0

Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Vinh Phát

67 165 0
  • Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Vinh Phát

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2015, 10:01

Toàn cầu hóa đã và đang diễn ra ngày một mạnh mẽ, nó cho thấy một xu thế khách quan đang diễn ra mang tính chất toàn cầu mà không một quốc gia, không một tập đoàn, không một Công ty nào lại không tính đến chiến lược phát triển kinh doanh của mình. Đó là xu thế quốc tế hoá nền kinh tế thế giới. Một xu thế đem lại sức mạnh về tài chính, tận dụng về công nghệ nhằm làm giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm cho tất cả những ai tham gia vào guồng máy đó. Đồng thời nó cũng đem lại những thách thức to lớn về sự cạnh tranh, khả năng thu hút thị trường. Vì thế để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải đổi mới trong cung cách làm ăn, phải đặc biệt quan tâm đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất từ khi bỏ vốn ra đến khi thu hồi vốn vê, bảo đảm thu nhập của đơn vị, hoàn thành nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên và thực hiện tái sản xuất mở rộng. Muốn vậy các doanh nghiệp phải thực hiện tổng hoà nhiều biện pháp trong đó có biện pháp hàng đầu không thể thiếu được là thực hiện quản lý kinh tế trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu thường chiếm một tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất. Vì vậy việc quản lý các chi phí thực chất là quản lý chi phí về nguyên vật liệu. Chỉ cần một sự biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng có ảnh hưởng đến giá thành. Mặt khác, một trong những điều kiện để chiến thắng trong sự cạnh tranh của cơ chế thị trường là chính sách giá cả. Do đó buộc các doanh nghiệp phải quan tâm đến việc tiết kiệm để chi phí nguyên vật liệu mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Sau thời gian thực tập tại Công ty TNHH Vinh Phát, nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của nguyên liệu, vật liệu đối với quá trình sản xuất, sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý nguyên liệu, vật liệu, đồng thời được sự giúp đỡ của các cô chú trong phòng kế toán Công ty và sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo TS. Trần Văn Thuận, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Vinh Phát”. Ngoài lời mở đầu và kết luận, Chuyên đề của em gồm 3 chương: Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Vinh Phát. Chương 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Vinh Phát. Chương 3: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Vinh Phát. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii NVL ii : Nguyên vật liệu ii VLC ii : Vật liệu chính ii VLP ii : Vật liệu phụ ii N-X-T ii : Nhập-Xuất-Tồn ii SX ii : Sản xuất ii CKTM ii : Chiết khấu thương mại ii CP ii : Cổ phần ii TGNH ii : Tiền gửi ngân hàng ii GTGT ii : Giá trị gia tăng ii C.từ ii : Chứng từ ii T.toán ii : Thanh toán ii ii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU iv LỜI MỞ ĐẦU 1 KẾT LUẬN 61 Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Quỳnh - Lớp: LT12B.05 i Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NVL : Nguyên vật liệu VLC : Vật liệu chính VLP : Vật liệu phụ N-X-T : Nhập-Xuất-Tồn SX : Sản xuất CKTM : Chiết khấu thương mại CP : Cổ phần TGNH : Tiền gửi ngân hàng GTGT : Giá trị gia tăng C.từ : Chứng từ T.toán : Thanh toán DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Quỳnh - Lớp: LT12B.05 ii Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC i MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii NVL ii NVL ii : Nguyên vật liệu ii : Nguyên vật liệu ii VLC ii VLC ii : Vật liệu chính ii : Vật liệu chính ii VLP ii VLP ii : Vật liệu phụ ii : Vật liệu phụ ii N-X-T ii N-X-T ii : Nhập-Xuất-Tồn ii : Nhập-Xuất-Tồn ii SX ii SX ii : Sản xuất ii : Sản xuất ii CKTM ii CKTM ii : Chiết khấu thương mại ii : Chiết khấu thương mại ii CP ii CP ii : Cổ phần ii : Cổ phần ii TGNH ii TGNH ii : Tiền gửi ngân hàng ii : Tiền gửi ngân hàng ii GTGT ii GTGT ii : Giá trị gia tăng ii : Giá trị gia tăng ii C.từ ii C.từ ii : Chứng từ ii : Chứng từ ii T.toán ii T.toán ii : Thanh toán ii Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Quỳnh - Lớp: LT12B.05 iii Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp : Thanh toán ii ii ii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU iv LỜI MỞ ĐẦU 1 LỜI MỞ ĐẦU 1 KẾT LUẬN 61 KẾT LUẬN 61 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU MỤC LỤC i MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii NVL ii NVL ii : Nguyên vật liệu ii : Nguyên vật liệu ii VLC ii VLC ii : Vật liệu chính ii : Vật liệu chính ii VLP ii VLP ii : Vật liệu phụ ii : Vật liệu phụ ii N-X-T ii N-X-T ii : Nhập-Xuất-Tồn ii : Nhập-Xuất-Tồn ii SX ii SX ii : Sản xuất ii : Sản xuất ii CKTM ii CKTM ii : Chiết khấu thương mại ii : Chiết khấu thương mại ii CP ii CP ii : Cổ phần ii : Cổ phần ii TGNH ii TGNH ii : Tiền gửi ngân hàng ii Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Quỳnh - Lớp: LT12B.05 iv Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp : Tiền gửi ngân hàng ii GTGT ii GTGT ii : Giá trị gia tăng ii : Giá trị gia tăng ii C.từ ii C.từ ii : Chứng từ ii : Chứng từ ii T.toán ii T.toán ii : Thanh toán ii : Thanh toán ii ii ii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU iv LỜI MỞ ĐẦU 1 LỜI MỞ ĐẦU 1 KẾT LUẬN 61 KẾT LUẬN 61 Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Quỳnh - Lớp: LT12B.05 v Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Toàn cầu hóa đã và đang diễn ra ngày một mạnh mẽ, nó cho thấy một xu thế khách quan đang diễn ra mang tính chất toàn cầu mà không một quốc gia, không một tập đoàn, không một Công ty nào lại không tính đến chiến lược phát triển kinh doanh của mình. Đó là xu thế quốc tế hoá nền kinh tế thế giới. Một xu thế đem lại sức mạnh về tài chính, tận dụng về công nghệ nhằm làm giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm cho tất cả những ai tham gia vào guồng máy đó. Đồng thời nó cũng đem lại những thách thức to lớn về sự cạnh tranh, khả năng thu hút thị trường. Vì thế để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải đổi mới trong cung cách làm ăn, phải đặc biệt quan tâm đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất từ khi bỏ vốn ra đến khi thu hồi vốn vê, bảo đảm thu nhập của đơn vị, hoàn thành nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên và thực hiện tái sản xuất mở rộng. Muốn vậy các doanh nghiệp phải thực hiện tổng hoà nhiều biện pháp trong đó có biện pháp hàng đầu không thể thiếu được là thực hiện quản lý kinh tế trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu thường chiếm một tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất. Vì vậy việc quản lý các chi phí thực chất là quản lý chi phí về nguyên vật liệu. Chỉ cần một sự biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng có ảnh hưởng đến giá thành. Mặt khác, một trong những điều kiện để chiến thắng trong sự cạnh tranh của cơ chế thị trường là chính sách giá cả. Do đó buộc các doanh nghiệp phải quan tâm đến việc tiết kiệm để chi phí nguyên vật liệu mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Sau thời gian thực tập tại Công ty TNHH Vinh Phát, nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của nguyên liệu, vật liệu đối với quá trình sản xuất, Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Quỳnh - Lớp: LT12B.05 1 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý nguyên liệu, vật liệu, đồng thời được sự giúp đỡ của các cô chú trong phòng kế toán Công ty và sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo TS. Trần Văn Thuận, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Vinh Phát”. Ngoài lời mở đầu và kết luận, Chuyên đề của em gồm 3 chương: Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Vinh Phát. Chương 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Vinh Phát. Chương 3: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Vinh Phát. Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Quỳnh - Lớp: LT12B.05 2 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp PHẦN I ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH VINH PHÁT 1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Vinh Phát. 1.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu. Năm 2003, Việt Nam bắt đầu tiến hành từng bước xoá bỏ hàng rào thuế quan một số mặt hàng theo như hiệp định ký với AFTA. Điều này cho phép một số mặt hàng của Việt Nam có thể xuất khẩu sang thị trường nước ngoài mà không phải chịu thuế Nhập khẩu, nhưng đồng thời có các mặt hàng vào nước ta cũng được miễn thuế hoặc giảm thuế. Đây là một cơ hội tốt cho hàng Việt Nam có thể cạnh tranh và khẳng định vị thế về mẫu mã và chất lượng hàng của mình, nhưng cũng là sự đe doạ cho các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có nguy cơ phá sản nếu sản phẩm của họ không đứng vững trên thị trường . Công ty TNHH Vinh Phát là một công ty có quy mô sản xuất tương đối lớn. Sản phẩm của Công ty là các loại quần áo lao động, quần áo phụ nữ, áo jacket. Ngoài ra còn có sản xuất các loại sản phẩm khác theo hợp đồng và xuất khẩu như áo sơ mi nam, nữ… Do đặc điểm sản phẩm của Công ty đa dạng, phong phú chủng loại, kích cỡ nên Công ty phải sử dụng nhiều loại vật liệu khác nhau, rất đa dạng, nhiều chủng loại và quy cách khác nhau ví dụ như các loại vải, các loại chỉ, các loại khuy, các loại da …để sản xuất các loại sản phẩm có quy cách mẫu mã khác nhau. Trong tổng chi phí để sản xuất ra các loại sản phẩm thì chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất, đặc biệt là nguyên vật liệu chính. Do vậy khi có sự biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu thì sẽ ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm của Công ty. Hiện nay nhiệm vụ sản xuất của Công ty ngày càng được mở rộng. Công ty không chỉ may hàng gia công theo hợp đồng ký kết với khách hàng mà còn mở rộng quan hệ ngoại giao, ký kết hợp đồng sản Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Quỳnh - Lớp: LT12B.05 3 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp xuất trong và ngoài nước. Sản xuất các mặt hàng phục vụ nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Đối với những mặt hàng gia công thì nguyên vật liệu chính là do bên yêu cầu cung cấp, Công ty chỉ theo dõi phần số lượng. Đối với hàng may hợp đồng ngoài thì Công ty phải tự lo tất cả khâu đầu vào, trong đó việc thu mua nguyên vật liệu để phục vụ kế hoạch sản xuất phẩm được thực hiện trên cơ sở kế hoạch mua vật tư do phòng kế hoạch - vật tư lập và hợp đồng mua bán vật tư ký kết với khách hàng. Chính vì vậy hiện nay trong việc nhập, xuất vật liệu phải được phân vùng quản lý. Vật liệu của hàng gia công như áo sơ mi nam, áo jacket được theo dõi quản lý riêng, hạch toán trên một sổ riêng. Còn vật liệu do Công ty mua ngoài để cung cấp cho sản xuất sản phẩm đã ký kết với bên ngoài được quản lý tại kho riêng ở Công ty theo thứ, loại đã được phân ra. Từ những đặc điểm trên cho thấy việc quản lý vật liệu của Công ty TNHH Vinh Phát có những nét riêng biệt và khó khăn hạ thấp chi phí vật liệu, sử dụng tiết kiệm trong sản xuất là biện pháp tích cực nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm góp phần không nhỏ nâng cao hiệu quả sản xuất - đó chính là mục tiêu phấn đấu của Công ty. Vì vậy phải quản lý chặt chẽ và hạch toán chi tiết chi phí nguyên vật liệu ở tất cả các khâu thu mua, bảo quản, sử dụng, dự trữ, vận chuyển vật liệu đặc biệt là đối với nguyên vật liệu chính như các loại vải, chỉ, khuy. 1.1.2. Phân loại nguyên vật liệu. Trong Công ty, vật liệu bao gồm nhiều thứ, nhiều loại khác nhau về công dụng, tính năng lý hoá, phẩm cấp chất lượng. Mặt khác nguyên vật liệu lại thường xuyên biến động. Do đó để quản lý và hạch toán được nguyên vật liệu cần thiết phải tiến hành phân loại vật liệu. Trên cơ sở kết quả phân loại, tuỳ thuộc vào công dụng, tính năng, vai trò, tác dụng của từng thứ, từng loại vật liệu mà có biện pháp quản lý, hạch toán phù hợp Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Quỳnh - Lớp: LT12B.05 4 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp Căn cứ vào công dụng kinh tế của vật liệu, vai trò của vật liệu trong quá trình sản xuất, toàn bộ nguyên vật liệu của Công ty được phân thành các loại sau: Vật liệu chính. Là đối tượng lao động chủ yếu của Công ty, là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể chính của sản phẩm bảo gồm: vải, chỉ, khuy, chun. Trong mỗi loại lại được chia thành nhiều thứ khác nhau. Ví dụ: + Vải gồm: vải gabadin cỏ úa, vải bay, vải tropical, be vàng. + Chỉ cũng nhiều loại : Chỉ mạ non, chỉ mầu cỏ úa, chỉ mầu ghi + Khuy cũng gồm nhiều loại: khuy đồng, khuy 14 ly bay, khuy 12 ly đen, khuy 15 ly mạ non. Vật liệu phụ: Tuy không là cơ sở vật chất chủ yếu cấu thành nên thực thể sản phẩm, nó chỉ có tác dụng phụ trong quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm, nhưng nó có tác dụng làm tăng chất lượng sản phẩm và tạo điều kiện cho quá trình sản xuất được tiến hành bình thường như phục vụ cho nhu cầu công nghệ, kỹ thuật quản lý như: đầu máy khâu, phấn may, giấy gói hàng, sơn trắng, vải mành dứa, phấn thỏi, phấn bột, nẹp sắt. Nhiên liệu: Là những vật liệu để cung cấp nhiệt lượng cho quá trình sản xuất như: than, dầu, xăng. Phụ tùng thay thế: Là những chi tiết phụ tùng máy móc, thiết bị mà Công ty mua sắm, dự trữ, phục vụ cho việc thay thế, sửa chữa các loại như vít bắt chân vịt, bàn là treo, răng cưa mặt nguyệt, ắc quy, trụ tự động máy. Vật liệu khác: băng dính, chổi. Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Quỳnh - Lớp: LT12B.05 5 [...]... 4.735,8 Ngày28 tháng 02 năm 2012 Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 2.2.3 Kế toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu tại Công ty TNHH Vinh Phát Tại phòng kế toán, kế toán nguyên liệu, vật liệu mở sổ chi tiết vật liệu để theo dõi tình hình nhập-xuất-tồn nguyên vật liệu về số lượng và giá trị Kế toán nguyên liệu, vật liệu khi nhận được các chứng từ liên quan... giá nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Vinh Phát Đánh giá nguyên vật liệu là việc dùng thước đo tiền tệ để biểu hiện giá trị của nguyên vật liệu theo những nguyên tắc nhất định đảm bảo yêu cầu chân thực, thống nhất Ở Công ty TNHH Vinh Phát các nghiệp vụ nhập – xuất nguyên vật liệu diễn ra thường xuyên, mỗi lần nhập giá cả của nguyên vật liệu lại có sự thay đổi Việc xác định đúng đắn giá trị nguyên vật liệu. .. Trên thực tế Công ty đã sử dụng giá thực tế để đánh giá nguyên vật liệu Đối với nguyên vật liệu của hàng gia công thì do bên khách hàng cung cấp nguyên vật liệu cho phía Công ty nên ngoài việc hạch toán nguyên vật liệu theo số lượng Công ty còn theo dõi về mặt giá trị đó là chi phí gia công chế biến Còn đối với nguyên vật liệu Công ty nhập từ bên ngoài chủ yếu là mua ngoài, không có vật liệu nhập từ... bàn Hà Nội, Hưng Yên 1.3 Tổ chức quản lý nguyên vật liệu của Công ty TNHH Vinh Phát ü Công tác xây dựng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu Định mức tiêu dùng nguyên vật liệu có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình sử dụng và quản lý nguyên vật liệu Công ty thường xuyên quan tâm đến công tác định mức tiêu dùng nguyên vật liệu Do đặc điểm sản xuất của Công ty là sản xuất nhiều loại sản phẩm, nhiều... khan hiếm, giá cả không ổn định ü Công tác quản lý nguyên vật liệu tại Công ty Công ty quản lý nguyên vật liệu ở một kho chung gọi là kho Công ty Kho là điểm xuất phát cũng là điểm cuối cùng của quá trình sản xuất, do đó việc tổ chức bảo quản kho nguyên vật liệu của Công ty tuân theo quy định trong quy chế hoạt động quản lý kho chung đó là sắp xếp khoa học nguyên vật liệu theo ngăn, theo thứ tự, đảm... Song Công ty đã tự xây dựng cho mình một hệ thống định mức thích hợp nhằm sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật liệu ü Công tác tổ chức thu mua nguyên vật liệu Do đặc điểm sản xuất của Công ty là sản xuất theo đơn đặt hàng nên một số vật liệu phụ Công ty sẽ xây dựng kế hoạch mua sau khi kí kết hợp đồng khi đó Công ty tính ra số nguyên vật liệu cần dùng để tiến hành mua Nhà cung cấp thường xuyên của Công. .. chuyển nguyên vật liệu của Công ty TNHH Vinh Phát Đặc thù nguyên vật liệu của Công ty đó là các loại nguyên vật liệu gọn nhẹ như các loại vải, chỉ , khuy, khoá nên không gây khó khăn trong quá trình vận chuyển và bảo quản nhưng nếu việc vận chuyển, bảo quản không tốt thì chất lượng của nguyên vật liệu không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sản phẩm Do vậy Công ty cần... tháng: Số lượng 1800m Kế toán xác định giá bình quân của 1m vải phin hoa: Giá bình quân 1m = 3.600.000 + 34.000.000 200 + 2000 = 17.091đồng/m Giá thực tế vải phin hoa xuất kho trong tháng 1: 1800 x 17.091 = 30.763.800đồng 2.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Vinh Phát 2.2.1 Thủ tục chứng từ Hạch toán chi tiết vật liệu là công việc hạch toán kết hợp giữa kho và phòng kế toán nhằm mục đích... từng loại vật liệu cả về số lượng, chủng loại, chất lượng, giá trị Vật liệu ở Công ty TNHH Vinh Phát rất đa dạng, các nghiệp vụ nhập xuất diễn ra thường xuyên hàng ngày, do đó nhiệm vụ của kế toán chi tiết vật liệu là vô cùng quan trọng và không thể thiếu được Hiện nay Công ty tổ chức hạch toán chi tiết vật liệu theo phương pháp thẻ song song Phương pháp này giúp kế toán dễ dàng thực hiện các công việc... của Công ty là công ty da Mêcô Cần Thơ, chỉ Coats Tootal Phong Phú, hợp tác xã Hồng Hà … và các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn Hà Nội Ngoài ra, Công ty còn tổ chức mua nguyên vật liệu thông qua bộ phận tiếp liệu Cán bộ tiếp liệu có nhiệm vụ mua nguyên vật liệu cùng với nhân viên đội xe chuyển hàng về kho, nguyên vật liệu dùng cho nhu cầu dự trữ của Công ty là rất ít Vì vậy số nguyên vật liệu cần . TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH VINH PHÁT 2.1. Tính giá nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Vinh Phát. Đánh giá nguyên vật liệu là việc dùng thước đo tiền tệ để biểu hiện giá trị của nguyên. ty TNHH Vinh Phát. Chương 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Vinh Phát. Chương 3: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Vinh Phát. Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Quỳnh. I ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH VINH PHÁT 1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Vinh Phát. 1.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu. Năm 2003, Việt Nam bắt đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Vinh Phát, Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Vinh Phát, Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Vinh Phát

Từ khóa liên quan