4.16)= 89,2 gamC % Cu ( NO3 ) 2 =0, 05.188.100% = 10,5%89, 2C % Fe ( NO3 ) 2 =0,1.180.100% = 20, 2%89, 2C % Fe ( NO3 )3 =0, 05.242.100% = 13, 6%89, 212 ✒✑0,253 (0,5 i m)Vì k = 3,2 nên ph i có m t khí mà s oxi hóa c a N l n h n 3,2. V y khí ó làNO2✘✳✯✹✤ơ✭✢G i khí còn l i là khí A và s oxi hóa c a khí còn l i là x✚✣✯✹✣Gi s khí A trong thành ph n có 1 nguyên t N✘✶✲✶TH1: n u t l s mol (NO2) : s mol A = 3:2, d a vào ssuy ra x = 2. V y khí A là NO✖✬✓✯✯ơ✌✢✧✢✔✪ng chéo✭TH2: n u t l s mol (NO2) : s mol A = 2:3 => x l : Lo i✖✬N u A có 2 N, tr✖✓✔✪✯✯ng h p này c ng tính✕✣ ✁✢✔c x l => lo i✕✣ 0,25Tính V:t n (NO2) = 3a => n(NO) = 2a mol✱✁ne nh n = n (NO2) + 3n (NO) = 3a + 3.2a = 0,45 => a= 0,05✂ => nkhí = 5a = 0,25 => V = 5,6 lit✒Câu 5✗✑0,251 (1,5 i m)✘(2 i m)✑Sn 1 ph n ng: A + NaOHơ✘✔X + Y + Z + …(trong s n ph m có th có✙✘✵✩c).✤X + HClX1 + NaCl;Y + HClY1 + NaClc s n ph m cháy có s mol H2O = s molVì t cháy hai axit X1; Y1 thuCO2 => hai axit X1 và Y1 u là axit no, m ch h , n ch c (có công th ct ng quát là CnH2n+1COOH).✢✯✢✢✔✕✘✺✵✯✣✴✢ơ✯✙✙ G i công th c trung bình c a hai mu i X, Y là: Cn H 2n +1COO Na.✚Ph✙✔ơ✹✯0,25ng trình:Cn H 2n +1COO Na + HClCn H 2n +1COO H + NaClS mol NaCl = 0,6 mol✯=> s mol Cn H 2n +1COO H = s mol Cn H 2n +1COO Na = 0,6 mol✯✯=> (14 n +46).0,6 = 31,8 => n = 0,5.=> m (h n h p X, Y) = m ( Cn H 2n +1COO Na) = 0,6.(14 n +68) = 45 gam✦✕13 Sơ✢✧✢t cháy Z + O2✯0,25Na2CO3 + CO2 + H2OS mol Na2CO3 = 0,15 mol;✯s mol CO2 = 1,95 mol;✯s mol H2O = 1,05mol.✯Áp d ng b o toàn kh i lng✥✘✯✔✕mZ = m (Na2CO3) + m (CO2) + m (H2O) - m (O2) = 43,8 gam.Áp d ng b o toàn nguyên t ta tínhc trong h p ch t Z:✥✘✯✢✔✕✕★0,25s mol C = 0,15 + 1,95 = 2,1 mol;✯s mol H = 2.1,05 = 2,1 mol;✯s mol Na = 0,3 mol✯=> s mol O = 0,6 mol✯=> s mol C : H : O : Na = 2,1 : 2,1 : 0,6 : 0,3 = 7 : 7 : 2 : 1✯ => Công th c✑ơ✂n gi n nh t c a Z là C7H7O2Na. (M = 146) (*)✁✁Áp d ng b o toàn nguyên t Na cho s✥✘✯ơ✢✧0,25(1) ta cós mol Na(NaOH) = s mol Na (X, Y, Z) = 0,6 + 0,3 = 0,9 mol.✯✯=> m dung d ch NaOH = 180 gam.✜=> m H2O (dung d ch NaOH) = 144 gam < 149,4 gam✜=> sơ✢✧1 còn có n✔c và m (H2O) = 5,4 gam => s mol H2O = 0,3 mol.✤Áp d ng b o toàn kh i l✯✥✘✯✔✕ng:mA = m (X, Y, Z) + m (H2O) - m (NaOH)= 45 + 43,8 + 5,4 - 36 = 58,2 gam.=> MA = 194 g/mol. (**)14  T (*);(**) =>Z có công th c phân t trùng v i CT G nh t là C7H7O2Na.✛ ✂✄✂A ph n ng v i NaOH theo t l mol 1:3 t o ra 3 mu i và n✘✙✤✬s mol n✯✔✤✓✣✯✔✤0,25c;c = s mol A.✯A là este 2 ch c t o b i hai axit cacboxylic và 1 ch t t p ch c (phenol ancol).✙✣✴★✣✙CTCT c a A HCOOC6H4CH2OCOR'. => R' = 15 => R' là -CH3.✹V y công th c phân t c a A là C10H10O4; Z là C7H7O2Na.✁ ✂✁✒✑2 (0,5 i m)HCOOC6H4CH2OCOCH3 + 3NaOHCH3COONa + H2OHCOONa + NaOC6H4CH2OH + 0,25NaOC6H4CH2OH + CO2 + H2O → HO-C6H4CH2OH + NaHCO3Vì Z1 có ph n ng v i brom theo t l mol 1:3 => Z1 là m - HO-C6H4CH2OH.✘Ph✔ơ✙✤✬✓0,25ng trình:→ mHO-C6HBr3-CH2OH + 3HBr.m - HO-C6H4CH2OH + 3Br2 V y c u t o c a A là m-HCOOC6H4CH2OCOCH3✭★✣✹ho c m - CH3COOC6H4OCOH.✱15 ✆ B GIÁO D C VÀ ÀO T O✁✂KÌ THI CH N H C SINH GI I QU C GIAL P 12 THPT N M H C 2002-2003✄☎☎✝✞H✠✟☎NG D N CH MTHI CHíNH TH C MÔN HOá H CB ng A. Ngày thi: 12/3/2003✡☛☞✌✍✎✏✑Câu I:1. Nhôm clorua khi hoà tan vào m t s dung môi ho c khi bay h i nhi tkhông quácao (7000C) ime b phân li thành monomecao thì t n t i d ng ime (Al2Cl6). nhi t(AlCl3). Vi t công th c c u t o Lewis c a phân t ime và monome; Cho bi t ki u lai hoác a nguyên t nhôm, ki u liên k t trong m i phân t ; Mô t c u trúc hình h c c a các phânt ó.2. Phân t HF và phân t H2O có momen l ng c c, phân t kh i g n b ng nhau (HF 1,91Debye, H2O 1,84 Debye, MHF 20, M H O 18); nh ng nhi tnóng ch y c a hi roflorua là0nóng ch y c a n c á là 00C, hãy gi i thích vì sao?– 83 C th p h n nhi u so v i nhi tL i gi i:1.* Vi t công th c c u t o Lewis c a phân t ime và monome.Nhôm có 2 s ph i trí c tr ng là 4 và 6. Phù h p v i quy t c bát t , c u t o Lewis c aphân t i me và monome:✒✙✚✖✚✘✜✣✥✥✔✖✢✤✓✗✚✘✒✥✜✖✗✘✤✦✕✘✒✛✘✧✜✥✑✣★✦✤✘✥✥ư✪✫✥ư✗✘✓✬✭✒✑✤✘2✣✕✮✯✗✘✒✑✤ư✯✘✑✰✱✜✢✣✓✥✚✓✤✘✔✥✘ư✲✯✳✥✣✚✤✘MonomeClClAlClCl;AlAli me✴ClClClClCl* Ki u lai hoá c a nguyên t nhôm : Trong AlCl3 là sp2 vì Al có 3 c p electron hoá tr ;Trong Al2Cl6 là sp3 Vì Al có 4 c p electron hoá tr .Liên k t trong m i phân t :AlCl3 có 3 liên k t c ng hoá tr có c c gi a nguyên t Al v i 3 nguyên t Cl.Al2Cl6: M i nguyên t Al t o 3 liên k t c ng hoá tr v i 3 nguyên t Cl và 1 liênk t cho nh n v i 1 nguyên t Cl (Al: nguyên t nh n; Cl nguyên t cho).Trong 6 nguyên t Cl có 2 nguyên t Cl có 2 liên k t, 1 liên k t c ng hoá tr thông th ngvà liên k t cho nh n.Cl* C u trúc hình h c:01201200Phân t AlCl3: nguyên t Al lai hoá ki u sp2 (tam giác ph ng)Alnên phân t có c u trúc tam giác ph ng, u, nguyên t AlClCltâm còn 3 nguyên t Cl 3 nh c a tam giác.✦✤✥✔✛✔✜✧✥✜✒✛✧✜✶✛✥✯✫✵✚✜✥✒✥✥✥✥✯✥✶✥✜✯✛✥✜✜✒✛ư✣★✥✥✥✦✣✸✸✥✖✘✹✘✮✥✖✤120Phân t Al2Cl6: c u trúc 2 t di n ghép v i nhau. M i nguyênt Al là tâm c a m t t di n, m i nguyên t Cl là nh c a tdi n. Có 2 nguyên t Cl là nh chung c a 2 t di n.• AlO Cl✥✥✣✤✗✷✶✢✒✢✥✗✗✯✧✘✹O✧✥✤0✘✢✹✤✢OOOO✗O 2.* Phân tM = 20Jt ;µ = 1,91 DebyeH-F✥M = 18µ = 1,84 DebyeH-O-Hcó th t o liên k t hi ro – H…F –có th t o liên k t hi ro – H…O –nóng ch y c a các ch t r n v i các m ng l i phân t (nút l i là các phân t )* Nhi tph thu c vào các y u t :nóng ch y càng cao.- Kh i l ng phân t càng l n thì nhi t- L c hút gi a các phân t càng m nh thì nhi tnóng ch y càng cao. L c hútgi a các phân t g m: l c liên k t hi ro, l c liên k t van der Waals (l c nh h ng,l ckhu ch tán).*Nh n xét: HF và H2O có mo men l ng c c x p x nhau, phân t kh i g n b ng nhau vàu có liên k t hi ro khá b n, áng l hai ch t r n ó ph i có nhi tnóng ch y x p xnhau, HF có nhi tnóng ch y ph i cao h n c a n c (vì HF mo men l ng c c l n h n,phân t kh i l n h n, liên k t hi ro b n h n).Tuy nhiên, th c t cho th y Tnc (H2O) = 00C > Tnc(HF) = – 830C.* Gi i thích:M i phân t H-F ch t oc 2 liên k t hi ro v i 2 phân t HF khác hai bên……H-F H-F H-F. Trong HF r n các phân t H-F liên k t v i nhau nh liên k t hi ro t o thànhchu i m t chi u, gi a các chu i ó liên k t v i nhau b ng l c van der Waals y u. Vì v y khiun nóng n nhi tkhông cao l m thì l c van der Waals gi a các chu i ã b phá v ,ng th i m t ph n liên k t hi ro c ng b phá v nên x y ra hi n t ng nóng ch y.M i phân t H-O-H có th t oc 4 liên k t hi ro v i 4phân t H2O khác n m 4 nh c a t di n. Trong n c á m iphân t H2O liên k t v i 4 phân t H2O khác t o thành m ng l ikhông gian 3 chi u. Mu n làm nóng ch y n c á c n ph i pháv m ng l i không gian 3 chi u v i s l ng liên k t hi rocao h n.nhi u h n so v i HF r n do ó òi h i nhi tCâu II:1. Trong phòng thí nghi m có các dung d ch b m t nhãn: AlCl3,NaCl, KOH, Mg(NO3)2, Pb(NO3)2, Zn(NO3)2, AgNO3. Dùng thêm m t thu c th , hãy nh nbi t m i dung d ch. Vi t các ph ng trình ph n ng (n u có).0,100 M. H ng s axit c a H2S: K1 = 1,0 x 10-7 và2. Dung d ch bão hòa H2S có n ngK2 = 1,3 x 10-13.a) Tính n ng ion sunfua trong dung d ch H2S 0,100 M khi i u ch nh pH = 2,0.b) M t dung d ch A ch a các cation Mn2+, Co2+, và Ag+ v i n ngban u c a m i ionu b ng 0,010 M. Hoà tan H2S vào A n bão hoà và i u ch nh pH = 2,0 thì ion nào t ok t t a.Cho: TMnS = 2,5 x 10-10 ; TCoS = 4,0 x 10 – 21 ; TAg2S = 6,3 x 10-503. Kim lo i A ph n ng v i phi kim B t o h p ch t C màu vàng cam. Cho 0,1 mol h pch t C ph n ng v i CO2 (d ) t o thành h p ch t D và 2,4 gam B. Hòa tan hoàn toàn Dvào n c, dung d ch D ph n ng h t 100 ml dung d ch HCl 1 M gi i phóng 1,12 l khíCO2 ( ktc). Hãy xác nh A, B, C, D và vi t các ph ng trình ph n ng x y ra. Bi t h pch t C ch a 45,07 % B theo kh i l ng; h p ch t D không b phân tích khi nóng ch y.L i gi i:1. Có th dùng thêm phenolphtalein nh n bi t các dung d ch AlCl3, NaCl, KOH, Mg(NO3)2,Pb(NO3)2, Zn(NO3)2, AgNO3.* L n l t nh vài gi t phenolphtalein vào t ng dung d ch.✦✚✜✗✘✘✒✤✒ ✦✑✣✜✓ư✥✗✥✥✚✚✯✵✵✯✜ư✘✯✥ư✯✥✓✲✫✳✙✘✒✑✚✫✜✗✘✘✫✒✑✫✜✫✘✛ư✯✫✜✶✘ư✮✜✘✮✗✥✓✘✯✘✒✣✣✑✜✫✫✁✑✕✪✜✳✕✘✮✹✥✘✑✤ư✓✗✘✬✭✒✑✯ư✣✪✫✹✯✕✕✣✑✧✥✹✚✘ư✲✜✳✧✒✮✘✘✘✙✷✗✒✧✘✜✭✥✖✜✘✚ư✘✤✯✢ư✖✳✘✯✘✯✘✓ư✖✘✲✧✛✜ư✒✯✘✕✛✛✣✘✒✮✑✙✙✘✕✘✓✘✢✯✘✥✶✤✛✛✓✜✭✭✜✢✒✒✪✑✒✜✛✑✜✘✛ư✬✲✗✗✘ư✶✧✚✯✚✯✚ư✧✗✘✗✘✜✑✜✑✮✯✪✲✓✯✕ư✜✫✵✥✮✮✹✷✭✛✂✚✖✯✯✫✘✦✥✜✜✳✥✥✪✘✒✬✧✯✥✵✜✘✜✘✮✹✙✮✘✒✘✬✤✧✹✚✤✚✣✑✑ư✢✢✯✯✯ư✛✘✑✘✣✚✢✚✲✣✲✢✲✣✜✛✛✜✓ư✲ư✲✑✕✑✣✛✰✱✦✬ư✶✲✄★✜✛☎✛✢✑✜✲✑ - Nh n ra dung d ch KOH do xu t hi n màutía.* L n l t cho dung d ch KOH vào m i dung d ch còn l i:- Dung d ch AgNO3 có k t t a màu nâuAg+ + OH– → AgOH ↓ ; (ho c 2Ag+ + 2OH– → Ag2O + H2O)- Dung d ch Mg(NO3)2 có k t t a tr ng, keoMg2+ + 2OH– → Mg(OH)2 ↓- Các dung d ch AlCl3, Pb(NO3)2, Zn(NO3)2 u có chung hi n t ng t o ra k t t a tr ng,tan trong dung d ch KOH (d ).Al3+ + 3OH– → Al(OH)3 ↓ ; Al(OH)3 ↓ + OH– → AlO2– + 2H2OPb2+ + 2OH– → Pb(OH)2 ↓ ; Pb(OH)2↓ + OH– → PbO2– + 2H2OZn2+ + 2OH– → Zn(OH)2 ↓ ; Zn(OH)2↓ + OH– → ZnO2– + 2H2O- Dung d ch Nacl không có hi n t ng gì- Dùng dung d ch AgNO3 nh n ra dung d ch AlCl3 do t o ra k t t a tr ngAg+ + Cl – → AgCl ↓- Dùng dung d ch NaCl nh n ra dung d ch Pb(NO3)2 do t o ra k t t a tr ngPb2+ + 2 Cl – → PbCl2 ↓- còn l i là dung d ch Zn(NO3)2.2.a) Tính n ng ion S2– trong dung d ch H2S 0,100 M; pH = 2,0.CH2S = [H2S] = 0,1 MH2S (k)H2S (aq)-1H+ + HS –K1 = 1,0 x 10-7[H2S] = 10H2S (aq)[H+] = 10-2HSH+ + S2K2 = 1,3 x 10-13✶✛✬ư✣✲✗✘✛✄✧✛✜✛✚✤✔✛✜✤✳✛✘✛✗ư✲✚✜✤✳ư✛✗✛ư✲✶✛✛✶✚✮✚✛✜✚✤✳✜✤✳✛✙✘✒✛⇋⇋⇋2H2S (aq)[S2- ] = 1,3 x 10-20 x[ H2 S] H + +2H + S⇋10 −1= 1,3 x 10-20 x2 H +   S 2 − K== Kl. K2[ H2 S ]2-( 10 )−22= 1,3 x 10-17 (M)b)[Mn2+] [S2- ] = 10-2 x 1,3 x 10-17 = 1,3 x 10-19 < TMnS = 2,5 x 10-10[Co2+] [ S2- ] = 10-2 x 1,3 x 10-17 = 1,3 x 10-19 > TCoS = 4,0 x 10-21[Ag+]2[S2- ] = (10-2)2x 1,3 x 10-17 = 1,3 x 10–21 > TAg2S = 6,3 x 10-503.nHCl = 0,1 mol ; nCO2 = 0,05 molDung d ch D ph n ng h t 0,1 mol HCl gi i phóng khí CO2 →✛✑✢✜nH +✑nCO2không có k t t at o k t t a CoSt o k t t a Ag2S✜✚✚=✜✜✤✤✤0, 12=0, 051suy ra h p ch t D là mu i cacbonat kim lo i. h p ch t D không b phân tích khi nóngch y, v y D là cacbonat kim lo i ki m. 2 H+ + CO32- = H2O + CO2C + CO2 = D + B → C là peroxit hay superoxit, B là oxi.t công th c hoá h c c a C là AxOy .✕✑✴ư✓✚✶✔L✣✚✢✲★✕✣✛✮✤ng oxi trong 0,1 mol C (AxOy ) là 16 x 0,05 + 2,4 = 3,2 (g); mC =Mc = 7,1 : 0,1 = 71 (g/mol).mA trong C = 7,1 - 3,2 = 3,9 (g).3, 2.100= 7,1 gam45, 07 3, 9 3, 2:→ MA = 39 (g). V y A là K ; B là O2 ; C là KO2 ; D là K2CO3M A 16x:y=Các phư✶K + O2 → KO24 KO2 + 2 CO2 → 2 K2CO3 + 3O2 ↑K2CO3 + 2 HCl → 2 KCl + H2O + CO2 ↑ng trình ph n ng:✕✑✢Câu III:Ph ng trình ph n ng iot hoá axeton+ trong dung d ch có xúc tác axit:HCH3 – C – CH3 + I2 → CH3 – C – CH2I + HIư✕✑✢✛O (A)(B)O(E)(F)Th c nghi m cho th y ph n ng là b c nh t i v i axeton và b c nh t i v i H+. M tkhác, th c nghi m c ng cho th y trong quá trình CH3 – C – CH3 và CH3 – C = CH2+OHOHph n ng có t o ra các ch t trung gianT ó ng i ta nêu gi thi t ph n ng trên x y ra qua 3 giai o n.a) Vi t ph ng trình bi u di n nh lu t t cc a ph n ng và cho bi t n v (th nguyên)ph n ng.c a h ng s t cb) Vi t bi u th c bi u di n t cph n ng qua: t c tiêu hao (A), (B); t ct o thành(E), (F)c) Vi t ph ng trình bi u di n 3 giai o n c a ph n ng. Giai o n nào quy t nh t cph n ng. Hãy ch ng minh c ch anh (ch ) nêu ra phù h p v i ph ng trình ã vi t (a).ban u c a axeton, iot và ion H+ u b ng 0,1M.d) M t thí nghi m, ng i ta l y n ngSau 30 phút, n ngaxeton gi m b t 15% so v i n ng ban u. T c t o thành HI t iph n ng.th i i m 30 phút là 3,47.10-5 mol. L-1. phút-1. Hãy tính h ng s t cL i gi i:a) Ph ng trình bi u di n nh lu t t cph n ng: v = k [CH3-CO-CH3] [H+]n v (th nguyên) c a h ng s t c ph n ng:✫✗✣✫✑✢ư✢✶✣✘✓✯✶✣✘✓✯✔✣✂✚✘☎✗✑✣✷✑✜✑✢✑✘✚ ✜ư✤✕✭✦✓✓✘✒✘✑✛✶✓✘✒✤✑✢✜✘✕✛✢✢ ✜✦✢✦✓✘✒✑✢✓✘✒✓✘✒✚ ✜ư✑✕✦✢✢✒✕✗ư✙✷✘✘✘✷✤✜✣✒✚✑✢✘✛✙✘✑✲✒✘✬✚✜✯ư✕✯✘✙✘✦✒✘✭✬✓✓✓✛✓✘✤✯✘✘✒✘✒✑✜✮✘✒✖✭✚✚✢✰✱ ư✴✕✕✦✛✘✢✤✛✶✭✓✓✓✘✘✒✑✒✑✢✢ mol  mol  C  mol v = k [?] x CCH3 − CO − CH3  x H +  lit  lit  lit.phót → k [?] =v[]C[ ]C[ ] mol  1  lit.phót lÝt =  phót  = = → k [ lít. mol–1. phút–1]molmolmol mol.phót  lit   lit  lit  b) Bi u th c bi u di n t c✦✢✦✓✘✒ph n ng qua t c✑1 ∆CiTheo công th c: v(p ) = ±vi ∆t✢ư✢✓✘✒tiêu hao và t c✓vi : h s c a ch t i trong ph✗v i qui✯✓ư✤✯✣☎ư✕ng trình t l✹ư✲ư✒t o thành các ch t.✚✣ng trình t l✕✹ư✲ngc: + cho ch t t o thành– cho ch t ph n ng.✣✚✣T ph✘✑✢ng:H+CH3 – CO – CH3 + I2 → CH3 – CO CH2I + HIta có : v(p ) = –ư1 ∆ [ CH 3 COCH3 ]1 ∆ [ I2 ]1 ∆ [ CH 3 COCH 2 I ]1 ∆ [ HI ]=–=+=+1∆t1 ∆t1∆t1 ∆t c) Ba giai o n c a ph n ng:✘CH3C✚✤✑✢Kcb+ H+CH3CH3C+CH3CH3(1) Cân b ng thi t l p nhanh+ H+(2) (ch m), quy t nh t cph n ng chung✭✜✶+OCH3CK2CH3OHC CH2CH3OHCH2COHCH3 CK3+ I2OH✶✜✑CH2I+ HI✘✛✓✘✒✢(3) (nhanh)OCh ng minh c ch phù h p v i nh lu t t cv(p ) = v(2) = k2 CH3- C-CH3+OH✢✕✜✲✯✘✛✶✓✘ph n ng :✒✑✢ưCH3- C-CH3+OHCH3- C-CH3= Kcb →= Kcb [CH3-CO-CH3] [H+]+OH[CH3-CO-CH3] [H+]Thay vào v(2) : V(p ) = v(2) = k2 x Kcb x [CH3-CO-CH3] [H+] = K [CH3-CO-CH3] [H +]v(p ) = K [CH3-CO-CH3] [H+]ph n ng t i th i i m t b ng 30 phút:d) Tính n ng[CH3-CO-CH3] = 0,1 M - 0,15 x 0,1 M = 0,085 M[H+] = 0,1 M + 0,15 x 0,1 M = 0,115 Mcân b ng (1) :✭ưư✙✘✒✑✢✚✷✘✦∆ [ HI ]v(p ) = k [CH3-CO-CH3] [H+] = +✘☎= + 3,47 x 10-5 (mol.lít-1 .phút-1)∆tưT✭ó:lÝtv3, 47 × 10 −5 mol.lÝt −1 .phót −1–3==3,54987.10mol.phót .[ CH3 − CO − CH3 ]  H +  0, 081 mol.lÝt -1 × 0, 081mol.lÝt −1k=Câu IV:1. Ph n ng gi a AgNO3 v i KCl trong dung d ch t o thành k t t a AgCl và gi i phóngn ng l ng. Ta có th t o ra m t t bào i n hoá (pin) sinh công i n nh ph n ng ó.a) Vi t công th c c a t bào i n hoá theo quy t c IUPAC và các n a ph n ng i n c c t ianot và catot.0c a ph n ng k t t a AgCl và E 0298 c a t bào i n hoá.b) Tính ∆G298✑✢✵✯✛✚✜✤✑ ư✲✦✜✢✚✤✤✒✜✑✘✜✘✗✘✗✢✳✜✤✷✥✤0✗✜✘✑✑✢✢✘✘✗✫✚✗–10Cho: TAgCl 25 C b ng 1,6. 10 .2. i n phân 50 ml dung d ch HNO3 có pH = 5,0 v i i n c c than chì trong 30 gi , dòngi n 1A.a) Vi t n a ph n ng t i các i n c c và ph ng trình ph n ng chung.b) Tính pH c a dung d ch sau khi i n phân.✖✴✘✭✗✛✯✘✗✫✷✗✜✥✑✤✢✚✘✛✗✫✘ư✗✕✑✢ c) Tính th tích dung d ch NaOH 0,0001 mol/L c n trung hòa dung d ch sau khi i nphân.d) Hãy cho bi t nên dùng ch t ch th nào xác nh i m d ng c a ph n ng trung hòa.Coi kh i l ng riêng c a dung d ch HNO3 loãng là 1 g/ml✦✛✬✜✣✓ư✹✲✛✘✤✦✘✘✦✛✛✘✦☎✤✘✑✗✢✛✰L i gi i:1.a) N a ph n ng oxi hoá anot:N a ph n ng khcatot:✱✥✑✢✥✑✢Ag – e + Cl – → AgClAg+ + e→ Ag .✖✥✖Ag+ +Cl –→ AgCl (r)Công th c c a t bào i n hoá:(Anot) Ag  dd KCl  dd AgNO3  Ag (Catot)0và E 0298 :b) Tính ∆G298Xét ph n ng Ag + Cl – → AgCl (r)✢✤✜✘✗✑1Kc =∆G0298✢1= 6,25.109−101, 6.10=TAgCl= – RTlnKc = – 8,314 × 298 × ln (6,25.109) = – 55884 J/mol = – 55,884 kJ/mol∆G 055884= + 0,5792 (V) ≈ + 0,58 V=+nF1 × 96487E 0298 =2.a) N a ph n ng oxi hoá✥✑✢N a ph n ng kh✥✑✢✥H2O - 2e → 2H+ +anot:✖2H+ + 2 e → H2 .catot:✖H2 O → H2 +q = 1A × 30 gi × 3600 s = 108000 (Culông) ;✷→n H2=1O221O22S Fara ây :✓✘108000 c= 1,11917 F96500 c / F1, 11917 F= 0, 559558 ~ 0,556 mol2 F/molS mol n c b i n phân là 0,556 mol.Kh i l ng n c b i n phân: 0,556 mol x 18 g/mol = 10,074 gKh i l ng dung d ch tr c khi i n phân là 50 mlKh i l ng dung d ch sau khi i n phân là 50 - 10,074 = 39,926 (g) ~ 40 g✓ư✯✛ư✘✯✗✓ư✲✛✓ư✲✛✓ư✲✛✘✗ư✯✘✘✗✗Th tích dung d ch sau khi i n phân là: V =✦✛✘✗40 g= 40 ml = 0,04 L1 g/mLS mol HNO3 = 0,051 x 10-5 = 5. 10-7 (mol)✓CHNO3 = [H+] =5.10 −7 mol= 1,25 . 10-5 M0, 04 LpH = – lg [H+] = – lg (1,25. 10-5) = 4,903 ~ 4,9c) Ph n ng: NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2OnNaOH = nHNO3 = 5 . 10-7 mol →V ddNaOH = 5. 10-3 L = 0,005 L = 5 mLd) Ph n ng x y ra gi a axit m nh và baz m nh nên có th dùng ch t ch th làphenolphtalein có kho ng chuy n màu (pH) 8 - 10.✑✢✑✢✑✵✚✑✕✦✚✦✣✹✛ Câu V :Khi nung nóngn nhi tcao PCl5 b phân li theo ph ng trìnhPCl5 (k)PCl3 (k) + Cl2 (k)1. Cho m gam PCl5 vào m t bình dung tích V, un nóng bình n nhi tT (K) x y raph n ng phân li PCl5. Sau khi t t i cân b ng áp su t khí trong bình b ng p. Hãy thi tl p bi u th c c a Kp theo phân li α và áp su t p. Thi t l p bi u th c c a kc theo α, m, V.T1 ng i ta cho 83,300 gam PCl5 vào bình dung2. Trong thí nghi m 1 th c hi n nhi ttích V1. Sau khi t t i cân b ng oc p b ng 2,700 atm. H n h p khí trong bình có tkh i so v i hi ro b ng 68,862. Tính α và Kp.3. Trong thí nghi m 2 gi nguyên l ng PCl5 và nhi tnhthí nghi m 1 nh ng thay✘✜✗✘✒✛ư✕⇋✒✑✘✢✶✘✦✢✤✘✗✘✓✯✭✗✖✗✭✘✘ư✘✗✘ư✒✘✦✭✜✒✲✜✣✣✯✘✯✒✫✚✚✘✶✦✑✜✢✤✷✭✧✲✹✭✗✵dung tích là V2 thì o✘✘ưư✲✗✘✒ư✖✗c áp su t cân b ng là 0,500 atm. Tính t s✲✣✭✹ưV2.V1✓4. Trong thí nghi m 3 gi nguyên l ng PCl5 và dung tích bình V1 nhthí nghi m 1c a bình n T3 = 0,9 T1 thì oc áp su t cân b ng là 1,944 atm.nh ng h nhi tTính Kp và α. T ó cho bi t ph n ng phân li PCl5 thu nhi t hay phát nhi t.Cho: Cl = 35,453 ; P : 30,974 ; H = 1,008 ; Các khí u là khí lí t ng.L i gi i:1. Thi t l p bi u th c cho Kp, KcPCl3 (k) + Cl2 (k)PCl5 (k)a molban ucân b nga–xxx (mol)T ng s mol khí lúc cân b ng : a + x = n✗ư✚✗✘✵✒ư✤✘✘☎✲ư✜✘✜✑✘ư✲✢✣✖✗✭✗✗✘✮ư✖✰✱✜✶✦✢⇋✘✬✭ ✓α=✭x; Kh i la✓ưng mol:✲M PCl5 = 30,974 + 5 x 35,453 = 208,239 (g/mol)M PCl = 30,974 + 3 x 35,453 = 137,333 (g/mol)3M Cl2 = 70,906 (g/mol)m gam= a mol PCl5 ban208,239 gam/mol*Áp su t riêng ph n lúc cân b ng c a m i khí:✣PPCl5✬a−x=pa+x✭✤✬u✧trong ó PP Cl3 = PCl2 =✘✘xPa+ x2Kp =PCl2 × PPCl3PPCl5 x a + x × px2× p 2 ×  a + x  × 1==2a-xa−x  p(a + x) a+ x px2a2x2 × px2α2×p= 2 2 × p ; Kp = 2=×pax2(a + x ) (a − x )a −x1−α 2−a2 a2a(1 − α )aα* Kc = [PCl5] =trong ó [PCl3] = [Cl2] =VVKp =✘ Kc =[ PCl3 ] [ Cl2 ]( aα )=[ PCl5 ]VKp = Kc (RT)✔×V2 Ho c:2Kp = Kc (RT)Vaα 2m α2==a (1 − α )V(1 − α )208, 239 V(1 − α )Vkhí = 1✁pVpV=a+ xa(1 + α )→ RT =pV = nRT = (a + x) RTα2pVpV→× p = Kca+ xa+x1 −αa α 2 (1 + α )α2pV→Kc==KcThay x = aα →×p×a(1 + α )V1−α 21 −α 2Kp = Kcm α2208, 239 V (1 − α )1* Quan h Kp và Kc. T cách 1 : Kc = KpRTa α2pVa(1 + α )αa(1 + α )==Thay RT =→ Kc = Kp ×p×a(1 + α )pV1−α 2pVV(1 − α )83,30 g2. Thí nghi m 1 : n PCl5 ban u = a == 0,400 mol208,239 g/molKc =aα 2 (1 + α )aα 2×=V (1 + α ) (1-α )V(1 − α )✗=☎✗✘✬M c a h n h p cân b ng: 68,826 × 2,016 = 138,753 g/mol83,30 g= 0,600 molT ng s mol khí lúc cân b ng: n1 = a (l + α1) =138, 753 g/mol✤✧✲✭ ✓✭n1 = a (1 + α1) = 0,400 (1 + α1) = 0,600 → α1 = 0,500(0,5) 2α2p=× 2,70 = 0,900×1−α 21 − (0,5)23. Thí nghi m 2: - Gi nguyên nhi t→ Kp không i.- Gi nguyên s mol PCl5 ban u: a = 0,400mol.- Áp su t cân b ng P2 = 0,500 atm.2α2α 222Ta cóp=Kp=×× 0,500 = 0,900 → α2 = 0,64286 → α2 = 0,8022221 − α21 − α2* Tìm Kp t i nhi t✚✗✘✒T1 : Kp = ✗✵✗✵✘✒✘✓✣✘✬✭T ng s mol khí lúc cân b ng: n2 = 0,400 + (1+ α2) ≈ 0,721 (mol). ✓✭n 2 RT1n RTso v i V1 = 1 1p2p1V2n p0, 721 2, 700= 2× 1 == 6,486 (l n)×V1n1 p 20, 600 0,500* Th tích bình trong TN 2: V2 =✦✯✬4. Thí nghi m 3:✗→ Kp thay i.- Thay i nhi t- Gi nguyên s mol PCl5 ban u a = 0,400 mol và V1- Áp su t cân b ng P3 thay i do: nhi tgi m (T3 = 0,9 T1), t ng s ✘ ✗✵✘✒✘✓✘✬ ✣✭✘ ✗✘✒✑mol khí thay i (n3 ≠ n1).P3 = 1,944 atm ; Tính α3 :n3 = a (1+ α3) = 0,400 × (1+ α3) ; p3V1 = n3RT3 = 0,9 n3RT1 ; P1V1 = n1RT1.P3 0,9 n 31,944 0, 400 × (1 + α 3 ) × 0, 9→→ α3 = 0,200 → n3 = 0,48 mol== ✘P1n12, 7000, 600✓ α 32(0, 200) 2=×p× 1,944 = 0,08131 − α 321 − (0, 200) 2* Khi h nhi t , Kp gi m → cân b ng chuy n d ch theo chi u ngh ch. Chi u ngh ch làchi u phát nhi t → Chi u thu n là chi u thu nhi t.* KP (T3 ) =✚✮✗✘✒✑✗✭✮✶✦✮✛✮✗✛✮✛  SGIÁO D C- ÀO T OHÀ T NH✁✂K THI CH NI TUY N D THIH C SINH GI I QU C GIA L P 12 THPTN M H C 2012-2013MÔN THI: HOÁ H C –VÒNG IITh i gian làm bài: 180 phút✄☎✠✆✆✂✡✏(✍✎✟☞✆✆✒✑✞☛✌CHÍNH TH Cthi có 02 trang, g m 6 câu)✂✝✓Câu I:1. Vi t công th c c u t o và g i tên các s n ph m ibrom hoá khi cho trixiclo[3,2,1,0]octan tácd ng v i Br2/CCl4.2. H p ch t A có công th c phân t C9H16. Khi cho A tác d ng v i hi ro d , xúc tác Ni, thuc h n h p D g m ba ch t ng phân c a nhau là D1, D2, D3 có công th c c u t o l n l tlà:✔✕✖✗✘✙✚✛✜✢✜✣✛ư✖✣✕✦✣✤✧✖✛✢✧✛ư★✕✖✗✩ư✣(D1)(D2)(D3)a. Hãy xác nh công th c c u t o c a A.b. Vi t công th c c u d ng b n có th có c a D1 và D2.Câu II:1. T tinh d u hoa h ng ng i ta táchc hai ng phân A1 và A2 u có công th c phân tC10H18O, chúng u làm m t màu dung d ch Br2/CCl4 và t o thành C10H18OBr4. Khi cho tácd ng v i HBr nhi tth p, t m i ch t s t o thành hai d n xu t monobrom C10H17Br.c h p ch t có công th c C10H16O, b ngKhi oxi hoá A1 và A2 b ng CuO thì u thudung d ch KMnO4 trong môi tr ng axit thìu thuc CH3COCH3 vàCH3COCH2CH2COOH.Xác nh c u trúc c a A1 và A2, g i tên chúng theo danh pháp IUPAC (m ch cacbon tuântheo quy t c isoprenoit). Vi t các ph ng trình ph n ng hóa h c ã x y ra.2. Khi ch ng c t than á ng i ta thuc ch t A có công th c phân t C9H8. Hi ro hoá hoànc ch t B (C9H16), còn n u oxi hoá A thuc m t trong các s n ph m là axittoàn A thuphtalic.a. Xác nh công th c c u t o c a A và B.b. T A và các ch t thích h p vi t ph ng trình ph n ng t ng h p t o ra các h p ch t:✛✪✕✔✕✭✖✖✗✩✧✛✗★✫ư✫✬★✮✛ư✣✛✖✧✛✪✫✕✤✗✜✢✯✰✛✱✖✭✦✖✲✴✛✪✛ư✪✖★✔✖✛✛ưư✛✣✳✛ư✣✖✮✛✕✫✛ư✴✣ư✗ơ✙✮✛✖ư✣✕✘✖✕✖✗✛✙✕✔✪✖✣✘✵ư✗✫✛ư✤✣✛✱✙✚★✷✭✖✣✔ươ✙✕✣✗✣✖OHOHCâu III:1. Khi cho phenol tác d ng v i anhi ritphtalic có ho c không có m t bazu thuch pch t C14H10O4 (ch t X), nh ng khi un nóng v i H2SO4 c thì thuc phenolphtalein (ch tY).a. Vi t ph ng trình ph n ng hóa h c x y ra.b. Vi t công th c c u t o c a X, Y.2. Metyl tert–butyl ete có tên th ng m i là MTBE,c dùng pha vào x ng thay cho(C2H5)4Pb tránh ô nhi m chì.a. Hãy ngh 2 sph n ng s n xu t MTBE quy mô công nghi p i t nguyên li u ulà hi rocacbon.b. So sánh 2 ph ng pháp a ra và l a ch n ph ng pháp có hi u qu kinh t cao h n.✜✢✖✖✔ươ✙✔✛ư✕✖✕✛✫✬✢✘✗✸✛✸ơ✛ư✛✫✛ư✣✣✣✖✙★ư✛✸✛ơ✗✛ư✣✹✺✪ơ✛✧✙✕✙✖✯✰✛✭✰✛ươ✛ư✻✘ươ✰✙✔ơ✛✩ Câu IV:tách xiclohexanon có nhi tsôi 1560C ra kh i h n h p xiclohexanon và xiclohexanol1.ng i ta làm nh sau: l c h n h p v i dung d ch NaHSO3 bão hoà trong n c;yên m t lúcr i thêm ete etylic, l c u; tách l y ph n ete và ph n n c; thêm dung d ch H2SO4 loãng vàoph n n c, sau ó chi t b ng ete, tách l y ph n ete r i làm khan b ng Na2SO4; c t cách thuu i ete thì thuc xiclohexanon.a. Gi i thích ng n g n cách ti n hành thí nghi m.b. Vi t các ph ng trình ph n ng hoá h c x y ra.2. H p ch t A (C5H8O) là m t an ehit không no quang ho t. Khi cho A tác d ng v iC6H5MgBr r i thu phân trong môi tr ng axit thì thuc ch t B (C11H14O). B ph n ng v ic s n ph m r i ph n ng v i H2O2/OH thuc ch t C. Khi C ph n ng v iB2H6CrO3/H+ thì thuc ch t D (C11H12O3). Kh D b ng h n h ng Zn/Hg trong HCl thucc m t xeton vòng F (C11H12O).ch t E, un E v i H3PO3 thìa. Vi t công th c c u t o c a các ch t t A n F.b. Vi t các ph ng trình ph n ng hoá h c x y ra.Câu V:1. H p ch t A có công th c C9H8O2. Ngoài tính axit, A còn làm m t màu dung d ch KMnO4và n c brom. Khi un nóng v i dung d ch KMnO4, A chuy n thành kali benzoat. Cho A tácd ng v i H2 có xúc tác Ni, thuc axit B có công th c C9H10O2. Bi t A không có ng phâncis – trans. Hãy xác nh công th c c u t o c a A và B.2. Trong m t mía có m t ch tng không có tính kh là rafinoz có công th c phân tc các s n ph m D-fructoz , D-galactoz và DC18H32O16. Khi th y phân nó b ng axit thuglucoz . N u th y phân b ng b ng men α - galactozida l i cho α -D-galactoz và saccaroz .N u th y phân b ng men invecta l i cho D-fructoz và m t i saccarit.c các s n ph m: 1,3,4,6-tetra-O- metyl-DMetyl hóa rafinoz , sau ó em th y phân thufructoz , 2,3,4,6-tetra-O-metyl-D-galactoz và 2,3,4-tri-O-metyl-D-glucozVi t công th c c u t o c a rafinoz .Câu VI:1. A là axit h u c m ch h , bi t 0,01 mol A tác d ng v av i 25 ml dung d ch NaOH0,4M.t cháy A thuc CO2 và H2O theo t l kh i l ng 88:27, l y mu i natri c a Ac hi rocacbon là ch t khíi u ki n th ng.nung v i vôi tôi xút thuVi t công th c c u t o các ng phân axit c a A.2. Cho etyl propanoat tác d ng v i dung d ch ki m theo ph ng trình ph n ng:✬ ư✰✮ư✵✧✵✩ư✢✦✛✛✛✱✣✢✫✣✪✖✔✦✁ư✩✩✴✖ư✩✢✢✛✬✱✪✧✴✖✂✷✛✛✙ư✣✵✔ư✘✔ơ✰✙✕✘✙✜✣✖✱✧✛ư✣✙✚✛✧✙✣✖ư✣✮✛✕✗✣✖✙✖✴✢✖ư✙✣✖✦✙✢✕✢✛✄✭✛✕ư✣✔✘✙✕✢✕✱★ơ✣✛✤ưư✢✖✛✕✔ưư✢✔✗ư✂✛✖✛✖✛✢✪✪✬✜✢✛✛✱✖★✔✔✕✖✛ư✗✮ư✣✛✚ơ★✛ơư✕✖✗★✤ơơơ✱ơ✛✣✙✚ơ✔✧✕✗✗✛ơ✙✴✴ơ✛✤✛✴✔★✴★★✣✕☎ơư✪ơơ✜ơ✆ ✗✯✛✄✢ư✛✔✕✖✔✭✣ư✰✝✣✛✗✛✧ư✄✖✯✛✛✫★✢✪✣✖✰ư★✄✮★✡✟✌ơ✞✠ư✍CH3CH2COOCH2CH3 + OHCH3CH2COO- + CH3CH2OHL y vào 5 bình, m i bình 100 ml dung d ch có ch a 2,50 mmol OH- và 2,50 mmol etyl propanoat.Sau m t th i gian nh t nh ta em chu nnhanh các dung d ch b ng HCl 0,100 mol/lít t i khi ti m t ngng,c k t qu nh sau:60,00t (phút)05,0010,0020,00VHCl (ml)15,5311,267,273,0125,00a. Tính n ng các ch t tác d ng t i các th i i m chu n .b. Hãy xác nh b c c a ph n ng.c. Tính h ng s t c c a ph n ng trên.✎✏✠✓✕✓✑✓✟✠✑✓✖✠✙✗✓✍✔✎✒✓✓ơ✌ơư✘ưư✚ư✎✖✑✛✓✓✑✌✠✢✒✞✓✕✔✗✓✜✍✢✓✌✑✜✍-----------------H T--------------✣✪✤- Thí sinh không✥✦✧✩✭✫✫✩c s d ng tài li u (k c b ng h th ng tu n hoàn các nguyên t hóa h c).- Cán b coi thi không ph i gi i thích gì thêm.✯★✮✬✫✬✫- H và tên thí sinh……………………………….,✮✬s báo danh………………………………………………  SGIÁO D C- ÀO T OHÀ T NH✁✂K THI CH NI TUY N D THIH C SINH GI I QU C GIA L P 12 THPTN M H C 2012-2013HNG D N CH M MÔN HOÁ H C –VÒNG II✄☎✠✆✆✂✝✡✞☛✌✟☞✆Ư✁☞✂✆Câu I:1. Ph ng trình hoá h c x y ra:ươ✘✙Tên g i: 1,3- ibrombixiclo[3,2,1]octan và 1-brommetyl-4-brombixiclo[3,2,0]heptan.2. a. Công th c c u t o c a A là:✘✛✕✖✗★CH3H3CD1 và D2 có th✔d ng cis ho c trans, nên D1 có th có c u d ng b n:✯✗✸✬hayH3CH2C✖✗✫CH3H3CH2CCH3trans-cis-D2 có th có c u d ng b n:✬✖✗✫CH2CH3H3CCH2CH3hayH3Ctrans-cis-Câu II:1. D a vào các gi thi t ã chocis- và trans- nh sau:✻✙✔✛✯✛✩u bài ta suy ra công th c c a A1 và A2 là các✕★✛✧ng phânưCH2OHCH2OHCis – 3,7 – imetylocta – 2,6 – ien – 1 – ol ; trans – 3,7 – imetylocta – 2,6 – ien – 1 – ol.Sph n ng:(CH3)2C=CH(CH2)2C(CH3)=CHCH2OH+2Br2(CH3)2CBr-CHBr(CH2)2C(CH3)BrCHBrCH2OH(CH3)2C=CH(CH2)2C(CH3)=CHCH2OH+HBr(CH3)2C=CH(CH2)2C(CH3)=CHCH2Br(CH3)2C=CH(CH2)2C(CH3)=CHCH2OH+CuO(CH3)2C=CH(CH2)2C(CH3)=CHCHO(CH3)2C=CH(CH2)2C(CH3)=CHCH2OH + KMnO4 + H2SO4CH3COCH3 + CH3COCH2CH2COOH + HOOCCOOH + …2. Khi oxi hoá A thuc axit phtalic nên A có vòng benzen. Khi hi ro hoá hoàn toàn A thuc C9H16 nên A có 2 vòng. V y công th c c a A và B l n l t là:✛ơ✛✧✙✛ư✣✛✕✛✛✛ư✣✛☎✕★✩ư✣ ✷Sơ✛t ng h p:✧✣Và:1,B2H6OH2,H2O23,NaOHCâu III:1.a b.Các phương trình hoá h c x y ra:✘✙OOHO+OCOO(C14H10O4)COOHOOH2O+HOOOHO+ H2OO(Phenolphtalein)2.T CH4 i u chc CH3OH.c (CH3)3COH.T (CH3)2C=CH2 i u chPh ng pháp th nh t:CH3OH + (CH3)3COHCH3 – O – C(CH3)3 + H2Ou tiên t o ra MTBE tránh t o ete i x ng. Ch ng c t táchC n dùng CH3OH d nhi uc ete ra kh i h n h p sau ph n ng.Ph ng pháp th 2:CH3OH + (CH3)2C=CH2CH3 – O – C(CH3)3.Ph ng pháp th nh t i t 2 ancol và c n nhi tcao h ntách n c, có th t o s nph m ph .✭✛✫✔✛ư✭✛ươư✫✕✔ư✣ơươư✣✛✣✬ư✗✙✗✛✄✕ư✖✕✕✕✜✚✫✦✁ư✛✖✩✛✣✖✛✭✩✰✛✱ơ✛✬ư✢✬✗✙ Ph ng pháp th 2 i t m t ancol, th c hi n nhi t th p h n, vì th s kinh t h n.Câu IV:1a. H n h p xiclohexanon và xiclohexanol khi l c v i dung d ch NaHSO3 bão hoà s cók t t a tách ra không tan trong ete. Thêm dung d ch H2SO4 loãng vào ph n n c s hoà tanchi t l y xiclohexanon. Ch ng c t thì u ic ete và thuck t t a. Dùng etexiclohexanon.1b. Các ph ng trình hoá h c x y ra:ươ✕✦✔✛✭✱✻✰✯✰✣✛✱✵★✖ơ✔✢✲✔ơ✪✲✪✩ư✢✲✷✔★✛ư✬✔✖ơư✘✖✛✛ư✣✛ư✣✙OHONaOHSO3NaOHOH2SO4SO3Na+ SO2 + H2O + Na2SO42.A: CH3-CH-CHOCH=CH2B: CH3-CH-CH(OH)-C6H5CH=CH2C: CH3-CH-CH(OH)-C6H5CH2-CH2OHD: CH3-CH-CO-C6H5CH2COOHCH3E: C6H5-CH2-CH(CH3)-CH2-COOHF:OCâu V:1.T gi thi t ta suy ra công th c c u t o c a A, B l n l t là:A: CH2=C(C6H5)COOHB: CH3CH(C6H5)COOH.2. Vì rafinoz làng không có tính kh nên không còn nhóm OH somiaxetat t do.ng- Th y phân b ng axit rafinoz cho D- flucoz , D-galactoz và D-glucoz nên nó làba vàc t o ra t các mono saccarit trên- Khi th y phân b ng men cho α -D-galactoz và saccaroz nên α -D-galactozum ch- M t khác khi th y phânng ba này l i cho D-fructoz và m t i saccarit, vì v y Dng gi a m chfructoz ph i ng m t u m ch D-glucozT các s n ph m sau khi sau khi metyl hóa rafinoz suy ra:+ Phân t β -D –fructoz có nhóm OH cacbon s 2 tham gia t o liên k t glucozit+ Phân t α -D-galactoz có nhóm OH cacbon s 1 tham gia t o liên k t glucozit+ Phân t α - D-glucoz có cacbon s 1 và s 6 tham gia liên k t glucozitT trên suy ra công th c c u t o c a rafinoz nh sau:✭✙✔✕ơ✛★ư✖✗★✮✩✣✤✴✻ơơ✛★ưư✣✗ơơ✛ư✭✴ơơơ✯✛✗✸★ơ✙✭✙✛✕✛✯✱✛✮✗ơ✗ơ✛✚✕✱✛☎✗✆ơ✤ơ✤✯ơ✤✭ư✩✗✔✄★ơưCH2OHHOHOHO HH1HHOH6OHCH2O HHOHHHOH1OHCH2OH✔✗✄✄✖✗✄✯ơ✕✮O2HOHHOHOCH2OH✔✩ Câu VI:1. Vì s mol NaOH = s mol axit nên A có d ng RCOOH. Khi RCOONa tác d ng v i vôi tôic RH là ch t khí nên R ch ch a t i a 4C. G i A là CxHyO2. T ph n ng cháy taxút thucó: 44x : 9y = 88 : 27; suy ra x : y = 2 : 3. V y A có d ng (C2H3)nO2, trong ó 2n ≤ 4, nghi mthích h p là n = 2, A là C4H6O2.Công th c c u t o các ng phân: CH2=CH – CH2 – COOH ; CH3 – CH =CH – COOHCH2=C(CH3) – COOH .✜✄✗✄✛ư✣✖✕✝✢✛✄✘✭✗☎✙✕✛✰✣✕✖✗✛✧2. T i các th i i m chu nt ng ng n ngc a este và OH- luôn b ng nhau và l n l tb ng:Lúc u : Ceste =COH-=0,025mol/lítSau 5 phút: Ceste =COH-=0,01553mol/lítSau 10 phút: Ceste =COH-=0,01126mol/lítSau 20 phút: Ceste =COH-=0,00727mol/lítSau 60 phút: Ceste =COH-=0,00310mol/lítb. Dùng ph ng trình ng h c c a ph n ng b c 1 và b c 2 l n l t th v i các thí nghi m:1 C* N u là ph n ng b c 1: k = ln 0tCSau 5 phút k5=0,095 l/mol.phútSau 10 phút k10=0,0476 l/mol.phút ⇒ Ph n ng không ph i là ph n ng b c 11 1 1* N u là ph n ng b c 2: k = ( −)t C C0Sau 5 phút : k = 4,88 l/mol.phútSau 10 phút: k = 4,88 l/mol.phútSau 20 phút: k = 4,88 l/mol.phútSau 60 phút: k = 4,87 l/mol.phút .V y: Ph n ng là b c 2 và bi u th c ng h c c a ph n ng là k = t × Ceste × COHc. H ng s t c là k = 4,88 l/mol.phút✗✮✛✬✚✛✱ươ✕✧✛✱★✴✩ư✴✛✩ư✔ơ✛✙✕✱✘★✙✕☎✙✴✕✙☎✄✕✙☎✕✄ư✣✤✢✰☎✙✔✩☎☎✛✬✕✛✱✘★✱------------------------------------------✙✕✙✕☎✣  ✞S GIÁO D C ÀO T O LÂMNGTRNG THPT CHUYÊN TH NG LONG✁✂✄K THI H C SINH GI I C P TR✂☎✠ ✡✆✝✟NG✠ ✡☛Môn: HÓA H C✝Ngày 18 tháng 10 n m 2008 (Ph n:☞✌✂IC✄NG - VÔ C )✠ƠƠ✒Th i gian: 90 phút (H c sinh làm bài trên gi y riêng v i ph n h u c )✎✏ơ✑✌✓✖✕Câu I (2 i m)✘✗✛✛Gi i thích ng n g n nh ng d ki n th c nghi m sau:✙✚✚✜1. NF3 không có tính baz nh NH3.✢ư✧✤✧★✘✛2. Cho h n h p KIO3 và KI vào dung d ch AlCl3 th y xu t hi n k t t a keo tr ng.✥✦✪3. NO2 có khuynh h✫4.ng nh h p, còn ClO2 thì không có khuynh h✥ư✯✛✮i u ki n th✪✦✭✬✩ng trên.ư✯ng nit t n t i d ng phân t N2 còn photpho t n t i d ng phân t P4. Cho:✢ư✰✰✰✰✱★Liên k tN ng l ng liên k t(kJ/mol)★✲✱P≡PP-PN≡NN-N485213946159✥ư✖✕Câu II (2 i m)★✧1. Cho bi t tr ng thái lai hóa c a nguyên t trung tâm và c u trúc hình h c c a các phân t và ion sau: I3-,PF3Cl2. V hình các d ng và cho bi t d ng nào b n nh t?✰✙✩✱✩★✭✰✱✧✰✳✘✤✬✪✬c h n h p r n A. Hòa tan A vào n c thuc2. Nung nóng 0,1 mol amoninitrat và 1 mol bari thudung d ch B và h n h p khí C. Vi t ph ng trình ph n ng, và tính th tích dung d ch H2SO4 0,5M c ntrung hòa dung d ch B.✥✥ưư✵✥✶✗✢✦✥ư★✤ư✴✦✦✖✕Câu III (2 i m)1. Dung d ch NH3 1M có α = 0,43 % . Tính h ng s Kb và pH c a dung d ch ó.✷✸✬✦✩★✦✯✬2. Cho dung d ch axit CH3COOH 0,1M; bi t pKa = 4,757. Tính n ngpH dung d ch .✹✦các ion trong dung d ch và tính✦✦★3. Tínhi n li c a axit axetic trong dung d ch 0,01 M , n u trong 1 lít dung d ch có 6,26.1021 h t (phânt và ion , không tính n n c và s i n li c a n c).✬✹✬✛✰✩✦✦★✬✪✱✬ư✜✛✪✩ư✖✕Câu IV (2 i m)✯✗✬Cho gi n★✺✮th chu n c a mangan trong môi tr✩0,56VMnO4-MnO421,51V✻ư0,95VMnO2✻★✻Mn3+1,51V✻1. Tính th oxi hoá kh c a c p MnO42- / MnO2✼✱✩ng axit (pH = 0):Mn2+-1,18V✻Mn ★✵✗✗✬2. Cho bi t ph n ng sau có th t x y ra✴3MnO42- + 4H+c không? T i sao?✥✰✜ư2MnO4- + MnO2✻✗✬3. Mangan có ph n ng★✪✪cv in✥✴ư✻2H2O✗✬c và gi i phóng khí hi rô không?ưH2 + OH-Cho bi t: H2O + e+E = - 0,059 pH.✖✕Câu V (2 i m)✯✤Cho h n h p A g m kim lo i R hoá tr I và kim lo i X hoá tr II. Hoà tan 6 gam A vào dung d ch có ch aHNO3 và H2SO4 thuc 2,688 lít h n h p khí NO2 và khí Y ( kc) n ng 5,88 gam.✥✰✰✦✦✤✬✥✦✬✥✴✼ư✸✸1. Tính kh i l✬✥ưng mu i khan thuc.✥ư★✸✛✬2. N u t l khí NO2 và khí Y thay✸i thì kh i l✁✬ng mu i khan thay✥ ư✗i trong kho ng giá tr nào?✁✦✆✂✂✄ÁP ÁNTHI H C SINH GI I VÒNG TR☎NG✝ ✞✭✲✂Ngày 18 tháng 10 n m 2008 ( chính th c)áp án v n t tCâu I21. F cóâm i n l n nên gi c p e t do trên N → NF3 có tính baz y u✴✘✘✂★✬✬✹✬✛✪✼✚2. Al3+ + 3H2O✜Al(OH)3 + 3H+ (1)IO3- + 5I- + 6H+ → 6I2 + 3H2O✯(2)✷✗✬(2) làm gi m n ng✵✭H+ c a (1). Làm cân b ng (1) chuy n d ch theo chi u thu n.✹✟✩✦✠✬✹✬3. NO2 còn 1 electron c thân trên N nên d nh h p. Còn ClO2 c ng có 1 electronthân nh ng electron này ít nh ch trên Cl, mà gi i t a u trên toàn phân t nênkhông có kh n ng nh h p.✥✦✤✬ư✗✡✭☛✬✦✗✲✱✥✦✭4. ∆H P4 = - 1278 kJ/mol > ∆H P2 = - 970 kJ/mol ⇒ P4 b n h n.✢✭∆H N4 = - 954 kJ/mol < ∆H N2 = - 3784 kJ/mol ⇒ N2 b n h n.✢(4N → 2 N24N → N4)1. I3 : I trung tâm lai hóa sp3d; 3 c u trúc hình h c✧✬Câu II2✙✧PF3Cl2 : P lai hóa sp3d; 3 c u trúc hình h c✙2. NH4NO3 → N2O + 2H2O2NH4NO3 → 2N2 + 4H2O + O2Ba + H2O → BaO + H2Ba + H2 → BaH2Ba + N2O → BaO + N23Ba + N2 → Ba3N2✹c 3Ba + O2 → BaO✸Tính toán s mol✘R n A: BaO; BaH2; Ba3N2, Ba★A + H2O: vi t 4 pt✸✟✦CâuIII2✬✗nh lu t b o toàn nguyên t : Ba(OH)2 : 1mol✂nH2SO4 = 1mol ⇒ V = 2 lít1.NH3 + H2O→NH4+ + OH-✷Cân b ng (1 –x )xxx = 4,3 .10-3 ; Kb = ≅ = 1,85 .10-5[ H+] = = 0,23 .10-11pH = -log ( 0,23 .10-11 ) = 11,64CH3COOH → CH3COO- +2.H+✶✬uban✬C✛i n liCαCαCα✷cân b ngC - CαCαCα [H+] = 1,323.10-3pH = -lg[H+] = 2,883.CH3COO-CH3COOHxx+H+x1l dung d ch axit có 6.26 .1021.h t✰✦✸✸G i x là s mol phân t CH3COOH ã phân li trong 1 lít dung d ch. ⇒ x là s ion H+c ng la s ion CH3COO- .✬✙✱✦✸✡✸S phân t CH3COOH còn l i không phân li là 6,02 1021 – x✰✱Ta có : 6,02 . 1021 -x + 2x = 6,62 .1021x = 0,24 .1021✹✂i n li α = 3,99%1. Vi t 5 pt bán ph n ng✬✛★Câu IV✗✴∆G5 = ∆G1 + ∆G2 + ∆G3 + ∆G4⇒ ∆G2 = ∆G5 – (∆G1 + ∆G3 + ∆G4)⇒ Eo2 = 2,265V2.2. Eopu = EoMnO42-/MnO2 = EoMnO4-/MnO22- = 1,7 V. ⇒ ∆Gpu < 0, p t x y ra.✗ư3. Eo H2O/H2 = -0,059pH = - 0,41V. (Môi tr✮ưng trung tính pH =7)Eopu = Eo H2O/H2 - EoMn2+/Mn = 0,77 V. ⇒ ∆Gpu < 0, p t x y ra.✗ư✜✜ ★Câu V1. Vi t 4 ph✗✢✟ưng trình ph n ng✴✬✟L p lu n xác inh khí SO2Tính nSO2 = 0,02 mol; nNO2 = 0,1 mol✸m mu i khan = 6+ 0,02.96 + 0,1.62 = 14,12gam.✮✬✁2. ne nhi).✮✟ưng = ne nh n = 0,02.1 + 0,01 = 0,14mol (ne do 2 KL nh✟* Ch có khí SO2 : n SO2 = ne nh n : 2 = 0,07 mol ✸m mu i = 6 + 0,07.96 = 12,72 gam* Ch có khí NO2 : n NO2 = ne nh n = 0,14 mol✟ ✸m mu i = 6 + 0,14.62 = 14,68 gam✸KL: 12,72 < m mu i < 14,68 gamưng không thay  S✠GIÁO D C VÀ ÀO T O✁✂✄K THI CH N H C SINH GI I C P T NHN m h c: 2013 – 2014Khóa thi ngày: 20/03/2014Môn thi: HÓA H C - THPTthi này có 10 câu, g m 2 trangTh i gian làm bài: 180 phút (không k th i gian giao✞✟✟✡☛✌☞☎✆THI CHÍNH TH C✝✟✎✂✍✑✒✏✏✓)C©u 1 (2,0 ®iÓm) Hîp chÊt A (chøa vßng benzen) cã c«ng thøc ph©n tö C9H11NO2 ph¶n øng ®−îcvíi axit vµ baz¬. BiÕt:. A + HNO2B(C9H10O3). §un B víi H2SO4 ®ÆcC(C9H8O2). C ph¶n øng víi dd KMnO4 trong m«i tr−êng H2SO4 lo ng ®un nãng t¹o ra hîp chÊt D(C8H6O4)vµ D cã tÝnh ®èi xøng cao. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña A, B, C, D vµ viÕt c¸c ph−¬ng tr×nhph¶n øngC©u 2 (2,0 ®iÓm): §un nãng ancol no, ®¬n chøc m¹ch hë A víi H2SO4 ®Æc thu ®−îc chÊt h÷u c¬BB cã d = 0,7. Sôc B vµo dd n−íc Br2 cã pha mét l−îng nhá NaCl, CH3OH th× thu ®−îc dd X.Aa. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña A vµ Bb. H y x¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o c¸c s¶n phÈm h÷u c¬ cã trong X (s¶n phÈm chÝnh, s¶n phÈmphô) vµ tr×nh bµy c¬ chÕ ph¶n øng ® x¶y ra.C©u 3 (2,5 ®iÓm) Tõ nguyªn liÖu ban ®Çu lµ than, ®¸ v«i, n−íc, ta ®iÒu chÕ ®−îc khÝ A. Tõ A cãs¬ ®å chuyÓn hãa sau:6000c-HCl+dd Cl+NaOHH2SO4®Æc2ABDEFGHIThan1700c3BiÕt chÊt E kh«ng chøa oxi, khi ®èt ch¸y hoµn toµn E cÇn 3,808 dm O2 (®ktc), s¶n phÈm sinh racã 0,73 g HCl, cßn CO2 vµ h¬i n−íc t¹o ra theo tØ lÖ thÓ tÝch VCO2 : VH2O = 6:5 (®o cïng ®iÒu kiÖnnhiÖt ®é, ¸p suÊt). T×m c«ng thøc cÊu t¹o c¸c chÊt h÷u c¬ øng víi ch÷ c¸i cã trong s¬ ®å vµ viÕtc¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng.C©u 4 (1,5 ®iÓm). Polime A ®−îc t¹o ra do ph¶n øng ®ång trïng hîp gi÷a but-1,3-dien vµ stiren.BiÕt 6,234 g A ph¶n øng võa hÕt víi 3,807 g Br2. TÝnh tû lÖ sè m¾t xÝch but-1,3-dien vµ stirentrong polime trªn. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o mét ®o¹n m¹ch bÊt kú cña A thâa m n tØ lÖ trªn.C©u 5 (2,0 ®iÓm). ChÊt A cã c«ng thøc ph©n tö C5H6O4 lµ este hai chøc, chÊt B cã c«ng thøc ph©ntö C4H6O2 lµ este ®¬n chøc. Cho A vµ B lÇn l−ît t¸c dông víi dd NaOH d−, sau ®ã c« c¹n c¸cdung dÞch råi lÊy chÊt r¾n thu ®−îc t−¬ng øng nung víi NaOH (cã mÆt cña CaO) th× trong mçitr−êng hîp chØ thu ®−îc mét khÝ duy nhÊt lµ CH4. T×m c«ng thøc cÊu t¹o cña A, B, viÕt c¸cph−¬ng tr×nh ph¶n øng ® x¶y ra.C©u 6 (2,0 ®iÓm). Cã thÓ dïng dd n−íc Br2 ®Ó ph©n biÖt c¸c khÝ sau ®©y: NH3, H2S, C2H4, SO2®ùng trong c¸c b×nh riªng biÖt ®−îc kh«ng? NÕu ®−îc h y nªu hiÖn t−îng quan s¸t, viÕt ph−¬ngtr×nh ph¶n øng ®Ó gi¶i thÝch.C©u 7 (2,5 ®iÓm). Trong mét b×nh kÝn chøa N2 (1M), H2 (4M) vµ xóc t¸c (thÓ tÝch kh«ng ®¸ngkÓ). Thùc hiÖn ph¶n øng ë t0c vµ ¸p suÊt p. Khi hÖ ®¹t tíi tr¹ng th¸i c©n b»ng th× ¸p suÊt lµ 0,8p,cßn nhiÖt ®é vÉn lµ t0c. H y tÝnh:a. H»ng sè c©n b»ng cña ph¶n øngb. HiÖu suÊt ph¶n øng vµ nång ®é mol cña c¸c chÊt t¹i thêi ®iÓm c©n b»ngC©u 8 (1,5 ®iÓm). LÊy mét sîi d©y ®iÖn gät bá vá nhùa b»ng PVC råi ®èt lâi ®ång trªn ngän löa®Ìn cån th× thÊy ngän löa cã mµu xanh l¸ m¹. Sau mét lóc, ngän löa mÊt mµu xanh. NÕu ¸p lâid©y ®ång ®ang nãng vµo vá nhùa ë trªn råi ®èt th× ngän löa l¹i cã mµu xanh l¸ m¹. Gi¶i thÝchhiÖn t−îng. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.C©u 9 (1,0 ®iÓm). KÕt qu¶ x¸c ®Þnh sè mol cña c¸c ion trong dung dÞch X nh− sau: Na+ cã 0,1mol; Ba2+ cã 0,2 mol; HCO3- cã 0,05 mol; Cl- cã 0,36 mol. Hái kÕt qu¶ trªn ®óng hay sai? Gi¶ithÝch.C©u 10 (3,0 ®iÓm). Hßa tan hoµn toµn hçn hîp A gåm FeS vµ FeCO3 b»ng dung dÞch HNO3 ®Æc,nãng thu ®−îc hçn hîp B mµu n©u nh¹t gåm hai khÝ X vµ Y cã tØ khèi ®èi víi H2 lµ 22,8 vµ dungdÞch C.BiÕt FeS ph¶n øng víi dung dÞch HNO3 x¶y ra nh− sau: FeS + HNO3Fe(NO3)3 + H2SO4 +NO2+ H2Oa. TÝnh tØ lÖ % theo khèi l−îng c¸c muèi trong A. b. Lµm l¹nh hçn hîp khÝ B ë nhiÖt ®é thÊp h¬n ®−îc hçn hîp D gåm ba khÝ X, Y, Z cã tØ khèi sovíi H2 lµ 28,5. TÝnh thµnh phÇn % theo thÓ tÝch c¸c khÝ trong D.c. ë -110C hçn hîp D chuyÓn thµnh hçn hîp E gåm hai khÝ. TÝnh tØ khèi cña E so víi H2BiÕt: C=12; H=1; O=16; N=14; Fe=56; Br= 80; S= 32.-------------H t------------H và tên thí sinh:....................................................................S báo danh:..................... ✂✁  ✡S GIÁO D C VÀ ÀO T O TP.C N THTRNG THPT CHUYÊN LÝ T TR NG✁✝✂✄☎✞✟☞K THI HSGL N THƠ✠✎NG B NG SÔNG C U LONG16 – N M H C 2008 - 2009☛✌✏✑✍✠✒ÁP ÁN MÔN HÓA H C✓✕✔Câu 1 : (2,5 i m)✗✘c t o thành t ion X+ và ion Y2-. M i ion✙H p ch t (A)✖✘✖✚✛✥✜✥✢u do 5 nguyên t c a✣✤✥+2-2 nguyên t t o nên. T ng s proton trong ion X là 11, t ng s electron trong ion Y là✚✦✦50.✪✘Xác✧✥nh công th c phân t , g i tên (A), bi t 2 nguyên t trong ion Y2- thu c cùng✫✩★✣✪✫✫✥✬✭✯✮m t phân nhóm và thu c 2 chu k liên ti p trong b ng h th ng tu n hoàn.✕H✱✰ng d n ch m✲✳☛i m✥G i ZX là s proton trung bình trong 1 nguyên t có trong cation X+✩✣⇒ ZX = 11/5 = 2,2✭✴⇒ Trong X ph i có H (Z = 1) ho c He (Z = 2)✪✔Vì He là khí hi m nên trong X+ ph i có H.0.5✭✥G i M là nguyên t còn l i trong ion X+ ⇒ Công th c t ng quát c a✩✚★✦✤X+ : MnHm+Ta có: n + m = 5 (1)nZM + m = 11 (2)(2) – (1) ⇒ n(ZM – 1) = 6⇒ n = 1 và ZM = 7 ⇒ M là Nit (N)ơ✔0.5V y cation X+ : NH4+✶✥G i ZY là s proton trung bình trong 1 nguyên t có trong anion Y2✩✣⇒ ZY = (50 – 2) : 5 = 9,6⇒ Trong Y2- ph i có 1 nguyên t có Z ≤ 9✥✭✥✭✫✬⇒ Nguyên t trên ph i thu c chu k 2✥✭✫✬⇒ Nguyên t còn l i ph i thu c chu k 3✚G i công th c t ng quát c a Y2- là AxBy2✩★✘Theo✢✦✤bài, ta có: x + y = 5 (3)ZB – ZA = 8 (4)Trang 1 xZA – yZB = 50 – 2 = 48 (5)(3), (4), (5) ⇒ 5ZA – 8x = 8✔0.5⇒ x = 4; y = 1; ZA = 8 ⇒ A là oxi✔⇒ B là l u hu nh0.5⇒ Y2- là SO42- ⇒ CTPT (A) : (NH4)2SO40.25✙✬  0.25Amoni sunfat✕✔Câu 2 : (3,0 i m)✁✂✘a/. Chu n✫✫✧✧25 ml m t dung d ch HClO 0,1M b ng dung d ch NaOH 0,175M.✪✄✘Tính pH t i i m t✚✙✘✙ngơng. Bi t pKHClO = 7,53.ơ✪ ✘✫b/. Cho bi t☎tan c a CaSO4 là 0,2 gam trong 100 gam n✙c.✤✥20oC, kh i✂l✖✙✧✙✫ng riêng c a dung d ch CaSO4 bão hòa coi nh b ng 1gam/ml. H i khi tr n 50 ml✤✆✗✧✧☎✝dung d ch CaCl2 0,012M v i 150 ml dung d ch Na2SO4 0,004M20oC thì có xu t hi n✮✪k t t a không?✤✕H✱✰ng d n ch m✲✳☛i m✕a/.✔2.0 i m✄✘T i i mt✚ơ✙✘ng: Vdd = 25 + 25(0,1: 0,175)✙ng✞ơ0.50,064M⇒ Cmu i = 0,1.25/39,29✠0.539,29 ml✟✟pH = ½ pKW + ½ pKa + ½ lgCmu i = 7 + ½ .7,53 + ½ lg 0,064✠b/.10,2✡1.0✕✔1.0 i m✧Trong dung d ch bão hòa CaSO4 :0.25[Ca2+] = [SO42-] = 1,47.10-2M✫✧☎Khi tr n dung d ch CaCl2 v i Na2SO4 thì:[Ca2+] = (1,2.10-2.50):200 = 3.10-3M0.25[SO42-] = (4.10-3.150):200 = 3.10-3M0.25Vì c [Ca2+] và [SO42-]✭✘☛✢✙✘u ch a☎✚✘t t i n ng✫✧c a dung d ch bão✤0.25☞hòa nên không có k t t a.✌Trang 2 ✕✔Câu 3 : (2,0 i m)✂Cho cân b ng : N2O42NO2✗27OC. Khi✘✝L y 18,4 gam N2O4 vào bình chân không có dung tích 5,9 lít✗✂✥☎cân b ng, áp su t là 1 atm. C ng v i kh i l✙✘✪✂✗✙✮✝ng ó c a N2O4 nh ng✖tr ng thái cân b ng, n u áp su t v n là 1 atm thì th tích h n h p khí✚✖t 12,14 lít.✚✜✯✧27OC và 110OC.✝a/. Tính thành ph n % N2O4 b phân li✥✂✪✂✮✝b/. Tính h ng s cân b ng✮110OC thì✫✄✁✘✝✘nhi t✤ ☎tt i✚✘2 nhi t✫trên, t✘✛✶✭ó rút ra k t lu n ph n ng t a★✆✮nhi t hay thu nhi t.✕H✱ng d n ch m✰✲✳☛i m✕✔a/.1.0 i m✥✯✘S mol N2O4 ban✘u: 18,4/92 = 0,2 molN2O42NO20,20x2xb (mol):✙p :còn : 0,2 – x 2xto = 27oC thì: (0,2 + x1) = 5,9.273 / 22,4(273 + 27) = 0,23969*✧⇒ x1 = 0,03969 ⇒ % N2O4 b phân h y: [0,03969/ 0,2] 100% =✤0.519,845% to = 110oC thì: (0,2 + x2) = 12,14.273 / 22,4(273 + 110) = 0,3863*✧⇒ x2 = 0,1863 ⇒ % N2O4 b phân h y: [0,1863 / 0,2] 100% =✤93,15%b/.0.5✕✔1.0 i mK = [NO2]2 / [N2O4] = {2x/V)2 / (0,2 – x)/V = 4x2 / V(0,2 – x) 0.5to = 27oC: V1 = 5,9 l; x1 = 0,03969 mol ⇒ K1 = 6,66.10-3* 0.5to = 110oC: V2 = 12,14 l; x2 = 0,1863 mol ⇒ K2 = 0,8347*✗✥✂✄✄✥Nh n xét: Ta th y khi t ng s mol N2O4 phân h y t ng và h ng s✤✂✂✄✝cân b ng c ng t ng ⇒ ph n ng thu nhi t. ☎✆Trang 3 ✕✔Câu 4 : (2,0 i m)→CH3OH (l) + 3/2 O2(k)✄298OK và✝✘✝Khi cho 1 mol ancol metylic cháyth tích không✭i theo ph n ng:✦★CO2 (k) + 2H2O (l)✭✭thì nó gi i phóng ra 173,65 Kcal. TínhH c a ph n ng này.✤★-Cho R = 1,987.10 3✕H✱ng d n ch m✰✲✄nhi t nên n ng l✙✮✭✝Khi ph n ng★✭U < 0)✤✘✢★✮✘✘ i u ki n✮ ng áp,ng nhi t (P, T = const):P V=✘Trong óMà:nRT1,0n = nCO2 – nO2 = 1 – 3/2 = -0,5H=U+P V=U+nRT1,0H = -173,65 + (-0,5)1,987.10-3.298 = -173,946 KcalHay:i m✭ng c a h gi m,✖☛U = -173,65 Kcal (vì ph n ng phátTheo gt vì V = const nên Q =✮✳✕✔Câu 5 : (2,0 i m) ✪✘✙✖25OC, th✝1/.CM = 1M và✁✘✥i n c c chu n EO c a m t s c p oxi hóa – kh✮✫✴✤✁✣✙c cho nh sau :2IO4-/ I2 (r) = 1,31V ; 2IO3-/ I2 (r) = 1,19V ;2HIO/ I2 (r) = 1,45V; I2 (r)/ 2I- = 0,54V✪a/. Vi t phơ✙✭✴✘ng trình bán ph n ng oxi hóa – kh c a các c p ã cho.★✣✤b/. Tính EO c a các c p IO4-/ IO3- và IO3-/ HIO.✴✤☛2/. Hòa tan hoàn toàn 2,36 gam h n h p M g m hai kim lo i X và Y trong dung✖✚✜✪☛✧✘✘✂d ch ch ang th i hai axit HNO3 và H2SO4★✶✘m✴✘✭c, un nóng. Sau khi ph n ng k t★☛✘thúc, thu✙✘✧c 0,896 lít ( ktc) h n h p khí Z ch g m T và NO2; dung d ch G có ch a ion✖✖✜★✄X2+, Y+.✥✁✥a/. Tính kh i l✙✘ng mu i khan thu✖✪✙✶✭✚✪✥✭✧c sau khi cô c n c n th n dung d ch G (gi✖✮✥✧thi t không x y ra quá trình nhi t phân các mu i trong dung d ch G), bi t t kh i c a Z so✤✄☎v i metan là 3,15625.✥✘b/. Xác✧✭✧✘nh kho ng giá tr thay✥i c a kh i l✖✦✤khí T và NO2.Trang 4✙✘ng mu i khan khi thay✮✦it l✄ ✪✯✫✙3/. N u cho cùng m t l✙✖✘✖☎t tác d ng v i kim lo i X và Y thì kh i✯✚ ✥✥✭ng kim lo i Y ã ph n ng g p 3,375 l n kh i l✚✙✘✙✗✘✙ng mu i clorua c a Y thu✖✚✯✤★✥✥c g p 2,126 l n kh i l✙✖✤✭ng c a kim lo i X ã ph n ng; kh i✖★✥l✙✖✗l✥ng khí Cl2 l n l✖✘ng mu i clorua c a X ã t o✚✤thành.✘✧Xácnh X và Y.✕✱H✰ng d n ch m✲✳☛✕✔1/.0.5 i ma/.0.25 i m✕✔I2 (r) + 8H2O; EO IO4-/ I2 (r) =2IO4- + 16H+ + 14e1,31V = EO12IO3- + 12H+ + 10eI2 (r) + 6H2O; EO= 1,19V = EO22HIO + 2H+ +2eI2 (r) + 2H2O; EO HIO/ I2 (r)= 1,45V = EO3I2 (r) + 2e2I-; EO I2 (r)/ 2I-= 0,54V = EO4✕b/.✔0.25 i m2IO4- + 16H+ + 14eI2 (r) + 8H2O;K1 = 1014.1,31/0,0592I2 (r) + 6H2O2IO3- + 12H+ + 10e;K2-1=2IO3- + 2H2O ;K5 =10-10.1,19/0,05922IO4- + 4H+ + 4e104x/0,0592K5 = K1. K2-1 ⇒ x = EO5 = EO IO4-/ IO3- = (14 EO1 - 10 EO2): 4 = 1,61V2IO3- + 12H+ + 10eI2 (r) + 6H2O;K2 =10.1,19/0,059210I2 (r) + 2H2O2HIO + 2H+ + 2e ;K3-1=2HIO + 4H2O ;K6 =10-2.1,45/0,0522IO3- + 1OH+ + 8e8y/0,059210K6 = K2. K3-1 ⇒ y = EO6 = EO IO3-/ HIO = (10 EO2 - 2 EO3) :Trang 5i m 8 = 1,125V✕✔2/.1.5 i ma/.0.5 i mS mol Z = 0,896: 22,4 = 0,04 (mol)MZ = 3,15625.16 = 50,5MNO2 = 46 < 50,5 < M T ⇒ T là SO2 (M=64)G i a là s mol SO2 , b là s mol NO2 .Ta có: 64a + 46 b = 50,5.0,04 = 2,02a + b = 0,04⇒ a = 0,01; b = 0,03Ph ng trình ph n ng:X + 2H2SO4 → XSO4 + SO2 + 2H2O2Y + 2H2SO4 → Y2SO4 + SO2 + 2H2OX + 4HNO3 → X(NO3)2 + 2NO2 + 2H2OY + 2HNO3 → YNO3 + NO2 + H2Om mu i khan = mM + mNO3- + m SO42= 2,36 + 0,03.62 + 0,01.96 = 5,18 (gam)✕✔✥✥✥✩✙0.25✭ơ★✥✞✞✞✞0.25✕b/.✔0.5 i mX → X2+ + 2ex2x+Y → Y + 1eyy2SO4 + 2e → SO20,01 0,02 0,01NO3- + e → NO20,03 0,03 0,03Theo nh lu t b o toàn electron:2x + y = 0,05Kh i l ng h n h p: xX + yY = 2,36Ph n ng gi a hai kim lo i X, Y v i hai axit HNO3 vàH2SO4 t o ra hai mu i nitrat và hai mu i sunfat. Vì 1 molSO42- (96 gam) t ng ng 2 mol NO3- (124 gam) nên v icùng m t kim lo i và cùng s mol, kh i l ng mu initrat sn ng h n kh i l ng mu i sunfat. Do ó, kh i l ng mu i sc c i n u ph n ng ch sinh ra 2 mu i nitrat và c cti u khi ch t o ra 2 mu i sunfat.• Kh i l ng mu i c c i:x mol X → x mol X(NO3)2y mol Y → y mol YNO3Kh i l ng 2 mu i nitrat = x(X + 124) + y(Y + 62) = 2,36 +✘✧✶✭✥✙✖✖✜✭☎✚★ ✥✥✚✙☎ơ★✥✥✥✫✙✚✴✥✥✙ơ✁✖✥✥✘✖✙✁✖✪✥✘✭✚★✁✄✄✁✥✚✄✥✥✙✘✖✚✁✥✥✙✖Trang 60.25 62.0,05 = 5,46 (gam)• Kh i l ng mu i c c ti u:x mol X → x mol XSO4y mol Y → y/2 mol Y2SO4Kh i l ng 2 mu i sunfat = x(X + 96) + y/2(2Y + 96) = 2,36+ 48.0,05 = 4,76 (gam)4,76 gam < kh i l ng 4 mu i < 5,46 gamV y:✥✥✄✙✖✁✥✥✙✖ 0.25 ✶✁✰c/.✕✔0.5 i mXác nh X và YG i z là s mol Cl2 tác d ng v i X (ho c Y)X + Cl2 → XCl2z zz2Y + Cl2 → 2YCl2zz2zmY = 3,375mX ⇒ 2zY = 3,375 zX ⇒ 2Y = 3,375X (1)mYCl = 2,126mXCl2 ⇒ 2z(Y + 35,5) = 2,126z(X + 71)⇒ 2 (Y + 35,5) = 2,126 (X + 71) (2)(1) (2) ⇒ Y = 108 ⇒ Y là AgX = 64 ⇒ X là Cu✔✂✥✴☎✩ 0.250.25✕✔Câu 6 : (2,0 i m)✁✮✭✮✘✫1/. Tính t l các s n ph m monoclo hóa (t i nhi tphòng) và monobrom hóa✚✄✪(t i 127oC) phân t isobutan. Bi t t l kh n ng ph n ng t✮✭✭✄✚✥✙✘ngơ✣★✄i c a nguyên t H trên✤✣✗✶✶✶✭✭cacbon b c nh t, b c hai và b c ba trong ph n ng clo hóa là 1,0 : 3,8 : 5,0 và trong ph n★✪✭★✪✢✁✪✥y ut✭✝nh h✙✁✘ng✪n hàm l✙✖✭✭ng các s n ph m c a ph n ng halogen hóa ankan.✤★☛2/. Vi t sơ★✶ng brom hóa là 1 : 82 : 1600. D a vào k t qu tính toán trên, hãy cho nh n xét v các✘✭✭✭☎ph n ng minh h a ph n ng sau và gi i thích h✩★★ng:H2CCH CH3CH3OHHOTrang 7✙✭✭ng x y ra ph n ✁✗✙✮✣✖✦✖✖h p hi n✙✁ng pháp t ngơ✢✦✪✯✘✮✙✘i. (Các hóa ch t vô c và i u ki n c n thi t coi nh có✚✚✛✗✘ch ng l i s✁t ng h p h p ch t trên t benzen theo phơ✮ ✗✘truy n b nh. Trình bày s✘c s d ng trong t nhiên✖☛✢✥✄✘3/. Protasil là ch t màu kháng khu n)ơH2N✤N NSO2NH2NH2✕✱Hng d n ch m✰✲✳☛i m✕✔0.5 i mT l s n ph m:+Cl2CH3CH(CH3)2-HCl1/✝ ☎T✙1.5,0(9.1,0) + (1.5,0)ng t , C(CH3)3Cl :1-clo-2-metylpropanơ✁+Br22-HBrCH3CH(CH3)2T9.1,0CH3CH(CH3)(CH2Cl) :(9.1,0) + (1.5,0)1-clo-2-metylpropan= 64,29%✁= 35,71%9.1,0CH3CH(CH3)(CH2Br) :(9.1,0) + (1.1600)1-brom-2-metylpropan= 0,56%1.1600ng t , C(CH3)3Br : (9.1,0) + (1.1600)1-brom-2-metylpropan✙ơ= 99,44%✁0.25✪✁✙✭✥✫Nh n xét: Hàm l ng s n ph m halogen hóa ph thu c vào ba y u t :- Kh n ng tham gia ph n ng th c a ankan: Ph n ng halogenhóa u tiên th hi ro trên nguyên t cacbon b c cao h n.- Kh n ng ph n ng c a halogen: Brom tham gia ph n ng y uh n so v i clo, nh ng có kh n ng ch n l c v trí th cao h n so v i clo.- S nguyên t hi ro trên cacbon cùng b c: Khi s hi ro trên cácnguyên t cacbon càng nhi u thì hàm l ng s n ph m càng l n.Chú thích: Tính đúng 4 tỉ lệ: 0.25 đ; nhận xét đúng: 0.25 đTrong 4 tỉ lệ, nếu xác định sai 2 hoặc 3 trong 4 tỉ lệ, hoặc sai công thức thìkhông cho điểm.✖✂ ✪✭✭✄✭★✤★✪✙✘✶ơ✣✪✭✭✄✭★✤★✪✙☎ơ✭✧✄✩☎✩ơ✥✥✘✶✘✣✁✢✙✭☎✖✣☞2/. Vi t sơ✔✄✱ph n ng minh h a ph n ng và gi i thích h✔☎☎✆☎✆Trang 8☎✰ng: 0.50.25 H2CCH CH3H2C+HCH CH3CH3OHOOH-HH3C OCH2 CHCH3OHChú thích: Viết đúng sơ đồ: 0.25 đ; vẽ đúng hướng phản ứng: 0.25 đTrong sơ đồ, nếu xác định sai một trong hai chất, hoặc sai điều kiện thìkhông cho điểm. ✔3/. T ng h p Protasil: 1.0✁✁2HNO3H2SO4✁✂cc✂+NO2 1. SnCl2/H3OO2N✁0.25H2N✂HNO3 cH2SO4 c✁NH22. NaOH, H2ONO2✂Fe/HClNH2NHCOCH30.25CH3COClNHCOCH3HOSO2ClNHCOCH3NH3NH2SO2ClNaOH, H2OSO2NH2SO2NH20.25H2NSO2NH2NaNO2/H2SO40-50CTrang 9O 4SHN2SO2NH2 + O4SHN2H2NSO2NH20.25NH2H2NN NSO2NH2NH2✕✔Câu 7 : (2,5 i m)✥✁✗✫✭t cháy hoàn toàn 0,122 gam ch t h u c (A), cho toàn b s n ph m cháy (chơ✂ ✄✗có CO2 và H2O) vào bình ch a l✙✙☎ng d n✖★✙✮c vôi trong. Sau thí nghi m th y bìnhn✙ng✁✪✥☎✘✄c vôi trong t ng kh i l✙✖ng là 0,522 gam và t o ra 0,9 gam k t t a.✚✤✗✘a/. Tìm công th c✭n gi n nh t c a (A).ơ★✤✗✥✗✙✘b/. H p ch t (B) có công th c phân t gi ng nh công th c✖★✣✭n gi n nh t c aơ★✤✂✂(A). Khi oxi hóa hoàn toàn (B) b ng K2Cr2O7 trong môi tr✙✘ng H2SO4 ta✫ ✙✖✘c xeto iaxit☎(X) m ch th ng, phân t (X) có ít h n m t nguyên t cacbon so v i phân t (B). Khi cho✚ơ✣✘✙(B) h p H2 thu✖✣✙✖✧c n-propylxiclohexan. Khi cho (B) tác d ng v i dung d ch KMnO4✖ ✗✘loãng thu✣☎✥✂✥✗c ch t (Y) có s nguyên t cacbon b ng s nguyên t cacbon trong ch t✣✣✪✗✘✭☎(B). Bi t MY = 190 vC; (Y) ph n ng v i CH3COOH có H2SO4 làm xúc tác t o ra ch t✚★✪✗(Z) có 15 nguyên t cacbon trong phân t . Vi t công th c c u t o c a (B), (X), (Y), (Z)✚✣và các phơ✙✣✭✘★✤✭ng trình ph n ng ã x y ra.★✕✱Hng d n ch m✰✲✳☛i m✕a/. Tìm CT GN A: 0.25 di mnC = nCO2 = 0,009 mol = nCaCO3☛mC = 0,009.12 = 0,108 gammH2O = 0,522 – 0,009.44 = 0,126 ⇒ mH = 0,126:9 = 0,014 gammO = 0,122 – (0,108 + 0,014) = 0⇒ (A) là CxHy0,108 0,014x:y = 12 : 1= 9 :14 ⇒ CT GN A: C9H14b/. Xác nh công th c c u t o c a (B), (X), (Y), (Z): 1.25 i mMB = 122☛✕✔✔✂✆✳ ✌Trang 100.25 Vì (B) + H2 → n-propylxiclohexan(B) + K2Cr2O7 + H2SO4 → (X) có ít h n (B) 1 C (xeto iaxit)(B) + KMnO4 + H2O → (Y) có s C b ng s C trong (B), MY = 190✘ơ✥✥✂0.25✥⇒ s nhóm –OH là (190 – 122) : 17 = 4CH2 CH CH2⇒ CTCT (B) :(C9H14)0.25O⇒ CTCT (X) :HOOC ( CH2 )4CH2OHOH⇒ CTCT (Y) :CCOOHCH2(C8H12O5)CHCH2OHOH0.25(C9H18O4)OCH2CHCH2O CCH3OCCH3OOHO C CH3O⇒ CTCT (Z) :0.250.25(C15H24O7)✥Vì (Z) có 15 C trong phân t , t c ch ch a 3 g c axetat nên có 1 nhóm–OH không ph n ng v i CH3COOHt o este (nhóm –OHcacbon b c ba).✣★✄★✄✭✘☎✝✚★✶✕Các ph✔ơ✰✔ng trình ph n ng ã x y ra: 1.0 i mCH2 CH CH2☎✆☎o+ 2H2 Ni, tCH2 CH2CH30.253C9H14 + 8 K2Cr2O7 + 32 H2SO4 → 3 C8H12O5 + 3CO2 + 8 Cr2(SO4)38K2SO4 + 35H2OTrang 110.25 3C9H14 + 4KMnO4 + 8H2O → 3 C9H18O4 + 4MnO2 + 4KOH✘H2SO40.25, to✘C9H18O4 + 3 CH3COOHC15H24O7 + 3H2O0.25✕✔Câu 8 : (2,0 i m)✪✪✭a/. Bradikinin có tác d ng làm gi m huy t áp.ó là nonapeptit có công th c vi t✂ ★✯ t t là Arg – Pro – Pro – Gly – Phe – Ser – Pro – Phe – Arg . Khi th y phân t ng ph n✤✛✄✘peptit này có th thu✙✖c nh ng tripeptit nào có ch a phenyl alanin?★ ✫✂b/. Khi th y phân m t peptit ng✙✤✘✙i ta ch thu✖✄c các dipeptit sau: Glu – His,✗✘Asp – Glu, Phe – Val, và Val – Asp. Xác✧nh c u t o c a peptit trên.✚✤✕✱H✰ng d n ch m✲✳✕a/.✔1.0 i mNh ng tripeptit có ch a phenyl alanin:★ Gly – Phe – Ser; Pro – Gly – Phe; Phe – Ser – Pro;Ser – Pro – Phe; Pro – Phe - Arg✕b/.✔1.0 i mT Glu – His và Asp – Glu? Asp – Glu – His ?T Phe – Val và Val – Asp? Phe – Val – Asp ?T Asp – Glu và Val – Asp? Val – Asp – Glu ?✁✛✁✛✁✛T h p l i ta có pentapeptit: Phe – Val – Asp – Glu - His✖✚✦Trang 12☛i m ✕✔Câu 9 : (2,0 i m)✪✘☛✢✘Các monome i u ch nilon – 6,6✙c t ng h p theo s✖✖✘sau:ơ✦a. HC ≡ CH → A → B → D → E → H2N(CH2)6NH2b. C6H5OH → F → G → H → Axit adipic✪✄Hãy vi t các phơ✙ ✭ng trình ph n ng bi u di n quá trình trên.★✕✱H✰ng d n ch m✲✳☛i m✕✔a/. 1.0 i mo2 HC ≡ CH CuCl, NH4Cl, 100 C HC ≡ C – CH = CH2+H2 (Pd / PbCO3) CH = CH – CH = CH Cl220.250.252CH2Cl – CH = CH – CH2Cl +KCN CN – CH2 – CH = CH – CH2 – CN+H2 (Ni, to)H2N[CH2]6NH20.250.25A: HC ≡ C – CH = CH2B: CH2 = CH – CH = CH2D: CH2Cl – CH = CH – CH2ClE: CN – CH2 – CH = CH – CH2 – CN✕b/. 1.0 i m✔oC6H5OH +H2 (Ni, t )[O] HOOC[CH2]4COOHXiclohexanol+CuO, toXiclohexanon0.250.25n H2N[CH2]6NH2 + n HOOC[CH2]4COOH to, P, xt Nion – 6,60.250.25Trang 13  S GIÁO D C ÀO T O LÂMNGTr ng THPT Chuyên Th ng Long – à L t✁✆✂✄✂✝✞☎✂✟TUY N T P✠☛☞✡THI H C SINH GI I QU C GIA✌✍✎MÔ HÓA H C✏Biên So n: Th y Nguy n Thành AnhT tr ng b môn Hóa H c✑✒✓✔✙✚✛✕✖✜✢✗✣✤✥✘✦✧★✩✪✫✬✬✩ Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:1*********************************************************************************************************************************Bé Gi¸o Dôc Vµ §µo T¹o§Ò Thi Quèc Gia Chän HS Giái THPTM«n Thi: Ho¸ Häc Líp 12 - B¶ng ANgµy thi: 2/3/1994(180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )- - - - - o0o - - - - -C©u 1:1. Nªu ph−¬ng ph¸p ho¸ häc cã thÓ dïng ®Ó lo¹i c¸c chÊt ®éc sau:a. SO2, NO2, HF trong khÝ th¶i c«ng nghiÖp.b. L−îng lín clo trong phßng thÝ nghiÖm.c. Pb2+ hoÆc Cu2+ trong n−íc th¶i c¸c nhµ m¸y.ViÕt ®Çy ®ñ c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.2. Tõ 0,1 mol H2SO4 cã thÓ ®iÒu chÕ 1,12 lÝt; 2,24 lÝt; 3,36 lÝt SO2 ®−îc kh«ng? Gi¶i thÝch t¹i sao®−îc hay kh«ng ®−îc. NÕu ®−îc, minh ho¹ b»ng c¸c vÝ dô cô thÓ.Tr×nh bµy ph−¬ng ph¸p thu SO2 tinh khiÕt ®iÒu chÕ ë trªn.C©u 2:1. Lµm c¸c thÝ nghiÖm sau:o ThÝ nghiÖm 1: Cho vµo dung dÞch H2SO4 lo ng ®ùng trong 3 cèc ®¸nh sè 1, 2, 3 mçi cèc métmiÕng s¾t.o ThÝ nghiÖm 2: Thªm vµo cèc 1 miÕng nh«m ®Æt tiÕp xóc víi miÕng s¾t.o ThÝ nghiÖm 3: Thªm vµ cèc 2 mét miÕng ®ång ®Æt tiÕp xóc víi miÕng s¾t.o ThÝ nghiÖm 4: Thªm vµo cèc 3 mét miÕng b¹c ®Æt tiÕp xóc víi miÕng s¾t.Tr×nh bµy vµ so s¸nh c¸c hiÖn t−îng x¶y ra trong c¸c thÝ nghiÖm trªn. ViÕt ph−¬ng tr×nh vÒ c¸chiÖn t−îng ®ã. Gi¶i thÝch sù kh¸c nhau vÒ c¸c hiÖn t−îng x¶y ra trong c¸c thÝ nghiÖm.2. a. H y viÕt s¬ ®å vµ ph−¬ng tr×nh x¶y ra khi ®iÖn ph©n dung dÞch CuSO4 víi hai ®iÖn cùc b»ngPlatin.b. Sau khi ®iÖn ph©n ®−îc mét thêi gian, ng¾t nguån ®iÖn ngoµi vµ nèi hai ®iÖn cùc trªn b»ng d©ydÉn, cã hiÖn t−îng g× x¶y ra? Gi¶i thÝch vµ minh ho¹ b»ng ph−¬ng ph¸p ho¸ häc.C©u 3:1. a. Nªu ý nghÜa vÒ cÊu t¹o cña cÊu h×nh electron 1s22s22p63s23p6.b. CÊu h×nh nµy cã thÓ gÆp ë lo¹i chÊt nµo? Minh ho¹ b»ng tÝnh chÊt cô thÓ.c. Nªu tÝnh chÊt cña chÊt trong thÝ dô trªn.2. Dùa vµo ®é ©m ®iÖn cña nguyªn tè trong b¶ng sau:ONaMgAlSiPSClNguyeân toá§é ©m ®iÖn3,50,91,21,51,82,12,53,0a. Nªu b¶n chÊt liªn kÕt ho¸ häc trong oxit cña mçi nguyªn tè ë møc oxi ho¸ cao nhÊt.b. Ph©n lo¹i c¸c oxit trªn. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng nªu râ tÝnh chÊt ho¸ häc cña mçi lo¹ioxit.3. Tr×nh bµy cã gi¶i thÝch nh÷ng yÕu tè quan trong nhÊt lµm t¨ng tèc ®é ë giai ®o¹n oxi ho¸ SO2thµnh SO3 trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt H2SO4.Caâu 4:1. KhuÊy a gam mét chÊt trong b cm3 chÊt láng cã khèi l−îng riªng D1 ®Ó t¹o thµnh mét dung dÞchcã khèi l−îng riªng D2. Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:2*********************************************************************************************************************************a. ThiÕt lËp c«ng thøc dïng ®Ó tÝnh nång ®é % theo khèi l−îng vµ nång ®é mol/lit cña dungdÞch trªn.b. Nªu nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó cã thÓ ¸p dông ®−îc c«ng thøc thiÕt lËp ra.Caâu 5: Bµi to¸nHçn hîp A gåm hai oxit s¾t. DÉn tõ tõ khÝ hidr« ®i qua m gam A ®ùng trong èng sø ® nung nãng®Õn nhiÖt ®é thÝch hîp. S¶n phÈm t¹o nªn lµ 2,07 gam n−íc vµ 8,48 gam hçn hìp B gåm hai chÊt r¾n.Hoµ tan B trong 200 ml dung dÞch H2SO4 1M thu ®−îc mét dung dÞch D vµ 1971,2 ml H2 ®kc ë27,30C vµ 1atm. Cho D t¸c dông víi dung dÞch NaOH d− sÏ ®−îc kÕt tña E. Cho E tiÕp xóc víi kh«ngkhÝ ®Ó chuyÓn E hoµn toµn thµnh chÊt r¾n F. Khèi l−îng cña E vµ F kh¸c nhau 1,36 gam.1. TÝnh m.2. T×m nång ®é cña hîp chÊt vµ ion trong dung dÞch D, cho r»ng thÓ tÝch dung dÞch D thay ®æikh«ng ®¸ng kÓ so víi thÓ tÝch dung dÞch H2SO4 ® dïng.3. Thµnh lËp c«ng thøc vµ tÝnh thµnh phÇn % theo khèi l−îng cña mçi chÊt trong A.-----oo-----Cho H = 1, O = 16, Fe = 56Häc sinh ®−îc sö dông b¶ng HTTH c¸c nguyªn tè ho¸ häc.Bé Gi¸o Dôc Vµ §µo T¹oB¶ng A:B¶ng B:§Ò Thi Quèc Gia Chän HS Giái THPTM«n Thi: Ho¸ Häc Líp 12Ngµy thi: 2/3/1995(180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )Lµm tÊt c¶ c¸c C©u hái lý thuyÕt vµ Bµi to¸n.Bá 2, trong C©u II: 2, trong C©u III: 4, trong Bµi to¸n.- - - - - o0o - - - - -A. C©u hái lý thuyÕt.C©u I:1. Trong phßng thÝ nghiÖm cã dd NaOH (dung m«i lµ n−íc).a/ H y tr×nh bµy nguyªn t¾c ®Ó x¸c ®Þnh nång ®é mol/lit cña dd NaOH ® cho.b/ H y tù cho c¸c sè liÖu cô thÓ vµ tÝnh nång ®é mol/lit cña dd NaOH ®ã.2. Cã 3 lä ®−îc ®¸nh sè, mçi lä cã chøa mét trong c¸c dd sau: natri sunfat, canxi axetat, nh«msunfat, natri hi®roxit, bari clorua. ChÊt nµo ®−îc chøa trong lä sè mÊy, nÕu:o Rãt dd tõ lä 4 vµo lä 3, cã kÕt tña tr¾ng.o Rãt dd tõ lä 2 vµo lä 1, cã kÕt tña keo, tiÕp tôc rãt thªm kÕt tña ®ã bÞ tan.o Rãt dd tõ lä 4 vµo lä 5, ban ®Çu ch−a cã kÕt tña, rãt thªm th× cã l−îng nhá kÕt tña xuÊt hiÖn.Trong mçi tr−êng hîp gi¶i thÝch ®Òu cã viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng.3. H y ®Ò nghÞ c¸ch t¸ch lÊy tõng muèi trong hçn hîp r¾n gåm : clorua cña amoni, bari, magie (cãviÕt ®Çy ®ñ ph−¬ng tr×nh ph¶n øng).C©u II:1. Thùc nghiÖm cho biÕt: sau 0,75 gi©y th× 30ml KOH 1M trung hoµ võa hÕt 30ml H2SO4 0,5M .H y x¸c ®Þnh tèc ®é cña ph¶n øng ®ã theo l−îng KOH: theo l−äng H2SO4. KÕt qu¶ thu ®−îc ëmçi tr−êng hîp ®ã cã hîp lÝ kh«ng? T¹i sao?2. H y ®−a ra c¸c biÓu thøc cÇn thiÕt ®Ó chøng minh vai trß cña hÖ sè c¸c chÊt trong ph−¬ng tr×nhph¶n øng khi x¸c ®Þnh tèc ®é ph¶n øng.(dïng ph−¬ng tr×nh aA + bB → d D + eE víi gi¶ thiÕt ph−¬ng tr×nh ®ã ®ñ ®¬n gi¶n ®Ó dïngtrong tr−êng hîp nµy). Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:3*********************************************************************************************************************************C©u III:1. CÇn 2 lÝt dd CuSO4 0,01M cã pH = 2.00 ®Ó m¹ ®iÖn:a. T¹i sao dd cÇn pH thÊp nh− vËy.b. Trong phßng thÝ nghiÖm cã muèi CuSO4.5H2O, n−íc nguyªn chÊt, H2SO4 98% (D = 1,84g/ml). H y tr×nh bµy c¸ch chuÈn bÞ dung dÞch trªn (bá qua chÊt phô).2. Cã vËt cÇn m¹, b¶n ®ång, dd võa ®−îc chuÈn bÞ trªn vµ nguån ®iÖn thÝch hîp:a. H y tr×nh bµy s¬ ®å cña hÖ thèng ®Ó thùc hiÖn sù m¹ ®iÖn nµy (cã vÏ h×nh). ViÕt ph−¬ngtr×nh ph¶n øng x¶y ra trªn ®iÖn cùc.b. TÝnh thêi gian thùc hiÖn sù m¹ ®iÖn nÕu biÕt: I = 0,5 Ampe; líp m¹ cã ®iÖn tÝch 10 cm2, bÒdµy 0,17 mm; khèi l−îng riªng cña ®ång lµ 8,89 g/cm3; hiÖu suÊt sù ®iÖn ph©n nµy ®¹t 80%.C©u IV:H y viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra ë mçi tr−êng hîp sau ®©y:1. §iÒu chÕ H2SO4 theo ph−¬ng ph¸p nitro : oxi ho¸ SO2 b»ng NO2 trong dd n−íc (cã th¨ngb»ng electron).2. §iÒu chÕ mét chÊt trong thµnh phÇn cña nhiªn liÖu tªn löa b»ng c¸ch cho khÝ F2 ®i chËm quamuèi r¾n KNO3 hoÆc KClO4 (trong mçi tr−êng hîp ®Òu t¹o ra 2 s¶n phÈm, trong ®ã lu«n cãKF).3. FeS hoÆc FeCO3 bÞ oxi ho¸ b»ng oxi trong kh«ng khÝ Èm t¹o thµnh Fe(OH)3 (cã th¨ng b»ngelectron).4. Fe2O3, Fe2S3, Fe(OH)3 bÞ hoµ tan trong dd axit m¹nh (d−) ®Òu t¹o ra ion [Fe(H2O)6]3+B. Bµi to¸n:Hçn hîp A gåm bét Al vµ S. Cho 13,275 gam A t¸c dông víi 400 ml HCl 2M thu ®−îc 8,316 lÝtkhÝ H2 t¹i 27,3oC vµ 1 atm; trong b×nh sau ph¶n øng cã dd B.NÕu nung nãng 6,6375 gam A trong b×nh kÝn kh«ng cã oxi tíi nhiÖt ®é thÝch hîp, ®−îc chÊt D.Hoµ tan D trong 200 ml HCl 2M ®−îc khÝ E vµ dd F.1. H y tÝnh nång ®é c¸c chÊt vµ c¸c ion trong dd B, dd F.2. TÝnh pH cña mçi dd ®ã vµ nªu râ nguyªn nh©n ph¶i t¹o pH thÊp nh− vËy.3. DÉn khÝ E (® ®−îc lµm kh«) qua èng sø chøa 31,5 gam bét CuO nung nãng tíi nhiÖt ®é thÝchhîp (kh«ng cã oxi cña kh«ng khÝ). Ph¶n øng xong ta thu ®−îc nh÷ng chÊt nµo? TÝnh l−îngmçi chÊt ®ã. (BiÕt trong s¶n phÈm : chÊt r¾n lµ nguyªn chÊt, tÝnh theo gam ; chÊt khÝ hay h¬i®o t¹i 100oC, 1atm; khi tÝnh sè mol ®−îc lÊy tíi ch÷ sè thø 5 sau dÊu phÈy).4. Rãt tõ tõ (cã khuÊy ®Òu) cho ®Õn hÕt 198 ml NaOH 10% (D = 1,10 g/ml) vµo dd F:a. H y nªu vµ gi¶i thÝch hiÖn t−îng x¶y ra.b. TÝnh l−îng kÕt tña thu ®−îc (nhiÒu nhÊt; Ýt nhÊt).o---------oCho Cu = 64; S = 32; Al = 27; O = 16; H = 1.Ghi chó: ThÝ sinh ®−îc dïng lo¹i m¸y tÝnh c¸ nh©n bá tói, b¶ng sè logaritBé Gi¸o Dôc Vµ §µo T¹o§Ò Thi Quèc Gia Chän HäC SINH Giái THPTM«n Thi: Ho¸ Häc Líp 12Ngµy thi: 3/3/1995(180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )B¶ng A: Lµm tÊt c¶ c¸c C©u hái lý thuyÕt vµ Bµi to¸nB¶ng B: Bá 2. trong C©u IV: 2. trong Bµi to¸n Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:4*********************************************************************************************************************************A. C©u hái lý thuyÕt:C©u I:1. H y s¾p xÕp c¸c hîp chÊt trong d y sau ®©y theo thø tù t¨ng dÇn møc ®é linh ®éng cña nguyªn tö Htrong nhãm chøc (cã vÝ dô vÒ ph¶n øng kÌm theo): axit axetic, r−îu etylic, phenol, n−íc.2. §é ©m ®iÖn cña C trong C2H6, C2H4, C2H2 t−¬ng øng b»ng 2,48; 2,75; 3,29.H y s¾p xÕp ba chÊt trªn theo thø tù gi¶m dÇn ®é ph©n cùc cña liªn kÕt C-H; lÊy vÝ dô ph¶n øng ho¸ häc®Ó minh ho¹ vµ dïng c¸c sè liÖu trªn ®Ó gi¶i thÝch sù s¾p xÕp ®ã.C©u II:1. H y gäi tªn(CH3)2CH-CH =CH-C(CH3)3(C H 3) 2 C HCHCHC (C H 3 ) 3C H22.Nh÷ng hi®rocacbon nµy cã ®ång ph©n cis-trans hay kh«ng? ViÕt c«ng thøc c¸c ®ång ph©n ®ã (nÕucã).§iÒu kiÖn vÒ cÊu t¹o ®Ó cho mét hîp chÊt h÷u c¬ cã ®ång ph©n cis-trans lµ g×?Axit elai®ic lµ ®ång ph©n cña axit oleic. Khi oxi ho¸ m¹nh axit elai®ic b»ng KMnO4 trong H2SO4®Ó c¾t nhãm - CH = CH - thµnh hai nhãm - COOH, thu ®−îc hai axit cacboxylic cã m¹ch kh«ngph©n nh¸nh lµ C9H18O2 (A) vµ C9H16O4 (B)ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña A vµ B, tõ ®ã suy ra c«ng thøc cÊu t¹o cña axit elai®ic. ViÕt ph−¬ngtr×nh ph¶n øng oxi ho¸ ë trªn.Axit elai®ic vµ axit oleic lµ nh÷ng chÊt ®ång ph©n lo¹i g×?C©u III:1. Polime cao su thiªn nhiªn vµ polime lÊy tõ nhùa c©y gut-ta-pec-cha ®Òu cã c«ng thøc (C5H8)n: lo¹ithø nhÊt cã cÊu tróc cis, lo¹i thø hai cã cÊu tróc trans.ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o mét ®o¹n m¹ch polime cho mçi lo¹i.2. Cho HCl t¸c dông víi cao su thiªn nhiªn sinh ra cao su hi®roclo chøa 20,6% Cl trong ph©n tö. ViÕtph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®ã vµ cho biÕt trong ph©n tö cao su hi®rocio cã cßn cÊu tróc cis hay kh«ng?Gi¶i thÝch.C©u IV:Tõ mét loµi thùc vËt ng−êi ta t¸ch ®−îc chÊt A (C10H12O2). A ph¶n øng víi dd NaOH t¹o thµnh chÊt B(C10H11O2Na). B ph¶n øng víi CH3I cho chÊt C (C10H11O(OCH3)) vµ NaI. H¬i cña C ph¶n øng víi H2 nhê chÊtxóc t¸c Ni cho chÊt D (C10H13O(OCH3)). D ph¶n øng víi dd KMnO4 trong H2SO4 t¹o thµnh axit 3,4®imetoxibenzoic cã c«ng thøc 3,4-(CH3O)2C6H2COOH vµ axit axetic.1. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña A, B, C: biÕt r»ng A, B, C kh«ng cã ®ång ph©n cis-trans, c¸c c«ng thøctrong ngoÆc ®¬n ë trªn vµ c«ng thøc ph©n tö.2. ViÕt ph−¬ng tr×nh c¸c ph¶n øng x¶y ra.B.Bµi to¸n:Hai hîp chÊt h÷u c¬ A, B cã cïng c«ng thøc ph©n tö vµ ®Òu chøa C, H, Br, khi ®un nãng víi dd NaOH lo ngchÊt A t¹o ra chÊt C cã chøa mét nhãm chøc. ChÊt B kh«ng t¸c dông víi dd NaOH nh− ®iÒu kiÖn ë trªn. 5,4gam chÊt C ph¶n øng hoµn toµn víi Na cho 0,616 lÝt H2 ë 27,3oC vµ 1atm. §èt ch¸y hoµn toµn 1,35 gam chÊtC thu ®−îc 3,85 gam CO2.Khi cho A hoÆc B ph¶n øng víi Br2 (cã mÆt bét Fe) ®Òu thÊy khi HBr tho¸t ra: sau ph¶n øng A t¹o ra 3 chÊt D,E, F cßn B t¹o ra 2 chÊt G, H.1. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña A, B, C vµ c¸c c«ng thøc cÊu t¹o cã thÓ cã cña D, E, F, G, H. BiÕt r»ngph©n tö cña D, E, F, G, H ®Òu chøa 64% Br. Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:5*********************************************************************************************************************************2.Cho hçn hîp gåm 171gam chÊt A vµ 78 gam benzen ph¶n øng víi Br2 cã mÆt bét Fe. Sau ph¶n øngthu ®−îc 125,6 gam br«m benzen, 90 gam chÊt D, 40 gam chÊt E vµ 30 gam chÊt F. H y cho biÕtchÊt A ph¶n øng víi Br2 khã (hoÆc dÔ) h¬n benzen bao nhiªu lÇn?-----oo-----Cho Br = 80; O = 16; H = 1.Bé Gi¸o Dôc Vµ §µo T¹o§Ò Thi Quèc Gia Chän HäC SINH Giái THPTM«n Thi: Ho¸ Häc Líp 12Ngµy thi: 2/3/1996(180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )C©u I:1. a) H y chØ ra ®iÓm sai ë mçi cÊu h×nh e- sau:(1) 1s22s12p5(2) 1s22s22p53s23p64s23d6(3) 1s22s22p64p64s2b) ViÕt l¹i cho ®óng mçi cÊu h×nh trªn. Mçi cÊu h×nh ®óng ®ã lµ cÊu h×nh cña h¹t nµo? H y viÕtmét ph−¬ng tr×nh ph¶n øng chøng minh tÝnh chÊt ho¸ häc ®iÓn h×nh ( nÕu cã ) cña h¹t ®ã?2. Ba nguyªn tè X, Y, Z trong cïng mét chu kú cã tæng sè hiÖu nguyªn tö lµ 39. Sè hiÖu cña nguyªn töY b»ng trung b×nh céng sè hiÖu cña nguyªn tö X vµ Z. Nguyªn tö cña 3 nguyªn tè nµy hÇu nh−kh«ng ph¶n øng víi H2O ë ®iÒu kiÖn th−êng.a) H y x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c nguyªn tè ®ã trong b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc. ViÕt cÊu h×nhe cña nguyªn tö vµ gäi tªn tõng nguyªn tè.b) So s¸nh ®é ©m ®iÖn, b¸n kÝnh nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè ®ã.c) So s¸nh tÝnh baz¬ cña c¸c hi®roxit.d) T×m c¸ch t¸ch tõng oxit ra khái hçn hîp oxit cña 3 nguyªn tè ®ã.C©u II:1.Khi hoµ tan SO2 vµo H2O, cã c¸c c©n b»ng sau:SO2 + H2OH2SO3(1)H+ + HSO3(2)H2SO3HSO3H+ + SO32(3)Nång ®é cña SO2 ë c©n b¨ng thay ®æi ra sao (cã gi¶i thÝch) ë mçi tr−êng hîp sau:a/ ®un nãng dd.b/ Thªm HClc/ Thªm NaOHd/ Thªm KMnO42. §Ó x¸c ®Þnh nhiÖt sinh cña NO b»ng ph−¬ng ph¸p nhiÖt l−îng kÕ, ng−êi ta lµm hai thÝ nghiÖm sau:ThÝ nghiÖm 1: ®èt phèt pho trong luång khÝ NO, sau 12’ thu ®−îc 1,508 gam H3PO4.ThÝ nghiÖm 2: ®èt phèt pho trong hçn hîp ®ång thÓ tÝch N2, O2. Sau 10’ thu ®−îc 2,123 gam H3PO4a) H y viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra (trong b×nh nhiÖt l−îng kÕ cã H2O)b) TÝnh tèc ®é trung b×nh cña qu¸ tr×nh t¹o ra H3PO4 ë mçi thÝ nghiÖm trªn. T¹i sao cã sù kh¸c nhau vÒ trÞ sè®ã?3. B»ng c¸ch nµo lo¹i bá mçi khÝ trong hçn hîp khÝ sau:a) SO2 trong hçn hîp SO2 vµ CO2b) SO3 trong hçn hîp SO3 vµ SO2c) CO2 trong hçn hîp H2 vµ CO2d) HCl trong hçn hîp HCl vµ CO2C©u III:1.Tõ thùc nghiÖm ng−êi ta x¸c ®Þnh ®−îc: khi ph¶n øng Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:6*********************************************************************************************************************************NH3(khÝ) + H2S(khÝ) (1)NH4HS (r¾n)®¹t tíi c©n b»ng th× tÝch sè PNH3. PH2S = 0,109 (trÞ sè nµy lµ h»ng sè ë nhiÖt ®é 25oC)a) H y x¸c ®Þnh ¸p suÊt chung cña khÝ t¸c dông lªn hÖ (1) nÕu ban ®Çu b×nh ch©n kh«ng vµ chØ ®−a vµo ®ãNH4HS r¾n.b) NÕu ban ®Çu ®−a vµo b×nh ®ã (ch©n kh«ng) mét l−îng NH4HS r¾n vµ khÝ NH3, khi ®¹t tíi c©n b»ng ho¸ häcth× cã PNH3 = 0,0549 atm.H y tÝnh ¸p suÊt khÝ NH3 trong b×nh tr−íc khi ph¶n øng (1) x¶y ra t¹i 25oC2.Mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ Al2O3 trong c«ng nghiÖp tr¶i qua mét sè giai ®o¹n chÝnh sau ®©y:- Nung Nefelin (NaKAl2Si2O8) víi CaCO3 trong lß ë 1200oC- Ng©m n−íc s¶n phÈm t¹o thµnh ®−îc dd muèi aluminat.Na[Al(OH)4(H2O)2]; K[Al(OH)4(H2O)2] vµ bïn quÆng CaSiO3- ChiÕt lÊy dd, sôc CO2 d− qua dd ®ã.- Nung kÕt tña Al(OH)3 ®−îc Al2O3.H y viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.C©u IV:1. Ph¶n øng nµo x¶y ra khi lµm b o hoµ dd Na2CO3 (bá qua sù thuû ph©n) b»ng:a/ KhÝ Cl2b/ KhÝ NO22. Cã c¸c cÆp: Cr2O72-/2Cr3+; Fe3+/Fe2+; Cl2/2Cl-; MnO4-/Mn2+H y hoµn thµnh ph−¬ng tr×nh ph¶n øng sau (nÕu cã)a) K2Cr2O7 + HCl → ?b) Cl2+ FeCl2 → ?c) FeCl3+ HCl → ?d) Cl2+ MnSO4 → ?e) KMnO4 + FeCl3 → ?f) KMnO4 + HCl → ?(BiÕt tÝnh oxi ho¸ gi¶m dÇn theo thø tù: MnO4- > Cr2O72- ≈ Cl2 > Fe3+)3. Cã c¸c ion sau: Ba2+; Ag+; H+(H3O+); Cl-; NO3-; SO42-.a) H y cho biÕt c«ng thøc chÊt tan hoÆc chÊt Ýt tan t¹o thµnh.b) Trong 5 dd, mçi dd chØ chøa mét trong c¸c chÊt ë phÇn (a). NÕu kh«ng dïng thªm chÊt kh¸c, b»ngc¸ch nµo cã thÓ nhËn ra chÊt trong mçi dd (cã gi¶i thÝch).Bé Gi¸o Dôc Vµ §µo T¹o§Ò Thi Quèc Gia Chän HäC SINH Giái THPTM«n Thi: Ho¸ Häc Líp 12Ngµy thi: 3/3/1996(180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )C©u I:Khi clo ho¸ C5H12 ë 100oC cã chiÕu s¸ng thu ®−îc c¸c s¶n phÈm víi tØ lÖ % nh− sau:2-Clo-2MetylButan: 28,4%1-Clo-2Metyl-Butan: 24,4%3-Clo-2Metyl-Butan: 35,0%4-Clo-2Metyl-Butan: 12,2%1. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng (dïng c«ng thøc cÊu t¹o) vµ c¬ chÕ ph¶n øng.2. NÕu thay Clo b»ng Brom th× c¸c tØ lÖ % trªn biÕn ®æi thÕ nµo? Gi¶i thÝch.3. H y dù ®o¸n tØ lÖ % s¶n phÈm monoclo ho¸ Propan vµ IsoButan.C©u II:1. Cã c¸c hîp chÊt sau: C2H5OH; n-C10H21OH; C6H5OH; C6H5CH2OH; C6H5NH2; HOCH2CHOHCH2OH;CH3COOH; n-C6H14; C5H6 vµ C6H12O6 (glucoz¬)a) Cho biÕt nh÷ng chÊt tan tèt, nh÷ng chÊt tan kÐm trong n−íc? Gi¶i thÝch. Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:7*********************************************************************************************************************************b) H y viÕt c«ng thøc c¸c d¹ng liªn kÕt hi®ro gi÷a c¸c ph©n tö C6H5OH vµ C2H5OH. D¹ng nµo bÒn nhÊt,d¹ng nµo kÐm bÒn nhÊt? Gi¶i thÝch.2. a) Khi nh×n Etan theo trôc däc liªn kÕt C-C ta thÊy r»ng c¸c nguyªn tö H nèi víi 2 nguyªn tö C kh«ng chekhuÊt nhau tõng cÆp mét mµ xen kÏ nhau. M« t¶ hiÖn t−îng nµy b»ng c«ng thøc vµ gi¶i thÝch.b) NÕu nh×n ph©n tö n-Butan theo däc trôc liªn kÕt C2-C3 ta sÏ thÊy cã bao nhiªu d¹ng xen kÏ nh− vËy? D¹ngnµo chiÕm −u thÕ h¬n? V× sao?C©u III:§Æc ®iÓm cña ph¶n øng este ho¸ lµ thuËn nghÞch?1. Nªu c¸c biÖn ph¸p ®Ó ph¶n øng nhanh ®¹t tíi tr¹ng th¸i c©n b»ng. Nªu c¸c biÖn ph¸p chuyÓn dÞch c©n b»ngho¸ häc vÒ phÝa t¹o thµnh este.2. ThiÕt lËp biÓu thøc tÝnh h»ng sè c©n b»ng K, gi¶ sö cho a mol axit axetic ph¶n øng víi b mol r−îu etylic vµsau khi ph¶n øng ®¹t tíi tr¹ng th¸i c©n b»ng ® thu ®−îc c mol este.- TÝnh gi¸ trÞ cña K khi a =b =1mol vµ c = 0,655 mol- NÕu a = 1mol vµ b t¨ng gÊp 5 lÇn th× l−îng este t¨ng gÊp bao nhiªu lÇn?C©u IV:1. Hîp chÊt A (C18H18O2Br2) ph¶n øng ®−îc víi dd NaOH nãng. Cho hçn hîp sau ph¶n øng t¸c dông víi ddaxit v« c¬ lo ng, thu ®−îc B (C9H9O2Br) vµ C (C9H11OBr).Oxi ho¸ B hoÆc C ®Òu thu ®−îc axit para-brom-benzoic.Oxi ho¸ trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp C chuyÓn thµnh B.Tõ B thùc hiÖn chuyÓn ho¸ theo s¬ ®å sau:Cl2 ,asH 2SO4 ,170o CddNaOH,t oddHClB → D → E → G →H(D chøa 1 nguyªn tö Clo trong ph©n tö, H cã ®ång ph©n Cis-trans. C¸c s¶n phÈm D, E, G, H ®Òu lµ s¶n phÈmchÝnh)a) ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña A, B, C, D, E, G, H vµ viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.b) So s¸nh nhiÖt ®é nãng ch¶y cña B vµ C. Gi¶i thÝch.2. Heliotropin C8H6O3 (chÊt ®Þnh h−íng trong c«ng nghiÖp h−¬ng liÖu) ®−îc ®iÒu chÕ tõ chÊt safrol C10H10O2(trong tinh dÇu x¸ xÞ) b»ng c¸ch ®ång ph©n ho¸ safrol thµnh Isosafrol C10H10O2, sau ®ã oxi ho¸ isosafrol nhêchÊt oxi ho¸ thÝch hîp. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña Heliotropin, safrol vµ isosafrol. BiÕt r»ng heliotropin ph¶nøng ®−îc víi AgNO3 trong dd NH3 cho muèi cña axit 3,4-metylen dioxiBenzoicvµ isosafrol cã ®ång ph©n cis-trans3. C¸c chÊt Freon g©y ra hiÖn t−îng “lç thñng «zon”.C OOHC¬ chÕ ph©n huû «zon bëi Freon (thÝ dô CF2Cl2) viÕt nh− sau:hν → Cl• + CF Cl•(a)CF Cl 222O3 + Cl• (b)→ O2 + ClOO•O + ClO (c)→ O2 + ClO C H2a) Gi¶i thÝch v× sao 1 ph©n tö CF2Cl2 cã thÓ ph©n huû hµng chôc ngµn ph©n tö Ozon?b) Trong khÝ quyÓn cã 1 l−îng nhá khÝ Metan. HiÖn t−îng g× x¶y ra ®ång thêi víi hiÖn t−îng “lç thñngozon”? Gi¶i thÝch.C©u V:Tæng thÓ tÝch (ë 0oC) cña Hi®rocacbon A (khÝ) vµ thÓ tÝch võa ®ñ O2 ®Ó ®èt ch¸y hoµn toµn A b»ng 1/2 thÓtÝch cña c¸c s¶n phÈm ch¸y ë 195oC. Sau khi lµm l¹nh ®Õn 0oC thÓ tÝch cña c¸c s¶n phÈm ch¸y cßn b»ng 1/2thÓ tÝch ban ®Çu cña hçn hîp A vµ O2. C¸c thÓ tÝch ®Òu ®o ë cïng ¸p suÊt.1. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o A.2. Thùc hiÖn ph¶n øng t¸ch Hi®ro tõ A thu ®−îc hçn hîp s¶n phÈm B. §èt ch¸y hoµn toµn 4,032 lÝt B (®ktc)thu ®−îc 6,72 lÝt CO2 (®ktc). DÉn 0,252 lÝt B (®ktc) qua dd Br2 lµm cho khèi l−îng dd nÆng thªm 0,21 gam.TÝnh thµnh phÇn % thÓ tÝch cña hçn hîp B. Gi¶ sö chØ x¶y ra sù t¸ch Hi®ro.Bé Gi¸o Dôc Vµ §µo T¹o§Ò Thi Quèc Gia Chän HäC SINH Giái THPTM«n Thi: Ho¸ Häc Líp 12Ngµy thi: 14/3/1997 Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:8*********************************************************************************************************************************(180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )B¶ng A: Lµm tÊt c¶ c¸c c©uB¶ng B: Kh«ng lµm phÇn VC©u I:1. H y xÕp c¸c c«ng thøc sau ®©y theo thø tù t¨ng dÇn sè oxi ho¸ cña N: N2, NO, NH3, N2O, NH2OH,HNO3, N2H4, NO2, HNO2.H y chØ râ nguyªn nh©n vÒ cÊu t¹o nguyªn tö ®Ó N cã sè c¸c oxi ho¸ ®ã.2. Cho c¸c chÊt sau:a) Na2CO3; b) KNO3; c) (NH4)2SO4; d) BaCl2; e) KHSO4Gi¶i thÝch tÝnh chÊt axit-baz¬ cña c¸c dd n−íc cña c¸c chÊt trªn. Cho biÕt gi¸ trÞ −íc l−îng pH cña c¸cdd ®ã (pH > 7; < 7 hoÆc ≈ 7 ?).3. ÔÛ tÇng trªn cña khÝ quyÓn cã líp ozon lµm l¸ ch¾n b¶o vÖ tr¸i ®Êt khái t¸c h¹i cña tia cùc tÝm do mÆttrêi räi xuèng nhê duy tr× c©n b»ng ho¸ häc.hvO2 + OO3GÇn ®©y c©n b»ng nµy bÞ ph¸ vì, lµ mét trong nh÷ng hØÓm ho¹ vÒ m«i tr−êng trªn tr¸i ®Êt. Mét trong c¸cnguyªn nh©n lµ con ng−êi th¶i vµo khÝ quyÓn mét l−îng ®¸ng kÓ NO vµ Cl (Cl do clo-flo cacbon tõ c¸c m¸yl¹nh tho¸t vµo kh«ng khÝ t¹o ra hv CF2Cl2 → CF2Cl + Cl ); C¸c khÝ nµy lµm xóc t¸c cho qu¸ tr×nh biÕn ®æiO3 thµnh O2.H y viÕt pt pø (riªng rÏ vµ tæng céng) ®Ó chøng minh vai trß xóc t¸c ®ã cña Cl vµ NO.C©u II:KMnO4 lµ thuèc thö ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh nång ®é c¸c muèi s¾t (II). Ph¶n øng gi÷a KMnO4 vµ FeSO4 trongdung dÞch H2SO4 diÔn ra theo s¬ ®å:KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnO4 + Fe2(SO4)3 + H2O (1)1. H y viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng (1) d−íi d¹ng ph−¬ng tr×nh ion (kÝ hiÖu ph−¬ng tr×nh ion lµ (2)).2. Gi¶ thiÕt ph¶n øng ®ã lµ thuËn nghÞch, h y thiÕt lËp biÓu thøc h»ng sè c©n b»ng cña ph¶n øng dùa vµo(2) theo nång ®é c©n b»ng cña c¸c chÊt.3. Gi¸ trÞ logarit h»ng sè c©n b»ng cña ph¶n øng oxi ho¸-khö ë 25oC d−îc tÝnh theo biÓu thøc:lgK= n∆E00.059(∆E0 lµ hiÖu thÕ ®iÖn cùc tiªu chuÈn cña c¸c cÆp chÊt ph¶n øng, n lµ sè electron tham gia vµo qu¸ tr×nhoxi ho¸ hoÆc khö trong ph¶n øng).H y tÝnh h»ng sè c©n b»ng cña ph¶n øng theo (2).0Cho E 0MnO- /Mn 2+ = 1,51V; E oFe3+ /Fe2+ = 0,77V; E Cl= 1,36V/2Cl424. Trong mét hçn hîp gåm cã KMnO4 0,010M; H2SO4 0,500M; FÐO4 0,020M vµ Fe2(SO4)3 0,005M.H y tÝnh nång ®é c¸c ion khi ph¶n øng kÕt thóc.5. Mçi yÕu tè sau ®©y ¶nh h−ëng nh− thÕ nµo ®Õn (2):a) T¨ng pH cña dung dÞch;b) Thay H2SO4 b»ng HClc) Thªm l−îng nhá KSCN vµo dung dÞch.C©u III:1. Hoµn thµnh c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng h¹t nh©n sau:a)?→ 82Pb206 + 2He4b) 9F17→ 8O17 + ?239c)→ ? + 2He494Pud) 1H1 + ? → 2He4e)? + 1D2 → 2 2He4§èi víi mçi ®Þnh luËt b¶o toµn d−îc ¸p dông ®Ó lËp ph−¬ng tr×nh trªn, h y ph©n tÝch mét vÝ dô ®Ó minhho¹. Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:9*********************************************************************************************************************************2.a) Uran trong thiªn nhiªn chøa 99,28% U238 (cã thêi gian b¸n huû lµ 4,5.109n¨m) vµ 0,72% U235 (cã thêigian b¸n huû lµ 7,1.108n¨m). TÝnh tèc ®é ph©n r mçi ®ång vÞ trªn trong 10gam U3O5 míi ®iÒu chÕ.b) Mari vµ Pie Curi diÒu chÕ Ra226 tõ quÆng Uran trong thiªn nhiªn. Ra226 d−îc t¹o ra tõ ®ång vÞ nµo tronghai ®ång vÞ trªn?C©u IV:1. H y viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi dÉn l−îng d− khÝ H2S sôc qua dung dÞch (cã pH ≈ 0,5) chøa c¸cion Ag+, Ba2+, Cr2O72-, Cu2+, Fe3+, Ni2+.2. Cã dd muèi nitrat cña Mg2+, Ba2+, Al3+, Cr3+, Co2+, Ag+, Hg22+ (kÝ hiÖu lµ dd 1).H y viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra trong mçi tr−êng hîp sau ®©y:a) Thªm dd NaCl vµo dd 1 tíi khi kÕt tña ®−îc hoµn toµn. Läc lÊy kÕt tña (kÝ hiÖu a), dd cßn l¹i (kÝ hiÖulµ dd2).b) Röa kÕt tña a b»ng n−íc råi cho t¸c dông tiÕp víi dd NH3 6M.c) §un c¸ch thuû tíi nãng dd 2, thªm vµo ®ã NH4Cl r¾n, råi thªm tiÕp NH3 6M tíi pH ≈ 9,0.d) Cho kÕt tña thu d−îc ë c) t¸c dông víi NaOH 2M cã mét Ýt dd H2O2.C©u V:XÐt ph¶n øng N2(khÝ) + 3H2(khÝ)2NH3(khÝ) (I)1) T¹i ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn ®èi víi c¸c chÊt, T = 298K, cã:∆So = -197,9J.K-1; ∆Ho = -91,8kJ.TÝnh ∆Go vµ kÕt luËn vÒ kh¶ n¨ng x¶y ra ph¶n øng (I).2) Còng t¹i 298K, cã PN2 = PH2 = 10,0atm; PNH3 = 1,0atm.a) TÝnh ∆G = ∆Go + 2,303RTlg K′p víi K′p = P2NH3/P3H2PN2 vµ R = 8,31 J.K-1.b) Dùa vµo c¸c sè liÖu tÝnh ®−îc ë trªn, gi¶i thÝch møc ®é x¶y ra ph¶n øng (I) ë hai tr−êng hîp 1) vµ 2).KÕt qu¶ ®ã cã phï hîp víi nguyªn lý L¬ Sat¬liª hay kh«ng? T¹i sao?Bé Gi¸o Dôc Vµ §µo T¹o§Ò Thi Quèc Gia Chän HäC SINH Giái THPTM«n Thi: Ho¸ Häc Líp 12Ngµy thi: 15/3/1997(180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )B¶ng A: Lµm tÊt c¶ c¸c c©uB¶ng B: Kh«ng lµm c©u VIC©u I:1. H y cho biÕt kiÓu lai ho¸ cña c¸c nguyªn tè vµ lo¹i liªn kÕt (σ, π) trong c¸c hîp chÊt sau:Cl-CH2-CH =O; CH2=CH - C≡N; CH2 = C = O2. H y s¾p xÕp c¸c hîp chÊt cho d−íi ®©y theo thø tù t¨ng dÇn nhiÖt ®é s«i. Gi¶i thÝch.CH3-CH2-CH2-CH3 (A); CH3-CH2-CH2OH (B); CH3-CH2-CH2NH2 (C); (CH3)3CH (D); (CH3)3N (E).3. Cã thÓ thùc hiÖn ®−îc c¸c ph¶n øng sau hay kh«ng, v× sao?C2H5ONa + CH3COOH → C2H5OH + CH3COONa (1)NaNH2 + CH4→ CH3Na + NH3(2)C©u II:1. Hîp chÊt X chøa 60% C, 4,44%H vµ 35,56%O trong ph©n tö, dd n−íc cña X lµm hång quú tÝm. Thuû ph©nX thu ®−îc axit axetic vµ axit o-hi®roxibenzoic.a) X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña X, biÕt MX = 180®vC.b) TÝnh thÓ tÝch võa ®ñ dd NaOH 0,5M ®Ó ph¶n øng hoµn toµn víi 5,4g X.2. Mannoz¬ (monosaccarit) HOCH2-(CHOH)4-CH=O lµ ®ång ph©n cña glucoz¬. ë d¹ng vßng 6 c¹nhmannoz¬ chØ kh¸c glucoz¬ ë chç nhãm OH ë nguyªn tö C2 n»m cïng phÝa víi OH ë nguyªn tö C3.Oxi ho¸ mannoz¬ b»ng dd HNO3 ë 100oC thu ®−îc s¶n phÈm Y chøa 41,38%C; 3,45%H vµ 55,17%O. Y bÞthuû ph©n c¶ trong m«i tr−êng axit còng nh− baz¬ t¹o ra axit polihi®roxi®icacboxylic hoÆc muèi t−¬ng øng.X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña Y, biÕt MY = 174 ®vC. Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:10*********************************************************************************************************************************C©u III:Tõ mét lo¹i tinh dÇu ng−êi ta t¸ch ®−îc chÊt A chøa 76,92%C; 12,82%H vµ 10,26%O trong ph©n tö, MA =156 ®vC. A cßn ®−îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch hi®ro ho¸ xóc t¸c chÊt 2-isopropyl-5-metylphenol (B).1. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña A.2. ViÕt c«ng thøc c¸c ®ång ph©n cis-trans cña A.3. §un nãng A víi H2SO4 ®Æc thu ®−îc hai chÊt cã cïng c«ng thøc ph©n tö C10H18. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cñahai chÊt ®ã vµ viÕt c¬ chÕ ph¶n øng.4. So s¸nh tÝnh chÊt axit cña A víi B.C©u IV:Thuû ph©n hoµn toµn 1 mol polipeptit X cho ta:2 mol CH3- CH(NH2) - COOH (Alanin hay viÕt t¾t lµ Ala)1 mol HOOC - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH (axit glutamic hay Glu)1 mol H2N -(CH2)4 - CH(NH2) - COOH (Lizin hay Lys)N1 molCH2CH COOHHistidin hay HisNH2NHNÕu cho X t¸c dông víi 2,4-(NO2)2C6H3F (kÝ hiÖu ArF) råi míi thuû ph©n th× thu ®−îc Ala, Glu, Lys vµ hîpchÊtNCH2NCHCOOHNHArHMÆt kh¸c nÕu thuû ph©n X nhê enzim cacboxipepti®aza th× thu ®−îc Lys vµ mét tetrapeptit. Ngoµi ra khi thuûph©n kh«ng hoµn toµn X cho ta c¸c ®ipeptit Ala-Glu, Ala-Ala vµ His-Ala.1. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o vµ tªn cña polipeptit X.2. S¾p xÕp c¸c aminoaxit ë trªn theo thø tù t¨ng dÇn pH1 (pH1 ®−îc gäi lµ ®iÓm ®¼ng ®iÖn, t¹i pH ®ãaminoaxit tån t¹i ë d¹ng ion l−ìng cùc trung hoµ vÒ ®iÖn tÝch vµ kh«ng di chuyÓn vÒ mét ®iÖn cùc nµo c¶),biÕt c¸c gi¸ trÞ pH1 lµ 3,22; 6,00; 7,59 vµ 9,74.3. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o d¹ng chñ yÕu cña mçi aminoaxit trªn ë c¸c pH b»ng 1 vµ 13.4. D−íi t¸c dông cña enzim thÝch hîp aminoaxit cã thÓ bÞ ®ecacboxyl ho¸ (t¸ch nhãm cacboxyl). ViÕt c«ngthøc cÊu t¹o cña c¸c s¶n phÈm ®ecacboxyl ho¸ Ala vµ His. So s¸nh tÝnh baz¬ cña c¸c nguyªn tö nit¬ trongph©n tö gi÷a hai s¶n phÈm ®ã. Gi¶i thÝch.C©u V:Tõ dÉn xuÊt halogen cã thÓ ®iÒu chÕ axit cacboxylic theo s¬ ®å sau:+ COMg+ HX2 → RCOOMgX →RX → RMgX RCOOH-MgXete khanete khan2Tõ CH4 vµ c¸c chÊt v« c¬ cÇn thiÕt h y viÕt ph−¬ng tr×nh c¸c ph¶n øng ®iÒu chÕ:1. Axit metylmaloic CH3CH(COOH)22. Axit α-vinylacrilic.C©u VI:Cã ph−¬ng tr×nh ph¶n øng sau:OH0H2SO4 85 % , 10 C+ H 2O(A)(B) h = 55%1.ViÕt c¬ chÕ ph¶n øng. Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:11*********************************************************************************************************************************2.Thay A b»ng C6H5-CH(CH3)-CH2-CH2-C(CH3)2OH (A1), C6H5-CH2-CH2-C(CH3)2OH (A2) vµ tiÕn hµnh ph¶nøng trong ®iÒu kiÖn t−¬ng tù nh− trªn thu ®−îc s¶n phÈm h÷u c¬ t−¬ng øng B1 (hiÖu suÊt 86%), B2 (hiÖu suÊt65%).a) ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña B1, B2.b) T¹i sao hiÖu suÊt ph¶n øng t¹o ra B1, B2 cao h¬n t¹o ra B?Bé Gi¸o Dôc Vµ §µo T¹o§Ò Thi Quèc Gia Chän HäC SINH Giái THPTM«n Thi: Ho¸ Häc Líp 12Ngµy thi: 13/3/1998(180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )B¶ng A: Lµm tÊt c¶ c¸c bµiB¶ng B: Kh«ng lµm nh÷ng c©u cã dÊu *Bµi I:1. Trong thiªn nhiªn Brom cã chñ yÕu ë n−íc biÓn d−íi d¹ng NaBr. C«ng nghiÖp ho¸ häc ®iÒu chÕ Brom tõn−íc biÓn theo qui tr×nh nh− sau: Cho mét l−îng dd H2SO4 vµo mét l−îng n−íc biÓn; tiÕp ®Õn sôc khÝ Clo vµodd míi thu ®−îc; sau ®ã dïng kh«ng khÝ l«i cuèn h¬i Brom vµo dd Na2CO3 tíi b o hoµ Brom. Cuèi cïng choH2SO4 vµo dd ® b o hoµ Brom, thu h¬i Brom råi ho¸ láng.H y viÕt ph−¬ng tr×nh c¸c ph¶n øng ho¸ häc chñ yÕu x¶y ra trong qu¸ tr×nh ®ã vµ cho biÕt vai trß cña H2SO4.2. Brom láng hay h¬i ®Òu rÊt ®éc. H y viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra khi dïng mét ho¸ chÊtth«ng th−êng dÔ kiÕm ®Ó huû hÕt l−îng Brom láng ch¼ng may bÞ lµm ®æ, b¶o vÖ m«i tr−êng.Bµi II:Dïng 94,96ml H2SO4 5% (D = 1,035g/ml) võa ®ñ t¸c dông hÕt víi 2,80 g chÊt X, thu ®−îc muèi Y vµ chÊt Z.1. X, Y, Z cã thÓ lµ nh÷ng chÊt nµo? H y gi¶i thÝch cô thÓ vµ viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc ®Óminh ho¹.2. NÕu sau qu¸ tr×nh trªn thu ®−îc 7,60 g muèi Y th× sÏ ®−îc bao nhiªu chÊt Z?BiÕt r»ng X cã thÓ lµ mét trong c¸c chÊt: CaO, MgO, NaOH, KOH, Zn, Fe.Bµi III:1.T×m ph−¬ng tr×nh cho mçi ph¶n øng ho¸ häc sau ®©y:a) K2Cr2O7 + ? + H2O → Cr(OH)3 + S + NH3 + KOHb) K2Cr2O7 + Na2SO3 + H2SO4 → ? + Na2SO4 + K2SO4 + H2Oc) K2Cr2O7 + (NH4)2S + ? + H2O → K3[Cr(OH)6] + S + ?2. H y cho biÕt chÊt oxi ho¸ trong mçi ph¶n øng trªn. Dùa vµo cÊu h×nh electron cña nguyªn tö, h y gi¶i thÝchtÝnh chÊt oxi ho¸ cña chÊt ®ã.3*). H y cho biÕt vai trß cña pH ®èi víi c¸c ph¶n øng ho¸ häc trªn trong sù t¹o thµnh c¸c s¶n phÈm chøacrom.Bµi IV:Cã sè liÖu: §iÖn cùc ThÕ ®iÖn cùc tiªu chuÈn (V) ë 25oCH / H+-2,106.Fe / Fe2+-0.440.Fe / Fe3+-0.036.H2 / 2H+0,000.1. H y viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng gi÷a Fe víi axit HCl vµ dïng sè liÖu trªn ®Ó gi¶i thÝch kÕt qu¶ cña ph¶nøng ®ã.2. Thùc tÕ ® dïng t¸c nh©n nµo trong sè c¸c t¸c nh©n: Fe, H, H2, ®Ó khö nitrobenzen thµnh anilin? ViÕtph−¬ng tr×nh ph¶n øng vµ dïng sè liÖu trªn ®Ó gi¶i thÝch.3*). H y ®Ò nghÞ s¬ ®å trong ®ã cã chØ râ liªn hÖ gi÷a c¸c chÊt b»ng mòi tªn (→) ®Ó dùa vµo ®ã vµ dïng sèliÖu trªn tÝnh ®−îc thÕ ®iÖn cùc tiªu chuÈn cña qu¸ tr×nh Fe3+ → Fe2+; kÝ hiÖu trÞ sè ®ã lµ x. H y ®Æt x vµo vÞtrÝ thÝch hîp trong d y sè liÖu mµ ®Çu bµi ® ®−a ra.Bµi V: Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:12*********************************************************************************************************************************1. H y so s¸nh ®é tan cña SO2 trong dd n−íc cã cïng nång ®é cña c¸c chÊt sau:a) NaCl;b) HCl;c) NH4Cl;d) Na2S.2*). DÉn tõ tõ SO2 qua mét lÝt dd Ca(OH)2 (dd A). Sau ph¶n øng thu ®−îc dd cã pH = 12,0 vµ kÕt tña CaSO3.Läc lÊy kÕt tña råi lµm kh« c©n nÆng 1,200 gam.a) H y tÝnh thÓ tÝch SO2 ë 27,3oC, 1atm ® tan ®−îc vµo dd A.b) TÝnh nång ®é mol/lÝt cña Ca(OH)2 trong dd A.3. Cho NaOH d− vµo dd X chøa c¸c ion H+, Cr2O72-, Pb2+, Ba2+, NH4+. §un nãng dd ta sÏ ®−îc khÝ mïi khaibay ra vµ cã kÕt tña vµng.Läc kÕt tña, råi cho t¸c dông víi dd HCl. Khi Êy ta ®−îc dd mµu da cam vµ mét kÕt tña mµu tr¾ng. ViÕt c¸cph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó gi¶i thÝch c¸c hiÖn t−îng.§Ò Thi Quèc Gia Chän HäC SINH Giái THPTM«n Thi: Ho¸ Häc Líp 12Ngµy thi: 14/3/1998(180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )Bé Gi¸o Dôc Vµ §µo T¹oB¶ng A: lµm tÊt c¶ c¸c bµiB¶ng B: kh«ng lµm nh÷ng c©u cã dÊu*Bµi I:1. Cho 4 dÉn xuÊt clo cña hi®rocacbon, chóng ®Òu cã c«ng thøc ph©n tö C4H9Cl.a) ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o thu gän vµ gäi tªn 4 chÊt ®ã theo danh ph¸p th«ng dông vµ IUPAC. S¾p xÕp chóngtheo tr×nh tù t¨ng dÇn nhiÖt ®é s«i. Gi¶i thÝch.b*) Cho dÉn xuÊt clo m¹ch kh«ng nh¸nh ë trªn t¸c dông víi clo (chiÕu s¸ng) theo tû lÖ mol 1:1. Tr×nh bµy c¬chÕ cña ph¶n øng. Cho biÕt s¶n phÈm nµo chiÕm tØ lÖ cao nhÊt; gi¶i thÝch.2. ViÕt c«ng thøc cÊu tróc c¸c ®ång ph©n cña:a)C3H5Clb)ClCH =(C=)nCHCl, víi n = 1, 2, 3.Bµi II:1. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng t¹o thµnh s¶n phÈm chÝnh khi cho 1mol hi®rocacbon A t¸c dông víi c¸cchÊt sau:a) 1mol HNO3(cã H2SO4®Æc);b) 1mol Br2(cã chiÕu s¸ng);c) KMnO4®Æc,d−(®un nãng).d*) Tr×nh bµy giai ®o¹n quyÕt ®Þnh tèc ®é chung cña mçi ph¶n øng a)vµ b).2*. Iotbenzen ®−îc ®iÒu chÕ víi hiÖu suÊt cao theo s¬ ®å ph¶n øng sau:300 C→ NO + NO + AgIC H + I + HNO 66232Cho biÕt vai trß cña HNO3? Nªu tªn c¬ chÕ ph¶n øng.Bµi III:1. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra trong c¸c tr−êng hîp sau(A, B, C, D, E, G, H, I, K, L viÕt d¹ng c«ngthøc cÊu tróc ):0H2, Ni, t CAa) C6H5 C C COOCH3H2, Pd, PbCO3Bodd KMnO d− ,tHOCH -CH OH, todd HCl→ D 422b. b) p-CH3C6H4CH3 → C → E Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:13*********************************************************************************************************************************dd KMnO d− ,toC H5OH(d−)dd HCl→ H 42→ G → Ic) o-CH3C6H4CH3 H SO ®Æc, to2 4H SO ®Æc, 1400 Cdd NaOH, to → K 2 4→d) o-BrCH2C6H4CH2Br LCho biÕt øng dông cña E vµ I.2. H y ph©n biÖt 4 aminoaxit sau (cã gi¶i thÝch), biÕt r»ng phßng thÝ nghiÖm cã c¸c lo¹i giÊy quú, dd NaNO2+dd HCl, ddNaOH, C2H5OH vµ c¸c dông cô cÇn thiÕt.a) CH3-CH-COOH (Ala)b) H2N-(CH2)4-CH-COOH (Lys)NH2NH2c) HOOC-(CH2)2-CH-COOH (Glu)COOH (Pro)d.NHBµi IV:1. Trong thuèc l¸ cã chÊt anabazin vµ mét ®ång ph©n cÊu t¹o cña nã lµ nicotin (rÊt ®éc). Ngoµi ra ng−êi tacßn tæng hîp ®−îc chÊt nicotirin cã cÊu t¹o t−¬ng tù nicotin:CH3NNNNCH3NicotinNHAnabazinNicotirina) ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi cho mçi hîp chÊt trªn t¸c dông víi HCl theo tØ lÖ mol 1:1. S¾p xÕpchóng theo tr×nh tù t¨ng dÇn kh¶ n¨ng ph¶n øng ®ã. Gi¶i thÝch.b) Trong sè 3 hîp chÊt trªn, chÊt nµo cã nhiÖt ®é s«i cao nhÊt? Gi¶i thÝch.2. Oxi ho¸ nicotin b»ng K2Cr2O7 trong dd H2SO4 thu ®−îc axit nicotinic dïng ®Ó ®iÒu chÕ c¸c amit cña nã lµvitamin PP vµ co®iamin (thuèc ch÷a bÖnh tim):CONH2NNicotiamitVitamin PPC N(C2H5)2OCodiaminViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña axit nicotinic vµ so s¸nh nhiÖt ®é nãng ch¶y cña nã víi axit benzoic. Gi¶ithÝch.b*) Cho biÕt tr¹ng th¸i lai ho¸ cña c¸c nguyªn tö nit¬ trong ph©n tövitamin PP. So s¸nh tÝnh baz¬ cña c¸c nguyªn tö nit¬ ®ã: gi¶i thÝch.c) Vitamin PP nãng ch¶y ë nhiÖt ®é cao h¬n co®iamin, mÆc dï cã ph©n tö khèi nhá h¬n. T¹i sao?Bµi V: Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:14*********************************************************************************************************************************1*) A lµ mét ®isaccarit khö ®−îc AgNO3 trong dd NH3, gåm hai ®ång ph©n cã kh¶ n¨ng lµm quay mÆtph¼ng ¸nh s¸ng ph©n cùc trong nh÷ng ®iÒu kiÖn thèng nhÊt biÓu thÞ b»ng [α]25D lµ +92,6o vµ +34o. Dung dÞchcña mçi ®ång ph©n nµy tù biÕn ®æi vÒ [α]25D cho tíi khi cïng ®¹t gi¸ trÞ æn ®Þnh lµ + 52o.Thuû ph©n A (nhê chÊt xóc t¸c axit) sinh ra B vµ C:CHOCHOHHOHHOHHOHOHCH2OHHHOHOH(B)OHHHOHCH2OH(C)Cho A t¸c dông víi mét l−îng d− CH3I trong m«i tr−êng baz¬ thu ®−îc s¶n phÈm D kh«ng cã tÝnh khö. §unnãng D víi dd axit lo ng thu ®−îc dÉn xuÊt 2,3,6-tri-O-metyl cña B vµ dÉn xuÊt 2,3,4,6-tetra-O-metyl cña C.a) ViÕt c«ng thøc cÊu tróc (d¹ng vßng 6 c¹nh ph¼ng) cña B, C, A, D; biÕt r»ng trong ph©n tö A cã liªn kÕt β 1,4 - glicozit. Gi¶i thÝch vµ viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng.b) V× sao dd mçi ®ång ph©n cña A tù biÕn ®æi vÒ [α]25D vµ cuèi cïng ®Òu ®¹t gi¸ trÞ 52o? TÝnh thµnh phÇnphÇn tr¨m c¸c chÊt trong dd ë gi¸ trÞ [α]25D = 525 vµ viÕt c«ng thøc cÊu tróc cña c¸c chÊt thµnh phÇn ®ã.2. Metyl ho¸ hoµn toµn c¸c nhãm OH cña 3,24 gam amilopectin b»ng c¸ch cho t¸c dông víi CH3I trong m«itr−êng baz¬, råi ®em thuû ph©n hoµn toµn (xóc t¸c axit) th× thu ®−îc 1,66.10-3 mol 2,3,4,6 - tetra - O metylglucoz¬ vµ 1,66.10-3 mol 2,3 - ®i - O - metylglucoz¬; cßn l¹i lµ 2,3,6 - tri - O - metylglucoz¬.a)ViÕt c«ng thøc cÊu tróc (d¹ng vßng 6 c¹nh ph¼ng) cña 3 s¶n phÈm trªn vµ cho biÕt xuÊt xø cña chóng.b) Cho biÕt tØ lÖ phÇn tr¨m c¸c gèc glucoz¬ ë nh÷ng chç cã nh¸nh cña ph©n tö amilopectin.c) TÝnh sè mol 2,3,6 - tri - O - metylglucoz¬ sinh ra trong phßng thÝ nghiÖm trªn.Bé Gi¸o Dôc Vµ §µo T¹o®Ò thi chÝnh thøc§Ò Thi Quèc Gia Chän HäC SINH Giái THPTM«n Thi: Ho¸ Häc - B¶ng ANgµy thi: 12/3/1999(180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )C©u 1:Dung dÞch A gåm c¸c chÊt tan FeCl3, AlCl3, NH4Cl vµ CuCl2 (nång ®é mçi chÊt xÊp xØ 0,1M).1. Dung dÞch A cã ph¶n øng axit, baz¬, trung tÝnh ? T¹i sao ?2. Cho H2S léi chËm qua dung dÞch A cho ®Õn b o hoµ th× thu ®−îc kÕt tña vµ dung dÞch B. H y chobiÕt thµnh phÇn c¸c chÊt trong kÕt tña vµ trong dung dÞch B.3. Thªm dÇn NH3 vµo dung dÞch B cho ®Õn d−. Cã hiÖn t−îng g× x¶y ra ? ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶nøng ion ®Ó gi¶i thÝch.C©u 2:1. Ph«tgen ®−îc dïng lµm chÊt clo ho¸ rÊt tèt cho ph¶n øng tæng hîp h÷u c¬, ®−îc ®iÒu chÕ theoph−¬ng tr×nh:CO(k) + Cl2(k)COCl2(k);Ho = -111,3 kJ.mol-1Magiª ®−îc ®iÒu chÕ theo ph−¬ng tr×nh:Mg(r) + CO(k);Ho = 491,0 kJ.mol-1MgO(r) + C(r) Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:15*********************************************************************************************************************************CÇn t¸c ®éng nh− thÕ nµo vµo nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt riªng phÇn cña khÝ ®Ó mçi ph¶n øng trªn thu ®−îc nhiÒu s¶nphÈm h¬n? T¹i sao ph¶i t¸c ®éng nh− vËy ?2.Thùc nghiÖm cho biÕt t¹i 25oC tèc ®é tiªu thô khÝ NO trong ph¶n øng ®iÒu chÕ nitrozoni clorua khÝ :2NOCl (k)(1)2NO (k) + Cl2 (k)-4-1 -1ob»ng 3,5.10 mol.l s . H y tÝnh tèc ®é (t¹i 298 K):a) Cña ph¶n øng (1)b) Tiªu thô khÝ Cl2c) T¹o thµnh NOCl (k)C©u 3:ClO2 lµ chÊt ho¸ chÊt ®−îc dïng phæ biÕn trong c«ng nghiÖp. Thùc nghiÖm cho biÕt:1.a/ Dung dÞch lo ng ClO2 trong n−íc khi gÆp ¸nh s¸ng sÏ t¹o ra HCl, HClO3.b/ Trong dung dÞch kiÒm (nh− NaOH) ClO2 nhanh chãng t¹o ra hçn hîp muèi clorit vµ clorat natri.2.c/ ClO2 ®−îc ®iÒu chÕ nhanh chãng b»ng c¸ch cho hçn hîp KClO3, H2C2O4 t¸c dông víi H2SO4 lo ng.d/ Trong c«ng nghiÖp ClO2 ®−îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch cho NaClO3 t¸c dông víi SO2 cã mÆt H2SO4 4M.H y viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng vµ nãi râ ®ã lµ ph¶n øng oxi ho¸- khö hay ph¶n øng trao ®æi ? T¹i sao ? (ph©ntÝch tõng ph¶n øng a, b, c, d).C©u 4:1. Cã mét thÝ nghiÖm sau ®©y (lµm trong tñ hót khÝ ®éc): lÊy vµo èng nghiÖm 1ml axit sunfuric ®Æc, bámét m¶nh ®ång vµo èng nghiÖm vµ ®un nãng nhÑ.a) Cã hiÖn t−îng g× x¶y ra? B»ng c¸ch nµo nhËn biÕt s¶n phÈm khÝ cña ph¶n øng ? ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶nøng x¶y ra.b) T¹i sao ph¶i ®un nãng nhÑ ?2. Cã 3 dung dÞch Ba(OH)2, Pb(CH3COO)2, MgSO4 bÞ mÊt nh n hiÖu.H y chän 5 thuèc thö ®−îc dïng ®Ó ph©n biÖt ®−îc 3 dung dÞch trªn. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng vµ gi¶ithÝch.C©u 5:TrÞ sè thÕ ®iÖn cùc tiªu chuÈn cña mét sè diÖn cùc cho trong b¶ng sau ®©y:§iÖn cùcSè thø tù cña ®iÖn cùcThÕ ®iÖn cùc chuÈn (V)Fe2+/Fe3+10,77[Fe(CN)64-/[Fe(CN)6320,3630,96NO, H2O/NO3-,H+40,10NO2-, OH-/NO3-,H2O3+Al/Al5-1,66Dùa vµo sè liÖu trªn, h y:1. LËp c¸c pin, tÝnh hiÖu thÕ cña tõng pin (ghi kÕt qu¶ ®o ®−îc theo thø tù gi¶m dÇn, thµnh b¶ng nh−sau).-2. ChØ râ ¶nh h−ëng cña pH ®Õn møc dé oxi hãa cña NO3 .Thø tùPin gåm§iÖn cùc§iÖn cùcHiÖu thÕ cña pin (theo V)3. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra trªn mçi ®iÖn cùc vµ ph¶n øng x¶y ra trong mçi pin ®−îc t¹o ra:a) Tõ ®iÖn cùc 2 víi ®iÖn cùc 5b) Tõ diÖn cùc 3 víi ®iÖn cùc 5c) Tõ ®iÖn cùc 3 víi ®iÖn cùc 4Bé Gi¸o Dôc Vµ §µo T¹o®Ò thi chÝnh thøc§Ò Thi Quèc Gia Chän HäC SINH Giái THPTM«n Thi: Ho¸ Häc - B¶ng ANgµy thi: 13/3/1999 Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:16*********************************************************************************************************************************(180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )C©u I:1. H y gäi tªn vµ s¾p xÕp c¸c hîp chÊt sau theo thø tù t¨ng dÇn nhiÖt ®é s«i. Gi¶i thÝch c¸ch s¾p xÕp ®ã:(CH3)4C ;CH3(CH2)4CH3 ; (CH3)2CHCH(CH3)2CH3(CH2)3CH2OH; (CH3)2C(OH)CH2CH32. H y cho biÕt c¸c ph¶n øng d−íi ®©y thuéc lo¹i ph¶n øng nµo (oxi ho¸, khö hoÆc ph¶n øng kh¸c)?CrO ,piridinH CrO324a. CH3CH2OH → CH3CH=O (2) →(1)CH3COOH(2)(2)(3)(4)b. CH4 → CH3OH → H-COOH → H-CH=O → H2CO3(1)LiAlH4c. CH3CH2OH TiCl →4d.e.CHOCH3CH3CH3OH, H+CH(OCH3)2 + H2OBr+ Br 2Brf.Br+ HBrC©u II:1. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng t¹o thµnh A, B, C, D, M, N (viÕt ë d¹ng c«ng thøc cÊu t¹o) theo s¬ ®å sau:odd NaOH,ta) BrCH2CH2CH2CH =O →oCH OH, HCl khan3A → B+ o1) dd NaOH, tH ,tb) BrCH2CH2CH2COOH → D2) dd HCl → C Br , H O+ oH ,t2 2 →M →Nc) HOCH2(CHOH)4CH =O 2. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ 1,3,5-triaminobenzen tõ toluen vµ c¸c hîp chÊt v« c¬ thÝch hîp.C©u III:Tõ mét lo¹i thùc vËt ng−ßi taCH=Ot¸ch ®−îc hîp chÊt (A) cã c«ngHOHthøc ph©n tö C18H32O16. ThuûHOHph©n hoµn toµn (A) thu ®−îcHOHglucoz¬ (B), fructoz¬ (C) vµHOHglucoz¬ (D):CH2OH (D)1. ViÕt c«ng thøc cÊu tróc d¹ng vßng ph¼ng 5 c¹nh vµ 6 c¹nh cña galactoz¬.2. Hi®ro ho¸ glucoz¬, fructoz¬ vµ galactoz¬ thu ®−îc c¸c poliancol (r−îu ®a chøc). ViÕt c«ng thøc cÊu tróccña c¸c poliancol t−¬ng øng víi (B), (C) vµ (D).3. Thuû ph©n kh«ng hoµn toµn (A) nhê enzim α-galactozidaza (enzim xóc t¸c cho ph¶n øng thuû ph©n c¸c αgalactozit) thu ®−îc galactoz¬ vµ saccaroz¬.Metyl ho¸ hoµn toµn (A) nhê hçn hîp CH3I vµ Ag2O, sau ®è thuû ph©n s¶n phÈm metyl ho¸ thu ®−îc2,3,4,6-tetra-O-metyl galactoz¬ (E) vµ 2,3,4-tri-O-metyl glucoz¬ (G) vµ 1,3,4,6-tetra-O-metyl fructoz¬ (H).ViÕt c«ng thøc cÊu tróc cña (E), (G), (H) vµ (A).C©u IV:1. a) §un nãng mét dÉn xuÊt tetraclo cña benzen víi dd NaOH (theo tØ lÖ mol 1:1) trong metanol, råi cho s¶nphÈm thu ®−îc t¸c dông víi natri monocloaxetat vµ sau cïng lµ axit ho¸ th× thu ®−îc chÊt diÖt cá 2,4,5-T.ViÕt s¬ ®å c¸c ph¶n øng ® x¶y ra, gäi tªn chÊt ®Çu vµ c¸c s¶n phÈm, nªu tªn c¬ chÕ c¸c ph¶n øng ®ã. Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:17*********************************************************************************************************************************b) Trong qu¸ tr×nh tæng hîp 2,4,5-T nªu trªn ® sinh ra mét s¶n phÈm phô cã ®éc tÝnh cùc m¹nh vµ lµ thµnhphÇn g©y ®éc m¹nh nhÊt cña ″chÊt ®éc mµu da cam ″, ®ã lµ chÊt ®éc ″®ioxin″:ClOClOClClH y tr×nh bµy s¬ ®å ph¶n øng t¹o thµnh ®ioxin.2. a)Khi chÕ ho¸ hçn hîp c¸c ®ång ph©n kh«ng gian cña 2,3-®ibrom-3-metylpentan víi kÏm thu ®−îc c¸chi®rocacbon kh«ng no vµ kÏm bromua.ViÕt c«ng thøc cÊu tróc vµ gäi tªn c¸c hi®rocacbon ®ã.b)SÏ thu ®−îc s¶n phÈm nµo b»ng ph¶n øng t−¬ng tù nh− trªn nÕu xuÊt ph¸t tõ 2,4-®ibrom-2-metylpentan.C©u V:1. Axit xinamic ®−îc ®iÒu chÕ theo s¬ ®å ph¶n øng sau:K CO , t o2 3C6H5CH=CHCOOH + CH3COOHC6H5CH=O + (CH3CO)2O →Khi kÕt thóc ph¶n øng ph¶i tiÕn hµnh t¸ch benzan®ehit d− ra khái hçn hîp. Cã mét häc sinh ® thùc hiÖn nh−sau: cho dd KMnO4 ®Æc vµo hçn hîp ph¶n øng ®Ó lo¹i benzan®ehit d−, sau ®ã axit ho¸ hçn hîp ®Õn m«itr−êng axit ®Ó thu lÊy axit xinamic. C¸ch lµm nµy ®óng hay sai? Nªu mét ph−¬ng ph¸p kh¸c ®Ó t¸ch ®−îc axitxinamic tõ hçn hîp s¶n phÈm.2. Trong phßng thÝ nghiÖm ng−ßi ta ®iÒu chÕ etilen b»ng c¸ch ®un nãng etanol víi H2SO4 ®Æc ë kho¶ng170oC. Gi¶i thÝch t¹i sao cÇn dÉn s¶n phÈm léi qua dd NaOH lo ng.3. B×nh cÇu A chøa ®Çy metylamin (tos = - 6,5oC)®−îc ®Ëy b»ng nót cao su cã l¾p èng thuû tinh, óp b×nh cÇu vµo chËu B chøa n−íc cã thªmphenolphtalein(xem h×nh bªn).Nªu c¸c hiÖn t−îng x¶y ra. Gi¶i thÝch.Bé Gi¸o Dôc Vµ §µo T¹o®Ò thi chÝnh thøc§Ò Thi Quèc Gia Chän HäC SINH Giái THPTM«n Thi: Ho¸ Häc - B¶ng ANgµy thi: 13/3/2000(180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )C©u I:1) Cho c¸c chÊt sau: HNO3, Cu, Fe, Na, S, C, NaNO3, Cu(NO3)2, NH4NO3. H y viÕt tÊt c¶ c¸c ph−¬ng tr×nhph¶n øng cã thÓ t¹o ra khÝ NO2, ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng (nÕu cã).2) Muèi amoni vµ muèi kim lo¹i kiÒm gièng vµ kh¸c nhau c¬ b¶n ë nh÷ng ®iÓm nµo? Nªu ra mét vµi thÝ dôcô thÓ.3) Trong phßng thÝ nghiÖm ho¸ häc cã 8 lä ho¸ chÊt mÊt nh n ®ùng riªng biÖt c¸c dd: NaCl; NaNO3; MgCl2;Mg(NO3)2; AlCl3; Al(NO3)3; CrCl3;Cr(NO3)3. B»ng ph−¬ng ph¸p ho¸ häc, lµm thÕ nµo nhËn biÕt ®−îc mçi dd?ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra vµ ghi ®iÒu kiÖn (nÕu cã)4) H y hoµn thµnh c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng h¹t nh©n sau ®©y (cã ®Þnh luËt b¶o toµn nµo ®−îc dïng khihoµn thµnh ph−¬ng tr×nh trªn ?)a. 92U238 → 90Th230 + ...b. 92U235 → 82Pb206 + ...C©u II:1) §Ó x¸c ®Þnh hµm l−îng oxi tan trong n−íc ng−êi ta lÊy 100,00ml n−íc råi cho ngay MnSO4 (d−) vµ NaOHvµo n−íc. Sau khi l¾c kÜ (kh«ng cho tiÕp xóc víi kh«ng khÝ) Mn(OH)2 bÞ oxi ho¸ thµnh MnO(OH)2. Thªm axit(d−), khi lÊy MnO(OH)2 bÞ Mn2+ khö thµnh Mn3+. Cho Kl (d−) vµo hçn hîp. Mn3+ oxi ho¸ I- thµnh I3-. ChuÈn®é I3- hÕt 10,50ml Na2S2O3 9,800.10-3Ma. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ion cña c¸c ph¶n øng ® x¶y ra trong thÝ nghiÖm. Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:18*********************************************************************************************************************************b. TÝnh hµm l−îng (mol/l) cña oxi tan trong n−íc.2) Tõ c¸c nguyªn tè O, Na, S t¹o ra ®−îc c¸c muèi A, B ®Òu cã 2 nguyªn tö Na trong ph©n tö. Trong mét thÝnghiÖm ho¸ häc ng−êi ta cho m1 gam muèi A biÕn ®æi thµnh m2 gam muèi B vµ 6,16 lÝt khÝ Z t¹i 27,3oC;1atm. BiÕt r»ng hai khèi l−îng ®ã kh¸c nhau 16,0 gam.a. H y viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra víi c«ng thøc cô thÓ cña A, B.b. TÝnh m1, m2.C©u III:1) ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra (nÕu cã) cña khÝ clo, tinh thÓ iot t¸c dông víi:a. Dung dÞch NaOH (ë nhiÖt ®é th−êng, khi ®un nãng)b. Dung dÞch NH3.2) Trong c«ng nghÖ ho¸ dÇu, c¸c ankan ®−îc lo¹i hi®ro ®Ó chuyÓn thµnh hi®rocacbon kh«ng no cã nhiÒu øngd¹ng h¬n. H y tÝnh nhiÖt cña mçi ph¶n øng sau ®©y:C4H10 → C4H6 + H2 ; ∆Ho1 (1)CH4 → C6H6 + H2 ; ∆Ho2(2)BiÕt n¨ng l−îng liªn kÕt. E theo kJ.mol-1, cña c¸c liªn kÕt nh− sau:E. theo kJ.mol-1435,9416,3409,1587,3Liªn kÕtH-HC-HC-CC=C(Víi c¸c liªn kÕt C-H, C-C, c¸c trÞ sè ë trªn lµ trung b×nh trong c¸c hîp chÊt hi®rocacbon kh¸c nhau).C©u IV:1. H y viÕt ph−¬ng tr×nh ho¸ häc vµ cÊu h×nh electron t−¬ng øng cña chÊt ®Çu, s¶n phÈm trong mçi tr−ênghîp sau ®©y:a. Cu2+ (z=29) nhËn thªm 2eb. Fe2+ (z=26) nh−êng bít 1ec. Bro (z=35) nhËn thªm 1ed. Hgo (z=80) nh−êng bít 2e2. Hoµ tan 7,180 gam s¾t côc chøa Fe2O3 vµo mét l−îng rÊt d− dd H2SO4 lo ng råi thªm n−íc cÊt ®Õn thÓ tÝch®óng 500ml. LÊy 25ml dd ®ã råi thªm dÇn 12,50 ml dd KMnO4 0,096M th× xuÊt hiÖn mµu hång tÝm trong dd.a. X¸c ®Þnh hµm l−îng (phÇn tr¨m vÒ khèi l−îng) cña Fe tinh khiÕt trong s¾t côc.b. NÕu lÊy cïng mét khèi l−îng s¾t côc cã cïng hµm l−îng cña Fe tinh khiÕt nh−ng chøa t¹p chÊt FeO vµ lµml¹i thÝ nghiÖm gièng nh− trªn th× l−¬ng dd KMnO4 0,096M cÇn dïng lµ bao nhiªu?C©u V:1. Cho: Eo ë 25oC cña c¸c cÆp Fe2+ / Fe vµ Ag+ / Ag t−¬ng øng b»ng -0,440V vµ 0,800V. Dïng thªm ®iÖn cùchi®ro tiªu chuÈn, viÕt s¬ ®å cña pin ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c thÕ ®iÖn cùc ® cho. H y cho biÕt ph¶n øngx¶y ra khi pin ®−îc lËp tõ hai cÆp ®ã ho¹t ®éng.2. a. H y s¾p xÕp c¸c nguyªn tè Natri, Kali, Liti lïi theo thø tù gi¶m trÞ sè n¨ng l−îng ion ho¸ thø nhÊt (I1).Dùa vµo c¨n cø nµo vÒ cÊu t¹o nguyªn tö ®Ó ®−a ra qui luËt s¾p xÕp ®ã?b. Dùa vµo cÊu h×nh electron, h y gi¶i thÝch sù lín h¬n n¨ng l−îng ion ho¸ thø nhÊt (I1) cña Mg so víi Al (Mgcã I1 = 7,644 eV; Al cã I1 = 5,984 eV).-----oBé Gi¸o Dôc Vµ §µo T¹oo-----§Ò Thi Quèc Gia Chän HäC SINH Giái THPTM«n Thi: Ho¸ Häc - B¶ng A®Ò thi chÝnh thøcC©u I:Cho s¬ ®å sau:Ngµy thi: 14/3/2000(180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò ) Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:19*********************************************************************************************************************************An - ButanaxetonCDG1,4-®ibrom-2-butenB550-6000CB1D1C11) CH2A1B2Mgete khanC2glixerin trinitratCH2O2) H3O +D2isoamylaxetatA, A1, B, B1, B2 ... D2 lµ c¸c hîp chÊt h÷u c¬.1) H y ghi c¸c chÊt cÇn thiÕt vµ ®iÒu kiÖn ph¶n øng trªn c¸c mòi tªn.2) ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña tÊt c¶ c¸c hîp chÊt h÷u c¬ ë s¬ ®å trªn.3) ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng t¹o thµnh glixerin trinitrat tõ n-butan theo s¬ ®å trªn.C©u II:1) T¸m hîp chÊt h÷u c¬ A, B, C, D, E, G, H, I ®Òu chøa 35,56%C; 5,19%H; 59,26%Br trong ph©n tö vµ ®Òucã tØ khèi h¬i so víi nit¬ lµ 4,822. §un nãng A hoÆc B víi dd NaOH ®Òu thu ®−îc an®chit n-butiric, ®un nãngC hoÆc D víi dd NaOH ®Òu thu ®−îc etylmetylxeton. A bÒn h¬n B, C bÒn h¬n D, E bÒn h¬n G, H vµ I ®Òu cãc¸c nguyªn tö C* trong ph©n tö.a. ViÕt c«ng thøc cÊu tróc cña A, B, C, D, E, G, H vµ I.b. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.2) Hai xicloankan M vµ N ®Òu cã tØ khèi h¬i so víi metan b»ng 5,25. Khi monoclo ho¸ (cã chiÕu s¸ng) th× Mcho 4 hîp chÊt, N chØ cho 1 hîp chÊt duy nhÊt.a.H y x¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña M vµ N.b. Gäi tªn c¸c s¶n phÈm t¹o thµnh theo danh ph¸p IUPAC.c. Cho biÕt cÊu d¹ng bÒn nhÊt cña hîp chÊt t¹o thµnh tõ N, gi¶i thÝch.C©u III:1) Axit xitric hay lµ axit limonicCOOHHOOC - CH2 - C - CHcã2 - COOHc¸c gi¸ trÞ pKa lµ 4,76; 3,13OHCOOHvµ 6,40. H y gäi tªn axit nµy theo danh ph¸p IUPAC vµ ghi (cã gi¶i thÝch) tõng gi¸ trÞ pKa vµo nhãm chøcthÝch hîp.2) §un nãng axit xitric tíi 176oC thu ®−îc axit aconitic (C6H6O6). Khö axit aconitic sinh ra axit tricacbalylic(hay lµ axit propan-1,2,3-tricacboxylic). NÕu tiÕp tôc ®un nãng axit aconitic sÏ thu ®−îc hçn hîp gåm axititaconic (C5H6O4, kh«ng cã ®ång ph©n h×nh häc) vµ axit xitraconic (C5H6O4 cã ®ång ph©n h×nh häc); hai axitnµy chuyÓn ho¸ ngay thµnh c¸c hîp chÊt m¹ch vßng cïng cã c«ng thøc ph©n tö C5H4O3.H y viÕt s¬ ®å c¸c ph¶n øng x¶y ra d−íi d¹ng c¸c c«ng thøc cÊu t¹o vµ cho biÕt axit aconitic cã ®ång ph©nh×nh häc hay kh«ng?3)Ng−êi ta cã thÓ tæng hîp axit xitric xuÊt ph¸t tõ axeton vµ c¸c ho¸ chÊt v« c¬ cÇn thiÕt. H y viÕt s¬ ®å c¸cph¶n øng ® x¶y ra.C©u IV:1) X lµ mét ®isaccarit kh«ng khö ®−îc AgNO3 trong dd amoniac. Khi thuû ph©n X sinh ra s¶n phÈm duy nhÊtlµ M (D-andoz¬, cã c«ng thøc vßng ë d¹ng α). M chØ kh¸c D-riboz¬ ë cÊu h×nh nguyªn tö C2.H 2OCH3OHCH3IN Q M → dÉn xuÊt 2,3,4-tri-O-metyl cña MHCl xt→baz xt→xt H +a. X¸c ®Þnh c«ng thøc cña M, N, Q vµ X (d¹ng vßng ph¼ng).b. H y viÕt s¬ ®å c¸c ph¶n øng ® x¶y ra.2) §èt ch¸y 0,2 mol hîp chÊt A thuéc lo¹i t¹p chøc thu ®−îc 26,2 gam khÝ CO2; 12,6 gam h¬i H2O vµ 2,24 lÝtkhÝ N2 (®ktc). NÕu ®èt ch¸y 1 mol A cÇn 3,75 mol O2. Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:20*********************************************************************************************************************************a. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A.b. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o vµ tªn cña A. BiÕt r»ng A cã tÝnh chÊt l−ìng tÝnh, ph¶n øng víi axit nit¬ gi¶iphãng nit¬; víi ancol etylic cã axit lµm xóc t¸c t¹o thµnh hîp chÊt cã c«ng thøc C5H11O2N. Khi ®un nãng AchuyÓn thµnh hîp chÊt vßng cã c«ng thøc C6H10N2O2. H y viÕt ®Çy ®ñ c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra vµghi ®iÒu kiÖn (nÕu cã). A cã ®ång ph©n lo¹i g×?C©u V:1) Cã 5 lä ®ùng riªng biÖt c¸c chÊt: cumen hay lµ isopropylbenzen (A), ancol benzylic (B), anisol hay lµmetyl phenyl ete (C), benzan®ehit (D) vµ axit benzoic (E). BiÕt (A), (B), (C), (D) lµ c¸c chÊt láng.a. H y s¾p xÕp thø tù t¨ng dÇn nhiÖt ®é s«i, gi¶i thÝch.b. Trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n c¸c chÊt trªn, cã 1 lä ®ùng chÊt láng thÊy xuÊt hiÖn tinh thÓ. H y gi¶i thÝch hiÖnt−îng ®ã b»ng ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc.c. H y cho biÕt c¸c cÆp chÊt nµo nãi trªn cã thÓ ph¶n øng víi nhau. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng vµ ghi®iÒu kiÖn (nÕu cã).2) Trong qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ metyl tert-butyl ete (MTBE) tõ ancol, ng−êi ta thu ®−îc thªm 2 s¶n phÈm kh¸c.a. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ MTBE tõ hi®rocacbon.b. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o 2 s¶n phÈm nãi trªn.c. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o c¸c s¶n phÈm sinh ra vµ ph−¬ng tr×nh ph¶n øng khi cho MTBE t¸c dông víi HI.3) Cã 1 hçn hîp c¸c chÊt r¾n gåm: p-tolui®in (p-metylanilin), axit benzoic, naphtalen. Tr×nh bµy ng¾n gänph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó t¸ch riªng tõng chÊt.Bé Gi¸o Dôc Vµ §µo T¹o®Ò thi chÝnh thøc§Ò Thi Quèc Gia Chän HäC SINH Giái THPTM«n Thi: Ho¸ Häc - B¶ng ANgµy thi: 14/3/2001(180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )C©u I (4 ®iÓm):1. Ph−¬ng ph¸p sunfat cã thÓ ®iÒu chÕ ®−îc chÊt nµo: HF , HCl , HBr , HI ? NÕu cã chÊt kh«ng ®iÒuchÕ ®−îc b»ng ph−¬ng ph¸p nµy, h y gi¶i thÝch t¹i sao?ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng vµ ghi râ ®iÒu kiÖn (nÕu cã) ®Ó minh ho¹.2. Trong d y oxiaxit cña clo, axit hipoclor¬ lµ quan träng nhÊt. axit hipoclor¬ cã c¸c tÝnh chÊt: a) TÝnhaxit rÊt yÕu, yÕu h¬n axit cacbonic; b) Cã tÝnh oxi ho¸ m nh liÖt; c) RÊt dÔ bÞ ph©n tÝch khi cã ¸nh s¸ng mÆttrêi, khi ®un nãng. H y viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó minh ho¹ c¸c tÝnh chÊt ®ã.3. Cã c¸c dung dÞch (bÞ mÊt nh n) : a) BaCl2 ; b) NH4Cl ; c) K2S ; d) Al2(SO4)3 ; e) MgSO4 ; g) KCl ; h)ZnCl2 . §−îc dïng thªm dung dÞch phenolphtalein (kho¶ng pH chuyÓn mµu tõ 8 - 10) hoÆc metyl da cam(kho¶ng pH chuyÓn mµu tõ 3,1 - 4,4).H y nhËn biÕt mçi dung dÞch trªn, viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ion (nÕu cã) ®Ó gi¶i thÝch.4. T×m c¸ch lo¹i s¹ch t¹p chÊt khÝ cã trong khÝ kh¸c vµ viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra: a) COcã trong CO2 ; b) H2S cã trong HCl ; c) HCl cã trong H2S ;d) HCl cã trong SO2 ; e) SO3 cã trong SO2 .C©u II (3,5 ®iÓm):1. H y dïng kÝ hiÖu « l−îng tö biÓu diÔn c¸c tr−êng hîp sè l−îng electron trong mét obitan nguyªn tö.2. Mçi ph©n tö XY3 cã tæng c¸c h¹t proton, n¬tron, electron b»ng 196; trong ®ã, sè h¹t mang ®iÖnnhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 60, sè h¹t mang ®iÖn cña X Ýt h¬n sè h¹t mang ®iÖn cña Y lµ 76.a) H y x¸c ®Þnh kÝ hiÖu ho¸ häc cña X,Y vµ XY3 .b) ViÕt cÊu h×nh electron cña nguyªn tö X,Y.c) Dùa vµo ph¶n øng oxi ho¸ - khö vµ ph¶n øng trao ®æi, h y viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng (ghi râ ®iÒukiÖn, nÕu cã) c¸c tr−êng hîp x¶y ra t¹o thµnh XY3.C©u III (5 ®iÓm): Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:21*********************************************************************************************************************************1. Hoµn thµnh ph−¬ng tr×nh ph¶n øng a) , b) sau ®©y. Cho biÕt c¸c cÆp oxi ho¸ - khö liªn quan ®Õnph¶n øng vµ so s¸nh c¸c gi¸ trÞ Eo cña chóng.a) Zn[Hg(SCN)4] + IO3- + ClICl + SO42- + HCN + Zn2+ + Hg2+2+b) Cu(NH3)m + CN + OHCu(CN)2- + CNO- +H2O2. Dung dÞch X cã chÊt tan lµ muèi M(NO3)2 . Ng−êi ta dïng 200ml dung dÞch K3PO4 võa ®ñ ph¶n øngvíi 200ml dung dÞch X, thu ®−îc kÕt tña M3(PO4)2 vµ dung dÞch Y. Khèi l−îng kÕt tña ®ã (® ®−îc sÊy kh«)kh¸c khèi l−îng M(NO3)2 ban ®Çu lµ 6,825 gam.§iÖn ph©n 400 ml dung dÞch X b»ng dßng ®iÖn I = 2 ampe tíi khi thÊy khèi l−îng catèt kh«ng t¨ngthªm n÷a th× dõng, ®−îc dung dÞch Z. Gi¶ thiÕt sù ®iÖn ph©n cã hiÖu suÊt 100%.a) H y t×m nång ®é ion cña dung dÞch X, dung dÞch Y, dung dÞch Z. Cho biÕt c¸c gÇn ®óng ph¶i chÊpnhËn khi tÝnh nång ®é dung dÞch Y, dung dÞch Z.b) TÝnh thêi gian (theo gi©y) ® ®iÖn ph©n.c) TÝnh thÓ tÝch khÝ thu ®−îc ë 27,3oC , 1atm trong sù ®iÖn ph©n.C©u IV (4 ®iÓm):1. Sunfuryl ®iclorua SO2Cl2 lµ ho¸ chÊt phæ biÕn trong ph¶n øng clo ho¸. T¹i 350oC, 2 atm ph¶n øngSO2Cl2 (khÝ)SO2 (khÝ) + Cl2 (khÝ)(1)Cã Kp = 50 .a) H y cho biÕt ®¬n vÞ cña trÞ sè ®ã vµ gi¶i thÝch: h»ng sè c©n b»ng Kp nµy ph¶i cã ®¬n vÞ nh− vËy.b) TÝnh phÇn tr¨m theo thÓ tÝch SO2Cl2(khÝ) cßn l¹i khi (1) ®¹t tíi c©n b»ng ë ®iÒu kiÖn ® cho.c) Ban ®Çu dïng 150 mol SO2Cl2(khÝ), tÝnh sè mol Cl2(khÝ) thu ®−îc khi (1) ®¹t tíi c©n b»ng.C¸c khÝ ®−îc coi lµ khÝ lý t−ëng.2. a) TÝnh ®é ®iÖn li cña dung dÞch CH3NH2 0,010M.b) §é ®iÖn li thay ®æi ra sao khi- Pha lo ng dung dÞch ra 50 lÇn.- Khi cã mÆt NaOH 0,0010M.- Khi cã mÆt CH3COOH 0,0010M.- Khi cã mÆt HCOONa 1,00M.CH3NH3+; K = 1010,64BiÕt:CH3NH2 + H+CH COO + H+; K = 10-4,76CH COOH33C©u V(3,5 ®iÓm):(1)Ph¶n øngS2O82- + 2 I → 2 SO42- + I2®−îc kh¶o s¸t b»ng thùc nghiÖm nh− sau: Trén dung dÞch KI víi dung dÞch hå tinh bét, dung dÞch S2O32- ; sau®ã thªm dung dÞch S2O82- vµo dung dÞch trªn. C¸c dung dÞch ®Òu cã nång ®é ban ®Çu thÝch hîp.1. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra; t¹i sao dung dÞch tõ kh«ng mµu chuyÓn sang mµu xanhlam?2. Ng−êi ta thu ®−îc sè liÖu sau ®©y:Thêi gian thÝ nghiÖm(theo gi©y)Nång ®é I- (theo mol . l -1)01,000200,752500,400800,010Dïng sè liÖu ®ã, h y tÝnh tèc ®é trung b×nh cña ph¶n øng (1).Bé Gi¸o Dôc Vµ §µo T¹o®Ò thi chÝnh thøc§Ò Thi Quèc Gia Chän HäC SINH Giái THPTM«n Thi: Ho¸ Häc - B¶ng ANgµy thi: 15/3/2001(180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò ) Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:22*********************************************************************************************************************************C©u I (5 ®iÓm):1. XuÊt ph¸t tõ brombenzen chøa 14 C ë vÞ trÝ 1 vµ c¸c ho¸ chÊt v« c¬ cÇn thiÕt kh«ng chøa 14 C, h y®iÒu chÕ c¸c hîp chÊt th¬m chøa 14 C ë vÞ trÝ 3 : a) Anilin ;b) Iotbenzen ; c) Axit benzoic.2. Hoµn thµnh s¬ ®å c¸c ph¶n øng sau vµ gäi tªn c¸c s¶n phÈm tõ A ®Õn F :Na2Cr2O42HCDCl2 (1 mol)H2OBenzen (1mol)ABFeCl3t0C, pFe, HClHNO3FE3. Khi oxi ho¸ etylenglicol b»ng HNO3 th× t¹o thµnh mét hçn hîp 5 chÊt. H y viÕt c«ng thøc cÊu t¹oph©n tö cña 5 chÊt ®ã vµ s¾p xÕp theo trËt tù gi¶m dÇn nhiÖt ®é s«i cña chóng (cã gi¶i thÝch).C©u II (4 ®iÓm):NXinconi®in (X) cã c«ng thøc cÊu t¹o :§ã lµ ®ång ph©n lËp thÓ ë C9 cña xinconin (Y).CH = CH21. H y ghi dÊu * vµo mçi nguyªn tö cacbon9CHOHbÊt ®èi vµ khoanh vßng trßn nguyªn tö nit¬ cã tÝnh baz¬ m¹nh nhÊt trong ph©n tö X.2. Cho tõ tõ dung dÞch HBr vµo X ë nhiÖt ®é phßng råi ®un nãng nhÑ, sinh ra c¸c s¶n phÈm chÝnh lµ A(C19H23BrON2) , B (C19H24Br2ON2) , C (C19H25Br3ON2) , vµD (C19H24Br4N2). ChÕ ho¸ D víi dung dÞch KOH trong r−îu 90o thu ®−îc E (C19H20N2)H y viÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña A , B , C , D , E. Ghi dÊu * vµo mçi nguyªn tö cacbon bÊt ®èi trongph©n tö D vµ E.3. Cho C6H5COCl vµo X vµ Y thu ®−îc s¶n phÈm ®Òu cã c«ng thøc C26H26N2O2 (®Æt lµ F vµ G). F vµ Gcã ®ång nhÊt (cïng lµ mét chÊt) hay kh«ng? Chóng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y gièng hay kh¸c nhau? t¹i sao?C©u III (4 ®iÓm):1.Cã mét hçn hîp protit gåm pepsin (pHI = 1,1), hemoglobin (pHI = 6,8) vµ prolamin (pHI = 12,0). KhitiÕn hµnh ®iÖn di dung dÞch protit nªu trªn ë pH = 7,0 th× thu ®−îc 3 vÕt chÊt (xem h×nh):XuÊt ph¸tCùc••• CùcABCCho biÕt mçi vÕt chÊt ®Æc tr−ng cho protit nµo ? Gi¶i thÝch.2. Khi thuû ph©n hoµn toµn 1 mol tripeptit X thu ®−îc 2 mol axit glutamic( HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH ), 1 mol alanin ( CH3CH(NH2)COOH ) vµ 1 mol NH3. X kh«ng ph¶n øng víi2,4-®initroflobenzen vµ X chØ cã mét nhãm cacboxyl tù do. Thuû ph©n X nhê enzim cacboxipepti®aza thu®−îc alanin vµ mét ®ipeptit Y.ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña X , Y vµ gäi tªn chóng.C©u IV (4,5 ®iÓm):Melexitoz¬ (C18H32O16) lµ ®−êng kh«ng khö, cã trong mËt ong. Khi thuû ph©n hoµn toµn 1 molmelexitoz¬ b»ng axit sÏ nhËn ®−îc 2 mol D-glucoz¬ vµ 1 mol D- fructoz¬. Khi thuû ph©n kh«ng hoµn toµn sÏnhËn ®−îc D-glucoz¬ vµ ®isaccarit turanoz¬. Khi thuû ph©n nhê enzim mantaza sÏ t¹o thµnh D-glucoz¬ vµ Dfructoz¬, cßn khi thuû ph©n nhê enzim kh¸c sÏ nhËn ®−îc saccaroz¬.Metyl ho¸ 1 mol melexitoz¬ råi thuû ph©n sÏ nhËn ®−îc 1 mol 1,4,6-tri-O-metyl-D-fructoz¬ vµ 2 mol2,3,4,6-tetra-O-metyl-D-glucoz¬.1. H y viÕt c«ng thøc cÊu tróc cña melexitoz¬. ViÕt c«ng thøc cÊu tróc vµ gäi tªn hÖ thèng cñaturanoz¬.2. H y chØ ra r»ng, viÖc kh«ng h×nh thµnh foman®ehit trong s¶n phÈm oxi ho¸ b»ng HIO4 chøng tá cãcÊu tróc furanoz¬ hoÆc piranoz¬ ®èi víi m¾t xÝch fructoz¬ vµ piranoz¬ hoÆc heptanoz¬ (vßng 7 c¹nh) ®èi víim¾t xÝch glucoz¬.3. CÇn bao nhiªu mol HIO4 ®Ó ph©n huû hai m¾t xÝch glucoz¬ cã cÊu tróc heptanoz¬ vµ sÏ nhËn ®−îcbao nhiªu mol axit fomic? Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:23*********************************************************************************************************************************C©u V (2,5 ®iÓm):1. Clorofom tiÕp xóc víi kh«ng khÝ ngoµi ¸nh s¸ng sÏ bÞ oxi hãa thµnh photgen rÊt ®éc. §Ó ngõa ®écng−êi ta b¶o qu¶n clorofom b»ng c¸ch cho thªm mét l−îng nhá ancol etylic ®Ó chuyÓn photgen thµnh chÊtkh«ng ®éc.ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng oxi hãa clorofom b»ng oxi kh«ng khÝ thµnh photgen, ph¶n øng cñaphotgen víi ancol etylic vµ gäi tªn s¶n phÈm.2. §un nãng vµi giät clorofom víi l−îng d− dung dÞch NaOH, sau ®ã nhá thªm vµi giät dung dÞchKMnO4 thÊy hçn hîp xuÊt hiÖn mµu xanh. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng vµ gi¶i thÝch sù xuÊt hiÖn mµuxanh.3. Khi tiÕn hµnh ®iÒu chÕ axit lactic tõ an®ehit axetic vµ axit xianhi®ric, ngoµi s¶n phÈm mong muènta cßn thu ®−îc hîp chÊt X (C6H8O4). ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña X vµ c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.1. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ D-fructoz¬ tõ D-glucoz¬, biÕt r»ng D-glucozazon khi t¸c dông víibenzandehit t¹o thµnh ozon cña D-glucoz¬ (HOCH2(CHOH)3COCHO).2. Chitin (t¸ch tõ vá t«m, cua...) ®−îc coi nh− lµ dÉn xuÊt cña xenluloz¬, trong ®ã c¸c nhãm hidroxyl ë c¸cnguyªn tö C2 ®−îc thay thÕ b»ng c¸c nhãm axetylamino ( -NH-CO-CH3 ).a) ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o mét ®o¹n m¹ch cña ph©n tö chitin.b) Gäi tªn mét m¾t xÝch cña chitin.c) ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi ®un nãng chitin víi dung dÞch HCl ®Æc (d−), ®un nãngchitin víi dung dÞch NaOH ®Æc (d−).C©u III (5 ®iÓm): (thay c©u III b¶ng A, dïng cho b¶ng B)1. Cho hçn hîp ®¼ng ph©n tö gåm axit benzoic vµ axit p-metoxibenzoic t¸c dông víi hçn hîp HNO3®Æc vµ H2SO4 ®Æc.ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o hai s¶n phÈm mononitro chÝnh vµ cho biÕt chÊt nµo t¹o thµnh víi sè mol nhiÒuh¬n? H y so s¸nh tÝnh axit cña c¸c chÊt gåm hai axit ®Çu vµ hai s¶n phÈm, gi¶i thÝch.2. Cã c¸c hîp chÊt sau: H3NCH2COO (A), H2NCH2CONH2 (B) , H2N-CO-NH2 (C) ,CH3CHOHCOOH (D). Cho biÕt tõng hîp chÊt trªn thuéc lo¹i hîp chÊt cã chøc h÷u c¬ nµo? ViÕt ph−¬ngtr×nh ph¶n øng cña tõng hîp chÊt trªn víi:a) Dung dÞch HCl (d−, nãng);b) Dung dÞch NaOH (d−, nãng).bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o®Ò thi chÝnh thøck× thi chän häc sinh giái quèc gialíp 12 thpt n¨m häc 2000-2001M«n : ho¸ häc B¶ng BThêi gian : 180 phót ( kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )Ngµy thi : 13 / 3 / 2001C©u I (5 ®iÓm):1. XuÊt ph¸t tõ brombenzen chøa 14 C ë vÞ trÝ 1 vµ c¸c ho¸ chÊt v« c¬ cÇn thiÕt kh«ng chøa 14 C, h y ®iÒu chÕc¸c hîp chÊt th¬m chøa 14 C ë vÞ trÝ 3 : a) Anilin ;b) Iotbenzen ; c) Axit benzoic.2. Hoµn thµnh s¬ ®å c¸c ph¶n øng sau vµ gäi tªn c¸c s¶n phÈm tõ A ®Õn F :Na2Cr2O42HCl2 (1 mol)H2OCDBenzen (1 mol)ABFeCl3tO , pHNO3 (1 mol)Fe, HClEF3. Khi oxi ho¸ etylenglicol b»ng HNO3 th× t¹o thµnh mét hçn hîp 5 chÊt. H y viÕt c«ng thøc cÊu t¹o ph©n töcña 5 chÊt ®ã vµ s¾p xÕp theo trËt tù gi¶m dÇn nhiÖt ®é s«i cña chóng (cã gi¶i thÝch). Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:24*********************************************************************************************************************************C©u II (3,5 ®iÓm):Xinconi®in (X) cã c«ng thøc cÊu t¹o :NC9HOHCH=CH2§ã lµ ®ång ph©n lËp thÓ ë C9 cña xinconin (Y).N1. H y ghi dÊu ★ vµo mçi nguyªn tö cacbon bÊt ®èi vµ khoanh vßng trßn nguyªn tö nit¬ cã tÝnh baz¬m¹nh nhÊt trong ph©n tö X.2. Cho tõ tõ dung dÞch HBr vµo X ë nhiÖt ®é phßng råi ®un nãng nhÑ, sinh ra c¸c s¶n phÈm chÝnh lµ A(C19H23BrON2) , B (C19H24Br2ON2) , C (C19H25Br3ON2) , vµD (C19H24Br4N2). ChÕ ho¸ D víi dung dÞch KOH trong r−îu 90o thu ®−îc E (C19H20N2)H y viÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña A , B , C , D , E. Ghi dÊu ★ vµo mçi nguyªn tö cacbon bÊt ®èi trongph©n tö D vµ E.C©u III (5 ®iÓm):1. Cho hçn hîp ®¼ng ph©n tö gåm axit benzoic vµ axit p-metoxibenzoic t¸c dông víi hçn hîp HNO3®Æc vµ H2SO4 ®Æc.ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o hai s¶n phÈm mononitro chÝnh vµ cho biÕt chÊt nµo t¹o thµnh víi sè mol nhiÒuh¬n? H y so s¸nh tÝnh axit cña c¸c chÊt gåm hai axit ®Çu vµ hai s¶n phÈm, gi¶i thÝch.2. Cã c¸c hîp chÊt sau:H3NCH2COO (A), H2NCH2CONH2(B) , H2N-CO-NH2 (C) ,CH3CHOHCOOH (D). Cho biÕt tõng hîp chÊt trªn thuéc lo¹i hîp chÊt cã chøc h÷u c¬ nµo? ViÕt ph−¬ng tr×nhph¶n øng cña tõng hîp chÊt trªn víi :a) Dung dÞch HCl (d−, nãng);b) Dung dÞch NaOH (d−, nãng).C©u IV (4,5 ®iÓm):1. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ D-fructoz¬ tõ D-glucoz¬, biÕt r»ngD-glucozazon khi t¸c dông víi benzan®ehit t¹o thµnh ozon cña D-glucoz¬ (HOCH2(CHOH)3COCHO).2. Chitin (t¸ch tõ vá t«m, cua...) ®−îc coi nh− lµ dÉn xuÊt cña xenluloz¬, trong ®ã c¸c nhãmhi®roxyl ë c¸c nguyªn tö C2 ®−îc thay thÕ b»ng c¸c nhãm axetylamino( -NH-CO-CH3 ).d) ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o mét ®o¹n m¹ch cña ph©n tö chitin.e) Gäi tªn mét m¾t xÝch cña chitin.c) ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi ®un nãng chitin víi dung dÞch HCl ®Æc (d−), ®un nãngchitin víi dung dÞch NaOH ®Æc (d−).C©u V (2 ®iÓm):1. Clorofom tiÕp xóc víi kh«ng khÝ ngoµi ¸nh s¸ng sÏ bÞ oxi hãa thµnh photgen rÊt ®éc. §Ó ngõa ®écng−êi ta b¶o qu¶n clorofom b»ng c¸ch cho thªm mét l−îng nhá ancol etylic ®Ó chuyÓn photgen thµnh chÊtkh«ng ®éc.ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng oxi hãa clorofom b»ng oxi kh«ng khÝ thµnh photgen, ph¶n øng cñaphotgen víi ancol etylic vµ gäi tªn s¶n phÈm.2. §un nãng vµi giät clorofom víi l−îng d− dung dÞch NaOH, sau ®ã nhá thªm vµi giät dung dÞchKMnO4 thÊy hçn hîp xuÊt hiÖn mµu xanh. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng vµ gi¶i thÝch sù xuÊt hiÖn mµuxanh.bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹ok× thi chän häc sinh giái quèc gialíp 12 thpt n¨m häc 2000-2001®Ò thi dù bÞM«n : ho¸ häc B¶ng AThêi gian : 180 phót ( kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )Ngµy thi thø nhÊt : ( theo quyÕt ®Þnh vµ th«ng b¸o cña Bé) Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:25*********************************************************************************************************************************C©u I :1. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ho¸ häc tõ Na2Cr2O7 , C (than ®¸), Al (bét nh«m) vµ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt®Ó thu ®−îc Cr.2. CrO2Cl2 (cromyl clorua) lµ mét ho¸ chÊt quan träng. H y viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ho¸ häc t¹o raCrO2Cl2 tõ:a) CrO3 t¸c dông víi axit HCl.b) Cho K2Cr2O7 t¸c dông víi KCl tronh H2SO4 ®Æc, nãng.3. Thªm chÊt thÝch hîp vµ hoµn thµnh ph−¬ng tr×nh ho¸ häc sau:a) KNO2 + KNO3 + ?K2CrO4 + NOb) NaNO2 + ?+ NaII2 + NaHSO4 + NO + H2Oc) HNO3 + P2O5? + N2O5C©u II :1. VËn dông lÝ thuyÕt Bronstet vÒ axit – baz¬ h y gi¶i thÝch tÝnh axit – baz¬ trong dung dÞch n−íc cñac¸c ch©t sau:a) BaCl2 ; b) K2S ; c) NH4HS ; d) NaHSO32. H y tr×nh bµy 3 thÝ nghiÖm minh ho¹ tÝnh chÊt axit – baz¬ trong mçi dung dÞch : a) NH4HSO4;b) Na2CO3 (m« t¶ c¸ch thÝ nghiÖm vµ gi¶i thÝch).3. Cho NaOH (d−) vµo hçn hîp X gåm cã Zn2+ ; Pb2+ ; Fe3+ ; Cu2+ ;Mg2+ ; NO3- sÏ ®−îc kÕttña A vµ dung dÞch B.H y nªu ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó x¸c nhËn c¸c chÊt cã mÆt trong kÕt tña A vµ dung dÞch B(nªu râ ®ÓnhËn biÕt) ViÕt ph−¬ng tr×nh ion cña c¸c ph¶n øng x¶y ra.C©u III :1. Thªm dÇn dung dÞch NaOH vµo dung dÞch chøa H+ 0,100M ; Fe3+ 1,0.10-3M vµ Mg2+ 0,100M cho®Õn d−. Cho biÕt cã hiÖn t−îng g× x¶y ra?2. Gi¶ sö tæng nång ®é NaOH ® cho vµo lµ 0,2030 M. H y tÝnh nång ®é c¸c ion trong dung dÞch (khitÝnh kh«ng kÓ sù t¹o phøc hi®roxo cña c¸c ion kim lo¹i).Cho: TÝch sè tan Mg(OH)2: 10 – 10,95Fe(OH)3 : 10 – 37,5.C©u IV :1. Hai muèi cña cïng mét axit lµm ®æi mµu kh¸c nhau ®èi víi giÊy quú tÝm, t¹o kÕt tña tr¾ng víi n−ícv«i trong vµ t¹o kÕt tña vµng víi dung dÞch AgNO3 lµ nh÷ng muèi nµo? ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®Óchøng minh.2. a) Nªu dÉn chøng cô thÓ cho thÊy Cu2O bÒn víi nhiÖt h¬n CuO vµ CuCl bÒn víi nhiÖt h¬n CuCl2 ,gi¶i thÝch nguyªn nh©n.b) Nªu dÉn chøng cô thÓ cho thÊy ë trong n−íc CuCl kÐm bÒn h¬n CuCl2 , gi¶i thÝch nguyªn nh©n.c) ThÕ ®iÖn cùc chuÈn cña cÆp Cu2+/ Cu+ lµ 0,15V, cña cÆp I2/ 2I- lµ 0,54V nh−ng t¹i sao ng−êi ta cãthÓ ®Þnh l−îng ion Cu2+ trong dung dÞch n−íc th«ng qua t¸c dông cña ion ®ã víi dung dÞch KI? Cho biÕt dungdÞch b o hoµ cña CuI trong n−íc ë nhiÖt ®é th−êng cã nång ®é lµ10-6M.C©u V :1. H y thiÕt lËp s¬ ®å pin sao cho khi pin phãng ®iÖn th× x¶y ra ph¶n øng khö ion Fe3+ bëi Cu . ViÕtph−¬ng tr×nh c¸c nöa ph¶n øng x¶y ra t¹i c¸c ®iÖn cùc.2. TÝnh søc ®iÖn ®éng tiªu chuÈn cña pin (Eopin)khi pin míi b¾t ®Çu ho¹t ®éng.3. TÝnh nång ®é c¸c chÊt cßn l¹i trong c¸c dung dÞch khi pin phãng ®iÖn hoµn toµn (gi¶ sö nång ®é c¸cchÊt tr−íc ph¶n øng ®Òu b»ng 0,010M).4. Søc ®iÖn ®éng cña pin sÏ t¨ng hay gi¶m nÕu:- Thªm mét Ýt KI- Thªm Ýt NH3vµo dung dÞch ë cùc ®ång (dung dÞch A).- Thªm mét Ýt KMnO4 (m«i tr−êng axit)- Thªm Ýt NaF- Thªm Ýt NaOHvµo dung dÞch cña cùc chøa Fe3+ (dung dÞch B). Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:26*********************************************************************************************************************************Cho Eo Cu2+/ Cu+ = 0,34V ; Eo Cu+/ Cu = 0,52VEo Fe3+/ Fe2+ = 0,77V ; Eo Fe2+/ Fe = - 0,40Vbé gi¸o dôc vµ ®µo t¹ok× thi chän häc sinh giái quèc gialíp 12 thpt n¨m häc 2000-2001®Ò thi dù bÞM«n : ho¸ häc B¶ng BThêi gian : 180 phót ( kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )Ngµy thi thø nhÊt : ( theo quyÕt ®Þnh vµ th«ng b¸o cña Bé)C©u I :1. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ho¸ häc tõ Na2Cr2O7 , C (than ®¸), Al (bét nh«m) vµ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt®Ó thu ®−îc Cr.2. CrO2Cl2 (cromyl clorua) lµ mét ho¸ chÊt quan träng. H y viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ho¸ häc t¹o raCrO2Cl2 tõ:a) CrO3 t¸c dông víi axit HCl.b) Cho K2Cr2O7 t¸c dông víi KCl tronh H2SO4 ®Æc, nãng.3. Thªm chÊt thÝch hîp vµ hoµn thµnh ph−¬ng tr×nh ho¸ häc sau:a) KNO2 + KNO3 + ?K2CrO4 + NOb) NaNO2 + ?+ NaII2 + NaHSO4 + NO + H2Oc) HNO3 + P2O5? + N2O5C©u II :1. VËn dông lÝ thuyÕt Bronstet vÒ axit-baz¬ h y gi¶i thÝch tÝnh axit-baz¬ trong dung dÞch n−íc cña c¸cch©t sau:a) BaCl2 ; b) K2S ; c) NH4HS ; d) NaHSO32. H y tr×nh bµy 3 thÝ nghiÖm minh ho¹ tÝnh chÊt axit – baz¬ trong mçi dung dÞch : a) NH4HSO4;b) Na2CO3 (m« t¶ c¸ch thÝ nghiÖm vµ gi¶i thÝch).3. Cho NaOH (d−) vµo hçn hîp X gåm cã Zn2+ ; Pb2+ ; Fe3+ ; Cu2+ ;Mg2+ ; NO3- sÏ ®−îc kÕttña A vµ dung dÞch B.H y nªu ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó x¸c nhËn c¸c chÊt cã mÆt trong kÕt tña A vµ dung dÞch B (nªu râ ®ÓnhËn biÕt) ViÕt ph−¬ng tr×nh ion cña c¸c ph¶n øng x¶y ra.C©u III :1. Thªm dÇn dung dÞch NaOH vµo dung dÞch chøa H+ 0,100M ; Fe3+ 1,0.10-3M vµ Mg2+ 0,100M cho®Õn d−. Cho biÕt cã hiÖn t−îng g× x¶y ra?2. Gi¶ sö tæng nång ®é NaOH ® cho vµo lµ 0,2030 M. H y tÝnh nång ®é c¸c ion trong dung dÞch (khitÝnh kh«ng kÓ sù t¹o phøc hi®roxo cña c¸c ion kim lo¹i).Cho: TÝch sè tan Mg(OH)2: 10 – 10,95Fe(OH)3 : 10 – 37,5.C©u IV :1. Hai muèi cña cïng mét axit lµm ®æi mµu kh¸c nhau ®èi víi giÊy quú tÝm, t¹o kÕt tña tr¾ng víi n−ícv«i trong vµ t¹o kÕt tña vµng víi dung dÞch AgNO3 lµ nh÷ng muèi nµo? ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®Óchøng minh.2. a) Nªu dÉn chøng cô thÓ cho thÊy Cu2O bÒn víi nhiÖt h¬n CuO vµ CuCl bÒn víi nhiÖt h¬n CuCl2 ,gi¶i thÝch nguyªn nh©n.b) Nªu dÉn chøng cô thÓ cho thÊy ë trong n−íc CuCl kÐm bÒn h¬n CuCl2 , gi¶i thÝch nguyªn nh©n.c) ThÕ ®iÖn cùc chuÈn cña cÆp Cu2+/ Cu+ lµ 0,15V, cña cÆp I2/ 2I- lµ 0,54V nh−ng t¹i sao ng−êi ta cãthÓ ®Þnh l−îng ion Cu2+ trong dung dÞch n−íc th«ng qua t¸c dông cña ion ®ã víi dung dÞch KI? Cho biÕt dungdÞch b o hoµ cña CuI trong n−íc ë nhiÖt ®é th−êng cã nång ®é lµ10 -6M. Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:27*********************************************************************************************************************************bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹ok× thi chän häc sinh giái quèc gialíp 12 thpt n¨m häc 2000-2001®Ò thi dù bÞM«n : ho¸ häc B¶ng AThêi gian : 180 phót ( kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )Ngµy thi thø hai : ( theo quyÕt ®Þnh vµ th«ng b¸o cña Bé)C©u I :1.ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng (nÕu cã) cña:a) Axit axetic (pKa = 4,76) , phenol (pKa = 10) víi :- Dung dÞch NaHCO3- Dung dÞch Na2CO3BiÕt H2CO3 cã pKa1 = 6,4 vµ pKa2 = 10,3b) Dung dÞch CH3COONa , dung dÞch C6H5ONa víi CO22. Hoµn thµnh c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng (c¸c s¶n phÈm viÕt ë d¹ng c«ng thøc cÊu t¹o) theo c¸c s¬ ®åchuyÓn ho¸ sau:CH3OH(dung m«i)a)C6H5CH=CH2 +Br2A+BH2SO4 , tob)C6H5CH=CH2C(C16H16)Nªu tªn c¸c c¬ chÕ cña ph¶n øng a) vµ b).COOHCO2H+ (CH3CO)2OOCOCH3f) C6H5ONaMN6 at, 125oC(Aspirin)C©u II :Hîp chÊt thiªn nhiªn X chøa 66,67% cacbon; 6,67% hi®ro; cßn l¹i lµ oxi. BiÕt ph©n tö khèi cña X lµ180.X t¸c dông víi (CH3CO)2O cho A(C14H16O5), víi HBr ë l¹nh cho B (C10H11BrO2, gåm hai ®ång ph©nc©ó t¹o B1 vµ B2), víi CH3I (cã mÆt baz¬) cho D (C11H14O3),víi HI nãng cho CH3I , vµ víi O3 råi Zn / HCl(dung dÞch) cho E (C8H8O3).E t¸c dông víi HI nãng còng cho CH3I, ngoµi ra E cßn khö ®−îc AgNO3. X , B , vµ E tan trong dungdÞch NaOH nh−ng kh«ng tan trong dung dÞch NaHCO3.A vµ D kh«ng tan trong dung dÞch NaOH nh−ng dÔ lµm mÊt mµu KMnO4 lo ng nguéi vµ brom lo ng.1. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö vµ c¸c nhãm chøc cã trong ph©n tö X.2. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña X , A , B , D vµ E ; biÕt r»ng E lµ ®ång ph©n cã pKa gÇn thÊp nhÊt.3. Dïng c¸c c«ng thøc cÊu t¹o thu gän viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ® x¶y ra. Gi¶i thÝch t¹i saosinh ra hai ®ång ph©n cña B.4. Gäi tªn X , B1 , E.C©u III :1. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng monoclo ho¸ sec-butyl clorua, gäi tªn c¸c s¶n phÈm t¹o thµnh.2. NÕu xuÊt ph¸t tõ (S)-sec-butyl clorua th× sÏ nhËn ®−îc bao nhiªu hîp chÊt quang ho¹t? ViÕt c«ngthøc cÊu t¹o vµ gäi tªn theo danh ph¸p R , S.a)3. Hoµn thµnh s¬ ®å c¸c ph¶n øng sau vµ gäi tªn c¸c s¶n phÈm :Cl2 (1 mol) HNO3 (1 mol) HN(C2H5)2Fe, HClBenzen (1 mol)ABCDAlCl3H2SO4CH3I (1 mol)HNO3 (1 mol) Fe, HClG Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:28*********************************************************************************************************************************b) Phenol (1 mol)EFClCH2COOHHC©u IV :Thµnh phÇn chÝnh cña tinh dÇu håi lµ anetol (C10H12O). Cho anetol ph¶n øng víi dung dÞch KMnO4trong n−íc th× t¹o thµnh kali axetat, kali p-metoxi benzoat vµ MnO2.1. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña anetol, viÕt c«ng thøc cÊu tróc c¸c ®ång ph©n kh«ng gian cã thÓ cãvµ gäi tªn IUPAC cña chóng.2. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra vµ ®Ò nghÞ c¸ch t¸ch lÊy axit p-metoxi benzoic tõ hçn hîpsau ph¶n øng.3. Dïng c«ng thøc cÊu t¹o, h y viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng cña anetol víi: a) Br2/ CCl4;b)HCl;c) Cl2 + H2O4. Khi ®un nãng víi xóc t¸c, anetol th−êng bÞ ho¸ nhùa. H y gi¶i thÝch.bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹ok× thi chän häc sinh giái quèc gialíp 12 thpt n¨m häc 2000-2001®Ò thi dù bÞM«n : ho¸ häc B¶ng BThêi gian : 180 phót ( kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )Ngµy thi thø hai : ( theo quyÕt ®Þnh vµ th«ng b¸o cña Bé)C©u I :1.ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng (nÕu cã) cña:a) Axit axetic (pKa = 4,76) , phenol (pKa = 10) víi :- Dung dÞch NaHCO3- Dung dÞch Na2CO3BiÕt H2CO3 cã pKa1 = 6,4 vµ pKa2 = 10,3b) Dung dÞch CH3COONa , dung dÞch C6H5ONa víi CO22. Hoµn thµnh c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng (c¸c s¶n phÈm viÕt ë d¹ng c«ng thøc cÊu t¹o) theo c¸c s¬ ®åchuyÓn ho¸ sau:CH3OH(dung m«i)a)C6H5CH=CH2 +Br2A+BoH2SO4 , tb)C6H5CH=CH2C(C16H16)Nªu tªn c¸c c¬ chÕ cña ph¶n øng a) vµ b).COOHOCOCH3CO2H+ (CH3CO)2Og) C6H5ONa6 at, 125oCMN(Aspirin)C©u II :Hîp chÊt thiªn nhiªn X chøa 66,67% cacbon; 6,67% hi®ro; cßn l¹i lµ oxi. BiÕt ph©n tö khèi cña X lµ180.X t¸c dông víi (CH3CO)2O cho A(C14H16O5), víi HBr ë l¹nh cho B (C10H11BrO2, gåm hai ®ång ph©nc©ó t¹o B1 vµ B2), víi CH3I (cã mÆt baz¬) cho D (C11H14O3),víi HI nãng cho CH3I , vµ víi O3 råi Zn / HCl(dung dÞch) cho E (C8H8O3).E t¸c dông víi HI nãng còng cho CH3I, ngoµi ra E cßn khö ®−îc AgNO3. X , B , vµ E tan trong dungdÞch NaOH nh−ng kh«ng tan trong dung dÞch NaHCO3.A vµ D kh«ng tan trong dung dÞch NaOH nh−ng dÔ lµm mÊt mµu KMnO4 lo ng nguéi vµ bom lo ng. Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:29*********************************************************************************************************************************1. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö vµ c¸c nhãm chøc cã trong ph©n tö X.2. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña X , A , B , D vµ E ; biÕt r»ng E lµ ®ång ph©n cã pKa gÇn thÊp nhÊt.C©u III :1. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng monoclo ho¸ sec-butyl clorua, gäi tªn c¸c s¶n phÈm t¹o thµnh.2. Hoµn thµnh s¬ ®å c¸c ph¶n øng sau vµ gäi tªn c¸c s¶n phÈm :Cl2 (1 mol) HNO3 (1 mol) HN(C2H5)2Fe, HCla) Benzen (1 mol)ABCDAlCl3H2SO4HNO3 (1 mol)Fe, HClEb) Phenol (1 mol)CH3I (1 mol)GFClCH2COOHHC©u IV :Thµnh phÇn chÝnh cña tinh dÇu håi lµ anetol (C10H12O). Cho anetol ph¶n øng víi dung dÞch KMnO4trong n−íc th× t¹o thµnh kali axetat, kali p-metoxi benzoat vµ MnO2.1. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña anetol, viÕt c«ng thøc cÊu tróc c¸c ®ång ph©n kh«ng gian cã thÓ cãvµ gäi tªn IUPAC cña chóng.2. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra vµ ®Ò nghÞ c¸ch t¸ch lÊy axit p-metoxi benzoic tõ hçn hîpsau ph¶n øng.3. Dïng c«ng thøc cÊu t¹o, h y viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng cña anetol víi: a) Br2/ CCl4;b)HCl;c) Cl2 + H2O4. Khi ®un nãng víi xóc t¸c, anetol th−êng bÞ ho¸ nhùa. H y gi¶i thÝch.bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹ok× thi chän häc sinh giái quèc gialíp 12 thpt n¨m häc 2001-2002ÑEÀ THI CHÍNH THÖÙCM«n : ho¸ häc B¶ng AThêi gian : 180 phót ( kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )Ngµy thi :13 / 3 / 2002C©u I:(4 ®iÓm)1. Khi xiclotrime ho¸ 1,3-buta®ien víi sù cã mÆt cña chÊt xóc t¸c c¬ kim, ng−êi ta ® ®iÒu chÕ ®−îc (Z, E,E)-1,5,9-xiclo®o®ecatrien. §©y lµ mét ph−¬ng ph¸p ®¬n gi¶n ®Ó ®iÒu chÕ hidrocacbon vßng lín. Khi dïngchÊt xóc t¸c thÝch hîp lµ c¸c phøc π-alyl cña kim lo¹i chuyÓn tiÕp ng−êi ta ®iÒu chÕ ®−îc (E, E, E)-1,5,9xiclododecatrien vµ (Z, Z, E)-1,5,9-xiclododecatrien. H y viÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña 3 hîp chÊt trªn.2. S¾p xÕp sù t¨ng dÇn tÝnh baz¬ (cã gi¶i thÝch) cña c¸c chÊt trong tõng d y sau:(a) CH3-CH(NH2)-COOH, CH2=CH-CH2-NH2, CH3-CH2-CH2-NH2, CH≡C-CH2-NH2 .(b)-NH-CH3 ,-CH2-NH2 , C6H5-CH2-NH2, p-O2N-C6H4-NH2.C©u II: (5,5 ®iÓm)1. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng theo s¬ ®å chuyÓn ho¸ sau (c¸c chÊt tõ A, ... G2 lµ c¸c hîp chÊt h÷u c¬, viÕtë d¹ng c«ng thøc cÊu t¹o):FeCl2 (1 mol) Mg1) Etilen oxit H2SO4 Br2 (1 mol)E1 + E2C6H5-CH3ABCD(1 mol)a.s.ete khan2) H2O/H+15OC (1 mol)a.s.G1 + G 2 Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:30*********************************************************************************************************************************2. (3,5 ®iÓm). ViÕt s¬ ®å ph¶n øng ®iÒu chÕ c¸c hîp chÊt sau ®©y, ghi râ c¸c ®iÒu kiÖn ph¶n øng (nÕu cã):a) Tõ etanol vµ c¸c ho¸ chÊt v« c¬ cÇn thiÕt, ®iÒu chÕ:(A) Propin (kh«ng qu¸ 8 giai ®o¹n).(B) 1,1-§icloetan (qua 4 giai ®o¹n).b) Tõ benzen vµ c¸c chÊt v« c¬, h÷u c¬ (chøa kh«ng qu¸ 3 nguyªn tö cacbon), ®iÒu chÕ:(C)(D)C©u III: (2,5 ®iÓm)Hîp chÊt h÷u c¬ A cã c«ng thøc ph©n tö C7H9N. Cho A ph¶n øng víiC2H5Br (d−), sau ®ã víi NaOH thu ®−îc hîp chÊt B cã c«ng thøc ph©n tö C11H17N. NÕu còng cho Aph¶n øng víi C2H5Br nh−ng cã xóc t¸c AlCl3 (khan) th× t¹o ra hîp chÊt C cã cïng c«ng thøc ph©n tö víi B(C11H17N). Cho A ph¶n øng víi H2SO4 (®Æc) ë 180oC t¹o hîp chÊt D cã c«ng thøc ph©n tö C7H9O6S2N, sau khichÕ ho¸ D víi NaOH ë 300oC råi víi HCl sÏ cho s¶n phÈm E (E cã ph¶n øng mµu víi FeCl3). MÆt kh¸c, nÕucho A ph¶n øng víi NaNO2 trong HCl ë 5oC, råi cho ph¶n øng víi β-naphtol trong dung dÞch NaOH th× thu®−îc s¶n phÈm cã mµu G.X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña A, B, C, D, E, G vµ viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng (nÕu cã) ®Ó minh ho¹.C©u IV: (5,5 ®iÓm)Thuû ph©n mét protein (protit) thu ®−îc mét sè aminoaxit cã c«ng thøc vµ pKa nh− sau:Ala CH3CH(NH2)COOH (2,34; 9,69);ProCOOH (1,99; 10,60);Ser HOCH2CH(NH2)COOH (2,21; 9,15);NHAsp HOOCCH2CH(NH2)COOH (1,88; 3,65;9,60);Orn H2N[CH2]3CH(NH2)COOH (2,10; 8,90; 10,50);Arg H2NC(=NH)NH[CH2]3CH(NH2)COOH (2,17; 9,04; 12,48);1. ViÕt tªn IUPAC vµ c«ng thøc Fis¬ ë pHI cña Arg, Asp, Orn. Trªn mçi c«ng thøc ®ã h y ghi (trong ngoÆc)gi¸ trÞ pKa bªn c¹nh nhãm chøc thÝch hîp. BiÕt nhãm -NHC(=NH)NH2 cã tªn lµ guani®ino.2. Ala vµ Asp cã trong thµnh phÇn cÊu t¹o cña aspactam (mét chÊt cã ®é ngät cao h¬n saccaroz¬ tíi 160 lÇn).Thuû ph©n hoµn toµn aspactam thu ®−îc Ala, Asp vµ CH3OH. Cho aspactam t¸c dông víi 2,4®initroflobenzen råi thuû ph©n th× ®−îc dÉn xuÊt 2,4-®initrophenyl cña Asp vµ mét s¶n phÈm cã c«ng thøcC4H9NO2. ViÕt c«ng thøc Fis¬ vµ tªn ®Çy ®ñ cña aspactam, biÕt r»ng nhãm α-COOH cña Asp kh«ng cßn tùdo.3. Arg, Pro vµ Ser cã trong thµnh phÇn cÊu t¹o cña nonapeptit bra®ikinin. Thuû ph©n bra®ikinin sinh ra ProPro-Gly ; Ser-Pro-Phe ; Gly-Phe-Ser ; Pro-Phe-Arg ; Arg-Pro-Pro ; Pro-Gly-Phe ; Phe-Ser-Pro.a) Dïng kÝ hiÖu 3 ch÷ c¸i (Arg, Pro, Gly,...), cho biÕt tr×nh tù c¸c aminoaxit trong ph©n tö bra®ikinin.b) ViÕt c«ng thøc Fis¬ vµ cho biÕt nonapeptit nµy cã gi¸ trÞ pHI trong kho¶ng nµo? (≈ 6; > 6).C©u V: (2,5 ®iÓm)1. Oxi ho¸ 150 mg amiloz¬ bëi NaIO4 thu ®−îc 0,0045 mmol axit fomic.(a) TÝnh sè l−îng trung b×nh c¸c gèc glucoz¬ trong ph©n tö amiloz¬; biÕt r»ng khiCHOoxi ho¸ 1 mol amiloz¬ b»ng NaIO4, sè gèc glucoz¬ ®Çu m¹ch t¹o ra 1 mol axitHOHHOHfomic, sè gèc glucoz¬ cuèi m¹ch t¹o ra 2 mol axit fomic.HOH(b) ViÕt s¬ ®å c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.H2. ViÕt s¬ ®å c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng chuyÓn D-glucoz¬ thµnh L-guloz¬ cã c«ng HOCH 2 OHthøc bªn.L-galuz¬bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹ok× thi chän häc sinh giái quèc gialíp 12 thpt n¨m häc 2001-2002®Ò thi chÝnh thøcM«n : ho¸ häc B¶ng AThêi gian : 180 phót ( kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )Ngµy thi :12 / 3 / 2002 Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:31*********************************************************************************************************************************C©u I: (5 ®iÓm).1. LiÖu ph¸p phãng x¹ ®−îc øng dông réng r i ®Ó ch÷a ung th−. C¬ së cña liÖu ph¸p ®ã lµ sù biÕn ®æi h¹tnh©n.59+ 0n1 → X?(1)27Co60X? → 28Ni + ... ; hν = 1,25 MeV(2)(a) H y hoµn thµnh ph−¬ng tr×nh cña sù biÕn ®æi h¹t nh©n trªn vµ nªu râ ®Þnh luËt nµo ®−îc ¸p dông ®Óhoµn thµnh ph−¬ng tr×nh.(b) H y cho biÕt ®iÓm kh¸c nhau gi÷a ph¶n øng h¹t nh©n víi ph¶n øng oxi ho¸-khö (lÊy thÝ dô tõ ph¶nøng (2) vµ ph¶n øng Co + Cl2 → CoCl2).2. Cã cÊu h×nh electron 1s22s22p63s23p63d54s1(1)(a) Dïng kÝ hiÖu « l−îng tö biÓu diÔn cÊu h×nh electron (1).(b) CÊu h×nh electron (1) lµ cÊu h×nh electron cña nguyªn tö hay ion ? T¹i sao ?(c) Cho biÕt tÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc tr−ng cña ion hay nguyªn tö øng víi cÊu h×nh electron (1), h y viÕt métph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó minh häa.Z23. BiÕt En = -13,6. 2 (n: sè l−îng tö chÝnh, Z: sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n).n(a) TÝnh n¨ng l−îng1e trong tr−êng lùc mét h¹t nh©n cña mçi hÖ N6+, C5+, O7+.(b) Qui luËt liªn hÖ gi÷a En víi Z tÝnh ®−îc ë trªn ph¶n ¸nh mèi liªn hÖ nµo gi÷a h¹t nh©n víi electrontrong c¸c hÖ ®ã ?(c) TrÞ sè n¨ng l−îng tÝnh ®−îc cã quan hÖ víi n¨ng l−îng ion ho¸ cña mçi hÖ trªn hay kh«ng ? TÝnhn¨ng l−îng ion ho¸ cña mçi hÖ.4. ¸p dông thuyÕt lai ho¸ gi¶i thÝch kÕt qu¶ cña thùc nghiÖm x¸c ®Þnh ®−îc BeH2, CO2 ®Òu lµ ph©n tö th¼ng.C©u II: (6 ®iÓm).1. BiÕt thÕ oxi ho¸-khö tiªu chuÈn :EoCu2+/Cu+ = +0,16V, EoCu+/Cu = +0,52V, Eo Fe3+/Fe2+ = +0,77V, EoFe2+/Fe = -0,44VH y cho biÕt hiÖn t−îng g× x¶y ra trong c¸c tr−êng hîp sau:(a) Cho bét s¾t vµo dung dÞch Fe2(SO4)3 0,5M.(b) Cho bét ®ång vµo dung dÞch CuSO4 1M.2. Dung dÞch X gåm Na2S 0,010M, KI 0,060M, Na2SO4 0,050M.(a) TÝnh pH cña dung dÞch X.(b) Thªm dÇn Pb(NO3)2 vµo dung dÞch X cho ®Õn nång ®é 0,090M th× thu ®−îc kÕt tña A vµ dung dÞch B.iCho biÕt thµnh phÇn ho¸ häc cña kÕt tña A vµ dung dÞch B.iiTÝnh nång ®é c¸c ion trong dung dÞch B (kh«ng kÓ sù thuû ph©n cña c¸c ion, coi thÓ tÝch dungdÞch kh«ng thay ®æi khi thªm Pb(NO3)2).iiiNhËn biÕt c¸c chÊt cã trong kÕt tña A b»ng ph−¬ng ph¸p ho¸ häc, viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶nøng (nÕu cã).(c) Axit ho¸ chËm dung dÞch X ®Õn pH = 0. Thªm FeCl3 cho ®Õn nång ®é 0,10M.iTÝnh thÕ cña cùc platin nhóng trong dung dÞch thu ®−îc so víi cùc calomen b o hoµ(Hg2Cl2/2Hg,2Cl-).iiBiÓu diÔn s¬ ®å pin, viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra t¹i c¸c ®iÖn cùc vµ ph¶n øng tæng qu¸tkhi pin ho¹t ®éng.Cho : axit cã H2S pK1 = 7,00, pK2 = 12,90; HSO4- cã pK = 2,00; TÝch sè tan cña PbS = 10-26 ; PbSO4 =10-7,8 ; PbI2 = 10-7,6.Eo Fe3+/Fe2+ = 0,77 V ; Eo S/H2S = 0,14V ; Eo I2/2I- = 0,54V ; Ecal b o hoµ = 0,244VC©u III: (3 ®iÓm).Cho dßng ®iÖn 0,5A ®i qua dung dÞch muèi cña mét axit h÷u c¬ trong 2 giê. KÕt qu¶ sau qu¸ tr×nh®iÖn ph©n lµ trªn cat«t t¹o ra 3,865 gam mét kim lo¹i vµ trªn an«t cã khÝ etan vµ khÝ cacbonic tho¸t ra.1. Cho biÕt muèi cña kim lo¹i nµo bÞ ®iÖn ph©n? BiÕt r»ng 5,18 gam cña kim lo¹i ®ã ®Èy ®−îc 1,59 gam Cutõ dung dÞch ®ång sunfat.2. Cho biÕt muèi cña axit h÷u c¬ nµo bÞ ®iÖn ph©n? Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:32*********************************************************************************************************************************3. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra trªn c¸c ®iÖn cùc.C©u IV: (2,5 ®iÓm).T¹i 25oC ph¶n øng 2 N2O5 (k)4 NO2 (k) + O2 (k) cã h»ng sè tèc ®é k = 1,8.10-5. s-1 ; biÓu thøctÝnh tèc ®é ph¶n øng v = k.CN2O5. Ph¶n øng trªn x¶y ra trong b×nh kÝn thÓ tÝch 20,0 lit kh«ng ®æi. Ban ®Çul−îng N2O5 cho võa ®Çy b×nh. ë thêi ®iÓm kh¶o s¸t, ¸p suÊt riªng cña N2O5 lµ 0,070 atm . Gi¶ thiÕt c¸c khÝ®Òu lµ khÝ lÝ t−ëng.1. TÝnh tèc ®é: a) tiªu thô N2O5 ; b) h×nh thµnh NO2 ; O2.2. TÝnh sè ph©n tö N2O5 ® bÞ ph©n tÝch sau 30 gi©y.3. NÕu ph¶n øng trªn cã ph−¬ng tr×nh N2O5 (k)2 NO2 (k) + 1/2 O2 (k) th× trÞ sè tèc ®é ph¶n øng,h»ng sè tèc ®é ph¶n øng cã thay ®æi kh«ng? Gi¶i thÝch.C©u V: (3,5 ®iÓm).KhÝ NO kÕt hîp víi h¬i Br2 t¹o ra mét khÝ duy nhÊt trong ph©n tö cã 3 nguyªn tö.1. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.2. BiÕt ph¶n øng trªn thu nhiÖt, t¹i 25oC cã Kp = 116,6. H y tÝnh Kp (ghi râ ®¬n vÞ) t¹i 0oC ; 50oC. Gi¶ thiÕtr»ng tØ sè gi÷a hai trÞ sè h»ng sè c©n b»ng t¹i 0oC víi 25oC hay 25oC víi 50oC ®Òu b»ng 1,54.3. XÐt t¹i 25oC, c©n b»ng ho¸ häc ® ®−îc thiÕt lËp. C©n b»ng ®ã sÏ chuyÓn dÞch nh− thÕ nµo? NÕu:a) T¨ng l−îng khÝ NO.b) Gi¶m l−îng h¬i Br2.c) Gi¶m nhiÖt ®é.d) Thªm khÝ N2 vµo hÖ mµ:- ThÓ tÝch b×nh ph¶n øng kh«ng ®æi (V = const)- ¸p suÊt chung cña hÖ kh«ng ®æi (P = const).bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹ok× thi chän häc sinh giái quèc gialíp 12 thpt n¨m häc 2002-2003®Ò thi chÝnh thøcM«n : ho¸ häc B¶ng AThêi gian : 180 phót ( kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )Ngµy thi :12 / 3 / 2003C©u I:1. Nh«m clorua khi hoµ tan vµo mét sè dung m«i hoÆc khi bay h¬i ë nhiÖt ®é kh«ng qu¸cao th× tån t¹i ë d¹ng ®ime (Al2Cl6). ë nhiÖt ®é cao (7000C) ®ime bÞ ph©n li thµnh monome (AlCl3). ViÕt c«ngthøc cÊu t¹o Lewis cña ph©n tö ®ime vµ monome; Cho biÕt kiÓu lai ho¸ cña nguyªn tö nh«m, kiÓu liªn kÕttrong mçi ph©n tö ; M« t¶ cÊu tróc h×nh häc cña c¸c ph©n tö ®ã.2. Ph©n tö HF vµ ph©n tö H2O cã momen l−ìng cùc, ph©n tö khèi gÇn b»ng nhau (HF 1,91Debye, H2O 1,84 Debye, MHF 20, M H2 O 18); nh−ng nhiÖt ®é nãng ch¶y cña hi®roflorua lµ– 830C thÊp h¬n nhiÒu so víi nhiÖt ®é nãng ch¶y cña n−íc ®¸ lµ 00C, h y gi¶i thÝch v× sao?C©u II:1. Trong phßng thÝ nghiÖm cã c¸c dung dÞch bÞ mÊt nh n: AlCl3, NaCl, KOH, Mg(NO3)2, Pb(NO3)2,Zn(NO3)2, AgNO3. Dïng thªm mét thuèc thö, h y nhËn biÕt mçi dung dÞch. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng(nÕu cã).2. Dung dÞch b o hßa H2S cã nång ®é 0,100 M. H»ng sè axit cña H2S: K1 = 1,0 x 10-7 vµK2 = 1,3 x 10-13.a) TÝnh nång ®é ion sunfua trong dung dÞch H2S 0,100 M khi ®iÒu chØnh pH = 2,0.b) Mét dung dÞch A chøa c¸c cation Mn2+, Co2+, vµ Ag+ víi nång ®é ban ®Çu cña mçi ion®Òu b»ng 0,010 M. Hoµ tan H2S vµo A ®Õn b o hoµ vµ ®iÒu chØnh pH = 2,0 th× ion nµo t¹okÕt tña.Cho: TMnS = 2,5 x 10-10 ; TCoS = 4,0 x 10 – 21 ; TAg2S = 6,3 x 10-503. Kim lo¹i A ph¶n øng víi phi kim B t¹o hîp chÊt C mµu vµng cam. Cho 0,1 mol hîp Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:33*********************************************************************************************************************************chÊt C ph¶n øng víi CO2 (d−) t¹o thµnh hîp chÊt D vµ 2,4 gam B. Hßa tan hoµn toµn Dvµo n−íc, dung dÞch D ph¶n øng hÕt 100 ml dung dÞch HCl 1 M gi¶i phãng 1,12 l khÝCO2 (®ktc). H y x¸c ®Þnh A, B, C, D vµ viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. BiÕt hîpchÊt C chøa 45,07 % B theo khèi l−îng; hîp chÊt D kh«ng bÞ ph©n tÝch khi nãng ch¶y.C©u III:Ph−¬ng tr×nh ph¶n øng iot ho¸ axeton trong dung dÞch cã xóc t¸c axit:H+CH3 – C – CH3 + I2 → CH3 – C – CH2I + HIO(A)(B)CH3 – C – CH3 vµ CH3 – C = CH2+OHOHO(E)(F)Thùc nghiÖm cho thÊy ph¶n øng lµ bËc nhÊt ®èi víi axeton vµ bËc nhÊt ®èi víi H+. MÆt kh¸c, thùc nghiÖmcòng cho thÊy trong qu¸ tr×nhph¶n øng cã t¹o ra c¸c chÊt trung gianTõ ®ã ng−êi ta nªu gi¶ thiÕt ph¶n øng trªn x¶y ra qua 3 giai ®o¹n.a) ViÕt ph−¬ng tr×nh biÓu diÔn ®Þnh luËt tèc ®é cña ph¶n øng vµ cho biÕt ®¬n vÞ (thø nguyªn) cña h»ng sè tèc®é ph¶n øng.b) ViÕt biÓu thøc biÓu diÔn tèc ®é ph¶n øng qua: tèc ®é tiªu hao (A), (B); tèc ®é t¹o thµnh(E), (F)c) ViÕt ph−¬ng tr×nh biÓu diÔn 3 giai ®o¹n cña ph¶n øng. Giai ®o¹n nµo quyÕt ®Þnh tèc ®éph¶n øng. H y chøng minh c¬ chÕ anh (chÞ) nªu ra phï hîp víi ph−¬ng tr×nh ® viÕt ë (a).d) Mét thÝ nghiÖm, ng−êi ta lÊy nång ®é ban ®Çu cña axeton, iot vµ ion H+ ®Òu b»ng 0,1M. Sau 30 phót, nång®é axeton gi¶m bít 15% so víi nång ®é ban ®Çu. Tèc ®é t¹o thµnh HI t¹i thêi ®iÓm 30 phót lµ 3,47.10-5 mol.L-1. phót-1. H y tÝnh h»ng sè tèc ®é ph¶n øng.C©u IV:1. Ph¶n øng gi÷a AgNO3 víi KCl trong dung dÞch t¹o thµnh kÕt tña AgCl vµ gi¶i phãng n¨ng l−îng. Ta cã thÓt¹o ra mét tÕ bµo ®iÖn ho¸ (pin) sinh c«ng ®iÖn nhê ph¶n øng ®ã.a) ViÕt c«ng thøc cña tÕ bµo ®iÖn ho¸ theo quy t¾c IUPAC vµ c¸c nöa ph¶n øng ®iÖn cùc t¹i anot vµ catot.b) TÝnh ∆G 0298 cña ph¶n øng kÕt tña AgCl vµ E 0298 cña tÕ bµo ®iÖn ho¸.Cho: TAgCl ë 250C b»ng 1,6. 10 –10 .2. §iÖn ph©n 50 ml dung dÞch HNO3 cã pH = 5,0 víi ®iÖn cùc than ch× trong 30 giê, dßng ®iÖn 1A.a) ViÕt nöa ph¶n øng t¹i c¸c ®iÖn cùc vµ ph−¬ng tr×nh ph¶n øng chung.b) TÝnh pH cña dung dÞch sau khi ®iÖn ph©n.c) TÝnh thÓ tÝch dung dÞch NaOH 0,0001 mol/L cÇn ®Ó trung hßa dung dÞch sau khi ®iÖn ph©n.d) H y cho biÕt nªn dïng chÊt chØ thÞ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®iÓm dõng cña ph¶n øng trung hßa.Coi khèi l−îng riªng cña dung dÞch HNO3 lo ng lµ 1 g/mlC©u V :Khi nung nãng ®Õn nhiÖt ®é cao PCl5 bÞ ph©n li theo ph−¬ng tr×nhPCl5 (k)PCl3 (k) + Cl2 (k)1. Cho m gam PCl5 vµo mét b×nh dung tÝch V, ®un nãng b×nh ®Õn nhiÖt ®é T (K) ®Ó x¶y raph¶n øng ph©n li PCl5. Sau khi ®¹t tíi c©n b»ng ¸p suÊt khÝ trong b×nh b»ng p. H y thiÕtlËp biÓu thøc cña Kp theo ®é ph©n li α vµ ¸p suÊt p. ThiÕt lËp biÓu thøc cña kc theo α, m, V.2. Trong thÝ nghiÖm 1 thùc hiÖn ë nhiÖt ®é T1 ng−êi ta cho 83,300 gam PCl5 vµo b×nh dung tÝch V1. Sau khi®¹t tíi c©n b»ng ®o ®−îc p b»ng 2,700 atm. Hçn hîp khÝ trong b×nh cã tØ khèi so víi hi®ro b»ng 68,862. TÝnhα vµ Kp.3. Trong thÝ nghiÖm 2 gi÷ nguyªn l−îng PCl5 vµ nhiÖt ®é nh− ë thÝ nghiÖm 1 nh−ng thay  Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:34*********************************************************************************************************************************V2.V14. Trong thÝ nghiÖm 3 gi÷ nguyªn l−îng PCl5 vµ dung tÝch b×nh V1 nh− ë thÝ nghiÖm 1nh−ng h¹ nhiÖt ®é cña b×nh ®Õn T3 = 0,9 T1 th× ®o ®−îc ¸p suÊt c©n b»ng lµ 1,944 atm.TÝnh Kp vµ α. Tõ ®ã cho biÕt ph¶n øng ph©n li PCl5 thu nhiÖt hay ph¸t nhiÖt.Cho: Cl = 35,453 ; P : 30,974 ; H = 1,008 ; C¸c khÝ ®Òu lµ khÝ lÝ t−ëng.dung tÝch lµ V2 th× ®o ®−îc ¸p suÊt c©n b»ng lµ 0,500 atm. TÝnh tØ sèbé gi¸o dôc vµ ®µo t¹ok× thi chän häc sinh giái quèc gialíp 12 thpt n¨m häc 2002-2003®Ò thi chÝnh thøcM«n : ho¸ häc B¶ng AThêi gian : 180 phót ( kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )Ngµy thi :13 / 3 / 2003C©u I:1. Khi cã mÆt enzim aconitaza, axit aconitic bÞ hidrat hãa t¹o thµnh axit A kh«ng quang ho¹t vµ axit B quangho¹t theo mét c©n b»ng:COOHH 2OHOOCH2OABCC(C6H8O7)(C6H8O7)CH2COOHH6%90%Axit aconitic 4%a) ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña A vµ B, ghi tªn ®Çy ®ñ cña chóng vµ cña axit aconitic theo danh ph¸p IUPAC.Axit A cã pKa: 3,1 ; 4,8 ; 6,4. Ghi c¸c gi¸ trÞ pKa bªn c¹nh nhãm chøc thÝch hîp.b) ViÕt s¬ ®å ®iÒu chÕ A tõ axeton vµ c¸c chÊt v« c¬ cÇn thiÕt.2. Ozon ph©n mét tecpen A (C10H16) thu ®−îc B cã cÊu t¹o nh− sau:.CH3 C CH2 CHCH CH2 CH OCOH3CCH3Hidro hãa A víi xóc t¸c kim lo¹i t¹o ra hçn hîp s¶n phÈm X gåm c¸c ®ång ph©n cã c«ng thøc ph©n töC10H20.a) X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña A.b) ViÕt c«ng thøc c¸c ®ång ph©n cÊu t¹o trong hçn hîp X.c) ViÕt c«ng thøc lËp thÓ d¹ng bÒn cña c¸c ®ång ph©n trong hçn hîp X.C©u II:1. Hîp chÊt A (C5H11O2N) lµ mét chÊt láng quang ho¹t. Khö A b»ng H2 cã xóc t¸c Ni sÏ ®−îc B (C5H13N)quang ho¹t. Cho B t¸c dông víi axit HNO2 thu ®−îc hçn hîp gåm ancol C quang ho¹t vµ ancol tert-amylic (2metyl-2-butanol).X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña A. Dïng c«ng thøc cÊu t¹o, viÕt ph−¬ng tr×nh c¸c ph¶n øng t¹o thµnhB, C vµ ancol tert-amylic tõ A.2. Hîp chÊt A (C5H9OBr) khi t¸c dông víi dung dÞch ièt trong kiÒm t¹o kÕt tña mµu vµng.A t¸c dông víi dung dÞch NaOH t¹o ra 2 xeton B vµ C cïng cã c«ng thøc ph©n tö C5H8O. B, C ®Òu kh«nglµm mÊt mµu dung dÞch kalipemanganat ë l¹nh, chØ cã B t¹o kÕt tña mµu vµng víi dung dÞch ièt trong kiÒm.Cho B t¸c dông víi CH3MgBr råi víi H2O th× ®−îc D (C6H12O). D t¸c dông víi HBr t¹o ra hai ®ång ph©n cÊut¹o E vµ F cã c«ng thøc ph©n tö C6H11Br trong ®ã chØ cã E lµm mÊt mµu dung dÞch kali pemanganat ë l¹nh.Dïng c«ng thøc cÊu t¹o, viÕt s¬ ®å ph¶n øng tõ A t¹o thµnh B, C, D, E, F. ViÕt tªn A vµ D theo danh ph¸pIUPAC. Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:35*********************************************************************************************************************************C©u III:1. H y ®Ò nghÞ s¬ ®å ph¶n øng víi ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó:a) tõ etylen vµ c¸c chÊt v« c¬ tæng hîp c¸c hîp chÊt sau vµ s¾p xÕp chóng theo thø tù t¨ng dÇn nhiÖt ®é s«i:C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH (Etylcacbitol) ;b) Tõ benzen hoÆc toluen vµ c¸c chÊt v« c¬ tæng OOOc¸c d−îc chÊt sau: Axit 4-amino-2Dioxanhidroxibenzoic; axit 5-amino – 2,4 –dihidroxibenzoic.2. a) Dïng c«ng thøc cÊu t¹o, h y hoµn thµnh s¬ ®å tæng hîp sau ®©y:26 52→ C8H8O4NSCl→ B COCl2 + CH3OH → C2H3O2Cl HOSO ClC H NHNHhîp ®−îcMopholinNH 3→D+H3O→ C6H8O2N2S.b) Gi¶i thÝch h−íng cña ph¶n øng t¹o thµnh C8H8O4NSCl vµ C6H8O2N2S.C©u IV:TRF lµ tªn viÕt t¾t mét homon ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña tuyÕn gi¸p. Thñy ph©n hoµn toµn 1 mol TRF thu®−îc 1 mol mçi chÊt sau:NCH2-CH-COOHNH3 ;; HOOC-CH2-CH2-CH-COOH ;NH2COOHNH2NN(Pro)(His)(Glu)HHTrong hçn hîp s¶n phÈm thñy ph©n kh«ng hoµn toµn TRF cã dipeptit His-Pro. Phæ khèi l−îng cho biÕt ph©ntö khèi cña TRF lµ 362 ®vC. Ph©n tö TRF kh«ng chøa vßng lín h¬n 5 c¹nh.1. H y x¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o vµ viÕt c«ng thøc Fis¬ cña TRF.2. §èi víi His ng−êi ta cho pKa1 = 1,8 ; pKa2 = 6,0 ; pKa3 = 9,2. H y viÕt c¸c c©n b»ng ®iÖn ly vµ ghi cho mçic©n b»ng ®ã mét gi¸ trÞ pKa thÝch hîp. Cho 3 biÓu thøc:pHI = (pKa1+pKa2+pKa3) : 3 ; pHI = (pKa1+pKa2) : 2 ; pHI = (pKa2+pKa3) : 2 ;biÓu thøc nµo ®óng víi His, v× sao?3. H y ®Ò nghÞ s¬ ®å ph¶n øng víi ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó tæng hîp axit (D, L) – glutamic tõ hidrocacbon chøakh«ng qu¸ 2 nguyªn tö cacbon trong ph©n tö.C©u V:§isaccarit X (C12H22O11) kh«ng tham gia ph¶n øng tr¸ng b¹c, kh«ng bÞ thñy ph©n bëi enzim mantazanh−ng bÞ thñy ph©n bëi enzim emulsin. Cho X ph¶n øng víi CH3I råi thñy ph©n th× chØ ®−îc 2,3,4,6-tetra-Ometyl-D-guloz¬. BiÕt r»ng: D-guloz¬ lµ ®ång ph©n cÊu h×nh ë C3 vµ C4 cña D-glucoz¬; mantaza xóc t¸c cho sùthñy ph©n chØ liªn kÕt α -glicozit, cßn emulsin xóc t¸c cho sù thñy ph©n chØ liªn kÕt β -glicozit.1. ViÕt c«ng thøc lËp thÓ cña X.2. Deoxi- D-guloz¬ A (C6H12O5) ®−îc chuyÓn hãa theo 2 h−íng sau:HIO4ACH3OH, H+C1) LiAlH42) H2O+DH3OGlixerin, 3-hidroxipropanalBHBrC6H11BrO4 (E)KOHC6H10O4 (F) H2O/ DCl hçn hîp Ga) X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña A.b) ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña B, C, D, E, F.c) X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o c¸c chÊt cã trong hçn hîp G, biÕt ph©n tö khèi cña chóng ®Òu lín h¬n 160 vµnhá h¬n 170 ®vC. Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:36*********************************************************************************************************************************bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹ok× thi chän häc sinh giái quèc gialíp 12 thpt n¨m häc 2003-2004®Ò thi chÝnh thøcM«n : ho¸ häc B¶ng AThêi gian : 180 phót ( kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )Ngµy thi :11 / 3 / 2004C©u I1. ViÕt ph−¬ng tr×nh ho¸ häc cho mçi tr−êng hîp sau:a) Cho khÝ amoniac (d−) t¸c dông víi CuSO4.5H2 O.b) Trong m«i tr−êng baz¬, H2O2 oxi ho¸ Mn2+ thµnh MnO2.c) Trong m«i tr−êng axit, H2O2 khö MnO4- thµnh Mn2+.2. Trong sè c¸c ph©n tö vµ ion: CH2Br2, F - , CH2O, Ca2+, H3As, (C2 H5 )2O , ph©n tö vµ ion nµo cã thÓ t¹oliªn kÕt hi®ro víi ph©n tö n−íc? H y gi¶i thÝch vµ viÕt s¬ ®å m« t¶ sù h×nh thµnh liªn kÕt ®ã.3. a) U238 tù ph©n r liªn tôc thµnh mét ®ång vÞ bÒn cña ch×. Tæng céng cã 8 h¹t α ®−îc phãng ra trongqu¸ tr×nh ®ã. H y gi¶i thÝch vµ viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng chung cña qu¸ tr×nh nµy.b) Uran cã cÊu h×nh electron [Rn]5f36d17s2. Nguyªn tö nµy cã bao nhiªu electron ®éc th©n? Cã thÓcã møc oxi ho¸ cao nhÊt lµ bao nhiªu?c) UF6 lµ chÊt láng dÔ bay h¬i ®−îc øng dông phæ biÕn ®Ó t¸ch c¸c ®ång vÞ uran. H y viÕt ph−¬ngtr×nh ph¶n øng cã UF6 ®−îc t¹o thµnh khi cho UF4 t¸c dông víi ClF3.C©u II1. Trong nguyªn tö hoÆc ion d−¬ng t−¬ng øng cã tõ 2 electron trë lªn, electron chuyÓn ®éng trongtr−êng lùc ®−îc t¹o ra tõ h¹t nh©n nguyªn tö vµ c¸c electron kh¸c. Do ®ã mçi tr¹ng th¸i cña mét cÊu h×nhelectron cã mét trÞ sè n¨ng l−îng. Víi nguyªn tè Bo (sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n Z = 5) ë tr¹ng th¸i c¬ b¶ncã sè liÖu nh− sau:CÊu h×nh electron1s11s21s22s1N¨ng l−îng(theo eV)- 340,000- 600,848- 637,874CÊu h×nh electron1s22s21s22s22p1N¨ng l−îng(theo eV)- 660,025- 669,800Trong ®ã: eV lµ ®¬n vÞ n¨ng l−îng; dÊu - biÓu thÞ n¨ng l−îng tÝnh ®−îc khi electron cßn chÞu lùc hóth¹t nh©n.a) H y tr×nh bµy chi tiÕt vµ kÕt qña tÝnh c¸c trÞ sè n¨ng l−îng ion ho¸ cãthÓ cã cña nguyªn tè Bo theo eV khi dïng d÷ kiÖn cho trong b¶ng trªn.b) H y nªu néi dung vµ gi¶i thÝch qui luËt liªn hÖ gi÷a c¸c n¨ng l−îng ion ho¸ ®ã.2. N¨ng l−îng liªn kÕt cña N-N b»ng 163 kJ.mol–1, cña N≡N b»ng 945 kJ.mol–1. Tõ 4 nguyªn tö N cãthÓ t¹o ra 1 ph©n tö N4 tø diÖn ®Òu hoÆc 2 ph©n tö N2 th«ng th−êng. Tr−êng hîp nµo thuËn lîi h¬n? H y gi¶ithÝch.C©u IIIDung dÞch A gåm AgNO3 0,050 M vµ Pb(NO3)2 0,100 M.1. TÝnh pH cña dung dÞch A.2. Thªm 10,00 ml KI 0,250 M vµ HNO3 0,200 M vµo 10,00 ml dung dÞch A. Sau ph¶n øng ng−êi tanhóng mét ®iÖn cùc Ag vµo dung dÞch B võa thu ®−îc vµ ghÐp thµnh pin (cã cÇu muèi tiÕp xóc hai dung dÞch)víi mét ®iÖn cùc cã Ag nhóng vµo dung dÞch X gåm AgNO3 0,010 M vµ KSCN 0,040 M.a) ViÕt s¬ ®å pin .b) TÝnh søc ®iÖn ®éng Epin t¹i 250C . Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:37*********************************************************************************************************************************c) ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi pin ho¹t ®éng.d) TÝnh h»ng sè c©n b»ng cña ph¶n øng .AgOH + H+ (1) ; K1= 10 –11,70Cho biÕt : Ag+ + H2OPb2+ + H2OPbOH+ + H+ (2) ; K2= 10 –7,80ChØ sè tÝch sè tan pKs : AgI lµ 16,0 ; PbI2 lµ 7,86 ; AgSCN lµ 12,0 .RT0ln = 0,0592 lgEAg;=0,799V+F/Ag3. Epin sÏ thay ®æi ra sao nÕu: a) thªm mét l−îng nhá NaOH vµo dung dÞch B ; b) thªm mét l−îng nháFe(NO3)3 vµo dung dÞch X?C©u IV1. KhÝ CO g©y ®éc v× t¸c dông víi hemoglobin (Hb) cña m¸u theo ph−¬ng tr×nh3 CO + 4 Hb → Hb4 (CO)3Sè liÖu thùc nghiÖm t¹i 200C vÒ ®éng häc ph¶n øng nµy nh− sau:Nång ®é (µmol. l-1)Tèc ®é ph©n huû Hb( µmol. l-1 .s-1 )HbCO1,052,501,501,752,502,502,804,002,50H y tÝnh tèc ®é ph¶n øng khi nång ®é CO lµ 1,30; Hb lµ 3,20 (®Òu theo µmol.l-1) t¹i 200C .2. Ng−êi ta nung nãng ®Õn 8000C mét b×nh ch©n kh«ng thÓ tÝch 1 lÝt chøa 10,0 gam canxi cacbonat vµ5,6 gam canxi oxit. H y tÝnh sè mol khÝ cacbonic cã trong b×nh. Muèn cho l−îng canxi cacbonat ban ®Çuph©n huû hÕt th× thÓ tÝch tèi thiÓu cña b×nh ph¶i b»ng bao nhiªu? BiÕt t¹i nhiÖt ®é ®ã khÝ CO2 trong b×nh cã ¸psuÊt lµ 0,903 atm .3. T¹i 200C, ph¶n øng: H2 (k) + Br2 (láng)2 HBr (k)(1)cã h»ng sè c©n b»ng Kp = 9,0 .1016 . KÝ hiÖu (k) chØ tr¹ng th¸i khÝ.a) H y tÝnh Kp cña ph¶n øng: H2 (k) + Br2 (k)2 HBr (k)(2)0t¹i 20 C vµ ¸p suÊt pBr (k) = 0,25 atm.2b) H y cho biÕt sù chuyÓn dÞch c©n b»ng ho¸ häc cña ph¶n øng (2) nÕu gi¶m thÓ tÝch b×nh ph¶n øng ëhai tr−êng hîp:*) Trongb×nh kh«ng cã Br2 (láng) ; **) Trongb×nh cã Br2 (láng).bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o®Ò thi chÝnh thøck× thi chän häc sinh giái quèc gialíp 12 thpt n¨m häc 2003-2004M«n : ho¸ häc B¶ng AThêi gian : 180 phót ( kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )Ngµy thi :12 / 3 / 2004C©u I1. 3-metylbuten-1 t¸c dông víi axit clohidric t¹o ra c¸c s¶n phÈm, trong ®ã cã A lµ 2-clo-3-metylbutan vµB lµ 2-clo-2-metylbutan. B»ng c¬ chÕ ph¶n øng, h y gi¶i thÝch sù t¹o thµnh hai s¶n phÈm A vµ B.a) 2. 2-metylbuten-2 ph¶n øng víi axit clohidric. Tr×nh bµy c¬ chÕ cña ph¶n øng, cho biÕt s¶n phÈm chÝnhvµ gi¶i thÝch?3. Trong ph¶n øng clo ho¸ nhê chÊt xóc t¸c FeCl3 , kh¶ n¨ng ph¶n øng t−¬ng ®èi ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau trongc¸c ph©n tö biphenyl vµ benzen nh− sau: Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:38*********************************************************************************************************************************0250250079017900250250110111a) Tr×nh bµy c¬ chÕ ph¶n øng clo ho¸ biphenyl theo h−íng −u tiªn nhÊt.b) Tèc ®é monoclo ho¸ biphenyl vµ benzen h¬n kÐm nhau bao nhiªu lÇn?c) Trong mét ph¶n øng clo ho¸ biphenyl thu ®−îc 10 gam 2-clobiphenyl, sÏ thu ®−îc bao nhiªu gam 4clobiphenyl?C©u II1. Tõ etilen vµ propilen cã xóc t¸c axit, platin vµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt, h y viÕt s¬ ®å tæng hîp isopren.2. Cho s¬ ®å sau:OXiclohexanol HBr1. Li2. CuIA3.CH2CCH2CNBrON H /OB (NBS) C 2 4 2D KOHC2H5OHBrc«ng thøc c¸c s¶n phÈm h÷u c¬ A, B, C vµ D.3. Tõ axetilen vµ c¸c ho¸ chÊt v« c¬ cÇn thiÕt, h y viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh(®imetylamino)azobenzen:ViÕtph¶n øng t¹o ra p-CH3NNNCH3C©u IIIMonosaccarit A (®Æt lµ glicoz¬ A) cã tªn lµ (2S,3R , 4S , 5R)-2,3,4,5,6-pentahi®roxihexanal. Khi ®un nãng tíi1000C, A bÞ t¸ch n−íc sinh ra s¶n phÈm B cã tªn lµ 1,6–anhi®roglicopiranoz¬. D–glucoz¬ kh«ng tham giaph¶n øng nµy. Tõ A cã thÓ nhËn ®−îc c¸c s¶n phÈm E (C5H10O5) vµ G (C5H8O7) theo s¬ ®å ph¶n øng:ABr2H2OCCaCO3DH2O2EHNO3Ga) ViÕt c«ng thøc Fis¬ cña A vµ B.b) A tån t¹i ë 4 d¹ng ghÕ (D-glicopiranoz¬). ViÕt c«ng thøc cña c¸c d¹ng ®ã vµ cho biÕt d¹ng nµo bÒn h¬nc¶?c) Dïng c«ng thøc cÊu d¹ng biÓu diÔn ph¶n øng chuyÓn ho¸ A thµnh B. V× saoD–glucoz¬ kh«ng tham gia ph¶n øng t¸ch n−íc nh− A?d) ViÕt c«ng thøc cÊu tróc cña E vµ G. H y cho biÕt chóng cã tÝnh quang ho¹t hay kh«ng?C©u VNH21. C¸c aminoaxit ph¶n øng víi nhau t¹o thµnh polipeptit.NCH2 CH COOHH y cho biÕt cÊu tróc cña c¸c ®ipeptit t¹o thµnh tõ leuxinN(CH3)2CHCH2CH(NH2)COOH vµ histi®in (h×nh bªn).2. Gäi A, B lµ c¸c α-aminoaxit ë m«i tr−êng axit, baz¬HistidinHt−¬ng øng vµ X lµ ion l−ìng cùc.a) X¸c ®Þnh tØ sè nång ®é cña A vµ B ë ®iÓm ®¼ng ®iÖn.b) VÕt alanin chuyÓn vÒ cùc nµo khi pH < 5 vµ pH > 8?c) X¸c ®Þnh hµm l−îng t−¬ng ®èi cña ion l−ìng cùc X cña alanin ë ®iÓm ®¼ng ®iÖn, biÕt r»ng h»ng sè axit cñaX + H+alanin: pK1 = 2,35 ®èi víi c©n b»ng ApK2 = 9,69 ®èi víi c©n b»ng XB + H+ . Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:39*********************************************************************************************************************************bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹ok× thi chän häc sinh giái quèc gialíp 12 thpt n¨m häc 2004-2005®Ò thi chÝnh thøcM«n : ho¸ häc B¶ng AThêi gian : 180 phót ( kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )Ngµy thi :10 / 3 / 2005C©u 1 (2 ®iÓm):B»ng dung dÞch NH3, ng−êi ta cã thÓ lµm kÕt tña hoµn toµn ion Al3+ trong dung dÞch n−íc ë d¹nghi®roxit, nh−ng chØ lµm kÕt tña ®−îc mét phÇn ion Mg2+ trong dung dÞch n−íc ë d¹ng hi®roxit.H y lµm s¸ng tá ®iÒu nãi trªn b»ng c¸c phÐp tÝnh cô thÓ.Cho biÕt: TÝch sè tan cña Al(OH)3 lµ 5.10−33; tÝch sè tan cña Mg(OH)2 lµ 4.10−12; h»ng sè ph©n ly baz¬cña NH3 lµ 1,8.10−5.C©u 2 (2 ®iÓm):Nhóng hai tÊm kÏm, mçi tÊm cã khèi l−îng 10 gam vµo hai dung dÞch muèi kim lo¹i ho¸ trÞ hai. Saumét thêi gian x¸c ®Þnh, lÊy hai tÊm kÏm ra khái dung dÞch, röa s¹ch, lµm kh« råi c©n l¹i. KÕt qu¶ cho thÊymét tÊm cã khèi l−îng 9,5235 gam, tÊm kia cã khèi l−îng 17,091 gam.Cho biÕt: Mét trong hai dung dÞch muèi kim lo¹i ho¸ trÞ hai lµ muèi s¾t (II); l−îng kÏm tham gia ph¶nøng ë hai dung dÞch lµ nh− nhau.1. Gi¶i thÝch hiÖn t−îng x¶y ra ë mçi dung dÞch.2. Cho biÕt kim lo¹i nµo tham gia vµo thµnh phÇn dung dÞch muèi thø hai.C©u 3 (1,5 ®iÓm):Hoµn thµnh c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng sau ®©y:1. NaCl + H2SO4 ®Æc, nãng2. NaBr + H2SO4 ®Æc, nãng3. NaClO + PbS4. FeSO4 + H2SO4 + HNO25. KMnO4 + H2SO4 + HNO26. NaNO2 + H2SO4 lo ngC©u 4 (4,5 ®iÓm):ë pH = 0 vµ ë 25oC thÕ ®iÖn cùc tiªu chuÈn Eo cña mét sè cÆp oxi ho¸ - khö ®−îc cho nh− sau:−2IO4 / I2 (r) 1,31 V ; 2IO3−/ I2 (r) 1,19 V ; 2HIO/ I2 (r) 1,45 V ; I2 (r)/ 2I− 0,54 V.(r) chØ chÊt ë tr¹ng th¸i r¾n.1. ViÕt ph−¬ng tr×nh nöa ph¶n øng oxi ho¸ - khö cña c¸c cÆp ® cho.2. TÝnh Eo cña c¸c cÆp IO4−/ IO3− vµ IO3−/ HIO3. VÒ ph−¬ng diÖn nhiÖt ®éng häc th× c¸c d¹ng oxi ho¸ - khö nµo lµ bÒn, c¸c d¹ng nµo lµ kh«ng bÒn? T¹i sao?4. Thªm 0,40 mol KI vµo 1 lÝt dung dÞch KMnO4 0,24 M ë pH = 0a) TÝnh thµnh phÇn cña hçn hîp sau ph¶n øng.b) TÝnh thÕ cña ®iÖn cùc platin nhóng trong hçn hîp thu ®−îc so víi ®iÖn cùc calomen b o hoµ.5. TÝnh Eo cña cÆp IO3−/ I2(H2O).I2(H2O) chØ ièt tan trong n−íc.Cho biÕt: Eo MnO4−/ Mn 2+ = 1,51 V ; E cña ®iÖn cùc calomen b o hoµ b»ng 0,244 V ;ë 25oC, ln RT= 0,0592 lg ; §é tan cña ièt trong n−íc b»ng 5,0.10− 4 M.F Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:40*********************************************************************************************************************************C©u 5 (2,5 ®iÓm):C¸c vi h¹t cã cÊu h×nh electron ph©n líp ngoµi cïng: 3s1, 3s2, 3p3, 3p6 lµ nguyªn tö hay ion? T¹i sao?H y dÉn ra mét ph¶n øng ho¸ häc (nÕu cã) ®Ó minh ho¹ tÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc tr−ng cña mçi vi h¹t.Cho biÕt: C¸c vi h¹t nµy lµ ion hoÆc nguyªn tö cña nguyªn tè thuéc nhãm A vµ nhãm VIII(0).C©u 6 (3,5 ®iÓm):Mét b×nh ®iÖn ph©n chøa dung dÞch NaOH (pH=14) vµ mét b×nh ®iÖn ph©n kh¸c chøa dung dÞchH2SO4 (pH = 0) ë 298K. Khi t¨ng hiÖu ®iÖn thÕ tõ tõ ë hai cùc mçi b×nh ng−êi ta thÊy cã khÝ gièng nhau tho¸tra ë c¶ hai b×nh t¹i cïng ®iÖn thÕ.1. Gi¶i thÝch hiÖn t−îng trªn. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra ë mçi b×nh (kh«ng xÐt sù t¹o thµnh H2O2vµ H2S2O8).2. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ tèi thiÓu ph¶i ®Æt vµo hai cùc mçi b×nh ®Ó cho qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n x¶y ra.3. Ng−êi ta muèn gi¶m pH cña dung dÞch NaOH xuèng cßn 11. Cã thÓ dïng NH4Cl ®−îc kh«ng? NÕu ®−îc,h y gi¶i thÝch vµ tÝnh khèi l−îng NH4Cl ph¶i dïng ®Ó gi¶m pH cña 1 lÝt dung dÞch NaOH tõ 14 xuèng cßn 11.4. Khi pH cña dung dÞch NaOH b»ng 11, th× hiÖu ®iÖn thÕ tèi thiÓu ph¶i ®Æt vµo hai cùc cña b×nh ®iÖn ph©n ®Ócho qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n x¶y ra lµ bao nhiªu?Cho biÕt: Eo H O, 1/2 O / 2OH− = 0,4 V ; Eo 2H+, 1/2 O / H O = 1,23 V ; pKb (NH3) = 4,752222C©u 7 (4 ®iÓm):Ng−êi ta thùc hiÖn ph¶n øng 2 NO2 (k) + F2 (k)2 NO2F (k) trong mét b×nh kÝn cã thÓ tÝch V (cã thÓthay ®æi thÓ tÝch cña b×nh b»ng mét pÝtt«ng). ¸p suÊt ban ®Çu cña NO2 b»ng 0,5 atm, cßn cña F2 b»ng 1,5atm. Trong c¸c ®iÒu kiÖn ®ã tèc ®é ®Çu vo = 3,2. 10−3 mol.L−1.s−1.1. NÕu thùc hiÖn ph¶n øng trªn ë cïng nhiÖt ®é víi cïng nh÷ng l−îng ban ®Çu cña chÊt ph¶n øng nh−ng thªmmét khÝ tr¬ vµo b×nh ®Ó cho thÓ tÝch thµnh 2 V, cßn ¸p suÊt tæng qu¸t vÉn b»ng 2 atm, th× tèc ®é ®Çu b»ng8.10−4 mol.L−1.s−1. KÕt qu¶ nµy cã cho phÐp thiÕt lËp ph−¬ng tr×nh ®éng häc (biÓu thøc tèc ®é) cña ph¶n ønghay kh«ng?2. Ng−êi ta l¹i thùc hiÖn ph¶n øng trªn ë cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é víi cïng nh÷ng l−îng NO2, F2 vµ khÝ tr¬nh− ë (1) nh−ng gi¶m thÓ tÝch xuèng b»ng . TÝnh gi¸ trÞ cña tèc ®éV®Çu vo .3. NÕu thay cho viÖc thªm khÝ tr¬, ng−êi ta thªm NO2 vµo ®Ó cho 2¸p suÊt tæng qu¸t b»ng 4 atm vµ thÓ tÝchb»ng V th× tèc ®é ®Çu vo = 1,6.10−2 mol.L−1.s−1. KÕt qu¶ nµy cho phÐp kÕt luËn nh− thÕ nµo vÒ ph−¬ng tr×nh®éng häc cña ph¶n øng?4. Dù ®o¸n c¬ chÕ cña ph¶n øng.bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹ok× thi chän häc sinh giái quèc gialíp 12 thpt n¨m häc 2004-2005®Ò thi chÝnh thøcM«n : ho¸ häc B¶ng BThêi gian : 180 phót ( kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )Ngµy thi :10 / 3 / 2005C©u 1 (2 ®iÓm):§èt ch¸y kim lo¹i magiª trong kh«ng khÝ. Cho s¶n phÈm thu ®−îc t¸c dông víi mét l−îng d− dungdÞch axit clohi®ric, ®un nãng råi c« dung dÞch ®Õn c¹n kh«. Nung nãng s¶n phÈm míi nµy vµ lµmng−ng tô nh÷ng chÊt bay h¬i sinh ra trong qu¸ tr×nh nung.H y viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ® x¶y ra trong thÝ nghiÖm trªn vµ cho biÕt cã nh÷ng chÊt g× trongs¶n phÈm ® ng−ng tô ®−îc.C©u 2 (2 ®iÓm):Nhóng hai tÊm kÏm, mçi tÊm cã khèi l−îng 10 gam vµo hai dung dÞch muèi kim lo¹i ho¸ trÞ hai. Saumét thêi gian x¸c ®Þnh, lÊy hai tÊm kÏm ra khái dung dÞch, röa s¹ch, lµm kh« råi c©n l¹i. KÕt qu¶ chothÊy mét tÊm cã khèi l−îng 9,5235 gam, tÊm kia cã khèi l−îng 17,091 gam. Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:41*********************************************************************************************************************************Cho biÕt: Mét trong hai dung dÞch muèi kim lo¹i ho¸ trÞ hai lµ muèi s¾t (II); l−îng kÏm tham gia ph¶nøng ë hai dung dÞch lµ nh− nhau.1. Gi¶i thÝch hiÖn t−îng x¶y ra ë mçi dung dÞch.2. Cho biÕt kim lo¹i nµo tham gia vµo thµnh phÇn dung dÞch muèi thø hai.C©u 3 (1,5 ®iÓm):Hoµn thµnh c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng sau ®©y:1. NaCl + H2SO4 ®Æc, nãng2.3.4.5.6.NaBr + H2SO4 ®Æc, nãngNaClO + PbSFeSO4 + H2SO4 + HNO2KMnO4 + H2SO4 + HNO2NaNO2 + H2SO4 lo ngC©u 4 (4 ®iÓm):1. TÝnh ®é ®iÖn li cña ion CO32− trong dung dÞch Na2CO3 cã pH =11,60 (dung dÞch A).2. Thªm 10,00 ml HCl 0,160 M vµo 10,00 ml dung dÞch A. TÝnh pH cña hçn hîp thu ®−îc.3. Cã hiÖn t−îng g× x¶y ra khi thªm 1 ml dung dÞch b o hoµ CaSO4 vµo 1 ml dung dÞch A.Cho:HCO3− + H+ ; K =a110−6,35CO2 + H2O−10,33H+ + CO32− ; K = a10HCO3−2§é tan cña CO2 trong n−íc b»ng 3,0.10−2 M.TÝch sè tan cña CaSO4 b»ng 10−5,04; cña CaCO3 b»ng 10−8,35C©u 5 (2,5 ®iÓm):C¸c vi h¹t cã cÊu h×nh electron ph©n líp ngoµi cïng: 3s1, 3s2, 3p3, 3p6 lµ nguyªn tö hay ion? T¹i sao?H y dÉn ra mét ph¶n øng ho¸ häc (nÕu cã) ®Ó minh ho¹ tÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc tr−ng cña mçi vi h¹t.Cho biÕt: C¸c vi h¹t nµy lµ ion hoÆc nguyªn tö cña nguyªn tè thuéc nhãm A vµ nhãm VIII(0).C©u 6 (3,5 ®iÓm):Mét b×nh ®iÖn ph©n chøa dung dÞch NaOH (pH=14) vµ mét b×nh ®iÖn ph©n kh¸c chøa dung dÞchH2SO4 (pH = 0) ë 298K. Khi t¨ng hiÖu ®iÖn thÕ tõ tõ ë hai cùc mçi b×nh ng−êi ta thÊy cã khÝ gièng nhau tho¸tra ë c¶ hai b×nh t¹i cïng ®iÖn thÕ.1. Gi¶i thÝch hiÖn t−îng trªn. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra ë mçi b×nh (kh«ng xÐt sù t¹o thµnh H2O2vµ H2S2O8).2. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ tèi thiÓu ph¶i ®Æt vµo hai cùc mçi b×nh ®Ó cho qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n x¶y ra.3. Ng−êi ta muèn gi¶m pH cña dung dÞch NaOH xuèng cßn 11. Cã thÓ dïng NH4Cl ®−îc kh«ng? NÕu ®−îc,h y gi¶i thÝch vµ tÝnh khèi l−îng NH4Cl ph¶i dïng ®Ó gi¶m pH cña 1 lÝt dung dÞch NaOH tõ 14 xuèng cßn 11.4. Khi pH cña dung dÞch NaOH b»ng 11, th× hiÖu ®iÖn thÕ tèi thiÓu ph¶i ®Æt vµo hai cùc cña b×nh ®iÖn ph©n ®Ócho qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n x¶y ra lµ bao nhiªu?oCho biÕt: Eo H O, 1/2 O / 2OH− = 0,4 V ; E2H= 1,23 V ; pKb (NH3) = 4,75+, 1/2 O / H O2222C©u 7 (4 ®iÓm):Ng−êi ta thùc hiÖn ph¶n øng 2 NO2 (k) + F2 (k)2 NO2F (k) trong mét b×nh kÝn cã thÓ tÝch V (cã thÓ thay®æi thÓ tÝch cña b×nh b»ng mét pÝtt«ng). ¸p suÊt ban ®Çu cña NO2 b»ng 0,5 atm, cßn cña F2 b»ng 1,5 atm.Trong c¸c ®iÒu kiÖn ®ã tèc ®é ®Çu vo = 3,2. 10−3 mol.L−1.s−1.1. NÕu thùc hiÖn ph¶n øng trªn ë cïng nhiÖt ®é víi cïng nh÷ng l−îng ban ®Çu cña chÊt ph¶n øng nh−ng thªmmét khÝ tr¬ vµo b×nh ®Ó cho thÓ tÝch thµnh 2 V, cßn ¸p suÊt tæng qu¸t vÉn b»ng 2 atm, th× tèc ®é ®Çu b»ng8.10−4 mol.L−1.s−1. KÕt qu¶ nµy cã cho phÐp thiÕt lËp ph−¬ng tr×nh ®éng häc (biÓu thøc tèc ®é) cña ph¶n ønghay kh«ng? Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:42*********************************************************************************************************************************2. Ng−êi ta l¹i thùc hiÖn ph¶n øng trªn ë cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é víi cïng nh÷ng l−îng NO2, F2 vµ khÝ tr¬nh− ë (1) nh−ng gi¶m thÓ tÝch xuèng b»ng . TÝnh gi¸ trÞ cña tèc ®é ®Çu vo . V2 qu¸t b»ng 4 atm vµ thÓ tÝch3. NÕu thay cho viÖc thªm khÝ tr¬, ng−êi ta thªm NO2 vµo ®Ó cho ¸p suÊt tæng−1 −1−2b»ng V th× tèc ®é ®Çu vo = 1,6.10 mol.L .s . KÕt qu¶ nµy cho phÐp kÕt luËn nh− thÕ nµo vÒ ph−¬ng tr×nh®éng häc cña ph¶n øng?4. Dù ®o¸n c¬ chÕ cña ph¶n øng.bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹ok× thi chän häc sinh giái quèc gialíp 12 thpt n¨m häc 2004-2005®Ò thi chÝnh thøcM«n : ho¸ häc B¶ng AThêi gian : 180 phót ( kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )Ngµy thi :11 / 3 / 2005C©u 1 (5.25 ®iÓm):1. ViÕt s¬ ®å ®iÒu chÕ c¸c axit sau ®©y:a) Axit: benzoic, phenyletanoic, 3-phenylpropanoic tõ benzen vµ c¸c ho¸ chÊt cÇn thiÕt kh¸c.b) Axit: xiclohexyletanoic, 1-metylxiclohexan-cacboxylic tõ metylenxiclohexan vµ c¸c ho¸ chÊt cÇn thiÕtkh¸c.2. S¾p xÕp (cã gi¶i thÝch) theo tr×nh tù t¨ng dÇn tÝnh axit cña c¸c chÊt trong tõng d y sau:a) Axit: benzoic, phenyletanoic, 3-phenylpropanoic, xiclohexyletanoic,1-metylxiclohexan-cacboxylic.COOHCH2COOHCOOHb)N;COOH;;N(A)(D)(C)(B)3. S¾p xÕp (cã gi¶i thÝch) theo tr×nh tù t¨ng dÇn nhiÖt ®é nãng ch¶y cña c¸c chÊt sau:COOHS(A)COOHCOOH;;N(B)(C)C©u 2 (4 ®iÓm):L-Prolin hay axit (S)-piroli®in-2-cacboxylic cã pK1 = 1,99 vµ pK2 = 10,60. Piroli®in (C4H9N) lµ amin vßng non¨m c¹nh.1. ViÕt c«ng thøc Fis¬ vµ c«ng thøc phèi c¶nh cña L-prolin. TÝnh pHI cña hîp chÊt nµy.2. TÝnh gÇn ®óng tØ lÖ d¹ng proton ho¸ H2A+ vµ d¹ng trung hoµ HA cña prolin ëpH = 2,50.3. TÝnh gÇn ®óng tØ lÖ d¹ng ®eproton ho¸ A− vµ d¹ng trung hoµ HA cña prolin ëpH = 9,70.4. Tõ metylamin vµ c¸c ho¸ chÊt cÇn thiÕt kh¸c (benzen, etyl acrilat, natri etylat vµ c¸c chÊt v« c¬), h y viÕts¬ ®å ®iÒu chÕ N-metyl-4-phenylpiperi®in.C©u 3 (3 ®iÓm):Hîp chÊt h÷u c¬ A chøa 79,59 % C; 12,25 % H; cßn l¹i lµ O chØ chiÕm mét nguyªn tö trong ph©n tö. Ozonph©n A thu ®−îc HOCH2CH=O ; CH3[CH2]2COCH3 vµ CH3CH2CO[CH2]2CH=0. NÕu cho A t¸c dông víibrom theo tØ lÖ mol 1:1 råi míi ozon ph©n s¶n phÈm chÝnh sinh ra th× chØ thu ®−îc hai s¶n phÈm h÷u c¬, trong Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:43*********************************************************************************************************************************sè ®ã cã mét xeton. §un nãng A víi dung dÞch axit dÔ dµng thu ®−îc s¶n phÈm B cã cïng c«ng thøc ph©n tönh− A, song khi ozon ph©n B chØ cho mét s¶n phÈm h÷u c¬ duy nhÊt.1. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o vµ gäi tªn A.2. T×m c«ng thøc cÊu t¹o cña B vµ viÕt c¬ chÕ ph¶n øng chuyÓn ho¸ A thµnh B.C©u 4 (4 ®iÓm):1. D-Galactoz¬ lµ ®ång ph©n cÊu h×nh ë vÞ trÝ sè 4 cña D-glucoz¬. Trong dung dÞch n−íc D-galactoz¬ tån t¹ië 5 d¹ng cÊu tróc kh¸c nhau trong mét hÖ c©n b»ng. H y dïng c«ng thøc cÊu h×nh biÓu diÔn hÖ c©n b»ng ®ãvµ cho biÕt d¹ng nµo chiÕm tØ lÖ cao nhÊt.2. D-Galactoz¬ lµ s¶n phÈm duy nhÊt sinh ra khi thuû ph©n hîp chÊt A (C12H22O11). §Ó thùc hiÖn ph¶n øngnµy chØ cã thÓ dïng chÊt xóc t¸c lµ axit hoÆc enzim β-galactozi®aza.A kh«ng khö ®−îc dung dÞch Fehling, song t¸c dông ®−îc víi CH3I trong m«i tr−êng baz¬ cho s¶n phÈm råi®em thuû ph©n th× chØ thu ®−îc 2,3,4,6-tetra-O-metyl-D-galactoz¬.H y t×m cÊu tróc cña A, viÕt c«ng thøc vßng ph¼ng vµ c«ng thøc cÊu d¹ng cña nã.3. §un nãng D-galactoz¬ tíi 165oC sinh ra mét hçn hîp s¶nphÈm, trong ®ã cã mét l−îng nhá hîp chÊt B. Cho B t¸c dông víiCH3I (cã baz¬ xóc t¸c) råi thuû ph©n s¶n phÈm sinh ra th× thu®−îc hîp chÊt C lµ mét dÉn xuÊt tri-O-metyl cña D-galactoz¬.H y gi¶i thÝch qu¸ tr×nh h×nh thµnh B vµ viÕt c«ng thøc Fis¬ cñaC.OOHOHOOHBC©u 5 (3,75 ®iÓm):2-(1-Hi®roxipentyl)xiclopentanon (A) lµ chÊt trung gian trong qu¸ tr×nh tæng hîp mét chÊt dïng lµmh−¬ng liÖu lµ metyl (3-oxo-2-pentylxiclopentyl)axetat (B).1. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña A vµ s¬ ®å c¸c ph¶n øng tæng hîp A tõ axit a®ipic (hay axit hexan®ioic) víi c¸cchÊt kh«ng vßng vµ c¸c chÊt v« c¬ kh¸c.2. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña B vµ s¬ ®å c¸c ph¶n øng tæng hîp B tõ A vµ c¸c ho¸ chÊt cÇn thiÕt kh¸c.3. B cã tÊt c¶ bao nhiªu ®ång ph©n cÊu h×nh? H y viÕt c«ng thøc lËp thÓ cña ®ång ph©n cã cÊu h×nh toµn lµ R.bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹ok× thi chän häc sinh giái quèc gialíp 12 thpt n¨m häc 2004-2005®Ò thi chÝnh thøcM«n : ho¸ häc B¶ng BThêi gian : 180 phót ( kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )Ngµy thi :11 / 3 / 2005C©u 1 (5.25 ®iÓm):1. ViÕt s¬ ®å ®iÒu chÕ c¸c axit sau ®©y:a) Axit: benzoic, phenyletanoic, 3-phenylpropanoic tõ benzen vµ c¸c ho¸ chÊt cÇn thiÕt kh¸c.b) Axit: xiclohexyletanoic, 1-metylxiclohexan-cacboxylic tõ metylenxiclohexan vµ c¸c ho¸ chÊt cÇn thiÕtkh¸c.2. S¾p xÕp (cã gi¶i thÝch) theo tr×nh tù t¨ng dÇn tÝnh axit cña c¸c chÊt trong tõng d y sau:a) Axit: benzoic, phenyletanoic, 3-phenylpropanoic, xiclohexyletanoic,1-metylxiclohexan-cacboxylic.COOHb)N(A)COOH;;;N(B)CH2COOHCOOH(C)(D) Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:44*********************************************************************************************************************************3. S¾p xÕp (cã gi¶i thÝch) theo tr×nh tù t¨ng dÇn nhiÖt ®é nãng ch¶y cña c¸c chÊt sau:COOH;SCOOHCOOH;N(A)(C)(B)L-Prolin hay axit (S)-piroli®in-2-cacboxylic cã pK1 = 1,99 vµ pK2 = 10,60. Piroli®in (C4H9N) lµ amin vßng non¨m c¹nh.1. ViÕt c«ng thøc Fis¬ vµ c«ng thøc phèi c¶nh cña L-prolin. TÝnh pHI cña hîp chÊt nµy.2. TÝnh gÇn ®óng tØ lÖ d¹ng proton ho¸ H2A+ vµ d¹ng trung hoµ HA cña prolin ë pH = 2,50.3. TÝnh gÇn ®óng tØ lÖ d¹ng ®eproton ho¸ A− vµ d¹ng trung hoµ HA cña prolin ë pH = 9,70.4. Tõ metylamin vµ c¸c ho¸ chÊt cÇn thiÕt kh¸c (benzen, etyl acrilat, natri etylat vµ c¸c chÊt v« c¬), h y viÕts¬ ®å ®iÒu chÕ N-metyl-4-phenylpiperi®in.C©u 3 (3 ®iÓm):Hîp chÊt h÷u c¬ A chøa 79,59 % C; 12,25 % H; cßn l¹i lµ O chØ chiÕm mét nguyªn tö trong ph©n tö. Ozonph©n A thu ®−îc HOCH2CH=O ; CH3[CH2]2COCH3 vµ CH3CH2CO[CH2]2CH=0. NÕu cho A t¸c dông víibrom theo tØ lÖ mol 1:1 råi míi ozon ph©n s¶n phÈm chÝnh sinh ra th× chØ thu ®−îc hai s¶n phÈm h÷u c¬, trongsè ®ã cã mét xeton. §un nãng A víi dung dÞch axit dÔ dµng thu ®−îc s¶n phÈm B cã cïng c«ng thøc ph©n tönh− A, song khi ozon ph©n B chØ cho mét s¶n phÈm h÷u c¬ duy nhÊt.1. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o vµ gäi tªn A.2. T×m c«ng thøc cÊu t¹o cña B vµ viÕt c¬ chÕ ph¶n øng chuyÓn ho¸ A thµnh B.C©u 4 (4 ®iÓm):1. Dïng c¬ chÕ ph¶n øng ®Ó gi¶i thÝch c¸c kÕt qu¶ thùc nghiÖm sau:a) H»ng sè tèc ®é dung m«i ph©n 3-metylbut-2-enyl clorua trong etanol lín h¬n dung m«i ph©n anlyl clorua6000 lÇn.b) Sau khi hoµ tan but-3-en-2-ol trong dung dÞch axit sunfuric råi ®Ó yªn mét tuÇn th× thu ®−îc c¶ but-3-en-2ol vµ but-2-en-1-ol.c) Xö lÝ but-2-en-1-ol víi hi®ro bromua th× thu ®−îc hçn hîp 1-brombut-2-en vµ3-brombut-1-en.d) Xö lÝ but-3-en-2-ol víi hi®ro bromua còng thu ®−îc hçn hîp 1-brombut-2-en vµ3-brombut-1-en.2. Cho biÕt s¶n phÈm nµo lµ s¶n phÈm chÝnh trong mçi hçn hîp sau khi xö lÝ but-2-en-1-ol, but-3-en-2-ol víihi®ro bromua ë trªn? V× sao?C©u 5 (3,75 ®iÓm):1. ViÕt c«ng thøc chiÕu Fis¬ cña d¹ng m¹ch hë c¸c chÊt sau:HOCH2OOHOHH2CO(A)OHOH(B)OOOHHOH3COHOHOHCH2OHOHOH HO OH(C)CH2OHOH HO OH(D)2. Trong c¸c chÊt (A), (B), (C), (D) trªn, chÊt nµo:a) thuéc d y L?b) lµ ®−êng ®eoxi?c) lµ ®−êng cã m¹ch nh¸nh?d) thuéc lo¹i xetoz¬?e) cã d¹ng furanoz¬?g) cã cÊu h×nh α ë nhãm anomeric?----------------------------------------------------------oo--------------------------------------------------------- Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác GiaTrang:45*********************************************************************************************************************************  S GIÁO D C VÀ ÀO T O KIÊN GIANGTRNG THPT CHUYÊN HU NH M NT✁✂✄☎✆✝✞K THI OLYMPIC✟✂✄NG B NG SÔNG C U LONG L N THTHINGH MÔN: HÓA H C✠✡☛✠✎☞✠✎✌✏16✍✑PH N I: CÂU H ICâu 1: (2,5 i m)Cho 3 nguyên t A, B, CNguyên t A có electron cu i cùng ng v i 4 s l ng t : n = 3, l = 1, m = 0 ms = -1/2Hai nguyên t B, C t o thành cation X+ có 5 nguyên t . T ng s h t mang i n là 21a. Vi t c u hình electron và xác nh tên, v trí c a A, B, C trong b ng tu n hoànb. 2 nguyên t B, C t o thành h p ch t M. N là h p ch t khí c a A v i hidro. D n h p ch t khí Nvào n c, thuc dung d ch axit N. M tác d ng dung d ch N t o thành h p ch t R. Vi t ph ngc hình thành b ng liên k t gì?trình ph n ng và công th c c u t o c a R. Cho bi t RCâu 2: ( 2 i m)AgCl d hòa tan trong dung d ch NH3 do t o ph c AgCl(r) + 2NH3 ⇔ [Ag(NH3)2]+ + Cla) 1 lit dung d ch NH3 1M hòa tan bao nhiêu gam AgCl bi t TAgCl = 1,8.10-10+2NH3Kpl = 1,7.10-7[Ag(NH3)2]+ ⇔ Ag+b) Xác nh tích s tan c a AgBr bi t 0,33g AgBr có th hòa tan trong 1 lit dung d ch NH3 1MCâu 3: (2 điểm)✌✒✔✓✕✕✕✕✗✙✖ư✚✕✕✛✤✢✛✚✣✜✥✩✢✦✦★✧✕✥✛✥✙✥✗✙✙✧✪✥✗✢✦✙ư✦ư✫✥★ơ✭✢✖✙✤✛✖✛✤ư✤✙✧ư✔✓✮✦✛✖✤✦✕✢✤✯✦✦✧✕✥✰✕✗X là nguyên t thu c nhóm A, h p ch t v i hidro có d ng XH3. Electron cu i cùng trên nguyên tX có t ng 4 s l ng t b ng 4,5.i u ki n th ng XH3 là m t ch t khí. Vi t công th c c u t o, d oán tr ng thái lai hoáa)c a nguyên t trung tâm trong phân t XH3.✙✛✚✕✭✙✜✱ư✲✢✚✣✥✳✤✥✰✧✢✛ư✖✚✛✴✚2XO + Cl2 , 5000C có K = 1,63.10-2.b) Cho ph n ng: 2XOClptr ng thái cân b ng áp su t riêng ph n c a PXOCl =0,643 atm, PXO = 0,238 atm.Tính PCl2 tr ng thái cân b ng.N u thêm vào bình m t l ng Cl2tr ng thái cân b ng m i áp su t riêng ph nc a XOCl b ng 0,683 atm thì áp su t riêng ph n c a XO và Cl2 là bao nhiêu?Câu 4: (2 i m)i u ki n chu n, entanpi ph n ng và entropi c a các ch t có giá tr nh sau:Ph n ng∆ H0298(kJ)S th t1-10112NH3 + 3N2O ⇔ 4N2 + 3H2O2-317N2O + 3H2 ⇔ N2H4 + H2O3-1432NH3 + ½ O2 ⇔ N2H4 + H2O4-286H2 + ½ O2 ⇔ H2O★✵✖✱✭✥✩✛✧✭✵✛✤✯✰✢✙ư✭✭✵✥✩✗✛✥✩✧✧✔✓✱✲✶✢✥✣★✦✖✧ư✕★✖✴✖S0298(N2H4) = 240 J/mol. KS0298(H2O) = 66,6 J/mol. K0S 298(N2) = 191 J/mol. KS0298(O2) = 205 J/mol. Ka) Tính entanpi t o thành c a ∆ H0298 c a N2H4, N2O và NH3, S0298b) Vi t ph ng trình c a ph n ng cháy hi razin t o thành n c và nitc) Tính nhi t ph n ng cháy ng áp 298K và tính ∆ G0298 và tính h ng s cân b ng Kd) N u h n h p ban u g m 2 mol NH3 và 0,5 mol O2 thì nhi t p hn ng 3 th tích không i làbao nhiêu?Câu 5: (2,75 i m)83,3g m t h n h p hai nitrat A(NO3)2 và B(NO3)2 ( A là kim lo i ki m th , B là kim lo i d)c nung t i khi t o thành nh ng oxít, th tích h n h p khí thuc g m: NO2 và O2 là 26,88 lít(0oC, 1 atm). Sau khi cho h n h p này qua dung d ch NaOH d thì th tích h n h p khí gi m 6 l n.✛✧✧✤★ơư✢✧✗✛✖ơư✭✣✤★✢✖✸✩✷✭✹✯✢✙✕✵✣★✵✢✖✜✔✓✰✲✸✙✛✛✜✯✢✗✙✹✸✛✢✙ư✺✸✙✙ư✦✯✩✸✙ư★ a. A, B là nh ng kim lo i nào?b. Thành ph n tr m h n h p nitrat theo s molc. N u nung nhi tcao h n thì có th thuc mu i gì?Câu 6: (2,25 điểm)Th c hi n các chuy n hoá sau b ng ph ng trình ph n ng:✛✺✩✕✸ ✙✤✯✵✣✢✰✕✢ơ✙ư✯✭✣★ơ✴ư✖+BCuO , t− H 2O+ O2+ H23→ (G)→ (A) → (B) → (C) → (D) → (E) → (F) Etilen OH −0PBr+ IBr(I) ←Br2→ (H)as✤Bi t (F) là CH3-CH2-CH2-COOHCâu 7: (2,5 điểm)Hai h p ch t th m A và B u có công th c phân t CnH2n-8O2. H i B có kh i l ng riêng 5,447 g/l( ktc). A có kh n ng ph n ng v i kim lo i Na gi i phóng H2 và có ph n ng tráng g ng. B ph nngc v i Na2CO3 gi i phóng khí CO2 .a) Vi t công th c c u t o c a A,B.b) A có 3 ng phân A1 ; A2 ; A3 , trong ó A1 là ng phân có nhi tsôi nh nh t. Xácnh công th c c u t o c a A1 , gi i thích.c) Vi t schuy n hoá o-crezol thành A1 ; toluen thành B.Câu 8: (1,5 điểm)c tách t nh a than á, có ph n ng v i KMnO4 và làm m t màu dung d ch Br2Inden C9H8trong CCl4. Ti n hành hidro hoá có xúc tác trong i u ki n êm d u s nh nc Indan và trong i uki n m nh h n thìc bixiclo [4,3,0] nonan. Khi oxi hoá Inden s thuc axit phtalic. Vi t côngth c c u trúc c a Inden, Indan và bixiclo [4,3,0] nonan.Câu 9: (2,5 điểm)Công th c n gi n nh t c a ch t M là (C3H4O3)n và ch t N là (C2H3O3)m . Hãy tìm công th cphân t c a M,N bi t M là m t axit no a ch c, N là m t axit no ch a ng th i nhóm ch c -OH;M và N u m ch h . Vi t công th c c u t o c a N.✥✲✙✕✢ơơ✖✢★★ ✗✙✚ư★✛★✢✗✙✖★ơ✖✖ư★ư✤✥✛✖✧✹✹✢✢✥✢✣✢✰✁✥✢✦★✛✖✧✤✹✯✢ơ✥✢✢✙ư★✗✴✂✦✖✤✲✲✢✣✦✄✢☎✢✙ư✤✣✛✢ơ✢✄✙ư✙ư✥✖✧✥✢✥✥★ơ✖✧✖✤✹✰✚✢✰✧✖✲✢✤✛✖✥✵✛✖✢✧✳✖  S GIÁO D C VÀ ÀO T O KIÊN GIANGTRNG THPT CHUYÊN HU NH M NT✁✂✄☎✆✝✞K THI OLYMPIC✟✂✄NG B NG SÔNG C U LONG L N THTHINGH MÔN: HÓA H C✠✡☛✠✎☞✠✎✌✏✍16✑PH N I: CÂU H ICâu 1: (2,5 i m)Cho 3 nguyên t A, B, CNguyên t A có electron cu i cùng ng v i 4 s l ng t : n = 3, l = 1, m = 0 ms = -1/2Hai nguyên t B, C t o thành cation X+ có 5 nguyên t . T ng s h t mang i n là 21a. Vi t c u hình electron và xác nh tên, v trí c a A, B, C trong b ng tu n hoànb. 2 nguyên t B, C t o thành h p ch t M. N là h p ch t khí c a A v i hidro. D n h p ch t khí Nvào n c, thuc dung d ch axit N. M tác d ng dung d ch N t o thành h p ch t R. Vi t ph ngc hình thành b ng liên k t gì?trình ph n ng và công th c c u t o c a R. Cho bi t RBài gi iA có 4 s l ng t n=3, l= 1, m= 0, ms = -1/2 nên ta xác nhcn=3✌✒✔✓✕✕✕✕✗✙✖ư✚✕✕✛✤✢✛✚✣✜✥✩✢✦✦★✧✕✥✛✥✙✥✗✙✙✧✪✥✗✢✦✙ưư✦✫✥★✖✙ơ✭✛✖✛✤✢✤ư✤✙✧ư ✕✢✙ư✦✚✢✙ư-10 +1⇒ A có c u hình e là 1s22s22p63s23p5 ,A là Clo (0,25 )A n m chu kì 3, nhóm VIIA (0,25 )B, C t oc cation X+ có 5 nguyên t . Ta có t ng s h t mang i n là 21 ⇒ ZX+ = 11 (0,25 )✥✓✭✵✓✕✢✛✙✢✛ư✚✣✓✜11G i Z là i n tích h t nhân trung bình nên ta có Z == 2,25Mà ZB < Z < ZC ⇒ ZB là H (Z= 1), c u hình e: 1s1, chu kì 1 nhóm IA (0,25 )G i công th c c a X+ là AxHy+ nên x.ZA + y = 11x + y =5x1234✢✣✛✁✥✓✁✖✧y4321ZA7432.5Nh n nghi m x =1, y = 4 và ZA = 7 ⇒ A là Nit (0.25 )Nit (Z = 7) có c u hình electron là 1s22s22p3, thu c chu kì 2, nhóm VA (0.25 )b. N là HCl (0,25 )c v i dung d ch axit N ⇒ M có tính baz ⇒ M là NH3 (0,25 )Vì M tác d ngNH3 + HCl → NH4ClR là NH4Cl✣☎✓ơ✥✰ơ✓✓✢✗✙✫✦ơư+H-ClH N HH✥✓Công th c c u t o(0,25 )c hình thành b ng liên k t ion (0,25 )Phân t NH4Cl✛✖✭✢✚✤✓✙ư✓ ✔✓Câu 2: ( 2 i m)AgCl d hòa tan trong dung d ch NH3 do t o ph c AgCl(r) + 2NH3 ⇔ [Ag(NH3)2]+ + Cla) 1 lit dung d ch NH3 1M hòa tan bao nhiêu gam AgCl bi t TAgCl = 1,8.10-10+2NH3Kpl = 1,7.10-7[Ag(NH3)2]+ ⇔ Ag+b) Xác nh tích s tan c a AgBr bi t 0,33g AgBr có th hòa tan trong 1 lit dung d ch NH3 1MĐáp án:0,25 i m[Ag(NH3)2]+ ⇔ Ag++2NH32+[ Ag ].[ NH 3 ]= 1,7.10 −7 và TAgCl = [Ag+].[Cl-]Ta có K p; =0,25 i m+[[ Ag ( NH 3 ) 2 ] ]Vì [Ag+] A có nhóm -OH.NH 3A + AgNO3 → Ag => A có nhóm -CH=O( 0,5 i m)a)CTCT c a A: ( 0,5 i m)CH=OCH=OCH=OOH✥✲✙✕✢ơơ✖✢(I)★★ ✗✙✚ư★✛★✖✢✗✙✖★ơ✖ư★ư✤✥✛✖✧✹✹✢✢✥✢✣✢✰✁✥✢✦★✛✖✧✤✹✯✢ơ✧✯✢✯✢✧OHCOOH→ CO2B + Na2CO3 CH=Ob) A1 là:OHOH=> B là axit:✤✢✰★✣✢vì A1 có liên k t hi ro n i phân t làm gi m nhi t✰sôi.✚✯✢Tính axit c a B m nh h n axit CH3-COOH vì nhóm -C6H5 là nhóm hút e. ( 0,5 i m)c) Sph n ng t o-crezol thành A1: ( 1,0 i m )✛ơ✧✹ơ✢✯★✢✖CH3OH+ Cl2→as✂CH2ClOH+ NaOH→t0CH2OHOH+ CuO→t0CH=OOH T toluen → B: CH3COOH✂+ KMnO4 ( t )→0Câu 8: (1,5 điểm)Inden C9H8c tách t nh a than á, có ph n ng v i KMnO4 và làm m t màu dung d ch Br2c Indan và trong i utrong CCl4. Ti n hành hidro hoá có xúc tác trong i u ki n êm d u s nh nki n m nh h n thìc bixiclo [4,3,0] nonan. Khi oxi hoá Inden s thuc axit phtalic. Vi t côngth c c u trúc c a Inden, Indan và bixiclo [4,3,0] nonan.Đáp án✥✢✢✙ư✤★✗✴✂✖✦✲✲✢✣✦✄✢☎✢✙ư✤✣✛✢ơ✢✄✙✙ưư✥✖✧✥✥✢✰★★ ✗Inden có CTPT C9H8 cho th y phân t cób t b o hòa = 6. Có ph n ng v i 0,25KMnO4 và làm m t màu dung d ch Br2 trong CCl4, ch ng t trong phân t Indencó ch a liên k t b i kém b n.Khi hidro hoá Inden trong i u ki n êm di u thuc Indan (C9H10) còn trong 0,25i u ki n m nh h n thìc bixiclo [4,3,0] nonan. Nh v y phân t Inden cóch a m t liên k t kém b n, 2 vòng và 3 liên k t b n v ng h n (vì = 6)0,25✚✖✥✦✤✁✖✲✚✰✖✲✢✣✣✢✙ư✲✢✣✛✢ơ☎✙ư✤ư✲✤✚✲✰ ✁ơ✁✖✺CTCT Inden:0,25CTCT Indan:0,25+ H20,25+ 4H2Câu 9: (2,5 điểm)Công th c n gi n nh t c a ch t M là (C3H4O3)n và ch t N là (C2H3O3)m . Hãy tìm công th cphân t c a M,N bi t M là m t axit no a ch c, N là m t axit no ch a ng th i nhóm ch c -OH;M và N u m ch h . Vi t công th c c u t o c a N.✥✢✥✥★ơ✖✧✖✤✹✰✚✢✰✧✲✢✢✖✤✖✥✵✛✳✖✛✖✧✂áp ánXác✄☎nh CTPT M, N và CTCT c a N✆*CT GN c a M là (C3H4O3)n⇔ C3nH 4nO3n ⇔ C✂3n −✆3n H3n (COOH)4n −22hay: C 3nH 5n(COOH) 3n; Vì M axit no, nên ta có:(0,5điểm)2225n3n3n= 2 +2−⇒ n = 2 ⇒CTPT c a M: C6H8O6 hay C3H5(COOH)3222✆(0,5điểm)*CT GN c a N là (C2H3O3)m ⇔ C 2mH3mO3m hay:✂✆C2 m − yH3m − x − y(OH)x (COOH) y v i x+ 2y = 3m (I); Vì N c ng là 1 (0,5điểm)✝axit no, nên ta có: 3m − x − y = 2( 2 m − y ) + 2 − x − y ⇒ m = 2 y − 2 (II)✞ Do x ≤ 2 m − y ( S nhóm -OH không th l n h n s ngt C trong g c H-C)Khi x=2m-y, t (I-II) ⇒ m=2; y=2; x=2. V y CTPT N: C4H6O6(0,5điểm)(0,5điểm)CTCT c a N: HOOC-CH-CH-COOH (axit tactric)OH OH ✝✁ơ ✄ ✆☎✆✠Chú ý: * - Thi u cân b ng ho c thi u i u ki n tr ½ i m c a 1 ph ng trình.- Thí sinh có th gi i theo h ng khác nh ng úng v n cho i m t i a.✝✞✟✁☞✝✄✡ư✝✄☎ư✆✁✄ư✌ơ✄✁ ✄ ✄Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹othanh ho¸Kú thi häc sinh giái C P tØnhN m h c: 2013-2014Môn thi: HÓA H CL p 12 -THPTNgày thi: 20/03/2014Th i gian: 180 phút (không k th i gian giaothi này có 10 câu, g m 02 trang☎✆✝ ✁CHÍNH TH C✞✂✤S báo danh✠✡☛☞)✟…………………….✌✍✎✑✏Câu 1: (2,0 i m)1. Hòa tan m t m u Fe3O4 b ng dung d ch H2SO4 loãng, d , sau ó thêm vào l ng d dungd ch NaNO3. Nêu hi n t ng và vi t ph ng trình hóa h c.2. Tr n x (mol) tinh th CaCl2.6H2O vào V1 lít dung d ch CaCl2 n ngC1 (mol/l) và kh il ng riêng D1 (g/l) thuc V2 lít dung d ch CaCl2 n ng C2 (mol/l) và kh i l ng riêng D2 (g/l).V .C .D − V .C .DHãy ch ng minh: x = 1 1 2 1 2 1219C2 − D2Câu 2: (2,0 i m)1. Có ý ki n cho r ng: “Ph ng pháp chungi u ch MCO3 (M thu c nhóm IIA trong b ng2+tu n hoàn) là cho dung d ch ch a M tác d ng v i dung d ch mu i cacbonat c a kim lo i ki m”. Hãynh n xét (phân tích úng - sai, cho thí d c th ) ý ki n trên.Cl-, trongs mol a ion Cl- g p ôi s2. Dung ch E ch a c ion: Ca2+, Na+, HCO3mol c a ion Na+. Cho m t n a dung ch E p n ng v i dung ch NaOH d , thuc 4 gam k t a.Cho m t n a dung ch E n in ng v i dung ch Ca(OH)2 d , thuc 5 gam k t a. M tc, n u un sôi n n dung ch Ethuc m gam ch t r n khan. Tính giá tr c a m.Câu 3: (2,0 i m)1. Hoàn thành các ph ng trình ph n ng sau:t0NaCl (tinh th ) + H2SO4( c) → (A) + (B)✔✗✘✒✓✕✖✖✖✚✙✘✕ơ✜✖✖✢✣✤✗✒✕✒✣✤✗✗✘✘✖✘✖✕✒✖✥✑✏✚✔✢✦✗✚✗✧ơ✖✒★✤✦✪✬✕✥✩✕✢✭✫✚✗✩✩✤✮✲✯✕✗✰✴✤✳✗✯✱✥✫✚✮✶✧✪✮✗✘✫✒✵✕✥✕✖✖✷✫✚✮✹✯✒✵✶✬✧✪✮✗✘✥✕✖✚✗✴✗✮✰✯✻✺✕✚✼✶✸✶✽✖✷✫✾✗✬✘✕✷✖✕✫✑✏✧ơ✖✥✑✏✿t(A) + MnO2 → (C) + (D) + (E)(C) + NaBr → (F) + (G)(F) + NaI → (H) + (I)(G) +AgNO3 → (J) + (K)as(J) → (L) + (C)(A) + NaOH → (G) + (E)0100 C(C) + NaOH → (G) + (M) + (E)2. T nguyên li u chính g m: qu ng apatit Ca5F(PO4)3, pirit s t FeS2, không khí và n c. Hãyvi t các ph ng trình hóa h c i u ch phân lân Supephotphat kép.Câu 4: (2,0 i m)1. Ch dùng quì tím, hãy phân bi t các dung d ch b m t nhãn ng riêng bi t: NaHSO4,Na2CO3, Na2SO3, BaCl2, Na2S.2. H n h p X g m Na, Al, Mg. Ti n hành 3 thí nghi m sau:Thí nghi m 1: hoà tan (m) gam X vào n c d thuc V lít khí.Thí nghi m 2: hoà tan (m) gam X vào dung d ch NaOH d thuc 7V/4 lít khí.Thí nghi m 3: hoà tan (m) gam X vào dung d ch HCl d thuc 9V/4 lít khí.Bi t các th tích khí uc oktc và coi nh Mg không tác d ng v i n c và ki m.Tính % kh i l ng c a m i kim lo i trong X.Câu 5: (2,0 i m)1. nh ng vùng g n các v a qu ng pirit s t, t th ng b chua và ch a nhi u s t, ch y u làdo quá trình oxi hóa ch m b i oxi không khí khi có n c ( ây các nguyên t b oxi hóa n tr ngkh c ph c, ng i ta th ng bón vôi tôi vào t. Hãy vi t các ph ng trìnhthái oxi hóa cao nh t).hóa h c minh h a.c2. Hoà tan 48,8 gam h n h p g m Cu và m t oxít s t trong l ng d dung d ch HNO3 thudung d ch A và 6,72 lít khí NO ( ktc). Cô c n dung d ch A thuc 147,8 gam mu i khan c a Fe vàCu. Xác nh công th c c a oxít s t.0✣✾✙✻✪❀✖✚✦✚✗ơ✜✖✑✏✴✙✗❁✕✣❃❂✙✕✚✙✘✙✪✗❂ơ✖✖✙✗✘✕✖✙✖✗✘✕✚✢✖✖✦✦✗✗✗❄✗✪✪✘✖✖✤✩✖❃✘✬✖✫✑✏❅★✾✴✻❆✦✗✾✚❇❁✖✕✥✫✤✭❄✪❄✚✗✗✬✖✴✢✕✾✴❇❇✚✗ơ❈✩✖✖✖✢✗✜✜✣❃✾✗✘✘✒✘✖✖✕✖✤✗✗✬✕✘✕✖✫✾✗✕✥✫Trang 1 ✑✏Câu 6: (2,0 i m)1. Ch t A có công th c phân t C5H12O. Khi oxi hoá A trong ng ng CuO nung nóng choxeton, khi tách n c cho anken B. Oxi hoá B b ng KMnO4 (trong H2SO4 loãng) thuch nh pxeton và axit. Xác nh công th c c u t o c a A, B.2. T m c a s cá nhà táng ng i ta tách rac m t ch t X có công th c C32H64O2. Khi unX v i dung d ch NaOH s thuc mu i c a axit panmitic và ancol no. Kh X b ng LiAlH4 (t0)cc dùngi u ch ch t gi t r a t ng h p d ng R-OSO3Na. Xácm t ancol duy nh t. Ancol nàynh công th c c u t o c a X và vi t ph ng trình hóa h c x y ra.Câu 7: (2,0 i m)1. Trong phòng thí nghi m ng i ta i u ch C2H4 b ng cách un nóng h n h p ancol etylicv i H2SO4 c, n u cho khí thoát ra i qua dung d ch KMnO4 ta không th y xu t hi n k t t a MnO2nh khi cho C2H4 i qua dung d ch KMnO4. T p ch t gì ã gây ra hi n t ng ó? Mu n lo i b t pch t thuc C2H4 có th dùng dung d ch nào trong s các dung d ch cho d i ây: KMnO4, KOH,Br2, BaCl2? T i sao? Vi t các ph n ng hóa h c gi i thích.2.xà phòng hóa 10 kg ch t béo có ch s axit b ng 7, ng i ta un ch t béo v i dung d chch a 1,42 kg NaOH. Sau khi ph n ng hoàn toàn, mu n trung hòa NaOH d c n 500 ml dung d chc.HCl 1M. Tính kh i l ng glixerol và kh i l ng mu i natri c a axit béo thuCâu 8: (2,0 i m)Cho X là m t mu i nhôm khan, Y là m t mu i vô c khan. Hòa tan a gam h n h p cùng smol hai mu i X và Y vào n cc dung d ch A. Thêm t t dung d ch Ba(OH)2 vào dung d ch Acho t i dc dung d ch B, khí C và k t t a D. Axit hóa dung d ch B b ng HNO3 r i thêm AgNO3ngoài ánh sáng. Khi thêm Ba(OH)2 vào A,vào th y xu t hi n k t t a màu tr ng b en d n khil ng k t t a D t giá tr l n nh t (k t t a E), sau ó t giá tr nh nh t (k t t a F). Nung các k t t aE, F t i kh i l ng không i thuc 6,248 gam và 5,126 gam các ch t r n t ng ng. F không tantrong axit m nh.1. H i X, Y là các mu i gì?ktc ng v i giá tr D l n nh t.2. Tính a và th tích khí CCâu 9: (2,0 i m):1. T d n xu t halogen có th i u chc axit cacboxylic theo ssau:+ CO2 ( ete.khan )+ Mg ( ete.khan )+ HXRX   → RMgX   → R-COOMgX → R-COOHD a theo strên t metan hãy vi t ph ng trình ph n ng i u ch axit metylmalonic.2. H p ch t A ch a các nguyên t C, H, O có c u t o m ch không phân nhánh. Cho 0,52 gamc 1,08 gam Ag. X lí dung d ch thuch t A tác d ng h t v i dung d ch AgNO3 trong amoniac, thuc sau ph n ng b ng axit, thuc ch t h u c B (ch a C, H, O). S nhóm cacboxyl trong m tphân t B nhi u h n trong m t phân t A là m t nhóm. M t khác, c 3,12 gam ch t A ph n ng h tv i Na t o ra 672 ml khí H2 ( ktc). Xác nh công th c c u t o c a A.Câu 10: (2,0 i m)1. M t lo i mu i n có l n t p ch t: CaCl2, MgCl2, Na2SO4, MgSO4, CaSO4, NaBr, AlCl3. Hãytrình bày cách lo i b các t p ch t thuc mu i n tinh khi t.2. Dùng hình v , mô t thí nghi mc ti n hành trong phòng thí nghi mxác nh s cóm t c a các nguyên t C và H có trong glucoz .✴✤✗✥❂✵✔❃✪✗✘✖✘✖✴✗✬✕✥✫✴❇✗✗✜❀✘✫ ✖✖✒✥✤✪✔✗✁✗✘✘✕✖✫✵✴✢✗✦✗✚✴✒✻✘✖✴✗✖✂✗✘✬✵✚✧✬✕ơ✥✫✜✖✑✏✦✙❇✚✔❃✗✗✘✖✚✪✗✴✻✴✚✗✙✕✴✫✤✗✗✙✗✬✖✬✕✴✢✬✖✢✗✄✘✤✗✪✗✘✖✕✕✚✖✢✧✗✬✧✜✥✢✴✤✔✴❇❈❁✗✪✖✕✤★✧✥✥✖✤✤✕✤✗✘✘✘✖✖✫✖✑✏✤✤✤❃ơ✒✘✒✤✪✗✘✖✖✕❀❀✕✕✚✪✔✣✗✘✖✖✴✕✴✫✚✕✾★✙✢✗✫✗✕✚✴✗✚✴✪✘✗✗✚✚✄✬✖✬✫✕✫✤✕✫✴✂✪✗✫✾✗✘✘ơ✖✖✖✥✬✤✄✢✴❄✗✪✪✥✕✑✏✴☎✢✦✚✣✗✗✗✘❀✣❂ơ✖✚✦✗✧ơ✚✗ơ❀✖✴✥✤✴✘✬✬✥✴✚✪✗✘✩✕✖✔✗✵✴✧✕✤✗✘✘✖✥ơ✖❆✥✒✦✴✚✻✧ơ✵✒✵✒✥✥✴✪❄✗✗✬✬✕✥✫✑✏✤✴☎✆✬✬✒✴✢✤✗✄✬✚✗✆✬✘✖✚✧✁✙✢✗✙✗✗❂✘✖✕✤✻ơ✫-------------H T-------------c s d ng b ng tu n hoàn các nguyên t hóa h cChú ý: Thí sinh khôngCho: Ca = 40; Na = 23; H =1; O = 16; C = 12; Cl = 35,5; Al = 27; Mg = 24; Cu = 64; N = 14; Fe =56; K = 39; Ba = 137; Ag = 108; S = 32✝✍✞✟✠✎✡☛☞✌Trang 2 ✆ B GIÁO D C VÀ ÀO T O✁✂KÌ THI CH N H C SINH GI I QU C GIAL P 12 THPT N M H C 2001-2002✄☎☎✝✞✟H☎NG D N CH MTHI CHÍNH TH CHOÁ H C VÔ C (B ng A)Ngày thi: 12/3/2002✠✡☛☞✌✍☎✎Ơ✑Câu I: (5 điểm).c ng d ng r ng rãi ch a ung th . C s c a li u pháp ó là s1. Li u pháp phóng xbi n i h t nhân.59+ 0n1 → X?(1)27Co60X? → 28Ni + ... ; hν = 1,25 MeV(2)(a) Hãy hoàn thành ph ng trình c a s bi n i h t nhân trên và nêu rõ nh lu t nàoc áp d ng hoàn thành ph ng trình.(b) Hãy cho bi t i m khác nhau gi a ph n ng h t nhân v i ph n ng oxi hoá-kh (l ythí d t ph n ng (2) và ph n ng Co + Cl2 → CoCl2).(1)2. Có c u hình electron 1s22s22p63s23p63d54s1(a) Dùng kí hi u ô l ng t bi u di n c u hình electron (1).(b) C u hình electron (1) là c u hình electron c a nguyên t hay ion ? T i sao ?(c) Cho bi t tính ch t hoá h c c tr ng c a ion hay nguyên t ng v i c u hình electron(1), hãy vi t m t ph ng trình ph n ng minh h a.Z23. Bi t En = -13,6. 2 (n: s l ng t chính, Z: sn v i n tích h t nhân).n(a) Tính n ng l ng1e trong tr ng l c m t h t nhân c a m i h N6+, C5+, O7+.(b) Qui lu t liên h gi a En v i Z tínhc trên ph n ánh m i liên h nào gi a h t nhânv i electron trong các h ó ?(c) Tr s n ng l ng tínhc có quan h v i n ng l ng ion hoá c a m i h trên haykhông ? Tính n ng l ng ion hoá c a m i h .c BeH2, CO2 u4. Áp d ng thuy t lai hoá gi i thích k t qu c a th c nghi m xác nhlà phân t th ng.✒✔✕✓✙✔✚✕✢✒✔✖✗✘✛ơ✣✤✥✔✦✓✥✕✔✦✔✧★✓ơ✔✕✔✣✚✤✕✖✘ơ✥✫✔✚✩✓✛✘✬✑✗✑✑✗✑✗✪✗✫✫✭✒✕✚✖✪✫✫✓✣✥✪✫✫✔✯✕✩✮✣✪✗✥✙✕✔✚✮ơ✑✥✗✰✰✕✔✔✧✒✖✓✪✱✕✲ơ✕✙✒✖✓✤✣✳✰★✒✩✔✕✢✒✖✓✛✑✩✒✛✔✰✧✱✕✔✕✖✒✩✱✕✖✒✖✣✱✕✳✒✖✣✥✳✥✒✔✧✔✕✔✴✖✘✑✑✣✤✵✪✶✷L i gi i:✫✧★✰★✔✧✰★✔✒1. (a) nh lu t b o toàn v t ch t nói chung, nh lu t b o toàn s kh i và b o toàn i n tíchc áp d ng:nói riêng,i n tích : 27 + 0 = 27; S kh i : 59 + 1 = 60 → X là 27Co60.596027Co + 0n1 → 27Co .S kh i : 60 = 60; i n tích : 27 = 28 + x → x = −1. V y có −1e0.606027Co → 28Ni + -1e; hv = 1,25MeV.(b) i m khác nhauPh n ng h t nhân : x y ra t i h t nhân, t c là s bi n i h t nhân thành nguyên tm i. Ví d (b) trên.Ph n ng hoá h c (oxi hoá kh ) : x y ra v electron nên ch bi n i d ng n ch t,h p ch t. Ví d : Co + Cl2 → Co2+ + 2Cl− → CoCl2.Ch t dùng trong ph n ng h t nhân có th là n ch t hay h p ch t, th ng dùng h pch t. Ch t dùng trong ph n ng oxi hoá kh , ph thu c vào câu h i mà ph i ch rõn ch t hay h p ch t.N ng l ng kèm theo ph n ng h t nhân l n h n h n so v i n ng l ng kèm theoph n ng hoá h c thông th ng.✂✑✔✑✑✕✖✘✰✰✒✂✰✰✒★✂✚✂✥✰✔✓✑✓✗✩✦✓✓✑✗✤✢✘✥✢✫✸✔✦✔✮✑✓✗✪✑✹ơ✫✖✘✫✫✚✫✔✲✓✑✫✕✖✗✖ơ✫✙✑✫✗✪✸✘✑✹✫✔✖ơ✵✱✕✩✖✩✓✑✗✲✱✕✖ơ✕✮✑✗1 ✫✭2. (a) Dùng ô l✕✚ng t bi u di n c u hình :✖↑↓✪↑↓↑↓ ↑↓ ↑↓↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓✫↑ ↑↑ ↑↑↑✫✙✚(b) (1) là c u hình e c a nguyên t vì c u hình d bán bão hoà nên thu c kim lo i chuy nti p (theo HTTH các nguyên t ). Thu c kim lo i chuy n ti p thì ion không th là anion;n u là cation, s e = 24 thì Z có th là 25, 26, 27 ... Không có c u hình cation nào ng v icác s li u này. V y Z ch có th là 24.(Nguyên t Ga có c u hình [Ar] 3d104s24p1, ion Ga2+ có c u hình [Ar] 3d104s1 b n nênkhông th c n c vào l p ngoài cùng 4s1 suy ra nguyên t ).(c) Z = 24 → nguyên t Cr, Kim lo i (chuy n ti p). D ng n ch t có tính kh .Cr + 2HCl → CrCl2 + H2↑✓✣✪✥✰✥✙✚✚✓✥✰✫✚✩✗✰✒★✚✹✰✫✫✴✚✱✩✔✚✗✪✰✥✫✚✔✓✓ơ✪3. (a) Theo u bài, n ph i b ng 1 nên ta tính E1. Do ó công th c là E1 = −13,6 Z2 (ev) (2’)Th t theo tr s Z:Z = 6 → C5+ : (E1) C5+ = −13,6 x 62 = −489,6 eVZ = 7 → N6+ : (E1) N6+ = −13,6 x 72 = −666,4 eVZ = 8 → O7+ : (E1) O7+ = −13,6 x 82 = −870,4 eV(b) Quy lu t liên h E1v i Z : Z càng t ng E1 càng âm (càng th p). Qui lu t này ph n ánhtác d ng l c hút h t nhân t i ec xét: Z càng l n l c hút càng m nh → n ng l ngcàng th p → h càng b n, b n nh t là O7+.(c) Tr n ng l ng ó có liên h v i n ng l ng ion hoá, c th :C5+ : I6 = −(E1, C5+) = + 489, 6 eV.N6+ : I7 = −(E1, N6+) = + 666, 4 eV.O7+ : I8 = −(E1, O7+) = + 870,4 eV.✁✔✔ ✑✗✰✧✗✤✫★✒✩✱★✑✩✔✕✓✘✩✱✖✕✓✤✖✤✫✫✒✧✱✴✕✴✔✒✩✱✕✖✚✖✘✵✔✕✴4. Phân t th ng có 3 nguyên tc gi i thích v hình d ng : Nguyên t trung tâm có laihoá sp (là lai hoá th ng).BeH2, c u hình electron c a nguyên t : H 1s1; Be : 1s22s2. V y Be là nguyên t trungtâm có lai hoá sp:✖✪✓✪✑✪✵✫★✣✪↑↓ ↑↓→✪↑↓ ↑ ↑lai hoá sp✔✩2 obitan lai hoá sp cùng trên tr c Z, m i obitan ó xen ph v i 1 obitan 1s c a H t o raliên k t σ. V y BeH2 → H−Be−H (2 obitan p thu n khi t c a Be không tham gia liên k t).CO2, c u hình electron : C 1s22s22p2; O 1s22s22p4. V y C là nguyên t trung tâm lai hóa✓✘✳✣✥✣✥★✥ ✣✫★✪sp↑↓ ↑↓↑ ↑→↑↓ ↑ ↑lai hoá sp↑ ↑✥2 obitan lai hoá sp c a C xen ph v i 2 obitan pz c a 2 O t o ra 2 liên k t σ. 2 obitan pthu n khi t c a C xen ph v i obitan nguyên ch t t ng ng c a oxi t o ra 2 liên k t π(x↔x ; y ↔y) nên 2 liên k t π này trong 2 m t ph ng vuông góc v i nhau và u ch a 2liên k t σ. V y CO2 : O= C = OGhi chú: Yêu c u ph i trình bày rõ nh trên v các liên k t σ, π trong CO2 (chú ý: ph i nóirõ có s t ng ng obitan gi a C v i O : x↔x; y ↔y)✩✓✣✣✣✥✫✥✩ ✕✓✣✣ơ✥✗✣✵✢✯✩✔✴✗✥★✥✕ ✑✑✕✤ơ✴✩✗✛2 Câu II: (6 điểm).1. Bi t th oxi hoá-kh tiêu chu n :EoCu2+/Cu+ = +0,16V, EoCu+/Cu = +0,52V, Eo Fe3+/Fe2+ = +0,77V, EoFe2+/Fe = -0,44VHãy cho bi t hi n t ng gì x y ra trong các tr ng h p sau:(a) Cho b t s t vào dung d ch Fe2(SO4)3 0,5M.(b) Cho b t ng vào dung d ch CuSO4 1M.2. Dung d ch X g m Na2S 0,010M, KI 0,060M, Na2SO4 0,050M.(a) Tính pH c a dung d ch X.(b) Thêm d n Pb(NO3)2 vào dung d ch X cho n n ng0,090M thì thuck tt aAvà dung d ch B.iCho bi t thành ph n hoá h c c a k t t a A và dung d ch B.các ion trong dung d ch B (không k s thu phân c a các ion,iiTính n ngcoi th tích dung d ch không thay i khi thêm Pb(NO3)2).iiiNh n bi t các ch t có trong k t t a A b ng ph ng pháp hoá h c, vi t cácph ng trình ph n ng (n u có).(c) Axit hoá ch m dung d ch X n pH = 0. Thêm FeCl3 cho n n ng 0,10M.c so v i c c calomeniTính th c a c c platin nhúng trong dung d ch thubão hoà (Hg2Cl2/2Hg,2Cl ).iiBi u di n spin, vi t ph ng trình ph n ng x y ra t i các i n c c và ph nng t ng quát khi pin ho t ng.Cho : axit có H2S pK1 = 7,00, pK2 = 12,90; HSO4- có pK = 2,00; Tích s tan c a PbS =10-26 ; PbSO4 = 10-7,8 ; PbI2 = 10-7,6.Eo Fe3+/Fe2+ = 0,77 V ; Eo S/H2S = 0,14V ; Eo I2/2I- = 0,54V ; Ecal bão hoà = 0,244VL i gi i:1. a) Eo Fe3+/Fe2+ = +0,77 V>Eo Fe2+/Fe = -0,44 V nên:3+2+Tính oxi hoá: Fe m nh h n FeFe m nh h n Fe2+Tính kh :Do ó ph n ng t phát x y ra gi a 2 c p là: 2 Fe3+ + Fe → 3 Fe2+Nh v y Fe tan trong dung d ch Fe(SO4)3 t o thành mu i FeSO4, làm nh t màu vàng ( ho cnâu) c a ion Fe3+ và cu i cùng làm m t màu (ho c t o màu xanh nh t) dung d ch.b) Eo Cu+/Cu = + 0,52 V > Eo Cu2+/Cu+ = + 0,16 V nên:Tính oxi hoá: Cu+ m nh h n Cu2+Tính kh :Cu+ m nh h n CuDo ó ph n ng t phát x y ra gi a 2 c p là: Cu+ + Cu+ → Cu2+ + CuPh n ng ngh ch(Cu2+ ph n ng v i Cu t o thành ion Cu+) không x y ra. Do ó khi b b tng vào dung d ch CuSO4 không x y ra ph n ng và quan sát không th y hi n t ng gì.2. a) Tính pH c a dung d chNa2S → 2 Na+ + S20,010,01+KI → K + I0,060,06Na2SO4 → 2Na+ + SO420,050,05S2- + H2OHS- + OHKb(1) = 10-1,1(1)-122H SO4 + OH Kb(2) = 10(2)SO4 + H2OKb(1) >> Kb(2) nên cân b ng (1) quy t nh pH c a dung d ch:HS- + OHK = 10-1,1S2- + H2O[ ] (0,01 -x)xx✥✥ ✪✥✒✕✲✕✖✖✑✁✙✧✙✔✧✂✧✂✧✣✥✧ ✥✔✔✂✙✔✕✖✣✧✥✥✧ ✮✣✔✂✣✙✧✚✤✚✧✥✔✫✣✄✦✥✥✁★✕✮✣ơ✥✕ơ✑✗✥★✧✥✔✔✔✂✙✥✧✔✕✩✖✣✤✤✥✭✚✔✕✂✔✒✓ơơ✦✔✑✗✑✤✑✙✓✗✰✣✶✷✓ơ✓✪ơ✔✯✑✗✤✑✛✰✕★✧✯✓✰✔✸✓✫✯✧✓✓✣✓ơ✓✪ơ✔✯✑✗✤✑✛✧✩✔✸✙✓✑✗✑✗✑✫✔✂✧✒✕✖✑✑✗✧✣✁✥✔✧✧✣x2= 10 −1,1 → x 2 + 0,0794x − 10 −3,1 = 00,01 − x3 →xb)= 8,94. 10-3 → [OH-] = 8,94.10-3→ pH = 11,952+2-1Pb+ S→PbS ↓(Ks ) = 1026.0,090,010,08Pb2++ SO42→PbSO4 ↓(Ks-1) = 107,8.0,080,050,03Pb2++2 I→PbI2(Ks-1) = 107,6.0,030,06Thành ph n h n h p: ↓A : PbS , PbSO4 , PbI2K+ 0,06MNa+ 0,12MDung d ch B :Ngoài ra còn có các ion Pb2+ ; SO42- ; S2- do k t t a tan ra.tan c a ✖✳✧✥✣✙✂✣-7,8PbS : S = 10 -26 = 10 −13PbI 2 : 3 10 −7, 6 / 4 = 10 −2,7PbSO 4 : S = 10= 10 −3,9B i vìtan c a PbI2 là l n nh t nên cân b ng ch y u trong dung d ch là cân b ng tan c aPbI2.PbI2↓ = Pb2+ + 2IKs2+-47-3= 2 x 10 M và[I-] = 4.10-3M.Do ó [Pb ] = 10 −7,810= 5. 10−5,8 = 7,9.10−6M 0Ph n ng pha khí, có ∆n = -1 → n v Kp là atm-1(2)2. Do ph n ng thu nhi t nên có liên h✥✰✩✕✔✙✚✑✣✑✔✗✗✰✧✲ ✔✚✓✂✰✕✂✕✬ ✰  ✫✫✔✚✔✹✘✗✑ ✰✰✫✔✙✔✴✔✚✔✕✕✖✓✩✖✹✘✰✰✒✔✙✔✙✕✘✹✰✫✒ ✫✕✗✙ơ✤✑✴★✗✰✔✧✔✕✚✖✪✗✄✧✘✄✰✪✥✰✕✑✗✰✁✕✙✑✗✰✕✁✔ơ✔✙✔✴✔✦✒✔✙✔✧✓✑✙✹✒✔✗✙✘✥✫✩✙✖✓ơ✪✪✥✕ơ✑✗✑✥✒✔✧✓✑✓✗ơ✥✰✁✰✰✁✁✧✩✩✓✑✹✛✁✔✴✥✁✔✓✔✕✮✥✁★✔ ✚✧✕✖✥✱✕✖✕✖✑ơ✒✔✙✑✒✚✔✑✦✗✫✒✔✦✣✶✷ơ✔✑✧✗ơ✒✑✒✗6 Kp t i O2 < Kp t i 252 < Kp t i 502(3)-1V y : Kp t i 250 = 1 / 1,54 x Kp t i 252 = 116,6 / 1,54 = 75,71 (atm )Kp t i 252 = 1,54 x Kp t i 252 = 116,6 x 1,54 ≈ 179, 56 (atm-1)3. Xét s chuy n d i cân b ng hoá h c t i 25OC.Tr ng h p a và b: v nguyên t c c n xét t s :PNOBrQ =(4) (Khi thêm NO hay Br2)(PNO)2Sau ó so sánh tr s Kp v i Q k t lu n.Tuy nhiên,ây không có i u ki n xét (4); do ó xét theo nguyên lý L sat lie.a. N u t ng l ng NO, CBHH chuy n d i sang ph i.b. N u gi m l ng Br2, CBHH chuy n d i sang trái.c. Theo nguyên lý L sat lie, s gi m nhi tlàm cho CBHH chuy n d i sang trái, ch ngl i s gi m nhi t .d. Thêm N2 là khí tr .+ N u V = const: không nh h ng t i CBHH vì N2 không gây nh h ng nào liên h (theonh ngh a áp su t riêng ph n).+ N u P = const ta xét liên h .N u ch a có N2: P = pNO + pBr2 + pNOBr(a)N u có thêm N2: P = p’NO + p’Br2 + p’NOBr + Pn2 (b)Vì P = const nên p’i < piLúc ó ta xét Q theo (4) liên h / t ng quan v i Kp:1. N u Q = Kp: không nh h ng2. N u Q > Kp : CBHH chuy n d i sang trái, Q gi m t i tr s Kp.3. N u Q CSP2>CSP3ion l−ìng cùc(b) O2N--NH2 <(A)-CH2-NH2 <(B)-CH2-NH2 <(C)Nhãm p-O2N-C6H4- Nhãm -C6H4-CH2hót electron m¹nh do hót e yÕucã nhãm -NO2 (-I -C)lµm gi¶m nhiÒu mËt®é e trªn nhãm NH2-NH-CH3(D)Nhãm -CH2- Nhãm®Èy e, lµm t¨ngvµ -CH3 ®Èy e,mËt ®é e trªn- Amin bËc IInhãm NH2C©u II: (5,5 ®iÓm)1. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng theo s¬ ®å chuyÓn ho¸ sau (c¸c chÊt tõ A, ... G2 lµ c¸c hîpchÊt h÷u c¬, viÕt ë d¹ng c«ng thøc cÊu t¹o):C6H5-CH3(1 mol)Cl2 (1 mol)Mga.s.ete khanAB1) Etilen oxit2) H2O/H+CH2SO415OCDBr2 (1 mol)(1 mol)Fea.s.E1 + E2G1 + G22. (3,5 ®iÓm). ViÕt s¬ ®å ph¶n øng ®iÒu chÕ c¸c hîp chÊt sau ®©y, ghi râ c¸c ®iÒu kiÖn ph¶n øng(nÕu cã):1 a) Tõ etanol vµ c¸c ho¸ chÊt v« c¬ cÇn thiÕt, ®iÒu chÕ:(A) Propin (kh«ng qu¸ 8 giai ®o¹n).(B) 1,1-§icloetan (qua 4 giai ®o¹n).b) Tõ benzen vµ c¸c chÊt v« c¬, h÷u c¬ (chøa kh«ng qu¸ 3 nguyªn tö cacbon), ®iÒu chÕ:(C)(D)Lêi gi¶i:1. C¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng:C6H5-CH3 + Cl2 (1 mol)C6H5-CH2Cl +a.sC6H5-CH2Clete khanMgC6H5-CH2MgCl1) CH2_ CH2C6H5-CH2MgCl+ HClC6H5-CH2-CH2-CH2-OH2) H2O/H+H2SO4 , 15OCC6H5-CH2-CH2-CH2-OH+ H2 O+ HBrFe+ Br2Br+BrBra.s.++ Br22.− H2 Oa)∗ CH3CH2OHBrCH2=CH21) O32) ZnMgBr2CH3CHBrCH2Br∗CH3CH2OH− H2 Ob)CH3Cl∗OHCH2MgCl2) H2O[O]CuOCl2a.s1) CH2_ CH2OCH3CH=CH2CH3CH≡CH(A)1) NaNH2(hoÆcKOH, ancol)CH2BrCH2BrH2, NiCH3AlCl31) HBr2) Mg, ete2) H2OCH2=CH2OH∗CH3CH2CH2OH1) NaNH2 (hoÆcKOH, ancol)Br2HBr− H2O1) HCHOCH3CH2MgX+HBrHCHOHXCH3CH2XHBrCH2ClCH≡CH2 HClCH3CHCl2(B)CH2OHCH2OHO(C)H+Mg, eteCH2CH2CH2OHCH2CH2CH2MgBr 1) CH3COCH32) H3O+CH3CH2CH2CH2-C-CH3OHH2SO42 C©u III: (2,5 ®iÓm)Hîp chÊt h÷u c¬ A cã c«ng thøc ph©n tö C7H9N. Cho A ph¶n øng víiC2H5Br (d−), sau ®ã víi NaOH thu ®−îc hîp chÊt B cã c«ng thøc ph©n tö C11H17N. NÕucòng cho A ph¶n øng víi C2H5Br nh−ng cã xóc t¸c AlCl3 (khan) th× t¹o ra hîp chÊt C cã cïngc«ng thøc ph©n tö víi B (C11H17N). Cho A ph¶n øng víi H2SO4 (®Æc) ë 180oC t¹o hîp chÊt D cãc«ng thøc ph©n tö C7H9O6S2N, sau khi chÕ ho¸ D víi NaOH ë 300oC råi víi HCl sÏ cho s¶nphÈm E (E cã ph¶n øng mµu víi FeCl3). MÆt kh¸c, nÕu cho A ph¶n øng víi NaNO2 trong HCl ë5oC, råi cho ph¶n øng víi β-naphtol trong dung dÞch NaOH th× thu ®−îc s¶n phÈm cã mµu G.X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña A, B, C, D, E, G vµ viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng (nÕucã) ®Ó minh ho¹.Lêi gi¶i:Hîp chÊt h÷u c¬ A cã c«ng thøc ph©n tö C7H9N, sè nguyªn tö C lín h¬n 6 vµ gÇn b»ngsè nguyªn tö H. VËy A cã vßng benzen.A ph¶n øng víi NaNO2 trong HCl ë 5oC, råi cho ph¶n øng víi β-naphtol trong dung dÞchNaOH th× thu ®−îc s¶n phÈm cã mµu G, chøng tá A cã nhãm chøc amin bËc I vµ A cßn cãnhãm metyl.A ph¶n øng víi H2SO4 (®Æc) ë 180oC t¹o hîp chÊt D cã c«ng thøc ph©n tö C7H9O6S2N,®©y lµ ph¶n øng sunfo ho¸ nh©n th¬m, cã 2 nhãm -SO3H nªn nhãm metyl sÏ ë vÞ trÝ para vµortho so víi nhãm amin.Sau khi chÕ ho¸ D víi NaOH ë 300oC råi trung hoµ b»ng HCl sÏ cho s¶n phÈm cã nhãmchøc phenol E (E cã ph¶n øng mµu víi FeCl3).A ph¶n øng víi C2H5Br nh−ng cã xóc t¸c AlCl3 (khan) t¹o ra hîp chÊt C cã cïng c«ngthøc ph©n tö víi B (C11H17N), lµ s¶n phÈm thÕ vµo nh©n benzen, v× ë vÞ trÝ para so víi nhãm NH2 ® cã nhãm -CH3 nªn nhãm -C2H5 sÏ thÕ vµo vÞ trÝ ortho.C¸c amin bËc I rÊt dÔ tham gia ph¶n øng thÕ ë nguyªn tö nit¬ b»ng c¸c dÉn xuÊt halogen ®Ó t¹ora c¸c amin bËc II hoÆc bËc III (sau khi ® xö lÝ b»ng kiÒm). A ph¶n øng víi C2H5Br (d−) nªns¶n phÈm B cã c«ng thøc ph©n tö C11H17N sÏ lµ N,N-®ietylanilin.C«ng thøc cÊu t¹o cña A, B, C, D, E, G vµ c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng:H3 C1) C2H5Br(d−)2) NaOHH5 C 2NH2CH3(A)N(C2H5)2 (B)NH2C 2 H5(C)C2H5BrAlCl3 khanH2SO4 ®Æc180OCCH3NH2HO3SSO3H 1) NaOH, 300OC2) H+CH3 (D)NaNO2 + HCl, 5OCβ-naphtol/NaOHHONH2OHH3CCH3 (E)ONaN=N(G)C©u IV: (5,5 ®iÓm)Thuû ph©n mét protein (protit) thu ®−îc mét sè aminoaxit cã c«ng thøc vµpKa nh− sau:Ala CH3CH(NH2)COOH (2,34; 9,69);ProCOOH (1,99; 10,60);Ser HOCH2CH(NH2)COOH (2,21; 9,15);N3 Asp HOOCCH2CH(NH2)COOH (1,88; 3,65;9,60);HOrn H2N[CH2]3CH(NH2)COOH (2,10; 8,90; 10,50);Arg H2NC(=NH)NH[CH2]3CH(NH2)COOH (2,17; 9,04; 12,48);1. ViÕt tªn IUPAC vµ c«ng thøc Fis¬ ë pHI cña Arg, Asp, Orn. Trªn mçi c«ng thøc ®ã h y ghi(trong ngoÆc) gi¸ trÞ pKa bªn c¹nh nhãm chøc thÝch hîp. BiÕt nhãm -NHC(=NH)NH2 cã tªn lµguani®ino.2. Ala vµ Asp cã trong thµnh phÇn cÊu t¹o cña aspactam (mét chÊt cã ®é ngät cao h¬nsaccaroz¬ tíi 160 lÇn). Thuû ph©n hoµn toµn aspactam thu ®−îc Ala, Asp vµ CH3OH. Choaspactam t¸c dông víi 2,4-®initroflobenzen råi thuû ph©n th× ®−îc dÉn xuÊt 2,4-®initrophenylcña Asp vµ mét s¶n phÈm cã c«ng thøc C4H9NO2. ViÕt c«ng thøc Fis¬ vµ tªn ®Çy ®ñ cñaaspactam, biÕt r»ng nhãm α-COOH cña Asp kh«ng cßn tù do.3. Arg, Pro vµ Ser cã trong thµnh phÇn cÊu t¹o cña nonapeptit bra®ikinin. Thuû ph©n bra®ikininsinh ra Pro-Pro-Gly ; Ser-Pro-Phe ; Gly-Phe-Ser ; Pro-Phe-Arg ; Arg-Pro-Pro ; Pro-Gly-Phe ;Phe-Ser-Pro.a) Dïng kÝ hiÖu 3 ch÷ c¸i (Arg, Pro, Gly,...), cho biÕt tr×nh tù c¸c aminoaxit trong ph©n töbra®ikinin.b) ViÕt c«ng thøc Fis¬ vµ cho biÕt nonapeptit nµy cã gi¸ trÞ pHI trong kho¶ng nµo? (≈ 6; > 6).Lêi gi¶i:1. Aminoaxit sinh ra tõ protein ®Òu cã cÊu h×nh LCOO− (2,17)COO− (1,88)COO− (2,10)H2 NHH3 NHH2 NH(9,04)(9,60)[CH2]3-NH C NH2NH2L L(8,90)CH2COOH(3,65)[CH2]3-NH3(10,50)(12,48)Axit (S)-2-amino-5guani®inopentanoicAxit (S)-2-aminobutan®ioicAxit (S)-2,5-®iaminopentanoicCOOCH32. Aspactam: H2N-CH−C− NH − CH-COOCH3O=C NHHCH2COOH CH3H2 NHCH3CH2COOHMetyl N-(L-α-aspactyl) L-alaninat3. Bra®ikininArg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-ArgpHI >> 6 v× ph©n tö chøa 2 nhãm guani®ino, ngoµi ra cßn cã 3 vßng piroliddinCOOHCO-NH−HCO-NH−H [CH2]3NHC(=NH)NH2CO-N −H CH2C6H5CO-NH−HCO-NH-CH2-CO-NH−H CH2OHCO−N −HCH2C6H5CO-N −HNH2−H[CH2]3NHC(=NH)NH24 C©u V: (2,5 ®iÓm)1. Oxi ho¸ 150 mg amiloz¬ bëi NaIO4 thu ®−îc 0,0045 mmol axit fomic.(a) TÝnh sè l−îng trung b×nh c¸c gèc glucoz¬ trong ph©n tö amiloz¬; biÕt r»ngkhi oxi ho¸ 1 mol amiloz¬ b»ng NaIO4, sè gèc glucoz¬ ®Çu m¹ch t¹o ra 1mol axit fomic, sè gèc glucoz¬ cuèi m¹ch t¹o ra 2 mol axit fomic.(b) ViÕt s¬ ®å c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.2. ViÕt s¬ ®å c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng chuyÓn D-glucoz¬ thµnh L-guloz¬ cãc«ng thøc bªn.CHOOHHOHHCH 2 OHL-galuz¬HHOHHO1. (a) Sè l−îng trung b×nh c¸c gèc glucoz¬ trong ph©n tö amiloz¬ :4(C6H10O5)n HIO→ 3HCOOH13⇒ n amiloz¬ = n HCOOH =0,0045= 0,0015(mmol)3150= 100000(® vC )0,0015100000⇒ n=≈ 617162⇒ M amiloz¬ =(b) Ph−¬ng tr×nh ph¶n øng:CH2OHOOHOHCH2OHOOHOOHOHOn-2CH2OHOOHOHOH+ (n+4) HIO4- 3 HCOOHHCHO(n+4) NaIO3OHCCH2OHOOHCCH2OHOOCH HCOOCHOOn-2CHO2. S¬ ®å chuyÓn hãa :HHOHHCHOOHH+ HNO3OHOHCH2OH- H2OOHHOHHCH2OHHOHHHOHHOHCOCOOHOHHOHOHCOOH- H2O+ Na(Hg)pH = 7HHOHHHHOHHCOCH2OHOHHOHOH+ Na(Hg) HOHHOHOHHOHCOOHCOOHCH2OHOHHOHOHCHO5 ✄Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹othanh ho¸Kú thi häc sinh giái C P tØnhN m h c: 2013-2014Môn thi: HÓA H CL p 12 -THPTNgày thi: 20/03/2014Th i gian: 180 phút (không k th i gian giaothi này có 10 câu, g m 02 trang☎✆✝ ✁CHÍNH TH C✞✂✤S báo danh✠✡☛☞)✟…………………….✌✍✎✑✏Câu 1: (2,0 i m)1. Hòa tan m t m u Fe3O4 b ng dung d ch H2SO4 loãng, d , sau ó thêm vào l ng d dungd ch NaNO3. Nêu hi n t ng và vi t ph ng trình hóa h c.2. Tr n x (mol) tinh th CaCl2.6H2O vào V1 lít dung d ch CaCl2 n ngC1 (mol/l) và kh il ng riêng D1 (g/l) thuc V2 lít dung d ch CaCl2 n ng C2 (mol/l) và kh i l ng riêng D2 (g/l).V .C .D − V .C .DHãy ch ng minh: x = 1 1 2 1 2 1219C2 − D2Câu 2: (2,0 i m)1. Có ý ki n cho r ng: “Ph ng pháp chungi u ch MCO3 (M thu c nhóm IIA trong b ng2+tu n hoàn) là cho dung d ch ch a M tác d ng v i dung d ch mu i cacbonat c a kim lo i ki m”. Hãynh n xét (phân tích úng - sai, cho thí d c th ) ý ki n trên.2. Dung ch E ch a c ion: Ca2+, Na+, HCO3Cl-, trongs mol a ion Cl- g p ôi sc 4 gam k t a.mol c a ion Na+. Cho m t n a dung ch E p n ng v i dung ch NaOH d , thuCho m t n a dung ch E n in ng v i dung ch Ca(OH)2 d , thuc 5 gam k t a. M tc, n u un sôi n n dung ch Ethuc m gam ch t r n khan. Tính giá tr c a m.Câu 3: (2,0 i m)1. Hoàn thành các ph ng trình ph n ng sau:t0NaCl (tinh th ) + H2SO4( c) → (A) + (B)✔✗✘✒✓✕✖✖✖✚✙✘✕ơ✜✖✖✢✣✤✗✒✕✒✣✤✗✗✘✘✖✘✖✕✒✖✥✑✏✚✔✢✦✗✚✗✧ơ✖✒★✤✦✪✬✕✥✩✕✢✭✫✚✗✩✩✤✮✲✯✕✗✰✴✤✳✗✱✯✥✫✚✮✶✧✪✮✗✘✫✒✵✕✥✕✖✖✷✫✚✮✹✯✒✵✶✬✧✪✮✗✘✥✕✖✚✗✴✗✮✰✯✻✺✕✚✼✶✸✶✽✖✷✫✾✗✬✘✕✷✖✕✫✑✏✧ơ✖✥✑✏✿t(A) + MnO2 → (C) + (D) + (E)(C) + NaBr → (F) + (G)(F) + NaI → (H) + (I)(G) +AgNO3 → (J) + (K)as(J) → (L) + (C)(A) + NaOH → (G) + (E)0100 C→ (G) + (M) + (E)(C) + NaOH 2. T nguyên li u chính g m: qu ng apatit Ca5F(PO4)3, pirit s t FeS2, không khí và n c. Hãyvi t các ph ng trình hóa h c i u ch phân lân Supephotphat kép.Câu 4: (2,0 i m)1. Ch dùng quì tím, hãy phân bi t các dung d ch b m t nhãn ng riêng bi t: NaHSO4,Na2CO3, Na2SO3, BaCl2, Na2S.2. H n h p X g m Na, Al, Mg. Ti n hành 3 thí nghi m sau:c V lít khí.Thí nghi m 1: hoà tan (m) gam X vào n c d thuThí nghi m 2: hoà tan (m) gam X vào dung d ch NaOH d thuc 7V/4 lít khí.Thí nghi m 3: hoà tan (m) gam X vào dung d ch HCl d thuc 9V/4 lít khí.Bi t các th tích khí uc oktc và coi nh Mg không tác d ng v i n c và ki m.Tính % kh i l ng c a m i kim lo i trong X.Câu 5: (2,0 i m)1. nh ng vùng g n các v a qu ng pirit s t, t th ng b chua và ch a nhi u s t, ch y u làdo quá trình oxi hóa ch m b i oxi không khí khi có n c ( ây các nguyên t b oxi hóa n tr ngthái oxi hóa cao nh t).kh c ph c, ng i ta th ng bón vôi tôi vào t. Hãy vi t các ph ng trìnhhóa h c minh h a.2. Hoà tan 48,8 gam h n h p g m Cu và m t oxít s t trong l ng d dung d ch HNO3 thucc 147,8 gam mu i khan c a Fe vàdung d ch A và 6,72 lít khí NO ( ktc). Cô c n dung d ch A thuCu. Xác nh công th c c a oxít s t.Trang 10✣✾✙✻✪❀✖✚✦✚✗ơ✜✖✑✏✴✙✗❁✕✣❃❂✙✕✚✙✘✙✪✗❂ơ✖✖✙✗✘✕✖✙✖✗✘✕✚✢✖✖✦✦✗✗✗❄✗✪✪✘✖✖✤✩✖❃✘✬✖✫✑✏❅★✾✴✻❆✦✗✾✚❇❁✖✕✥✫✤✭❄✪❄✚✗✗✬✖✴✢✕✾✴❇❇✚✗ơ❈✩✖✖✖✢✗✜✜✣❃✾✗✘✘✒✘✖✖✕✖✤✗✗✬✕✘✕✾✗✕✥✫✖✫ ✑✏Câu 6: (2,0 i m)1. Ch t A có công th c phân t C5H12O. Khi oxi hoá A trong ng ng CuO nung nóng choch nh pxeton, khi tách n c cho anken B. Oxi hoá B b ng KMnO4 (trong H2SO4 loãng) thuxeton và axit. Xác nh công th c c u t o c a A, B.2. T m c a s cá nhà táng ng i ta tách rac m t ch t X có công th c C32H64O2. Khi unX v i dung d ch NaOH s thuc mu i c a axit panmitic và ancol no. Kh X b ng LiAlH4 (t0)cm t ancol duy nh t. Ancol nàyc dùngi u ch ch t gi t r a t ng h p d ng R-OSO3Na. Xácnh công th c c u t o c a X và vi t ph ng trình hóa h c x y ra.Câu 7: (2,0 i m)1. Trong phòng thí nghi m ng i ta i u ch C2H4 b ng cách un nóng h n h p ancol etylicv i H2SO4 c, n u cho khí thoát ra i qua dung d ch KMnO4 ta không th y xu t hi n k t t a MnO2nh khi cho C2H4 i qua dung d ch KMnO4. T p ch t gì ã gây ra hi n t ng ó? Mu n lo i b t pc C2H4 có th dùng dung d ch nào trong s các dung d ch cho d i ây: KMnO4, KOH,ch t thuBr2, BaCl2? T i sao? Vi t các ph n ng hóa h c gi i thích.2.xà phòng hóa 10 kg ch t béo có ch s axit b ng 7, ng i ta un ch t béo v i dung d chch a 1,42 kg NaOH. Sau khi ph n ng hoàn toàn, mu n trung hòa NaOH d c n 500 ml dung d chHCl 1M. Tính kh i l ng glixerol và kh i l ng mu i natri c a axit béo thuc.Câu 8: (2,0 i m)Cho X là m t mu i nhôm khan, Y là m t mu i vô c khan. Hòa tan a gam h n h p cùng smol hai mu i X và Y vào n cc dung d ch A. Thêm t t dung d ch Ba(OH)2 vào dung d ch Acho t i dc dung d ch B, khí C và k t t a D. Axit hóa dung d ch B b ng HNO3 r i thêm AgNO3vào th y xu t hi n k t t a màu tr ng b en d n khingoài ánh sáng. Khi thêm Ba(OH)2 vào A,l ng k t t a D t giá tr l n nh t (k t t a E), sau ó t giá tr nh nh t (k t t a F). Nung các k t t aE, F t i kh i l ng không i thuc 6,248 gam và 5,126 gam các ch t r n t ng ng. F không tantrong axit m nh.1. H i X, Y là các mu i gì?2. Tính a và th tích khí Cktc ng v i giá tr D l n nh t.Câu 9: (2,0 i m):1. T d n xu t halogen có th i u chc axit cacboxylic theo ssau:+ CO2 ( ete.khan )+ Mg ( ete.khan )+ HXRX   → RMgX   → R-COOMgX → R-COOHtrên t metan hãy vi t ph ng trình ph n ng i u ch axit metylmalonic.D a theo s2. H p ch t A ch a các nguyên t C, H, O có c u t o m ch không phân nhánh. Cho 0,52 gamch t A tác d ng h t v i dung d ch AgNO3 trong amoniac, thuc 1,08 gam Ag. X lí dung d ch thuc sau ph n ng b ng axit, thuc ch t h u c B (ch a C, H, O). S nhóm cacboxyl trong m tphân t B nhi u h n trong m t phân t A là m t nhóm. M t khác, c 3,12 gam ch t A ph n ng h tv i Na t o ra 672 ml khí H2 ( ktc). Xác nh công th c c u t o c a A.Câu 10: (2,0 i m)1. M t lo i mu i n có l n t p ch t: CaCl2, MgCl2, Na2SO4, MgSO4, CaSO4, NaBr, AlCl3. Hãyc mu i n tinh khi t.trình bày cách lo i b các t p ch t thu2. Dùng hình v , mô t thí nghi mc ti n hành trong phòng thí nghi mxác nh s cóm t c a các nguyên t C và H có trong glucoz .✴✤✗✥❂✵✔❃✪✗✘✖✘✖✴✗✬✕✥✫✴❇✗✗✜❀✘✫ ✖✖✒✥✤✪✔✗✁✗✘✘✕✖✫✵✴✢✗✦✗✚✴✒✻✘✖✴✗✖✂✗✘✬✵✚✧✬✕ơ✥✫✜✖✑✏✦✙❇✚✔❃✗✗✘✖✚✪✗✴✻✴✚✗✙✕✴✫✤✗✗✙✗✬✖✬✕✴✢✬✖✢✗✄✘✤✗✪✗✘✖✕✕✚✖✢✧✗✬✧✜✥✢✴✤✔✴❇❈❁✗✪✖✕✤★✧✥✥✖✤✤✕✤✗✘✘✘✖✖✫✖✑✏✤✤✤❃ơ✒✘✒✤✪✗✘✖✖✕❀❀✕✕✚✪✔✣✗✘✖✖✴✕✴✫✚✕✾★✙✢✗✫✗✕✚✴✗✚✴✪✘✗✗✚✚✄✬✖✬✫✕✫✤✕✫✴✂✪✗✫✾✗✘✘ơ✖✖✖✥✬✤✄✢✴❄✗✪✪✥✕✑✏✴☎✢✦✚✣✗✗✗✘❀✣❂ơ✖✚✦✗✧ơ✚✗ơ❀✖✴✥✤✴✘✬✬✥✴✚✪✗✘✩✕✖✔✗✵✴✧✕✤✗✘✘✖✥ơ✖❆✥✒✦✴✚✻✧ơ✵✒✵✒✥✥✴✪❄✗✗✬✬✕✥✫✑✏✤✴☎✆✬✬✒✴✢✤✗✄✬✚✗✆✬✘✖✚✧✁✙✢✗✙✗✗❂✘✖✕✤✻ơ✫-------------H T-------------c s d ng b ng tu n hoàn các nguyên t hóa h cChú ý: Thí sinh khôngCho: Ca = 40; Na = 23; H =1; O = 16; C = 12; Cl = 35,5; Al = 27; Mg = 24; Cu = 64; N = 14; Fe =56; K = 39; Ba = 137; Ag = 108; S = 32✝✍✞✟✠✎✡☛☞✌Trang 2 Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o HNG D N CH M Kú thi häc sinh giái C P tØnh ✁✂thanh ho¸✄✄N m h c: 2013-2014Môn thi: HÓA H CL p 12 -THPTNgày thi: 20/03/2014Th i gian: 180 phút (không k th i gian giao )áp án này có 10 câu, g m 02 trang☎✆✝ ✁CHÍNH TH C✞✂✠✡☛☞✟✌✎✝Câu1☎N i dung* M u oxit tan h t, dung d ch có màu vàng nâu. Thêm NaNO3, có khí không màu bayra, hóa nâu trong không khí.* Gi i thích:Fe3O4 + 8H+ → Fe2+ + 2Fe3+ + 4H2O2+→ 3Fe+3 + NO ↑ + 2H2O3Fe + NO3 + 4H+ NO + 1/2O2 → NO2Ý1i m✆✚✓✕✗0,5✧2Ta có: 219x + V1.D1 = V2.D2 và x + V1.C1 = V2.C2⇒ 219x.C2 + V1.C2.D1 = V2.D2.C2 và x.D2 + V1.C1.D2 = V2.C2.D2⇒ 219x.C2 + V1.C2.D1 = x.D2 + V1.C1.D2V .C .D − V .C .D⇒ x= 1 1 2 1 2 1219C2 − D2✦2✗0,51✗✗✪✙✚✗1✤✗- Ph ng pháp ã nêu ch úng v i vi c i u ch mu i cacbonat c a các kim lo i Ca,0,5Ba, Sr; không úng cho vi c i u ch các mu i cacbonat c a Mg, Be.2+- Thí d : có MgCO3 thay vì cho Mg tác d ng v i dung d ch Na2CO3 ng i ta ph idùng ph n ng:MgCl2 + 2NaHCO3 → MgCO3 + 2NaCl + H2O + CO2S d nh v y vì tránh x y ra ph n ng:CO32- + H2OHCO3- + OH0,5Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2Do T(Mg(OH)2> TMgCO3ơ✬✖❁✫✦✗✙✚✤✗✗✫✢✗✪✩❇✩✕✧✖✧✥✞❄✭✧✧✖✥✗✦2✪✻✗Khi cho ½ dung d ch E tác d ng v i NaOH d ho c Ca(OH)2 d thì u có ph ngtrình ion sau :HCO3- + OHCO32- +H2O (1)Ca2++ CO32- CaCO3(2)Vì kh i l ng k t t a thuc khi cho ½ dung d ch E tác d ng v i Ca(OH)2 l n h nkhi cho ½ dung d ch E tác d ng v i NaOH nên thí nghi m v i NaOH thì CO32- dcòn Ca2+ h t, thí nghi m v i Ca(OH)2 thì CO32- h t còn Ca2+ d .- Theo ph ng trình (1), (2) thì trong ½ dung d ch E có:ơ✕✩✖✖✖✟✟✠✤✚✗✪✘✪✘✖✫ơ✖✕✪✕✩❄✙✪✩✖✚✚❄✙✗0,5✪✖ơ✖✕n↓ = nCa 2+ = 0, 04 mol; n↓ = nCO 2− = nHCO − = 0, 05 mol33✣2+- Nh v y, trong dung d ch E g m: Ca :0,08mol; HCO3-:0,1mol; Na+:x mol; Cl-:2x molTheo b o toàn i n tích: 0,08.2 + x = 0,1 + 2x x = 0,06 molx y ra ph n ng :- Khi un sôi n n dung ch E2+CaCO3 + CO2 + H2OCa+ 2HCO3Ban u0,080,10,10,050,050,05Ph n ng 0,05Sau p0,0300,050,050,05✭✖✕✧✗✙✟✚✗✗✮✯✶✽✧✧✬✕✷✥✟✠★✗✧✥✥✟mr n = mCa 2+ du + mNa + + mCl − + mCaCO3✡✗0,5Trang 3 = 0,03.40 + 0,06.23 + 0,12.35,5 + 0,05.100 = 11,84 gam.3✑1t02 NaCl (tinh th ) + H2SO4 ( c) → 2HCl + Na2SO4 ( ho c NaHSO4)t04HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + 2H2OCl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaClBr2 + 2NaI → I2 + 2NaBrNaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3as2AgCl → 2Ag + Cl2HCl + NaOH → NaCl + H2O1000 C3Cl2 + 6NaOH → 5NaCl + NaClO3 + 3H2O- i u ch H2SO4:t02FeS2 +11/2 O2 → Fe2O3 + 4SO2xt ,t 0→ 2SO32SO2 + O2 ←2SO3 + H2O → H2SO4- i u ch supephotphat kép: Apatit: 3Ca3(PO4)2.CaF2 hay Ca5F(PO4)3Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4 c → 5CaSO4 +3H3PO4 + HF7H3PO4 + Ca5F(PO4)3 → 5Ca(H2PO4)2 + HFho c 10H2SO4 + 3Ca3(PO4)2.CaF2 → 10CaSO4 + 2HF + 6H3PO414H3PO4 + 3Ca3(PO4)2.CaF2 → 10Ca(H2PO4)2 + 2HF- Dùng qu tím nh n ra:+ Dung d ch NaHSO4 làm qu tím hóa+ Dung d ch BaCl2 không làm i màu qu tím+ 3 dung d ch còn l i làm qu hóa xanh- Dùng NaHSO4 nh n ra m i dung d ch còn l i v i hi n t ng:Na2S + 2NaHSO4 → 2Na2SO4 + H2S ↑ ; b t khí mùi tr ng th iNa2SO3 + 2NaHSO4 → 2Na2SO4 + SO2 ↑ + H2O; b t khí mùi h cNa2CO3 + 2NaHSO4 → 2Na2SO4 + CO2 ↑ + H2O; b t khí không mùi- Nh n xét: vì th tích khí thoát ra thí nghi m (2) nhi u h n thí nghi m (1) ch ng tthí nghi m (1) nhôm ph i ang còn d . G i x, y, z l n l t là s mol Na; Al; Mg- Các ph n ng x y ra c 3 thí nghi m:*Thí nghi m (1) và (2):2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 ↑(1*)xx0,5xAl + NaOH + 3H2O → Na[Al(OH)4] + 3/2H2 ↑(2*)yx1,5y ho c 1,5x*Thí nghi m (3):(3*)2Na + 2HCl → 2NaCl + H2 ↑x0,5x(4*)2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 ↑y1,5yMg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑(5*)zz- Ta có h ph ng trình:✏2✦✚✦✚✿✻✗0,5✗0,5❈✗0,5❈✗✻✻4✗0,5✭1 ✗✕✄ ✂✗✕ ✬✕ ❃✭✪✙✬✘✕✖✤✜✥✾✜✜✢2✗0,5✦✭❄✙❄✙✄ơ✥★❄✙✧✗✜✘✖✧✧❄✤✧✖✙✥✙✻✙✗0,5✙ơ✖✗0,5Trang 4 v 0 , 5 x + 1, 5 x = 2 2 , 4 (* )7v1.(* * ) 0 , 5 x + 1, 5 y =422,49v1.(* * * ) 0 , 5 x + 1, 5 y + z =4 22,4(**):(*) =>y=2x;(***):(**) => y=2zNa:Al:Mg = 1:2:1V y % kh i l ng c a m i kim lo i trong X là:23.1%mNa =.100% = 22,77 (%)23.1 + 27.2 + 24.124.1.100% = 23,76 (%)%mMg =23.1 + 27.2 + 24.1%mAl = 53,47%- Ph n ng oxi hóa ch m FeS24FeS2 + 15O2 + 2H2O 2H2SO4 + 2Fe2(SO4)3- Bón thêm vôi kh chua :H2SO4 + Ca(OH)2CaSO4 + 2H2OFe2(SO4)3 + 3Ca(OH)22Fe(OH)3 + 3CaSO4- S mol c a Cu: a (mol ); FeXOY: b (mol)- Các ph ng trình hóa h c:3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO ↑ + 4 H2Oaa2/3a3FeXOY + (12x –2y)HNO3 → 3xFe(NO3)3 + (3x-2y)NO ↑ + (6x-y)H2Obbx(3x-2y)b/3- Ta có các ph ng trình:(1) 64a + (56x + 16y)b = 48,8(2) 2a + (3x - 2y)b = 0,3.3 = 0,9(3) 188a + 242 bx = 147,8⇒ bx= 0,3; by=0,4 ⇒ x/y = 3: 4 ⇒ FexOy là Fe3O4- Oxi hoá A trong ng ng CuO nung nóng cho xeton, khi tách n c cho anken B=> Ch t A ph i là ancol no n ch c (không ph i b c m t).- Oxi hoá B b ng KMnO4 (trong H2SO4 loãng) thuc h n h p xeton và axit=> công th c c u t o c a B: CH3-C(CH3)=CH-CH3; A: (CH3)CHCHOHCH3.- Ph ng trình hóa h c:CuO, t 0CH3-CH(CH3)-CH(OH)-CH3 → CH3-CH(CH3)-CO-CH3H SO ;170 CCH3-CH(CH3)-CH(OH)-CH3 → CH3-CH(CH3)=CH-CH3[O]CH3-C(CH3)=CH-CH3 → CH3 -CO-CH3 + CH3-COOHc mu i c a axit- X có công th c: C32H64O2, un X v i dung d ch NaOH s thupanmitic (CH3-[CH2]14-COONa ) và ancol no⇒ Công th c X: CH3-[CH2]14-COOC16H33M t khác kh X b ng LiAlH4 (t0)c m t ancol duy nh t⇒ C u t o X: CH3-[CH2]14-COO-[CH2]15-CH3- Ph ng trình hóa h c:CH3-[CH2]14-COO-[CH2]15-CH3+NaOH → CH3-[CH2]14-COONa+CH3-[CH2]15-OHLiAlH 4CH3-[CH2]14-COO-[CH2]15-CH3 → 2CH3-[CH2]15-OHCH3-[CH2]15-OH + H2SO4 c → CH3-[CH2]15-OSO3Na + H2OCH3-[CH2]15-OSO3H + NaOH → CH3-[CH2]15-OSO3Na + H2O✤✗0,5❃✭✘✬✖51✫✧✭✥✟✗0,5✢✗✵✟✟✗0,5✤2✫ơ✜✖✗0,5ơ✖✗0,5✤61✗❂✪✖✴✧✗✧✭ơ✥✒✔❃✗✘✘✖✴✬✥✫ơ✗0,5✜✖024✗0,5✤2✗✪✁✗✘✥✕✖✫✥✔✴✻✗✘✵✖✴✬ơ✒✗0,5✜✖✗✻✗0,5Trang 5 ✦71✚✔✧- i u ch C2H4 t ancol C2H5OH b ng ph n ng:1700 C,H 2SO 4 dacC2 H5 OH →C 2 H 4 +H 2 Oth ng có ph n ng ph H2SO4 c oxi hóa ancol thành CO2, SO2:t0C2H5OH + 6H2SO4 → 2CO2 + 6SO2 + 9H2Okhi cho qua dung d ch KMnO4 làm dung d ch m t màu theo ph n ng:2KMnO4 + 5SO2 + 2H2O K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4lo i SO2 ta dùng KOH, vì KOH tác d ng v i SO2 còn C2H4 không ph n ng.SO2 + 2KOH K2SO3 + H2O+ i v i dung d ch KMnO4 thì c 2 u ph n ng (SO2 và C2H4).3C2H4 + 2KMnO4 + 3H2O 3C2H4(OH)2 + 2KOH + 2MnO22KMnO4 + 5SO2 + 2H2O K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4+ i v i dung d ch brom thì c 2 u ph n ng:C2H4 + Br2C2H4Br2SO2 + Br2 + 2H2O 2HBr + H2SO4+ i v i dung d ch BaCl2 c 2 u không ph n ng.- Trong ch t béo th ng có: C3H5(OOCR)3; C3H5(OH)3; RCOOH (t do)RCOONa + H2O(1)RCOOH + NaOH1,251,251,251,25C3H5(OOCR)3 + 3NaOHC3H5(OH)3 + 3RCOONa(2)33,7511,2533,75HCl+ NaOHNaCl + H2O(3)0,50,5Ch t béo + KOH Mu i + H2O1g7 mg10 kg 70 g=> nRCOOH = nKOH=70/56=1,25 mol = nNaOH(1); nNaOH t ng = 1420/40=35,5 mol;nNaOH d = nHCl = 0,5 molV y: +) mglixerol = 11,25.92.10-3 =1,035 kg+) mlipit + mNaOH = mmu i + mH2O + mglixerol10 + (33,75+1,25).40.10-3 = mmu i + 1,25.18.10-3 + 1,035=> mmu i = 10,3425 kg❈❀❇✥✧✗✖✥✻✩✴✧✕✕✥✟✢✪✧✗0,5✬❈✩✥✟✤✦✪✧❈✗✧✕✥✟✟✤✦✪✧❈✗✧✕✥✟✟✤✦✪✧❈✗✧✕✥✴2❇✗0,5❂✖✟✟✟✴✤✟✂✖✭✗0,5   ✗0,5Trang 6 ✚81✾✗✗Cho AgNO3 vào dung d ch B ã axit hóa t o ra k t t a tr ng b hóa en ngoài ánhsáng: ó là AgCl, v y ph i có m t trong 2 mu i là mu i clorua- Khi cho Ba(OH)2 mà có khí bay ra ch ng t ó là NH3. V y mu i Y ph i là mu iamoni (mu i trung hòa ho c mu i axit).- M t khác khi thêm Ba(OH)2 t i d mà v n còn k t t a ch ng t m t trong 2 mu iph i là mu i sunfatCác ph n ng d ng ion:Ag+ + Cl- → AgCl ↓+→ NH3 + H2ONH4 + OH 3+Al + 3OH → Al(OH)3Al(OH)3 + OH → Al(OH)4t0→ Al2O3 + 3H2O2Al(OH)3 2+2Ba + SO4 → BaSO4 (không i khi nung)S chênh l ch nhau vì kh i l ng khi nung E, F là do Al2O3 t o thành t Al(OH)3.6, 248 − 5,126⇒ nAl2O3 == 0,011 mol1025,126nBaSO4 = nSO42- == 0,022 mol233Ta th y nSO42- = nAl3+ nên không th có mu i Al2(SO4)3. Do ó mu i nhôm ph i làmu i clorua AlCl3 v i s mol = 0,011.2 = 0,022 mol và mu i Y ph i là (NH4)2SO4ho c NH4HSO4 v i s mol là 0,022 mol• Tr ng h p mu i (NH4)2SO4a = 0,022.133,5 + 0,022.132 = 5,841 gamnkhi C = nNH4+ = 0,044 ⇒ VB = 0,9856 lít• Tr ng h p mu i NH4HSO4a = 0,022. 133,5 + 0,022. 115 = 5,467 gamnkhi C = nNH4+ = 0,022 ⇒ VB = 0,4928 lít✬✕✫✤✗✭✕✤✧✒✤✗✄✤✭✧✥✤✤✻✚✻✤✪✄✖✓✫✥✒✤✧✧✬✥✂✗✤❂✙✘✬✖✴❀✢✤✤✗✤✗0,5✤✧✤✪✧✤✻✪✤❇✗0,5✘2✖✤❇✗0,5✘✖91C ( l ln)2CH4 1500→ C2H2 + 3H2C2H2 + 2HCl → CH3-CHCl2CH3-CHCl2 + 2Mg ete.khan→ CH3-CH(MgCl)2CH3-CH(MgCl)2 + 2CO2 ete.khan→ CH3-CH(COOMgCl)2CH3-CH(COOMgCl)2 + 2HCl → CH3-CH(COOH)2 + 2MgCl2✗0,5o2✧✭✗0,5✧A tham gia ph n ng tráng b c, v y A ph i ch a nhóm –CHO. Công th c c a A cód ng R(CHO)nR(CHO)n + 2n[Ag(NH3)2]OH → R(COONH4)n + 2nAg + 3nNH3 + nH2O (1)+R(COONH4)n + nH → R(COOH)n + nNH4+(2)Theo (1), (2) thì c a m t nhóm CHO tham gia ph n ng tráng b c thì t o m t nhómCOOH. Theo ra 1 phân t B h n A m t nhóm COOH ⇒ n =1.1Do n = 1 nên theo (1) nA = nAg = 0,005mol ⇒ MA = 0,52: 0,005 = 104.2Vì A có ph n ng v i Na nên ngoài m t nhóm CHO còn ph i ch a nhóm -OH ho cn0, 03COOH ho c c hai. Công th c A: (HO)xR(CHO)(COOH)y mà H 2 ==1n A 0, 03nên x + y =2.TH1 : x = 2, y = 0MA = 104 ⇒ R = 41 ⇒ R là C3H5. CTCT c a A là CH2(OH)-CH(OH)-CH2CHO ho cCH2(OH)-CH2-CH(OH)-CHO ho c CH3-CH(OH)-CH(OH)-CHO.TH2 : x = 0, y = 2; MA = 104 ⇒ R = -15 ⇒ vô líTH3 : x = 1, y = 1; MA = 104 ⇒ R = 13 ⇒ R là CH.✬✥✬✥✥✫✧✬✫✒✬✥✒✦✗ơ✵✧✒✪✧✥✻✒✻✥✧✥✗0,5✻✫✻✗0,5✗0,5Trang 7 CTCT c a A là: HOOC-CH(OH)-CHO✫✤101✴☎✆- Cho toàn b mu i n có l n t p ch t: CaCl2, MgCl2, Na2SO4, MgSO4,CaSO4, NaBr,AlCl3 vào n c r i khu y u cho tan h t các ch t tan, có m t ph n CaSO4 không tan,l c l y dung d ch g m có các ion: Ca2+, Mg2+, Na+, Al3+, Cl-, SO42-, Br-.- Cho l ng d dung d ch BaCl2 vào dung d ch g m các ion trên, lo i bc ion SO420,5Ba2+ + SO42- BaSO42+2++3+2+- Dung d ch còn l i có: Ca , Mg , Na , Al , Ba , Cl , Br . Cho l ng d dung d chNa2CO3 vào dung d ch này, lo i bc các ion:Ca2+, Mg2+, Al3+, Ba2+2+2Ca + CO3CaCO3Mg2+ + CO32- MgCO3Ba2+ + CO32BaCO32Al3+ + 3CO32- + 3H2O2Al(OH)3 + 3CO2- Dung d ch còn l i có: Na+, CO32-, Cl-, Br-. Cho l ng d dung d ch HCl vào dungd ch nay, lo i b ion CO32-: CO32- + 2H+CO2 + H2O- Dung d ch còn l i có: Na+, H+, Cl-, Br-. S c khí Cl2 d vào dung d ch nay lo i b ionBr-: Cl2 + 2Br2Cl- + Br2. Sau ó cô c n dung d ch còn l i thuc NaCl tinh0,5khi tThí nghi m xác nh s có m t c a các nguyên t C và H có trong glucoz :✬✒✣✴✦✪✚✴★✗✖✒✴✜✣✕✣✄✘✗✬✖✖✕✘✕✖✗✟✬✘✕✖✄✖✕✗✬✘✕✖✟✟✟ ✟✬✘✕✖✄✖✕ ✬✟✕✄✬✬✕✩✖✕✗✗✬✟✬✘✕✖✚✗✤2✙✗❂✻ơ✕✫✗✑✄✏✏1☎✏Chú ý: H c sinh làm cách khác n u úng v n cho i m t i a.✁✂Trang 8  ✂✞✄S GIÁO D C - ÀO T OÀ N NGTHÀNH PH✁✝✟✂☎KÌ THI H C SINH GI I THÀNH PHN M H C 2006 - 2007NG D N CH M MÔN HÓA H C L P 12 - B NG A✆☎✝H✠✡☛☞✝✡✌Câu 1 (2,0 điểm)1. Ánh sáng nhìn thấy có phân hủy được hơi Br2 thành các nguyên tử không? Biết năng lượng phân lyliên kết Br2(k) là 190kJ.mol-1; h = 6,63.10-34 J.s; c = 3.108 m.s-1; NA = 6,022.1023 mol-1.2. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho biết ion Cr2+ tạo ra ion phức dạng bát diện [Cr(CN)6]4- có momentừ là 2,8 µB. Trình bày cấu tạo của ion đó theo thuyết liên kết hóa trị.✂✂ÁP ÁN↑ ↑ ↑3d4s4pGọi n là số electron độc thân trong ion [Cr(CN)6]4-I M✍1. D = h(c/λ).NA ⇒ λ = 6,3.10-7mλ nằm trong vùng các tia sáng nhìn thấy nên ánh sáng nhìn thấy phân hủy được hơi Br2.2. Cấu hình electron của ion Cr2+: [Ar]3d4Sự phân bố electron trên các obitan trong ion Cr2+ :↑Ta có:4dn(n + 2) = 2,8⇒n=2Ion [Cr(CN)6]4- có 2 electron độc thân nên có sự dồn electron trong ion Cr2+ như sau(do CN- là phối tử trường mạnh):↑↓ ↑ ↑Ion Cr2+ ở trạng thái lai hóa d2sp3 (lai hóa trong), hình thành 6 obitan lai hóa d2sp3 trốngcó các trục hướng ra 6 đỉnh của hình bát diện đều. Các obitan lai hóa này tạo liên kếtcho - nhận với 6 ion CN-, hình thành nên phức chất [Cr(CN)6]4- có cấu trúc hình bátdiện đều.Câu 2 (2,5 điểm)1. Tính độ điện li của CO32− trong dung dịch Na2CO3 có pH =11,60; CO2 có pKa1 = 6,35 và pKa2 = 10,33.2. Brom lỏng tác dụng được với H3PO3 theo phản ứng: H3PO3 + Br2 + H2O → H3PO4 + 2H+ + 2Bra) Tính thế điện cực chuẩn Eo(H3PO4/H3PO3). Biết Eo(Br2/2Br-) = 1,087V.b) Tính thế điện cực chuẩn Eo(H3PO3/H3PO2). Biết Eo(H3PO4/H3PO2) = - 0,39VCho biết các số liệu sau ở 298K:H3PO4(dd)Br-(dd)H3PO3(dd)Br2(l)H2O(l)o∆H (kJ/mol)-1308-141-9650-286∆So(J/mol.K)-1088316715270✂✂ÁP ÁN1. (1 điểm)Kb1 = 10-14/10-10,33 = 10−3,67HCO3− + OH−CO32− + H2O−−HCO3 + H2O(H2O.CO2) + OHKb2 = 10-14/10-6.35 = 10−7,65Kb1 >> Kb2 , cân bằng (1) là chủ yếu.HCO3− + OH− Kb1 =10−3,67CO32−+H2 OCC[ ]C − 10−2,410−2,410−2,4(10 )− 2, 4 2Kb1 =I M✍(1)(2)= 10−3,67 ⇒ C = 10−2,4 + (10-4,8/10-3,67) = 0,0781 MC − 10− 2, 410 −2, 4α(CO32-) =.100% = 5,1%0,07811/7 2. (1 điểm)a) ∆Hopư = -339kJ∆Sopư = -331JK-1.∆Gopư = -240,362kJ ⇒ lgK 42,125 ⇒ K = 1,33.1042.∆Gopư = -nFEopư ⇒ Eopư = 1,245VEo(Br2/2Br-) - Eo(H3PO4/H3PO3) = Eopư = 1,245V⇒ Eo(H3PO4/H3PO3) = -0,158V ≈ - 0,16Vb) H3PO4 + 4H+ + 4e → H3PO2 + 2H2OEo1 = - 0,39V (1)+H3PO4 + 2H + 2e → H3PO3 + H2OEo1 = - 0,16V (2)+Lấy phương trình (1) – (2) ta được: H3PO2 + 2H + 2e → H3PO2 + H2O Eo3 = ?∆Go3 = ∆Go1 - ∆Go2 ⇒ -2FEo3 = -4FEo1 – (-2FEo2) ⇒ Eo3 = -0,62VCâu 3 (2,0 điểm)Brommetan phản ứng với OH- theo cơ chế SN2. Tốc độ ban đầu của phản ứng và các nồng độ ban đầu củaCH3Br và KOH cho ở bảng dưới đây, tất cả các thí nghiệm đều tiến hành ở 25oC.[CH3Br] (mol.L-1) [KOH] (mol.L-1) Vo(mol.L-1.s-1)Thí nghiệm 10,1000,102,80.10-6Thí nghiệm 20,1000,174,76.10-6Thí nghiệm 30,0330,201,85.10-61. Xác định bậc riêng phần của CH3Br, OH và bậc của phản ứng. Viết phương trình vận tốc phản ứng.Tính hằng số tốc độ của phản ứng.2. Trong thí nghiệm (1), cần thời gian bao nhiêu để nồng độ KOH còn lại 0,05mol.L-1.✂ÁP ÁN✂I M✍1. Phản ứng:CH3Br + OH- CH3OH + BrBậc n1 của phản ứng đối với KOH được xác định từ các dữ kiện của thí nghiệm 1 và 2trong khi nồng độ của CH3Br giữ không đổi:n1 =lg 4,76.10 −6 − lg 2,8.10 −6=1lg 0,17 − lg 0,10Như vậy, bậc riêng phần của KOH là bậc 1.Do đó, từ thí nghiệm 1 nếu nồng độ của KOH là 0,20mol.L-1 thì Vo = 2,80.10-6 * 2 =5,6.10-6mol.L-1.Từ các dữ kiện của thí nghiệm 3 và Vo khi nồng độ KOH bằng 0,20mol.L-1 ta có bậc n2của phản ứng đối với CH3Br như sau:n2 =lg 1,85.10 −6 − lg 5,60.10 −6=1lg 0,033 − lg 0,10Như vậy, bậc riêng phần của CH3Br là bậc 1.Bậc tổng cộng của phản ứng là bậc 2.Phương trình vận tốc phản ứng: V = k. C(CH3Br).C(OH-)k=2,8.10 −6= 2,8.10 −4 L.mol −1.s −120,12. Khi trong bình còn lại 0,05mol.L-1 KOH thì cũng còn lại 0,05mol.L-1 CH3Br. Thời gianphản ứng là:τ=11== 35714s = 9,9hkCo 2,8.10 −4.0,12/7 Câu 4 (2,0 điểm)Cho các dữ kiện nhiệt động sau:H2O (l)C2H5OH (l) O2 (k) CO2 (k)0,00-94,05-68,32∆Ho298 (kcal/mol)So298(cal/mol.K)32,0749,00 51,0616,72C2H5OH (l) + 3O2 (k) → 2CO2(k) + 3H2O (l) ∆H = -326,7 kcalC (gr) → C (k) ∆H = 171,37 kcal/molC2H5OH (l) → C2H5OH (k) ∆H = 9,4 kcal/molH2 (k) → 2H (k) ∆H = 103,25 kcal/molEC-C = 83,26 kcal/mol; EC-H = 99,5 kcal/mol;O2 (k) → 2O(k) ∆H = 117,00 kcal/molEC-O = 79,0 kcal/mol.1. Tính hiệu ứng nhiệt đẳng tích phản ứng đốt cháy C2H5OH (l), sinh nhiệt tiêu chuẩn của C2H5OH (l) vànăng lượng liên kết O-H trong C2H5OH.2. Tính hằng số cân bằng của phản ứng đốt cháy C2H5OH ở 298K. Từ giá trị thu được hãy nhận xét vềmức độ tiến triển của phản ứng.✂ÁP ÁN1. Phản ứng: C2H5OH + 3O 2 = 2CO2 + 3H2OÁp dụng công thức: ∆U = ∆H - ∆nRT và thay các giá trị vào ta được:∆U = -326,107 kcalTừ phản ứng ta có : ∆Hopư = 2∆Ho(CO2) + 3∆Ho(H2O) - ∆Ho(C2H5OH)Từ đó suy ra: ∆Ho(C2H5OH) = -66,35 kcal/molTheo cách lập sơ đồ liên hệ giữa ∆Hi và Ei của các quá trình biến đổi hoá học theo cácsố liệu bài cho ta tính được giá trị năng lượng liên kết O-H trong C2H5OH là:EO-H = 108,19 kcal.2. ∆Sopư = 2So(CO2) + 3So(H2O) – So(C2H5OH) = -27,42 cal/mol.K∆Gopư = ∆Ho - T∆So = 318528,84 cal/molSuy ra: lgK = -✂I M✍∆G o= 232,367 ⇒ K = 10232,362,3.RTHằng số K rất lớn. Điều đó chứng tỏ phản ứng xảy ra hoàn toànCâu 5 (2,0 điểm)Hòa tan 10,40 gam một kim loại R trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch X có RCl2 và thuđược V1 lít khí H2. Chia dung dịch X làm 2 phần bằng nhau, phần I cho tác dụng với một lượng vừa đủdung dịch HNO3 đậm đặc, nóng thu được V2 lít khí NO2 và dung dịch Z (ion clorua không bị oxi hóa),phần II cho tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 đậm đặc nóng thu được V3 lít khí SO2 (đkc)và dung dịch T. Cô cạn dung dịch Z ở nhiệt độ thích hợp thu được 40,00 gam một muối A duy nhất, côcạn dung dịch T ở nhiệt độ thích hợp thu được 25,00 gam muối B duy nhất. Biết MA < 420 gam.mol-1 , MB< 520 gam.mol-1. Xác định R, công thức của A, B và tính V1, V2, V3.✂ÁP ÁN✂I M✍Phương trình phản ứng:(1) R + 2HCl → RCl2 + H2 ↑Phản ứng giữa dung dịch RCl2 và HNO3 đậm đặc sinh khí NO2, với dung dịch H2SO4 sinhkhí SO2, điều này chứng tỏ R2+ có tính khử và bị HNO3, H2SO4 đậm đặc oxi hóa thành R3+.(2) RCl2 + 4HNO3 (đặc) → R(NO3)3 + NO2 ↑+ 2HCl ↑+ H2O(3) 2RCl2 + 4H2SO4 (đặc) → R2(SO4)3 + SO2↑ + 2H2O + 4HCl ↑Gọi 2a là số mol R ứng với 10,40 gam R⇒ a là số mol R ứng với 5,20 gam RKhi cô cạn dung dịch Z, T ta có thể thu được muối khan hoặc muối ngậm nước .Gọi R(NO3)3 . nH2O và R2(SO4)3 .mH2O là công thức của A, B với n, m ≥0Từ (1) (2) (3) , suy ra :Số mol R(NO3)3. nH2O là a mol, số mol NO2 = a molSố mol R2(SO4)3. mH2O là a/2 mol, số mol SO2 = a/2 mol3/7 R5,20 gamR5,20 gamSuy ra : a =→ R(NO3)3. nH2O40,00 gam→ ½ R2(SO4)3. mH2O25,00 gam∆M1 = 186 + 18 n∆m1 = 34,80∆M2 = 144 + 9m∆m1 = 19,834,8019,8=⇒ 178,20 n – 156,6 m = 664,2186 + 18n144 + 9mMà MA < 400 gam.mol-1 nên n < 11,9 . MB < 520 gam.mol-1 nên m < 11,8Biện luận theo n hoặc m, ta có 2 nghiệm phù hợp là n = 9 , m = 6Suy ra a = 0.1 và MR = 52 gam.mol-1 .Vây R chính là CrCông thức muối A là Cr(NO3)3.9H2O . B : Cr2(SO4)3.6H2OV1 = 0,1 x 22,4 = 2,24 LV2 = 0,05 x 22,4 = 1,12LCâu 6 (2,0 điểm)Xác định D, F và hoàn thành chuyển hóa dưới đây (mỗi mũi tên chỉ tương ứng với một phản ứng):FNa2S2O3(2)(7)(8) (11)(12)(4)DSO2(3)(5)(9)S✂(14)(10)(6)(1)(13)H2SÁP ÁN✂I M✍(1) S + NaOH đặc → Na2S + Na2SO3 + H2Ot0(2)(3)(4)(5)tNa2SO3 + S →Na2S2O3SO2 + 2 NaOH → Na2SO3 + H2ONa2SO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + SO2SO2 + 2 H2S → 3 S + 2H2O0tSO2(6) S + O2 →(7) 4SO2 + 6 NaOH ( đặc ) + 2H2S → 3 Na2S2O3 + 5H2O(8) Na2S2O3 + 2HCl (loãng, nguội) → 2NaCl + SO2 + S + H2O(9) 2H2S+ 3O2 → 2SO2 + 2H2O(10) SO2 + 6H → H2S + 2H2O(11) SO2 + Cl2 + 2H2O → H2SO4 + 2 HCl0t(12) Cu + 2H2SO4 →CuSO4 + SO2 + 2H2O(13) H2S + 4Cl2 + 5H2O → H2SO4 + 8HCl4 Mg + 5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O0Câu 7 (2,0 điểm)Hợp chất hữu cơ A có 74,074% C; 8,642% H; còn lại là N. Dung dịch A trong nước có nồng độ % khốilượng bằng 3,138%, sôi ở nhiệt độ 100,372oC; hằng số nghiệm sôi của nước là 1,86oC.1. Xác định công thức phân tử của A.2. Oxi hóa mạnh A thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có E (axit piridin-3-cacboxilic) và F (Nmetylprolin). Hãy xác định công thức cấu tạo của A và cho biết giữa E và F chất nào được sinh ranhiều hơn, chất nào có tính axit mạnh hơn.3. A có 1 đồng phân cấu tạo là B; khi oxi hóa mạnh B cũng sinh ra 1 hỗn hợp sản phẩm trong đó có E vàaxit piperidin-2-cacboxilic. Xác định công thức cấu tạo của B.4. Cho A và B tác dụng với HCl theo tỷ lệ mol 1:1, chất nào phản ứng dễ hơn? Viết công thức cấu tạocủa các sản phẩm.4/7 ✂1. C : H : N =M=✂ÁP ÁNI M✍74,074 8,642 17,284::= 5 : 7 : 1 ⇒ (C5H7N)n12114k.m3,1381= 1,86 ×× 100 ×= 162g / mol∆t96,8620,372⇒ 81n = 162 ⇒ n = 2; CTPT: C10H14N22.EAFCOOHCOOHNCH3NNCH3NE sinh ra nhiều hơn F3.Axit piperidin -2-cacboxilic:NHBNHCOOHNanabazin4.NCl-N H3CHNN ClCâu 8 (2,0 điểm)1. Hãy thực hiện các chuyển hóa sau:OOOO(a)CH2OHCH3CH3COOHCH3(b)2. Từ 3,4-dihidroxibenzandehit hãy điều chế chất dưới đây:COCH3CH3CH3OOCH3✂✂ÁP ÁNI M✍1. (a)OOO+ HClCH3ClCH3MgO1.CH2MgCl2. H+CH3OCH2OHCH35/7 (b)OMg+ HClCH3ClOMg+ Cl2, a.sCH3MgClClOClCH3OOOO1.CO2MgCl2. H+CH3COOHCH32.CH OCH OCH3CH3Cl,OH-OHOHOCH3OCH3Zn(Hg)HClCH3COCl,AlCl3OCH3OCH3 CH CO3CH3OCH3OCH3Câu 9 (2,0 điểm)1. (a) Viết phương trình hóa học minh họa phản ứng polime hóa caprolactam trong môi trường kiềm điềuchế tơ nilon-6,6. (b) Trình bày cơ chế phản ứng này.2. Viết sơ đồ minh hoạ quá trình điều chế hỗn hợp raxemic 3,4-dihidroxiphenylalanin từ vanilin.CH3OCH3✂CH=O (vanilin)✂ÁP ÁN1. (a) Phản ứng:OCnNH[CH2]5CONH(b) Phản ứng thế dây chuyền nucleophin:I M✍nBazo-CO[CH2]5NH-BazoC NHOBazo-CO[CH2]5NH-C NHOBazo-CO[CH2]5NHCO[CH2]5NH-...6/7 2. Sơ đồ minh hoạ:MeOHOHMe2SO4C OOHMeOHAc2OC OMeONaOAcVanilinMeOMeOMeOH2/ PdCH CHCOOHMeOMeOCH2CH2COOH1.Br2/P2.NH3HOHI-MeOCH2CH COONH3+CH2CH COONH3+D,L-dopaHOCâu 10 (2,0 điểm)1. Vẽ cấu dạng ghế bền và kém bền cho:(a) β-D-manopyranozơ(b) β-L-glucopyranozơ2. Lập luận xác định cấu tạo của lactozơ, một disacacrit có trong sữa, biết: (i) Thủy phân trong emulsintạo ra D-glucozơ và D-galactozơ, (ii) Đó là một đường khử có khả năng nghịch chuyển. (iii) Khi thủyphân osazon của nó thu được D-glucosazon và D-galactozơ, (iv) Oxi hóa nhẹ nhàng, sau đó metyl hóarồi cuối cùng thủy phân tạo các sản phẩm tương tự như sản phẩm thu được từ mantozơ.✂✂ÁP ÁNI M✍1. Trong cấu dạng bền hơn, nhóm -CH2OH và ba nhóm -OH khác ở vị trí biên.OHH OHOHOHOHO(a)HHHHOHHOH(bền hơn)HOHOHHOHOHH(kém bền hơn)OHOHOHOHHOHHHHHHHOHOHHO(b)OHOHHHOH(bền hơn)OH(kém bền hơn)2. ừ (i) suy ra lactozơ là một β-glucosit cấu thành từ D-glucozơ và D-galactozơ. (ii) chobiết lactozơ có nhóm OH-anome tự do. (iii) cho biết cấu tử glucozơ là aglycon do nó tạođược osazon và galactozơ là một β-galactosit. (iv) cho biết cả hai cấu tử đều ở dạngpyranozơ và liên kết với nhau qua C4-OH của cấu tử glucozơ.OHOHOHOHOHObOH(B) D-galactoz¬O41OHOOH(A) D-glucoz¬7/7 SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO KYØ THI HOÏC SINH GIOÛI ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONGÑOÀNG THAÙPLAÀN THÖÙ XV-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÑEÀ CHÍNH THÖÙCÑEÀ THI MOÂN: HOÙA HOÏCThôøi gian laøm baøi: 180 phuùt (khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà)Ngaøy thi: 05 thaùng 01 naêm 2008(Ñeà thi goàm coù: 3 trang)Caâu 1: (2 ñieåm)Cho caùc phaân töû sau: PH3 ; AsH3 ; POF3 ; POCl3 ; BF3 ; SiHCl3 ; NF3 ; O3.a. Neâu traïng thaùi lai hoùa cuûa caùc nguyeân töû trung taâm vaø veõ caáu truùc hình hoïc cuûa caùc phaân töûtreân.b. So saùnh goùc lieân keát H – X – H giöõa hai phaân töû PH3 vaø AsH3. Giaûi thích.c. Trong hai phaân töû NF3 vaø BF3, phaân töû naøo coù momen löôõng cöïc lôùn hôn khoâng?Cho: P (Z= 15), As (Z = 33); Si (Z = 14); F (Z = 9); Cl (Z = 17); B (Z = 5); O (Z = 8); H (Z = 1).Caâu 2: (2,5 ñieåm)Tính pH cuûa dung dòch thu ñöôïc khi troän 25,00 ml H3PO4 0,080 M vôùi 15,00 ml AgNO30,040 M.Bieát H3PO4 coù pKa1 = 2,23 ; pKa2 = 7,21 ; pKa3 = 12,32Ksp(Ag3PO4) = 10 - 19,9Caâu 3: (2 ñieåm)1. Cho phaûn öùng sau , khaûo saùt taïi 250CA+B →CThöïc nghieäm thu ñöôïc caùc soá lieäu sauThí nghieäm123Noáng ñoä ñaàuCA(M)0,10,10,2CB(M)0,050,10,1Cc(M)0,000,000,00Thôøi gian(phuùt)Noàngñoäcuoái CA(M)25157,50,09670,09610,1923a/ Xaùc ñònh baäc phaûn öùng theo A, theo B vaø baäc phaûn öùng toång coängb/ Xaùc ñònh giaù trò trung bình cuûa haèng soá toác ñoä2. ÔÛ 8170C haèng soá caân baèng Kp cuûa phaûn öùng giöõa CO2 vaø C(r) dö ñeå taïo thaønh CO baèng10. Xaùc ñònh :a/ Phaàn mol cuûa caùc khí trong hoãn hôïp luùc caân baèng, khi aùp suaát chung baèng 4b/ AÙp suaát rieâng cuûa khí CO2 luùc caân baèngc/ AÙp suaát chung cuûa hoãn hôïp sao cho luùc caân baèng CO2 chieám 60% veà theå tích.1/18 Caâu 4 (1,5 ñieåm)Amoni hiñrosunfua laø moät hôïp chaát khoâng beàn. deã daøng phaân huûy thaønh NH3(k) vaø H2S(k):NH4HS(r) NH3(k) + H2S(k)Cho bieát caùc soá lieäu nhieät ñoäng hoïc sau ñaây taïi 25oC:Ho(kJ.mol–1)So(J.K–1.mol–1)–NH4HS(r)156,9113,4–NH3(k)45,9192,6–H2S(k)20,4205,6ooooa. Tính ∆H , ∆S , ∆G taïi 25 C cuûa phaûn öùng treân.b. Haõy tính haèng soá caân baèng Kp taïi 25oC cuûa phaûn öùng treân.c. Haõy tính haèng soá caân baèng Kp taïi 35oC cuûa phaûn öùng treân giaû thieát raèng caû ∆Ho vaø ∆So khoângphuï thuoäc nhieät ñoä.d. Haõy tính aùp suaát toaøn phaàn trong bình chöùa neáu phaûn öùng phaân huûy ñaït caân baèng taïi 25oC. Boûqua theå tích cuûa NH4HS(r).Caâu 5: (2 ñieåm)Töø 1 mol HNO3 cho taùc duïng vôùi caùc ñôn chaát, hôïp chaát khaùc nhau ta coù theå thu ñöôïca. 0,25 mol NO2b. 0,5 mol NO23mol NO24d. 1 mol NO2c.Vieát phöông trình phaûn öùng minh hoïa.Caâu 6: (2 ñieåm)a. X vaø Ylaø hai phi kim ôû chu kì ba. A, B laø hai chaát khí cuûa X vaø Y vôùi hidro; MA = MB.→E+NO+H2OA+HNO3B+HNO3→D+NO+H2OB+Cl2 + H2O →F+HClF→D+BF+NaOH→F’+H2OTrung hoøa soá mol baèng nhau cuûa D vaø F caàn duøng NaOH theo tæ leä 3 :2 veà soá mol. TÌmcoâng thöùc cuûa A, B, D, E, F vaø F’.b. Töø 2 dd KCl vaø Cu(NO3)2 coù cuøng noàng ñoä haõy neâu phöông phaùp ñôn giaûn nhaát ñeå ñieàu cheáñöôïc dd chæ coù chaát tan laø KNO3.Caâu 7: (1 ñieåm)Hôïp chaát coù coâng thöùc phaân töû laø C3H4BrCl coù bao nhieâu ñoàng phaân cis – trans.Haõy vieát coâng thöùc caáu caùc caëp ñoàng phaân cis – trans coù theå coù?2/18 Caâu 8: (3 ñieåm)a. Töø nhoâm cacbua vaø caùc chaát voâ cô caàn thieát haõy toång hôïp:a1 xiclopentanona2 .OCH3COOC2H5b. Töø brombenzen vaø caùc hoaù chaát caàn thieát khaùc, toång hôïp phenyl axetandehit theo sô ñoà:C6H5Br → A → B → phenyl axetandehitHaõy xaùc ñònh coâng thöùc caáu taïo cuûa A, B vaø ghi roõ ñieàu kieän treân muõi teân ñeå thöïc hieän bieán ñoåiCaâu 9: (2ñ)a. Khi thuyû phaân hoaøn toaøn 1 mol pentapeptit thu ñöôïc 3 mol glyxin, 1 mol alanin vaø 1molphenylalanin. Khi thuyû phaân khoâng hoaøn toaøn thì trong hoãn hôïp saûn phaåm thaáy coù caùc dipeptitAla-Gly, Gly-Ala maø khoâng thaáy coù Phe-Gly. Xaùc ñònh coâng thöùc caáu taïo cuûa pentapeptit.b. Vieát caân baèng phaân li cuûa lysin ( pk1 = 2,16; pk2 = 9,20; pk3 = 10,8) . Tính ñieåm ñaúng ñieän cuûalysinCaâu 10: (2ñ)Ñoát chaùy hoaøn toaøn 0,57gam chaát X (C, H, O) caàn 0,448 lít Oxi (ñktc) thu ñöôïc CO2 vaøH2O theo tæ leä khoái löôïngmCO2 : m H 2O = 8 : 31) Tìm CTPT cuûa X bieát CTPT truøng vôùi Coâng thöùc toái giaûn.2) Chaát X khoâng khöû ñöôïc thuoác thöû Tolen; khi thuûy phaân X baèng enzym α-glicozidaza chæthu ñöôïc 1 saûn phaåm duy nhaát laø D – mannozô (laø ñoàng phaân caáu hình ôû vò trí soá 2 cuûaD-glucozô)Xaùc ñònh coâng thöùc caáu taïo daïng voøng Haworth vaø goïi teân X.3) Cho X taùc duïng vôùi CH3I trong dung dòch bazô, roài ñem thuûy phaân trong dung dòch axit.Vieát sô ñoà phaûn öùng vaø goïi teân saûn phaåm cuoái cuøng. HEÁTGhi chuù: thí sinh khoâng söû duïng baûng tuaàn hoaøn.3/18 SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO KYØ THI HOÏC SINH GIOÛI ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONGÑOÀNG THAÙPLAÀN THÖÙ XV-------------------------------------------------------------H----------------------------------------------------------------  ✁NG D N CH MTHI CHÍNH TH C MÔN HOÁ H C(H ng d n ch m câu 1 g m có 02 trang)✂✄✟✡☎✆☛☞✝✞✠Caâu 1: (2 ñieåm)Cho caùc phaân töû sau: PH3 ; AsH3 ; POF3 ; POCl3 ; BF3 ; SiHCl3 ; NF3 ; O3.a. Neâu traïng thaùi lai hoùa cuûa caùc nguyeân töû trung taâm vaø veõ caáu truùc hình hoïc cuûa caùc phaân töûtreân.b. So saùnh goùc lieân keát H – X – H giöõa hai phaân töû PH3 vaø AsH3. Giaûi thích.c. Trong hai phaân töû NF3 vaø BF3, phaân töû naøo coù momen löôõng cöïc lôùn hôn khoâng?Cho: P (Z= 15), As (Z = 33); Si (Z = 14); F (Z = 9); Cl (Z = 17); B (Z = 5); O (Z = 8); H (Z = 1).Höôùng daãn chaám: Caâu a: (0,125 ñieåm x 8 = 1 ñieåm)Coâng thöùc phaân töûtraïng thaùi lai hoùa cuûacaáu truùc hình hoïcnguyeân töû trung taâmPPH3sp3H H HAsH3sp3POF3sp3POCl3sp3BF3sp2HSiCl3sp3NF3O3sp3sp2AsH H HOPFF FOPClCl ClFFHClFO4/18BFSi ClCl..NFF..OO Caâu b: (0,5 ñieåm)Goùc HPH > HAsH vì ñoä aâm ñieän cuûa nguyeân töû trung taâm P lôùn hôn cuûa As neân löïc ñaåymaïnh hôn.Caâu c: (0,5 ñieåm)F..NFFFCoù caáu truùc baát ñoái xöùng neân coùmomen löôõng cöïc lôùn hôn khoâng.FBFCoù caáu truùc ñoái xöùng neân coùmomen löôõng cöïc baèng 0 khoâng.5/18 SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO KYØ THI HOÏC SINH GIOÛI ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONGÑOÀNG THAÙPLAÀN THÖÙ XV-------------------------------------------------------------H----------------------------------------------------------------  ✁NG D N CH MTHI CHÍNH TH C MÔN HOÁ H C(H ng d n ch m câu 2 g m có 02 trang)✂✄☎✆✡✟✝☛✞☞✠Caâu 2: (2,5 ñieåm)Tính pH cuûa dung dòch thu ñöôïc khi troän 25,00 mL H3PO4 0,080 M vôùi 15,00 mL AgNO30,040 M.Bieát H3PO4 coù pKa1 = 2,23 ; pKa2 = 7,21 ; pKa3 = 12,32Ksp(Ag3PO4) = 10 - 19,9Höôùng daãn chaámBAØI GIAÛIHÖÔÙNG DAÃN CHAÁMVöøa môùi troän: CH3PO4 =25, 00x0, 080 = 0, 050M40, 00CAg NO3 =15, 00x0, 040 = 0, 015M40, 000,25ñTrong dung dòch coù caùc caân baèng sau:(1) H3PO4H+ + H2P O4−Ka1 = 10-2,23(2) H2PO4-H+ + HP O42−Ka2 = 10-7,21(3) HPO+H + PO2−4-12,32Ka3 = 103−4H+ + OH-(4) H2OKw = 10-14,00Do Ka1 >> Ka2 >> Ka3 > Kw, chæ xeùt caân baèng (1)H+ + H2P O4−H3PO4Ka1 = 10-2,23C (mol.L-1) 0,050[ ] (mol.L-1) 0,050 –x[H ][H=+Ka1]xxPO4−x2== 10 −2, 23 = 5,89.10 −30,050 − x[H 3 PO4 ]26/180,25ñ0,25ñ BAØI GIAÛIHÖÔÙNG DAÃN CHAÁM⇒ x2 + 5,89.10-3x – 2,94.10-4 = 0x = 0,0145 mol.L-1x < 0 (loaïi)⇒ [H+] = [H2P O4− ] = 1,45.10-2 mol.L-10,25ñ[⇒ [H3P O4 ] = 0,0500 – 0,0145 = 0,0355 mol.L-10,25ñToå hoïp 3 caân baèng (1), (2), (3) ta coù:3H+ + P O43−H3PO4K = Ka1.Ka2.Ka3= 10-21,76 = 1,74.10-223 H +   PO43− 0, 0355K=⇒  PO43−  = 1, 74.10 −22= 2, 03.10 −183HPO[ 3 4]( 0, 0145 )[][]⇒ Ag + PO43− = (0,015) .2,03.10−18 = 6.85.10 −24 < K sp330,25ñ0,25ñ0,25ñ⇒ Khoâng taïo keát tuûa Ag3PO4Ag3PO4→←3Ag+ + PO43−Ksp= 10-19,9Vaäy PO43− töï do ⇒ [H+] khoâng thay ñoåi so vôùi tính toaùn ôû treân0,25ñ[H+] = 0,0145 mol.L-1⇒ pH = - log [H+] = -log 1,45.10-2 = 2 - log 1,45pH = 1,847/180,25ñ SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO KYØ THI HOÏC SINH GIOÛI ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONGÑOÀNG THAÙPLAÀN THÖÙ XV-------------------------------------------------------------H----------------------------------------------------------------  ✁NG D N CH MTHI CHÍNH TH C MÔN HOÁ H C(H ng d n ch m câu 3 g m có 02 trang)✂✄✟✡☎✆☛✝☞✞✠Caâu 3: (2 ñieåm)3. Cho phaûn öùng sau , khaûo saùt taïi 250CA+B →CThöïc nghieäm thu ñöôïc caùc soá lieäu sauThí nghieäm123Noáng ñoä ñaàuCA(M)0,10,10,2CB(M)0,050,10,1Cc(M)0,000,000,00Thôøi gian(phuùt)Noàngñoäcuoái CA(M)25157,50,09670,09610,1923a/ Xaùc ñònh baäc phaûn öùng theo A, theo B vaø baäc phaûn öùng toång coängb/ Xaùc ñònh giaù trò trung bình cuûa haèng soá toác ñoä4. ÔÛ 8170C haèng soá caân baèng Kp cuûa phaûn öùng giöõa CO2 vaø C(r) dö ñeå taïo thaønh CO baèng10. Xaùc ñònh :a/ Phaàn mol cuûa caùc khí trong hoãn hôïp luùc caân baèng, khi aùp suaát chung baèng 4b/ AÙp suaát rieâng cuûa khí CO2 luùc caân baèngc/ AÙp suaát chung cuûa hoãn hôïp sao cho luùc caân baèng CO2 chieám 60% veà theå tíchHöôùng daãn chaám :1. a/ ÔÛ 250C , toác ñoä trung bình cuûa phaûn öùng tính theo bieåu thöùc V=V1= 1,32.10-4 ;V2= 2,6.10-4 ;Töø bieåu thöùc Vpö=k.CAx.CBy∆C A(mol/l.ph)∆tV3 = 1,03.10-3(0,25)yV 0,1 y⇒ 2 =2= = 2 ⇒ y =1V10,05V3V2x 0, 2 4= ⇒x=2 0,1 Phaûn öùng baäc 2 theo A vaø baäc 1 theo B ⇒ Baäc toång coäng laø 3. VPö= k.CA2CB(0,25)(0,25)b/ Thay caùc giaù trò ôû caùc thí nghieäm 1,2,3 ta coùk1=0,264k2=0,26k3=0,2588/18⇒k =0,261l2mol-2ph-1(0,25) 2. a/C(r) + CO2 (K)BÑ1mol[]1- αP2Kp= CO =10PCO22CO(K)Kp= 1002α( vôùi Pi= xi Pthöùctính Kp ⇒ α = 0, 62 ⇒ xCO2 =vaø xi =ni∑n) ta coùPC O 2i2αP1+α1−αP=1+αPC O =thay vaøo bieåu1−α2α= 0, 234, xCO == 0, 7661+ α1+ αb/ PCO2 = xCO2 .P = 0, 234.4 = 0, 936 atm(0,5)(0,25)xCO2 = 0, 06;c/ Luùc caân baèng CO2 chieám 6% theå tích , neân xCO = 0,94KP( 0,94 )=0, 062P = 10 ⇒ P = 0,679atm.(0,25)9/18 SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO KYØ THI HOÏC SINH GIOÛI ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONGÑOÀNG THAÙPLAÀN THÖÙ XV-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HNG D N CH MTHI CHÍNH TH C MÔN HOÁ H C(H ng d n ch m câu 4 g m có 01 trang)Caâu 4 (1,5 ñieåm):Amoni hiñrosunfua laø moät hôïp chaát khoâng beàn. deã daøng phaân huûy thaønh NH3(k) vaøH2S(k):NH4HS(r) NH3(k) + H2S(k)Cho bieát caùc soá lieäu nhieät ñoäng hoïc sau ñaây taïi 25oC:Ho(kJ.mol–1)So(J.K–1.mol–1)NH4HS(r)– 156,9113,4NH3(k)– 45,9192,6H2S(k)– 20,4205,6ooooa) Tính ∆H , ∆S , ∆G taïi 25 C cuûa phaûn öùng treân.b) Haõy tính haèng soá caân baèng Kp taïi 25oC cuûa phaûn öùng treân.c) Haõy tính haèng soá caân baèng Kp taïi 35oC cuûa phaûn öùng treân giaû thieát raèng caû ∆Ho vaø ∆Sokhoâng phuï thuoäc nhieät ñoä.d) Haõy tính aùp suaát toaøn phaàn trong bình chöùa neáu phaûn öùng phaân huûy ñaït caân baèng taïi25oC. Boû qua theå tích cuûa NH4HS(r). ✁✂✄☎✡✟✆✝☛☞✠Höôùng daãn chaámCaâu a: 0,5 ñieåm∆Ho = - 45,9–20,4–(–156,9) = 90,6kJ.mol–1.∆So = 192,6+205,6–113,4 = 284,8J.K–1.mol–1 = 0,2848kJ.K–1.mol–1∆Go = ∆Ho – T∆So = 90,6 – 0,2848 × 298 ≈ 5,7kJ.mol–1.Caâu b: 0,25 ñieåm∆Go = –RTlnKpThay R = 8,314.10–3kJ.K–1.mol–1, ∆Go = 5,7kJ.mol–1Suy ra Kp = 0,1002.Caâu c: 0,25 ñieåm∆Go = ∆Ho – T∆So = 90,6–0,2848×308≈2,88kJ.mol–1.∆Go = –RTlnKp chuù yù lnKp = 2,303lgKpThay R = 8,314.10–3kJ.K–1.mol–1, ∆Go = 2,88kJ.mol–1Kp = 0,3248Caâu d: 0,5 ñieåmp(toaøn phaàn) = p(NH3) + p(H2S)p(NH3) = p(H2S) = 0,5p(toaøn phaàn) (do coù soá mol baèng nhau)Kp = p(NH3).p(H2S) = [0,5p(toaøn phaàn)]2 = 0,1002p(toaøn phaàn) = 0,633 atm10/18✞ SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO KYØ THI HOÏC SINH GIOÛI ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONGÑOÀNG THAÙPLAÀN THÖÙ XV-------------------------------------------------------------H----------------------------------------------------------------  ✁NG D N CH MTHI CHÍNH TH C MÔN HOÁ H C(H ng d n ch m câu 5 g m có 01 trang)✂✄✟✡☎✆☛✝☞✞✠Caâu 5: 2 ñieåmTöø 1 mol HNO3 cho taùc duïng vôùi caùc ñôn chaát, hôïp chaát khaùc nhau ta coù theå thu ñöôïca. 0,25 mol NO2b. 0,5 mol NO2c.3mol NO24d. 1 mol NO2Vieát phöông trình phaûn öùng minh hoïa.Höôùng daãn chaáma. Fe + 4HNO3 → Fe ( NO3 )3 + NO2 + 2H 2 O(0,5 )b. Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H 2 O(0,5)c. FeS + 12HNO3 → Fe ( NO3 )3 + H 2 SO 4 + 9NO2 + 5H 2 O(0,5)d. C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H 2 O(0,5)11/18 SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO KYØ THI HOÏC SINH GIOÛI ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONGÑOÀNG THAÙPLAÀN THÖÙ XV-------------------------------------------------------------H----------------------------------------------------------------  ✁NG D N CH MTHI CHÍNH TH C MÔN HOÁ H C(H ng d n ch m câu 6 g m có 01 trang)✂✄✟✡☎✆☛☞✝✞✠Caâu 6: (2 ñieåm)a. X vaø Ylaø hai phi kim ôû chu kì ba. A, B laø hai chaát khí cuûa X vaø Y vôùi hidro; MA = MB.→E+NO+H2OA+HNO3B+HNO3→D+NO+H2OB+Cl2 + H2O →F+HClF→D+BF+NaOH→F’+H2OTrung hoøa soá mol baèng nhau cuûa D vaø F caàn duøng NaOH theo tæ leä 3 :2 veà soá mol. TÌmcoâng thöùc cuûa A, B, D, E, F vaø F’.b. Töø 2 dd KCl vaø Cu(NO3)2 coù cuøng noàng ñoä haõy neâu phöông phaùp ñôn giaûn nhaát ñeå ñieàu cheáñöôïc dd chæ coù chaát tan laø KNO3.Höôùng daãn chaámCaâu a: (1,5 ñieåm)A = XHxB = YHyMA = MB ⇒MX + x = MY + yMX - MY = y – xChæ nghieäm khi y – x = 1X=SY=PA : H2S(0,25 ñieåm)B : PH3(0,25 ñieåm)E : H2SO4(0,25 ñieåm)D : H3PO4(0,25 ñieåm)F : H3PO3(0,25 ñieåm)H3PO3 + xNaOHNaxH3-xPO4 + xH2OH3PO4 + 3NaOHNa3PO4 + 3H2O3:x = 3:2x=2F’ : Na2HPO3(0,25 ñieåm)Caâu b: (0,5 ñieåm) Troän 2 dd KCl vaø Cu(NO3)2 coù cuøng noàng ñoä mol/l theo tyø leä theå tích töôngöùng laø 2 :1 roài ñieän phaân :→ Cu + Cl2 + 2KNO32KCl + Cu(NO3)2 Trong dd sau ñieän phaân chæ coù moät chaát tan laø KNO312/18 SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO KYØ THI HOÏC SINH GIOÛI ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONGÑOÀNG THAÙPLAÀN THÖÙ XV-------------------------------------------------------------H----------------------------------------------------------------  ✁NG D N CH MTHI CHÍNH TH C MÔN HOÁ H C(H ng d n ch m câu 7 g m có 01 trang)✂✄✟✡☎✆☛✝☞✞✠Caâu 7: (1 ñieåm)Hôïp chaát coù coâng thöùc phaân töû laø C3H4BrCl coù bao nhieâu ñoàng phaân cis – trans.Haõy vieát coâng thöùc caáu caùc caëp ñoàng phaân cis – trans coù theå coù?Höôùng daãn chaámMoãi caëpBrHClCH2ClHCH2Br1ñieåm x 6 caëp = 1 ñieåm6HBrHCH2ClHCH2BrHClHClCH3BrCH3BrHClHHBrHClHBrH13/18HCH3CH3BrClCH3ClHBrCH3ClClHBrHBrClH SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO KYØ THI HOÏC SINH GIOÛI ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONGÑOÀNG THAÙPLAÀN THÖÙ XV-------------------------------------------------------------H ----------------------------------------------------------------✁NG D N CH MTHI CHÍNH TH C MÔN HOÁ H C(H ng d n ch m câu 8 g m có 02 trang)✂✄✞✟☎☎✠✆✡✝☛Caâu 8: (3 ñieåm)a. Töø nhoâm cacbua vaø caùc chaát voâ cô caàn thieát haõy toång hôïp:a1 xiclopentanona2 .OCOOC2H5CH3b. Töø brombenzen vaø caùc hoaù chaát caàn thieát khaùc, toång hôïp phenyl axetandehit theo sô ñoà:C6H5Br → A → B → phenyl axetandehitHaõy xaùc ñònh coâng thöùc caáu taïo cuûa A, B vaø ghi roõ ñieàu kieän treân muõi teân ñeå thöïc hieän bieán ñoåiHöôùng daãn chaámCaâu a1: 8 x 0,125 = 1 ñieåmAl4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4(1)01500 C→ C2H2 + 3H22CH4 laøm laïnh nhanh(2)CuCl.NH 4 Cl2CH ≡ CH → CH ≡ C – CH = CH2Pd→ CH2 = CH – CH = CH2CH ≡ C – CH = CH2 + H2 t0(3)(4)peoxitCH2 = CH – CH = CH2 + 2HBr → BrCH2 – CH2 – CH2 – CH2Brt0Br[CH2]4Br + 2NaCN → NC[CH2]4CN + 2NaBrH+NC[CH2]4CN + 4H2O → HOOC[CH2]4COOH + 2NH3CH2 CH2 COOHt0O + CO2 + H2OCH2 CH2 COOH(5)(6)(7)(8)Caâu a2: 13 x 0,125 = 1,625 ñieåmHOOC[CH2]4COOH + 2PCl5ClCCH2OClCCH2O4C Cl + 2 CH3CH2ONa4C Cl + 2POCl3 + 2HClOC2H5OCO[CH2]4COOC2H5 + 2NaClOCOOC2H5Na+_.CH. COOC2H5+ CH3ONaCOOC2H5CO+ CH3OH(11)OC2H5Na+_.CH. COOC2H5COCOOC2H5C2H5OH +OC2H514/18(9)O(12)(10) _Na+ . . COOC2H5CO + CH3OHCOOC2H5O+ CH3ONa_Na+ . . COOC2H5CO + CH3 - I(13)CH3 COOC2H5CO + NaI(14)+ Ñieàu cheá CH3OH vaø CH3ONa vaø CH3I:asktCH3Cl + HClCH4 + Cl2 →CH3Cl + NaOH → CH3OH + NaClCH3OH + HICH3I + H2OCH3OH + Na → CH3ONa + ½ H2+ Ñieàu cheá CH3CH2OH vaø CH3CH2ONa:Hg2+→ CH3CHOCH ≡ CH + H2O 800 C(15)(16)(17)(18)(19)0Ni,tCH3CHO + H2 → CH3CH2OHCH3CH2OH + Na → CH3CH2 ONa + ½ H2Caâu b: 3 x 0,125 = 0,375 ñieåm1)oxiranMg(20)(21)0+ CuO,t→ C6H5CH2CH2OH → C6H5MgBr C6H5Br → C6H5CH2CHOEt O2)H O+2Ghi chuù: oxiran3O15/18 SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO KYØ THI HOÏC SINH GIOÛI ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONGÑOÀNG THAÙPLAÀN THÖÙ XV-------------------------------------------------------------H----------------------------------------------------------------  ✁NG D N CH MTHI CHÍNH TH C MÔN HOÁ H C(H ng d n ch m câu 9 g m có 01 trang)✂✄✟✡☎✆☛☞✝✞✠Caâu 9: (2ñ)a. Khi thuyû phaân hoaøn toaøn 1 mol pentapeptit thu ñöôïc 3 mol glyxin, 1 mol alanin vaø 1molphenylalanin. Khi thuyû phaân khoâng hoaøn toaøn thì trong hoãn hôïp saûn phaåm thaáy coù caùc dipeptitAla-Gly, Gly-Ala maø khoâng thaáy coù Phe-Gly. Xaùc ñònh coâng thöùc caáu taïo cuûa pentapeptit.b. Vieát caân baèng phaân li cuûa lysin ( pk1 = 2,16; pk2 = 9,20; pk3 = 10,8) . Tính ñieåm ñaúng ñieän cuûalysinHöôùng daãn chaámCaâu a (1 ñieåm)Töø Ala-Gly vaø Gly-Ala Þ Gly ôû giöõa (…Ala-Gly-Ala…) hoaëc Ala ôû giöõa (…Gly-Ala-Gly…),maø ñeà cho ñöôïc 1mol alanin Þ Ala phaûi ôû giöõa 2 nhoùm Gly. Vaø khoâng thaáycoù Phe-Gly Þ Phekhoâng ñöùng tröôùc Gly.Vaäy pentapeptit ñoù laø: Gly-Gly-Ala-Gly-PheCaâu b (1 ñieåm)Moãi caân baèng 0,25 ñieåm: (0,25 ñieåm x 3 = 0,75 ñieåm)CH − NH3+Ñieän tíchk1CH − NH3+k2CH − NH 2COO −k3CH − NH 2(CH 2 )3(CH 2 )3(CH 2 )3(CH 2 )3CH 2 − NH 3+CH 2 − NH 3+CH 2 − NH 3+CH 2 − NH 22(+)pk2 + pk3= 102Ñuùng caû daõy môùi tính ñieåmpI =COO −COO −COOH1(+)0(0,25ñ)16/181(-) SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO KYØ THI HOÏC SINH GIOÛI ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONGÑOÀNG THAÙPLAÀN THÖÙ XV-------------------------------------------------------------H----------------------------------------------------------------  ✁NG D N CH MTHI CHÍNH TH C MÔN HOÁ H C(H ng d n ch m câu 10 g m có 02 trang)✂✄☎✡✟✆✝☛✞☞✠Caâu 10: (2ñ)Ñoát chaùy hoaøn toaøn 0,57gam chaát X (C, H, O) caàn 0,448lít Oxi (ñktc) thu ñöôïc CO2 vaøH2O theo tæ leä khoái löôïngmCO2 : m H 2O = 8 : 31) Tìm CTPT cuûa X bieát CTPT truøng vôùi Coâng thöùc toái giaûn.2) Chaát X khoâng khöû ñöôïc thuoác thöû Tolen; khi thuûy phaân X baèng enzym α-glicozidaza chæthu ñöôïc 1 saûn phaåm duy nhaát laø D – mannozô (laø ñoàng phaân caáu hình ôû vò trí soá 2 cuûaD-glucozô)Xaùc ñònh coâng thöùc caáu taïo daïng voøng Haworth vaø goïi teân X.3) Cho X taùc duïng vôùi CH3I trong dung dòch bazô, roài ñem thuûy phaân trong dung dòch axit.Vieát sô ñoà phaûn öùng vaø goïi teân saûn phaåm cuoái cuøng.Höôùng daãn chaám1) Xaùc ñònh Coâng thöùc phaân töû cuûa X:Goïi 8a laø khoái löôïng CO2 thì 3a laø khoái löôïng H2O0,448.32 = 8a + 3a ⇒ a = 0,1122,4= 8a = 0,88 g ⇒ n CO2 = 0,02mol⇒ 0,57 +⇒ mCO2⇒ m H 2O = 3a = 0,33 ⇒ n H 2O =Vaäy:0,11mol6nC = nCO2 = 0,02n H = 2nH 2O =0,113mO = m X − (mC + mH ) = 0,57 − (0,02.12 +⇒ nO =0,880,11g.1) =330,116Goïi Coâng thöùc phaân töû cuûa X laø CxHyOz thì:x : y : z = n C : n H : n O = 0, 02 := 12 : 22 : 110,11 0,11:36Coâng thöùc toái giaûn laø C12H22O11Theo ñeà baøi Coâng thöùc phaân töû laø C12H22O11 (0,25ñ)17/18 2) khi thuûy phaân X baèng enzym α-glicozidaza neân thu ñöôïc D – mannozô daïng α (0,25ñ)Theo ñeà baøi X laø 1 ñisaccarit khoâng coù tính khöû neân goàm 2 monosaccarit laø α-D –mannozô lieân keát vôùi nhau baèng lieân keát α-1,1-glicozitCTCT daïng voøng cuûa X laø:CH2OHOOHOHOHOHOH2COHOOHOHHo c 0,5ñHOH2COOHOHOOHOHCH2OHOOHOH0,25ñTeân goïi: 1-0-(α-D-mannopiranozyl)-α-D-mannopiranozô3)OHCH2OHOOHOH Na O3→HCHHOH2COOHOHOOHICH2OMeOMeMeO(0,25ñ)ñOOMeMeOOMeMeOH2COOOMeCH2OMeCH2OMeMeOOMeOOMeMeOOMeMeOH2CO2O H→H+OOMeO2MeOMeOOMe(0,25ñ)OHTeân goïi saûn phaåm: 2,3,4,6-tetra-O-metyl-α-D-Mannopiranozô (0,25ñ)- HEÁT -18/18  SGD& T NGH AN✁K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12N M H C 2012 - 2013✂✄☎☎✆✝✞✟☎thi d b✷✁✶✸✺✹✍(thi g m 02 trang)Môn thi: HOÁ H C - THPT B NG ATh i gian: 150 phút (không k th i gian giao☎✠☛☞✌✍)✡✏✎Câu 1. (2,5 i m)Phenol và anilin u ph n ng v i dung d ch n c brom, nh ng toluen thì không.1. T k t qu th c nghi m ó có th rút ra k t lu n gì?2. Anisol (metylphenyl ete) có ph n ng v i dung d ch n c brom không ? Gi i thích.3. N u cho dung d ch n c brom l n l t cho vào t ng ch t p–toludin (p–c s n ph m chínhaminotoluen), p–cresol (p–metylphenol) theo t l mol 1 : 2 thì thulà gì?✎✑✒✓✔✕ư✔ư✏✎✗✘✒✙✚✘✒✘✕ư✓✛✔✔✕✜ưư✔✒✢✗✣✎✤✚ư✢✒✥✏✎Câu 2. (2,5 i m)S c khí A vào dung d ch ch a ch t B tac r n C màu vàng và dung d ch D.Khí X có màu vàng l c tác d ng v i khí A t o ra C và F. N u X tác d ng v i khí Atrong n c t o ra Y và F, r i thêm BaCl2 vào dung d ch thì có k t t a tr ng. A tác d ngv i dung d ch ch t G là mu i nitrat kim lo i t o ra k t t a H màu en. t cháy H b i oxic ch t l ng I màu tr ng b c.taXác nh A, B, C, F, G, H, I, X, Y và vi t ph ng trình hóa h c c a các ph n ng.✎✦✕✓✣✦ư✢✧✕✦✦✔★✘✔✦ư✔★✩✕✘✪✧✎✔✕✣✫★★✘✪✬✫✭✎ư✢✣✮✧★✎✕✘ươ✰✪✒✓✏✎Câu 3. (4,0 i m)1. Ch t X có công th c phân t C8H15O4N. T X có hai bi n hóa sau :✣✓✱✗✘,tC8H15O4N dungdichNa  OH→ C5H7O4NNa2 + CH4O + C2H6O0C5H7O4NNa2 dungdichHC  l → C5H10O4NCl + NaClBi t: C5H7O4NNa2 có m ch cacbon không phân nhánh và có nhóm –NH2 v trí . Xácnh công th c c u t o có th có c a X và vi t ph ng trình hóa h c c a các ph n ng theohai bi n hóa trên d i d ng công th c c u t o.2. H p ch t A có công th c C9H8 có kh n ng k t t a v i dung d ch AgNO3 trong NH3và ph n ng v i brom trong CCl4 theo t l mol 1:2. un nóng A v i dung d ch KMnO4t i khi h t màu tím, r i thêm l ng d dung d ch HCl c vào h n h p sau ph n ng th ycó k t t a tr ng là axit benzoic ng th i gi i phóng khí CO2 và Cl2. Xác nh công th cc u t o c a A và vi t ph ng trình hóa h c c a các ph n ng x y ra.✘★✭✕✲✏✎✕✓✣✘★ư✢✪✔★✓✣✒✘✣ơ✰✒✔✤✳✘✪✚✔✘✩ư✢✒✔ư✕✴✕✵✢✒✎✘✣✪✧★✘ư✓✣✎✩✪✓✕✬✎✔✪★✓✓ư✡ơ✒✕✰✪✒✓✓✥✏✎Câu 4. (3,0 i m)Cho h n h p Y g m ba kim lo i K, Zn, Fe vào n c d thuc 6,72 lít khí ( ktc) vàcòn l i ch t r n B không tan có kh i l ng 14,45 gam. Cho B vào 100 ml CuSO4 3M, thuc ch t r n C có kh i l ng 16 gam. Xác nh kh i l ng m i kim lo i trong Y?✎✵★✢✣✩★✧ư✫✎ư✔ư✎ư✢✢✎ư✢✣✧✫ư✢✕✫ư✢✵★ ✏✎Câu 5. (4,0 i m)1. T khí thiên nhiên và các ch t vô c c n thi t, thi t b ph n ng y . Hãy vi tph ng trình i u ch các ch t sau : m–H2N–C6H4–COONa và p–H2N–C6H4–COONa2. Hai h p ch t th m A và B là ng phân có công th c phân t CnH2n-8O2. H i B cókh i l ng riêng 5,447 gam/lít ( ktc). A có kh n ng ph n ng v i Na gi i phóng H2 vàcó ph n ng tráng g ng. B ph n ngc v i NaHCO3 gi i phóng khí CO2.a) Vi t công th c c u t o c a A và B.b) Trong các c u t o c a A, ch t A1 có nhi tsôi nh nh t. Hãy xác nh công th cc u t o úng c a A1.c) Vi t ph ng trình ph n ng chuy n hóa o–crezol thành A1.Câu 6. (4,0 i m)1. Cho 20,8 gam h n h p Fe, FeS, FeS2, S tác d ng v i dung d ch HNO3 c nóng dc V lít khí NO2 (là s n ph m kh duy nh t, oktc) và dung d ch A. Cho A tácthud ng v i dung d ch Ba(OH)2 d thuc 91,3 gam k t t a. Tính V?2. Trong m t bình kín A dung tích 1 lít 500 0C, h ng s cân b ng c a ph n ng t ngh p HI t H2 và I2 b ng 46.a)Tính n ngmol các ch t tr ng thái cân b ng? Bi t ban u trong bình A có 1molH2 và 1mol I2b) N u ban u cho 2 mol HI vào bình A nhi t500 0C thì n ngcác ch t lúccân b ng là bao nhiêu?c) N u h ang tr ng thái cân b ng câu a, ta thêm vào h 1,5 mol H2 và 2,0 mol HIthì cân b ng d ch chuy n theo chi u nào?✎✗✣✎ươ✜✘✘✕✒✎✓✜✪✘✑ơ✘✣✎✢✣ơ✩✓✱ơ✎✫ư✢✭✒✳✒✓✔✒✎✒✓ư✘ơ✒✓✣★✓ư✢✔✒✪✎✣★✪✣✎ ✚✮✣✕✓✎✣★✪✏✘ươ✒✓✏✎✎✴✦✵✢✔✎✎ư✢✒✥✱✕ư✎✣✭✕✎✦✔✕ưư✢✘✪ ✭✢✗✫✁✪✁✒✓✂✁✎✎ ✩✣✭★✘✁✎✘✎✜✭✜✎ ✚✩ ✣✁✎✘✚✭★✁✭✚✏✑✁✕(Cho H=1, C=12, N=14, O=16, S=32, Na=23, K =39, Fe=56; Zn=65, Ba =137)---H t--✄✆H và tên thí sinh:................................................................... S báo danh:.......................☎  ✄SGD& T NGH AN✁K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12N M H C 2012 - 2013✂☎☎✆✝✞✟☎thi d bthi g m 02 trang)✁✫✑(✵✶✷★Môn thi: HOÁ H C - THPT B NG BTh i gian: 150 phút (không k th i gian giao☎✠☛☞✌✍)✡Câu 1. (3,0 i m)t cháy hoàn toàn 1,60 gam m t este n ch c E thuc 3,52 gam CO2 và 1,152 gamn ca. Tìm công th c phân t c a E.c 14b. Cho 10 gam E tác d ng v i NaOH v a , cô c n dung d ch sau ph n ng thugam ch t r n khan G. Cho G tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng thuc G1 không phânnhánh. Tìm công th c c u t o c a E , vi t các ph ng trình ph n ngc. X là m t ng phân c a E, X tác d ng v i NaOH t o ra m t ancol mà khi t cháy hoàntoàn m t th tích h i ancol này c n 3 th tích khí O2 o cùng i u ki n (nhi tvà áp su t).Xác nh công th c c u t o và g i tên c a X✎✑✏✒✓ư✎ơ✕✎ư✗✘✕✙✚✛✥✘✜✦✛✕✥✢✎✚✢✘✚✣✤✣✧ư✎ơ✤✕ư✎ư✗✗✕✒✓✎★✚✛✘✢✓✎✫✓✎✏ơ✣✩✕✥✢✏✭✎✪✎✬✬✎✓✥✚Câu 2. (3,0 i m)S c khí A vào dung d ch ch a ch t B tac r n C màu vàng và dung d ch D.Khí X có màu vàng l c tác d ng v i khí A t o ra C và F. N u X tác d ng v i khí A trong n ct o ra Y và F, r i thêm BaCl2 vào dung d ch thì có k t t a tr ng. A tác d ng v i dung d ch ch tG là mu i nitrat kim lo i t o ra k t t a H màu en. t cháy H b i oxi tac ch t l ng I màutr ng b c.Xác nh A, B, C, F, G, H, I, X, Y và vi t ph ng trình hóa h c c a các ph n ng.✎✏✛✣✕✛✢✥✛✎ư✘✗✦✣✢★✧✣✧✒✑✢✦✢✧✚✛✚✘✦ư✛✘✘✣✥✒✎✪✎ư✗✥✮✢✎✣✧ươ✭✚✤✕Câu 3 . (4,0 i m)1. Ch t X có công th c phân t C8H15O4N. T X có hai bi n hóa sau:✎✏✥✕✙✜✧,tC8H15O4N dungdichNa  OH→ C5H7O4NNa2 + CH4O + C2H6O0  l → C5H10O4NCl + NaClC5H7O4NNa2 dungdichHCBi t : C5H7O4NNa2 có m ch cacbon không phân nhánh và có nhóm –NH2 v trí . Xác nh côngth c c u t o có th có c a X và vi t ph ng trình hóa h c c a các ph n ng theo hai bi n hóa trênd i d ng công th c c u t o.2. H p ch t A có công th c C9H8 có kh n ng k t t a v i dung d ch AgNO3 trong NH3 vàph n ng v i brom trong CCl4 theo t l mol 1:2. un nóng A v i dung d ch KMnO4 t i khih t màu tím, r i thêm l ng d dung d ch HCl c vào h n h p sau ph n ng th y có k t t atr ng là axit benzoic ng th i gi i phóng khí CO2 và Cl2. Xác nh công th c c u t o c a Avà vi t ph ng trình hóa h c c a các ph n ng x y ra.✧✢✕✥ư✘✢✏✢✚✕✗✪✧✥ươ✭✚✤✣✯✎✕✣✧✢✥✕✤✰✧✚✘✣✑✤✕✘✱✧★ư✦✎✧ươ✗✬ư★✣✡✭✘✎✲✳✗✤✤✎✚✤✕✣✣✘✕✥✕✧✥✢✚✚✴Câu 4 . (3,0 i m)Cho h n h p Y g m ba kim lo i K, Zn, Fe vào n c d thuc 6,72 lít khí ( ktc) và cònl i ch t r n B không tan có kh i l ng 14,45 gam. Cho B vào 100 ml CuSO4 3M, thucch t r n C có kh i l ng 16 gam. Xác nh kh i l ng m i kim lo i trong Y?✎✳✏✗★✢ư✘ư✎ư✗✎✒✢✥✦ư✗✎✒✥✦✒ư✗✎✣ư✗✳✢ư✗ Câu 5 . (3,0 i m)1. T khí thiên nhiên và các ch t vô c c n thi t, thi t b ph n ng y . Hãy vi t ph ngtrình i u ch các ch t sau : m–H2N–C6H4–COONa và p–H2N–C6H4–COONa2. Hai h p ch t th m A và B là ng phân có công th c phân t CnH2n-8O2. H i B có kh il ng riêng 5,447 gam/lít ( ktc). A có kh n ng ph n ng v i Na gi i phóng H2 và có ph nng tráng g ng. B ph n ngc v i NaHCO3 gi i phóng khí CO2.a) Vi t công th c c u t o c a A và B.sôi nh nh t. Hãy xác nh công th c c ub) Trong các c u t o c a A, ch t A1 có nhi tt o úng c a A1.c) Vi t ph ng trình ph n ng chuy n hóa o–crezol thành A1.Câu 6 .(4,0 i m)1.Cho 20,8 gam h n h p Fe, FeS, FeS2, S tác d ng v i dung d ch HNO3 c nóng d thuc V lít khí NO2 (là s n ph m kh duy nh t, oktc) và dung d ch A. Cho A tác d ng v idung d ch Ba(OH)2 d thuc 91,3 gam k t t a. Tính V?2. Cho m gam h n h p hai kim lo i Fe, Cu (trong ó Fe chi m 30% v kh i l ng) vào 5063% (d = 1,38 g/ml) un nóng, khu y u h n h p t i các ph nml dung d ch HNO3 n ngng hoàn toàn thuc r n A cân n ng 0,75 m gam, dung d ch B và 6,72 lít h n h p khí NO2và NO ( ktc). H i cô c n dung d ch B thì thuc bao nhiêu gam mu i khan ? (Gi strong quá trình un nóng HNO3 bay h i không áng k )✎✏✜✥ơ✩✧✧✣✤✕✎✩✎✚✧ươ✫✎✧✥✒✗ư✥ơ✎✗✪✕ươ✤✧✕✥✢✎ư✎✗✤✘✕ơ✘✤✤✤✚✚✥ơ✤✬✎✓✮✥✎✣✕✥✕✏✏✳ưư✰✙✚✧✎✤✎✢✢✕✎✕✥★✗✗✛✤✣✴ư✎ư✙✥✗✧✎✘✪✣✎✎✲ư✣✛✘✚✫✒✳✗✢✎✧ư✗✫✣★✕✎ư✗✎✦✓✎✥✲✎✳✗✣✳✘✤✗✒✪✎✮✎✢✣✎ơ✎ư✗✤✏(Cho H=1, C=12, N=14, O=16, S=32, Na=23, K =39, Fe=56, Cu=64, Zn=65, Ba =137)---H t-- ✂H và tên thí sinh:................................................................... S báo danh:.......................✁✙  ✄SGD& T NGH AN✁K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12N M H C 2012 - 2013✂☎☎✆✝✞✟☎✁thi d b✶✷✸Môn thi: HOÁ H C - GDTXTh i gian: 150 phút (không k th i gian giao☎✡☛☞✌)✠Câu 1. (2,0 i m)Có các ch t : CH3COOCH=CH2, CH3COOC2H5, CH2=CH-COOH, HOOC-[CH2]4-COOHVi t các ph ng trình hóa h c x y ra v i :1. Dung d ch NaOH, dung d ch Na2CO3, dung d ch n c brom.2. Ph n ng trùng h p t o polyme t các ch t trên.✍✎✏✑✒ơ✔✗✘✕✖✗✙✚✗✛✜✒✖✏Câu 2. (3,0 i m)Cho các ch t A, B, C có cùng công th c phân t C3H7O2N có các tính ch t sau :+ A tác d ngc v i dung d ch HCl và dung d ch NaOH.+HH 2SO 4NaOH+ B → B1 +→ B 2 +→ B1✍✎✏✙✣✍✒✚✖✢✏✗✗NaOH→ 1 Mu i + NH3+ C +Xác nh công th c c u t o c a A, B, C và vi t ph✤✍✗✙✏✛✥✑✒ơng trình hóa h c c a các ph n ng.✔✥✘✙Câu 3. (4,0 i m)t cháy hoàn toàn 1,1 gam h p ch t h u c E thì thuc 1,12 lít CO2 ( ktc) và 0,9 gamH2O. T kh i h i c a E so v i O2 b ng 2,75.1. Xác nh công th c phân t c a E.2. Bi t E là m t este, vi t t t c các ng phân c u t o có th có c a E?3. un nóng 4,4 gam E v i dung d ch NaOH v a , r i cô c n thì thuc 4,8 gam mu inatri c a axit h u c . Xác nh công th c c u t o úng và g i tên E.✍✦✎✤✚★✤✍ơ✥✖✗✢✪✑✘✍✖✥✧ơ✍✒✚✍✥✏✦✧✩✙✑✏✫✏✗ơ✍✛✜✗✙✏✍✛✎✥✥✫✛✍✍✒✚✤✔Câu 4. (2,5 i m)Cho các ch t sau ây : dung d ch NaOH, Fe2O3, khí CO, dung d ch CuCl2, CO2, Al, dungd ch NH4Cl. Nh ng c p ch t nào ph n ngc v i nhau? Vi t ph ng trình hóa h c c a cácph n ng và ghi rõ i u ki n.✍✎✏✍✗✗✧✘✬✙✍✗✏✭✘✙✍✒✚✖✑✒ơ✔✥✮Câu 5. (2,0 i m)Ba ch t h u c có cùng công th c phân t C2H4O2.A và B tác d ngc v i Na kim lo i t o thành H2.B tác d ng v i NaHCO3 t o thành khí CO2.C tác d ngc v i dung d ch NaOH t o thành mu i và ancolXác nh công th c c u t o c a A, B, C và vi t ph ng trình hóa h c c a các ph n ng.✍✏✎✧ơ✙✣✣✒✚✍✒✢✖✛✖✣✍✍✛✛✚✖✗✗✙✏✛✛✤✥✑✒ơ✔✥✘✙Câu 6. (4,0 i m)Hòa tan hoàn toàn 7,5 gam h n h p X ch a hai kim lo i Mg và Al d ng b t nguyên ch tvào dung d ch HCl v athuc 7,84 lít khíktc) và dung d ch A.1. Tính thành ph n ph n tr m kh i l ng các kim lo i trong X ?2. Cho l ng d dung d ch NaOH vào A. Vi t ph ng trình hóa h c c a các ph n ng.✍✎✯✗✜✍✱✒✚✥✍✱✒✚✒✙✛✚✰✲✤✒✰✍✛✪✏✗✚✛✗✑✒ơ✔✥✘✙Câu 7. (2,5 i m)Cho b t Fe l n l t vào các dung d ch các ch t sau :a) Dung d ch Fe(NO3)3b) Dung d ch CuSO4c) Dung d ch AgNO3d) Dung d ch h n h p NaNO3, NaHSO4 (thoát khí NO duy nh t)Hãy vi t ph ng trình hóa h c c a các ph n ng x y ra.(Cho H=1, C=12, N=14, O=16, S=32, Na=23, Mg =24, Fe=56; Zn=65)---H t--✍✎✪✱✒✚✗✏✗✗✗✑✯✒ơ✗✚✏✔✥✘✙✘✳✵H và tên thí sinh:................................................................... S báo danh:.......................✴  ✄SGD& T NGH AN✁K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12N M H C 2012 - 2013✂☎☎✆✝✞✟☎✁thi chính th c✹✺Môn thi: HOÁ H C 12 THPT - B NG BTh i gian: 150 phút (không k th i gian giao )☎✠☛☞✌✍✡Câu I (5,0 điểm).✎✕✓1. Cho AlCl3 l n l t tác d ng v i các dung d ch: NH3, Na2CO3, Ba(OH)2. Vi t các phph n ng có th x y ra.✑✏ng trìnhơ✒✔✏✙✗✗✘✚✣✤✕2. tr ng thái c b n, nguyên t c a nguyên t X có c u hình electron l p ngoài cùng là 4s1. Vi tc u hình electron và xác nh v trí c a X trong b ng tu n hoàn. Tính s electron c thân c a nguyênt nguyên t X tr ng thái c b n.✛✗ơ✓✜✤✢✎✥✣✗✔✔✥✦✢✢✣✧✛✗ơ✜✕✗✓✥✩3. Vi t ph ng trình ph n ng (d i d ng phân t ) khi cho các dung d ch (m i dung d ch u ch a1 mol ch t tan) tác d ng v i nhau theo t ng c p sau: BaCl2 và NaHSO4; Ba(HCO3)2 và KHSO4;Ca(H2PO4)2 và KOH; Ca(OH)2 và NaHCO3.ơ✏✛✘✏✜✔★✔✘✤✓✫✒✪Câu II (5,0 điểm).✤✎✓1. Cho h p ch t th m A có công th c p-HOCH2C6H4OH l n l t tác d ng v i Na, dung d chNaOH, CH3COOH (xt, t0). Vi t các ph ng trình ph n ng (v rõ vòng benzen) x y ra.✑ơ✑✘✕✏✗ơ✏✤✕✕✥✗✥✩✭✭ng trình ph n ng (ghi rõ i u ki n n u có) th c hi nơ✔✥✔✗✘2. Xác nh các ch t A, B, C, D và vi t phssau:ơ✒✬✏✘✮✯1500 CCH3COOH → A → CH 4 → B → C → D → cao su buna3. Vi t các ph ng trình hoá h c c a các ph n ng có th x y ra khi cho stiren, toluen,propylbenzen l n l t tác d ng v i dung d ch KMnO4 ( nhi tthích h p).0✕✙ơ✗✰✏✗✢✘✎✓✑✏✧✒✭✥✦✑✔Câu III (5,0 điểm).✯1. Thêm 100ml dung d ch có pH = 2 (g m HCl và HNO3) vào 100ml dung d ch NaOH 0,1M. TínhpH c a dung d ch thuc.✔✥✢✔✑✔✏✕✦✓✥2. Tr n 100ml dung d ch Al2(SO4)3 1M v i Vml dung d ch NaOH 4M thuXác nh V.✔c 11,7 gam k t t a.✑✔✏✢✥✔✤✦✑✥★✩✥✗✔✱✗✕✯3. Cho 19,52 gam h n h p b t A g m Fe và Cu vào dung d ch HNO3, khu y u n khi ph n ngx y ra hoàn toàn thuc 4,48 lít khí NO (s n ph m kh duy nh t, ktc), 400ml dung d ch B và cònl i 1,92 gam m t kim lo i. Xác nh n ng mol/l c a các ch t tan trong dung d ch B.✥✘✤✗✑✥✏✜✔✤✛✦✥✛✯✥✦✔✢✔Câu IV (5,0 điểm).✤✧✥✓1. H p ch t h u c A m ch h (phân t ch ch a C, H, O; MA < 78). A tác d ngc v i dungd ch NaOH. t cháy hoàn toàn 8,64 gam A r i cho toàn b s n ph m cháy l n l t i qua bình 1 ch adung d ch H2SO4 c; bình 2 ch a dung d ch Ba(OH)2 d th y kh i l ng bình 1 t ng 4,32 gam, bình2 xu t hi n 70,92 gam k t t a. Xác nh công th c phân t , công th c c u t o, g i tên A.✑ơ✛✲✣✜✳✘✱✯✔✦✑✒✎✗✑✴✏✥✏✤✥✵✑✔✘✤✔✘✣✫✏✏✕✤✭✥✢✛✔✘✜✰✘✎✯✥✥✶✣2. Chia 14,2 gam h n h p X g m hai an ehit n ch c thành hai ph n b ng nhau.t cháy hoàntoàn ph n 1 thuc 15,4 gam CO2 và 4,5 gam H2O. Cho ph n 2 tác d ng v i l ng d dung d chc 43,2 gam b c. Xác nh công th c c u t o c a hai an ehit trên.AgNO3 trong NH3 thu✑ơ★✘✴✎✎✥✓✑✏✑✛✏✥✏✏✥✛✔✑✒✤✥✘✢(Cho H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23, S=32, K =39, Fe=56, Cu=64, Zn=65,Ag=108, Ba =137)- - - Hết - - ✸H và tên thí sinh:................................................................... S báo danh:.......................✷✔  ✄SGD& T NGH AN✁K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12N M H C 2012 - 2013✂☎☎✆✝✞✟☎✁thi chính th c✷✸Môn thi: HOÁ H C 12 THPT - B NG ATh i gian: 150 phút (không k th i gian giao )☎✠☛☞✌✍✡Câu I (5,5 điểm).✎✕✖1. tr ng thái c b n, nguyên t c a nguyên t X có c u hình electron l p ngoài cùng là 4s1.Vi t c u hình electron và xác nh v trí c a X trong b ng tu n hoàn. Tính s electron c thân c anguyên t nguyên t X tr ng thái c b n.✏✒ơ✗✓✘✔✖✛✙✚✚✕✒✙✜✔✕✢✏✔✒ơ✓✘✒✗✥✚✚✙✦2. Vi t ph ng trình ph n ng (d i d ng phân t ) khi cho các dung d ch (m i dung d ch uch a 1 mol ch t tan) tác d ng v i nhau theo t ng c p sau: BaCl2 và NaHSO4; Ba(HCO3)2 và KHSO4;Ca(H2PO4)2 và KOH; Ca(OH)2 và NaHCO3.ơư✤✏ư✓✖✗✤✩✧★✘✥✚✫✕3. Tính pH c a dung d ch h n h p CH3COOH 0,5M và C2H5COOH 0,6M. Bi t h ng s phân liaxit K CH3COOH = 1, 75.10-5 và K C2 H5COOH = 1,33.10-5 .✪✔Câu II (5,5 điểm).✘✘✒✮1. Vi t ph ng trình hoá h c và trình bày c ch c a ph n ng nitro hoá benzen (t l mol cácch t ph n ng là 1:1, xúc tác H2SO4 c).ơ✬ơư✔✤✭✖✒✙✩✤✘✯✒✒2. Vi t các ph ng trình hoá h c c a các ph n ng có th x y ra khi cho stiren, toluen,propylbenzen l n l t tác d ng v i dung d ch KMnO4 ( nhi t thích h p).ơ✬ư✔✤✛✗✪ư✚✢✮✙✜✪✧✖✘✙ơ✙✦✮✒✙3. T khí thiên nhiên (các ch t vô c và i u ki n ph n ng cói u ch poli(vinyl ancol), axit lactic (axit 2-hi roxipropanoic).★✘✦) vi t ph✒ng trình ph n ngơ✤✔ư✤✙Câu III (4,5 điểm).✗✙✥✚1. Hòa tan a gam CuSO4.5H2O vào n cc dung d ch X. Cho 1,48 gam h n h p Mg và Fevào dung d ch X . Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn thuc ch t r n A có kh i l ng 2,16 gamvà dung d ch B. Cho dung d ch B tác d ng v i dung d ch NaOH d , l c l y k t t a r i nung trongc h n h p oxit có kh i l ng 1,4 gam.không khí n kh i l ng không i thua. Vi t các ph ng trình ph n ng x y ra.b. Tính kh i l ng m i kim lo i trong h n h p ban u và giá tr c a a.✪ư✪ư✖✚✒✒✙✰✕✪✤✪ưư✖✚✚✘✗✚✕✙✙✪✲✪✱ư✕✥✙ư✘✬✧✪✔✪ưư✘✒ơ✒ư✤✕✥✛✥✪✏✙✪✚ư✔✱✥✫✚2. Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam h n h p X g m Mg, Al, Zn b ng dung d ch HNO3. Sau khiph n ng k t thúc thuc dung d ch Y và 4,48 lít ( ktc) khí Z (g m hai h p ch t khí không màu) cóc 122,3 gam h n h p mu i. Tính s mol HNO3 ãkh i l ng 7,4 gam. Cô c n dung d ch Y thutham gia ph n ng.✪✘✱✒✙✚✪✤✕✖✙✪ư✪✚✏✕✥✙✪ư✕✙✪ư✒✤Câu IV (4,5 điểm).✱✥✛✙✙✫✕1. Chia 14,2 gam h n h p X g m hai an ehit n ch c thành hai ph n b ng nhau.t cháyhoàn toàn ph n 1 thuc 15,4 gam CO2 và 4,5 gam H2O. Cho ph n 2 tác d ng v i l ng d dungc 43,2 gam b c. Xác nh công th c c u t o c a hai an ehit trên.d ch AgNO3 trong NH3 thu✪ơ✤✳✛✛✙✗✪ư✙✪✙✏✚✤✖✜ư✔✕✙2. A là m t h p ch t h u cn ch c (ch ch a 3 nguyên t C, H, O). Cho 13,6 gam A tácd ng v av i dung d ch NaOH, sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, cô c n dung d ch thucmgam ch t r n X.t cháy hoàn toàn m gam X c n v a26,112 gam oxi, thuc 7,208 gamNa2CO3 và 37,944 gam h n h p Y (g m CO2 và H2O). Xác nh công th c phân t , vi t công th c c ut o (d ng m ch cacbon không phân nhánh) c a A.✪ơơ✴✙✧✗★✖✤✚✭✒✔✤✒✚✏✕✪ư✛✳★✙✪✔ư✱✥✘✙✪✖✚✤✏✙✤✰✙✏ư✙✏ư✪✧✖✚✓✤✏✔(Cho: H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23, Mg=24, Al=27, S=32, Fe=56, Cu=64, Zn=65, Ag=108)- - - Hết - - ✶H và tên thí sinh:................................................................... S báo danh:.......................✵  ✄SGD& T NGH AN✁K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12N M H C 2012 - 2013✂☎☎✆✝✞✟☎✁thi chính th c✴✵Môn thi: HOÁ H C – BT THPTTh i gian: 150 phút (không k th i gian giao☎✡☛☞✌)✠Câu 1 (2,5 điểm).✍Cho các ch t : HCOOH, CH3COOC2H5, C2H5OH.✎✎✍✖✔Vi t ph ng trình hóa h c c a các ph n ng (n u có) khi cho các ch t trên l n lNa, dung d ch NaOH, dung d ch NaHCO3.ơ✒✏✚✙t tác d ng v i:✗✓✕✏✘✚Câu 2 (3,0 điểm).✍✖✙1. Cho h p ch t th m A có công th c p-HOCH2C6H4OH l n l t tác d ng v i Na, dung d chNaOH, CH3COOH (xt, t0). Vi t các ph ng trình ph n ng (v rõ vòng benzen) x y ra.✗ơ✗✕✏✘✚✎✔ơ✛✏✔✕✎2. Vi t phng trình hoàn thành sơơ✏✜✢sau:1500 CCH 3COOH → A → CH 4 → B → C → D → caosu buna0Câu 3 (2,5 điểm).✎✤Ch dùng dung d ch Ba(OH)2, hãy trình bày ph ng pháp hóa h c nh n bi t các dung d ch riêngbi t sau: (NH4)2SO4, NH4Cl, NaCl, MgCl2, AlCl3. Vi t ph ng trình hóa h c c a các ph n ng x y ra.ơ✣✚✒✏✚✎✥ơ✔✒✏✓✔✕Câu 4 (2,5 điểm).✎✔✔Vi t ph ng trình hóa h c c a các ph n ng x y ra khi cho dung d ch NaOH, dung d ch NH3,khí Cl2, b t Mg, dung d ch HNO3 (t o khí NO duy nh t) l n l t tác d ng v i dung d ch Fe(NO3)2.ơ✒✏✓✕✚✍✦✚✖✧✙✗✚✏✘✚Câu 5 (4,0 điểm).✩✜Este X (no,✧✙ơ✕✣✎✜1. Xác✪★n ch c, m ch h ) có t kh i h i so v i H2 b ng 44.ơ✍✬nh công th c phân t , vi t c u t o có th có và g i tên c a X.✧✚✕✒✫✓✙✜✔✜2. un nóng 4,4 gam X v i dung d ch NaOH v a , cô c n dung d ch sau ph n ng thugam mu i natri c a axit h u c . Xác nh công th c c u t o c a X.✭✚✧✮✓✩✚✗✕✏c 4,1✍✜ơ✓✧✯✚✕✓Câu 6 (5,5 điểm).✰★1. Hòa tan hoàn toàn 11,0 gam h n h p X ch a hai kim lo i Al và Fec 8,96 lít khí ( ktc).thu✗✧✕✜★✗✧✦d ng b t vào dung d ch HCl✚✜✏✎a. Vi t các ph✔✔ng trình ph n ng x y ra.ơ✏✕✖✖✩✱✰b. Tính thành ph n ph n tr m kh i l✗ng m i kim lo i trong X.✧✏✎✰✜2. Cho dung d ch h n h p ch a 0,2 mol MgCl2 và 0,1 mol FeCl2 vào dung d ch AgNO3 d ,ph n ng x y ra hoàn toàn thuc m gam k t t a. Tính m.✗✚✕✚✏✎✔✔✕✜✗✏✓(Cho H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23, Mg =24, Al =27, S=32, Fe=56, Cu=64, Ag=108)- - - Hết - - ✳H và tên thí sinh:............................................................S báo danh:.......................✲n khi [...]...SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPT KIÊN GIANG NĂM HỌC 2 012 – 2013 -ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN THI : HÓA HỌC ( Đề thi có 02 trang) Thời gian : 180 phút ( không kể thời gian giao đề) Ngày thi : 01/11/2 012 (Vòng 1) Câu I (4 điểm) : 1 Phi kim R có electron viết sau cùng ứng với 4 số lượng tử có tổng... nhưng đúng vẫn tính điểm tối đa) 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ Trang 7 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 2 trang) KÌ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012- 2013 MÔN THI: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 02/11/2 012 (vòng 2) Câu I (4 điểm): 1 Đốt cháy hoàn toàn a gam một hợp chất hữu cơ M cần 9,6 gam oxi Sản phẩm... tính thể tích khí bay ra (ở đktc) Cho H= 1 ; C = 12 ; N = 14 ; O= 16 ; Na = 23 ; Ba = 137 ; He = 4 HẾT Ghi chú: ● Thí sinh không được sử dụng tài liệu ● Giám thị coi thi không giải thích gì thêm 2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPT KIÊN GIANG NĂM HỌC 2 012 – 2013 -ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC – VÒNG 2- Môn HÓA HỮU CƠ CÂU I 1 3đ NỘI DUNG 4 ĐIỂM 1 Đốt cháy... C: H2SO4 0,1M và HCl 0,1M Cho H= 1; O= 16 ; Al = 27 ; Fe = 56 ; Cu = 64 HẾT - Thí sinh không được sử dụng tài liệu - Giám thị không giải thích gì thêm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPT KIÊN GIANG NĂM HỌC 2 012 – 2013 -ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC – VÒNG 1- Môn : HÓA HỌC CÂU I NỘI DUNG 4 ĐIỂM 1 2,5 đ 1 Phi kim R có electron viết sau cùng ứng với 4 số lượng... 0,2 40 = 16,2g 3 * 0,25 4= 1đ 0 t ,CaO * CH3COONa + NaOH ⎯⎯⎯ → CH4 + Na2CO3 0,1 mol 0,1mol → * ⇒ VCH 4 = 0,1.22,4= 2,24 lít 9 Họ và tên thí sinh: …………………… ………… Chữ ký giám thị 1: Số báo danh:…………………………… ……… …………….……………… SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2 012 CHÍNH THỨC * Môn thi: HÓA HỌC (BẢNG A) * Ngày thi: 06/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ... kg xút khan (NaOH) Tính khối lượng xà phòng thu được, biết xà phòng có chứa 80% muối natri của axit béo - HẾT - 2 Bảng A – Ngày 2 SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2 012 CHÍNH THỨC * Môn thi: HÓA HỌC (BẢNG A) * Ngày thi: 06/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Gồm 04 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM Bài 1: (4 điểm) Câu 1: 1 NaCl hoặc + H2SO4 (đặc, nóng) → HCl H2SO4 (đặc, nóng) → 2HCl... ΔS 298( td ) = 407 00 – 298 42 = 28184 J/mol 0 298 0,25 đ 0 Vì ΔG (td ) > 0 nên phản ứng không tự xảy ra theo chi u thuận ở 25 C 0 298 2 0,75đ 0,25 đ 2 Vì ΔH của phản ứng không thay đổi theo nhiệt độ nên: 0 ΔGT 2 T2 = ΔGT 1 T1 ⎛1 1⎞ + ΔH 0 ⎜ − ⎟ ⎝ T2 T1 ⎠ ⎡ 28184 1 ⎞⎤ ⎛ 1 0 = 127 3 ⎢ ΔG1273 + 407 00 ⎜ − ⎟ ⎥ = - 127 66 J/mol ⎝ 127 3 298 ⎠ ⎦ ⎣ 298 0 Vì ΔG298 (td ) < 0 nên phản ứng xảy ra theo chi u thuận ở... ⎡⎣ S 2− ⎤⎦ = 2.10−4.1, 4.10−17 = 2,8.10−21 > TCuS ⇒ nên kết tủa CuS (HS có thể giải theo hướng khác, nhưng đúng vẫn tính theo thang điểm trên) 0 ,125 đ 0 ,125 đ 0,375 đ 0,25 đ 0 ,125 đ 0,25 đ 0,375 đ 0,25 đ 0 ,125 đ 0 ,125 đ 0 ,125 đ 0,5 đ 0,5 đ 0 ,125 đ 0,5 đ 0 ,125 đ Trang 6 CÂU VI NỘI DUNG 2 ĐIỂM Chỉ được phép dùng dung dịch NaOH 0,1 M và chất chỉ thị phenolphtalein, hãy phân biệt 3 dung dịch mất nhãn đựng... lai hóa sp * BCl3 : CTCT 2 Cl ⎟ B Cl * H2O ; CTCT H , tam giác phẳng, lai hóa sp Cl : O : , gấp khúc (chữ V), lai hóa sp3 H O * NO3− : CTCT - ; tam giác phẳng, lai hóa sp2 - O- N 0,375 đ 0,375 đ 0,375 đ 0,375 đ O 2 0,5đ 3 1đ 2 Sắp xếp theo chi u tăng dần góc liên kết: H2S < CH4 < SO2 < SO3 < CO2 0,5 đ 3 So sánh nhiệt độ nóng chảy và độ tan trong nước của các chất sau: KCl, KBr, KI Giải thích? * Bán... Viết CTCT, nêu dạng hình học, trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm trong các phân tử và ion sau: BeH2, BCl3 H2O, NO3− 2 Trong các phân tử sau, hãy sắp xếp theo chi u tăng dần góc liên kết: CO2, H2S, SO2, SO3, CH4 3 So sánh nhiệt độ nóng chảy và độ tan trong nước của các chất sau: KCl, KBr, KI Giải thích? 1 1,5đ HD: 1 Công thức cấu tạo, nêu dạng hình học, trạng thái lai hóa * BeH2 : CTCT H- Be ... GIANG THI CHNH THC ( thi gm trang) Kè THI HC SINH GII VềNG TNH LP 12 THPT NM HC 2 012- 2013 MễN THI: HểA HC Thi gian lm bi: 180 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 02/11/2 012 (vũng... theo hng khỏc, nhng ỳng tớnh theo thang im trờn) 0 ,125 0 ,125 0,375 0,25 0 ,125 0,25 0,375 0,25 0 ,125 0 ,125 0 ,125 0,5 0,5 0 ,125 0,5 0 ,125 Trang CU VI NI DUNG IM Ch c phộp dựng dung... thớ sinh: Ch ký giỏm th 1: S bỏo danh: . S GDT BC LIấU K THI CHN HSG LP 12 VềNG TNH NM HC 2011 - 2 012 CHNH THC * Mụn thi: HểA HC (BNG B) * Ngy thi: 05/11/2011 * Thi gian: 180 phỳt (Khụng k thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 40 đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 (có đáp án chi tiết)., Tuyển tập 40 đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 (có đáp án chi tiết).,

Từ khóa liên quan