ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC 2015 MÔN KIẾN THỨC CHUNG

136 17,774 108
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2015, 20:30

CHUYÊN ĐỀ 1 TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC I. KHÁI QUÁT VỀ BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TA 1. Khái niệm bộ máy hành chính nhà nước. Bộ máy hành chính nhà nước được thiết lập để thực thi quyền hành pháp. Quyền hành pháp là quyền thi hành pháp luật. Quyền này thuộc về Chính phủ. Để thi hành pháp luật, các cơ quan thuộc bộ máy hành chính nhà nước theo sự quy đònh của pháp luật có quyền lập quy và quyền hành chính. - Quyền lập quy là quyền ban hành các văn bản pháp quy (còn gọi là văn bản dưới luật) như Nghò đònh, quyết đònh .v.v để cụ thể hóa luật, thực hiện luật nhằm điều chỉnh những quan hệ kinh tế - xã hội thuộc phạm vi quyền hành pháp. Dưới góc độ pháp luật, có thể xem đây là sự ủy quyền của lập pháp cho hành pháp để điều hành các hoạt động cụ thể của quyền lực nhà nước. - Quyền hành chính là quyền tổ chức ra bộ máy cai quản, sắp xếp nhân sự, điều hành công việc quốc gia, sử dụng nguồn tài chính và công sản để thực hiện những chính sách của đất nước. Đó là quyền tổ chức, điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội, đưa pháp luật vào đời sống nhằm giữ gìn trật tự an ninh xã hội, phục vụ lợi ích của công dân, bảo đảm dân sinh và giải quyết các vấn đề xã hội và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính và công sản để phát triển để phát triển đất nước một cách có hiệu quả. Với tư cách là cơ quan hành chính cao nhất. Chính phủ nắm quyền thống nhất quản lý các nhiệm vụ chính trò, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của nhà nước; quản lý hệ thống thống nhất của bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở trong khuôn khổ hệ thống chính trò hiện hành (1) 2. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. (1) Người đứng dầu cơ quan hành pháp có thể là Thủ tướng (Anh, Nhật, Đức, Canada ) hoặc Tổng thống (Mỹ, Braxin, Indônexia ) Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động của nền hành chính Nhà nước, ngoài nguyên tắc chung : Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ có thể nêu lên những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước CH XHCN Việt Nam như sau: 2.1. Nguyên tác Đảng lãnh đạo đối với hành chính nhà nước. Hệ thống chính trò xã hội chủ nghóa là hệ thống chính trò nhất nguyên, trong đó chỉ tồn tại một Đảng, Đảng cộng sản Việt Nam – lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, giữ vai trò lãnh đạo toàn dân, toàn diện bao gồm chính trò, kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao. Sựï lãnh đạo của Đảng đối với hành chính nhà nước được thể hiện trên các nội dung sau: - Đảng đề ra đường lối, chủ trương đònh hướng cho quá trình tổ chức hoạt động của hành chính nhà nước; - Đảng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những người có phẩm chất, năng lực và giới thiệu và đảm nhận các chức vụ trong bộ máy nhà nước; - Đảng kiểm tra hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng; - Các cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng gương mẫu trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Nguyên tắc này một mặt đòi hỏi trong tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước nói chung và hành chính nhà nước nói riêng phải thừa nhận và chòu sự lãnh đạo của Đảng. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, hành chính nhà nước có trách nhiệm đưa đường lối chủ trương chính sách của Đảng vào thực tiễn đời sống xã hội và đảm bảo sự kiểm tra của tổ chức Đảng đối với hành chính nhà nước. 2.2. Nguyên tắc nhân dân làm chủ trong quản lý hành chính nhà nước. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghóa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Nhà nước là công cụ thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Vì vậy, trong hoạt động hành chính 2 nhà nước phải đảm bảo sự tham gia và giám sát của nhân dân với hoạt động của hành chính nhà nước. Nguyên tắc này đòi hỏi: - Thứ nhất, tăng cường và mở rộng sự tham gia trực tiếp của công dân vào việc giải quyết các công việc của nhà nước. - Thứ hai, nâng cao chất lượng của hình thức dân chủ đại diện, để các cơ quan này thực sự đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. - Thứ ba, hành chính nhà nước có trách nhiệm tạo ra cơ sở pháp lý và các điều kiện tài chính, vật chất… cho các tổ chức xã hội hoạt động; đònh ra những hình thức và biện pháp để thu hút sự tham gia của các tổ chức xã hội, nhân dân tham gia vào hoạt động hành chính nhà nước. Bộ máy hành chính Nhà nước phải được tổ chức gọn nhẹ, ít tầng, nấc, gần dân nhất để giải quyết mọi công việc hành ngày của dân một cách nhanh nhất. Mọi hoạt động thuộc hành chính nhà nước đều có mục đích phục vụ dân và phải do dân giám sát. 2.3. Tập trung dân chủ. Đây là nguyên tắc cơ bản và áp dụng cho tất cả các cơ quan nhà nước và tổ chức của nhà nước trong đó có cơ quan hành chính nhà nước. Nguyên tắc này xuất phát từ hai yêu cầu khách quan của quản lý, đó là: đảm bảo tính thống nhất của hệ thống lớn (quốc gia, ngành, đòa phương, cơ quan, đơn vò, bộ phận) và đảm bảo sự phù hợp với đặc thù của hệ thống con lệ thuộc (từng ngành, từng đòa phương, từng cơ quan, đơn vò, bộ phận, cá nhân). Nguyên tắc này tạo ra khả năng kết hợp quản lý xã hội một cách khoa học, với việc phân cấp quản lý cụ thể, hợp lý từng cấp, từng khâu, từng bộ phận. Tập trung trong hành chính nhà nước được thể hiện trên các nội dung: - Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước theo hệ thống thứ bậc; - Thống nhất chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển; - Thống nhất các quy chế quản lý; - Thực hiện chế độ một thủ trưởng hoặc trách nhiệm cá nhân người đứng đầu ở các cấp, các đơn vò. 3 Dân chủ trong hành chính nhà nước là sự phát huy trí tuệ của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vò và các cá nhân tổ chức và hoạt động hành chính. Tính dân chủ được thể hiện cụ thể ở: (1) cấp dưới được tham gia thảo luận, góp ý kiến về những vấn đề trong quản lý; (2) Cấp dưới được chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và chòu trách nhiệm trước cấp trên về việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Hai nội dung tập trung và dân chủ liên quan hữu cơ với nhau, tác động bổ trợ cho nhau, tập trung trên cơ sở dân chủ và dân chủ trong khuôn khổ tập trung. Thực hiện nguyên tắc tập đân chủ ở bất kỳ cấp nào cũng đòi hời sự kết hợp hài hòa hai nội dung đó để tạo sự nhất trí giữa lãnh đạo và bò lãnh đạo, giữa người chỉ huy và người thừa hành. 2.4. Kết hợp quản lý theo ngành và lónh vực với quản lý theo lãnh thổ. Yêu cầu quản lý thống nhất theo ngành và lónh vực nhằm vào yêu cầu phát triển thống nhất về các mặt : chiến lược, quy hoạch và phân bố đầu tư tạo ngành : chính sách về tiến bộ khoa học - công nghệ; thể chế hóa các chính sách thành pháp luật; đào tạo và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức khoa học kỹ thuật và quản lý lành nghề, không phân biệt thành phần kinh tế - xã hội, lãnh thổ, và cấp quản lý. Yêu cầu quản lý thống nhất theo lãnh thổ là đảm bảo sự phát triển tổng thể các ngành, các lónh vực, các mặt hoạt động chính trò, khoa học, văn hóa, xã hội trên một đơn vò hành chính, lãnh thổ nhằm thực hiện sự quản lý toàn diện của nhà nước và khai thác có hiệu quả tối đa mọi tiềm năng trên lãnh thổ, không phân biệt ngành, thành phần kinh tế - xã hội và cấp quản lý. Quản lý theo ngành hay lónh vực và quản lý theo lãnh thổ phải được kết hợp thống nhất theo luật pháp và dưới sự điều hành thống nhất của một hệ thống hành chính nhà nước thông suốt từ trung ương tới đòa phương và cơ sở. 2.5. Phân biệt và kết hợp sự quản lý nhà nước với quản lý kinh doanh. 4 Nhà nước nói chung và bộ máy hành chính Nhà nước nói riêng không thực hiện chức năng kinh doanh và không can thiệp vào hoạt động sản xuất - kinh doanh đối với những vấn đề mà theo luật thuộc quyền tự chủ của các đơn vò sản xuất - kinh doanh. Do trình độ phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao, trình độ dân trí ngày càng được mở rộng, do xu hướng quốc tế hóa của nền kinh tế và do chính sách mở cửa của Nhà nước ta, các mối quan hệ trong xã hội ngày nay trở nên càng phong phú và phức tạp hơn. Sự tham gia của dân vào những công việc mà trước kia là độc quyền của nhà nước ngày càng nhiều thông qua những tổ chức quần chúng hết sực đa dạng và phong phú. Sự đan xen ngày càng nhiều và phức tạp giữa khu vực công và tư ngày càng tác động tới phương thức điều hành và quản lý của bộ máy hành chính nhà nước. Đó là quá trình tất yếu của “xã hội hóa”. Mặt khác, tuy bộ máy hành chính nhà nước không phải là một tổ chức kinh doanh, song để tăng cường hiệu quả và hiệu năng của bộ máy, việc áp dụng và kết hợp đúng mức những nguyên tắc quản lý kinh doanh vào các hoạt động hành chính nhà nước ngày càng trở thành những đòi hỏi bức xúc. Để nâng cao tính tự quản, khuyến khích các đơn vò kinh doanh hoạt động có hiệu quả trong cơ chế thò trường và phát huy sáng tạo của công dân cộng thêm những đặc thù nhất đònh của sản xuất - kinh doanh, việc tách các đơn vò này ra khỏi bộ máy hành chính nhà nước là hợp lý và cần thiết. 2.6. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghóa. Nguyên tắc này đòi hỏi tổ chức và hoạt động hành chính nhà nước phải dựa trên cơ sở pháp luật của nhà nước. Nguyên tắc này không cho phép các cơ quan nhà nước thực hiện quản lý nhà nước một cách chủ quan, tùy tiện mà phải dựa vào pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tắc pháp chế, cụ thể: - Hành chính nhà nước phải chòu sự giám sát của các cơ quan lập pháp, tư pháp và xã hội; - Tổ chức và hoạt động hành chính nhà nước trong phạm vi do pháp luật quy đònh, không vượt quá thẩm quyền; 5 - Các hành vi hành chính phải được tiến hành đúng trình tự thủ tục mà pháp luật quy đònh; - Các quyết đònh quản lý hành chính được ban hành đúng luật. 2. 7 Nguyên tắc công khai, minh bạch. Công khai là việc cơ quan, tổ chức, đơn vò thông tin chính thức về văn bản, hoạt động hoặc nội dung nhất đònh. Tất cả những thông tin của hành chính nhà nước phải được công khai cho người dân trừ trường hợp có quy đònh cụ thể với lý do hợp lý và trên cớ sở những tiêu chí rõ ràng. Minh bạch trong hành chính là những thông tin phù hợp được cung cấp kòp thời cho nhân dân dưới hình thức dễ sử dụng và đồng thời các quyết đònh và các quy đònh của hành chính nhà nước phải rõ ràng và được phổ biến đầy đủ. Tính minh bạch là điều kiện tiên quyết để hành chính nhà nước có trách nhiệm thực sự trước nhân dân và giúp nâng cao khả năng dự báo của người dân. Nếu không minh bạch sẽ dẫn tới sự tùy tiện hoặc sai lầm trong thực thi quyền hạn, có những giao dòch không trung thực, những dự án đầu tư sai lầm dẫn đến quan liêu tham nhũng. Sự minh bạch sẽ giúp xây dựng một nền hành chính cởi mở, có trách nhiệm, ngăn chặn được tham nhũng trong hành chính nhà nước. Nguyên tắc này đòi hỏi các cơ quan nhà nước, các tổ chức và đơn vò khi xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật phải được tiến hành công khai, minh bạch, đảm bảo công bằng, dân chủ theo quy đònh của pháp luật. II. TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở Trung ương 1.1. Chính phủ a. Quan niệm về Chính phủ Ở các nước, mô hình tổ chức Chính phủ hiện nay gồm hai loại chính : thứ nhất, người đứng đầu Nhà nước nắm quyền hành pháp cao nhất; thứ hai, người đứng đầu Nhà nước giới thiệu để Quốc hội bầu Thủ tướng và Thủ tướng lập Chính phủ có sự phê chuẩn của Quốc hội. 6 Theo Hiến pháp 1992, điều 109, Chính phủ của nhà nước Việt Nam là : “Cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghóa Việt Nam”. Chính phủ do Quốc hội bầu ra theo đề nghò của Chủ tòch nước tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Quốc hội, đồng thời giao cho Thủ tướng đề nghò danh sách các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ để Quốc hội phê chuẩn. Quy đònh pháp lý này vừa xác đònh vai trò và trách nhiệm của tập thể Chính phủ trước Quốc hội; vừa xác đònh vai trò cá nhân của Thủ tướng là người lãnh đạo toàn bộ công việc của Chính phủ và chòu trách nhiệm trước Quốc hội. Mặt khác cũng xác đònh vai trò và trách nhiệm của các Bộ trưởng trong tập thể Chính phủ và vai trò cá nhân Bộ trưởng về lónh vực mình phụ trách. Trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, Chính phủ là một thiết chế chính trò - hành chính Nhà nước, nắm quyền hành pháp, với chức năng : thống nhất việc quản lý thực hiện các nhiệm vụ chính trò, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Nhà nước; lập quy để thực hiện các luật do quyền lập pháp đònh ra : quản lý công việc hàng ngày của Nhà nước; tổ chức bộ máy Hành chính Nhà nước và quản lý nhân sự cho bộ máy đó ; chức năng tham gia quá trình lập pháp. Chính phủ lãnh đạo hoạt động của các bộ và chính quyền đòa phương trên 2 phương diện : Một mặt, Chính phủ với tư cách là cơ quan chấp hành cao nhất của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất thực hiện quyền lập quy bằng việc ban hành các văn bản pháp quy dưới luật (nghò quyết, nghò đònh, quyết đònh) để thực hiện các đạo luật, các pháp lệnh và các nghò quyết của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội có tính chất bắt buộc thi hành trên phạm vi cả nước. Các bộ, đòa phương có nghóa vụ thực hiện các văn bản pháp quy đó. Hội đồng nhân dân các cấp căn cứ vào tình hình cụ thể của đòa phương đề ra các quyết nghò các biện pháp thực hiện các quyết đònh của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ và đề ra các nghò quyết cho Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện. Mặt khác, Chính phủ với tư cách cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghóa Việt Nam, là cấp cao nhất của 7 toàn bộ hệ thống hành chính Nhà nước, từ Trung ương đến Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, công sở hành chính, sự nghiệp trong cả nước. b. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ đã được ghi trong Hiến pháp và luật tổ chức Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghóa Việt Nam. Trên nguyên tắc chung, Chính phủ là cơ quan chấp hành của quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước và là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất. Những quyền cơ bản trên được quy đònh chi tiết trong luật tổ chức Chính phủ. Luật tổ chức Chính phủ năm 2001 quy đònh nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ gồm : - Lãnh đạo công tác của các bộ, các cơ quan ngang bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, xây dựng và kiện toàn hệ thống bộ máy hành chính nhà nước thống nhất từ trung ương đến cơ sở; hướng dẫn; kiểm tra Hội đồng nhân dân thực hiện các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo luật đònh; đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; - Bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trò - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vò vũ trang nhân dân và công dân; tổ chức và lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân; - Trình dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác trước Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội; - Thống nhất quản lý việc xây dựng, phát triển nền kinh tế quốc dân, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, các dòch vụ công; quản lý và bảo đảm sử dụng có hiệu quả tài sản thuộc sở hữu toàn dân; thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; - Thi hành những biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo điều kiện cho công dân sử dụng quyền và làm tròn nghóa vụ của mình; bảo vệ tài sản, lợi ích của Nhà nước và của xã hội; bảo vệ môi trường; 8 - Củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân; thi hành lệnh động viên, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và mọi biện pháp cần thiết khác để bảo vệ đất nước; - Tổ chức và lãnh đạo công tác kiểm kê, thống kê của nhà nước; công tác thanh tra và kiểm tra nhà nước, chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dòch, cửa quyền trong bộ máy nhà nước; giải quyết khiếu nai, tố cáo của công dân; - Thống nhất quản lý công tác đối ngoại, đàm phán, ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghóa Việt nam, trừ trường hợp do Chủ tòch nước ký với người đứng đầu Nhà nước khác : đàm phán, ký, phê duyệt gia nhập điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ; chỉ đạo việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghóa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân Việt Nam ở nước ngoài; - Thực hiện chính sách xã hội, chính sách dân tốc, chính sách tôn giáo; thống nhất quản lý công tác thi đua khen thưởng; - Quyết đònh việc điều chỉnh đòa giới các đơn vò hành chính dưới cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Phối hợp với ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Ban Chấp hành trung ương của đoàn thể nhân dân trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; tạo điều kiện để các tổ chức đó hoạt động có hiệu quả (2) ( 2) Điều 8 Luật tổ chức chính phủ (2001). Luật quy đònh cụ thể quyền hạn và nhiệm vụ trên 10 lónh vực : 1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lónh vực kinh tế. 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lónh vực khoa học, công nghệ và môi trường. 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lónh vực văn hóa, giáo dục, thông tin, thể thao và du lòch. 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lónh vực y tế và xã hội. 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lónh vực dân tộc và tôn giáo. 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lónh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lónh vực đối ngoại. 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lónh vực pháp luật và hành chính tư pháp. 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lónh vực tổ chức hệ thống hành chính nhà nước. 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 9 * Trong tổ chức hệ thống hành chính nhà nước, Chính phủ có quyền hạn và nhiệm vụ : - Trình Quốc hội quyết đònh cơ cấu tổ chức của Chính phủ, thành lập, bãi bỏ các bộ, cơ quan ngang bộ, thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh đòa giới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thành lập hoặc giải thể đơn vò hành chính - kinh tế đặc biệt. - Quyết đònh thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh đòa giới các đơn vò hành chính dưới cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Tổ chức và chỉ đạo hoạt động của hệ thống bộ máy hành chính nhà nước thống nhất từ trung ương đến cơ sở; bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước thông suốt trong hệ thống hành chính nhà nước, cơ quan hành chính cấp dưới phải phục tùng sự lãnh đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết đònh của cơ quan hành chính cấp trên. - Quyết đònh và chỉ đạo thực hiện phân công, phân cấp quản lý ngành và lónh vực trong hệ thống hành chính nhà nước. - Chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính nhà nước, xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; - Quyết đònh thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan thuộc Chính phủ; quy đònh nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; quy đònh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và hướng dẫn về tổ chức một số cơ quan chuyên môn để Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết đònh phù hợp với đặc điểm riêng của đòa phương; quy đònh mức biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân; - Thống nhất quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước từ trung ương đến cơ sở; xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong sách, có trình độ, năng lực, trung thành với Nhà nước xã hội chủ nghóa, tận tụy phục vụ nhân dân; quyết đònh và chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ về đào tạo, tuyển dụng, sử dụng, tiền lương, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; quy đònh và chỉ đạo thực hiện chính sách cụ thể đối với cán bộ xã, phường, thò trấn. 10 [...]... ngoài ở đòa phương.; - Phòng chống thi n tai, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; chống tham nhũng, chống buôn lậu, làm hàng giả và các tệ nạn xã hội khác; - Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động tiền lương, đào tạo đội ngũ công chức, viên chức nhà nước và cán bộ cấp xã... viên 2 Căn cứ vào vị trí cơng tác, cơng chức được phân loại như sau: a) Cơng chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; 35 b) Cơng chức khơng giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Mục 2 TUYỂN DỤNG CƠNG CHỨC Điều 35 Căn cứ tuyển dụng cơng chức Việc tuyển dụng cơng chức phải căn cứ vào u cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế Điều 36 Điều kiện đăng ký dự tuyển cơng chức 1 Người có đủ các điều kiện sau đây... chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục Điều 37 Phương thức tuyển dụng cơng chức 1 Việc tuyển dụng cơng chức được thực hiện thơng qua thi tuyển, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này Hình thức, nội dung thi tuyển cơng chức phải phù hợp với ngành, nghề, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng u cầu tuyển dụng 2 Người có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều... với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch cơng chức để xác định biên chế và bố trí cơng chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 4 Ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chun mơn, nghiệp vụ của cơng chức 5 Bổ nhiệm là việc cán bộ, cơng chức được quyết định giữ một chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc một ngạch theo quy định của pháp luật 6 Miễn nhiệm là việc cán bộ, cơng chức được thơi giữ chức. .. bộ, cơng chức được thơi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm 7 Bãi nhiệm là việc cán bộ khơng được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ 8 Giáng chức là việc cơng chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị hạ xuống chức vụ thấp hơn 9 Cách chức là việc cán bộ, cơng chức lãnh đạo, quản lý khơng được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết... quản lý ngành, lónh vực và công tác nhân sự trong bộ máy nói chung cũng như việc đề ra các chính sách cán bộ trong ngành, lónh vực phụ trách - Thanh tra, kiểm tra các bộ, các Ủy ban nhân dân, các tổ chức công dân trong việc chấp hành luật pháp, thực hiện các chủ trương chính sách chế độ, thể lệ quản lý Nhà nước thuộc ngành hoặc lónh vực công tác của bộ - Quản lý Nhà nước các tổ chức sự nghiệp, sản xuất... Phạm vi quản lý Nhà nước của bộ đối với ngành hoặc lónh vực được phân công bao gồm mọi hoạt động của mọi tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội mọi tổ chức Hành chính Nhà nước, sự nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và trực thuộc mọi cấp chính quyền khác nhau; mọi tổ chức đoàn thể, xã hội, các hoạt động của công dân cũng như các tổ chức và công dân nước ngoài trên phạm vi ngành do bộ quản lý b Phân loại Bộ... núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thi u số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tuyển dụng thơng qua xét tuyển 3 Chính phủ quy định cụ thể việc thi tuyển, xét tuyển cơng chức Điều 38 Ngun tắc tuyển dụng cơng chức 1 Bảo đảm cơng khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật 2 Bảo đảm tính cạnh tranh 3 Tuyển chọn đúng người đáp ứng u cầu nhiệm vụ và vị trí... sự phân công của Thủ tướng Khi Thủ tướng vắng mặt thì một Phó thủ tướng được Thủ tướng ủy nhiệm thay mặt Thủ tướng lãnh đạo công tác của Chính phủ - Hoạt động của các Bộ trưởng với tư cách là thành viên tham gia vào công việc chung của Chính phủ và với tư cách là người đứng đầu một bộ hay cơ quan ngang bộ đ Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ Theo Hiến pháp của Việt Nam, thi t chế tổ chức cơ... phủ; - Tổ chức bộ máy quản lý ngành, lónh vực theo quy đònh của Chính phủ; trình Chính phủ quyết đònh phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước cho Ủy ban nhân dân đòa phương về nội dung quản lý ngành, lónh vực Đề nghò Thủ tưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thứ trưởng và chức vụ tương đương 18 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Vụ trưởng, phó Vụ trưởng và các chức vụ tương đương; tổ chức thực hiện công tác . luật. 2. 7 Nguyên tắc công khai, minh bạch. Công khai là việc cơ quan, tổ chức, đơn vò thông tin chính thức về văn bản, hoạt động hoặc nội dung nhất đònh. Tất cả những thông tin của hành chính. dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; - Bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trò - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vò vũ. dân; - Thống nhất quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước từ trung ương đến cơ sở; xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong sách, có trình
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC 2015 MÔN KIẾN THỨC CHUNG, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC 2015 MÔN KIẾN THỨC CHUNG, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC 2015 MÔN KIẾN THỨC CHUNG, NGHĨA VỤ, QUYỀN CỦA CÁN BỘ, CƠNG CHỨC, CÁN BỘ Ở TRUNG ƯƠNG, CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CƠNG CHỨC VÀ PHÂN LOẠI CƠNG CHỨC, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM, Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010, Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cơng chức

Từ khóa liên quan