Tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành Quản lý tài chính FULL

431 2,470 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 17:09

Bộ Tài liệu bao gồm: 1. 01.1. Luật ngân sách 2002 2. 01.2. Nghi dinh 60-2003 HD thi hanh Luat ngan sach 2002 3. 02.1. Luật kế toán 2003 4. 02.2. Nghi dinh 28-2004 HD thi hanh Luat ke toan 5. 03.1. Quyet dinh 19_2006 che ke toan HCSN 6. Nghị định 129 (Hướng dẫn thi hành luật Kế toán lĩnh vực…) 7. 03.2. Thong tu 185-2010 bo sung QD 19_2006 8. 04.1. Luat 09-2008-QH12 quan ly su dung TSNN 9. 04.2. Nghi dinh 52.2009.ND-CP huong dan thi hanh Luat QL su dung TSNN 10. 04.3. Nghi quyet 07_2010 HĐND TQ quy che quan ly TSNN 11. 05.1. Nghi dinh 38_2013_ND-CP 23.4.2013_Thay the ND131 12. 05.2. Thong tu 01_2014 huong dan ND 38-2013 13. 05.3. Thông tu 218-2013 quan ly TC du an ODA 14. 05.4. Thong tu 110-2009 co che quan ly tai chinh du an IFAD L U Ậ T CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 01/2002/QH11 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Để quản lý thống tài quốc gia, nâng cao tính chủ động trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu ngân sách tài sản Nhà nước, tăng tích lũy nhằm thực công nghiệp hoá, đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Căn vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi, bổ sung theo Nghị số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật quy định lập, chấp hành, kiểm tra, tra, kiểm toán, toán ngân sách nhà nước nhiệm vụ, quyền hạn quan nhà nước cấp lĩnh vực ngân sách nhà nước. Ch n g I NH Ữ NG Q UY ĐỊ NH CH UNG Điều Ngân sách nhà nước toàn khoản thu, chi Nhà nước quan nhà nước có thẩm quyền định thực năm để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước. Điều 1. Thu ngân sách nhà nước bao gồm khoản thu từ thuế, phí, lệ phí; khoản thu từ hoạt động kinh tế Nhà nước; khoản đóng góp tổ chức cá nhân; khoản viện trợ; khoản thu khác theo quy định pháp luật. 2. Chi ngân sách nhà nước bao gồm khoản chi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm hoạt động máy nhà nước; chi trả nợ Nhà nước; chi viện trợ khoản chi khác theo quy định pháp luật. Điều Ngân sách nhà nước quản lý thống theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm. Quốc hội định dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn toán ngân sách nhà nước. Điều 1. Ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương ngân sách địa phương. Ngân sách địa phương bao gồm ngân sách đơn vị hành cấp có Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân. 2. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi quan hệ ngân sách cấp thực theo nguyên tắc sau đây: a) Ngân sách trung ương ngân sách cấp quyền địa phương phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi cụ thể; b) Ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm thực nhiệm vụ chiến lược, quan trọng quốc gia hỗ trợ địa phương chưa cân đối thu, chi ngân sách; c) Ngân sách địa phương phân cấp nguồn thu bảo đảm chủ động thực nhiệm vụ giao; tăng cường nguồn lực cho ngân sách xã. Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung cấp tỉnh) định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cấp quyền địa phương phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trình độ quản lý cấp địa bàn; d) Nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp ngân sách cấp bảo đảm; việc ban hành thực sách, chế độ làm tăng chi ngân sách phải có giải pháp bảo đảm nguồn tài phù hợp với khả cân đối ngân sách cấp; đ) Trường hợp quan quản lý nhà nước cấp uỷ quyền cho quan quản lý nhà nước cấp thực nhiệm vụ chi mình, phải chuyển kinh phí từ ngân sách cấp cho cấp để thực nhiệm vụ đó; e) Thực phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) khoản thu phân chia ngân sách cấp bổ sung từ ngân sách cấp cho ngân sách cấp để bảo đảm công bằng, phát triển cân đối vùng, địa phương. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp cho ngân sách cấp ổn định từ đến năm. Số bổ sung từ ngân sách cấp khoản thu ngân sách cấp dưới; g) Trong thời kỳ ổn định ngân sách, địa phương sử dụng nguồn tăng thu hàng năm mà ngân sách địa phương hưởng để phát triển kinh tế - xã hội địa bàn; sau thời kỳ ổn định ngân sách, phải tăng khả tự cân đối, phát triển ngân sách địa phương, thực giảm dần số bổ sung từ ngân sách cấp tăng tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết số thu nộp ngân sách cấp trên; h) Ngoài việc uỷ quyền thực nhiệm vụ chi bổ sung nguồn thu quy định điểm đ điểm e khoản Điều này, không dùng ngân sách cấp để chi cho nhiệm vụ cấp khác, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định Chính phủ. Điều 1. Thu ngân sách nhà nước phải thực theo quy định Luật quy định khác pháp luật. 2. Chi ngân sách nhà nước thực có đủ điều kiện sau đây: a) Đã có dự toán ngân sách giao, trừ trường hợp quy định Điều 52 Điều 59 Luật này; b) Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quan nhà nước có thẩm quyền quy định; c) Đã thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách người uỷ quyền định chi. Ngoài điều kiện quy định khoản Điều này, khoản chi cho công việc cần phải đấu thầu phải tổ chức đấu thầu theo quy định pháp luật đấu thầu. 3. Các ngành, cấp, đơn vị không đặt khoản thu, chi trái với quy định pháp luật. 4. Người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. Điều Các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phải hạch toán kế toán, toán đầy đủ, kịp thời, chế độ. Điều 1. Quỹ ngân sách nhà nước toàn khoản tiền Nhà nước, kể tiền vay, có tài khoản ngân sách nhà nước cấp. 2. Quỹ ngân sách nhà nước quản lý Kho bạc Nhà nước. Điều 1. Ngân sách nhà nước cân đối theo nguyên tắc tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí phải lớn tổng số chi thường xuyên góp phần tích luỹ ngày cao vào chi đầu tư phát triển; trường hợp bội chi, số bội chi phải nhỏ số chi đầu tư phát triển, tiến tới cân thu, chi ngân sách. 2. Bội chi ngân sách nhà nước bù đắp nguồn vay nước nước. Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước phải bảo đảm nguyên tắc không sử dụng cho tiêu dùng, sử dụng cho mục đích phát triển bảo đảm bố trí ngân sách để chủ động trả hết nợ đến hạn. 3. Về nguyên tắc, ngân sách địa phương cân tổng số chi không vượt tổng số thu; trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhu cầu đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi ngân sách cấp tỉnh bảo đảm, thuộc danh mục đầu tư kế hoạch năm Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định, vượt khả cân đối ngân sách cấp tỉnh năm dự toán, phép huy động vốn nước phải cân đối ngân sách cấp tỉnh hàng năm để chủ động trả hết nợ đến hạn. Mức dư nợ từ nguồn vốn huy động không vượt 30% vốn đầu tư xây dựng nước hàng năm ngân sách cấp tỉnh. 4. Các bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, quan khác trung ương, Uỷ ban nhân dân cấp, tổ chức đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực dự toán ngân sách phạm vi giao; nghiêm cấm trường hợp vay, cho vay sử dụng ngân sách nhà nước trái với quy định pháp luật. Điều 1. Dự toán chi ngân sách trung ương ngân sách cấp quyền địa phương bố trí khoản dự phòng từ 2% đến 5% tổng số chi để chi phòng chống, khắc phục hậu thiên tai, hoả hoạn, nhiệm vụ quan trọng quốc phòng, an ninh nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh dự toán; Chính phủ định sử dụng dự phòng ngân sách trung ương, định kỳ báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội kỳ họp gần nhất; Uỷ ban nhân dân định sử dụng dự phòng ngân sách địa phương, định kỳ báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, báo cáo Hội đồng nhân dân kỳ họp gần nhất; cấp xã, Uỷ ban nhân dân định sử dụng dự phòng ngân sách xã, định kỳ báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, báo cáo Hội đồng nhân dân kỳ họp gần nhất. Chính phủ quy định phân cấp thẩm quyền định sử dụng dự phòng ngân sách trung ương dự phòng ngân sách địa phương. 2. Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập quỹ dự trữ tài từ nguồn tăng thu, kết dư ngân sách, bố trí dự toán chi ngân sách hàng năm nguồn tài khác theo quy định pháp luật. Quỹ dự trữ tài sử dụng để đáp ứng nhu cầu chi nguồn thu chưa tập trung kịp phải hoàn trả năm ngân sách; trường hợp sử dụng hết dự phòng ngân sách sử dụng quỹ dự trữ tài để chi theo quy định Chính phủ tối đa không 30% số dư quỹ. Mức khống chế tối đa quỹ dự trữ tài cấp Chính phủ quy định. Điều 10 Ngân sách nhà nước bảo đảm cân đối kinh phí hoạt động Đảng cộng sản Việt Nam tổ chức trị - xã hội. Kinh phí hoạt động tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thực theo nguyên tắc tự bảo đảm, ngân sách nhà nước hỗ trợ số trường hợp cụ thể theo quy định Chính phủ. Điều 11 Mọi tài sản đầu tư, mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước tài sản khác Nhà nước phải quản lý chặt chẽ theo chế độ quy định. Điều 12 1. Thu, chi ngân sách nhà nước hạch toán đồng Việt Nam. 2. Kế toán toán ngân sách nhà nước thực thống theo chế độ kế toán Nhà nước Mục lục ngân sách nhà nước. 3. Chứng từ thu, chi ngân sách nhà nước phát hành, sử dụng quản lý theo quy định Bộ Tài chính. Điều 13 1. Dự toán, toán, kết kiểm toán toán ngân sách nhà nước, ngân sách cấp, đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ phải công bố công khai. 2. Quy trình, thủ tục thu, nộp, miễn, giảm, hoàn lại khoản thu, cấp phát toán ngân sách phải niêm yết rõ ràng nơi giao dịch. 3. Chính phủ quy định cụ thể việc công khai ngân sách. Điều 14 Năm ngân sách ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Ch n g I I NH I Ệ M VỤ, Q UYỀ N H ẠN CỦA Q UỐ C H Ộ I , CH Ủ T Ị CH NƯ Ớ C, CH Í NH PH Ủ, CÁC CƠ Q UAN K H ÁC CỦA NH À NƯ Ớ C VÀ T RÁCH NH I Ệ M, NG H Ĩ A VỤ CỦA T Ổ CH Ứ C, CÁ NH ÂN VỀ NG ÂN S ÁCH NH À NƯ Ớ C Điều 15 Nhiệm vụ, quyền hạn Quốc hội: 1. Làm luật sửa đổi luật lĩnh vực tài - ngân sách; 2. Quyết định sách tài chính, tiền tệ quốc gia để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm cân đối thu, chi ngân sách nhà nước; 3. Quyết định dự toán ngân sách nhà nước: a) Tổng số thu ngân sách nhà nước, bao gồm thu nội địa, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, thu viện trợ không hoàn lại; b) Tổng số chi ngân sách nhà nước, bao gồm chi ngân sách trung ương chi ngân sách địa phương, chi tiết theo lĩnh vực chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi trả nợ viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách. Trong chi đầu tư phát triển chi thường xuyên có mức chi cụ thể cho lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ; c) Mức bội chi ngân sách nhà nước nguồn bù đắp; 4. Quyết định phân bổ ngân sách trung ương: a) Tổng số mức chi lĩnh vực; b) Dự toán chi bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ quan khác trung ương theo lĩnh vực; c) Mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương, bao gồm bổ sung cân đối ngân sách bổ sung có mục tiêu; 5. Quyết định dự án, công trình quan trọng quốc gia đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; 6. Quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước trường hợp cần thiết; 7. Giám sát việc thực ngân sách nhà nước, sách tài chính, tiền tệ quốc gia, nghị Quốc hội ngân sách nhà nước, dự án công trình quan trọng quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, dự án công trình xây dựng quan trọng khác; 8. Phê chuẩn toán ngân sách nhà nước; 9. Bãi bỏ văn Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao lĩnh vực tài - ngân sách trái với Hiến pháp, luật nghị Quốc hội. Điều 16 Nhiệm vụ, quyền hạn Uỷ ban thường vụ Quốc hội: 1. Ban hành văn pháp luật lĩnh vực tài - ngân sách Quốc hội giao; 2. Cho ý kiến dự án luật, báo cáo dự án khác lĩnh vực tài - ngân sách Chính phủ trình Quốc hội; 3. Căn vào nghị Quốc hội dự toán ngân sách nhà nước phân bổ ngân sách trung ương năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia ngân sách trung ương ngân sách địa phương khoản thu quy định khoản Điều 30 Luật này; 4. Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương phê chuẩn toán ngân sách nhà nước; 5. Giám sát việc thi hành pháp luật ngân sách, sách tài chính, nghị Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội lĩnh vực tài - ngân sách; đình việc thi hành văn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực tài - ngân sách trái với Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội trình Quốc hội định việc huỷ bỏ văn đó; huỷ bỏ văn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực tài - ngân sách trái với pháp lệnh, nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội; bãi bỏ nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh lĩnh vực tài - ngân sách trái với Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Điều 17 Nhiệm vụ, quyền hạn Uỷ ban kinh tế ngân sách Quốc hội: 1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh dự án khác lĩnh vực tài - ngân sách Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao; 2. Chủ trì thẩm tra dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, báo cáo thực ngân sách nhà nước toán ngân sách nhà nước Chính phủ trình Quốc hội; 3. Giám sát việc thực luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội lĩnh vực tài - ngân sách; giám sát việc thực ngân sách nhà nước sách tài chính; 4. Giám sát văn quy phạm pháp luật Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, văn quy phạm pháp luật liên tịch quan nhà nước có thẩm quyền trung ương quan nhà nước có thẩm quyền với quan trung ương tổ chức trị - xã hội lĩnh vực tài - ngân sách; 5. Kiến nghị vấn đề quản lý lĩnh vực tài - ngân sách. Điều 18 Nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng dân tộc Uỷ ban khác Quốc hội: 1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mình, phối hợp với Uỷ ban kinh tế ngân sách Quốc hội thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương dự án khác lĩnh vực tài - ngân sách Chính phủ trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội; 2. Giám sát việc thực pháp luật lĩnh vực tài - ngân sách việc thực nghị Quốc hội lĩnh vực tài - ngân sách lĩnh vực phụ trách; 3. Kiến nghị vấn đề tài - ngân sách lĩnh vực phụ trách. Điều 19 Nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch nước: 1. Công bố luật, pháp lệnh lĩnh vực tài - ngân sách; 2. Thực nhiệm vụ, quyền hạn Hiến pháp pháp luật quy định việc tiến hành đàm phán, ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với người đứng đầu Nhà nước khác; trình Quốc hội phê chuẩn điều ước quốc tế trực tiếp ký; định phê chuẩn gia nhập điều ước quốc tế, trừ trường hợp cần trình Quốc hội định lĩnh vực tài - ngân sách; 3. Yêu cầu Chính phủ báo cáo công tác tài - ngân sách cần thiết. Điều 20 Nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ: 1. Trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự án luật, pháp lệnh dự án khác lĩnh vực tài - ngân sách; ban hành văn quy phạm pháp luật lĩnh vực tài - ngân sách theo thẩm quyền; 2. Lập trình Quốc hội dự toán ngân sách nhà nước phương án phân bổ ngân sách trung ương hàng năm; dự toán điều chỉnh ngân sách nhà nước trường hợp cần thiết; 3. Căn vào nghị Quốc hội dự toán ngân sách nhà nước phân bổ ngân sách trung ương, định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ quan khác trung ương theo quy định điểm b khoản Điều 15 Luật này; nhiệm vụ thu, chi mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định điểm a, b khoản điểm c khoản Điều 15 Luật này; vào nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội, giao tỷ lệ phần trăm (%) phân chia ngân sách trung ương ngân sách địa phương khoản thu phân chia theo quy định khoản Điều 16 Luật này; quy định nguyên tắc bố trí đạo thực dự toán ngân sách địa phương số lĩnh vực chi Quốc hội định; 4. Thống quản lý ngân sách nhà nước, bảo đảm phối hợp chặt chẽ quan quản lý ngành địa phương việc thực ngân sách nhà nước; 5. Tổ chức điều hành thực ngân sách nhà nước Quốc hội định, kiểm tra việc thực ngân sách nhà nước, báo cáo Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội tình hình thực ngân sách nhà nước, dự án công trình quan trọng quốc gia, chương trình phát triển kinh tế xã hội, dự án công trình xây dựng quan trọng khác; 6. Quyết định việc sử dụng dự phòng ngân sách; quy định việc sử dụng quỹ dự trữ tài nguồn dự trữ tài khác Nhà nước theo quy định Luật này; 7. Quy định phân cấp cho quan nhà nước có thẩm quyền quy định định mức phân bổ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước để làm xây dựng, phân bổ quản lý ngân sách nhà nước thực thống nước; định mức phân bổ chế độ chi ngân sách quan trọng, phạm vi ảnh hưởng rộng, liên quan đến việc thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh nước, báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến văn trước ban hành; 8. Kiểm tra nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh dự toán ngân sách, toán ngân sách vấn đề khác thuộc lĩnh vực tài - ngân sách; trường hợp nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trái với quy định Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội văn quan nhà nước cấp Thủ tướng Chính phủ đình việc thực đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội bãi bỏ; 9. Lập trình Quốc hội toán ngân sách nhà nước, toán dự án công trình quan trọng quốc gia Quốc hội định; 10. Ban hành Quy chế xem xét, định dự toán phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn toán ngân sách địa phương. Điều 21 Nhiệm vụ, quyền hạn Bộ Tài chính: 1. Chuẩn bị dự án luật, pháp lệnh, dự án khác lĩnh vực tài - ngân sách xây dựng chiến lược, kế hoạch vay nợ, trả nợ nước nước trình Chính phủ; ban hành văn quy phạm pháp luật lĩnh vực tài - ngân sách theo thẩm quyền; 2. Chủ trì phối hợp với bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, quan khác trung ương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh việc xây dựng định mức phân bổ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước, chế độ kế toán, toán, chế độ báo cáo, công khai tài - ngân sách trình Chính phủ quy định quy định theo phân cấp Chính phủ để thi hành thống nước; 3. Chủ trì phối hợp với bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, quan khác trung ương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập dự toán ngân sách nhà nước phương án phân bổ ngân sách trung ương; tổ chức thực ngân sách nhà nước; thống quản lý đạo công tác thu thuế, phí, lệ phí, khoản thu khác ngân sách nhà nước, nguồn viện trợ quốc tế; tổ chức thực chi ngân sách nhà nước theo dự toán giao; lập toán ngân sách trung ương; tổng hợp, lập toán ngân sách nhà nước trình Chính phủ; tổ chức quản lý, kiểm tra việc sử dụng tài sản Nhà nước; 4. Kiểm tra quy định tài - ngân sách bộ, quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; trường hợp quy định văn trái với Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội văn quan nhà nước cấp trên, có quyền kiến nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang đình việc thi hành bãi bỏ quy định bộ, quan ngang bộ; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đình việc thi hành nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; đình việc thi hành kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ quy định Uỷ ban nhân dân Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; 5. Thống quản lý nhà nước vay trả nợ Chính phủ, vay trả nợ quốc gia; 6. Thanh tra, kiểm tra tài - ngân sách, xử lý kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật vi phạm chế độ quản lý tài - ngân sách bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, quan khác trung ương, địa phương, tổ chức kinh tế, đơn vị hành chính, đơn vị nghiệp đối tượng khác có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước sử dụng ngân sách nhà nước; 7. Quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ nhà nước quỹ khác Nhà nước theo quy định pháp luật. Điều 22 Nhiệm vụ, quyền hạn Bộ Kế hoạch Đầu tư: 1. Trình Chính phủ dự án kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nước cân đối chủ yếu kinh tế quốc dân, có cân đối tài chính, tiền tệ, vốn đầu tư xây dựng làm sở cho việc xây dựng kế hoạch tài - ngân sách; 2. Phối hợp với Bộ Tài lập dự toán ngân sách nhà nước. Lập phương án phân bổ ngân sách trung ương lĩnh vực phụ trách theo phân công Chính phủ; 3. Phối hợp với Bộ Tài bộ, ngành hữu quan kiểm tra, đánh giá hiệu vốn đầu tư công trình xây dựng bản. Điều 23 Nhiệm vụ, quyền hạn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 1. Phối hợp với Bộ Tài xây dựng chiến lược, kế hoạch vay nợ, trả nợ nước nước, xây dựng triển khai thực phương án vay để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước; 2. Tạm ứng cho ngân sách nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước theo định Thủ tướng Chính phủ. Điều 24 Nhiệm vụ, quyền hạn bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ quan khác trung ương: 1. Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm quan mình; 2. Phối hợp với Bộ Tài trình lập dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, toán ngân sách thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; 3. Kiểm tra, theo dõi tình hình thực ngân sách thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; 4. Báo cáo tình hình thực kết sử dụng ngân sách thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách theo chế độ quy định; 5. Phối hợp với Bộ Tài việc xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; 6. Quản lý, tổ chức thực toán ngân sách giao; bảo đảm sử dụng có hiệu tài sản Nhà nước giao. Điều 25 Nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân cấp: 1. Căn vào nhiệm vụ thu, chi ngân sách cấp giao tình hình thực tế địa phương, định: a) Dự toán thu ngân sách nhà nước địa bàn, bao gồm thu nội địa, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, thu viện trợ không hoàn lại; b) Dự toán thu ngân sách địa phương, bao gồm khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%, phần ngân sách địa phương hưởng từ khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%), thu bổ sung từ ngân sách cấp trên; c) Dự toán chi ngân sách địa phương, bao gồm chi ngân sách cấp chi ngân sách địa phương cấp dưới, chi tiết theo lĩnh vực chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi trả nợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự BỘ TÀI CHÍNH ----------Số: 110/2009/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ---------------------------------Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2009 THÔNG TƯ Hướng dẫn chế quản lý tài chương trình, dự án tài trợ nguồn vốn IFAD --------------------Căn Nghị định số 131/2006/NĐ - CP ngày 9/11/2006 Chính phủ ban hành Quy chế quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức (ODA); Căn Nghị định số 60/2003/NĐ - CP ngày 6/6/2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn Nghị định số 118/2008/NĐ - CP ngày 27/11/2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Bộ Tài chính; Căn Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 Bộ Tài hướng dẫn chế quản lý tài chương trình, dự án hỗ trợ phát triển thức (ODA); Bộ Tài hướng dẫn chi tiết chế quản lý tài áp dụng chương trình, dự án Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) tài trợ sau: Phần I CÁC QUY ĐỊNH CHUNG I. Phạm vi đối tượng áp dụng 1. Thông tư hướng dẫn chi tiết số quy định giải ngân, hạch toán, chế độ báo cáo, giám sát áp dụng chương trình, dự án (sau viết tắt “dự án”) tài trợ nguồn vốn vay IFAD, viện trợ IFAD nguồn vốn đồng tài trợ cho dự án IFAD quy định áp dụng thủ tục IFAD. Các dự án viện trợ không hoàn lại IFAD tài trợ IFAD ủy thác quản lý thực độc lập (không đồng tài trợ kèm theo dự án vốn vay IFAD) áp dụng quy định quản lý tài theo Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 Bộ Tài hướng dẫn chế độ quản lý tài Nhà nước viện trợ không hoàn lại nước thuộc nguồn thu Ngân sách Nhà nước. 2. Đối với số dự án IFAD có đặc thù riêng, tùy theo yêu cầu quản lý theo đề nghị Cơ quan chủ quản dự án, Bộ Tài ban hành hướng dẫn cụ thể cho dự án. II. Nguyên tắc quản lý: 1. Các dự án nguồn vốn IFAD tuân thủ hướng dẫn quản lý tài dự án ODA quy định văn sau đây: - Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 Bộ Tài hướng dẫn chế độ quản lý tài nhà nước viện trợ không hoàn lại nước thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; - Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 hướng dẫn chế quản lý tài chương trình, dự án hỗ trợ phát triển thức (ODA); - Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 hướng dẫn bổ sung số điểm quản lý, điều hành ngân sách nhà nước - Quyết định 61/2006/QĐ-BTC ngày 2/11/2006 việc ban hành số định mức chi tiêu áp dụng cho cho dự án/chương trình có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA); - Quyết định số 19/2007/QĐ-BTC ngày 27/3/2007 Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Quy chế hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước khoản vay viện trợ nước Chính phủ; - Các văn sửa đổi, bổ sung, thay văn quy định Thông tư này. 2. Các dự án viện trợ không hoàn lại IFAD viện trợ không hoàn lại nhà tài trợ khác đồng tài trợ áp dụng theo định mức chi tiêu quy định Hiệp định, Thoả thuận viện trợ nước ký với Nhà tài trợ. Trường hợp Hiệp định không quy định thực theo định mức Liên hợp quốc quy định áp dụng cho nguồn vốn tổ chức Liên hợp quốc Việt Nam. 3. Cuốn Hướng dẫn Thực dự án (PIM) Hướng dẫn Quản lý tài Dự án lập, IFAD thông qua Cơ quan chủ quản ban hành để thực việc quản lý chi tiêu cho dự án. III. Ngân hàng phục vụ tài khoản dự án 1.“Ngân hàng phục vụ” ngân hàng thương mại lựa chọn danh sách ngân hàng thương mại đủ tiêu chuẩn để uỷ quyền thực việc giao dịch đối ngoại phục vụ dự án Bộ Tài phối hợp với Ngân hàng Nhà nước nhà tài trợ lựa chọn. 2. Trách nhiệm Ngân hàng phục vụ Ngân hàng phục vụ, theo đề nghị chủ tài khoản (là Bộ Tài quan chủ dự án theo quy định thỏa thuận tài trợ), mở tài khoản liên quan dự án thực giao dịch toán, rút vốn theo quy định hành. Ngân hàng phục vụ có trách nhiệm hướng dẫn cung cấp cho Bộ Tài quan thực dự án đầy đủ thông tin để thực giao dịch toán nước qua hệ thống ngân hàng. Ngân hàng phục vụ thực ghi có vào tài khoản đặc biệt dự án số tiền rút từ Nhà tài trợ vòng 02 ngày làm việc kể từ nhận báo có thông báo cho Bộ Tài chủ tài khoản biết số tiền nhận được. Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ thực chuyển tiền theo lệnh chủ tài khoản, ngân hàng phục vụ gửi chủ tài khoản chứng từ hạch toán khoản chi, kèm theo chi tiết số tiền ngoại tệ, số tiền VNĐ, ngày toán, người thụ hưởng để phục vụ việc hạch toán Ngân sách Nhà nước. Số dư tài khoản đặc biệt hưởng lãi phát sinh theo lãi suất ngân hàng phục vụ quy định theo mức lãi suất thoả thuận ngân hàng phục vụ chủ tài khoản. Ngân hàng phục vụ mở tài khoản theo dõi riêng lãi phát sinh tài khoản đặc biệt. Ngân hàng phục vụ dự án hưởng phí dịch vụ theo biểu phí hành ngân hàng phục vụ. Dự án sử dụng lãi phát sinh để chi trả khoản phí dịch vụ này. Định kỳ hàng tháng có yêu cầu, ngân hàng phục vụ có trách nhiệm gửi cho chủ tài khoản báo cáo kê tài khoản đặc biệt, số lãi phát sinh tài khoản đặc biệt dự án; số phí phục vụ ngân hàng phục vụ thu; số chênh lệch lãi phí; số dư đầu kỳ, cuối kỳ. Số dư tài khoản theo dõi lãi phát sinh từ tài khoản đặc biệt hưởng lãi. 3. Các tài khoản dự án a) Tài khoản ngân hàng phục vụ Bộ Tài quan chủ dự án chủ tài khoản nguồn vốn vay/viện trợ theo quy định thỏa thuận tài trợ dự án mở tài khoản đặc biệt/tài khoản vốn viện trợ (sau gọi chung tài khoản đặc biệt) Ngân hàng phục vụ theo yêu cầu toán dự án, phù hợp quy định hành nước quy định thỏa thuận tài trợ. Các dự án có nhiều nguồn tài trợ khác phải mở tài khoản riêng để theo dõi nguồn vốn. Phí dịch vụ ngân hàng chi trả lãi phát sinh tài khoản đặc biệt hạch toán vào tổng chi phí dự án. Lãi phát sinh tài khoản thuộc dự án cấp phát nguồn thu Ngân sách Nhà nước (NSNN). Đối với dự án hỗn hợp vừa có hợp phần NSNN cấp phát kinh phí vừa có hợp phần NSNN cho vay lại nguồn vốn ODA sử dụng chung tài khoản đặc biệt (thời điểm NSNN cho vay lại thời điểm rút vốn từ tài khoản đặc biệt), lãi phát sinh tài khoản nguồn thu NSNN. Khi kết thúc dự án, số lãi phát sinh không sử dụng hết phải nộp vào NSNN. Trường hợp lãi phát sinh không đủ để trả phí dịch vụ ngân hàng, chủ dự án NSNN cấp phát lập kế hoạch xin vốn đối ứng để toán; chủ dự án vay lại tự toán nguồn vốn mình. b) Tài khoản hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) - Tài khoản nguồn vốn để tiếp nhận vốn ODA: tuỳ theo yêu cầu tổ chức thực dự án thoả thuận văn với nhà tài trợ, chủ dự án mở tài khoản nguồn vốn ODA dự án hệ thống KBNN để tiếp nhận nguồn vốn vay, vốn viện trợ IFAD, vốn đồng tài trợ chuyển từ tài khoản đặc biệt dự án, thực toán cho dự án sau có kiểm soát chi kho bạc. Theo thiết kế dự án, quan quản lý dự án cấp (huyện, xã) mở tài khoản tiền gửi KBNN huyện để tiếp nhận vốn từ Ban quản lý dự án tỉnh chuyển để toán cho hoạt động dự án. - Tài khoản toán vốn đối ứng: chủ dự án mở tài khoản hệ thống KBNN để tiếp nhận, toán vốn đối ứng ngân sách cấp phát theo quy định hành. 4. Tỷ giá chuyển đổi: Việc chuyển đổi nguồn vốn IFAD ngoại tệ sang đồng Việt Nam áp dụng theo tỷ giá mua chuyển khoản Ngân hàng phục vụ thời điểm giao dịch. Phần II QUẢN LÝ GIẢI NGÂN, HẠCH TOÁN VỐN, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, GIÁM SÁT I. Quy định giải ngân Hồ sơ rút vốn, thủ tục kiểm soát chi toán nguồn vốn IFAD, vốn đối ứng dự án IFAD tài trợ thực theo quy định Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 Bộ Tài hướng dẫn chế quản lý tài chương trình, dự án hỗ trợ phát triển thức (ODA). 1. Các hình thức giải ngân áp dụng dự án IFAD Tuỳ thuộc vào quy định hiệp định, thoả thuận tài trợ thư giải ngân IFAD, việc rút vốn, toán nguồn vốn IFAD theo phương thức tài trợ dự án thực theo hình thức sau: rút vốn toán trực tiếp, rút vốn toán theo hình thức cam kết đặc biệt, rút vốn hoàn vốn/hồi tố, toán qua tài khoản đặc biệt số hình thức rút vốn khác theo thoả thuận riêng với nhà tài trợ. Các chủ dự án tuân thủ hướng dẫn nhà tài trợ cách áp dụng hình thức rút vốn mẫu biểu liên quan. Bộ Tài hướng dẫn số hình thức rút vốn phổ biến Mục đây. 2. Thủ tục Tài khoản đặc biệt/Tài khoản vốn viện trợ (TKĐB) Thủ tục TKĐB hình thức nhà tài trợ ứng trước cho bên vay khoản tiền vào TKĐB mở ngân hàng phục vụ để bên vay chủ động toán cho khoản chi tiêu thường xuyên hợp lệ dự án, giảm bớt số lần xin rút vốn từ nhà tài trợ đẩy nhanh tốc độ toán cho hoạt động dự án. Hạn mức số tiền nhà tài trợ ứng trước vào tài khoản đặc biệt dự án phụ thuộc vào quy mô, đặc điểm nhu cầu chi tiêu cụ thể dự án. Hạn mức TKĐB thường quy định cụ thể hiệp định tài trợ điều chỉnh trình thực dự án sở tình hình thực dự án nhu cầu toán. a. Rút vốn lần đầu TKĐB Việc rút vốn lần đầu TKĐB thực hạn mức (hoặc mức trần) TKĐB quy định Hiệp định vay/Hiệp định viện trợ. Đối với Dự án ODA vay nợ thuộc diện NSNN cấp phát, Bộ Tài ấn định mức rút vốn phù hợp sở cân nhắc kế hoạch chi tiêu tháng tới dự án chi phí trả lãi cho nước ngoài, lãi phát sinh ngân hàng phục vụ trả. Để rút vốn, Ban quản lý dự án gửi Bộ Tài (Cục Quản lý nợ Tài đối ngoại) Công văn đề nghị rút vốn, Đơn rút vốn kê kèm theo mẫu nhà tài trợ, kế hoạch chi tiêu tháng tới dự án. Trong vòng ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, điều ước quốc tế ký, Bộ Tài (Cục Quản lý nợ Tài đối ngoại) xem xét ký Đơn rút vốn gửi nhà tài trợ. b. Chuyển tiền toán từ TKĐB cho nhà thầu/nhà cung cấp Chuyển tiền toán từ TKĐB: hình thức toán theo đề nghị Ban Quản lý dự án, Bộ Tài chuyển tiền từ tài khoản đặc biệt mở Ngân hàng phục vụ toán cho nhà thầu/nhà cung cấp hàng hoá/dịch vụ. Khi có nhu cầu rút vốn chuyển tiền từ TKĐB, Ban quản lý dự án gửi tài liệu sau đến Bộ Tài (Cục Quản lý nợ Tài đối ngoại): - Công văn đề nghị rút vốn; - Hoá đơn/đề nghị toán nhà thầu; - Giấy đề nghị toán có xác nhận (bản gốc) Cơ quan kiểm soát chi; - Các tài liệu khác bổ sung làm rõ tài liệu yêu cầu mục này. Trong vòng ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài (Cục Quản lý nợ Tài đối ngoại) xem xét làm thủ tục chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản nhà thầu/nhà cung cấp. c. Rút vốn từ TKĐB tài khoản nguồn vốn KBNN: Để rút vốn từ TKĐB tài khoản nguồn vốn KBNN, Ban quản lý dự án gửi Bộ Tài (Cục Quản lý nợ Tài đối ngoại) hồ sơ sau: - Công văn đề nghị rút vốn tài khoản nguồn, định rõ số tiền xin rút, số tài khoản, nơi mở tài khoản; - Dự toán chi tiêu cho số tiền xin rút vốn; - Sao kê tài khoản nguồn vốn từ thời điểm rút vốn lần trước đến thời điểm đề nghị chuyển vốn lần này; - Các tài liệu khác cần thiết. Trong vòng ngày làm việc, sở có đủ tiền TKĐB, Bộ Tài xem xét làm thủ tục chuyển tiền cho Ban quản lý dự án. Việc chi tiêu từ tài khoản nguồn vốn thực sau có kiểm soát chi theo quy định hành KBNN nơi Ban quản lý dự án mở tài khoản. Trường hợp dự án có tài khoản mở cho cấp địa phương (huyện, xã), Ban quản lý dự án cấp tỉnh quy định hành làm thủ tục tạm ứng tiền cho cấp huyện, xã. d. Bổ sung TKĐB Để rút vốn bổ sung TKĐB, Ban quản lý dự án gửi tài liệu sau cho Bộ Tài (Cục Quản lý nợ Tài đối ngoại): - Công văn đề nghị rút vốn bổ sung TKĐB, Đơn rút vốn, kê theo mẫu chứng từ theo quy định nhà tài trợ; - Các hồ sơ chứng từ gửi Bộ Tài chính: chứng từ theo quy định nhà tài trợ, khoản chi theo hình thức Sao kê chi tiêu, Ban quản lý dự án lập kê thể rõ khoản chi từ tài khoản nguồn, có xác nhận KBNN nơi giao dịch (bản gốc) gửi Bộ Tài chính. Sao kê cần chi tiết theo ngày toán, số tiền, nội dung toán, đối tượng thụ hưởng, số/ngày chứng từ chi tiêu. - Đối với khoản chi nhà tài trợ yêu cầu gửi chứng từ: Ban QLDA gửi giấy đề nghị toán vốn đầu tư có xác nhận (bản gốc) KBNN. Mỗi Giấy đề nghị toán vốn đầu tư có xác nhận sử dụng lần. - Bảng đối chiếu TKĐB lập theo mẫu nhà tài trợ có chữ ký Ban quản lý dự án; - Sao kê TKĐB Ngân hàng phục vụ cung cấp (đối với tài khoản đơn vị chủ tài khoản); - Báo cáo giải ngân nguồn vốn IFAD theo mẫu quy định Phụ lục số 04 Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 Bộ Tài hướng dẫn chế quản lý tài chương trình, dự án hỗ trợ phát triển thức (ODA), chi tiết theo mục lục NSNN; Trong vòng ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài (Cục Quản lý nợ Tài đối ngoại) xem xét ký Đơn rút vốn gửi nhà tài trợ để xem xét, nhà tài trợ chấp nhận chuyển tiền bổ sung vào TKĐB. 3. Quy trình rút vốn dự án tín dụng hợp phần tín dụng dự án: Việc rút vốn cho dự án tín dụng hợp phần tín dụng dự án thực sau: vào yêu cầu cho vay tiếp yêu cầu chi tiêu cho nội dung dự án, đơn vị thực dự án/hợp phần tín dụng chuẩn bị hồ sơ rút vốn từ nhà tài trợ để thực cho vay tiếp chi tiêu cho hoạt động dự án theo quy định hiệp định vay, hiệp định dự án (nếu có) quy định hành tín dụng, đầu thầu, mua sắm v.v… Hồ sơ đề nghị rút vốn gửi Bộ Tài gồm: - Công văn đề nghị rút vốn đơn vị thực hợp phần tín dụng Ban Quản lý dự án (trường hợp sử dụng tài khoản đặc biệt), - Đơn rút vốn kèm kê khoản cho vay lại theo quy định nhà tài trợ (đơn vị thực hợp phần tín dụng ký xác nhận chịu trách nhiệm tính hợp pháp, trung thực xác kê). - Các chứng từ chứng minh tính hợp pháp, hợp lệ khoản chi tiêu cho hoạt động dự án theo yêu cầu nhà tài trợ. Trong vòng ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài (Cục Quản lý nợ Tài đối ngoại) xem xét ký đơn rút vốn gửi nhà tài trợ. II. Quy định hạch toán Ngân sách Nhà nước nguồn vốn IFAD: 1. Quy trình cụ thể thực hạch toán vốn Ngân sách Nhà nước theo quy định hành Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 Hướng dẫn bổ sung số điểm quản lý, điều hành ngân sách nhà nước Quyết định 19/2007/QĐ-BTC ngày 27/3/2007 Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Quy chế hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước khoản vay viện trợ nước Chính phủ. 2. Quy trình hạch toán vốn giải ngân qua TKĐB: a. Hạch toán rút tiền TKĐB: khoản giải ngân vốn IFAD TKĐB, thông báo tiền tài khoản ngân hàng phục vụ, Bộ Tài lập Lệnh ghi thu ngân sách gửi KBNN để thực hạch toán vào ngân sách, đó, hạch toán thu ngân sách khoản viện trợ không hoàn lại, hạch toán theo dõi nợ tài khoản phải trả khoản vay theo quy định. b. Hạch toán khoản chi từ TKĐB thực sau: - Đối với khoản chi từ TKĐB toán cho nhà thầu/nhà cung cấp, Bộ Tài lập Lệnh chi bổ sung ngân sách địa phương để ghi chi trợ cấp có mục tiêu cho Sở Tài để thực dự án; - Đối với phần vốn chi tài khoản nguồn vốn dự án: sau chuyển tiền tài khoản nguồn vốn, Bộ Tài theo dõi khoản chi tài khoản tạm ứng ngân sách; sở báo cáo giải ngân nguồn vốn ODA chủ dự án quy định mục 2. d, Phần II, Quy định giải ngân, Bộ Tài lập Lệnh chi bổ sung ngân sách địa phương để ghi chi trợ cấp có mục tiêu cho Sở Tài chính; chứng từ nhận từ Bộ Tài chính, Sở Tài làm thủ tục ghi thu ngân sách địa phương ghi chi cấp vốn cho đơn vị thực dự án theo quy định hành. III. Chế độ báo cáo, giám sát 1. Định kỳ hàng tháng, quý, năm, Ban quản lý dự án cấp lập b áo cáo việc sử dụng vốn IFAD tài khoản nguồn, vốn đồng tài trợ vốn đối ứng gửi KBNN nơi giao dịch làm thủ tục đối chiếu xác nhận, đồng gửi Ban quản lý dự án tỉnh. Ban quản lý dự án tỉnh tổng hợp báo cáo dự án gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để đối chiếu gửi quan chủ quản, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư làm theo dõi, giám sát. 2. Cơ quan tài cấp, quan chủ quản dự án độc lập phối hợp với quan liên quan thực việc kiểm tra, tra định kỳ đột xuất dự án có sử dụng nguồn vốn IFAD nội dung liên quan đến quản lý tài theo quy định Thông tư này. Phần III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký thay Thông tư số 83/2000/TT-BTC Bộ Tài ban hành ngày 14/8/2000 Hướng dẫn quy trình luân chuyển tiền hạch toán vốn vay dự án IFAD. Các văn pháp quy dẫn chiếu Thông tư bổ sung, sửa đổi, thay thực theo văn bổ sung, sửa đổi, thay đó. Các văn pháp quy hướng dẫn quản lý tài theo yêu cầu đặc thù dự án/nhóm dự án Bộ Tài ban hành trước ngày hiệu lực Thông tư tiếp tục áp dụng. Trong trình tổ chức thực hiện, có vướng mắc, đề nghị quan phản ánh kịp thời Bộ Tài để hướng dẫn, phối hợp giải quyết./. Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ, PTTg Chính phủ; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - UBND tỉnh, thành phố; - Sở Tài chính, KBNN tỉnh, thành phố; - Kiểm toán Nhà nước; - Các Ban QLDA vốn IFAD; - Cục Kiểm tra văn - Bộ Tư pháp; - Công báo; - Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Lưu: VT, QLN. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Trần Xuân Hà [...]... thi t ư c t m ng trư c d toán th c hi n i u 58 1 Th trư ng các ơn v s d ng ngân sách ch u trách nhi m v vi c qu n lý, s d ng ngân sách và tài s n c a Nhà nư c theo úng chính sách, ch , tiêu chu n, nh m c và d toán ư c giao; trư ng h p vi ph m s b x lý theo quy nh t i i u 73 c a Lu t này Ngư i ph trách công tác tài chính, k toán t i các ơn v s d ng ngân sách có trách nhi m th c hi n ch qu n lý tài chính. .. 1, 2, 3 và 5 i u này; 7 Trư ng h p qu ngân sách nhà nư c thi u h t t m th i thì ư c t m ng t qu d tr tài chính và các ngu n tài chính h p pháp khác x lý; riêng i v i ngân sách trung ương, n u qu d tr tài chính và các ngu n tài chính h p pháp khác không áp ng ư c thì Ngân hàng Nhà nư c t m ng cho ngân sách trung ương theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph Vi c t m ng t Ngân hàng Nhà nư c ph i ư c hoàn... nhi m ki m tra vi c th c hi n các ch thu, chi và qu n lý ngân sách, qu n lý tài s n c a Nhà nư c i u 70 1 Thanh tra Tài chính có nhi m v thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v thu, chi và qu n lý ngân sách, qu n lý tài s n nhà nư c c a t ch c, cá nhân Khi th c hi n thanh tra, Thanh tra Tài chính có quy n yêu c u các t ch c, cá nhân xu t trình các h sơ, tài li u liên quan; n u phát hi n vi ph m, có quy n... theo tính ch t, m c vi ph m, Thanh tra Tài chính có quy n x lý ho c ki n ngh cơ quan nhà nư c có th m quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t i v i t ch c, cá nhân vi ph m Thanh tra Tài chính ph i ch u trách nhi m v k t lu n thanh tra 2 Chính ph quy nh c th nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a Thanh tra Tài chính trong vi c thanh tra qu n lý, s d ng ngân sách và tài s n c a Nhà nư c i u 71 1 T ch c,... trung ương th c hi n nh ng chính sách, ch m i ã ư c Chính ph , Th tư ng Chính ph quy t nh, giao B trư ng B Tài chính t ch c th c hi n, báo cáo Chính ph , Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n Chính ph báo cáo y ban Thư ng v Qu c h i tình hình s d ng d phòng ngân sách trung ương hàng quý và báo cáo Qu c h i t i kỳ h p g n nh t 8 2 i v i d phòng ngân sách các c p chính quy n tài chính trình y ban nhân dân... n, báo cáo cơ quan hành chính nhà nư c và cơ quan tài chính c p trên tr c ti p 2 B Tài chính th m nh quy t toán thu, chi ngân sách c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương và quy t toán ngân sách a phương; t ng h p, l p quy t toán ngân sách nhà nư c trình Chính ph 24 3 Trong quá trình th m nh quy t toán, n u phát hi n sai sót, cơ quan tài chính có quy n yêu c u... sách a phương trong trư ng h p c n thi t, trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh và báo cáo cơ quan hành chính nhà nư c, cơ quan tài chính c p trên tr c ti p; 2 L p quy t toán ngân sách a phương trình H i ng nhân dân cùng c p phê chu n và báo cáo cơ quan hành chính nhà nư c, cơ quan tài chính c p trên tr c ti p; 3 Ki m tra ngh quy t c a H i ng nhân dân c p dư i v tài chính ngân sách; 4 Căn c vào ngh... n ti n do Chính ph vay; 4 Chi vi n tr ; 5 Chi cho vay theo quy nh c a pháp lu t; 6 Chi b sung qu d tr tài chính c a trung ương; 7 Chi b sung cho ngân sách a phương i u 32 Ngu n thu c a ngân sách a phương g m: 1 Các kho n thu ngân sách a phương hư ng 100%: a) Thu nhà, t; b) Thu tài nguyên, không k thu tài nguyên thu t d u, khí; c) Thu môn bài; d) Thu chuy n quy n s d ng t; ) Thu s d ng t nông nghi p;... hi n h ch toán k toán ngân sách nhà nư c; nh kỳ báo cáo vi c th c hi n d toán thu, chi ngân sách cho cơ quan tài chính cùng c p và cơ quan nhà nư c h u quan B trư ng B Tài chính quy nh c th ch k toán ngân sách nhà nư c và ch báo cáo tài chính 23 i u 62 1 Cu i năm ngân sách, B trư ng B Tài chính hư ng d n vi c khoá s k toán và l p báo cáo quy t toán ngân sách theo úng các n i dung ghi trong d toán... toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi qu n lý g i cơ quan tài chính cùng c p; b) Ki m tra vi c mua s m, qu n lý, s d ng tài s n c a Nhà nư c c a các ơn v tr c thu c; c) i v i nh ng d án, nhi m v quy mô l n, ư c ngh cơ quan Ki m toán Nhà nư c ki m toán ho c s d ng d ch v ki m toán có thêm căn c xét duy t quy t toán theo quy nh c a Chính ph i u 65 1 Cơ quan tài chính các c p a phương th m nh quy t toán . Để quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, củng cố kỷ luật tài chính, . quyết định về lĩnh vực tài chính - ngân sách; 7 3. Yêu cầu Chính phủ báo cáo về công tác tài chính - ngân sách khi cần thi t. Điều 20 Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ: 1. Trình Quốc. dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng thu hồi vốn do trung ương quản lý; b) Đầu tư và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành Quản lý tài chính FULL, Tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành Quản lý tài chính FULL, Tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành Quản lý tài chính FULL

Từ khóa liên quan