Công tác thanh kiểm tra; xử lý, xử phạt vi phạm hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo về xây dựng trên địa bàn xã khu vực đồng bằng

46 2.3K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2015, 18:34

411 Chuyên đề 5 CÔNG TÁC THANH KIỂM TRA; XỬ LÝ, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH; GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG Phần I CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA VỀ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA, THANH TRA 1- Khái niệm kiểm tra, thanh tra Thanh tra, kiểm tra là những khái niệm được sử dụng rộng rãi trong công tác quản lý. Tuy nhiên, có nhiều quan điểm và cách tiếp cận khác nhau về các khái niệm này. Trên phương diện lý luận cũng như thực tế, hai khái niệm này thường được nhắc đến thành một cặp với nhau kiểm tra, thanh tra hoặc thanh tra, kiểm tra tuỳ theo mục đích của người sử dụng. 1.1. Khái niệm kiểm tra Theo từ điển tiếng Việt thì "kiểm tra là xem xét tình hình thực tế để đánh gía, nhận xét". Dưới góc độ quản lý hành chính nhà nước, kiểm tra hành chính còn được định nghĩa như sau: “Kiểm tra hành chính là một chức năng của hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của đối tượng kiểm tra, phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật, những thiếu sót trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, qua đó áp dụng những biện pháp xử lý, khắc phục những thiếu sót nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước”. Mặc dù có nhiều cách hiểu khác nhau về kiểm tra nhưng suy cho cùng mục đích của kiểm tra là phát hiện hoặc phòng ngừa những vi phạm, góp phần thúc đẩy và hoàn thành nhiệm vụ trong hoạt động quản lý nhà nước. Từ đó tạo điều kiện cho hoạt động thực hiện đúng hướng. 1.2. Khái niệm thanh tra, thanh tra nhân dân a. Khái niệm thanh tra 412 Cũng như khái niệm kiểm tra, hiện nay người ta có nhiều cách hiểu khác nhau về hoạt động thanh tra. Tuy nhiên, suy cho cùng, thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đó. b. Thanh tra nhân dân Thanh tra nhân dân là hình thức giám sát của nhân dân thông qua Ban thanh tra nhân dân đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. Trong phạm vi chuyên đề, chúng ta chỉ xem xét hoạt động thanh tra với nghĩa là hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch nhà nước của cơ quan, tổ chức, cá nhân và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan, người có thẩm quyền. Chuyên đề này không đi sâu về nội dung thanh tra nhân dân. 2- Phân biệt kiểm tra và thanh tra 2.1 Sự giống nhau của kiểm tra, thanh tra. Kiểm tra, thanh tra đều giống nhau ở tính mục đích. Thông qua kiểm tra, thanh tra để nhằm phát huy những nhân tố tích cực, phát hiện hoặc phòng ngừa những vi phạm, góp phần thúc đẩy và hoàn thành nhiệm vụ trong hoạt động quản lý nhà nước. Từ đó tạo điều kiện để từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, tổ chức và công dân. Thanh tra, kiểm tra đều giống nhau ở việc phát hiện, phân tích đánh giá một cách chính xác, khách quan, trung thực, làm rõ đúng, sai, nguyên nhân dẫn đến sai phạm, từ đó đề xuất biện pháp khắc phục và xử lý sai phạm. 2.2 Sự khác nhau giữa thanh tra, kiểm tra 413 - Khác nhau về nội dung: Nội dung kiểm tra thường đơn giản và dễ dàng nhận thấy, ngược lại nội dung thanh tra thường đa dạng, phức tạp hơn. Tuy nhiên, sự phân biệt này chỉ có ý nghĩa tương đối vì trên thực tế có những vụ, việc kiểm tra không hoàn toàn đơn giản. Bởi vậy, một vấn đề thuộc về kiểm tra hay thanh tra cần căn cứ vào nội dung vụ, việc cụ thể để xác định. - Khác nhau về chủ thể: Chủ thể của hoạt động thanh tra, trước hết là tổ chức thanh tra" chuyên nghiệp" của nhà nước. Ngoài ra, khi cần thiết, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thành lập đoàn thanh tra. Chủ thể của kiểm tra đa dạng hơn so với chủ thể của thanh tra. Chủ thể tiến hành kiểm tra có thể là Nhà nước hoặc cũng có thể là một chủ thể phi nhà nước, chẳng hạn như hoạt động kiểm tra trong nội bộ một doanh nghiệp: Kiểm tra của Giám đốc đối với các phòng ban, kiểm tra của quản đốc đối với người lao động. Vì vậy nội dung kiểm tra đa dạng và hoạt động thường xuyên rộng khắp nên chủ thể của kiểm tra rất rộng và đa dạng. - Khác nhau về phạm vi hoạt động: Phạm vi hoạt động thanh tra thường hạn hẹp hơn hoạt động kiểm tra. Hoạt động thanh tra thường có sự chọn lọc, đôi khi thông qua hoạt động kiểm tra có thể thấy những dấu hiệu phức tạp mà nếu cứ tiến hành kiểm tra thì không làm rõ được, bởi vậy, cần chọn ra những vấn đề để thanh tra. - Khác nhau về trình tự, thủ tục, thẩm quyền: Trình tự, thủ tục, thẩm quyền tiến hành thanh tra do luật định, ngược lại đối với công tác kiểm tra luật không quy định. 2.3 Mối quan hệ qua lại giữa kiểm tra và thanh tra Thanh tra và kiểm tra tuy có sự phân biệt nhưng chỉ là tương đối. Khi tiến hành cuộc thanh tra, thường phải tiến hành nhiều thao tác nghiệp vụ, thao tác nghiệp vụ đó thực chất là kiểm tra. Ngược lại, đôi khi tiến hành kiểm tra để làm rõ vụ, việc lại chọn lựa được nội dung thanh tra. 414 Kiểm tra và thanh tra là hai khái niệm khác nhau nhưng có liên hệ qua lại, gắn bó. Do vậy, khi nói đến một khái niệm người ta thường nhắc đến cả cặp với tên gọi kiểm tra, thanh tra hay thanh tra, kiểm tra. 3- Đối tượng kiểm tra, thanh tra Kiểm tra, thanh tra là chức năng thiết yếu của quản lý nhà nước. Vì vậy, đối tượng của quản lý cũng đồng thời là đối tượng của kiểm tra, thanh tra. Nói cách khác, đối tượng của kiểm tra, thanh tra không nằm ngoài đối tượng quản lý. Trong hoạt động xây dựng, đối tượng của thanh tra và kiểm tra bao gồm: - Tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng; - Tổ chức, cá nhân Việt Nam tham gia hoạt động xây dựng trong và ngoài nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam. II. NỘI DUNG KIỂM TRA, THANH TRA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ 1. Kiểm tra các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã (Nguồn vốn dự án, thực hiện dự án đầu tư xây dựng) 1.1. Các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã bao gồm: - Các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách do Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh phân cấp; - Các dự án sử dụng nguồn vốn đóng góp của dân 1.2. Nội dung kiểm tra, thanh tra đối với các dự án đầu tư xây dựng tại xã bao gồm: 1.2.1 Chủ trương đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng của xã. - Chủ trương đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng của xã do Hội đồng nhân dân xã quyết định trên cơ sở đa số nhân dân trên địa bàn nhất trí, Uỷ ban nhân dân xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện chủ trương đầu tư đó. - Chủ trương đầu tư phải phù hợp với quy hoạch về xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, phải đáp ứng yêu cầu về cảnh quan, môi trường của địa phương và được Uỷ ban nhân dân Huyện chấp thuận về mục tiêu đầu tư và quy hoạch. 415 1.2.2 Kiểm tra quy trình thực hiện đầu tư Khi có nhu cầu đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng của xã, Ủy ban nhân dân xã lập dự toán, thiết kế công trình và các hồ sơ có liên quan gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện để thẩm định. Hồ sơ dự án công trình gồm: - Tổng nhu cầu vốn để xây dựng và hoàn thành công trình, phân bổ chi tiết theo từng hạng mục công trình (nếu có); - Thiết kế và báo cáo dự kiến tiến độ thực hiện công trình; - Dự kiến và cân đối các nguồn vốn bố trí cho công trình, trong đó có phần huy động nhân dân đóng góp; - Mức đóng góp đối với từng hộ gia đình. Việc lập dự toán công trình và mức huy động đóng góp của nhân dân phải được Ủy ban nhân dân xã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và các tổ chức đoàn thể quần chúng nhân dân khác bàn bạc, quyết định bằng một trong các hình thức sau: - Họp nhân dân ở từng thôn, làng, ấp, bản thảo luận và biểu quyết công khai hoặc phiếu kín, lập biên bản gửi Ủy ban nhân dân xã. - Họp chủ hộ bàn, biểu quyết công khai hoặc phiếu kín, lập biên bản gửi Ủy ban nhân dân xã. Các cuộc họp nói trên được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba số người (hoặc hộ) trong diện họp tham dự. - Nếu không tổ chức họp được thì phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình. 1.2.3. Kiểm tra việc tổ chức thực hiện đầu tư * Khi dự án đầu tư được phê duyệt, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm thành lập Ban quản lý công trình của xã. Ban quản lý công trình gồm có một Trưởng ban, các Ủy viên là một số ủy viên Ủy ban nhân dân xã. Trưởng ban quản lý công trình do Chủ tịch UBND xã chỉ định sau khi có sự bàn bạc, nhất trí của Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể quần chúng cùng cấp khác. Ban quản lý công trình thực hiện các nhiệm vụ : 416 - Tổ chức, theo dõi thi công công trình đảm bảo đúng dự toán, đúng thiết kế và tiến độ được duyệt; - Quản lý vật tư, tài sản, tiền vốn đầu tư cho công trình; - Quyết toán công trình đảm bảo thời gian, đúng quy định. * Ban Tài chính xã có trách nhiệm tham mưu cho xã về dự toán công trình, hình thức và mức huy động các khoản đóng góp của nhân dân, chịu trách nhiệm về mặt nghiệp vụ trong việc quản lý, sử dụng các khoản huy động đóng góp của nhân dân theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước. * Đối với các xã đặc biệt khó khăn được Nhà nước hỗ trợ đầu tư vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ, nếu xã không có đủ điều kiện lập Ban quản lý công trình thì được lập Ban quản lý công trình cấp huyện để tổ chức quản lý công trình đối với từng xã được đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và nguồn vốn đóng góp của nhân dân. Trưởng Ban và các thành viên Ban quản lý công trình cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định sau khi có sự bàn bạc nhất trí của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức đoàn thể quần chúng cùng cấp. * Các xã thành lập Ban giám sát công trình để giám sát quá trình huy động, quản lý và sử dụng vốn đóng góp. Các thành viên của Ban giám sát công trình do nhân dân bàn và quyết định cử ra trong số đại diện hộ gia đình trong xã và có thể bầu chọn thành viên Ban giám sát công trình trong số đại diện Ban thanh tra nhân dân xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và các tổ chức đoàn thể quần chúng khác của xã. Ban giám sát công trình có trách nhiệm giám sát toàn diện tất cả các mặt, các khâu của việc huy động, quản lý và sử dụng vốn đóng góp để đầu tư xây dựng các công trình; giám sát việc nghiệm thu, bàn giao và quyết toán công trình theo đúng quy định, đúng mục đích và đảm bảo hiệu quả. Ban giám sát công trình có trách nhiệm phát hiện và thông báo kịp thời cho cấp có thẩm quyền để xử lý đối với những hành vi vi phạm quy định trong quá trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã. 417 1.2.4. Kiểm tra quá trình thực hiện đầu tư a. Kiểm tra việc lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án - Việc thi công công trình phải ưu tiên sử dụng lao động tại xã; - Đối với trường hợp công trình đòi hỏi kĩ thuật cao, tính chất thi công phức tạp mà lực lượng thi công tại xã không đảm nhận được thì Uỷ ban nhân dân xã phải tổ chức mời thầu và đấu thầu với các lực luợng thi công ngoài địa bàn xã. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về lựa chọn nhà thầu phải tiến hành xem xét, đánh giá về : + Qui trình, hình thức, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; + Kiểm tra việc lựa chọn thầu phụ của nhà thầu chính hoặc tổng thầu; việc giao thầu lại cho các thầu phụ; + Kiểm tra hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu chính hoặc tổng thầu, hợp đồng giữa nhà thầu chính hoặc tổng thầu với các nhà thầu phụ. - Đối với công trình do xã tự tổ chức thi công, Ban quản lý công trình phải theo dõi chi tiết các khoản chi phí về vật liệu, ngày công lao động và các chi phí khác cho công trình. b. Kiểm tra quá trình thi công xây dựng công trình :Kiểm tra quá trình thi công xây dựng công trình bao gồm kiểm tra chất lượng, tiến độ xây dựng, khối lượng thi công, an toàn và môi trường lao động. Kiểm tra nhà thầu thi công xây dựng công trình Kết thúc thi công, trước khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng, UBND xã kết hợp với đại diện của Mặt trận Tổ quốc tổ chức nghiệm thu công trình theo đúng thiết kế và dự toán được duyệt. c. Kiểm tra và nghiệm thu công trình xây dựng - Kết thúc thi công, trước khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng, Uỷ ban nhân xã kết hợp với đại diện của Mặt trận Tổ quốc tổ chức nghiệm thu công trình theo đúng thiết kế và dự toán được duyệt. - Sau khi nghiệm thu công trình đạt kết quả, Ban quản lý công trình phải tiến hành quyết toán công trình theo đúng qui định để đưa công trình vào sử dụng. Giá trị quyết toán của công trình phải phù hợp với dự toán được duyệt, 418 không chấp nhận quyết toán phần giá trị thực hiện vượt dự toán nếu không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. - Ban Tài chính có trách nhiệm quyết toán xác định số chênh lệch giữa thu và chi của công trình. Việc xử lý số chênh lệch (nếu có) phải được nhân dân bàn và quyết định. - Công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng phải đúng mục đích, hàng năm phải có kế hoạch bố trí kinh phí để sửa chữa, bảo vệ công trình. c. Kiểm tra việc kết thúc xây dựng công trình Sau khi quyết toán công trình, Uỷ ban nhân xã lập báo cáo trình Uỷ ban nhân dân huyện tình hình thu, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Việc lập báo cáo phải công khai cho nhân dân biết. Các báo cáo gồm: - Báo cáo tài chính; - Các biên bản nghiệm thu; báo cáo đánh giá chất lượng của công trình; - Báo cáo đánh giá kết quả sử dụng vốn của công trình. 2- Nội dung kiểm tra, thanh tra việc thi công xây dựng công trình thuộc thẩm quyền xử lý của xã. - Kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình của chủ đầu tư. 3- Nội dung kiểm tra, thanh tra xây dựng công trình theo quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền xử lý của xã. Kiểm tra. thanh tra việc xây dựng công trình theo quy hoạch xây dựng phải căn cứ vào các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và bản đồ quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đánh giá về sự phù hợp của công trình với quy hoạch và việc thực hiện quy hoạch đó. Kiểm tra, thanh tra xây dựng công trình theo quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt gồm có: - Thanh tra, kiểm tra việc xây dựng công trình theo qui hoạch xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. - Thanh tra, kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng được cấp có thẩm quyền cấp và điều kiện của pháp luật về việc cấp giấy phép xây dựng đối với công trình đó. 419 - Thanh tra, kiểm tra việc xây dựng công trình tuân thủ theo các qui định về kiến trúc qui hoạch và các qui định khác của pháp luật về xây dựng. 4- Nội dung kiểm tra, thanh tra về quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền xử lý của xã. - Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ khu vực an toàn giếng nước ngầm phục vụ cấp nước sinh hoạt. - Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ hành lang an toàn tuyến ống nước thô và đường ống truyền tải nước sạch. - Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ an toàn các công trình kỹ thuật thuộc hệ thống cấp nước. - Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về khai thác, sử dụng hệ thống thoát nước. - Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang. - Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa. - Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về thu gom, vận chuyển và đổ rác thải. - Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ, sử dụng hệ thống chiếu sáng. - Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ, sử dụng hệ thống tuy nen, hào kỹ thuật; khai thác và sử dụng công trình ngầm. 5- Thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý phát triển nhà và công sở thuộc thẩm quyền xử lý của xã. - Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý nhà ở. - Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về giao dịch nhà ở. Phần II XỬ LÝ, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ 420 I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG: 1- Khái niệm vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật và quản lý phát triển nhà và công sở: Vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật và quản lý phát triển nhà và công sở là hành vi do tổ chức, cá nhân thực hiện cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định về hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật và quản lý phát triển nhà và công sở mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. 2- Các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật và quản lý phát triển nhà và công sở thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND xã bao gồm: 2.1. Các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền xử lý của Chủ tịch UBND xã: 2.1.1 Hành vi của chủ đầu tư a. Chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép được cấp có thẩm quyền cấp. b. Chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng. c. Chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng sai thiết kế được thẩm định, phê duyệt; xây dựng sai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với công trình xây dựng được miễn Giấy phép xây dựng. d. Chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng công trình không che chắn hoặc có che chắn nhưng vẫn để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh; để vật liệu xây dựng ở vỉa hè, lòng đường, ngõ xóm, khu dân cư không đúng quy định. e. Chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm các quy định về xây dựng gây lún, nứt công trình lân cận. f. Chủ đầu tư tổ chức thi công XD công trình vi phạm công tác quản lý chất lượng công trình gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận. [...]... hành quyết định xử phạt 1.7 Giải quyết khiếu nại, tố cáo Khiếu nại, tố cáo về xử phạt vi phạm hành chính được Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính quy định như sau : - Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền khiếu nại về quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm vi c xử lý vi phạm hành chính - Mọi công. .. quyền tố cáo về hành vi trái pháp luật trong xử phạt vi phạm hành chính 427 - Thẩm quyền, thủ tục, thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo 2- Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính quy định 2 loại thủ tục xử phạt vi phạm hành chính: 2.1 Thủ tục xử phạt đơn giản: Thủ tục xử phạt đơn giản được áp dụng để xử lý... định xử phạt vi phạm hành chính phải đúng thẩm quyền, nội dung phải đúng với quy định của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 1.5 Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.6 Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Khi đã quá thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà người bị xử phạt vẫn không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan... dụng công trình ngầm 2.3 Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phát triển nhà và công sở thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch.UBND xã - Hành vi vi phạm các quy định về quản lý nhà ở - Hành vi vi phạm quy định về giao dịch nhà ở 3 - Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật và quản lý phát triển nhà và công sở - Mọi hành vi vi phạm. .. phạm hành chính chỉ bị xử phạt hành chính một lần Tổ chức, cá nhân có nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt từng hành vi vi phạm Nhiều tổ chức, cá nhân cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi tổ chức, cá nhân vi phạm đều bị xử phạt - Vi c xử lý vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạm và những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng để quyết. .. quyền xử phạt vi phạm hành chính không được xử phạt đối với người có hành vi vi phạm hành chính nữa b- Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở: là 02 năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện (đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm kể từ ngày dự án được bàn. .. mọi chi phí cho vi c tổ chức thực hiện biện pháp cưỡng chế V CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ: 1- Các loại công trình vi phạm trật tự xây dựng Công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng phải bị xử lý bao gồm: - Công trình xây dựng theo quy định của pháp luật phải có Giấy phép xây dựng mà không có Giấy phép xây dựng - Công trình xây dựng sai nội dung Giấy phép xây dựng được cơ quan... Xây dựng và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng 3- Thủ tục xử lý vi phạm trật tự xây dựng Đối với hành vi vi phạm trật tự xây dựng, ngoài thủ tục xử phạt vi phạm hành chính như trên còn phải thực hiện theo quy định tại văn bản về xử lý vi phạm trật tự xây dựng Cụ thể: a Thủ tục ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình - Trong vòng 24 tiếng kể từ khi lập biên bản vi phạm. .. thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính a- Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt là 1 năm kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính b- Điều kiện để được coi là hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Hết thời gian 1 năm mà quyết định xử phạt không được thi hành và người bị xử phạt không cố tình trốn tránh, trì hoãn thi hành c- Lưu ý: - Hết thời hiệu thi hành quyết. .. Vi c xử phạt vi phạm hành chính phải tiến hành theo trình tự sau: 1.1- Phát hiện hành vi vi phạm hành chính Vi c phát hiện hành vi vi phạm hành chính có thể do người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phát hiện, cũng có thể do thông qua tin báo Phát hiện đúng hành vi vi phạm hành chính có ý nghĩa quan trọng, nếu phát hiện sai dẫn đến xử phạt sai Đây là nguyên nhân gây nên khiếu kiện 1.2- Ra quyết . CÔNG TÁC THANH KIỂM TRA; XỬ LÝ, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH; GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG Phần I CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA VỀ XÂY DỰNG TRÊN. thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Khi đã quá thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà người bị xử phạt vẫn không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm. nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt từng hành vi vi phạm. Nhiều tổ chức, cá nhân cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi tổ chức, cá nhân vi phạm đều bị xử phạt. - Vi c

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan