0

CHUYÊN ĐỀ 1. ÔN TẬP TỪ LOẠI TRONG TIẾNG ANH (CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC CỦA CÔ VŨ THỊ MAI PHƯƠNG)

49 3,946 12
  • CHUYÊN ĐỀ 1. ÔN TẬP TỪ LOẠI TRONG TIẾNG ANH (CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC CỦA CÔ VŨ THỊ MAI PHƯƠNG)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2015, 15:35

Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Danh từ và Sở hữ u cách Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - KIẾN THỨC CHUNG VỀ TỪ LOẠI VÀ CẤU TRÚC CÂU I. TỪ LOẠI Tên từ loại Công dụng Thí dụ 1. Danh từ (Noun) Chỉ người, vật, sự việc hay khái niệm Boy, table, cat, freedom, happiness … 2. ðại từ (Pronoun) Dùng thay cho danh từ me, him, them, who, which, mine, this … 3. Tính từ (Adjective) Bổ nghĩa (nói rõ thêm) cho danh từ. Gồm nhiều lọai, kể cả mạo từ (article) và số từ (numeral) a good worker, the heroic Vietnamese people, my first lesson, some new books, those two houses are large. 4. ðộng từ (Verb) Chỉ hành ñộng hoặc trạng thái We are learning English. The enemy was defeated. 5. Phó từ (Adverb) Bổ nghĩa cho ñộng từ, tính từ hoặc phó từ khác They work very hard. He came here yesterday. I was too tired. 6. Giới từ (Preposition) ði trước danh từ hoặc ñại từ ñể chỉ quan hệ của chúng với các từ khác I spoke to him. The desk of the teacher is near the window. 7. Liên từ (Conjunction) Nối các từ, cụm từ hoặc câu với nhau You and I. He is poor but honest; He will come if you ask him 8. Thán từ (Interjection) Diễn tả cảm xúc Oh! Ah! Hello! Alas! Cần lưu ý một ñiểm trong là việc phân chia từ loại tiếng Anh chủ yếu dựa vào chức năng của từ ñó trong câu. Do ñó, một từ có thể khi là danh từ, khi là ñộng từ hoặc khi là tính từ, khi là ñại từ v.v… Những từ như vậy tương ñối nhiều, cần chú ý học cách dùng cụ thể của chúng. Thí dụ : I have two hands He hands me the paper A round table A round of beer DANH TỪ VÀ SỞ HỮU CÁCH (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Danh từ và Sở hữ u cách Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - Subject The earth moves round the sun The police rounds them up This is his hat This hat is his II. CẤU TRÚC CÂU Predicate Verb Object or Complement 1. The door 2. He 3. The boy 4. We is opened. Is running. Opened speak the door english Subject Predicate Subject + Adjective Modifiers Verb Object or Complement Adverbian Modifier 1.The green door is opened at once 2. A litter boy is running on the street 3. The boy in the blue hat opened the back door this morning 4. We all in this class speak English rather well III- DANH TỪ 1. Danh từ ñếm ñược 1.1 Hình thức số ít: a/an + N - “a” ñứng trước danh từ số ít bắt ñầu bằng một phụ âm. Ex: a book, a pen, … - “an” ñứng trước danh từ số ít bắt ñầu bằng một nguyên âm. Ex: an apple, an orange, an egg, an umbrella, an island, … 1.2 Hình thức số nhiều: 1.2.1 Hợp qui tắc: N+ s/es Ex : books, pens, boxes…. Quy tắc chung 1. Muốn chuyển danh từ từ số ít sang số nhiều thì thêm “s” vào ñằng sau Book → books Dog → dogs 2. Chỉ những danh từ ñếm ñược mới có dạng số nhiều “thêm s”. Những danh từ không ñếm ñược không có dạng số nhiều Ghi nhớ: a) - Những danh từ tận cùng bằng s, x, ch, sh thêm es ( và ñọc là [iz]) Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Danh từ và Sở hữ u cách Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - glass – glasses ; box – boxes; branch- branches; brush – brushes - Những danh từ tận cùng bằng o thêm es Hero – heroes; potato – potatoes; tomato – tomatoes - Một số danh từ có nguồn gốc nước ngoài không theo quy tắc này: Piano – pianos; dynamo – dynamos; photo – photos - Những danh từ tận cùng bằng y ñứng sau một phụ âm, trước khi thêm s, ñổi y thành ies: Lady – ladies; fly – flies; country – countries ; (nếu y ñứng sau một nguyên âm, chỉ cần thêm s: boy – boys, toy – toys, day – days) - Những danh từ tận cùng bằng f hoặc fe, bỏ f hoặc fe, thêm ves: Wife – wives; life – lives; wolf – wolves; self – selves; leaf – leaves; thief – thives Tuy nhiên có một số danh từ tận cùng f hoặc fe vẫn theo quy tắc chung : Cliff – cliffs; handkerchief – handkerchiefs; roof – roofs Có một số viết ñược cả hai cách Scarf – scarfs hoặc scarves Wharf – wharfs hoặc wharves b) Có một số danh từ không theo quy tắc chung man – men; woman – women; child – children; tooth – teeth; foot – feet; mouse – mice; louse– lice; goose- geese; basis – bases; crisis – crises; sheep – sheep (không ñổi); memorandum – memorandums và memoranda (2dạng) v.v… c) ðối với danh từ ghép - Thường là chỉ thêm s vào từ ñứng sau: Armchair-armchairs; school-boy  school-boys - Nhưng nếu ñừng trước là man hay woman thì cả hai từ ñều chuyển sang số nhiều Manservant – menservants - Có một số danh từ ghép với giới từ hoặc phó từ thì chỉ thêm s vào từ ñứng trước Sister-in-law  Sisters-in-law Looker-on  lookers - on d) Cách ñọc âm ở cuối danh từ số nhiều (Chú ý cách phát âm theo phiên âm quốc tế, không theo chính tả) Danh từ tận cùng bằng các âm ðọc là Thí dụ Phụ âm vô thanh, [f], [k], [p], [t] [s] Roofs, books, lakes, shops, hopes, hats Nguyên âm và phụ âm hữu thanh [z] Days, birds, dogs, pens, walls, years, rows Phụ âm [s], [z], [ƒ], [tf], [dz] [iz] Horses, boxes, roses, brushes, watches, villages, kisses,… 1.2.2. Danh từ luôn có hình thức và mang nghĩa số nhiều : clothes, scissors, spectacles, shorts, pants, jeans, trousers, pyjamas, binoculars, belongings, … 1.2.3 Danh từ số ít và số nhiều mang hình thức giống nhau : sheep, deer, aircraft, craft, fish, … 1.2.4. Danh từ luôn mang nghĩa số nhiều: police, cattle, people, … Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Danh từ và Sở hữ u cách Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - 1.2.5 Danh từ có hình thức số nhiều nhưng mang nghĩa số ít: news, mathematics, the United States, … 2. Danh từ không ñếm ñược Là những danh từ ta không thể ñếm ñược trức tiếp (một, hai, ba, …) như milk, water, rice, sugar, butter, salt, bread, news, information, advice, luggage, health, knowledge, equipment, iron, paper, glass, … (one milk, two milk) * Chú ý: - Không có hình thức số nhiều (s/es) - Không dùng với a/an/one/two… - Có thể ñi với từ chỉ ñơn vị ñịnh lượng + of: a bottle of milk, two litters of water, a loaf of bread, three sheets of paper, four pieces of chalk, a bar of chocolate, a gallon of petrol, … 3. Danh từ vừa ñếm ñược vừa không ñếm ñược Một số danh từ trong trường hợp này ñếm ñược nhưng trong trường hợp khác lại không ñếm ñược. ðếm ñược Không ñếm ñược a glass (một cái li) glass (thủy tinh) two papers (hai tờ báo) paper (giấy) three coffees (ba tách cà phê) coffee (cà phê) two sugars (hai muỗng ñường) sugar (ñường) IV. SỞ HỮU CÁCH 1. Chú ý 1: Câu “Cái vườn của cha tôi” có thể diễn ñạt bằng 2 cách : Dùng giới từ of Dùng cách sở hữu The garden of my father My father’s garden Theo quy tắc cơ bản, cách sở hữu chỉ dùng cho những danh từ chỉ ñộng vật, chứ không áp dụng cho những danh từ chỉ vật dụng Thí dụ : Người ta không viết : The room’s window Mà viết : The window of the room. 2. Chú ý 2: Cách sở hữu có thể áp dụng cho những danh từ về không gian và thời gian Thí dụ : an hour’s walk a year’s absence today’s lesson 3.Chú ý 3 : Có nhiều danh từ (house, home, office, shop, church, cathedral) có thể hiểu ngầm sau “ ’s ” ñược nếu trong câu có ngụ ý ở những nơi ñó hoặc ñến những nơi ñó. Thí dụ : I live at the house of my uncle. → I live at my uncle’s. Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Danh từ và Sở hữ u cách Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 5 - I go to the shop of the baker. → I go to the baker’s So sánh với những câu dưới ñây : My uncle’s house is in the country. My baker’s shop is at the end of the street. (house và shop không hiểu ngầm ñược vì trong câu không có ngụ ý ta ở hoặc ñến những nơi ñó). 4.Chú ý 4: Dùng cách sở hữu ñể tránh nhắc ñi nhắc lại một từ (ñặt trước hay sau) - I have read some of Shakespeare’s plays but none of Shaw’s (plays). - Nam’s is the only homework that is never badly done. Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn : Hocmai.vn Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Danh từ và Sở hữ u cách Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - DANH TỪ I. Viết sang số nhiều các danh từ 1.Study the next three (chapter) 2.Can you recommend some good (book) ? 3.I had two (tooth) pulled out the other day. 4.You can always hear (echo) in these mountains 5.They are proud of (son-in-law) 6.Did you raise these (tomato) in your garden? 7.I think we need two (radio) 8.My (foot) really hurt 9.The (roof) of these house are tiled. 10.How many (day) are there in this month? 11.Get me two (loaf) of bread. 12.The (mouse) were running all over the empty house II. Chữa những lỗi sai (nếu có) trong các câu sau 1.He had a bag of rices 2.There are many dirts in the wall. 3.We want more fuels than that. 4.He drank two milks. 5.Ten inks are needed for our class 6.He gave me a great deal of troubles 7.He learnt three poetries by heart. 8.He sent me many foods. 9.Many golds were found here. 10.Cows eat grasses. 11.The rain has left many waters. III. ðổi sang số nhiều 1. a pen ==> 2. an egg ==> 3. a cup ==> 4. a teacher ==> 5. an apple ==> DANH TỪ VÀ SỞ HỮU CÁCH (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Danh từ và Sở hữ u cách Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - IV. Thêm “a” hay “an” 1. _____ car 2. _____ arm 3. _____ house 4. _____ cat 5. _____ student 6. _____ ink-pot 7. _____ small orange 8. _____ old book 9. ____university 10. ____honest man SỞ HỮU CÁCH 1. Dùng cách sở hữu viết lại những câu sau ñây (theo quy tắc cơ bản) 1. This is the book of Nam. 2. The tool of the mason is heavy. 3. She prepared the outfit of her children. 4. The coat of the boy was torn. 5. Mr.Van is the friend of Mr.Dong. 6. The windows of the house are green. 7. The caps of the boys are on the shelves. 8. The desks of the pupils are always clean. 9. He likes to read the poems of John Keats. 10. The house of my mother-in-law is in the country. II. Dùng cách sở hữu viết lại những câu dưới ñây khi có thể ñược (BT của phần Chú ý 2 và 3) 1. Tell me if the work of yesterday was well done. 2. This is the lesson of today. 3. The exercises of yesterday was very difficult for him. 4. We have a splendid weather after the heavy rain of last night. 5. Will you attend the meeting of tonight ? 6. She has done the work of a whole day. 7. I have my hair cut at the shop of the barber. 8. We had dinner at the house of Comrade Nam. 9. Van is going to the office of his father. 10. I stayed at the house of my aunt. 11. He bought his clothes at the shop of the outfitter. 12. The office of his father is in the center of the city. Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Danh từ và Sở hữ u cách Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - III. Áp dụng quy tắc của phần Chú ý 4 viết lại câu dưới ñây 1. This is not my book, it is the book of Van. 2. The voice of my sister is the sweetest voice I have ever heard. 3. Whose book is it? It is the book of Nam. 4. He has no bicycle of his own and must use the bicycle of his brother. 5. She put her arm through the arm of her mother. 6. His task is always better than the task of his friend. 7. The house of Doctor Ban is the sort of house I should like. 8. This is the room of my father, the room of my uncle is on the second floor. Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn : Hocmai.vn Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Danh từ và Sở hữ u cách Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - DANH TỪ I. Viết sang số nhiều các danh từ 1.Study the next three (chapter)  chapters 2.Can you recommend some good (book) ?  books 3.I had two(tooth) pulled out the other day.  teeth 4.You can always hear (echo) in these mountains.  echoes 5.They are proud of (son-in-law).  sons-in-law 6.Did you raise these (tomato) in your garden?  tomatoes 7.I think we need two (radio).  radios 8.My (foot) really hurt.  feet 9.The (roof) of these house are tiled.  roofs 10.How many (day) are there in this month?  days 11.Get me two (loaf) of bread.  loaves 12.The (mouse) were running all over the empty house.  mice II. Chữa những lỗi sai (nếu có) trong các câu sau 1.He had a bag of rices. He had a bag of rice 2.There are many dirts in the wall. There is much/a lot of dirt in the wall. 3.We want more fuels than that. We want more fuel than that. 4.He drank two milks. He drank two glasses of milk 5.Ten inks are needed for our class. Ten inkpots are needed for our class. 6.He gave me a great deal of troubles. He gave me a great deal of trouble. 7.He learnt three poetries by heart. He learnt three poems by heart. 8.He sent me many foods. He sent me much/ a lot of food. 9.Many golds were found here. Much/a lot of gold was found here. 10.Cows eat grasses. Cows eat grass. 11.The rain has left many waters. DANH TỪ VÀ SỞ HỮU CÁCH (ðÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Danh từ và Sở hữ u cách Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - The rain has left much water. III. ðổi sang số nhiều 1. a pen  pens 2. an egg  eggs 3. a cup  cups 4. a teacher  teachers 5. an apple  apples IV. Thêm “a” hay “an” 1. __a___ car 2. __an___ arm 3. __a___ house 4. __a___ cat 5. __a___ student 6. ___an__ ink-pot 7. ___a__ small orange 8. __an___ old book 9. __a___university 10. __an___honest man SỞ HỮU CÁCH I. Dùng cách sở hữu viết lại những câu sau ñây (theo quy tắc cơ bản) 1. This is the book of Nam.  This is Nam’s book 2. The tool of the mason is heavy.  The mason’s tool is heavy 3. She prepared the outfit of her children.  She prepared the children’s outfit 4. The coat of the boy was torn.  The boy’s coat was torn 5. Mr.Van is the friend of Mr.Dong.  Mr. Van is Mr. Dong’s friend 6. The windows of the house are green.  X (Giữ nguyên câu) 7. The caps of the boys are on the shelves.  The boys’ caps are on the shelves 8. The desks of the pupils are always clean.  The pupils’desks are always clean 9. He likes to read the poems of John Keats.  He likes to read John Keats’ poems 10. The house of my mother-in-law is in the country.  My mother – in – law ‘s house is in the country II. Dùng cách sở hữu viết lại những câu dưới ñây khi có thể ñược (Bài tập của phần Chú ý 2 và 3) 1. Tell me if the work of yesterday was well done.  Tell me if yesterday’s work was well done 2. This is the lesson of today.  This is today’s lesson 3. The exercises of yesterday was very difficult for him. [...]... d have enough time Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Ngu n Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | 8 - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Ch a và ñ nh hư ng các câu h i v t lo i trong ñ thi ñ i h c CH A VÀ ð NH HƯ NG CÁC CAU H I V T LO I TRONG ð THI ð I H C (TÀI LI U BÀI GI NG) Giáo viên: VŨ TH MAI PHƯƠNG Ch n phương án A,... trò Vi t T ng ài tư v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | 2 - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Ch a và ñ nh hư ng các câu h i v t lo i trong ñ thi ñ i h c CH A VÀ ð NH HƯ NG CÁC CAU H I V T LO I TRONG ð THI ð I H C (BÀI T P T LUY N) Giáo viên: VŨ TH MAI PHƯƠNG Ph n 1: Trích lư c các câu có liên quan ñ n chuyên ñ 1 trong các ñ thi ðH-Cð 1 During the First Word war, our ……5... Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 5 - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Tính t và tr ng t * Ph n in ñ m, g ch dư i b nghĩa cho ph n in nghiêng Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Ngu n Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | 6 - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ. .. 8 This is the room of my father, the room of my uncle is on the second floor This is my father’s room My uncle’s is on the second floor Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Ngu n Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | 3 - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương TÍNH T Tính t và tr ng t VÀ TR NG T (TÀI LI U BÀI GI NG) Giáo viên: VŨ... room clean 1.3 Sau Linking Verbs: be, become, feel, look, taste, sound, smell, seem, get, turn, appear Ex: It becomes hot today 1.4 Sau ñ i t b t ñ nh: something, someone/body, anything, anyone/body, everything, everyone/body, nothing, no one, nobody Ex: Do you have anything important to tell me? 1.5 Sau tr ng t : Ex: Your story is very interesting 2 Tr t t c a các tính t trư c danh t : Hocmai.vn – Ngôi... quickly nhanh nh n quietly yên tĩnh rapidly nhanh chóng safely an toàn Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương sensibly seriously silently skillfully slowly specially stupidly successfully warmly Tính t và tr ng t h p lý nghiêm túc im l ng khéo tay ch m ch p ñ c bi t ngu ng c thành công m áp... Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | 3 - Tính t và tr ng t Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương TÍNH T VÀ TR NG T (ðÁP ÁN BÀI T P T LUY N) Giáo viên: VŨ TH MAI PHƯƠNG I TÍNH T 1 Hãy ñ t tính t vào v trí ñúng trong các câu sau 1 Bring me something cool to drink 2 The leaves turn yellow in Autumn 3 Woollen clothes keep our... cinema lately (G n ñây anh ta không ñi xem phim.) hardly (h u như không) She’s hardly got any money left (Cô y h u như không còn ti n.) - M t s t t n cùng –LY: friendly (thân thi n), lovely (d thương), lively (s ng ñ ng), ugly (x u xí), silly (ngu ng c)… Nh ng t này không ph i là tr ng t nên ta dùng “in a ……way/manner” thay cho tr ng t Ex: She spoke to me in a friendly way/manner (Cô ta nói chuy n v i... Th Mai Phương Ngu n Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | 3 - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương C p so sánh và ð i t C P SO SÁNH VÀ ð I T (BÀI T P T LUY N) Giáo viên: VŨ TH MAI PHƯƠNG I Áp d ng quy t c so sánh b ng trong nh ng câu sau ñây 1 The moon is not … the sun (bright) 2 Is the moon … the sun (bright)? 3 There... usual A most of everything B most of everythings C almost everything D almost everythings 18 …… after trying three times, he passed the examination A lastly B last C last of all D at last 19 … he speark! A How fluently B How fluent C What fluently D.What fluent 20 Picasso was a…… cubist painter A celebrated B artistic C colourful D knowledgeable Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Ngu n Hocmai.vn – Ngôi trư ng . done. Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn : Hocmai.vn Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Danh từ và Sở hữ u cách Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng. HỮU CÁCH (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Danh từ và Sở hữ u cách Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt. Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Danh từ và Sở hữ u cách Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 19 00 58-58 -12 - Trang | 1 -
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ 1. ÔN TẬP TỪ LOẠI TRONG TIẾNG ANH (CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC CỦA CÔ VŨ THỊ MAI PHƯƠNG), CHUYÊN ĐỀ 1. ÔN TẬP TỪ LOẠI TRONG TIẾNG ANH (CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC CỦA CÔ VŨ THỊ MAI PHƯƠNG), CHUYÊN ĐỀ 1. ÔN TẬP TỪ LOẠI TRONG TIẾNG ANH (CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC CỦA CÔ VŨ THỊ MAI PHƯƠNG)