0

ETS LISTENING TEST 02 (Bản dịch đề số 2 - ETS TOEIC Listening)

25 1,327 4
  • ETS LISTENING TEST 02 (Bản dịch đề số 2 - ETS TOEIC Listening)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2015, 17:55

. - gather /ˈɡæðə / - fountain /ˈfaʊntɪn / - stroll /strəʊl / - sacks /sæks / - unload /ʌnˈləʊd / - truck /trʌk / - hang out /hæŋ aʊt / - laundry /ˈlɔːndri / - dry /draɪ / 9. (M-Au). cửa sổ. - case /keɪs / - lie /laɪ / - floor /flɔː / - bookcase /ˈbʊk keɪs / - place /pleɪs / - rug /rʌɡ / - be laid out /bi leɪd aʊt / - in front of /ɪn frʌnt ɒv / 8. (W-Br) (A) People. - audience /ˈɔːdiəns / - movie theater /ˈmuːvi ˈθiːətə / - spectators /spekˈteɪtəz / - attend /əˈtend / - vendors /ˈvendəz / - climb /klaɪm / - stairs /steəz / - leave /liːv / - field
- Xem thêm -

Xem thêm: ETS LISTENING TEST 02 (Bản dịch đề số 2 - ETS TOEIC Listening), ETS LISTENING TEST 02 (Bản dịch đề số 2 - ETS TOEIC Listening), ETS LISTENING TEST 02 (Bản dịch đề số 2 - ETS TOEIC Listening)

Từ khóa liên quan