Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

9 420 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 08:14

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN (Đề thi có: 06 trang) ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: Vật lý Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên:………………………………….Số báo danh:………… (Thí sinh không ược sử dụng tài liệu) Cho biết: hằng số Plăng h=6,625.10 -34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 -19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 m/s; 1uc 2 = 931,5 MeV. Câu 1 : Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,6µm vào catot của 1 tế bào quang điện có công thoát A= 1,8eV. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện và cho chúng bay vào một điện trường từ A đến B sao cho U AB = -10V. Vận tốc nhỏ nhất và lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là: A. 16,75.105m/s và 18,87.105m/s B. 18,87.105m/s và 18,75.105m/s C. 18,75.105 m/s và 18,87.105 m/s D. 18,75.105m/s và 19,00.105m/s Câu 2 : Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương trình tau A ω cos = và )cos( ϕω += tau B . Biết điểm không dao động gần trung điểm của AB nhất và cách trung điểm một đoạn bằng 1/3 bước sóng.Tìm ϕ A. 3 π B. 6 π C. 3 2 π D. 3 4 π Câu 3 : Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB như hình vẽ. Khi mắc vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều tần số f 1 =40Hz thì hệ số công suất của đoạn mạch AM là 0,6 còn của cả mạch AB là 0,8 và cường độ dòng điện sớm pha so với điện áp hai đầu mạch. Hỏi ở tần số f 2 là bao nhiêu thì hệ số công suất của cả mạch AB đạt giá trị cực đại. A. 80Hz B. 60Hz C. 30Hz D. 50Hz Câu 4 : Vật m=300g gắn với vật m’ =200g ở dưới và được treo vào lò xo thẳng đứng có độ cứng 50 N/m, lấy g=10m/s 2 . Nâng nhẹ hệ vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ cho hệ dao động, khi qua vị trí cân bằng thì vật m’ tự động bị tách khỏi vật m. Tỉ số giữa lực đàn hồi của lò xo và trọng lực khi vật m xuống vị trí thấp nhất có giá trị bằng? A. 2,45 B. 2,67 C. 1,25 D. 2 Câu 5 : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, biết D = 2,5m; a = 1mm; λ = 0,6µm. Bề rộng trường giao thoa đo được là 12,5mm. Số vân quan sát được trên màn là: A. 8 B. 15 C. 17 D. 9 Mã đề: 105 Trang 1 Mã đề 105 Câu 6 : Một vật dao động điều hòa với phương trình x = A.cos(ωt). Tỉ số giữa tốc độ trung bình và vận tốc trung bình của vật sau khoảng thời gian 3T/4 đầu tiên kể từ lúc bắt đầu dao động là: A. 3 1 B. 2 C. 2 1 D. 3 Câu 7 : Trong hiện tượng sóng dừng trên dây, sóng có bước sóng λ và biên độ bụng sóng bằng 4mm. Hai điểm A và B nằm trên hai bó sóng khác nhau có phương trình lần lượt là: mmtu A ) 4 20cos(.2 π π += và mmtu B ) 4 20cos(.32 π π += Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm AB là: A. 4 3 λ B. 8 3 λ C. 2 3 λ D. 8 5 λ Câu 8 : Có một quạt điện loại 180V-120W, một học sinh muốn sử dụng quạt hoạt động bình thường dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V, nên đã mắc nối tiếp với quạt một biến trở. Ban đầu học sinh đó để biến trở có giá trị 70Ω thì đo được cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0,75A và công suất quạt điện đạt 92,8%. Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở như thế nào? A. Giảm đi 20 Ω B. Tăng thêm 12 Ω C. Giảm đi 12 Ω D. Tăng thêm 20Ω Câu 9 : Đặt một điện áp VtUu 100cos 0 π = vào 2 đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự R, C, L, cuốn dây thuần cảm, tụ có điện dung thay đổi được. Khi điều chỉnh điện dung tụ đến giá trị mà Z C = 1,5Z L thì điện áp hiệu dụng U RC đạt cực đại và bằng V 360 . Hỏi U 0 có giá trị bằng bao nhiêu? A. 120V B. V 360 C. V 260 D. V 212 Câu 10 : Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ điện C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động thì ngay tại thời điểm năng lượng điện trường trong tụ gấp đôi năng lượng từ trường trong cuộn cảm, một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. Điện áp cực đại ở hai đầu cuộn cảm đó sẽ bằng bao nhiêu lần so với lúc đầu? A. 3 2 B. 3 1 C. 3 2 D. 3 1 Câu 11 : Một khung dây có diện tích S = 60cm 2 quay đều với vận tốc 20 vòng trong một giây. Khung đặt trong từ trường đều B = 2.10 -2 T. Trục quay của khung vuông góc với các đường cảm ứng từ, lúc t = 0 pháp tuyến khung dây có hướng của B uur . Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây là: A. Vte 40cos10.3 2 π − = B. Vte 40sin10.5,1 2 π − = C. Vte 20cos10.5,1 2 π − = D. Vte 20sin10.3 2 π − = Mã đề: 105 Trang 2 Câu 12 : Một con lắc lò xo có khối lượng m = 1kg dao động điều hòa với cơ năng E = 0,125J. Tại thời điểm ban đầu có vận tốc v = 0,25m/s và gia tốc a = -6,25 m/s . Gọi T là chu kỳ dao động của vật. Động năng con lắc tại thời điểm t = 7,25T là: A. J B. J C. J D. J Câu 13 : Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây và một tụ xoay. Điện trở thuần của mạch là R (R có giá trị rất nhỏ). Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C 0 để bắt được sóng điện từ có tần số góc ω. Sau đó xoay tụ một góc nhỏ để suất điện động cảm ứng có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch thì giảm xuống n lần. Hỏi điện dung của tụ thay đổi một lượng bao nhiêu? A. 2nRωC 0 2 . B. 2nRωC 0 . C. nRωC 0 2 . D. nRωC 0 . Câu 14 : Trong thí nghiệm về sóng dừng. Sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 80cm, điều chỉnh sóng tần số dao động đến f 1 =70Hz trên dây có sóng dừng, tiếp tục điều chỉnh đến khi tần số f 2 =84 Hz thì trên dây lại xuất hiện sóng dừng. Tìm tốc độ truyền sóng trên dây. A. 11,2m/s B. 26,9m/s C. 22,4m/s D. 18,7m/s Câu 15 : Đặt điện áp xoay chiều tUu ω cos2= V vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng trên điện trở tăng 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp này vuông pha nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch ban đầu bằng? A. 2 2 B. 3 1 C. 2 3 D. 5 1 Câu 16 : Trên mặt nước tại hai điểm S 1 , S 2 người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình u A = u B = 6cos40πt (u A và u B tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng S 1 S 2 , điểm dao động với biên độ 6mm và cách trung điểm của đoạn S 1 S 2 một đoạn gần nhất là: A. 0,25 cm B. 1/3cm C. 1/6cm D. 0,5 cm Câu 17 : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Y-âng, biết hai khe cách nhau một khoảng a = 0,3mm; khoảng vân đo được i =3mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D = 1,5m. Bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe: A. 0,45µm B. 0,50µm C. 0,60µm. D. 0,55µm. Câu 18 : Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được A. hiện tượng quang điện ngoài. B. hiện tượng quang – phát quang. C. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện. D. hiện tượng giao thoa ánh sáng. Câu 19 : Anten sử dụng một mạch dao động LC lý tưởng để thu sóng điện từ, trong đó cuộn dây có L không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mỗi sóng điện từ đều tạo ra trong mạch dao động một Mã đề: 105 Trang 3 suất điện động cảm ứng. Coi các sóng điện từ có biên độ cảm ứng từ đều bằng nhau. Khi điện dung của tụ là C 1 =1µF thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng trong mạch do sóng điện từ tạo ra là E 1 = 4,5 µV. Khi điện dung của tụ là C 2 =9µF thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng do sóng điện từ tạo ra là: A. E 2 = 9 µV B. E 2 = 2,25 µV C. E 2 = 1,5 µV D. E 2 = 13,5 µV Câu 20 : Dao động của quả lắc đồng hồ là: A. Dao động duy trì. B. Dao động cưỡng bức. C. Dao động tự do. D. Dao động tắt dần. Câu 21 : Trong phòng thí nghiệm một con lắc đơn có chu kỳ 2s. Nếu tăng chiều dài con lắc thêm 20,5 cm thì chu kì dao động là 2,2s. Gia tốc trọng trường ở nơi làm thí nghiệm là: A. g=9,625m/s 2 B. g=9,812m/s 2 C. g=9,725 m/s 2 D. g=9,750m/s 2 Câu 22 : Một quả cầu bằng đồng cô lập về điện được chiếu bởi 1 bức xạ điện từ có λ = 0,14 μm. Cho giới hạn quang điện của đồng là λ 0 = 0,3 μm. Tính điện thế cực đại của quả cầu. A. 3,47V B. 7,43V C. 2,37V D. 4,73V Câu 23 : Pin quang điện là nguồn điện trong đó A. một quang trở, khi được chiếu sáng, thì trở thành nguồn điện. B. một chất quang dẫn được chiếu sáng dùng làm nguồn điện C. năng lượng mặt trời được biến đổi toàn bộ thành điện năng D. quang năng được trực tiếp biến đổi thành điện năng Câu 24 : Một máy thu sóng điện từ có L, C có thể thay đổi. Khi L tăng 5 lần thì C phải tăng hay giảm bao nhiêu lần để bước sóng mà máy thu được giảm đi 5 lần? A. giảm 25 lần B. tăng 25 lần C. giảm 125 lần D. tăng 125 lần Câu 25 : Một lò xo có độ cứng k đặt nằm ngang, một đầu cố định một đầu gắn vật khối lượng m. Kích thích để vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại bằng 3m/s và gia tốc cực đại bằng 30π m/s 2 . Thời điểm ban đầu t = 0 vật có vận tốc v = +1,5m/s và thế năng đang tăng. Hỏi sau đó bao lâu vật có gia tốc bằng 15π m/s 2 . A. 0,05s B. 0,15s C. 0,10s D. 0,20s Câu 26 : Một tụ điện xoay có điện dung tỉ lệ thuận với góc quay các bản tụ. Tụ có điện dung biến đổi từ C 1 =10pF đến C 2 = 490pF ứng với góc quay của các bản tụ là α tăng dần từ 0 0 đến 180 0 . Tụ điện được mắc với một cuộn dây cảm thuần có hệ số tự cảm L = 2µH làm thành mạch dao động ở lối vào của 1 một máy thu vô tuyến điện. Để bắt được sóng có λ= 19,2m phải quay các bản tụ một góc α là bao nhiêu tính từ vị trí điện dung tụ bé nhất. A. 17,5 0 B. 51,9 0 C. 15,7 0 D. 19,1 0 Mã đề: 105 Trang 4 Câu 27 : Mức năng lượng của nguyên tử hiđrô có biểu thức eV n E n 6,13 2 − = . Khi kích thích nguyên tử hiđrô từ quỹ đạo dừng m lên quỹ đạo n bằng năng lượng 2,55eV, thấy bán kính quỹ đạo tăng 4 lần. Bước sóng ngắn nhất mà nguyên tử hidro có thể phát ra là: A. 1,46.10 -6 m B. 4,87.10 -7 m C. 1,22.10 -7 m D. 9,74.10 -8 m Câu 28 : Một vật có khối lượng 200g dao động điều hòa, tại thời điểm t 1 vật có gia tốc a 1 = 10 m/s 2 và vận tốc v 1 = 0,5m/s; tại thời điểm t 2 vật có gia tốc a 2 = 8 m/s 2 và vận tốc v 2 = 0,2m/s. Lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại là: A. 8 N B. 4 N C. 5 N D. 10 N Câu 29 : Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 12cm, người ta đo được khoảng thời gian giữa 2 lần vật đi qua vị trí cân bằng theo cùng chiều bằng 1s. Biết tại thời điểm ban đầu động năng bằng thế năng, và vật đang chuyển động nhanh dần theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là: A. x = 6cos(2πt - ) cm. B. x = 6cos(πt - ) cm. C. x = 6cos(2πt + ) cm. D. x = 6cos(πt + ) cm. Câu 30 : Một vật có khối lượng 400 g dao động điều hoà có đồ thị động năng như hình vẽ. Tại thời điểm t = 0 vật đang chuyển động theo chiều dương, lấy π 2 = 10. Phương trình dao động của vật là: A. x = 10cos(πt + ) cm. B. x = 10cos(πt - ) cm. C. x = 5cos(2πt + ) cm. D. x = 5cos(2πt - ) cm. Câu 31 : Trên mặt nước tại hai điểm A, B có hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha, lan truyền với bước sóng λ. Biết AB = 11λ. Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại và ngược pha với hai nguồn trên đoạn AB( không tính hai điểm A, B) A. 23 B. 11 C. 12 D. 21 Câu 32 : Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ bằng trung bình cộng của hai biên độ thành phần và lệch pha so với dao động thành phần thứ nhất là 90 0 . Độ lệch pha của hai dao động thành phần đó là: A. rad 2 2 π . B. rad 3 2 π . C. rad 12 7 π . D. rad 2 59,1 π . Câu 33 : Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo nằm ngang, khi lực đàn hồi tác dụng lên vật tăng từ giá trị cực tiểu đến giá trị cực đại thì tốc độ của vật sẽ: A. giảm từ cực đại xuống cực tiểu. B. tăng lên cực đại rồi giảm xuống. C. tăng từ cực tiểu lên cực đại. D. giảm xuống cực tiểu rồi tăng lên. Mã đề: 105 Trang 5 Câu 34 : Một động cơ điện xoay chiều khi hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng U=220V thì sinh ra công suất cơ học là 170W. Biết động cơ có hệ số công suất 0,85 và công suất tỏa nhiệt trên dây quấn động cơ là 17W. Bỏ qua các hao phí khác. Cường độ dòng điện cực đại qua động cơ là: A. 1 A B. 2 2 A C. 1,5 A D. 2 A Câu 35 : Trong một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trễ pha so với cường độ dòng điện trong mạch. Đoạn mạch đó: A. Gồm điện trở thuần và cuộn cảm thuần. B. Gồm điện trở thuần và tụ điện. C. Chỉ có cuộn cảm thuần. D. Gồm cuộn cảm thuần và tụ điện. Câu 36 : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng: hai khe cách nhau 1,2mm và cách màn 1,5m. Khi tiến hành thí nghiệm ở trong nước, người ta đo được khoảng vân là 0,69mm. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đơn sắc sử dụng trong thí nghiệm là 4/3. Khi truyền trong nước, phôtôn của ánh sáng làm thí nghiệm có năng lượng bằng: A. 3,6.10 -19 J B. 4,8.10 -19 J C. 1,7 eV D. 1,7.10 -19 eV Câu 37 : Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên A. từ trường quay. B. hiện tượng cảm ứng điện từ. C. hiện tượng quang điện. D. hiện tượng tự cảm. Câu 38 : Cho mạch điện như hình vẽ U AB = 120(V); Ω= 310 C Z R = 10 Ω; u AN = 60 t π 100cos6 V U NB = 60 V Biểu thức điện áp u AB ở hai đầu đoạn mạch AB là: A. Vtu AB ) 3 100cos(2120 π π −= B. Vtu AB ) 6 100cos(2120 π π −= C. Vtu AB ) 6 100cos(2120 π π += D. Vtu AB ) 3 100cos(2120 π π += Câu 39 : Thân thể con người ở nhiệt độ 37 0 C phát ra những bức xạ nào? A. Bức xạ nhìn thấy. B. Tia tử ngoại. C. Tia hồng ngoại. D. Tia X. Câu 40 : Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là H = 80% và coi công suất truyền tải là không đổi. Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến 95% thì ta phải: A. tăng hiệu điện thế lên đến 8kV. B. tăng hiệu điện thế lên đến 4kV. C. giảm hiệu điện thế xuống còn 1kV. D. giảm hiệu điện thế xuống còn 0,5kV. Mã đề: 105 Trang 6 Câu 41 : Hai nguồn sóng S 1 và S 2 dao động cùng phương theo các phương trình u 1 = a 1 cos(90πt) cm; u 2 = a 2 cos(90πt + π/4) cm trên mặt nước. Xét về một phía đường trung trực của S 1 S 2 ta thấy vân bậc k đi qua điểm M có hiệu số MS 1 -MS 2 = 13,5 cm và vân bậc k + 2 (cùng loại với vân k) đi qua điểm M’ có M’S 1 -M’S 2 = 21,5 cm. Tìm tốc độ truyền sóng trên mặt nước, các vân là cực đại hay cực tiểu?: A. 25cm/s, vân cực tiểu B. 180cm/s, vân cực tiểu C. 25cm/s, vân cực đại D. 180cm/s,cực đại Câu 42 : Mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây có điện trở r = 30Ω, độ tự cảm 0,4 L π = H, mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là: 120cos100u t π = V. Với giá trị nào của C thì công suất tiêu thụ của mạch có giá trị cực đại và giá trị công suất cực đại bằng bao nhiêu? A. 4 10 C π − = F và max 120 2P = W. B. 3 10 4 C π − = F và max 240P = W. C. 4 10 2 C π − = F và max 120P = W. D. 3 10 C π − = F và max 240 2P = W. Câu 43 : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Chiếu đồng thời hai bức xạ với bước sóng ánh sáng đỏ λ đ = 0,75µm và ánh sáng tím λ t = 0,4µm vào hai khe Y-âng. Biết a = 0,5mm, D = 2m. Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 màu đỏ đến vân sáng bậc 4 màu tím ở cùng phía đối với vân trung tâm là: A. 6,4mm B. 2,8mm C. 5,6mm D. 4,8mm Câu 44 : Trong môi trường đồng tính, không hấp thụ âm có một nguồn âm đẳng hướng. Một máy thu ở cách nguồn âm một khoảng d thu được âm có mức cường độ âm là L; khi dịch chuyển máy thu ra xa nguồn âm thêm 9m thì mức cường độ âm thu được là L =-20dB. Khoảng cách d bằng: A. 10m B. 20m C. 200m D. 1m Câu 45 : Chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng λ= 0,25µm vào catốt của tế bào quang điện có công thoát A= 3,559eV. Hiệu điện thế giữa anot và catot là U AK = 1,25V tạo ra điện trường đều trong khoảng không gian của 2 cực. Vận tốc của e quang điện khi đến anôt là v thỏa mãn: A. 0m/s ≤ v ≤ 0,97.10 6 m/s B. 0,71.10 6 m/s ≤ v ≤ 0,97.10 6 m/s C. 0 m/s ≤ v ≤ 0,71.10 6 m/s D. 0,66.10 6 m/s ≤ v ≤ 0,97.10 6 m/s Câu 46 : Đặt điện áp Vtu )cos(2100 ω = vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, trong đó R là biến trở có giá trị nằm trong khoảng từ 100Ω đến 300Ω, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng Z L =200Ω, tụ điện có điện dung Z C = 100Ω. Để công suất của mạch là 40W thì giá trị của R là: A. 150Ω B. 200Ω C. 180Ω D. 250Ω Câu 47 : Trong các sóng sau, sóng nào không truyền được trong môi trường chân không? Mã đề: 105 Trang 7 A. Sóng siêu âm B. Sóng vô tuyến C. Sóng ánh sáng D. Sóng điện từ Câu 48 : Đặt điện áp xoay chiều ftUu π 2cos 0 = V (trong đó U 0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở và tụ điện. Khi tần số bằng 20Hz thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 20W; khi tần số bằng 40Hz thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 32W. Khi tần số bằng 60Hz thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là: A. 44W B. 36W C. 48W D. 64W Câu 49 : Hai con lắc đơn giống nhau có chu kỳ T 0 . Nếu tích điện cho hai vật nặng các giá trị lần lượt là q 1 và q 2 , sau đó đặt hai con lắc trong một điện trường đều E hướng thẳng đứng xuống dưới thì chu kỳ dao động của hai con lắc lần lượt là T 1 = 5T 0 và T 2 = T 0 . Tỉ số 2 1 q q bằng: A. -1 B. 7 C. -2 D. 0,5 Câu 50 : Thực hiện thí nghiệm Y- âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ . Khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1mm. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân trung tâm 4,2mm có vân sáng bậc 5. Giữ cố định các điều kiện khác, di chuyển dần màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe ra xa cho đến khi vân giao thoa tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai thì khoảng dịch màn là 0,6 m. Bước sóng λ bằng A. 0,5 mµ B. 0,4 mµ C. 0,7 µm D. 0,6 mµ Hết Mã đề: 105 Trang 8 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN VẬT LÝ Câu 105 106 107 108 1 D B D B 2 A B B D 3 B C D C 4 A C A C 5 C C A B 6 D A B A 7 A C B D 8 C D C D 9 C B C A 10 D A B C 11 B C B B 12 A D B B 13 C A C A 14 B B A B 15 B B D A 16 B B D D 17 C B A C 18 D D A C 19 C A C A 20 A C C C 21 A D A D 22 D C D A 23 D D C A 24 C D C C 25 A C C D 26 C A A A 27 D D B B 28 A A B B 29 A A A C 30 D C D A 31 B B B C 32 A D C A 33 A B D B 34 D B D B 35 B B C C 36 C C D B 37 B A A D 38 C C D D 39 C A B C 40 B C C D 41 B D A D 42 B A A D 43 C A A A 44 D D C D 45 D D B B 46 B B D B 47 A A A A 48 B D A C 49 A A B B 50 D B D A Mã đề: 105 Trang 9 . GD&ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN (Đề thi có: 06 trang) ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: Vật lý Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát. Y-âng về giao thoa ánh sáng, biết D = 2,5m; a = 1mm; λ = 0,6µm. Bề rộng trường giao thoa đo được là 12,5mm. Số vân quan sát được trên màn là: A. 8 B. 15 C. 17 D. 9 Mã đề: 105 Trang 1 Mã đề 105 Câu. 0,4 mµ C. 0,7 µm D. 0,6 mµ Hết Mã đề: 105 Trang 8 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN VẬT LÝ Câu 105 106 107 108 1 D B D B 2 A B B D 3 B C D C 4 A C A C 5 C C A B 6
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên