0

Giáo án Vật Lí 9

139 2,566 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2015, 08:15

Trêng THCS Hång D¬ng. Gi¸o ¸n m«n VËt LÝ 9 Ngµy so¹n: TUẦN 1: Tiết 1 Bài 1: SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU VËT DẪN I/ Mục tiêu: - Nêu được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn. - Vẽ và sử dụng được đồ thò biểu diễn mối quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm. - Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn. - Mắc mạch điện theo sơ đồ. Sử dụng các dụng cụ đo: Vôn kế, Ampe kế. II/ Chuẩn bò: • Mỗi nhóm học sinh: + 1 điện trở mẫu. + 1 ampe kế có GHĐ: 1,5A; ĐCNN: 0,1A. + 1 vôn kế có GHĐ: 6V; ĐCNN: 0,1V. + 1 công tắc, 1 nguồn 6V, 7 đoạn dây nối. • Giáo viên: Bảng 1 (SGK/4) III/ Tổ chức hoạt động dạy và học: Hoạt động 1: Tổ chức, kiểm tra, đặt vấn đề: 1. Tổ chức: Ổn đònh lớp, kiểm tra só số 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Đặt vấn đề : (5’) Hoạt động của học sinh Trợ Giúp Của Giáo Viên Hoạt động 2: (20’) Tìm hiểu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn: a) Tìm hiểu H1.1 (SGK). b) Làm thí nghiệm: - Các nhóm phân công nhiệm vụ cho thành viên và mắc mạnh điện theo sơ đồ H1.1 (SGK). - Đo, ghi kết quả vào bảng 1 trong vở. - Thảo luận nhóm làm C1. - Học sinh thu thập thông tin, cử đại diện làm C1 và hoàn tất vào vở. Nhận xét được mối quan hệ giữa I và U. • Quan sát H1.1 yêu cầu học sinh nêu tên, công dụng, cách mắc các bộ phận trong sơ đồ? - Giáo viên chốt lại. • Yêu cầu học sinh đọc mục 2 và làm thí ntghiêm theo nhóm? - Theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm mắc mạch điện thí nghiệm. - Hướng dẫn học sinh cách làm thay đổi hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây dẫn bằng cách thay đổi số pin dùng làm nguồn điện. - Kiểm tra các nhóm làm thí nghiệm, cách đọc. * chú ý: Khi đọc xong kết quả phải ngắt mạch để tránh sai số cho kết quả sau; kiểm tra các điểm trên mạch sau khi mắc xong. • Đại diện nhóm làm C1. - Đánh giá kết quả thí nghiệm các nhóm. Hoạt động 3: Vẽ và sử dụng đồ thò để rút ra kết luận: (10’) - Đọc thông báo mục 1 – dạng đồ thò. Từ đó nêu được đặc điểm của đồ thò: là đường • Yêu cầu học sinh đọc mục 1 – dạng đồ thò? • Nêu đặc điểm đồ thò biểu diễn sự phụ thuộc của I và U? • Dựa vào đồ thò cho biết Gi¸o viªn: Ngun M· Lùc. Trang 1 Trêng THCS Hång D¬ng. Gi¸o ¸n m«n VËt LÝ 9 thẳng đi qua góc tọa độ. - Hoạt động cá nhân trả lời: U = 1,5V → I = 0,3A U = 6V → I ≈ 0,9A. - Hoàn tất C2 vào vở theo số liệu của nhóm mình. - Nêu được mối quan hệ giữa U và I vào vở. U = 1,5V → I = ? U = 6V → I = ? • Hướng dẫn học sinh cách vẽ đồ thò và yêu cầu hoàn tất C2? • Nhận xét về đồ thò của học sinh? • Đại diện 1 vài nhóm nêu kết luận về mối quan hệ giữa I và U. Hoạt động 4: Vận dụng, củng cố, hướng dẫn về nhà: 1) Vận dụng, củng cố: (10’) - Từng học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên. - Từng học sinh làm C5. - Thu thập thông tin. - Đọc điều em chưa biết. 2) Hướng dẫn về nhà: C3, C5 (SGK) Bài tập 1.1 → 1.4 (SBT). • Nêu kết luận về mối quan hệ giữa I và U. đồ thò biểu diễn mối quan hệ này có đặc điểm gì? • Làm C5? - Giáo viên củng cố, hoàn chỉnh. - Giáo viên hướng dẫn C3 (nếu còn thời gian vào H1.2) ta có: NỘI DUNG GHI BẢNG I/ Thí nghiệm: 1. Sơ đồ mạch điện: 2. Thí nghiệm: (SGK) * Nhận xét: Khi tăng (hoặc giảm) hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây dẫn bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần. C1: Khi tăng (hoặc giảm) hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần. II/ Đồ thò biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế: 1. dạng đồ thò: Đồ thò biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U là đường thẳng đi qua gốc toạ độ (U=0; I=0). 2. Kết luận: Hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần. C2: Học sinh tự làm. III Vận dụng: C3: Khi U=2,5V thì I=0,5A ; U=3,5V → I=0,7A. C4: Khi U=2,5V → I=0,12A ; U=5V → I=0,25A. U=4V → I=0,2A ; U=6V → I=0,3A Gi¸o viªn: Ngun M· Lùc. Trang 2 V + - A + - k A B + - H1.1 Đoạn dây dẫn đang xét Trêng THCS Hång D¬ng. Gi¸o ¸n m«n VËt LÝ 9 Gi¸o viªn: NguyÔn M· Lùc. Trang 3 Trêng THCS Hång D¬ng. Gi¸o ¸n m«n VËt LÝ 9 Ngµy so¹n : TUẦN 1: Tiết 2 Bài 2: ĐIỆN TRỞ CỦA D¢Y DẪN – ĐỊNH LUẬT ÔM I/ Mục Tiêu: - Nhận biết được đơn vò điện trở và vận dụng được công thức tính điện trở để giải bài tập. - Phát biểu và viết được hệ thức của đònh luật ôm. - Vận dụng được đònh luật để giải một số dạng bài tập cơ bản. - Sử dụng một số thuật ngữ khi nói về hiệu điện thế và cường độ dòng điện. - Vẽ sơ đồ mạch điện sử dụng các dụng cụ đo để xác đònh điện trở của một dây dẫn. II/ Chuẩn bò: • Giáo viên: Bảng 1, 2 trang 4, 5. • Học sinh: Chuẩn bò kỹ bài 1. III/ Tổ chức hoạt động dạy và học: 1. Tổ chức: Ổn đònh lớp, kiểm tra só số 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) - Nêu kết luận về mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế? Bài 1.1 (SBT). - Đồ thò biểu diễn mối quan hệ đó có đặc điểm gì? Bài 1.2 (SBT). 3. Đặt vấn đề : (5’) như SGK Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên I/ Điện trở của dây dẫn: Hoạt động 1: Xác đònh thương số I U đối với mỗi dây dẫn:(10’) - Học sinh hoạt động nhóm làm C1. - Cử đại diện nhóm điền vào bảng của giáo viên. - Từng học sinh làm C2 và thảo luận với cả lớp. • Dựa vào bảng 1 và 2 ở bài trước tính thương số I U đối với mỗi dây dẫn? - Theo dõi, kiểm tra giúp đỡ học sinh tính toán chính xác. Bảng thương số I U đối với mỗi dây dẫn. • Thực hiện C1, C2? - Giáo viên chốt lại C1, C2 và yêu cầu học sinh làm vào vở. Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm điện trở: (10’) - Từng học sinh đọc thông báo khái niệm điện trở (SGK). - Suy nghó cá nhân trả lời câu hỏi của giáo viên. - Hoàn tất các thông tin thu thập vào vở. - 1 học sinh vẽ, học sinh khác nhận xét và vẽ vào vở. - So sánh điện trở ở bảng 1.2 và nêu được ý nghóa của điện trở biểu thò mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn. - Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi sau: • Nêu công thức tính điện trở? - Giới thiệu ký hiệu của điện trở trong sơ đồ, đơn vò của nó. • Khi tăng hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây dẫn lên 2 lần thì điện trở của nó tăng mấy lần? Vì sao? • Khi U=3V, I=250mA thì R=? • Đổi đơn vò 0,5MΩ = …?KΩ = …?Ω • Vẽ sơ đồ mạch điện dùng các dụng cụ đo xác đònh điện trở 1 dây dẫn? (giáo viên sửa sai nếu cần). • So sánh điện trở của dây ở bảng 1,2 và nêu Gi¸o viªn: Ngun M· Lùc. Trang 4 Trêng THCS Hång D¬ng. Gi¸o ¸n m«n VËt LÝ 9 ý nghóa của điện trở? Hoạt động 3: Phát biểu và viết hệ thức đònh luật ôm: (5’) - Viết được công thức và phát biểu đònh luật ôm và hoàn tất vào vở. • Từ kiến thức đã học nêu mối quan hệ I và U? R U I R I UI =⇒           1 ~ ~ • 1 vài học sinh phát biểu đònh luật ôm? - Giáo viên phát biểu lại hoàn chỉnh nội dung đònh luật. Hoạt động 4: Vận dụng, củng cố, hướng dẫn về nhà: (10’) 1) Vận dụng – củng cố: - Từng học sinh trả lời C3, C4 hoàn tất vào vở. • Làm C3? - Giáo viên uốn nắn sai xót nếu có. • Từ công thức I U R = có thể nói rằng U tăng bao nhiêu lần thì R tăng bấy nhiêu lần được không? Vì sao? • Từng học sinh làm C3, C4. • Đọc điều em chưa biết? 2) Về nhà: 2.1 → 2.2 (SBT) - Mỗi học sinh chuẩn bò mẫu báo cáo thực hành trang 10, trả lời trước câu hỏi ở phần 1. NỘI DUNG GHI BẢNG I/ Điện trở của dây dẫn: 1. Xác đònh thương số I U đối với mỗi dây dẫn: - Đối với mỗi dây dẫn, thương số I U có trò số không đổi. - Đối với 2 dây dẫn khác nhau: trò số I U là khác nhau. 2. Điện trở: a) Công thức tính: I U R = (trò số I U R = không đổi đối với mỗi dây dẫn gọi là điện trở) b) Kí hiệu sơ đồ trong mạch điện: Hoặc c) Đơn vò: Nếu U được tính bằng Vôn. I được tính bằng Ampe. Thì R được tính bằng ôm. Ký hiệu là Ω : 1Ω = A V 1 1 d) Ý nghóa điện trở: II/ Đònh luật ôm: 1. Hệ thức của đònh luật: R U I = U đo bằng vôn (V); I đo bằng Ampe (A); R đo bằng ôm (Ω) . 2. Phát biểu đònh luật: SGK. III Vận dụng: Gi¸o viªn: Ngun M· Lùc. Trang 5 Trêng THCS Hång D¬ng. Gi¸o ¸n m«n VËt LÝ 9 Ngµy so¹n: TUẦN 2: Tiết 3 Bài 3: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ I/ Mục Tiêu: 1. Kiến thức: - Nêu được cách xác đònh, điện trở từ công thức tính điện trở. - Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm xác đònh điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế. - Có ý thức chấp hành nghiêm túc quy tắc sử dụng các thiết bò điện trong thí nghiệm. 2. Kỹ năng: - Mắc mạch điện theo sơ đồ. - Sử dụng đúng vôn kế, ampe kế. - Kỹ năng làm bài thực hành và viết báo cáo thực hành. 3. Thái độ: - Cẩn thận, kiên trì, trung thực, chú ý an toàn khi sử dụng điện. - Hợp tác hoạt động nhóm, yêu thích môn học. II/ Chuẩn bò: • Giáo viên: 1 đồng hồ đa năng. • Mỗi nhóm học sinh: 1 dây dẫn có điện trở chưa biết giá trò, 1 bộ nguồn 4 pin; 1 ampe kế có GHĐ: 1,5A; ĐCNN: 0,1A; 1 công tắc điện, 7 đoạn dây nối. III/ Tổ chức hoạt động dạy và học: Hoạt động 1: Tổ chức, kiểm tra, đặt vấn đề: (10’) 1. Tổ chức: Ổn đònh lớp, kiểm tra só số 2. Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu lớp phó học tập báo cáo việc chuẩn bò bài của học sinh trong lớp? - Trả lời câu hỏi mục 1 của mẫu báo cáo thực hành. - Vẽ sơ đồ mạch điện thí nghiệm xác đònh điện trở của dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế? 3. Đặt vấn đề : Từ sơ đồ mạch điện này → ta đi xác đònh điện trở 1 dây dẫn bằng vôn kế, ampe kế. Hoạt động Của Học Sinh Trợ Giúp Của Giáo Viên Hoạt động 2: Mắc mạnh điện theo sơ đồ: (30’) - Chia nhóm, phân công nhiệm vụ của nhóm. - Các nhóm thảo luận và làm thí nghiệm. - Tất cả học sinh trong nhóm đều tham gia mắc, theo dõi, kiểm tra cách mắc của học sinh trong nhóm. - Đọc kết quả đúng qui tắc. • Kiểm tra việc chuẩn bò mẫu báo cáo của học sinh. - Giáo viên chia nhóm: • Yêu cầu nhóm trưởng nhận đề chung? - Giáo viên yêu cầu chung về thái độ, ý thức kỷ luật của tiết thực hành. • Yêu cầu đại diện nhóm nêu mục tiêu, các bước tiến hành thí nghiệm? • Mắc mạnh điện theo sơ đồ đã vẽ và tiến hành thí nghiệm theo nội dung mục II Gi¸o viªn: Ngun M· Lùc. Trang 6 Trêng THCS Hång D¬ng. Gi¸o ¸n m«n VËt LÝ 9 - Hoàn thành mẫu báo cáo, trao đổi nhóm nhận xét nguyên nhân gây ra sự khác nhau của các trò số điện trở và tính trong mỗi lần đo. (trang 9 SGK)? - Giáo viện theo dõi, nhắc nhở, lưu ý các kỹ năng thực hành và giúp đỡ các nhóm khi cần thiết. Khi mắc mạnh điện kiểm tra các điểm tiếp xúc, cách mắc vôn kế và ampe kế vào mạch trước khi đóng khóa K, đọc kết quả đo trung tực. • Yêu cầu nộp báo cáo thực hành. Hoạt động 3: Tổng kết, đánh giá giờ thực hành: (3’) - Nghe, rút kinh nghiệm lần sau. - Giáo viên thu báo cáo, hướng dẫn đo đồng hồ đa năng và kiểm tra lại giá trò R của các nhóm. - Nhận xét rut kinh nghiệm về: + Thao tác thí nghiệm. + Thái độ học tập của nhóm. + Ý thức kỷ luật. Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà: (2’) - Ôn lại kiến thức về mạch mắc song song, nối tiếp ở lớp 7. Gi¸o viªn: Ngun M· Lùc. Trang 7 Trêng THCS Hång D¬ng. Gi¸o ¸n m«n VËt LÝ 9 Ngµy so¹n: TUẦN 2: Tiết 4 Bài 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP I/ Mục Tiêu: - Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gờm 2 điện trở mắc nối tiếp R tđ = R 1 + R 2 và hệ thức 2 1 2 1 R R U U = từ các kiến thức đã học. - Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lý thuyết. - Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải bài tập về đọan mạnh nối tiếp. - Kỹ năng sử dụng vôn kế và ampe kế; kỹ năng bố trí, lắp thí nghiệm. - Vận dụng kiến thức đã học giải thích một số hiện tượng thực tế. II/ Chuẩn bò: • Giáo viên: Mắc mạch điện hình 4.2 (SGK). • Mỗi nhóm: - 3 điện trở mẫu: 6Ω ; 10Ω ; 16Ω. - 1 ampe kế có GHĐ 1,5A; ĐCNN 0,1A. - 1 vôn kế có GHĐ 6V; ĐCNN 0,1V. - 1 nguồn 6V, 1 công tắc, 7 đoạn dây dẫn. III/ Tổ chức hoạt động dạy và học: Hoạt động 1: ổn đònh, kiểm tra, đặt vấn đề: (5’) 1. Ổn đònh lớp: kiểm tra só số 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) - Trong đoạn mạch 2 đèn mắc nối tiếp. (1) Cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn có mối quan hệ thế nào với cường độ dòng điện mạch chính? (2) Hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch có mối liên hệ thế nào với hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi đèn? 3. Đặt vấn đề: Như SGK Hoạt động Của Học Sinh Trợ Giúp Của Giáo Viên Hoạt động 2: Nhận biết đoạn mạch gổm 2 điện trở mắc nối tiếp:(7’) - Hoạt động cá nhân nêu được: R 1 nt R 2 nt (A). - Hoạt động cá nhân hoàn tất C1, C2 vào vở. • Quan sát hình 4.1 và làm C1? Cho biết 2 điện trở có mấy điểm chung? - Thông báo I 1 = I 2 = I (1) U 1 + U 2 = U (2) • Mối quan hệ giữa U, I trong đoạn mạch gồm điện trở R 1 nt R 2 ? • Làm C2? (vận dụng đònh luật ôm và kiến thức đã học) - Giáo viên có thể cho điểm học sinh làm C2. Hoạt động 3: Xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp: (10’) • Thu thập thông tin và nêu thế nào là điện trở tương đương của 1 đoạn mạch? - Hướng dẫn học sinh xây dựng công thức: Gi¸o viªn: Ngun M· Lùc. Trang 8 Trêng THCS Hång D¬ng. Gi¸o ¸n m«n VËt LÝ 9 - Thu thập thông tin điện trở tương đương SGK. - Học sinh nêu được: I = I 1 = I 2 U = U 1 + U 2 . - Hoàn tất C3 vào vở. R tđ = R 1 + R 2 . • Kí hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch là U AB , giữa 2 đầu mỗi điện trở là U 1 , U 2 . viết công thức liên hệ giữa U AB , U 1 , U 2 ? • Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là I viết biểu thức tính U AB , U 1 , U 2 theo I và R. - Với đoạn mạch có 3 điện trở mắc nối tiếp R 1 = R 2 = R 3 thì R tđ = R 1 + R 2 + R 3 = 3R 1 . • Làm C3? Hoạt động 4: Thí nghiệm kiểm tra: (10’) * Chuyển ý: Công thức (4) đã được chứng minh bằng lý thuyết để khẳng đònh công thức này ta tiến hành thí nghiệm kiểm tra: - Làm thí nghiệm theo nhóm và báo cáo kết quả, nêu được kết luận R tđ = R 1 + R 2 . - Hướng dẫn học sinh mắc mạch điện như H4.1 (SGK) + Đo U AB , I AB + Thay R 1 nt R 2 bằng R tđ → giữa U AB không đổi, đo I AB . + So sánh I AB và I’ AB → kết luận • Nêu kết luận từ thí nghiệm. Hoạt động 5: Vận dụng, củng cố, hướng dẫn về nhà: (13’) 1) Vận dụng – củng cố: - Hoạt động cá nhân nêu: R tđ = R 12 + R 3 Hay R = R 1 + R 2 + R 3 = 3R 1 - Hoàn tất C4, C5 2) Dặn dò: Bài tập 4 (SBT) • Cần mấy công tắc điều khiển đoạn mạch nối tiếp? • Sơ đồ H4.3b (SGK), có thể chỉ mắc 2 điện trở có trò số thế nào nối tiếp với nhau thay cho việc mắc 3 điện trở? Cách tính điện trở tương đương của đoạn AB? • Đọc điều em chưa biết? - Ôn kiến thức về mạch song song ở lớp 7 NỘI DUNG GHI B ¶ NG Ù I/ Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp: - Đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp: + Cường độ dòng điện có giá trò như nhau tại mọi điểm: I = I 1 = I 2 + Hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch bằng tổng 2 hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi điện trở thành phần U = U 1 + U 2 II/ Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp: 1. Điện trở tương đương: Điện trở tương đương (R tđ ) của đoạn mạch bằng tổng 2 điện trở thành phần. 2. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp: R tđ = R 1 + R 2 3. Thí nghiệm kiểm tra: • Kết luận: đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp có điện trở tương đương bằng tổng các điện trở thành phần: R tđ = R 1 + R 2 III/ VËn dơng. Gi¸o viªn: Ngun M· Lùc. Trang 9 A k A B + - R 1 R 2 Trêng THCS Hång D¬ng. Gi¸o ¸n m«n VËt LÝ 9 Ngµy so¹n : TUẦN 3: Tiết 5 Bài 5: ĐOẠN MẠCH SONG SONG I/ Mục Tiêu: - Suy luận để xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song: 21 111 RRR tđ += và hệ thức 1 2 2 1 R R I I = - Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lý thuyết đối với đoạn mạch song song. - Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích 1 số hiện tượng thực tế và giải bài tập về đọan mạch song song. giải thích một số hiện tượng đơn giản II/ Chuẩn bò: • Mỗi nhóm: - 3 điện trở mẫu .1 ampe kế có GHĐ 1,5A; ĐCNN 0,1A. - 1 vôn kế có GHĐ 6V; ĐCNN 0,1V. - 1 nguồn 6V, 1 công tắc, 9 đoạn dây dẫn. • Giáo viên: Mắc mạch điện như hình vẽ 5.1 (SGK). III/ Tổ chức hoạt động dạy và học: Hoạt động 1: Tổ chức, kiểm tra, đặt vấn đề: (7’) 1. Tổ chức: Ổn đònh lớp, kiểm tra só số 2. Kiểm tra bài cũ: - Trong đoạn mạch 2 đèn mắc nối tiếp. 1. Viết công thức tính cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp? Làm bài 4.1 (SBT)? 2. Trong đoạn mạch gồm 2 đèn mắc song song, hiệu điện thế và cường độ dòng điện của đoạn mạch có quan hệ thế nào với hiệu điện thế và cường độ dòng điện các mạch rẽ? 3. Đặt vấn đề : như SGK Hoạt động Của Học Sinh Trợ Giúp Của Giáo Viên Hoạt động 2: Nhận biết đoạn mạch gổm 2 điện trở mắc song song: I/ Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song: (10’) - Hoạt động cá nhân hoàn tất C1. [(A) nt (R 1 // R 2 )] - Học sinh viết được: U AB = U 1 = U 2 (1) I AB = I 1 = I 2 (2) - Thảo luận đi đến kết quả đúng, ghi vào vở. - Hoạt động nhóm có nhiều cách chứng minh → đại diện nhóm trình bày. C1: U 1 = U 2 (vì R 1 // R 2 ) ⇔ I 1 .R 1 = I 2 .R 2 ⇒ 1 2 2 1 R R I I = - Yêu cầu học sinh quan sát sơ đồ hình 5.1 và trả lời các câu hỏi sau: • R1 và R2 được mắc với nhau như thế nào? • Vai trò của vôn kế, ampe kế trong sơ đồ? • R1 và R2 có mấy điểm chung? • Cường độ và dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch này có đặc điểm gì? • Thông báo hệ thức: I = I 1 + I 2 ; U = U 1 = U 2 • Vẫn đúng với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song. • Làm C 2 . - Hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm làm C 2 - Giáo viên nhận xét, bổ xung nếu cần. - Giáo viên yêu cầu học sinh khá làm TN h5.1 và kiểm tra lại hệ thức (1) và (2) trong đoạn mạch 2 điện trở mắc song song. Gi¸o viªn: Ngun M· Lùc. Trang 10 [...]... 6V – 4,5W) U = 9V t = 10ph a IA = ? b Rb = ? ; Pb = ? c.Ab = ? , A = ? Giải a.Điện trở của đèn 220 U R= = ≈ 645 (Ω) 0,314 I Công suất của bóng đèn là P = U I = 75 (W) b.Điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong 1 tháng A = p t = 75W 430 3600 = 32408640 (J) A = 32408640 : 3,6 106 ≈ 9Kw h = 9 số Hoặc A = p t = 0,075 4.30 = 9 (Kw h) = 9 số Đáp số : P = 75 (W) Số đếm của công tơ điện là 9 số Giải Phân... theo hình 12.2 ( SGK) và các bước làm thí nghiệm Làm C4, C5 - Gi¸o ¸n m«n VËt LÝ 9 - Giáo viên gợi ý nêu lại khái niệm , công thức tính công suất ? - Giáo viên thử lại độ sáng của 2 đèn để chứng minh với cùng HĐT, đèn 100W sáng hơn đèn 25W - Gọi 1 – 2HS nêu ý nghóa con số ghi trên các dụng cụ điện ở bài 1 *Làm C3 - Giáo viên hướng dẫn  hình thành nối quan hệ giữa mức độ hoạt động mạnh yếu của mỗi... (mắc mạch như hình vẽ) 2 Nhận xét: Kết quả đo được đúng với dự đoán trên A 3 Kết luận: Điện trở của dây dẫn tỉ lệ nghòch với tiết diện của dây III) Vận dụng: V S R2 = R1 * 1 = 1,1Ω C3: R1 > 3R2 ; C4: S2 Gi¸o viªn: Ngun M· Lùc Trang 18 Trêng THCS Hång D¬ng Gi¸o ¸n m«n VËt LÝ 9 Ngµy so¹n : TUẦN 5: Tiết 9 Bài 9: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN I/ Mục Tiêu: - Bố trí và tuến hành được thí... khái niệm, đơn vò của điện trở suất vào vở • Yêu cầu làm C3? Giáo viên hướng dẫn: Đọc lại ý nghóa điện trở suất trong (SGK) → tính R1 • Nêu đơn vò của các đại lượng trong công thức tính điện trở? 2) Củng cố: Suy nghó trả lời câu hỏi của giáo viên - • 3) Hướng dẫn về nhà: Bài tập: C5, C6 (SGK) Bài tập: 9. 1 → 9. 5 (SBT) - • - • • • Làm C4? Giáo viên gợi ý: công thức tính STròn của dây dẫn theo đường kính... sinh khác nhận xét  giáo viên Nhận xét và hoàn thiện bài tập vào hoàn chỉnh bài toán vở Hoạt động 3 : Bài tập 2 ( 12’) Đọc đề, tóm tắt và thống nhất các đơn - Gi¸o viªn: Ngun M· Lùc Trang 24 Trêng THCS Hång D¬ng Gi¸o ¸n m«n VËt LÝ 9 Học sinh đọc đề , tóm tắt , xác đònh vò trong bài toán ? các bước làm Gọi 1  2 HS nêu cách giải câu a? Cá nhân học sinh làm câu a Lớp thảo luận  giáo viên chốt lại... dẫn diện dây, chất liệu làm dây dẫn • Thảo luận nhóm tìn phương án kiểm tra Thảo luận nhóm → nêu phương án sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều Đại diện nhóm trình bày → nhóm khác nhận dài dây dẫn - Gi¸o viªn: Ngun M· Lùc Trang 14 Trêng THCS Hång D¬ng xét → tìm ra phương án kiểm tra đúng Gi¸o ¸n m«n VËt LÝ 9 - Yêu cầu đưa ra phương án thí nghiệm để kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở vào 1 trong... 17 Trêng THCS Hång D¬ng Gi¸o ¸n m«n VËt LÝ 9 dự đoán: (18’) đoán trên Thảo luận nhòm các bước làm thí nghiệm, • Yêu cầu mắc tiến hành thí nghiệm và hoàn tất bảng 1 mạch điện theo sơ đồ h 8.3 (SGK) (SGK) + N Làm tương tự với dây có tiết diện S2 êu các bước tiến hành thí nghiệm 2 + M S2 d2 = 2 và so sánh với tỉ số Tính tỉ số: ắc mạch điện theo sơ đồ S1 d 1 Giáo viên theo dõi, kiểm tra, giúp các R1 nhóm... D¬ng Gi¸o ¸n m«n VËt LÝ 9 -Các nhóm xác đònh công suất của quạt điện theo hướng dẫn của giáo viên và phần2 mục II – SGK -Cá nhân hoàn thành bảng 2 ở mục 2 phần 2 ( SGK) -Yêu cầu học sinh thảo luận làm bảng 2 và thống nhất phầna, b ? -Giáo viên kiểm tra , hướng dẫn cách mắc đúng ampe kế, vôn kế, điều chỉnh biến trở Hoạt động 4 Tổng kết , đánh giá bài thực hành ( 5 phút) - Giáo viên thu bài thực hành... - Vật liệu làm dây II) Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây III) Vận dụng: C2: Khi giữ nguyên hiệu điện thế, nếu chiều dài dây càng lớn → điện trở của đoạn mạch càng lớn theo đònh luật m thì cường độ dòng điện chạy qua đèn càng nhỏ → đèn sáng yếu hơn, có thể không sáng... dẫn vào vật liệu làm dây dẫn? Căn cứ vào đâu để biết chất này dẫn điện tốt hơn chất kia? Điện trở của dây dẫn được tính theo công thức nào? Đọc điều em chưa biết? NỘI DUNG GHI BẢNG I) Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn: 1 Thí nghiệm: (SGK) 2 Kết luận: Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn C1: Đo điện trở của các dây cùng chiều dài, cùng tiết diện, làm bằng vật liệu . Lùc. Trang 18 V + - A k Trêng THCS Hång D¬ng. Gi¸o ¸n m«n VËt LÝ 9 Ngµy so¹n : TUẦN 5: Tiết 9 Bài 9: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN I/ Mục Tiêu: - Bố trí và tuến hành được. làm C4. 2) Củng cố: - Suy nghó trả lời câu hỏi của giáo viên. 3) Hướng dẫn về nhà: - Bài tập: C5, C6 (SGK) - Bài tập: 9. 1 → 9. 5 (SBT) • Làm C4? - Giáo viên gợi ý: công thức tính S Tròn của dây. nhóm tìn phương án kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây dẫn. Gi¸o viªn: Ngun M· Lùc. Trang 14 Trêng THCS Hång D¬ng. Gi¸o ¸n m«n VËt LÝ 9 xét → tìm ra phương án kiểm tra đúng. - Yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật Lí 9, Giáo án Vật Lí 9, , II.Đònh luật Jun – Len xơ, I.Sự nhiễm từ của sắt, thép :, II.Cách tạo ra dòng điện xoay chiều, II.Máy phát điện xoay chiều trong kỹ thuật, I.Cấu tạo hoạt động củ amáy biến thế, II.Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí, I.Đặc điểm của thấu kính hội tụ

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Mục lục

Xem thêm