Bộ câu hỏi thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức [FULL]

152 7.3K 19

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2015, 10:10

BỘ CÂU HỎI THI VIẾT MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC - Giáo dục và đào tạo - Công nghệ thông tin - Khoa học và công nghệ - Phòng chống tệ nạn xã hội - Quản lý-bảo vệ môi trường - Tổ chức nhà nước - Thi đua-khen thưởng - Thương mại- quản lý thị trường - Văn phòng - Công nghiệp - Giao thông vận tải - Lao động thương binh và xã hội - Quản lý đất đai - Tài chính - Tư pháp - Thủy lợi - Trồng trọt- Lâm nghiệp - Văn thư Lưu trữ - Du lịch - Kế hoạch và đầu tư - Phát triển nông thôn - Quản lý khoáng sản - Tiêu chuẩn đo lường- chất lượng - Thanh tra - Thủy sản - Văn hóa - Xây dựng 1 NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC Lĩnh vực chuyên ngành: XÂY DỰNG (Phần thi Viết) Câu 1. Anh (chị) hãy cho biết hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng bao gồm những công việc gì? Nêu nội dung quy hoạch xây dựng vùng? Nêu những nội dung quản lý nhà nước về xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 2. Anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng theo quy định của Luật Xây dựng? Hãy nêu quyền và trách nhiệm của thanh tra xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 3. Anh (chị) hãy nêu các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động xây dựng? Nêu năng lực hành nghề xây dựng, năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 4. Anh (chị) hãy nêu điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng và Yêu cầu chung đối với quy hoạch xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 5. Anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ và nội dung quy hoạch chung xây dựng đô thị theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 6. Anh (chị) hãy nêu quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư xây dựng công trình; Nội dung, hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 7. Anh (chị) hãy nêu yêu cầu đối với thiết kế xây dựng công trình và các bước thiết kế xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 8. Anh (chị) hãy nêu nội dung giấy phép xây dựng và điều kiện cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 9. Anh (chị) hãy nêu yêu cầu đối với giải phóng mặt bằng xây dựng công trình và nguyên tắc đền bù tài sản để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 10: Anh (chị) hãy nêu các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động xây dựng? Hãy nêu các yêu cầu chung đổi với quy hoạch xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 11. Anh (chị) hãy phân loại dự án và quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình? Thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựngtheo Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính Phủ? Câu 12. Anh (chị) hãy nêu nội dung báo cáo đầu tư xây dựng công trình? Hãy nêu nội dung thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại 2 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình? Câu 13: Anh (chị) hãy phân loại dự án và quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Câu 14: Anh (chị) hãy nêu các bước thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Câu 15: Anh (chị) hãy nêu các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình? Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư và tư vấn quản lý dự án trong trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Câu 16: Anh (chị) hãy nêu điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình? Hãy nêu quyền và nghĩa vụ của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Câu 17: Anh (chị) hãy nêu thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình? Gia hạn giấy phép xây dựng theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy phép xây dựng. Câu 18: Anh (chị) hãy nêu nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình? Hãy nêu nội dung dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Câu 19: Anh (chị) hãy nêu các định mức xây dựng? Hãy nêu quyền và trách nhiệm của các nhà thầu tư vấn quản lý chi phí theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Câu 20: Anh (chị) hãy nêu cách lập đơn giá xây dựng công trình? Hãy nêu những nội dung quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng về chi phí đầu tư quản lý công trình theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Câu 21: Anh (chị) hãy cho biết tổng mức đầu tư xây dựng công trình bao gồm những chi phí nào? Các chi phí của tổng mức đầu tư được quy định như thế nào theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình? Câu 22: Anh (chị) hãy nêu nội dung chỉ số giá xây dựng? Hãy nêu điều kiện cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 theo quy định tại Nghị định số 3 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Câu 23: Anh (chị) hãy nêu những nội dung thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình? Hãy nêu điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Câu 24: Anh (chị) hãy nêu nội dung quản lý giá xây dựng công trình? Quy định chung về điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân quản lý chi phí là gì theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Câu 25. Anh (chị) hãy cho biết nội dung tổng mức đầu tư xây dựng công trình và nội dung dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Câu 26: Anh (chị) hãy nêu các yêu cầu tổ chức đầu nối kỹ thuật và đầu nối không gian? Nêu các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng ngầm đô thị và các hành vi bị cấm trong xây dựng ngầm đô thị theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ- CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Câu 27: Anh (chị) hãy cho biết công trình ngầm đô thị bao gồm những công trình nào? Hãy nêu nguyên tắc quản lý không gian xây dựng ngầm theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị). Câu 28: Anh (chị) hãy nêu quy định về quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị? Và nội dung quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị. Theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Câu 29: Anh (chị) hãy nêu yêu cầu đối với công tác khảo sát, thiết kế xây dựng đối với công trình giao thông ngầm, công cộng ngầm, tuy nen và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật ngầm theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ- CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Câu 30: Anh (chị) hãy nêu yêu cầu và nội dung quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Câu 31: Anh (chị) hãy nêu yêu cầu khảo sát, thiết kế đối với công trình đường dây, đường ống ngầm, hào kỹ thuật? Hãy nêu yêu cầu về bảo trì công trình ngầm theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Câu 32: Anh (chị) hãy nêu nguyên tắc hạ ngầm đường dây, đường cáp đi nổi? Hãy nêu yêu cầu đối với công tác quan trắc địa kỹ thuật công trình ngầm theo quy 4 định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Câu 33: Anh (chị) hãy nêu nguyên tắc hạ ngầm đường dây, đường cáp đi nổi? Hãy nêu yêu cầu bảo trì công trình ngầm theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Câu 34. Anh (chị) hãy nêu vị trí, chức năng của Sở Xây dựng Hải Phòng? Sở Xây dựng Hải Phòng hiện đang quản lý nhà nước trên các lĩnh vực chính nào và cơ cấu tổ chức của Sở theo quy định tại Quyết định số 2081/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng. Câu 35. Anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý đô thị, phòng Công thương? (Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng). Câu 36. Anh (chị) hãy nêu trách nhiệm của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng, tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng và trách nhiệm của các cơ quan liên quan theo quy định tại nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng. Câu 37. Anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ, hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng). Câu 38. Anh (chị) hãy nêu vị trí, chức năng của Sở Xây dựng? Nêu nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Sở Xây dựng thành phố Hà Nội và Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh) về kinh doanh bất động sản và về vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng). Câu 39. Anh (chị) hãy cho biết các trường hợp xây dựng các công trình nào trước khi khởi công xây dựng công trình chủ đầu tư không phải có giấy phép xây dựng? Hãy nêu nội dung của giấy phép xây dựng theo quy định tại Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng. 5 Câu 40. Anh (chị) hãy nêu điều kiện riêng để được cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng. Câu 41. Anh (chị) hãy nêu nội dung của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng. Câu 42. Anh (chị) hãy cho biết các công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm khi đáp ứng các điều kiện nào? Hãy cho biết kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian quy định như thế nào theo quy định tại nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng. Câu 43. Anh (chị) hãy nêu hồ sơ Điều chỉnh, Gia hạn, Cấp lại giấy phép xây dựng bao gồm những gì? Và nêu thẩm quyền cấp, điều chỉnh,gia hạn,cấp lại và thui hồi giấy phép xây dựng theo quy định tại nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng). Câu 44. Anh (chị) hãy nội dung quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng quy định tại nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng. Câu 45. Anh (chị) hãy nêu quyền hạn và trách nhiệm của chủ đầu tư được cấp giấy phép xây dựng? Hãy nêu trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng. Câu 46. Anh (chị) hãy nêu cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Xây dựng? Hãy nêu Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ Xây dựng theo quy định tại nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng. Câu 47. Anh (chị) hãy nêu cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng? Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Xây dựng và Chánh Thanh tra Sở Xây dựng theo quy định tại nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng. Câu 48. Anh (chị) hãy nêu nội dung thanh tra chuyên ngành xây dựng theo quy định tại nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng. Câu 49. Anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra theo quy định tại nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng. Câu 50. Anh (chị) hãy nêu Trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng trong hoạt động thanh tra ngành xây dựng? Hãy nêu trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan thanh tra ngành Xây dựng và các cơ quan, tổ chức khác trong hoạt động 6 thanh tra ngành xây dựn theo quy định tại nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng. Ghi chú: - Mỗi đề gồm 03 câu, thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian chép đề. - Thí sinh không được sử dụng tài liệu; - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 1 NGÂN HÀNG CÂU HỎI VIÊT THI CÔNG CHỨC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHIỆP Câu 1: Trình bày Nội dung quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp. Các lĩnh vực, ngành nghề, cơ sở sản xuất được khuyến khích đầu tư trong cụm công nghiệp theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Câu 2: Trình bày điều kiện mở rộng cụm công nghiệp? Thủ tục mở rộng cụm công nghiệp? Hồ sơ mở rộng cụm công nghiệp theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ? Câu 3: Trình bày nội dung chủ yếu của: Đề án Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp; Báo cáo đầu tư thành lập cụm công nghiệp theo Quyết định số 105/2009/QĐ- TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ? Câu 4: Anh (chị) hãy cho biết, theo quy định của Luật Điện lực năm 2004, khách hàng sử dụng điện có quyền và nghĩa vụ như thế nào? Câu 5: Anh (chị) hãy nêu khái niệm các từ ngữ sau đây được hiểu như thế nào theo quy định của Luật Điện lực năm 2004: Hoạt động điện lực, đơn vị điện lực, lưới điện, bán buôn điện, bán lẻ điện, khách hàng sử dụng điện, khách hàng sử dụng điện lớn, biểu giá điện, khung giá điện, hệ thống điện quốc gia, điều tiết điện lực, điều độ hệ thống điện, thiết bị đo đếm điện, trộm cắp điện, công trình điện lực? Câu 6: a- Anh (chị) hãy cho biết, theo quy định của Luật điện lực năm 2004, Giấy phép hoạt động điện lực bao gồm nội dung gì? Hãy nêu các trường hợp bị thu hồi Giấy phép họat động điện lực? b- Anh (chị) hãy cho biết, theo quy định của Luật Điện lực năm 2004, khách hàng sử dụng điện có quyền như thế nào? Câu 7: Anh (chị) hay trình bày nội dung vi phạm quy định về đào tạo và cấp chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng được quy định như thế nào trong Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? Câu 8: Anh (chị) hãy trình bày nội dung Điều kiện cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ- CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực? Câu 9: Anh (chị) hãy trình bày nội dung phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 2 chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? Câu 10: Anh (chị) hãy trình bày các hình thức xử phạt được quy định trong Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? Câu 11: Trình bày điều kiện bổ sung cụm công nghiệp mới vào quy hoạch đã được phê duyệt ? Thủ tục bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp? Hồ sơ bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp? Câu 12: Trên cơ sở quy định của Luật Điện lực năm 2004, Anh (chị) cho biết Chính sách và biện pháp khuyến khích, thúc đẩy tiết kiệm điện; Chính sách giá điện. Câu 13: Theo Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 19-8-2009 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, anh (chị) hãy : Trình bày khái niệm về: - Cụm công nghiệp; Hạ tầng cụm công nghiệp? - Đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp; Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp? Câu 14: Theo quy định tại Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 19-8-2009 của Thủ tướng chính phủ Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, anh (chị) hãy: - Nêu điều kiện thành lập cụm công nghiệp; Thủ tục thành lập cụm công nghiệp; Hồ sơ thành lập cụm công nghiệp? Câu 15: Anh (chị) hãy trình bày nội dung vi phạm các quy định về Giấy phép hoạt động điện lực được quy định như thế nào trong Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? (Điều 5 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ). Câu 16: Theo quy định tại Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 19-8-2009 của Thủ tướng chính phủ về Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp , anh (chị) hãy: -Trình bày quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đầu tư SXKD trong cụm công nghiệp? Câu 17: Theo quy định tại Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 19-8-2009 của Thủ tướng chính phủ về Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, anh (chị) hãy: - Trình bày trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền địa phương đối với cụm công nghiệp trên địa bàn? Câu 18: Anh(chị) cho biết Mô hình quản lý năng lượng và Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định 3 của Chính phủ tại Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Câu 19. Anh(chị) cho biết Phân loại nhãn năng lượng; Thực hiện dán nhãn năng lượng; Đình chỉ việc dán nhãn năng lượng và thu hồi Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Câu 20. Anh(chị) cho biết Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả heo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Câu 21. Anh (chị) cho biết Chính sách phát triển điện nông thôn, miền núi, hải đảo; Đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo và Giá bán lẻ điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo theo quy định tại Luật Điện lực năm 2004. Câu 22. Anh (chị) cho biết nội dung quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện theo quy định tại Luật Điện lực năm 2004. Câu 23: Anh (chị) hãy trình bày nội dung Vi phạm các quy định về bán lẻ điện theo quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? Câu 24. Theo Quyết định 632/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, anh (chị) hãy trình bày nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Công thương Hải Phòng trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp? Câu 25: Anh (chị) hãy trình bày nội dung Vi phạm quy định về dán nhãn năng lượng và sử dụng nhãn năng lượng theo quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? Câu 26: Anh ( chị) hãy trình bày Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong lĩnh vực điện lực được quy định như thế nào tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? Câu 27. Ngày 14/4/2009 UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 632/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. Anh (chị) cho biết Cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Công Thương Hải Phòng ? Câu 28. Ngày 14/4/2009 UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 632/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn [...]... hnh vi vi ph m quy nh v thi cụng, b o trỡ Cụng trỡnh trong ph m vi t dnh cho ng b t i Ngh nh 171/2013/N -CP Cõu 50: Trỡnh by n i dung quy nh X ph t cỏc hnh vi vi ph m quy nh v thi cụng cụng trỡnh ng s t t i Ngh nh 171/2013/N -CP 5 UBND Th nh phố Hải Phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc thi T LU N môn nghiệp vụ chuyên ngành Chuyên ng nh: Giáo dục... n c a S Giao thụng v n t i thnh ph H i Phũng v An ton giao thụng; phng ti n v ng i i u khi n phng ti n giao thụng, phng ti n, thi t b x p d , thi cụng chuyờn dựng trong giao thụng v n t i v trang b , thi t b k thu t chuyờn ngnh giao thụng v n t i Cõu 30: Anh/ch hóy trỡnh by khỏi ni m, n i dung, nhi m v , quy n h n c a c ng v ng thu n i a theo Lu t Giao thụng ng th y n i a Cõu 31: Anh/ch hóy trỡnh... khỏch b ng xe ụ tụ Cõu 18: Anh/ch hóy trỡnh by i u ki n c p phộp thi cụng xõy d ng Cụng trỡnh thi t y u trong ph m vi b o v k t c u h t ng giao thụng ng b c a qu c l ang khai thỏc theo qui nh t i Thụng t s 39/2011/TT-BGTVT ngy 18/5/2011 c a B Giao thụng v n t i Cõu 19: Anh/ch hóy trỡnh by n i dung ch p thu n thi t k v phng ỏn t ch c thi cụng nỳt giao thụng u n i vo qu c l theo qui nh t i Thụng t s... Hóy trỡnh by n i dung quy nh chung c a Ngh nh s 92/2007/N -CP, ngy 01/6/2007 c a Chớnh ph quy nh chi ti t thi hnh m t s i u c a Lu t Du l ch? Cõu 21 Hóy trỡnh by cỏc quy nh i v i h p tỏc qu c t v du l ch; Cụng tỏc thanh tra du l ch v gi i quy t yờu c u, ki n ngh c a khỏch du l ch; Cỏc i u kho n thi hnh theo quy nh t i Lu t Du l ch? Cõu 22 Hóy nờu ph m vi i u ch nh v i t ng ỏp d ng; N i dung v ti nguyờn... du l ch quy nh t i Ngh nh s 92/2007/N -CP, ngy 01/6/2007 c a Chớnh ph quy nh chi ti t thi hnh m t s i u c a Lu t Du l ch? Cõu 23 Hóy trỡnh by quy nh vi c cụng nh n khu du l ch, i m du l ch qu c gia v a phng; Quy nh v qu n lý khu du l ch quy nh t i Ngh nh s 92/2007/N -CP, ngy 01/6/2007 c a Chớnh ph quy nh chi ti t thi hnh m t s i u c a Lu t Du l ch? Cõu 24 Hóy trỡnh by quy nh v vi c thu h i Gi y phộp... nh s 92/2007/N -CP, ngy 01/6/2007 c a Chớnh ph quy nh chi ti t thi hnh m t s i u c a Lu t Du l ch? Cõu 25 Hóy nờu n i dung ỏp d ng phỏp lu t v du l ch v gi i thớch cỏc t ng c s d ng trong Lu t Du l ch? Cõu 26 Hóy trỡnh by quy nh v ho t ng xỳc ti n du l ch theo quy nh t i Ngh nh s 92/2007/N -CP, ngy 01/6/2007 c a Chớnh ph quy nh chi ti t thi hnh m t s i u c a Lu t Du l ch? Cõu 27 Hóy trỡnh by n i dung... ngha v c a doanh nghi p kinh doanh l hnh qu c t , quy nh v b o hi m du l ch theo Ngh nh s 92/2007/N CP ngy 01/6/2007 c a Chớnh ph quy nh chi ti t thi hnh m t s i u c a Lu t Du l ch? 4 NGN HNG CU H I CễNG CH C LNH V C CHUYấN NGNH: GIAO THễNG V N T I (Ph n thi Vi t) Cõu 1: Anh/ch hóy trỡnh by quy nh nm 2012 c a B Giao thụng v n t i v Ti li u ph c v o t o v qu n lý o t o c a c s o t o lỏi xe Cõu 2: Anh/ch... 3 nm 2011 c a Chớnh ph Quy nh chi ti t v bi n phỏp thi hnh Lu t S d ng nng l ng ti t ki m v hi u qu , Anh (ch ) hóy cho bi t C s s d ng nng l ng tr ng i m l gỡ? C s s d ng nng l ng tr ng i m ph i ỏp d ng mụ hỡnh qu n lý nng l ng nh th no ? 4 Cõu 36: Theo quy nh t i Ngh nh 21/2011/N -CP ngy 29 thỏng 3 nm 2011 c a Chớnh ph Quy nh chi ti t v bi n phỏp thi hnh Lu t S d ng nng l ng ti t ki m v hi u qu ,... ch p thu n xõy d ng cụng trỡnh thi t y u trong ph m vi b o v k t c u h t ng giao thụng ng b c a qu c l ang khai thỏc t i Thụng t s 39/2011/TT-BGTVT ngy 18/5/2011 Cõu 22: Anh/ch hóy trỡnh by quy nh nm 2012 c a B Giao thụng v n t i v Th t c c p l i gi y phộp o t o lỏi xe ụ tụ Cõu 23: Anh/ch hóy trỡnh by quy nh c a B Giao thụng v n t i khi cỏc t ch c, cỏ nhõn xin c p phộp thi cụng nỳt giao u n i vo qu... 45/2012/N -CP ngy 21/5/2012 c a Chớnh ph quy nh v Khuy n cụng, anh (ch ) cho bi t Trỏch nhi m c a cỏc B , Ngnh trong qu n lý nh n c v ho t ng Khuy n cụng? 6 NGN HNG CU H I THI CễNG CH C LNH V C CHUYấN NGNH: CễNG NGH THễNG TIN (Ph n thi Vi t) Cõu 1: Trỡnh by chớnh sỏch c a nh n c v ng d ng cụng ngh v phỏt tri n thụng tin c quy nh t i Lu t Cụng ngh thụng tin? Cõu 2: Trỡnh by n i dung qu n lý nh n c v . BỘ CÂU HỎI THI VIẾT MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC - Giáo dục và đào tạo - Công nghệ thông tin - Khoa học và công nghệ - Phòng chống. hoạt động Khuyến công? 1 NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Phần thi Viết) Câu 1: Trình bày chính sách của nhà nước về ứng dụng công nghệ và phát. NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC Lĩnh vực chuyên ngành: XÂY DỰNG (Phần thi Viết) Câu 1. Anh (chị) hãy cho biết hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng bao gồm những công việc

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan