0

Giáo án Tiếng Anh lớp 6_HK1

104 960 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 16:23

Moc hoa highschool -2010-2011 lesson 1: GIỚI THIỆU INTRODUCING SUBJECT AND HOW TO LEARN I. Giới thiệu môn học: - Tầm quan trọng của môn học. II. Giới thiệu chương trình: - Phân tiết theo đơn vò bài: 3 tiết/1tuần 5 hoặc 6 tiết/ 1 bài - Giới thiệu cấu trúc sách: A, B - Phần dấu “*” có thể bỏ qua. III. Hướng dẫn cách học Tiếng Anh: - Học từ trong ngữ cảnh - Học ngữ pháp + ngữ âm lồng trong bài. IV. Một số sách qui đònh đối với học sinh học môn Tiếng Anh - Sách giáo khoa : 1 quyển bài học và 1 bài tập - Vở : 1 quyển bài học và 1 bài tập (Hai quyển dùng riêng biệt không lẫn lộn giữa BH và BT) - Chuẩn bò sẵn giấy kiểm tra (5’ – 15’) đột xuất. - Kiểm tra 1 tiết theo phân phối của chương trình và có báo trước - Đến lớp phải học thuộc bài cũ + chuẩn bò bài mới theo yêu cầu của giáo viên. - Tích cực phát triển xây dựng bài. - Mang đủ dụng cụ học tập - Khi được kiểm tra bài phải nói lớn, rõ và mạnh dạn. V. Một số mệnh lệnh bằng tiếng Anh cần được giới thiệu trong tiết đầu: - Practice with a partner. - Work in pair. - Complete the dialogue. - Write the letters of dialogue in the order to hear. Giáo án 6 Năm học 2011 – 2012 Trương Thi Ngoc Diem Week 1 period 1 Teaching date:15/8/11 Moc hoa highschool -2010-2011 UNIT 1: GREETINGS SECTION A: HELLO Lesson 1(A1, A2, A3, A4) I/ OBJECTIVES: - Greeting people, introducing oneself. - Developing listening and speaking skills. II. TEACHER AND STUDENTS’ PREPARATION 1. language contents: - Grammar: To be (present simple tense) with the first and the third person (singular) - Vocabulary: words relating to greeting and introducing oneself. 2. techniques: - Role play. - Brainstorming. 3. teaching aids: - Pictures, cassette + tape. III. PROCEDURES: Presentation of the new lesson. Teacher , s activities content Students , activities * Warm up 5’ * Brainstorming Tell me what you say when you meet your friends. Possible answers: Hello, Hi, Presentation 5’ Asks students to look at the picture and listen to the tape. Explains using of “Hello” and “Hi” Individually * Practice A1 A2 10’ Students listen and repeat after the tape (class split in half to play 2 roles) Pair work Corrects A3 ; A4 15’ Using pictures of Lan, Nga, Ba and Nam to I am + name and my name is + name Contractions: I am = I’m Students look at the pictures and introduce. Then write her or his Giáo án 6 Năm học 2011 – 2012 Trương Thi Ngoc Diem Week 1 period 2 Teaching date:20/8/2011 Moc hoa highschool -2010-2011 introduce the structures: Teacher asks students to introduce themselves before class. Corrects. Production: (7’) My name is = My name’s Review using of “Hi/Hello” and the present simple tense of Be. I am = I’ am (the first person – singular) My name is = My name’s (the third person – singular) Complete the following sentence: 1/ I …………………………Minh. 2/ My name………………… 3/ ……am………. 4/………… name……………Xuan name under the picture. Pair work Groupwork Possible answers: 1. am 2. is (Hoa) 3. I am(Tuan) 4. my name is Xuan IV.CONSOLIDATION AND HOMEWORK(3’) Consolidation: - Say “Hello/Hi” to your classmates - Using the structure I am ………………………/ My name is……………………………to introduce. Homework : - Do exercises A1/A2 page 4 (workbook) Giáo án 6 Năm học 2011 – 2012 Trương Thi Ngoc Diem Moc hoa highschool -2010-2011 UNIT 1: GREETINGS SECTION A: HELLO Lesson 2 (A5, A6, A7, 8) I/ OBJECTIVES: - Greeting people, introducing oneself (review) - Asking how people are - Developing listening speaking skills. II. TEACHER AND STUDENTS’ PREPARATION 1. language contents: - Grammar: To be (present simple tense) with the first, the second and the third person (singular) - Vocabulary: words relating to greeting, introducing oneself and asking how people are. 2. techniques: - Role play. - Question – answers. - Brainstorming. 3. teaching aids: - Pictures, cassette + tape, text book III. PROCEDURES: Teacher , s activities content Students , activities Warm up 5’ Tell me what you do when you see your friends. • Brainstorming Two students greet others and introduce. Possible answers: Say Hello and ask (How are you” Presentation 10’ Using the picture to introduce the situation of the dialogue. Explaining the usage of “How are you?” “I’m fine, thanks. And you? New words: How (adv) You (pro) Are (v-be) Fine (adj) Thanks = thank you Ss listen and copy down Whole class Practice A5 10’ Using 2 pictures of Miss Ss listen and copy down Student listens and repeats Giáo án 6 Năm học 2011 – 2012 Trương Thi Ngoc Diem Week 1 period 3 Teaching date:20/8/2011 Moc hoa highschool -2010-2011 Teacher asks students to practice, using their real names. Correcting. Hoa & Mr Hung/Nam & Nga to practice with a partner. Explaining : Miss (n) Mr (n) after the tape Some pairs perform before class. Answers: Tan: Hi, Oanh Oanh: HI, Tan Tan: How are you? Oanh : I am fine, thanks . And you? Tan : Fine, thAnks A7 ; A8 10’ Teacher asks students to complete the dialogue and write them in their exercise book. Correcting. Some pair read the dialogue before class. Production 7’ A7 ; A8 Teacher asks students to see “Remember” and write them in their notebooks. Nam: Hello, … How … …? Lan: Hi, I’m … , … And you? Nam: …., thanks Possible answers: Nam: Hello, Lan How are you? Lan: Hi, I’m fine thanks. And you? Nam: Fine, thanks IV.CONSOLIDATION AND HOMEWORK(3’) Consolidation: - Review asking how people are. - The present simple tense of Be. - You are = you’re (the second person) – singular. Homework: - Making similar conversations in A5. - Do exercise A3/A4 page 5 (workbook. Giáo án 6 Năm học 2011 – 2012 Trương Thi Ngoc Diem Moc hoa highschool -2010-2011 UNIT 1: GREETINGS SECTION B: GOOD MORNING Lesson 3 (B1, B2, B3, ) I/ OBJECTIVES: - Greeting people (review) - Asking how people are - Saying goodbye - Developing listening and speaking skills. II. TEACHER AND STUDENTS’ PREPARATION 1. language contents: - Grammar: To be (present simple tense) with the first person (plural) - Vocabulary: words relating to greeting and asking how people are. 2. techniques: - Role play. - Question – answers. - Brainstorming. 3. teaching aids: - Pictures, cassette + tape. III. PROCEDURES: Teacher , s activities content Students , activities Warm up 5’ Using 5 pictures and asking students to guess to time of these pictures. * Brainstorming Group work Presentation 10’ Using the 5 pictures to introduce the situation. New words: Good morning (from 6 AM to 12 AM) Good afternoon (from 12AM to 6PM) Good evening (after 6PM) Bye. Ss listen carefully and copy down Giáo án 6 Năm học 2011 – 2012 Trương Thi Ngoc Diem Week 2 period 4 Teaching date:22/8/2011 Moc hoa highschool -2010-2011 Distinguish: Informal: Hello/Hi Formal : Good morning Practice 20’ B1 B2 Teacher gives situations, students practice. Correcting. Good afternoon Good evening Students listen and repeat after the tape. Using 4 pictures of B2 to practice with a partner. Pair work B3 Teacher explains: We are = We’re Students listen and repeat after the tape. (A&B) Students practice the dialogue. (pair work) Production 7’ Teacher asks students to complete the dialogue. Correcting * Complete these following sentences: 1/ I ………………………Hoa. 2/ How ………………………………you? 3/ We …………………fine, thanks. 4/ My name …………………Nam Students read to dialogue again to get information. Some students read the dialogue. Then write it in their exercise books. IV.CONSOLIDATION AND HOMEWORK(3’) Consolidation: - Review greeting people (formal) and saying goodbye. - The present simple tense of Be. We are = We’re (The first person) – plural Homework: - Make a similar conversation in B3. - Do exercise B1 page 6 (workbook) Giáo án 6 Năm học 2011 – 2012 Trương Thi Ngoc Diem Moc hoa highschool -2010-2011 UNIT 1: GRE E T I NGS SECTION C: HOW OLD ARE YOU? Lesson 4 (C1, C2, ) I/ OBJECTIVES: - Greeting people, introducing others. - Saying how old one is. - Counting from one to twenty. - Developing listening and speaking skills. II. TEACHER AND STUDENTS’ PREPARATION 1. language contents: - Grammar: To be (present simple tense) (Review) - Vocabulary: words relating to greeting, introducing others and numbers. 2. techniques: - Role play. - Question – answers. - Brainstorming. 3. teaching aids: - Pictures, cassette + tape. III. PROCEDURES: Teacher , s activities content Students , activities Warm up 5’ 1/ Two students complete the dialogue. Ba: …………………, Miss Hoa. Miss Hoa: …………………, Ba. How ……………………………? Ba: I’m ……, …… And ………? Miss Hoa: …………, …………… 2/ Match the words in the box with the pictures: Good morning – Good aftenoon – Good evening – Good night – Good bye Pairwork Student 1 plays role of Ba Student 2 play rote of Miss Hoa. Presentation 10’ Introducing about the (1 to 20) Ss listen carefully Giáo án 6 Năm học 2011 – 2012 Trương Thi Ngoc Diem Week 2 period 5 Teaching date:27/8/2011 Moc hoa highschool -2010-2011 numbers. Practice 20’ C1 C2 C3 Production 7’ • From 1 to 5 • From 6 to 10 • From 11 to 15 • From 16 to 20 New words: 1 to 20 Qs - As - Ask and answer about their ages: How old are you? I’m ………………………………… Students listen and repeat a after the tape. Students practice to count even numbers: 2,4,6,8,…. And practice to count odd numbers: 1, 3, 5, 7… Students practice in group or pairs. (one chooses any number and other answers) pairwork IV.CONSOLIDATION AND HOMEWORK(3’) Consolidation: - Review numbers from 1 to 20 by playing bingo (C5) Homework: 1/ Ask and answer about the age 2/ Do exercises C1, C2 page 7 & 8 (workbook) Giáo án 6 Năm học 2011 – 2012 Trương Thi Ngoc Diem Moc hoa highschool -2010-2011 UNI T 1: GR E ET INGS SECTION C: HOW OLD ARE YOU? Lesson 5 (C3, C4, C6 ) I/ OBJECTIVES: - Saying how old one is - Developing listening and speaking skills. II. TEACHER AND STUDENTS’ PREPARATION 1. language contents: - Grammar: To be (present simple tense) (Review) - Vocabulary: words relating to greeting, introducing others and numbers. 2. techniques: - Role play, Bingo - Question – answers 3. teaching aids: - Pictures, cassette + tape, text book III. PROCEDURES: Teacher , s activities content Students , activities Warm up 5’ Bingo: numbers from 1 to 20 1 5 9 15 11 4 20 10 7 Group work Presentation 7’ Teacher introduces the situation of picture 1. Explain structure: “This is + name” and “How old are you?” Ss listen and copy down Students listen and repeat after the tape. Practice 20’ Teacher introduces the situation of picture 2. Corrects. T asks Ss to ask about their friends , ages. Students listen and repeat after the tape. Students practice in groups. (3 students in real situation) Production: (8’) Students ask and answer Giáo án 6 Năm học 2011 – 2012 Trương Thi Ngoc Diem Week 2 period 6 Teaching date:27/8/2011 [...]... class IV.CONSOLIDATION AND HOMEWORK(5’) Consolidation: Practice the structure: This is … Practice the structure : How old are you? Homework : Learn what have been taught Prepare unit2 : At school (A1-4) Giáo án 6 Trương Thi Ngoc Diem Năm học 2011 – 2012 Moc hoa highschool -2010-2011 UNIT 2: AT SCHOOL Lesson 1: (A1, A2, A4) Week 3 period 7 Teaching date:29/8/2011 I OBJECTIVES: - By the end of the lesson... - Playing game - Command and action 3 teaching aids: - Gesture, cassette + tape III PROCEDURES: Teacher,s activities Warm up 5’ Presentation 10’ - Teacher introduces commands and new words by acting Giáo án 6 Trương Thi Ngoc Diem content • Qs – As: Asking about age and numbers - Teacher give commands and new words by acting I New words: - Coming (v), sit down (v), stand up (v), open (v), close (v),... your book e Stand up IV.CONSOLIDATION AND HOMEWORK(5’) Consolidation: Practicing in pair with command sentences Home work: - Learn by heart the commands - Do exercises: 1, 2 page 10, 11 in the workbook Giáo án 6 Trương Thi Ngoc Diem - Students play game Năm học 2011 – 2012 Moc hoa highschool -2010-2011 UNIT 2: AT SCHOOL Lesson 2 (B1,B3) Week 3 period 8 Teaching date:3/9/2011 I OBJECTIVES: - Students learn... cassette + tape III PROCEDURES: Teacher,s activities Warm up 5’ 1 Presentation 10’ - Teacher introduces the situation for using questions - Teacher teaches some words by using flashcards with addresses Giáo án 6 Trương Thi Ngoc Diem content Simon says: Commands: sit down, stand up Where do you live? What’s your name? I/ New words: What, where, live(n), street (n) II/ Structures: + What your name? My name’s... them and read aloud - Teacher teaches students “ABC” song IV.CONSOLIDATION AND HOMEWORK(3’) Consolidation: Question and answer with the structures above Homework: Prepare B3, B4, B5 Unit 2: At school Giáo án 6 Trương Thi Ngoc Diem Năm học 2011 – 2012 Moc hoa highschool -2010-2011 UNIT 2: AT SCHOOL Lesson 3 ( B4, B5, B6) Week 3 period 9 Teaching date:3/9/2011 I OBJECTIVES: -By the end of the leson students... (the books are - Teachers play the table using the questions in B5 Presentation 10’ - Teacher introduces the situation of conversation by using flashcard - Teacher teaches some words and structures Giáo án 6 Trương Thi Ngoc Diem Năm học 2011 – 2012 Moc hoa highschool -2010-2011 again Teacher has some students spell their names - Teacher has students work in pair and checking some pairs - Teacher has... structures “How do you spell your name?” Pair work IV.CONSOLIDATION AND HOMEWORK(3’) Consolidation: Read the alphabet Homework: - Learn by heart alphabets - Do exercises: 3,4,5,6 pages 12, 13 in workbook Giáo án 6 Trương Thi Ngoc Diem Năm học 2011 – 2012 Moc hoa highschool -2010-2011 UNIT 2: AT SCHOOL lesson 4 (C1) Week 4 period 10 Teaching date:5/9/2011 I OBJECTIVES: - Helping students is able to introduce... repeat sentence by sentence (one) Practice 18’ - Asking two students to play the roles of Nam and Ba * Controlled practice: (Books opened) - That is = That’s - This is (no contraction) Ss: work in pairs Giáo án 6 Trương Thi Ngoc Diem Năm học 2011 – 2012 - Ss: Listen & repeat new words (chorally  individually) Moc hoa highschool -2010-2011 * Further practice: - Asking students to listen to the tape (2nd... “we want to introduce objects/ persons”, we use: This/ That ……… - Ss: This (near distance) is That (far distance) is Homework: - Do C2 (p.15) in the exercise book - Prepare C2 , C3 page 28.( Unit2) Giáo án 6 Trương Thi Ngoc Diem Năm học 2011 – 2012 Moc hoa highschool -2010-2011 UNIT 2: AT SCHOOL PERIOD 5 (C2, C3, C4) I OBJECTIVES: - Identifying objects in school - Developing speaking & writing skill... remember *Controlled practice: - a: before a consonant Practice 20’ - an : before a vowel (u,e,o,e,i) Reminding of Ex: T(a)  Ss: a door indefinite article T (j)  Ss : an eraser - What: Wh-question word Giáo án 6 Trương Thi Ngoc Diem Năm học 2011 – 2012 Week : 4 period 11 Teaching date:10/9/2011 Students, activities Ss listen carefully listen and repeat after the tape Ss check the list of new words Ss arrange . situation. New words: Good morning (from 6 AM to 12 AM) Good afternoon (from 12AM to 6PM) Good evening (after 6PM) Bye. Ss listen carefully and copy down Giáo án 6 Năm học 2011 – 2012 Trương Thi Ngoc. lệnh bằng tiếng Anh cần được giới thiệu trong tiết đầu: - Practice with a partner. - Work in pair. - Complete the dialogue. - Write the letters of dialogue in the order to hear. Giáo án 6 Năm học. exercises A1/A2 page 4 (workbook) Giáo án 6 Năm học 2011 – 2012 Trương Thi Ngoc Diem Moc hoa highschool -2010-2011 UNIT 1: GREETINGS SECTION A: HELLO Lesson 2 (A5, A6, A7, 8) I/ OBJECTIVES: - Greeting
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Anh lớp 6_HK1, Giáo án Tiếng Anh lớp 6_HK1,