CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THI TUYỂN DỤNG VÀ THI CHUYỂN NGẠCH CÔNG CHỨC VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

31 2.5K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2015, 08:14

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THI TUYỂN DỤNG VÀ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC, KHOÁNG SẢN VÀ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN A. THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGẠCH CÁN SỰ: I/. Phần thi tự luận: 1). Câu 1: Hãy cho biết Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt hiện nay được áp dụng theo Quy chuẩn nào và bao nhiêu chỉ tiêu, nêu các chỉ tiêu? Đáp án: QCVN 08:2008/BTNMT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Gồm có 32 chie tiêu như sau: TT Thông số 1 pH 2 Ôxy hòa tan (DO) 3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 4 COD 5 BOD 5 (20 0 C) 6 Amoni (NH + 4 ) (tính theo N) 7 Clorua (Cl - ) 8 Florua (F - ) 9 Nitrit (NO - 2 ) (tính theo N) 10 Nitrat (NO - 3 ) (tính theo N) 11 Phosphat (PO 4 3- ) (tính theo P) 12 Xianua (CN - ) 13 Asen (As) 14 Cadimi (Cd) 15 Chì (Pb) 16 Crom III (Cr 3+ ) 17 Crom VI (Cr 6+ ) 18 Đồng (Cu) 19 Kẽm (Zn) 2 20 Niken (Ni) 21 Sắt (Fe) 22 Thủy ngân (Hg) 23 Chất hoạt động bề mặt 24 Tổng dầu, mỡ (oils & grease) 25 Phenol (tổng số) 26 Hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ Aldrin + Dieldrin Endrin BHC DDT Endosunfan(Thiodan) Lindan Chlordane Heptachlor 27 Hoá chất bảo vệ thực vật phospho hữu cơ Paration Malation 28 Hóa chất trừ cỏ 2,4D 2,4,5T Paraquat 29 Tổng hoạt độ phóng xạ α 30 Tổng hoạt độ phóng xạ β 31 E.coli 32 Coliform 2). Câu 2: Hãy cho biết Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm hiện nay được áp dụng theo Quy chuẩn nào và bao nhiêu chỉ tiêu, nêu các chỉ tiêu? Đáp án: QCVN 09:2008/BTNMT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Gồm có 26 chỉ tiêu như sau: 3 TT Thông số 1 pH 2 Độ cứng (tính theo CaCO 3 ) 3 Chất rắn tổng số 4 COD (KMnO 4 ) 5 Amôni (tính theo N) 6 Clorua (Cl - ) 7 Florua (F - ) 8 Nitrit (NO - 2 ) (tính theo N) 9 Nitrat (NO - 3 ) (tính theo N) 10 Sulfat (SO 4 2- ) 11 Xianua (CN - ) 12 Phenol 13 Asen (As) 14 Cadimi (Cd) 15 Chì (Pb) 16 Crom VI (Cr 6+ ) 17 Đồng (Cu) 18 Kẽm (Zn) 19 Mangan (Mn) 20 Thủy ngân (Hg) 21 Sắt (Fe) 22 Selen (Se) 23 Tổng hoạt độ phóng xạ α 24 Tổng hoạt độ phóng xạ β 25 E.Coli 26 Coliform 3). Câu 3: Hãy cho biết Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ hiện nay được áp dụng theo Quy chuẩn nào và bao nhiêu chỉ tiêu, nêu các chỉ tiêu? 4 Đáp án: QCVN 10:2008/BTNMT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Gồm có 28 chỉ tiêu như sau: TT Thông số 1 Nhiệt độ 2 pH 3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 4 Ôxy hoà tan (DO) 5 COD (KMnO4) 6 Amôni (NH + 4 ) (tính theo N) 7 Florua (F - ) 8 Sulfua (S 2- ) 9 Xianua (CN - ) 10 Asen (As) 11 Cadimi (Cd) 12 Chì (Pb) 13 Crom III (Cr 3+ ) 14 Crom VI (Cr 6+ ) 15 Đồng (Cu) 16 Kẽm (Zn) 17 Mangan (Mn) 18 Sắt (Fe) 19 Thuỷ ngân (Hg) 20 Váng dầu, mỡ 21 Dầu mỡ khoáng 22 Phenol tổng số Hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ Aldrin/Diedrin Endrin B.H.C DDT Endosulfan Lindan Clordan 23 Heptaclo 24 Hoá chất bảo vệ thực vật phospho hữu cơ Paration Malation 25 Hóa chất trừ cỏ 5 2,4D 2,4,5T Paraquat 26 Tổng hoạt độ phóng xạ α 27 Tổng hoạt độ phóng xạ β 28 Coliform 4). Câu 4: Hãy cho biết Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp chế biến thủy sản hiện nay được áp dụng theo Quy chuẩn nào và bao nhiêu chỉ tiêu, nêu các chỉ tiêu? Đáp án: QCVN 11:2008/BTNMT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Gồm có 9 chỉ tiêu như sau: TT Thông số 1. pH 2. BOD 5 ë 20 0 C 3. COD 4. Tæng chÊt r¾n l¬ löng (TSS) 5. Amoni (tÝnh theo N) 6. Tæng Nit¬ 7. Tæng dÇu, mì ®éng thùc vËt 8. Clo d− 9. Tæng Coliforms 5). Câu 5: Hãy cho biết Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp giấy và bột giấy hiện nay được áp dụng theo Quy chuẩn nào và bao nhiêu chỉ tiêu, nêu các chỉ tiêu? Đáp án: QCVN 12:2008/BTNMT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Gồm có 32 chỉ tiêu như sau: TT Thông số 6 1 pH 2 Ôxy hòa tan (DO) 3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 4 COD 5 BOD 5 (20 0 C) 6 Amoni (NH + 4 ) (tính theo N) 7 Clorua (Cl - ) 8 Florua (F - ) 9 Nitrit (NO - 2 ) (tính theo N) 10 Nitrat (NO - 3 ) (tính theo N) 11 Phosphat (PO 4 3- ) (tính theo P) 12 Xianua (CN - ) 13 Asen (As) 14 Cadimi (Cd) 15 Chì (Pb) 16 Crom III (Cr 3+ ) 17 Crom VI (Cr 6+ ) 18 Đồng (Cu) 19 Kẽm (Zn) 20 Niken (Ni) 21 Sắt (Fe) 22 Thủy ngân (Hg) 23 Chất hoạt động bề mặt 24 Tổng dầu, mỡ (oils & grease) 25 Phenol (tổng số) 26 Hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ Aldrin + Dieldrin Endrin BHC DDT Endosunfan(Thiodan) Lindan 7 Chlordane Heptachlor 27 Hoá chất bảo vệ thực vật phospho hữu cơ Paration Malation 28 Hóa chất trừ cỏ 2,4D 2,4,5T Paraquat 29 Tổng hoạt độ phóng xạ α 30 Tổng hoạt độ phóng xạ β 31 E.coli 32 Coliform 6). Câu 6: Hãy cho biết Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp dệt may hiện nay được áp dụng theo Quy chuẩn nào và bao nhiêu chỉ tiêu, nêu các chỉ tiêu? Đáp án: QCVN 13:2008/BTNMT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Gồm có 13 chỉ tiêu như sau: TT Thông số 1 Nhiệt độ 2 pH 3 Mùi 4 Độ màu (pH=7) 5 BOD 5 ở 20 0 C 6 COD 7 Tổng chất rắn lơ lửng 8 Dầu mỡ khoáng 9 Crôm VI (Cr 6+ ) 10 Crôm III (Cr 3+ ) 11 Sắt (Fe) 12 Đồng (Cu) 13 Clo dư 8 7). Câu 7: Hãy cho biết Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt hiện nay được áp dụng theo Quy chuẩn nào và bao nhiêu chỉ tiêu, nêu các chỉ tiêu? Đáp án: QCVN 14:2008/BTNMT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Gồm có 11 chỉ tiêu như sau: 8). Câu 8: Hãy cho biết Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất hiện nay được áp dụng theo Quy chuẩn nào và bao nhiêu chỉ tiêu, nêu các chỉ tiêu? Đáp án: QCVN 15:2008/BTNMT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Gồm có 39 chỉ tiêu như sau: TT Tên hoạt chất (công chức hóa học) 1 Atrazine (C 8 H 14 ClN 5 ) 2 Benthiocarb (C 16 H 16 ClNOS) 3 Cypermethrin (C 22 H 19 Cl 2 NO 3 ) 4 Cartap (C 7 H 15 N 3 O 2 S 2 ) 5 Dalapon (C 3 H 4 Cl 2 O 2 ) TT Thông số 1 pH 2 BOD 5 (20 0 C) 3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 4 Tổng chất rắn hòa tan 5 Sunfua (tính theo H 2 S) 6 Amoni (tính theo N) 7 Nitrat (NO 3 - )(tính theo N) 8 Dầu mỡ động, thực vật 9 Tổng các chất hoạt động bề mặt 10 Phosphat (PO 4 3- ) (tính theo P) 11 Tổng Coliforms 9 6 Diazinon (C 12 H 21 N 2 O 3 PS) 7 Dimethoate (C 5 H 12 NO 3 SP 2 ) 8 Fenobucarb (C 12 H 17 NO 2 ) 9 Fenoxaprop - ethyl (C 16 H 12 ClNO 5 ) 10 Fenvalerate (C 25 H 22 ClNO 3 ) 11 Isoprothiolane (C 12 H 18 O 4 S 2 ) 12 Metolachlor (C 15 H 22 ClNO 2 ) 13 MPCA (C 9 H 9 ClO 3 ) 14 Pretilachlor (C 17 H 26 ClNO 2 ) 15 Simazine (C 7 H 12 ClN 5 ) 16 Trichlorfon (C 4 H 8 Cl 3 O 4 P) 17 2,4-D(C 8 H 6 Cl 2 O 3 ) 18 Aldrin (C 12 H 8 Cl 6 ) 19 Captan (C 9 H 8 Cl 3 NO 2 S) 20 Captafol (C 10 H 9 Cl 4 NO 2 S) 21 Chlordimeform (C 10 H 13 ClN 2 ) 22 Chlordane (C 10 H 6 Cl 8 ) 23 DDT (C 14 H 9 Cl 5 ) 24 Dieldrin (C 12 H 8 Cl 6 O) 25 Endosulfan (C 9 H 6 Cl 6 O 3 S) 26 Endrin (C 12 H 8 Cl 6 O) 27 Heptachlor (C 10 H 5 Cl 7 ) 28 Hexachlorobenzene (C 6 Cl 6 ) 29 Isobenzen (C 9 H 4 OC 18 ) 30 Isodrin (C 12 H 8 Cl 6 ) 31 Lindane (C 6 H 6 Cl 6 ) 32 Methamidophos (C 2 H 8 NO 2 PS) 33 Monocrotophos (C 7 H 14 NO 5 P) 34 Methyl Parathion (C 8 H 10 NO 5 PS) 35 Sodium Pentachlorophenate monohydrate C 5 Cl 5 ONa.H 2 O 36 Parathion Ethyl (C 7 H 14 NO 5 P) 37 Pentachlorophenol (C 6 HCl 5 IO) 10 38 Phosphamidon (C 10 H 19 ClNO 5 P) 39 Polychlorocamphene C 10 H 10 Cl 8 9). Câu 9: Hãy cho biết Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt hiện nay được áp dụng theo Quy chuẩn nào và bao nhiêu chỉ tiêu, nêu các chỉ tiêu? Đáp án: QCVN 02:2009/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Gồm có 14 chỉ tiêu như sau: TT Tên chỉ tiêu 1 Màu sắc(*) 2 Mùi vị(*) 3 Độ đục(*) 4 Clo dư 5 pH(*) 6 Hàm lượng Amoni(*) 7 Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+)(*) 8 Chỉ số Pecmanganat 9 Độ cứng tính theo CaCO3(*) 10 Hàm lượng Clorua(*) 11 Hàm lượng Florua 12 Hàm lượng Asen tổng số 13 Coliform tổng số 14 E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt 10). Câu 10: Hãy cho biết Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống hiện nay được áp dụng theo Quy chuẩn nào và bao nhiêu chỉ tiêu, nêu các chỉ tiêu? Đáp án: QCVN 01:2009/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Gồm có 109 chỉ tiêu như sau: ST T Tên chỉ tiêu I. Chỉ tiêu cảm quan và thành phần vô cơ 1. Màu sắc (*) [...]... xuyên t i thi u m y tháng m t l n? 1 3 tháng 2 4 tháng 3 5 tháng 4 6 tháng áp án: 6 tháng 17) Câu 17: Thông tư s 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 c a B Tài nguyên và Môi trư ng Quy nh v án thăm dò khoáng s n, óng c a m khoáng s n và m u báo cáo k t qu ho t ng khoáng s n, m u văn b n trong h sơ c p phép ho t ng khoáng s n, h sơ phê duy t tr lư ng khoáng s n, h sơ óng c a m khoáng s n có hi u l c thi hành... trong lĩnh v c tài nguyên nư c và khoáng s n ban hành vào ngày tháng năm nào? 1 Ngày 24 tháng 10 năm 2013 2 Ngày 24 tháng 11 năm 2013 3 Ngày 24 tháng 12 năm 2013 4 Ngày 24 tháng 01 năm 2014 áp án: Ngày 24 tháng 10 năm 2013 7) Câu 7: Ngh nh s 142/2013/N -CP ngày 24/10/2013 c a Chính ph Quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c tài nguyên nư c và khoáng s n có hi u l c thi hành k t ngày tháng năm... nư c không quá bao nhiêu tháng? 1 01 tháng 2 02 tháng 3 03 tháng 4 06 tháng áp án: 06 tháng 20) Câu 20: B n hãy cho bi t t i Ngh nh s 201/2013/N -CP ngày 27/11/2013 c a Chính ph Quy nh t i th i i m n p h sơ ngh c p gi y phép khai thác nư c m t, k t qu phân tích ch t lư ng ngu n nư c không quá bao nhiêu tháng? 1 01 tháng 2 02 tháng 3 03 tháng 4 04 tháng áp án: 03 tháng 21) Câu 21: B n hãy cho bi t t... tháng 7 năm 2014 3 Ngày 15 tháng 7 năm 2014 4 Ngày 30 tháng 7 năm 2014 áp án: Ngày 15 tháng 7 năm 2014 C THI NÂNG NG CH CÔNG CH C NG CH CÁN S : I/ Ph n thi tr c nghi m: (20 câu) 1) Câu 1: Theo quy nh t i Quy t nh s 14/2007/Q -BTNMT ngày 04/9/2007 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng Ban hành quy nh v vi c x lý, trám l p gi ng không s d ng i v i các gi ng khoan hư h ng không s d ng ph i trám l p và. .. 1 năm 2014 2 Ngày 01 tháng 2 năm 2014 3 Ngày 01 tháng 3 năm 2014 4 Ngày 01 tháng 5 năm 2014 áp án: Ngày 01 tháng 2 năm 2014 B THI TUY N CÔNG CH C NG CH CHUYÊN VIÊN: I/ Ph n thi t lu n: 1) Câu 1: Hãy cho bi t nh nghĩa v tài nguyên nư c? áp án: Tài nguyên nư c bao g m ngu n nư c m t, nư c dư i t, nư c mưa và nư c bi n thu c lãnh th c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam 2) Câu 2: Hãy cho bi t trên... các ngu n tài nguyên nư c gì? áp án: Nư c m t, nư c dư i t, nư c mưa 3) Câu 3: B n hãy cho bi t nư c m t là gì? áp án: Là nư c t n t i trên m t t 4) Câu 4: B n hãy cho bi t nư c dư i t là gì? áp án: Là nư c t n t i trong các t ng ch a nư c 5) Câu 5: B n hãy cho bi t Lu t Tài nguyên nư c năm 2012 có hi u l c thi hành t ngày, tháng, năm nào? áp án: Lu t Tài nguyên nư c năm 2012 có hi u l c thi hành t... thác khoáng s n; th ng kê, ki m kê tr lư ng khoáng s n 2.9 Thông tư s 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 c a B Tài nguyên và Môi trư ng Quy nh v án thăm dò khoáng s n, óng c a m khoáng s n và m u báo cáo k t qu ho t ng khoáng s n, m u văn b n trong h sơ c p phép ho t ng khoáng s n, h sơ phê duy t tr lư ng khoáng s n, h sơ óng c a m khoáng s n 3 V Khí tư ng thu văn: 3.1 Pháp l nh khai thác và B o v công. .. chính trong lĩnh v c tài nguyên nư c và khoáng s n C th m c ph t ti n i v i t ch c g p m y l n m c ph t i v i cá nhân? 1 01 l n 2 02 l n 3 03 l n 4 04 l n áp án: 02 l n 4) Câu 4: Theo Ngh nh s 142/2013/N -CP ngày 24/10/2013 c a Chính ph Quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c tài nguyên nư c và khoáng s n C th m c ph t ti n i a i v i m t hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c tài nguyên nư... Quy nh v thu phí thu c lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng trên a bàn t nh ng Tháp C th quy nh m c thu phí th m nh gia h n hành ngh khoan nư c dư i t b ng bao nhiêu % so v i m c thu c p phép l n u? 1 30% 2 40% 3 50% 4 60% áp án: 50% III Căn c áp án: 1 V tài nguyên nư c: 1.1 Lu t tài nguyên nư c năm 2012; 1.2 Quy t nh s 15/2008/Q -BTNMT ngày 31/8/2008 c a B trư ng B tài nguyên và Môi trư ng Quy nh v B... phí thu c lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng trên a bàn t nh ng Tháp (thay th Q s 10) 30 1.10 Quy t nh s 46/2013/Q -UBND ngày 27/12/2013 c a UBND t nh ng Tháp Ban hành Quy nh v thu phí thu c lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng trên a bàn t nh ng Tháp (Thay th Q s 14) 2 V tài nguyên khoáng s n: 2.1 Lu t Khoáng s n năm 2010; 2.2 Ngh nh s 15/212/N -CP ngày 09/3/2012 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m . CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THI TUYỂN DỤNG VÀ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC, KHOÁNG SẢN VÀ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN A. THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGẠCH CÁN SỰ: I/. Phần thi tự. TUYỂN CÔNG CHỨC NGẠCH CHUYÊN VIÊN: I/. Phần thi tự luận: 1). Câu 1: Hãy cho biết định nghĩa về tài nguyên nước? Đáp án: Tài nguyên nước bao gồm nguồn nước mặt, nước dưới đất, nước mưa và nước. thi hành từ ngày tháng năm nào? 1. Ngày 01 tháng 1 năm 2014 2. Ngày 01 tháng 2 năm 2014 3. Ngày 01 tháng 3 năm 2014 4. Ngày 01 tháng 5 năm 2014 Đáp án: Ngày 01 tháng 2 năm 2014 B. THI TUYỂN

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan