SKKN Ứng dụng một số trò chơi, thí nghiệm trong hoạt động khám phá của trẻ

30 2.8K 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 14:35

 MỤC LỤC I. ĐẶT VẤN ĐỀ…………………………………………………… 1 1. Cơ sở lí luận:………………………………………………………….1 2Cơ sở thực tiễn:……………………………………………………….1 II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ………………………………………….2 1. Tìm hiểu thực trạng:………………………………………………….2 2. Tổ chức thực hiện:…………………………………………………….3 3. Biện pháp thực hiện: …………………………………………………4 III. KẾT QUẢ 19 1. Về phía trẻ: 19 2. Về phía giáo viên: 21 3. Về phía phụ huynh: 21 IV. KẾT LUẬN 21 1 . Bài học kinh nghiệm: 21 2. Khuyến nghị 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………….23 !"!#$%&'(!")*++,-%./*%0&+1$ 1  ỨNG DỤNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI, THÍ NGHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lí luận:   !"# $%&'()!"*%+ ,-, %./-01$23'4!56$2"$- $1$+* )789-0&:892 ;-505"1$23'4''(8"$& <'4"="9%+>8,'( <?'(. @$820'A%'/ $=",9?'('(8B"=" %+8" 99C9$% 0%D=E$E> <?'( .B9"="$%+?'(* +-35FG6HF,I,(*<;+ $B"=")%BJ.'$ ,I6'$<<$<3,I'1"="$% +'(%=07=K,I=0L@'%MN,I $" D,I#"="$8,'(+ O,I'4#$%%+P7=,I>Q5'4 @RJ$1$+* 7=,I'4=",9$"ST@U !"!#$%&'(!")*++,-%./*%0&+1$ 2  H,>VH9VWRVX H8$3L@,I'4 " =",IP'4=",9M3"S!"'4$=" ,9!5E>B?"ME$"MEB ,YA$25$3,I'4"="'4#$%8,'(+  $31,-B$B'3<F L,I%"@L=#Z1,S9!>2@? ,IN"$,IWN"%,"!>&" ME&*[,,D",98,'(+'4L@ >-"=",03#=':@&:: &=\4=:0<$%,IS3$3]ME,G:>3 :08,I1@7>>,I>1 =" ,9A,I>GG9>"="G=",9 "=""$"J1 ,>3^F!30 ?",98,'(+ 2  Cơ sở thực tiễn:  HL@,I "="F!*'4'$ ':,_"MEWBH,1""$WB*,- !*"L@,I$" "="$ '4 <30-`,I*C@9 $ <1$23'4+'&S94>? "1$23'48Q*,I <RJ D=",9M3,IH1aL%"MEB35 Q-5,G:>3:0*MB'4]ME'  =':="==':3C3,",L@,I"=" 98,'(+.'1Q/ $-" ""$'(,-$3L@ "=",I "$[R:B" "="[L@, ( $,-J,$3" =\4=9,I >1"="$R @b<'4,G:' M !"!#$%&'(!")*++,-%./*%0&+1$ 3  c>-=MN<$%,I",G:>3'4d >8=e=_"$%]ME",G:>6, &,I>'4L@>3_"$G77,$3 $]M,G:>3>=",9=\4= $%S9"!,I$31a?,'(%=`=':HF MN%"@?,I;;'4';;,I55 BNC"1$23'4"RJ?,I''4,c53 MN%30"ME'QR7' '4 #? >1,031"="$ %+H#-575!5[4:3'5 P:M!5"=? (P!5(9f'(" !>@,'%$-, "$WB*8", :ghJ$J@%=WN"%8*79 'B$@MEmột số trò chơi, thí nghiệm trong hoạt động khám phá của trẻ Mẫu giáo lớn)",G:>35*'4A %=ig,'(Bjj/$'4C0"9 II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Tìm hiểu thực trạng: 1.1 Thuận lợi: VY_j,'(8!7=K%=$&S,`B5? "/M1/:#H8'hklkhghlHHVY_ZH5ghlhklkhgh$ ME/M\V/:V`M5&<9,,'(B V_"$'4>558G5 G"'(+5,/C@$8,'(+ Y0JL@,I>1 =B 24: VH,I,%="M@"  0J%< !"!#$%&'(!")*++,-%./*%0&+1$ 4  V<=E58@,-? $"$%$3,cR J,I 1.2. Khó khăn: V.2@?,I8/ VW </M\/:9L@,I:>3"=" 8,'(+G>$:3 VZ3>=GG2m=$3+!5M1M < :G 2. Tổ chức thực hiện: Để có thể thiết kế và sưu tầm được những trò chơi và thí nghiệm có chất lượng, hiệu quả với trẻ, tôi đã dựa trên 1số quy tắc sau: V00>E>TH,G:&2=$>3$8,'( +B'4'%%13E"MEB E,IWN"% "=",n$25" 5<?,G:&2=$">3 "="B'%$ 9'4$1$23'4=",9RJ2@$  "ME,I" 7;$%8,'(+ V00>=\4=T)B,G:&2=$>3  "="=\4=$%S9!>?,IWN"% $S92@?,I$ "=", V00'4>-=MN9="5'4>>11M1 53$,G:>3?,I V00>=LT)9]ME, ,*A"`=':" ,'("Ma]ME$23/::0MaMa V00>MT oM$ M9A,I8[@RJ 8,'(+G"ME,I0" !$J<$%8 ,'(/(9/e= M"R$1"$,G:> 3 "m'2C<"$2  !"!#$%&'(!")*++,-%./*%0&+1$ 5  oM$@L@T0%=#"! Tôi cũng đặt ramột số yêu cầu sau đối với việc thiết kế và sưu tầm các trò chơi học tập, thí nghiệm đơn giản cho hoạt động khám phá cho trẻ Mẫu giáo lớn: 2345.6 o)B00"<-,7:0?,G:&2= o)B00,I'4:$$I1M153 o)"5<?,G:-=MNTS-=MN2:,p,: 0Ma9Ma%Ma13<$%,I=':39:  -=MN97,I\q` o)B#'%A"=@"@ 2@"?,I 2346 or000,15L,p,97=,I2 oZa138G6"3S3C3'4 '(Ma,, <+,I or0 00>!$J8!53 $2> 38L':!/?,I oH>3B'4,0(-`8 ">3(eM"!$Ma,I- C+05,B or000,I,",>3s$ MEE$23^t 3. Biện pháp thực hiện: 9"@$8,'(+$1>"=" $%,I "18*,9$/ C3 ="=T 3.1. Biện pháp 1: Thiết kế và sưu tầm 1 số trò chơi học tập nhằm tạo hứng thú cho trẻ hoạt động khám phá. 1.1 Trò chơi 1: Cây này thiếu gì? !"!#$%&'(!")*++,-%./*%0&+1$ 6  * Mục đích V)?<9'4?,I$" =2?!5 Vuc53RJ$P8,I vChuẩn bị V)"@,$P8!5 S < =2 VY7S7"= vCách chơi :):#0%=S"! V/7T,$P!5G" =2$" =2?!5'4 $P,(H,I+#,$<,!5$% =2G7$`,>? =2,!5b,I98@,$P!5 V/8TH,$P!5G" =2H,I"="3 =2G?!5H,I$PsS;M"t" =2H8 $$P""9,@,m= 1.2. Trò chơi 2: Tìm lá cho cây vMục đíchTH,I2$=!3'4""!5w,G: 594=,I S",E vChuẩn bị Tx\"8 vCách chơi T):#L )8%=ySxLfLPS "!5,EA! ,'(#5B?8, 0(-`O( 8"\",%=9,0?F  S7P ;s$%,G:5[BS78><'4t 1.3. Trò chơi 3: Cây cần gì để sống vMục đích: V)?<9?,I$"BBI!5%$=",9 Vr",9=0+5A,I !"!#$%&'(!")*++,-%./*%0&+1$ 7  vChuẩn bịTH(-5AC;!5+"J M>z,,(DJM>s",,($PS,( '%'%=!"0'(J!5<^t vCách chơiT):#S"! )8=",Is,It,L1,,(H,I&"@,80 C$3B<$%!5M"$"JM>$9$,$FM> 1.4. Trò chơi 4: Không cùng loại * Mục đích: uc53"15?,Ir",90 J"":0$8C,I * Chuẩn bị:)"@,$PS0E="<'4, 0 * Cách chơi:):"!S:# 2/7T)8+=<'4sxV{<'4t,g<'48 \$%"<'4GH,I=0<'48\ $%"<'4G$0>&' 2/86H,$P"s0t,g<'48\ H,I=0<'48\H,I[$& sSM\7<'48\t$0> 1.5. Trò chơi 5:Đây là ai * Mục đích:)?<12?,I$"$28$2  ?7uc53A,IRJ=!>$$3# * Chuẩn bị: VH,I!0" V)"86D-5S1$:";"s6 $t9>9f8"7 * Cách chơi: )8%=k :sf 0|V},It C,IGL $$:A'4W  8=6  ?$2 "$"7$2 $F8 !"!#$%&'(!")*++,-%./*%0&+1$ 8  =6 8'48=6$S= ?$2  ,'%*8=6 j =0<J+#  ",'%$=0  (9",I, 02<-+# 8 =6$2 "QB029',! ,0(>+" 1.6. Trò chơ 6: Nói ngược * Mục đích: V)\<9$S9?"$2 V_7==",9F,"R=",9'M5,I * Chuẩn bị: H,$P"$2s,I:98 B/:t * Cách chơi: ):#"!S)8:@,$ $2S =2$2,IF80S9'4?$2 n>MET)$V6e H6V; 86VM u\U bU2 O,I:88B:,C[$3 $2,IS9s)9,I&/M'4,'% ,G:59!5@7,I$,G:t 1.7. Trò chơi 7 : Tạo nhóm * Mục đích : V)?<RJ=!=!/$2 Vr",9@J>3'4,' * Chuẩn bị : VH,88s0t""0;" !"!#$%&'(!")*++,-%./*%0&+1$ 9  Vy,L+6$s,L<9M">3+ 6$A=>t * Cách chơi :):#S"! V)"gT)8,I"C@*q`$&C@ b5B,I*5+="$,L+$,L6$0 $,L$H,Ist+=7$+,'%,Is t; V)"kT.!@ ),I029=!"@ *q`#M-3s;M@J?7t$1 +=)86~'A$7=,I19,""0 1.8. Trò chơi 8 : Ai nhanh hơn * Mục đích :uc53"15?,Ir",90 J"":0$8C,I * Chuẩn bị :)"@,$P0E="<'4 ,0 * Cách chơi :):"!S# V)"gT)8+=<'4sxV{<'4t,g<'4 8\$%<'4GH,I=0"<'4 8\$%"<'4G$0>&'$25 V)"kTH,$P"s0t, <'48 \H,I[$&sSM\78\t$0> 1.9. Trò chơi 9: Xếp theo thứ tự * Mục đích T)?<9?,I$",J$=",9 ?!5?<9'4$<$=e= Vr",9A,I0J="",>'A'4"z=",9 8C V_"ME,I0+*  !"!#$%&'(!")*++,-%./*%0&+1$ 10 [...]... Giấy, Hà Nội 28 Ứng dụng một số trò chơi, thí nghiệm trong hoạt động khám phá của trẻ MGL 2.2 Đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung học liệu mới, nhiều hoạt động mới, hấp dẫn trẻ và có hiệu quả để phục vụ cho công tác giáo dục trẻ Trên đây là một số biện pháp tôi đã áp dụng trong quá trình tiến hành thiết kế và sưu tầm các trò chơi, thí nghiệm nhằm tạo hứng thú cho trẻ hoạt động khám phá Rất mong các... kế và sưu tầm những trò chơi, thí nghiệm này đưa và các hoạt động cho trẻ, tôi không nghĩ trẻ lại hào hứng, say mê đến thế Trẻ có thể chơi và Trương Thị Nguyệt Anh – Trường Mầm non Hoa Hồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 27 Ứng dụng một số trò chơi, thí nghiệm trong hoạt động khám phá của trẻ MGL làm thí nghiệm đến quên cả thời gian cho phép và mỗi lần đưa ra một trò chơi, thí nghiệm mới, trẻ lại... 24 Ứng dụng một số trò chơi, thí nghiệm trong hoạt động khám phá của trẻ MGL âm thanh mà tai của ta có thể nghe được Một thí nghiệm đơn giản, dễ làm mà mang đến bao điều mới mẻ Không chỉ mang tới kiến thức và sự yêu thích cho trẻ, những trò chơi, thí nghiệm thiết kế và sưu tầm của tôi kể trên còn là một công cụ hữu hiệu để tôi bồi dưỡng những trẻ chưa đạt ở các chỉ số ít được đánh giá trên giờ hoạt. .. Thị Nguyệt Anh – Trường Mầm non Hoa Hồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 18 Ứng dụng một số trò chơi, thí nghiệm trong hoạt động khám phá của trẻ MGL giao thông thay vì các con vật như trong trò chơi 5 đã nêu Với 2 trò chơi này, ta cũng có thể mở rộng hơn đối tượng chơi, số lần chơi để chơi trong giờ hoạt động ngoài trời hoặc hoạt động chiều rất hấp dẫn Trẻ rất hào hứng tìm hiểu và cố gắng đưa ra những... % 48% 60% 40% 40% 20% 40% Hứng thú tham gia hoạt động khám phá Phát triển ngôn ngữ Khả năng quan sát phán đoán Khả năng suy luận Đầu năm Cuối – Trường Mầm non Hoa Hồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 26 Trương Thị Nguyệt Anhnăm Ứng dụng một số trò chơi, thí nghiệm trong hoạt động khám phá của trẻ MGL 0% 2 Về phía giáo viên: - Có thêm nhiều trò chơi, thí nghiệm làm phong phú thêm phương tiện truyền... thức, kĩ năng bền vững trong mỗi chủ đề qua từng trò chơi, thí nghiệm được tiến hành - Trẻ có một môi trường hoạt động phong phú, hấp dẫn với nhiều điều tưởng chừng rất quen thuộc nhưng đầy bất ngờ Trương Thị Nguyệt Anh – Trường Mầm non Hoa Hồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 25 Ứng dụng một số trò chơi, thí nghiệm trong hoạt động khám phá của trẻ MGL - Trẻ được chơi nhiều trò chơi mang lại nhiều... thí nghiệm và quan trong là trẻ luôn ham thích đặt câu hỏi và đi đến tận cùng các lí giải về các sự vật, hiện tượng xung quanh Và quá trình trẻ làm thí nghiệm ở đây sẽ đặt nền móng cho một quá trình nghiên cứu khoa học trong tương lai Những thí nghiệm này có thể là một hoạt động chung trong giờ hoạt động khám phá ( thí nghiệm 7), có thể là một phần chơi củng cố kiến thức cho trẻ trong một bài học (thí. .. học (thí nghiệm 2), hay tổ chức trong hoạt động ngoài trời, hoạt động góc (góc khoa học), hoạt động chiều Ở thí nghiệm 1 “Trồng cây bằng gì” Đây là một thí nghiệm rất thú vị Trước nay, trẻ thường chỉ nghĩ cây lớn lên từ hạt như một vòng đời cố định Nhưng với thí nghiệm này thì mang tới một kiến thức mới Tôi đã dùng thí nghiệm để trẻ thực hành trong giờ hoạt động chiều trước khi học bài “Quá trình phát... lá hoặc bằng củ Trương Thị Nguyệt Anh – Trường Mầm non Hoa Hồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 13 Ứng dụng một số trò chơi, thí nghiệm trong hoạt động khám phá của trẻ MGL * Chuẩn bị : 4 chậu hoặc một khoảng đất đủ độ ẩm tơi xốp để trồng cây, một số dây khoai lang, cành cây trạng nguyên, một số lá bỏng, một số cành, lá cây khác mà không thể trồng bằng cành, bằng lá được * Cách tiến hành: Cô tổ chức... + Tại sao có một cốc đầy hơn? Một cốc vơi hơn? (Cốc đầy là do nước đá tan ra) + Tại sao sờ tay vào hai cốc thì có một cốc lạnh hơn, cốc ấm hơn? (Cốc lạnh hơn là do nước đá tan ra làm giảm nhiệt độ trong cốc) 3.2.5 Thí nghiệm 5 : Tạo cầu vồng Trương Thị Nguyệt Anh – Trường Mầm non Hoa Hồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 15 Ứng dụng một số trò chơi, thí nghiệm trong hoạt động khám phá của trẻ MGL * Mục . KHẢO…………………………………………………….23 !"!#$%&'(!")*++,-%./*%0&+1$ 1  ỨNG DỤNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI, THÍ NGHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lí luận:  . "$WB*8", :ghJ$J@%=WN"%8*79 'B$@ME một số trò chơi, thí nghiệm trong hoạt động khám phá của trẻ Mẫu giáo lớn)",G:>35*'4A %=ig,'(Bjj/$'4C0"9 II oM$@L@T0%=#"! Tôi cũng đặt ra một số yêu cầu sau đối với việc thiết kế và sưu tầm các trò chơi học tập, thí nghiệm đơn giản cho hoạt động khám phá cho trẻ Mẫu giáo lớn: 2345.6 o)B00"<-,7:0?,G:&2= o)B00,I'4:$$I1M153 o)"5<?,G:-=MNTS-=MN2:,p,: 0Ma9Ma%Ma13<$%,I=':39:

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan