Đáp án Bộ đề phỏng vấn tuyển công chức nhân viên văn thư trường học (Tìm Bộ đề phỏng vấn tuyển công chức nhân viên văn thư trường học trên hệ thống hoặc liên hệ trực tiếp với Ad)

58 4.9K 25

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2015, 16:57

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 01 CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Theo quy định Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 từ ngữ hiểu sau: 1. Viên chức quản lý người bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực công việc đơn vị nghiệp công lập công chức hưởng phụ cấp chức vụ quản lý. (08 điểm) 2. Đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực nhận thức hành vi phù hợp với đặc thù lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp quan, tổ chức có thẩm quyền quy định. (08 điểm) 3. Quy tắc ứng xử chuẩn mực xử viên chức thi hành nhiệm vụ quan hệ xã hội quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc lĩnh vực hoạt động công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành. (08 điểm) 4. Tuyển dụng việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ lực vào làm viên chức đơn vị nghiệp công lập. (08 điểm) 5. Hợp đồng làm việc thỏa thuận văn viên chức người tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền nghĩa vụ bên. (08 điểm) Câu hỏi 2: Theo quy định Nghị định số 110/NĐ-CP công tác Văn thư ngày 08/4/2004 ban hành Trách nhiệm công tác Văn thư sau: 1. Người đứng đầu quan, tổ chức, phạm vi quyền hạn giao, có trách nhiệm đạo công tác văn thư, đạo việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư. (15 điểm) 2. Mọi cá nhân trình theo dõi, giải công việc có liên quan đến công tác văn thư, phải thực nghiêm chỉnh quy định Nghị định quy định khác pháp luật công tác văn thư. (15 điểm) Câu hỏi 3: Theo quy định Nghị định số 110/NĐ-CP công tác Văn thư ngày 08/4/2004 ban hành Việc đánh máy, nhân văn phải bảo đảm yêu cầu sau: 1. Đánh máy nguyên văn thảo, thể thức kỹ thuật trình bày văn bản. Trường hợp phát có sai sót không rõ ràng thảo người đánh máy phải hỏi lại đơn vị cá nhân soạn thảo người duyệt thảo đó; (10 điểm) 2. Nhân số lượng quy định; (10 điểm) 3. Giữ gìn bí mật nội dung văn thực đánh máy, nhân theo thời gian quy định. (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Theo quy định Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp Viên chức sau: (40 điểm) 1. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trình thực hoạt động nghề nghiệp. (10 điểm) 2. Tận tụy phục vụ nhân dân. (10 điểm) 3. Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp quy tắc ứng xử. (10 điểm) 4. Chịu tra, kiểm tra, giám sát quan, tổ chức có thẩm quyền nhân dân. (10 điểm) Câu hỏi 2: Theo quy định Nghị định số 110/NĐ-CP công tác Văn thư ngày 08/4/2004 ban hành Các hình thức văn hình thành hoạt động quan, tổ chức bao gồm: 1. Văn quy phạm pháp luật theo quy định Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002; (7.5 điểm) 2. Văn hành Quyết định (cá biệt), thị (cá biệt), thông cáo, thông báo, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, giấy chứng nhận, giấy ủy nhiệm, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy đường, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển; (7.5 điểm) 3. Văn chuyên ngành Các hình thức văn chuyên ngành Bộ trưởng, Thủ trưởng quan quản lý ngành quy định sau thoả thuận thống với Bộ trưởng Bộ Nội vụ; (7.5 điểm) 4. Văn tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội Các hình thức văn tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội người đứng đầu quan Trung ương tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội quy định. (7.5 điểm) Câu hỏi 3: Theo quy định Nghị định số 110/NĐ-CP công tác Văn thư ngày 08/4/2004 ban hành Trong Nghị định này, từ ngữ hiểu sau: 1. “Bản thảo văn bản” viết đánh máy, hình thành trình soạn thảo văn quan, tổ chức; (4 điểm) 2. “Bản gốc văn bản” thảo cuối người có thẩm quyền duyệt; (04 điểm) 3. “Bản văn bản” hoàn chỉnh nội dung thể thức văn quan, tổ chức ban hành. Bản làm thành nhiều có giá trị nhau; (04 điểm) 4. “Bản y chính” đầy đủ, xác nội dung văn trình bày theo thể thức quy định. Bản y phải thực từ chính; (04 điểm) 5. “Bản trích sao” phần nội dung văn trình bày theo thể thức quy định. Bản trích phải thực từ chính; (04 điểm) 6. “Bản lục” đầy đủ, xác nội dung văn bản, thực từ y trình bày theo thể thức quy định; (03 điểm) 7. “Hồ sơ” tập văn bản, tài liệu có liên quan với vấn đề, việc, đối tượng cụ thể có (hoặc số) đặc điểm chung tên loại văn bản; quan, tổ chức ban hành văn bản; thời gian đặc điểm khác, hình thành trình theo dõi, giải công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quan, tổ chức cá nhân; (03 điểm) 8. “Lập hồ sơ” việc tập hợp xếp văn bản, tài liệu hình thành trình theo dõi, giải công việc thành hồ sơ theo nguyên tắc phương pháp định. (04 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Theo quy định Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 Các nguyên tắc quản lý viên chức hiểu sau: 1. Bảo đảm lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thống quản lý Nhà nước. (10 điểm) 2. Bảo đảm quyền chủ động đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập. (10 điểm) 3. Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức thực sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm vào hợp đồng làm việc. (10 điểm) 4. Thực bình đẳng giới, sách ưu đãi Nhà nước viên chức người có tài năng, người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, viên chức làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sách ưu đãi khác Nhà nước viên chức. (10 điểm). Câu hỏi 2: Theo quy định Nghị định số 110/NĐ-CP công tác Văn thư ngày 08/4/2004 ban hành Trình tự quản lý văn đến sau: Tất văn bản, kể đơn, thư cá nhân gửi đến quan, tổ chức (sau gọi chung văn đến) phải quản lý theo trình tự sau: 1. Tiếp nhận, đăng ký văn đến; (10 điểm) 2. Trình, chuyển giao văn đến; (10 điểm) 3. Giải theo dõi, đôn đốc việc giải văn đến. (10 điểm) Câu hỏi 3: Theo quy định Nghị định số 110/NĐ-CP công tác Văn thư ngày 08/4/2004 ban hành Thể thức văn sau: 1. Thể thức văn quy phạm pháp luật văn hành chính. (7.5 điểm) a) Thể thức văn quy phạm pháp luật văn hành bao gồm thành phần sau: (2.5 điểm) - Quốc hiệu; - Tên quan, tổ chức ban hành văn bản; - Số, ký hiệu văn bản; - Địa danh ngày, tháng, năm ban hành văn bản; - Tên loại trích yếu nội dung văn bản; - Nội dung văn bản; - Chức vụ, họ tên chữ ký người có thẩm quyền; - Dấu quan, tổ chức; - Nơi nhận; - Dấu mức độ khẩn, mật (đối với văn loại khẩn, mật). b) Đối với công văn, công điện, giấy giới thiệu, giấy mời, phiếu gửi, phiếu chuyển, thành phần quy định điểm a khoản này, bổ sung địa quan, tổ chức; địa E-mail; số điện thoại, số Telex, số Fax. (2.5 điểm) c) Thể thức kỹ thuật trình bày văn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định. (2.5 điểm) 2. Thể thức văn chuyên ngành (7.5 điểm) Thể thức kỹ thuật trình bày văn chuyên ngành Bộ trưởng, Thủ trưởng quan quản lý ngành quy định sau thoả thuận thống với Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 3. Thể thức văn tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội (7.5 điểm) Thể thức kỹ thuật trình bày văn tổ chức trị, tổ chức trị xã hội người đứng đầu quan Trung ương tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội quy định. 4. Thể thức kỹ thuật trình bày văn trao đổi với quan, tổ chức cá nhân nước thực theo thông lệ quốc tế. (7.5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Theo quy định Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 Nghĩa vụ chung viên chức sau: 1. Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Cộng sản Việt Nam pháp luật Nhà nước. (08 điểm) 2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. (08 điểm) 3. Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm hoạt động nghề nghiệp; thực quy định, nội quy, quy chế làm việc đơn vị nghiệp công lập. (08 điểm) 4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn bảo vệ công, sử dụng hiệu tiết kiệm tài sản giao. (08 điểm) 5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực quy tắc ứng xử viên chức. (08 điểm) Câu hỏi 2: Theo quy định Nghị định số 110/NĐ-CP công tác Văn thư ngày 08/4/2004 ban hành Bản văn gồm theo thứ tự sau: 1. Các hình thức quy định Nghị định gồm y chính, trích lục. (7.5 điểm) 2. Thể thức quy định sau: Hình thức sao: y trích sao, lục; tên quan, tổ chức văn bản; số, ký hiệu sao; địa danh ngày, tháng, năm sao; chức vụ, họ tên chữ ký người có thẩm quyền; dấu quan, tổ chức văn bản; nơi nhận. (7.5 điểm) 3. Bản y chính, trích lục thực theo quy định Nghị định có giá trị pháp lý chính. (7.5 điểm) 4. Bản chụp dấu chữ ký văn không thực theo thể thức quy định khoản Điều này, có giá trị thông tin, tham khảo. (7.5 điểm) Câu hỏi 3: Theo quy định Nghị định số 110/NĐ-CP công tác Văn thư ngày 08/4/2004 ban hành Giải theo dõi, đôn đốc việc giải văn đến sau: 1. Người đứng đầu quan, tổ chức có trách nhiệm đạo giải kịp thời văn đến. Cấp phó người đứng đầu quan, tổ chức giao đạo giải văn đến theo uỷ nhiệm người đứng đầu văn đến th uộc lĩnh vực phân công phụ trách. (10 điểm) 2. Căn nội dung văn đến, người đứng đầu quan, tổ chức giao cho đơn vị cá nhân giải quyết. Đơn vị cá nhân có trách nhiệm nghiên cứu, giải văn đến theo thời hạn pháp luật quy định theo quy định quan, tổ chức. (10 điểm) 3. Người đứng đầu quan, tổ chức giao cho Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành người giao trách nhiệm thực công việc sau: (10 điểm) a) Xem xét toàn văn đến báo cáo văn quan trọng, khẩn cấp; (3.4 điểm) b) Phân văn đến cho đơn vị, cá nhân giải quyết; (3.3 điểm) c) Theo dõi, đôn đốc việc giải văn đến. (3.3 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Theo quy định Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 Nghĩa vụ Viên chức hoạt động nghề nghiệp sau: 1. Thực công việc nhiệm vụ giao bảo đảm yêu cầu thời gian chất lượng. (05 điểm) 2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp thực công việc nhiệm vụ. (05 điểm) 3. Chấp hành phân công công tác người có thẩm quyền. (05 điểm) 4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ. (05 điểm) 5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ quy định sau: (10 điểm) a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân; (2.5 điểm) b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; (2.5 điểm) c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà nhân dân; (2.5 điểm) d) Chấp hành quy định đạo đức nghề nghiệp. (2.5 điểm) 6. Chịu trách nhiệm việc thực hoạt động nghề nghiệp. (05 điểm) 7. Thực nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. (05 điểm) Câu hỏi 2: Theo quy định Nghị định số 110/NĐ-CP công tác Văn thư ngày 08/4/2004 ban hành Trách nhiệm công tác Văn thư sau: 1. Người đứng đầu quan, tổ chức, phạm vi quyền hạn giao, có trách nhiệm đạo công tác văn thư, đạo việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư. (15 điểm) 2. Mọi cá nhân trình theo dõi, giải công việc có liên quan đến công tác văn thư, phải thực nghiêm chỉnh quy định Nghị định quy định khác pháp luật công tác văn thư. (15 điểm) Câu hỏi 3: Theo quy định Nghị định số 110/NĐ-CP công tác Văn thư ngày 08/4/2004 ban hành Các hình thức văn hình thành hoạt động quan, tổ chức bao gồm: 1. Văn quy phạm pháp luật theo quy định Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002; (7.5 điểm) 2. Văn hành Quyết định (cá biệt), thị (cá biệt), thông cáo, thông báo, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, giấy chứng nhận, giấy ủy nhiệm, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy đường, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển; (7.5 điểm) 3. Văn chuyên ngành Các hình thức văn chuyên ngành Bộ trưởng, Thủ trưởng quan quản lý ngành quy định sau thoả thuận thống với Bộ trưởng Bộ Nội vụ; (7.5 điểm) 4. Văn tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội Các hình thức văn tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội người đứng đầu quan Trung ương tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội quy định. (7.5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Theo quy định Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 Những việc viên chức không làm sau: 1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc nhiệm vụ giao; gây bè phái, đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công. (06 điểm) 2. Sử dụng tài sản quan, tổ chức, đơn vị nhân dân trái với quy định pháp luật. (06 điểm) 3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo hình thức. (07 điểm) 4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước gây phương hại phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân xã hội. (07 điểm) 5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác thực hoạt động nghề nghiệp. (07 điểm) 6. Những việc khác viên chức không làm theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định khác pháp luật có liên quan. (07 điểm) Câu hỏi 2: Theo quy định Nghị định số 110/NĐ-CP công tác Văn thư ngày 08/4/2004 ban hành: * Tiếp nhận, đăng ký văn đến là: Văn đến từ nguồn phải tập trung văn thư quan, tổ chức để làm thủ tục tiếp nhận, đăng ký. Những văn đến không đăng ký văn thư, đơn vị, cá nhân trách nhiệm giải quyết. . (15 điểm). * Trình, chuyển giao văn đến là: 1. Văn đến phải kịp thời trình cho người có trách nhiệm chuyển giao cho đơn vị, cá nhân giải quyết. Văn đến có dấu mức độ khẩn phải trình chuyển giao sau nhận được. . (7,5 điểm) 2. Việc chuyển giao văn phải bảo đảm xác giữ gìn bí mật nội dung văn bản. . (7,5 điểm) Câu hỏi 3: Theo quy định Nghị định số 110/NĐ-CP công tác Văn thư ngày 08/4/2004 ban hành Kiểm tra văn trước ký ban hành sau: ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 23 CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu 1: Theo quy định Nghị định số: 27/2012/NĐ-CP ngày 06/04/2012 hồ sơ xử lý trách nhiệm bồi thường vụ việc bao gồm: a) Biên vụ việc (hoặc văn kết luận quan có thẩm quyền) (08 điểm) b) Các tường trình viên chức gây thiệt hại viên chức có liên quan; (08 điểm) c) Hồ sơ kinh tế - kỹ thuật (nếu có) trang bị, thiết bị tài sản bị mất, hư hỏng thiệt hại; (08 điểm) d) Biên đánh giá sơ giá trị tài sản bị thiệt hại theo quy định khoản Điều 26 Nghị định này; (08 điểm) đ) Các văn khác có liên quan (nếu có). (08 điểm) Câu 2: Theo Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 Điều 18 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 18. Chuyển phát đính văn 3. Văn phát hành có sai sót nội dung phải sửa đổi, thay văn có hình thức tương đương quan, tổ chức ban hành văn bản. (15 điểm) Văn phát hành có sai sót thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục ban hành phải đính văn hành quan, tổ chức ban hành văn bản". (15 điểm) Câu 3: Theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 thể thức, kỹ thuật: Số văn trình bày sau: 1. Thể thức Số văn Số văn số thứ tự đăng ký văn văn thư quan, tổ chức. Số văn ghi chữ số Ả-rập, số 01 vào ngày đầu năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. (15 điểm) 2. Kỹ thuật trình bày Số văn Số văn trình bày ô số 3, đặt canh tên quan, tổ chức ban hành văn bản. (07 điểm) Từ “Số” trình bày chữ in thường cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng; sau từ “Số” có dấu hai chấm; với số nhỏ 10 phải ghi thêm số phía trước (08 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 24 CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu 1: Theo quy định Nghị định số: 27/2012/NĐ-CP ngày 06/04/2012, hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường họp xem xét giải việc bồi thường theo trình tự sau: a) Chủ tịch Hội đồng công bố thành phần tham gia; (07 điểm) b) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng báo cáo hành vi gây thiệt hại viên chức mức bồi thường thiệt hại; (07 điểm) c) Hội đồng nghe giải trình viên chức phải bồi thường nghe ý kiến thành viên Hội đồng; (07 điểm) d) Hội đồng thảo luận bỏ phiếu kín mức phương thức bồi thường; (07 điểm) đ) Chủ tịch Hội đồng công bố kết bỏ phiếu kín thông qua biên họp; (06 điểm) e) Chủ tịch Hội đồng Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng ký vào biên họp. (06 điểm) Câu 2: Theo Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 Điều 19 sửa đổi, bổ sung sau: "1. Mỗi văn phải lưu hai bản: gốc lưu Văn thư quan, tổ chức lưu hồ sơ. (15 điểm) 2. Bản gốc lưu Văn thư quan, tổ chức phải đóng dấu xếp theo thứ tự đăng ký". (15 điểm) Câu 3: Theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01 thể thức, kỹ thuật trình bày: Ngày, tháng, năm ban hành văn trình bày sau: 1. Thể thức Ngày, tháng, năm ban hành văn ngày, tháng, năm văn ban hành. (05 điểm) Ngày, tháng, năm ban hành văn phải viết đầy đủ; số ngày, tháng, năm dùng chữ số Ả-rập; số ngày nhỏ 10 tháng 1, phải ghi thêm số trước. (10 điểm) 2. Kỹ thuật trình bày Ngày, tháng, năm ban hành văn trình bày dòng với số, ký hiệu văn bản, ô số 4, chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ nghiêng; chữ đầu địa danh phải viết hoa; sau địa danh có dấu phẩy; địa danh ngày, tháng, năm đặt canh Quốc hiệu. (15 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 25 CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu 1: Theo quy định Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ Nội vụ, Mục đích quy định Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức nhằm: 1. Quy định chuẩn mực xử cán bộ, công chức, viên chức thi hành nhiệm vụ, công vụ quan hệ xã hội, bao gồm việc phải làm không làm nhằm bảo đảm liêm trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. (12 điểm) 2. Thực công khai hoạt động nhiệm vụ, công vụ quan hệ xã hội cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao ý thức, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức công tác phòng, chống tham nhũng. (12 điểm) 3. Là để quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chuẩn mực xử thi hành nhiệm vụ, công vụ quan hệ xã hội, đồng thời để nhân dân giám sát việc chấp hành quy định pháp luật cán bộ, công chức, viên chức. (16 điểm) Câu 2: Theo quy định điều 2, điều 3, điều chương I Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 việc hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành Thể thức văn bản, Kỹ thuật trình bày văn Phông chữ trình bày văn quy định sau: 1. Thể thức văn tập hợp thành phần cấu thành văn bản, bao gồm thành phần chung áp dụng loại văn thành phần bổ sung trường hợp cụ thể số loại văn định theo quy định Khoản 3, Điều Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2004 Chính phủ công tác văn thư hướng dẫn Thông tư này. (10 điểm) 2. Kỹ thuật trình bày văn quy định Thông tư bao gồm khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản, vị trí trình bày thành phần thể thức, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ chi tiết trình bày khác, áp dụng văn soạn thảo máy vi tính in giấy; văn soạn thảo phương pháp hay phương tiện kỹ thuật khác văn làm giấy mẫu in sẵn; không áp dụng văn in thành sách, in báo, tạp chí loại ấn phẩm khác. (10 điểm) 3. Phông chữ sử dụng trình bày văn máy vi tính phông chữ tiếng Việt mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001. (10 điểm) Câu 3: Tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành quy định: 1. Thể thức Dấu mức độ mật sau: Việc xác định đóng dấu độ mật (tuyệt mật, tối mật mật), dấu thu hồi văn có nội dung bí mật nhà nước thực theo quy định Điều 5, 6, 7, Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000. (15 điểm) 2. Kỹ thuật trình bày Dấu mức độ mật sau: Con dấu độ mật (TUYỆT MẬT, TỐI MẬT MẬT) dấu thu hồi khắc sẵn theo quy định Mục Thông tư số 12/2002/TT-BCA ngày 13 tháng năm 2002 hướng dẫn thực Nghị định số 33/2002/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000. Dấu độ mật đóng vào ô số 10a, dấu thu hồi đóng vào ô số 11. (15 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 26 CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu 1: Các quy định chung việc cán bộ, công chức, viên chức phải làm thi hành nhiệm vụ, công vụ quy định Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ Nội vụ việc ban hành quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương sau: 1. Cán bộ, công chức, viên chức thi hành nhiệm vụ, công vụ phải thực đầy đủ quy định nghĩa vụ cán bộ, công chức, viên chức quy định Điều 6, Điều 7, Điều Pháp lệnh Cán bộ, công chức. (10 điểm) 2. Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm phát việc thực sai không đầy đủ, không quy định cán bộ, công chức, viên chức khác quan, đơn vị cán bộ, công chức, viên chức quan, đơn vị khác có liên quan thực nhiệm vụ, công vụ, phản ánh đến quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức chịu trách nhiệm cá nhân phản ảnh mình. (15 điểm) 3. Người đứng đầu cấp phó người đứng đầu quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực nhiệm vụ, công vụ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền xử lý vi phạm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định pháp luật theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức. (15 điểm) Câu 2: Theo quy định điều 5, chương I Thông tư số 01/2011/TTBNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 việc hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành khổ giấy định lề trang văn quy định sau: 1. Khổ giấy: Văn hành trình bày khổ giấy khổ A4 (210 mm x 297 mm). (05 điểm) Các văn giấy giới thiệu, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển trình bày khổ giấy A5 (148 mm x 210 mm) giấy mẫu in sẵn (khổ A5). (05 điểm) 2. Định lề trang văn (đối với khổ giấy A4): Lề trên: cách mép từ 20 - 25 mm; (05 điểm) Lề dưới: cách mép từ 20 - 25 mm; (05 điểm) Lề trái: cách mép trái từ 30 - 35 mm; (05 điểm) Lề phải: cách mép phải từ 15 - 20 mm. (05 điểm) Câu 3: Tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành quy định: 1. Thể thức Dấu mức độ khẩn Tùy theo mức độ cần chuyển phát nhanh, văn xác định độ khẩn theo bốn mức sau: khẩn, thượng khẩn, hỏa tốc, hỏa tốc hẹn giờ; soạn thảo văn có tính chất khẩn, đơn vị cá nhân soạn thảo văn đề xuất mức độ khẩn trình người ký văn định. (15 điểm) 2. Kỹ thuật trình bày Dấu mức độ khẩn sau: Con dấu độ khẩn khắc sẵn hình chữ nhật có kích thước 30mm x 8mm, 40mm x 8mm 20mm x 8mm, từ “KHẨN”, “THƯỢNG KHẨN”, “HỎA TỐC” “HỎA TỐC HẸN GIỜ” trình bày chữ in hoa, phông chữ Times New Roman cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm đặt cân đối khung hình chữ nhật viền đơn. Dấu độ khẩn đóng vào ô số 10b. Mực để đóng dấu độ khẩn dùng màu đỏ tươi. (15 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 27 CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu 1: Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không làm quan hệ nhiệm vụ, công vụ quy định Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ Nội vụ việc ban hành quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương sau: 1. Cán bộ, công chức, viên chức không trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm nhiệm vụ, công vụ thực gây hậu ảnh hưởng đến hoạt động quan, đơn vị quan, đơn vị, tổ chức khác vi phạm tới quyền lợi đáng, danh dự nhân phẩm công dân. (15 điểm) 2. Cán bộ, công chức, viên chức không cố tình kéo dài thời gian từ chối phối hợp người quan, đơn vị quan, đơn vị, tổ chức có liên quan công dân thực nhiệm vụ, công vụ. (10 điểm) 3. Cán bộ, công chức, viên chức không che giấu, bưng bít làm sai lệch nội dung phản ảnh cán bộ, công chức, viên chức làm việc quan, đơn vị quan, đơn vị, tổ chức khác công dân việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ giao thực không quy định pháp luật. (15 điểm) Câu 2: Theo quy định điều 6, chương II Thông tư số 01/2011/TTBNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 việc hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành thể thức kỹ thuật trình bày Quốc hiệu quy định sau: 1. Thể thức: Quốc hiệu ghi văn bao gồm dòng chữ: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” “Độc lập - Tự - Hạnh phúc”. (10 điểm) 2. Kỹ thuật trình bày: Quốc hiệu trình bày ô số 1; chiếm khoảng 1/2 trang giấy theo chiều ngang, phía trên, bên phải. (05 điểm) Dòng thứ nhất: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” trình bày chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm; (05 điểm) Dòng thứ hai: “Độc lập - Tự - Hạnh phúc” trình bày chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14 (nếu dòng thứ cỡ chữ 12, dòng thứ hai cỡ chữ 13; dòng thứ cỡ chữ 13, dòng thứ hai cỡ chữ 14), kiểu chữ đứng, đậm; đặt canh dòng thứ nhất; chữ đầu cụm từ viết hoa, cụm từ có gạch nối, có cách chữ; phía có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài độ dài dòng chữ (sử dụng lệnh Draw, không dùng lệnh Underline), cụ thể: (05 điểm) Hai dòng chữ trình bày cách dòng đơn. (05 điểm) Câu 3: Tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 Bộ Nội vụ, thể thức quy định sau: Thể thức bao gồm: 1. Hình thức “SAO Y BẢN CHÍNH” “TRÍCH SAO” “SAO LỤC”. (05 điểm) 2. Tên quan, tổ chức văn (05 điểm) 3. Số, ký hiệu bao gồm số thứ tự đăng ký đánh chung cho loại quan, tổ chức thực chữ viết tắt tên loại theo Bảng chữ viết tắt tên loại văn kèm theo Thông tư (Phụ lục I). Số ghi chữ số Ả-rập, số 01 vào ngày đầu năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. (10 điểm) 4. Các thành phần thể thức khác văn gồm địa danh ngày, tháng, năm sao; quyền hạn, chức vụ, họ tên chữ ký người có thẩm quyền; dấu quan, tổ chức văn nơi nhận thực theo hướng dẫn Điều 9, 12, 13 14 Thông tư này. (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 28 CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu 1: Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không làm giải yêu cầu quan, đơn vị, tổ chức công dân quy định Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ Nội vụ việc ban hành quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương sau: 1. Cán bộ, công chức, viên chức giao giải yêu cầu quan, đơn vị, tổ chức công dân không từ chối yêu cầu pháp luật người cần giải phù hợp với chức trách, nhiệm vụ giao. (14 điểm) 2. Cán bộ, công chức, viên chức không làm mất, hư hỏng làm sai lệnh hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu quan, đơn vị, tổ chức công dân giao nhiệm vụ giải quyết. (13 điểm) 3. Cán bộ, công chức, viên chức không làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật công tác bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo quan, đơn vị, tổ chức công dân theo quy định pháp luật. (13 điểm) Câu 2: Theo quy định khoản 2, điều 11, chương II Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 việc hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành kỹ thuật trình bày nội dung văn quy định sau: Nội dung văn trình bày ô số 6. (2,5 điểm) Phần nội dung (bản văn) trình bày chữ in thường (được dàn hai lề), kiểu chữ đứng; cỡ chữ từ 13 đến 14 (phần lời văn văn phải dùng cỡ chữ); xuống dòng, chữ đầu dòng phải phải lùi vào từ 1cm đến 1,27cm (1 default tab); khoảng cách đoạn văn (paragraph) đặt tối thiểu 6pt; khoảng cách dòng hay cách dòng (line spacing) chọn tối thiểu từ cách dòng đơn (single line spacing) từ 15pt (exactly line spacing) trở lên; khoảng cách tối đa dòng 1,5 dòng (1,5 lines). (2,5 điểm) Đối với văn có phần pháp lý để ban hành sau phải xuống dòng, cuối dòng có dấu “chấm phẩy”, riêng cuối kết thúc dấu “phẩy”. (2,5 điểm) Trường hợp nội dung văn bố cục theo phần, chương, mục, điều, khoản, điểm trình bày sau: - Phần, chương: Từ “Phần”, “Chương” số thứ tự phần, chương trình bày dòng riêng, canh giữa, chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm. Số thứ tự phần, chương dùng chữ số La Mã. Tiêu đề (tên) phần, chương trình bày dưới, canh giữa, chữ in hoa, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm; (2,5 điểm) - Mục: Từ “Mục” số thứ tự mục trình bày dòng riêng, canh giữa, chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm. Số thứ tự mục dùng chữ số Ả - rập. Tiêu đề mục trình bày dưới, canh giữa, chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm; (2,5 điểm) - Điều: Từ “Điều”, số thứ tự tiêu đề điều trình bày chữ in thường, cách lề trái default tab, số thứ tự điều dùng chữ số Ả-rập, sau số thứ tự có dấu chấm; cỡ chữ cỡ chữ phần lời văn (13-14), kiểu chữ đứng, đậm; (2,5 điểm) - Khoản: Số thứ tự khoản mục dùng chữ số Ả-rập, sau số thứ tự có dấu chấm, cỡ chữ số cỡ chữ phần lời văn (13-14), kiểu chữ đứng; khoản có tiêu đề, số thứ tự tiêu đề khoản trình bày dòng riêng, chữ in thường, cỡ chữ cỡ chữ phần lời văn (1314), kiểu chữ đứng; (2,5 điểm) - Điểm: Thứ tự điểm khoản dùng chữ tiếng Việt theo thứ tự abc, sau có dấu đóng ngoặc đơn, chữ in thường, cỡ chữ cỡ chữ phần lời văn (13-14), kiểu chữ đứng. (2,5 điểm) Trường hợp nội dung văn phân chia thành phần, mục, khoản, điểm trình bày sau: - Phần (nếu có): Từ “Phần” số thứ tự phần trình bày dòng riêng, canh giữa, chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm; số thứ tự phần dùng chữ số La Mã. Tiêu đề phần trình bày dưới, canh giữa, chữ in hoa, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm; (2,5 điểm) - Mục: Số thứ tự mục dùng chữ số La Mã, sau có dấu chấm trình bày cách lề trái default tab; tiêu đề mục trình bày hàng với số thứ tự, chữ in hoa, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm; (2,5 điểm) - Khoản: Số thứ tự khoản mục dùng chữ số Ả-rập, sau số thứ tự có dấu chấm, cỡ chữ số cỡ chữ phần lời văn (13-14), kiểu chữ đứng; khoản có tiêu đề, số thứ tự tiêu đề khoản trình bày dòng riêng, chữ in thường, cỡ chữ cỡ chữ phần lời văn (1314), kiểu chữ đứng, đậm; (2,5 điểm) - Điểm trình bày trường hợp nội dung văn bố cục theo phần, chương, mục, điều, khoản, điểm. (2,5 điểm) Câu 3: Tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 Bộ Nội vụ, kỹ thuật trình bày quy định sau: 1. Vị trí trình bày thành phần thể thức (trên trang giấy khổ A4) Thực theo sơ đồ bố trí thành phần thể thức kèm theo Thông tư (Phụ lục III). (05 điểm) Các thành phần thể thức trình bày tờ giấy, sau phần cuối văn cần photocopy, đường kẻ nét liền, kéo dài hết chiều ngang vùng trình bày văn bản. (05 điểm) 2. Kỹ thuật trình bày a) Cụm từ “SAO Y BẢN CHÍNH”, “TRÍCH SAO” “SAO LỤC” trình bày ô số (Phụ lục III) chữ in hoa, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm. (10 điểm) b) Tên quan, tổ chức văn (tại ô số 2); số, ký hiệu (tại ô số 3); địa danh ngày, tháng, năm (tại ô số 4); chức vụ, họ tên chữ ký người có thẩm quyền (tại ô số 5a, 5b 5c); dấu quan, tổ chức văn (tại ô số 6); nơi nhận (tại ô số 7) trình bày theo hướng dẫn trình bày thành phần thể thức Phụ lục III. (05 điểm) Mẫu chữ chi tiết trình bày thành phần thể thức minh họa Phụ lục IV; mẫu trình bày minh họa Phụ lục V kèm theo Thông tư (Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 Bộ Nội vụ). (05 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 29 CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu 1: Các quy định việc cán bộ, công chức, viên chức không làm quan hệ xã hội quy định Quyết định số 03/2007/QĐBNV ngày 26/02/2007 Bộ Nội vụ việc ban hành quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương sau: 1. Cán bộ, công chức, viên chức không lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mạo danh để tạo tham gia hoạt động xã hội. (13 điểm) 2. Cán bộ, công chức, viên chức không sử dụng tài sản, phương tiện công cho hoạt động xã hội không thuộc hoạt động nhiệm vụ, công vụ. (13 điểm) 3. Cán bộ, công chức, viên chức không tổ chức hoạt động cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia, thăng chức hoạt động khác thân gia đình mục đích vụ lợi. (14 điểm) Câu 2: Theo quy định điểm a, khoản 1, điều 12, chương II Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 việc hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành việc ghi quyền hạn người ký quy định sau: - Trường hợp ký thay mặt tập thể phải ghi chữ viết tắt “TM.” (thay mặt) vào trước tên tập thể lãnh đạo tên quan, tổ chức. (06 điểm) - Trường hợp ký thay người đứng đầu quan, tổ chức phải ghi chữ viết tắt “KT.” (ký thay) vào trước chức vụ người đứng đầu. (06 điểm) - Trường hợp cấp phó giao phụ trách thực cấp phó ký thay cấp trưởng; (06 điểm) - Trường hợp ký thừa lệnh phải ghi chữ viết tắt “TL.” (thừa lệnh) vào trước chức vụ người đứng đầu quan, tổ chức. (06 điểm) - Trường hợp ký thừa ủy quyền phải ghi chữ viết tắt “TUQ.” (thừa ủy quyền) vào trước chức vụ người đứng đầu quan, tổ chức. (06 điểm) Câu 3: Thể thức thành phần khác văn hành quy định Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 Bộ Nội vụ, bao gồm: a) Dấu mức độ mật Việc xác định đóng dấu độ mật (tuyệt mật, tối mật mật), dấu thu hồi văn có nội dung bí mật nhà nước thực theo quy định Điều 5, 6, 7, Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000. (05 điểm) b) Dấu mức độ khẩn Tùy theo mức độ cần chuyển phát nhanh, văn xác định độ khẩn theo bốn mức sau: khẩn, thượng khẩn, hỏa tốc, hỏa tốc hẹn giờ; soạn thảo văn có tính chất khẩn, đơn vị cá nhân soạn thảo văn đề xuất mức độ khẩn trình người ký văn định. (05 điểm) c) Đối với văn có phạm vi, đối tượng phổ biến, sử dụng hạn chế, sử dụng dẫn phạm vi lưu hành “TRẢ LẠI SAU KHI HỌP (HỘI NGHỊ)”, “XEM XONG TRẢ LẠI”, “LƯU HÀNH NỘI BỘ”. (05 điểm) d) Đối với công văn, thành phần quy định bổ sung địa quan, tổ chức; địa thư điện tử (E-Mail); số điện thoại, số Telex, số Fax; địa trang thông tin điện tử (Website). (05 điểm) đ) Đối với văn cần quản lý chặt chẽ số lượng phát hành phải có ký hiệu người đánh máy số lượng phát hành. (03 điểm) e) Trường hợp văn có phụ lục kèm theo văn phải có dẫn phụ lục đó. Phụ lục văn phải có tiêu đề; văn có từ hai phụ lục trở lên phụ lục phải đánh số thứ tự chữ số La Mã. (05 điểm) g) Văn có hai trang trở lên phải đánh số trang chữ số Ả-rập. (02 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 30 CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu 1: Các quy định chung việc cán bộ, công chức, viên chức phải làm quan hệ xã hội quy định Quyết định số số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ Nội vụ việc ban hành quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương sau: 1. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia hoạt động xã hội thể văn minh, lịch giao tiếp, ứng xử, trang phục để người dân tin yêu. (13 điểm) 2. Cán bộ, công chức, viên chức phải có trách nhiệm hướng dẫn người dân tham gia vào hoạt động thuộc lĩnh vực giao quy định pháp luật nhằm tạo nếp sống làm việc theo quy định pháp luật. (14 điểm) 3. Cán bộ, công chức, viên chức phát có hành vi vi phạm pháp luật phải có trách nhiệm thông báo với quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý. (13 điểm) Câu 2: Theo quy định khoản 2, điều 12, chương II Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 việc hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành kỹ thuật trình bày Quyền hạn, chức vụ, họ tên chữ ký người có thẩm quyền quy định sau: 1. Quyền hạn, chức vụ người ký trình bày ô số 7a; chức vụ khác người ký trình bày ô số 7b; chữ viết tắt quyền hạn như: “TM.”, “KT.”, “TL.”, “TUQ.” quyền hạn chức vụ người ký trình bày chữ in hoa, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm. (10 điểm) 2. Họ tên người ký văn trình bày ô số 7b; chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm, đặt canh so với quyền hạn, chức vụ người ký. (10 điểm) 3. Chữ ký người có thẩm quyền trình bày ô số 7c. (10 điểm) Câu 3: Kỹ thuật trình bày thành phần khác văn hành quy định Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 Bộ Nội vụ, sau: a) Dấu mức độ mật: Con dấu độ mật (TUYỆT MẬT, TỐI MẬT MẬT) dấu thu hồi khắc sẵn theo quy định Mục Thông tư số 12/2002/TT-BCA ngày 13 tháng năm 2002 hướng dẫn thực Nghị định số 33/2002/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000. Dấu độ mật đóng vào ô số 10a, dấu thu hồi đóng vào ô số 11. (05 điểm) b) Dấu mức độ khẩn: Con dấu độ khẩn khắc sẵn hình chữ nhật có kích thước 30mm x 8mm, 40mm x 8mm 20mm x 8mm, từ “KHẨN”, “THƯỢNG KHẨN”, “HỎA TỐC” “HỎA TỐC HẸN GIỜ” trình bày chữ in hoa, phông chữ Times New Roman cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm đặt cân đối khung hình chữ nhật viền đơn. Dấu độ khẩn đóng vào ô số 10b. Mực để đóng dấu độ khẩn dùng màu đỏ tươi. (05 điểm) c) Các dẫn phạm vi lưu hành: Các dẫn phạm vi lưu hành trình bày ô số 11; cụm từ “TRẢ LẠI SAU KHI HỌP (HỘI NGHỊ)”, “XEM XONG TRẢ LẠI”, “LƯU HÀNH NỘI BỘ” trình bày cân đối khung hình chữ nhật viền đơn, chữ in hoa, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm. (05 điểm) d) Địa quan, tổ chức; địa thư điện tử (E-Mail); số điện thoại, số Telex, số Fax; địa Trang thông tin điện tử (Website). Các thành phần trình bày ô số 14 trang thứ văn bản, chữ in thường, cỡ chữ từ 11 đến 12, kiểu chữ đứng, đường kẻ nét liền kéo dài hết chiều ngang vùng trình bày văn bản. (05 điểm) đ) Ký hiệu người đánh máy số lượng phát hành: Được trình bày ô số 13; ký hiệu chữ in hoa, số lượng chữ số Ả-rập, cỡ chữ 11, kiểu chữ đứng. (02 điểm) e) Phụ lục văn bản: Phụ lục văn trình bày trang riêng; từ “Phụ lục” số thứ tự phụ lục trình bày thành dòng riêng, canh giữa, chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm; tên phụ lục trình bày canh giữa, chữ in hoa, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm. (03 điểm) g) Số trang văn bản: Số trang trình bày góc phải cuối trang giấy (phần footer) chữ số Ả-rập, cỡ chữ 13-14, kiểu chữ đứng, không đánh số trang thứ nhất. Số trang phụ lục đánh số riêng theo phụ lục. Mẫu chữ chi tiết trình bày thành phần thể thức văn minh họa Phụ lục IV kèm theo Thông tư này. Mẫu trình bày số loại văn hành minh họa Phụ lục V kèm theo Thông tư này. (05 điểm) [...]... công chức, viên chức văn thư; quản lý công tác thi đua, khen thư ng trong công tác văn thư; (05 điểm) 5 Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về công tác văn thư; (04 điểm) 6 Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác văn thư; (04 điểm) 7 Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn thư (04 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 13 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN VĂN THƯ Câu 1: Tại Điều... về công tác văn thư thì nội dung quản lý nhà nước được quy định như sau: 1 Xây dựng, ban hành và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư; (05 điểm) 2 Quản lý thống nhất về nghiệp vụ công tác văn thư; (04 điểm) 3 Quản lý nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác văn thư; (04 điểm) 4 Quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. .. điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 14 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN VĂN THƯ Câu 1: Tại Điều 4, Nghị định Số: 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thư ng, hoàn trả của viên chức Viên chức bị xử lý kỷ luật khi có hành vi vi phạm pháp luật trong các trường hợp sau: 1 Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của viên chức và những việc viên chức. .. quan, tổ chức quản lý công tác văn thư ở những cơ quan, tổ chức khác (sau đây gọi tắt là người được giao trách nhiệm) phải kiểm tra và chịu trách nhiệm về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày và thủ tục ban hành văn bản (15 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN VĂN THƯ Câu 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 thì nguyên tắc tuyển dụng viên chức phải... Underline), (10 điểm) Hai dòng chữ trên được trình bày cách nhau dòng đơn (5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 15 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN VĂN THƯ Câu 1: Tại Điều 12, Nghị định Số: 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thư ng, hoàn trả của viên chức Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với viên chức quản lý có một trong các... BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 17 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN VĂN THƯ Câu 1: Tại Điều 4, Nghị định Số: 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thư ng, hoàn trả của viên chức Viên chức bị xử lý kỷ luật khi có hành vi vi phạm pháp luật trong các trường hợp sau: 1 Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của viên chức và những việc viên chức không được... về công tác văn thư thì nội dung lập hồ sơ hiện hành bao gồm các bước sau: a) Mở hồ sơ; ( 10 điểm) b) Thu thập, cập nhật văn bản, tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc vào hồ sơ; ( 10 điểm) c) Kết thúc và biên mục hồ sơ ( 10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 10 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN VĂN THƯ Câu hỏi 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 thì Viên chức. .. hiệu của văn bản đó; (5 điểm) - Viết hoa trong văn bản hành chính được thực hiện theo Phụ lục VI - Quy định viết hoa trong văn bản hành chính (3 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 16 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN VĂN THƯ Câu 1: Tại Điều 13, Nghị định Số: 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thư ng, hoàn trả của viên chức Hình... tại văn thư cơ quan, tổ chức và một bản lưu trong hồ sơ ( 10 điểm) 2 Bản lưu văn bản đi tại văn thư cơ quan, tổ chức phải được sắp xếp thứ tự đăng ký ( 10 điểm) 3 Bản lưu văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quan trọng khác của cơ quan, tổ chức phải được làm bằng loại giấy tốt, có độ pH trung tính và được in bằng mực bền lâu ( 10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 09 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN VĂN... quan, tổ chức và con dấu của văn phòng hay của đơn vị trong cơ quan, tổ chức được quy định như sau: a) Những văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành phải đóng dấu của cơ quan, tổ chức; (4 điểm) b) Những văn bản do văn phòng hay đơn vị ban hành trong phạm vi quyền hạn được giao phải đóng dấu của văn phòng hay dấu của đơn vị đó (5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 18 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN VĂN THƯ . hành văn bản. . (15 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN VĂN THƯ Câu 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 thì nguyên tắc tuyển dụng viên chức. điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 5 CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Theo quy định của Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 Nghĩa vụ của Viên chức trong. điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 6 CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Theo quy định của Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 Những việc viên chức không

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan