ETS LISTENING TEST 02 (Bản dịch đề số 2 - ETS TOEIC Listening)

25 1,225 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2015, 17:55

. - gather /ˈɡæðə / - fountain /ˈfaʊntɪn / - stroll /strəʊl / - sacks /sæks / - unload /ʌnˈləʊd / - truck /trʌk / - hang out /hæŋ aʊt / - laundry /ˈlɔːndri / - dry /draɪ / 9. (M-Au). cửa sổ. - case /keɪs / - lie /laɪ / - floor /flɔː / - bookcase /ˈbʊk keɪs / - place /pleɪs / - rug /rʌɡ / - be laid out /bi leɪd aʊt / - in front of /ɪn frʌnt ɒv / 8. (W-Br) (A) People. - audience /ˈɔːdiəns / - movie theater /ˈmuːvi ˈθiːətə / - spectators /spekˈteɪtəz / - attend /əˈtend / - vendors /ˈvendəz / - climb /klaɪm / - stairs /steəz / - leave /liːv / - field
- Xem thêm -

Xem thêm: ETS LISTENING TEST 02 (Bản dịch đề số 2 - ETS TOEIC Listening), ETS LISTENING TEST 02 (Bản dịch đề số 2 - ETS TOEIC Listening), ETS LISTENING TEST 02 (Bản dịch đề số 2 - ETS TOEIC Listening)

Từ khóa liên quan