Đáp án bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo nhân viên y tế trong trường học (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ với admin để tải Bộ đề phỏng vấn tuyển công chức nhân viên y tế)

53 9.4K 19

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2015, 07:30

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp quy định sau: 1. Thực công việc nhiệm vụ giao bảo đảm yêu cầu thời gian chất lượng. (05 điểm) 2. Phối hợp với đồng nghiệp thực công việc nhiệm vụ. (05 điểm) 3. Chấp hành phân công công tác người có thẩm quyền. (05 điểm) 4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ. (05 điểm) 5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ quy định sau: (10 điểm) a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân; b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà nhân dân; d) Chấp hành quy định đạo đức nghề nghiệp. 6. Chịu trách nhiệm việc hoạt động nghề nghiệp. (05 điểm) 7. Thực nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. (05 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo, Điều quy định quản lý chăm sóc sức khỏe trẻ em sở giáo dục mầm non, cụ thể là: a) Quản lý, lưu hồ sơ sổ theo dõi sức khỏe trẻ em; (05 điểm) b) Tổ chức khám sức khỏe định kỳ phân loại sức khỏe cho trẻ em năm hai lần vào đầu học kỳ; đánh giá phát triển thể chất trẻ em theo quy định hành; (05 điểm) c) Đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng, theo dõi phát triển thể lực cho trẻ em 24 tháng tuổi tháng lần, trẻ em 24 tháng tuổi quý lần. Theo dõi, phối hợp với cha mẹ người giám hộ trẻ em việc tiêm chủng, uống vắc xin phòng bệnh; (05 điểm) d) Sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định hành Bộ Y tế; chuyển trẻ em bị tai nạn ốm đau đột xuất đến sở y tế trường hợp cần thiết; (05 điểm) đ) Giáo dục vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường cho trẻ em; tham gia xây dựng thực đơn phần ăn cho trẻ em; (05 điểm) e) Thông báo định kỳ cần thiết tình hình sức khỏe trẻ em cho cha mẹ người giám hộ trẻ em. (05 điểm) Câu 3: Theo quy định Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành quy định hoạt động y tế sở giáo dục mầm non, quy định phòng làm việc nhân viên làm công tác y tế sau: 1. Mỗi trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ có phòng làm việc nhân viên làm công tác y tế (Phòng Y tế) khu vực hành đảm báo yêu cầu vệ sinh, diện tích từ 12 m2 trở lên thuận tiện cho công tác sơ cứu, cấp cứu chăm sóc sức khỏe ban đầu vận chuyển trẻ em bị tai nạn ốm đau đột xuất đến sở y tế. (15 điểm) 2. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập bố trí địa điểm để thực sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em. (15 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ chung viên chức quy định sau: 1. Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Cộng sản Việt Nam pháp luật Nhà nước. (08 điểm) 2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. (08 điểm) 3. Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm hoạt động nghề nghiệp; thực quy định, nội quy, quy chế làm việc đơn vị nghiệp công lập. (08 điểm) 4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn bảo vệ công, sử dụng hiệu tiết kiệm tài sản giao. (08 điểm) 5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực quy tắc ứng xử viên chức. (08 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành quy định hoạt động y tế sở giáo dục mầm non, Điều 12 trách nhiệm sở giáo dục mầm non quy định sau: 1. Chủ động phối hợp với đơn vị có liên quan, cha mẹ người giám hộ trẻ em thực hoạt động y tế sở y tế sở giáo dục mầm non thuộc phạm vi phụ trách. (15 điểm) 2. Tổ chức thực nội dung Quy định sở giáo dục mầm non. (15 điểm) Câu 3: Nhân viên làm công tác y tế sở giáo dục mầm non quy định theo Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo sau: 1. Số lượng nhân viên làm công tác y tế sở giáo dục mầm non theo quy định hành nhà nước. (05 điểm) 2. Nhân viên làm công tác y tế có trình độ chuyên môn từ trung cấp y trở lên; tham gia hội thảo, tập huấn, lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác y tế ngành giáo dục, ngành y tế địa phương tổ chức. Nhân viên làm kiêm nhiệm công tác y tế sở giáo dục mầm non thiết phải qua bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác y tế trường học. (10 điểm) 3. Nhân viên làm công tác y tế thuộc biên chế Tổ văn phòng theo quy định Điều lệ trường mầm non, việc thực chức trách, nhiệm vụ theo chức danh phải kiêm nhiệm công việc khác theo quy định; hưởng lương, chế độ, sách theo quy định hành Nhà nước. (15 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 việc viên chức không làm quy định sau: 1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc nhiệm vụ giao; gây bè phái, đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công. ( 06 điểm) 2. Sử dụng tài sản quan, tổ chức, đơn vị nhân dân trái với quy định pháp luật. ( 07 điểm) 3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo hình thức. (07 điểm) 4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước gây phương hại phong, mỹ tục, đời sống văn hóa tinh thần nhân dân xã hội. (07 điểm) 5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác thực hoạt động nghề nghiệp. (07 điểm) 6. Những việc khác viên chức không làm theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định khác pháp luật có liên quan. (06 điểm) Câu 2: Theo Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo Điều trang thiết bị thuốc hoạt động y tế sở giáo dục mầm non quy định sau: 1. Phòng y tế trang bị trang thiết bị chuyên môn, thuốc thiết yếu theo quy định Bộ Y tế; Có giường khám bệnh lưu trẻ em cần chăm sóc y tế để theo dõi. (10 điểm) 2. Có bảng theo dõi tiêm chủng, uống vắc xin khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em; phác đồ sơ cứu, cấp cứu số bệnh tai nạn thương tích thường gặp trẻ em; tranh ảnh,tài liệu tuyên truyền chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh cho trẻ em. (10 điểm) 3. Được trang bị bàn, ghế, tủ,thiết bị làm việc thông thường khác. (10 điểm) Câu 3: Theo quy định Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo, Điều quy định quản lý chăm sóc sức khỏe trẻ em sở giáo dục mầm non, cụ thể là: a) Quản lý, lưu hồ sơ sổ theo dõi sức khỏe trẻ em; (05 điểm) b) Tổ chức khám sức khỏe định kỳ phân loại sức khỏe cho trẻ em năm hai lần vào đầu học kỳ; đánh giá phát triển thể chất trẻ em theo quy định hành; (05 điểm) c) Đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng, theo dõi phát triển thể lực cho trẻ em 24 tháng tuổi tháng lần, trẻ em 24 tháng tuổi quý lần. Theo dõi, phối hợp với cha mẹ người giám hộ trẻ em việc tiêm chủng, uống vắc xin phòng bệnh; (05 điểm) d) Sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định hành Bộ Y tế; chuyển trẻ em bị tai nạn ốm đau đột xuất đến sở y tế trường hợp cần thiết; (05 điểm) đ) Giáo dục vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường cho trẻ em; tham gia xây dựng thực đơn phần ăn cho trẻ em; (05 điểm) e) Thông báo định kỳ cần thiết tình hình sức khỏe trẻ em cho cha mẹ người giám hộ trẻ em. (05 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp quy định sau: 1. Được pháp luật bảo vệ hoạt động nghề nghiệp. (06 điểm) 2. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chuyên môn, nghiệp vụ. (06 điểm) 3. Được bảo đảm trang bị, thiết bị điều kiện làm việc. (06 điểm) 4. Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc, nhiệm vụ giao. (06 điểm) 5. Được định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc nhiệm vụ giao. (06 điểm) 6. Được quyền từ chối thực công việc nhiệm vụ trái với quy định pháp luật. (05 điểm) 7. Được hưởng quyền khác hoạt động nghề nghiệp theo quy định pháp luật. (05 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo, Điều quy định quản lý chăm sóc sức khỏe trẻ em sở giáo dục mầm non, cụ thể là: a) Quản lý, lưu hồ sơ sổ theo dõi sức khỏe trẻ em; (05 điểm) b) Tổ chức khám sức khỏe định kỳ phân loại sức khỏe cho trẻ em năm hai lần vào đầu học kỳ; đánh giá phát triển thể chất trẻ em theo quy định hành; (05 điểm) c) Đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng, theo dõi phát triển thể lực cho trẻ em 24 tháng tuổi tháng lần, trẻ em 24 tháng tuổi quý lần. Theo dõi, phối hợp với cha mẹ người giám hộ trẻ em việc tiêm chủng, uống vắc xin phòng bệnh; (05 điểm) d) Sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định hành Bộ Y tế; chuyển trẻ em bị tai nạn ốm đau đột xuất đến sở y tế trường hợp cần thiết; (05 điểm) đ) Giáo dục vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường cho trẻ em; tham gia xây dựng thực đơn phần ăn cho trẻ em; (05 điểm) e) Thông báo định kỳ cần thiết tình hình sức khỏe trẻ em cho cha mẹ người giám hộ trẻ em. (05 điểm) Câu 3: Theo quy định Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành quy định hoạt động y tế sở giáo dục mầm non, Điều 12 trách nhiệm sở giáo dục mầm non quy định sau: 1. Chủ động phối hợp với đơn vị có liên quan, cha mẹ người giám hộ trẻ em thực hoạt động y tế sở y tế sở giáo dục mầm non thuộc phạm vi phụ trách. (15 điểm) 2. Tổ chức thực nội dung Quy định sở giáo dục mầm non. (15 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ : 05 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010, Quyền viên chức tiền lương chế độ liên quan đến tiền lương quy định sau: 1. Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý kết thực công việc nhiệm vụ giao; hưởng phụ cấp sách ưu đãi trường hợp làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn làm việc ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm,lĩnh vực nghiệp đặc thù. (20 điểm) 2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm,công tác phí chế độ khác theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập. (10 điểm) 3. Được hưởng tiền thưởng, xét nâng lương theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập. (10 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Điều 10 trách nhiệm phòng giáo dục đào tạo sau: 1. Phối hợp với sở y tế địa phương đơn vị liên quan việc đạo, tổ chức triển khai thực hoạt động y tế sở giáo dục mầm non thuộc địa bàn phụ trách. (15 điểm) 2. Trực tiếp đạo, kiểm tra, giám sát đôn đốc sở giáo dục mầm non thuộc địa bàn phụ trách thực Quy định này. (15 điểm) Câu 3: Nhân viên làm công tác y tế sở giáo dục mầm non quy định theo Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo sau: 1. Số lượng nhân viên làm công tác y tế sở giáo dục mầm non theo quy định hành nhà nước. (05 điểm) 2. Nhân viên làm công tác y tế có trình độ chuyên môn từ trung cấp y trở lên; Được tham gia hội thảo, tập huấn, lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác y tế ngành giáo dục, ngành y tế địa phương tổ chức. Nhân viên làm kiêm nhiệm công tác y tế sở giáo dục mầm non thiết phải qua bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác y tế trường học. (10 điểm) 3. Nhân viên làm công tác y tế thuộc biên chế Tổ văn phòng theo quy định Điều lệ trường mầm non, việc thực chức trách, nhiệm vụ theo chức danh phải kiêm nhiệm công việc khác theo quy định; Được hưởng lương, chế độ, sách theo quy định hành Nhà nước. (15 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ : 06 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010, Điều chức danh nghề nghiệp quy định sau: 1. Chức danh nghề nghiệp tên gọi thể trình độ lực chuyên môn, nghiệp vụ viên chức lĩnh vực nghề nghiệp. (20 điểm) 2. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với bộ, quan ngang có liên quan quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn mã số chức danh nghề nghiệp. (20 điểm) Câu 2: Nhân viên làm công tác y tế sở giáo dục mầm non quy định theo Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo sau: 1. Số lượng nhân viên làm công tác y tế sở giáo dục mầm non theo quy định hành nhà nước. (05 điểm) 2. Nhân viên làm công tác y tế có trình độ chuyên môn từ trung cấp y trở lên; Được tham gia hội thảo, tập huấn, lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác y tế ngành giáo dục, ngành y tế địa phương tổ chức. Nhân viên làm kiêm nhiệm công tác y tế sở giáo dục mầm non thiết phải qua bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác y tế trường học. (10 điểm) 3. Nhân viên làm công tác y tế thuộc biên chế Tổ văn phòng theo quy định Điều lệ trường mầm non, việc thực chức trách, nhiệm vụ theo chức danh phải kiêm nhiệm công việc khác theo quy định; Được hưởng lương, chế độ, sách theo quy định hành Nhà nước. (15 điểm) Câu 3: Theo quy định Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo, Điều quy định quản lý chăm sóc sức khỏe trẻ em sở giáo dục mầm non, cụ thể là: a) Quản lý, lưu hồ sơ sổ theo dõi sức khỏe trẻ em; (05 điểm) b) Tổ chức khám sức khỏe định kỳ phân loại sức khỏe cho trẻ em năm hai lần vào đầu học kỳ; đánh giá phát triển thể chất trẻ em theo quy định hành; (05 điểm) c) Đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng, theo dõi phát triển thể lực cho trẻ em 24 tháng tuổi tháng lần, trẻ em 24 tháng tuổi quý lần. Theo dõi, phối hợp với cha mẹ người giám hộ trẻ em việc tiêm chủng, uống vắc xin phòng bệnh; (05 điểm) d) Sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định hành Bộ Y tế; chuyển trẻ em bị tai nạn ốm đau đột xuất đến sở y tế trường hợp cần thiết; (05 điểm) đ) Giáo dục vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường cho trẻ em; tham gia xây dựng thực đơn phần ăn cho trẻ em; (05 điểm) e) Thông báo định kỳ cần thiết tình hình sức khỏe trẻ em cho cha mẹ người giám hộ trẻ em. (05 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu 1: Theo quy định Điều 17 Luật Viên chức ngày 15/11/2010, nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp quy định sau: 1. Thực công việc nhiệm vụ giao bảo đảm yêu cầu thời gian chất lượng. (6,0 điểm) 2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp thực công việc nhiệm vụ. (6,0 điểm) 3. Chấp hành phân công công tác người có thẩm quyền. (6,0 điểm) 4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ. (6,0 điểm) 5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ quy định sau: (4,0 điểm) a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân; b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà nhân dân; d) Chấp hành quy định đạo đức nghề nghiệp. 6. Chịu trách nhiệm việc thực hoạt động nghề nghiệp. (6,0 điểm) 7. Thực nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. (6,0 điểm) Câu hỏi 2: Theo quy định Thông tư số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 28/4/2011 Bộ Giáo dục-Đào tạo Bộ Y tế Quy định nội dung đánh giá công tác Y tế trường tiểu học, trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học nội dung quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh quy định sau: 1. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ phân loại sức khỏe học sinh. Có sổ khám bệnh, hồ sơ quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh cho cấp học. (7,5 điểm) 2. Thực sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định hành. Chuyển bệnh nhân đến sở y tế trường hợp cần thiết. (7,5 điểm) 3. Có chế phối hợp với sở y tế việc chăm sóc, điều trị học sinh mắc bệnh mãn tính. (7,5 điểm) 4. Có thông báo cho cha mẹ học sinh người giám hộ học sinh tình hình sức khỏe học sinh. Có kế hoạch chăm sóc điều trị cho học sinh có vấn đề sức khỏe. (7,5 điểm) Câu hỏi 3: Theo quy định tại Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định hoạt động y tế trường tiểu học, trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học Trang thiết bị thuốc quy định sau: 1. Phòng y tế học đường có tủ thuốc đảm bảo đủ số thuốc thiết yếu theo quy định Bộ y tế; Có sổ quản lý, kiểm tra đối chiếu xuất, nhập thuốc theo quy định. (10 điểm) 2. Được trang bị đầy đủ trang thiết bị chuyên môn thiết yếu theo quy định Bộ Y tế; Có 01 giường khám bệnh lưu bệnh nhân để theo dõi. (10 điểm) 3. Có bàn, ghế, tủ, thiết bị làm việc thông thường khác. (10 điểm) 3. Thuận tiện cho công tác sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu vận chuyển bệnh nhân đến sở y tế. (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 23 CHỨC DANH: Y TẾ HỌC ĐƯỜNG Câu 1: Các quy định việc chấp hành định cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, công vụ quy định quy tắc ứng xử ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Nội vụ, gồm: 1. Cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, công vụ phải chấp hành định cấp có thẩm quyền. Cán bộ, công chức, viên chức giao nhiệm vụ phải phối hợp với cán bộ, công chức, viên chức khác quan, đơn vị cán bộ, công chức, viên chức quan, đơn vị, tổ chức khác có liên quan để thực nhiệm vụ, công vụ có hiệu quả. (10 điểm) 2. Cán bộ, công chức, viên chức thực nhiệm vụ, công vụ phải chấp hành định cấp quản lý trực tiếp. Trường hợp có định cấp cấp quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức phải thực theo định cấp có thẩm quyền cao nhất, đồng thời có trách nhiệm báo cáo cấp quản lý trực tiếp việc thực định đó. (10 điểm) Khi thực định cấp có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức phát định trái pháp luật không phù hợp với thực tiễn phải báo cáo với người định. Trong trường hợp phải chấp hành định phải báo cáo lên cấp trực tiếp người định chịu trách nhiệm hậu gây việc thực định đó. (10 điểm) 3. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương cấp có trách nhiệm kiểm tra việc thực định cán bộ, công chức, viên chức cấp thuộc lĩnh vực giao. Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm phát báo cáo kịp thời với người định cấp, cấp người định cấp định có trái pháp luật không phù hợp với thực tiễn thuộc lĩnh vực giao. (10 điểm) Câu 2: Nội dung đánh giá hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm quy định Thông tư 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 28 tháng năm 2011 sau: 1. Có kế hoạch triển khai quy định vệ sinh phòng chống bệnh truyền nhiễm phối hợp với đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện. (10 điểm) 2. Thông tin, báo cáo kịp thời có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm xảy trường học với cấp có thẩm quyền theo quy định. (10 điểm) 3. Phối hợp với sở y tế đơn vị có liên quan để triển khai biện pháp phòng chống dịch kịp thời có dịch xảy ra. (10 điểm) Câu 3: Quy định vể nội dung hoạt động quản lý chăm sóc sức khỏe nhà trường ban hành kèm theo Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, gồm: a. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ phân loại sức khỏe cho học sinh năm lần vào đầu năm học; (08 điểm) b. Quản lý lưu hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh; (07 điểm) c. Mua, bảo quản cấp thuốc theo quy định; (07 điểm) d. Sơ cứu, cấp cứu ban đầu; chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định Bộ Y tế; Chuyển bệnh nhân đến sở y tế trường hợp cần thiết. (08 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 24 CHỨC DANH: Y TẾ HỌC ĐƯỜNG Câu 1: Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không làm quan hệ nhiệm vụ, công vụ quy định Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Nội vụ : 1. Cán bộ, công chức, viên chức không trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm nhiệm vụ, công vụ thực gây hậu ảnh hưởng đến hoạt động quan, đơn vị quan, đơn vị, tổ chức khác vi phạm tới quyền lợi đáng, danh dự nhân phẩm công dân. (13 điểm) 2. Cán bộ, công chức, viên chức không cố tình kéo dài thời gian từ chối phối hợp người quan, đơn vị quan, đơn vị, tổ chức có liên quan công dân thực nhiệm vụ, công vụ. (13 điểm) 3. Cán bộ, công chức, viên chức không che giấu, bưng bít làm sai lệch nội dung phản ảnh cán bộ, công chức, viên chức làm việc quan, đơn vị quan, đơn vị, tổ chức khác công dân việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ giao thực không quy định pháp luật. (14 điểm) Câu 2: Nội dung đánh giá vệ sinh môi trường học tập quy định Thông tư 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 28 tháng năm 2011, Nhà trường cần bảo đảm yêu cầu sau: 1. Ở xa nơi phát sinh khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn. Xa bến xe, bến tàu, kho xăng dầu, bãi rác, chợ, trục đường giao thông lớn, chân đồi núi, ven sông, suối, ghềnh hiểm trở có nguy sụt, lở. (05 điểm) 2. Bảo đảm có sân chơi, sân tập xanh. Diện tích để trồng xanh bảo đảm từ 20% đến 40%; Diện tích để làm sân chơi, sân tập từ 40% đến 50% so với tổng diện tích nhà trường. (05 điểm) 3. Có dụng cụ thu gom xử lý rác theo quy định. Có thùng rác nơi chứa rác tập trung che chắn. Mỗi phòng học, phòng làm việc phải làm vệ sinh trước học có sọt chứa rác. (05 điểm) 4. Hệ thống cống, rãnh để dẫn thoát nước mưa, nước thải bảo đảm kín không rò rỉ, ứ đọng gây ô nhiễm môi trường. (05 điểm) 5. Bảo đảm đủ số lượng, chất lượng nước uống nước sinh hoạt cho học sinh, giáo viên nhà trường. (05 điểm) 6. Giáo viên, cán bộ, công nhân viên, học sinh không hút thuốc lá, thuốc lào khuôn viên nhà trường. (05 điểm) Câu 3: Theo quy định hoạt động y tế sở giáo dục mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 10 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, phòng làm việc nhân viên làm công tác y tế cần có điều kiện đảm bảo sau: 1. Mỗi trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ có phòng làm việc nhân viên làm công tác y tế (Phòng Y tế) khu vực hành đảm bảo yêu cầu vệ sinh, diện tích từ 12m2 trở lên, thuận tiện cho công tác sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu vận chuyển trẻ em bị tai nạn ốm đau đột xuất đến sở y tế. (20 điểm) 2. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập bố trí địa điểm để thực sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ em. (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 25 CHỨC DANH: Nhân viên y tế Câu hỏi : Theo quy định luật viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ chung viên chức quy định sau : 1. Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Cộng sản Việt Nam pháp luật Nhà nước.(8 điểm) 2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. (8 điểm) 3. Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm hoạt động nghề nghiệp; thực quy định, nội quy, quy chế làm việc đơn vị nghiệp công lập. (8 điểm) 4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn bảo vệ công, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản giao. (8 điểm) 5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực quy tắc ứng xử viên chức. (8 điểm) Câu hỏi : Theo Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 nội dung hoạt động y tế sở giáo dục mầm non quy định sau: 1. Quản lý chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em sở giáo dục mầm non. (3 điểm) 2. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ năm cho cán quản lý, giáo viên, nhân viên sở giáo dục mầm non. (3 điểm) 3. Tổ chức thực vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, bệnh, tật học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống tai nạn thương tích thực hoạt động khác y tế trường học. (4 điểm) 4. Tuyên truyền, tập huấn cho cán quản lý, giáo viên, nhân viên công tác y tế trường học. Lồng ghép nội dung giáo dục sức khoẻ, vệ sinh học đường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trình giảng dạy, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ em. (4 điểm) 5. Tuyên truyền, tư vấn vấn đề liên quan đến sức khoẻ trẻ em cho cha mẹ người giám hộ trẻ em. Phục hồi chức cho trẻ em khuyết tật học hoà nhập theo Chương trình can thiệp sớm kế hoạch giáo dục cá nhân. (4 điểm) 6. Phối hợp với đơn vị, tổ chức, đoàn thể trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, sở y tế, đơn vị liên quan địa phương triển khai, thực hoạt động y tế trường học hoạt động y tế khác, xây dựng môi trường xanh - - đẹp, an toàn. (4 điểm) 7. Thực đạo ngành y tế địa phương chuyên môn, nghiệp vụ. (4 điểm) 8. Sơ kết, tổng kết báo cáo kết công tác y tế trường học theo quy định hành. (4 điểm) Câu hỏi : Theo Thông tư số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 20/4/2011 Bộ Giáo dục-Đào tạo Bộ Y tế Truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh đánh giá công tác y tế nhà trường quy định sau: 1. Xây dựng nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe học sinh vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, tai nạn thương tích, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, kỹ sống hành vi lối sống có hại cho sức khỏe. (6 điểm) 2. Tổ chức hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe buổi sinh hoạt cờ, sinh hoạt lớp hoạt động học khóa cho học sinh. (6 điểm) 3. Có góc tuyên truyền, giáo dục, tư vấn sức khỏe cho học sinh phòng y tế nhà trường. (6 điểm) 4. Có bảng tin đăng tải nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh. (6 điểm) 5. Có tổ chức hoạt động hưởng ứng tháng hành động ngành giáo dục, ngành y tế ban ngành địa phương phát động. (6 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 26 CHỨC DANH: Nhân viên y tế Câu hỏi :Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 việc viên chức không làm quy định sau: 1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc nhiệm vụ giao; gây bè phái, đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công. (6,5 điểm) 2. Sử dụng tài sản quan, tổ chức, đơn vị nhân dân trái với quy định pháp luật. (6,5 điểm) 3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo hình thức. (6,5 điểm) 4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước gây phương hại phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân xã hội. (7điểm) 5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác thực hoạt động nghề nghiệp. (6,5 điểm) 6. Những việc khác viên chức không làm theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định khác pháp luật có liên quan. (7 điểm) Câu hỏi : Theo Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo quy định nội dung Quản lý chăm sóc sức khỏe nhà trường cụ thể trường phổ thông quy định sau : a) Tổ chức khám sức khỏe định kỳ phân loại sức khoẻ cho học sinh năm lần vào đầu năm học; (7,5 điểm) b) Quản lý lưu hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh; (7,5 điểm) c) Mua, bảo quản cấp thuốc theo quy định; (7,5 điểm) d) Sơ cứu, cấp cứu ban đầu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định Bộ Y tế; Chuyển bệnh nhân đến sở y tế trường hợp cần thiết. (7,5 điểm) Câu hỏi : Theo Thông tư số 18/2011/TTLT- BGDĐT-BYT ngày 20/4/2011 Bộ Giáo dục-Đào tạo Bộ Y tế quy định nội dung Bảo đảm vệ sinh an, toàn thực phẩm, dinh dưỡng đánh giá công tác y tế quy định sau: 1. Có kế hoạch bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng cho học sinh. (6 điểm) 2. Nhân viên phục vụ bếp ăn tập thể phải tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm có giấy chứng nhận tham gia. (6 điểm) 3. Nhân viên phục vụ bếp ăn tập thể, nhà ăn khám sức khỏe định kỳ, theo dõi người lành mang trùng trang bị bảo hộ lao động làm việc theo quy định. (6 điểm) 4. Hàng hóa, thực phẩm mua phải có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm, lưu mẫu theo quy định. (6 điểm) 5. Không để xảy ngộ độc thực phẩm bệnh truyền qua thực phẩm nhà trường. (6 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 27 CHỨC DANH: Nhân viên y tế Câu hỏi : Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ chung viên chức quy định sau : 1. Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Cộng sản Việt Nam pháp luật Nhà nước. (8 điểm) 2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. (8 điểm) 3. Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm hoạt động nghề nghiệp; thực quy định, nội quy, quy chế làm việc đơn vị nghiệp công lập. (8 điểm) 4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn bảo vệ công, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản giao. (8 điểm) 5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực quy tắc ứng xử viên chức. (8 điểm) Câu hỏi : Theo Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo quy định nội dung Quản lý chăm sóc sức khỏe nhà trường cụ thể trường phổ thông quy định sau : a) Tổ chức khám sức khỏe định kỳ phân loại sức khoẻ cho học sinh năm lần vào đầu năm học; (7,5 điểm) b) Quản lý lưu hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh; (7,5 điểm) c) Mua, bảo quản cấp thuốc theo quy định; (7,5 điểm) d) Sơ cứu, cấp cứu ban đầu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định Bộ Y tế; Chuyển bệnh nhân đến sở y tế trường hợp cần thiết. (7,5 điểm) Câu hỏi : Theo Thông tư số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 20/4/2011 Bộ Giáo dục-Đào tạo Bộ Y tế quy định nội dung Truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh đánh giá công tác y tế quy định sau : 1. Xây dựng nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe học sinh vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, tai nạn thương tích, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, kỹ sống hành vi lối sống có hại cho sức khỏe. (6 điểm) 2. Tổ chức hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe buổi sinh hoạt cờ, sinh hoạt lớp hoạt động học khóa cho học sinh. (6 điểm) 3. Có góc tuyên truyền, giáo dục, tư vấn sức khỏe cho học sinh phòng y tế nhà trường. (6 điểm) 4. Có bảng tin đăng tải nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh. (6 điểm) 5. Có tổ chức hoạt động hưởng ứng tháng hành động ngành giáo dục, ngành y tế ban ngành địa phương phát động. (6 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 28 CHỨC DANH: Nhân viên y tế Câu hỏi : Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ chung viên chức quy định sau : 1. Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Cộng sản Việt Nam pháp luật Nhà nước. (8 điểm) 2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. (8 điểm) 3. Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm hoạt động nghề nghiệp; thực quy định, nội quy, quy chế làm việc đơn vị nghiệp công lập. (8 điểm) 4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn bảo vệ công, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản giao. (8 điểm) 5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực quy tắc ứng xử viên chức. (8 điểm) Câu hỏi Theo Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo nội dung hoạt động y tế trong trường phổ thông quy định sau : 1. Quản lý chăm sóc sức khoẻ nhà trường. (5 điểm) 2. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn vấn đề liên quan đến sức khoẻ cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường cha mẹ học sinh. Vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. (5 điểm) 3. Tổ chức thực vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bệnh, tật học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS, bệnh xã hội thực hoạt động khác y tế trường học. (5 điểm) 4. Phối hợp với sở y tế, đơn vị liên quan địa phương, đơn vị, tổ chức, đoàn thể trường triển khai, thực hoạt động y tế trường học hoạt động y tế khác, xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn. (5 điểm) 5. Tổ chức thực đạo ngành y tế địa phương chuyên môn, nghiệp vụ. (5 điểm) 6. Sơ kết, tổng kết báo cáo kết công tác y tế trường học theo quy định. (5 điểm) Câu hỏi : Theo Thông tư số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 20/4/2011 Bộ Giáo dục-Đào tạo Bộ Y tế quy định nội dung Truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh đánh giá công tác y tế quy định sau : 1. Xây dựng nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe học sinh vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, tai nạn thương tích, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, kỹ sống hành vi lối sống có hại cho sức khỏe. (6 điểm) 2. Tổ chức hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe buổi sinh hoạt cờ, sinh hoạt lớp hoạt động học khóa cho học sinh. (6 điểm) 3. Có góc tuyên truyền, giáo dục, tư vấn sức khỏe cho học sinh phòng y tế nhà trường. (6 điểm) 4. Có bảng tin đăng tải nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh. (6 điểm) 5. Có tổ chức hoạt động hưởng ứng tháng hành động ngành giáo dục, ngành y tế ban ngành địa phương phát động. (6 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 29 CHỨC DANH: Nhân viên y tế Câu hỏi : Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ chung viên chức quy định sau : 1. Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Cộng sản Việt Nam pháp luật Nhà nước. (8 điểm) 2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. (8 điểm) 3. Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm hoạt động nghề nghiệp; thực quy định, nội quy, quy chế làm việc đơn vị nghiệp công lập. (8 điểm) 4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn bảo vệ công, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản giao. (8 điểm) 5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực quy tắc ứng xử viên chức. (8 điểm) Câu hỏi : Theo quy định Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo quy định kinh phí hoạt động y tế trong trường phổ thông quy định sau : 1. Kinh phí thực công tác y tế trường học lấy từ: (4 điểm) a) Ngân sách nhà nước chi cho nghiệp giáo dục đào tạo năm sở giáo dục theo phân cấp ngân sách hành; (4 điểm) b) Kinh phí để lại từ Quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tự nguyện học sinh; (4 điểm) c) Các khoản tài trợ, hỗ trợ tổ chức, cá nhân nước nước theo quy định pháp luật; (4 điểm) d) Các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có). (4 điểm) 2. Kinh phí chi cho công tác y tế trường học quản lý, sử dụng mục đích, chế độ theo quy định hành. (5 điểm) 3. Công tác lập dự toán, chấp hành dự toán toán kinh phí thực công tác y tế trường học thực theo quy định hành. (5 điểm) Câu hỏi : Theo Thông tư số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 20/4/2011 Bộ Giáo dục-Đào tạo Bộ Y tế quy định nội dung Truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh đánh giá công tác y tế nhà trường quy định sau : 1. Xây dựng nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe học sinh vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, tai nạn thương tích, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, kỹ sống hành vi lối sống có hại cho sức khỏe. (6 điểm) 2. Tổ chức hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe buổi sinh hoạt cờ, sinh hoạt lớp hoạt động học khóa cho học sinh. (6 điểm) 3. Có góc tuyên truyền, giáo dục, tư vấn sức khỏe cho học sinh phòng y tế nhà trường. (6 điểm) 4. Có bảng tin đăng tải nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh. (6 điểm) 5. Có tổ chức hoạt động hưởng ứng tháng hành động ngành giáo dục, ngành y tế ban ngành địa phương phát động. (6 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 30 CHỨC DANH: Nhân viên y tế Câu hỏi : Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 Quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp quy định sau: 1. Được pháp luật bảo vệ hoạt động nghề nghiệp. (6 điểm) 2. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chuyên môn, nghiệp vụ. (6 điểm) 3. Được bảo đảm trang bị, thiết bị điều kiện làm việc. (6 điểm) 4. Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc nhiệm vụ giao. (6 điểm) 5. Được định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc nhiệm vụ giao. (6 điểm) 6. Được quyền từ chối thực công việc nhiệm vụ trái với quy định pháp luật. (5 điểm) 7. Được hưởng quyền khác hoạt động nghề nghiệp theo quy định pháp luật. (5 điểm) Câu hỏi Theo Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo quy định nội dung hoạt động y tế trong trường phổ thông quy định sau : 1. Quản lý chăm sóc sức khoẻ nhà trường. (5 điểm) 2. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn vấn đề liên quan đến sức khoẻ cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường cha mẹ học sinh. Vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. (5 điểm) 3. Tổ chức thực vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bệnh, tật học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS, bệnh xã hội thực hoạt động khác y tế trường học. (5 điểm) 4. Phối hợp với sở y tế, đơn vị liên quan địa phương, đơn vị, tổ chức, đoàn thể trường triển khai, thực hoạt động y tế trường học hoạt động y tế khác, xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn. (5 điểm) 5. Tổ chức thực đạo ngành y tế địa phương chuyên môn, nghiệp vụ. (5 điểm) 6. Sơ kết, tổng kết báo cáo kết công tác y tế trường học theo quy định. (5 điểm) Câu hỏi : Theo Thông tư số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 20/4/2011 Bộ Giáo dục-Đào tạo Bộ Y tế quy định nội dung đánh giá Bảo đảm vệ sinh an, toàn thực phẩm, dinh dưỡng đánh giá công tác y tế nhà trường sau: 1. Có kế hoạch bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng cho học sinh. (6 điểm) 2. Nhân viên phục vụ bếp ăn tập thể phải tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm có giấy chứng nhận tham gia. (6 điểm) 3. Nhân viên phục vụ bếp ăn tập thể, nhà ăn khám sức khỏe định kỳ, theo dõi người lành mang trùng trang bị bảo hộ lao động làm việc theo quy định. (6 điểm) 4. Hàng hóa, thực phẩm mua phải có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm, lưu mẫu theo quy định. (6 điểm) 5. Không để xảy ngộ độc thực phẩm bệnh truyền qua thực phẩm nhà trường. (6 điểm) [...]... đầu theo quy định của Bộ Y tế; chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong những trường hợp cần thi t 2 Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường và cha mẹ học sinh Vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện (5,0 điểm) 3 Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh, bệnh, tật học đường,... ngành y tế và các ban, ngành khác của địa phương tổ chức Đối với cán bộ làm kiêm nhiệm công tác y tế trường học phải được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác y tế trường học (12 điểm) 3 Cán bộ làm công tác y tế trường học thuộc biên chế Tổ Văn phòng theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học và Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ trưởng... và trường phổ thông có nhiều cấp học được quy định như sau: 1 Số lượng cán bộ làm công tác y tế trường học theo quy định biên chế viên chức hiện hành của Nhà nước (06 điểm) 2 Trình độ của cán bộ làm công tác y tế trường học từ trung cấp y trở lên Cán bộ làm công tác y tế trường học được tham gia các cuộc hội thảo, lớp tập huấn, lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác y tế do ngành giáo. .. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 09 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu 1: Theo quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ng y 26/02/2007 của Bộ Nội vụ, các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ nhiệm vụ, công vụ được quy định như sau: 1 Cán bộ, công chức, viên chức không được trốn tránh, đùn đ y trách nhiệm khi nhiệm vụ, công vụ do mình thực hiện g y ra hậu quả ảnh hưởng... quy định hiện hành (05 điểm) 3 Công tác lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện công tác y tế trường học được thực hiện theo quy định hiện hành (05 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 16 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu 1: Theo quy định tại Luật Viên chức ng y 15/11/2010 những việc viên chức không được làm được quy định như sau : 1 Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công. .. chuyên môn nghiệp vụ về công tác y tế do ngành giáo dục, ngành y tế và địa phương tổ chức (10 điểm) Nhân viên làm kiêm nhiệm công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non nhất thi t phải qua bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác y tế trường học 3 Nhân viên làm công tác y tế thuộc biên chế Tổ Văn phòng theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, ngoài việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo chức. .. Theo quy định tại tại Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ng y 17/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non; nhân viên làm công tác y tế được quy định như sau: 1 Số lượng nhân viên làm công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định hiện hành của Nhà nước (10 điểm) 2 Nhân viên làm công tác y tế có trình độ chuyên môn từ trung cấp y trở... cho học sinh ít nhất mỗi năm một lần vào đầu năm học; b Quản lý và lưu hồ sơ theo dõi sức khỏe của học sinh; c Mua, bảo quản và cấp thuốc theo quy định; d Sơ cứu, cấp cứu ban đầu; chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định của Bộ Y tế; chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong những trường hợp cần thi t 2 Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên. .. đ y đủ các trang thi t bị chuyên môn thi t y u theo quy định của Bộ Y tế; Có ít nhất 01 giường khám bệnh và lưu bệnh nhân để theo dõi (10 điểm) 3 Có bàn, ghế, tủ, thi t bị làm việc thông thường khác (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 15 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu 1: Theo quy định tại Luật Viên chức ng y 15/11/2010 nghĩa vụ của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định như sau... của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Y tế Quy định các nội dung đánh giá công tác Y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học việc quy định phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm được quy định như sau: 1 Có kế hoạch triển khai các quy định về vệ sinh phòng chống bệnh truyền nhiễm và phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để . 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT, ng y 28/4/2011 của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Y tế nhân viên làm công tác y tế được quy định như sau: 1. Nhân viên làm công tác y tế trường học có trình độ từ trung cấp y trở lên. Quy định n y trong cơ sở giáo dục mầm non. (15 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ : 05 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu 1: Theo quy định tại Luật Viên chức ng y 15/11/2010, Quyền. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN Y TẾ Câu 1: Theo quy định tại Luật Viên chức ng y 15/11/2010 quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan