0

SKKN Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh bậc THPT ở Trung tâm GDTX huyện Kim Động

20 1,305 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2015, 10:19

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH BẬC THPT Ở TRUNG TÂM GDTX HUYỆN KIM ĐỘNG” A. MỞ ĐẦU I- LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, các bậc tiền nhân đã nói: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước thịnh, nguyên khí suy thì đất nước suy” và lịch sử phát triển của hầu hết các quốc gia trên thế giới đều khẳng định rằng: Giáo dục và Đào tạo có vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước, trong chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Sự nghiệp trồng người luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, Người khẳng định: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Bác thường nhắc nhở và căn dặn: “Bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đời sau là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết…”, “…thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong không ngại khó khăn, có chí tiến thủ, Đảng cần bồi dưỡng họ thành những người kế tục sự nghiệp cách mạng vừa Hồng, vừa Chuyên” . Và trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn tập trung mọi nguồn lực xã hội để thực hiện mục tiêu xây dựng những con người Việt Nam có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc đồng thời có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, phát huy được tiềm năng của dân tộc, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân để làm chủ tri thức khoa học và công nghiệp hiện đại, có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tổ chức kỷ luật, có sức khoẻ, kiên định với chủ nghĩa xã hội và tư tưởng Hồ Chí Minh, có khả năng hội nhập. Quan điểm về phát triển con người Việt Nam nói trên đã thể hiện rõ ở mục tiêu giáo dục là “Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trong xã hội ta hiện nay, bên cạnh những truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc và của nhân loại đang là nguồn sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, cũng đang còn không ít những vấn đề thuộc về lĩnh vực đạo đức mà cộng đồng, xã hội vẫn phải quan tâm. Đó là vấn đề giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ có được lối sống lành mạnh, trung thực, nhân ái, vị tha, thấm đượm tình người sâu sắc; loại bỏ lối sống thực dụng, ích kỉ, chạy theo đồng tiền bất chính, sẵn sàng chà đạp lên nhân phẩm của người khác. Đứng trước những biểu hiện suy thoái đạo đức, sự phát triển nhân cách không lành mạnh của một số người trong xã hội ta, đòi hỏi “phải tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân”, lành mạnh hóa đời sống tinh thần xã hội. Việc giải quyết các đòi hỏi đó là một trong các nhiệm vụ quan trọng của công cuộc đổi mới toàn diện ở nước ta hiện nay. Con người ở thời đại nào, ở xã hội nào cũng là chủ thể sáng tạo ra lịch sử, con người là động lực của mọi sự phát triển xã hội. Con người càng có nhân cách cao đẹp thì sự tác động của con người đến xã hội đó càng to lớn. Do đó không thể xem nhẹ vai trò của giáo dục trong sự phát triển của xã hội. Trong các mặt Đức, Trí, Thể, Mỹ của giáo dục thì giáo dục đạo đức có vai trò vô cùng quan trọng, nó “được xem là nền tảng, gốc rễ để tạo ra nội lực tiềm tàng vững chắc cho các mặt giáo dục khác”. Như Bác Hồ đó nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng”. Trong những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, bên cạnh đó bộc lộ ra những mặt yếu kém cả về kinh tế, xã hội. Đặc biệt là thế hệ trẻ, một bộ phận thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên sống không có lí tưởng, không có mục đích, chạy theo những nhu cầu tầm thường, ngại cống hiến, ngại khó khăn, thích hưởng thụ, sống buông thả…Đánh giá thực trạng này, trong văn kiện Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2 khóa VIII nhấn mạnh: “Đặc biệt đáng lo ngại là trong một bộ phận học sinh, sinh viên có tình trạng suy thoái về đạo đức, mờ nhạt về lí tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp vì tương lai bản thân và đất nước”. Trước tình hình và thực trạng này, trong các năm qua đã được các cấp, các ngành, đặc biệt là những người làm công tác giáo dục quan tâm, đầu tư nhưng chưa coi trọng giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục đạo đức. Bản thân tôi trước đây từng giữ cương vị Bí thư Đoàn TN Trung tâm và nay là Phó giám đốc phụ trách chuyên môn của trung tâm tôi nhận thấy cần phải có những định hướng, tìm tòi những biện pháp tốt nhất trong việc giáo dục đạo đức cho đoàn viên thanh niên, học sinh trong Trung tâm GDTX huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Xuất phát từ lí do khách quan và lí do chủ quan như đã phân tích ở trên, tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài: Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh bậc THPT ở Trung tâm GDTX huyện Kim Động. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh của trung tâm lên một bước mới, tạo sự thay đổi trong phát triển giáo dục của trung tâm và khắc phục tình trạng hiện nay, đáp ứng việc nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần đào tạo nên những con người có kiến thức, đạo đức để phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. II- PHẠM VI ĐỀ TÀI: Với đề tài này, người viết nghiên cứu trong diện hẹp: Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh bậc THPT ở Trung tâm GDTX huyện Kim Động III- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức. 2. Khảo sát, đánh giá thực trạng đạo đức học sinh và thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức. 3. Những biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh. IV- ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Học sinh bậc THPT trong diện xếp loại hạnh kiểm của Trung tâm GDTX huyện Kim Động. V- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động giáo dục cho học sinh ở Trung tâm GDTX huyện Kim Động, đưa ra các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh bậc THPT độ tuổi xếp loại hạnh kiểm nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. B. NỘI DUNG I- MỘT SỐ KHÁI NIỆM: Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tập hợp những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm thực hiện chức năng điều chỉnh hành vi của con người trong mọi lĩnh vực xã hội. Chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân, bởi truyền thống và sức mạnh của dư luận xã hội. Giáo dục đạo đức là quá trình tác động tới người học để hình thành cho họ một ý thức, tình cảm và một niềm tin đạo đức, đích cuối cùng quan trọng nhất của giáo dục đạo đức là tạo lập những thói quen hành vi đạo đức. Quá trình giáo dục đạo đức là một hoạt động có tổ chức, có mục đích, có kế hoạch nhằm biến những chuẩn mực đạo đức, từ những đòi hỏi bên ngoài của xã hội với cá nhân thành những đòi hỏi bên trong của cá nhân, thành niềm tin, nhu cầu, thói quen của người được giáo dục. Như vậy giáo dục đạo đức là một nhiệm vụ bao trùm và xuyên suốt toàn bộ hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội để hình thành và phát triển nhân cách. Giáo dục đạo đức trở thành mối quan tâm của toàn xã hội, là vấn đề của mọi vấn đề trong chiến lược giáo dục và đào tạo vì sự phát triển con người và phát triển xã hội. II- CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIÁO DỤC: Giáo dục đạo đức là một bộ phận của quá trình giáo dục tổng thể, nó được tiến hành với những hình thức tổ chức cụ thể dưới đây. 1. Giáo dục đạo đức thông qua việc dạy các môn học trong chương trình Qua các môn học làm cho học sinh chiếm lĩnh được một cách có hệ thống những khái niệm đạo đức, những nhận thức khoa học, hình thành ý thức đạo đức, thực hành, rèn luyện đạo đức trong đời sống hàng ngày để hình thành và củng cố những kỹ năng, chuẩn mực đạo đức, hướng dẫn hành vi đạo đức trong cuộc sống giữa người với người. Các môn khoa học tự nhiên có lợi thế trực tiếp giáo dục các em tư duy khoa học, chính xác, lôgíc, trong việc khám phá thế giới. Nó có tác dụng giúp các em hình thành các phẩm chất: tư duy hợp lý, coi trọng nhân quả, cần cù chịu khó, khát vọng sáng tạo; biết tôn trọng chân lý, quy luật khách quan, khiêm tốn, trung thực. Các môn khoa học xã hội nhân văn có ưu thế nổi trội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Thông qua các môn học này, bồi dưỡng tình cảm, tâm hồn, hình thành thái độ cư xử và các hành vi đạo đức. Vì vậy, thông qua hoạt động học tập, học sinh có những tiếp thu giá trị mà còn góp phần sáng tạo ra các giá trị mới. Từ việc tiếp thu tri thức các môn học học sinh có những quan niệm đúng về tự nhiên, xã hội và bản thân, hình thành một nhân sinh quan, một thế giới quan khoa học. Đó là cốt lõi của nhân cách mà nhờ đó học sinh biết cách ứng xử, cách quan hệ với mọi người và có hành vi đạo đức đúng đắn. 2. Giáo dục đạo đức thông qua lao động. Thông qua con đường này, giáo dục cho học sinh có nhận thức đúng đắn về mối quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa lao động trí óc và lao động chân tay; qua đó giáo dục lòng yêu lao động, sự trân trọng với các thành quả lao động của cá nhân, của cộng đồng và xã hội. Đây là một loại hoạt động có ảnh hưởng rất lớn trong việc hình thành nhân cách của các em. Hoạt động lao động của các em là lao động công ích ở nhà trường, lao động sản xuất giúp đỡ gia đình. Khi tham gia lao động sẽ bồi dưỡng được tình cảm tôn trọng lao động và người lao động, làm nảy nở những tình cảm mới : Niềm vui và kết quả lao động, tự hào những cái mình đã làm được, hài lòng với những thắng lợi sau những nỗ lực kiên trì. Các công việc lao động ở nhà trường mà các em có khả năng tham gia như xây dựng Trung tâm xanh, sạch đẹp, tình nguyện lao động làm sạch trong và ngoài trường học, chăm sóc di tích lịch sử đền thờ Triệu Quang Phục, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó các em sẽ thu được những kinh nghiệm đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Thói quen phục tùng những lợi ích của tập thể. Đặc biệt lao động gắn liền với học tập là một trong những nguyên lý giáo dục của chúng ta hiện nay. 3. Giáo dục đạo đức thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp như sinh hoạt Đoàn và các hoạt động văn nghệ, văn hoá, thể thao, các buổi ngoại khoá về các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần chống các tệ nạn xã hội, các chủ đề uống nước nhớ nguồn, tìm hiểu truyền thống dân tộc, thi rung chuông vàng Thông qua các hoạt động nói trên, giáo dục được tinh thần tập thể, tinh thần trách nhiệm, sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tạo nên nếp sống đoàn kết thân ái, đồng thời rèn luyện năng lực hoạt động xã hội của mỗi cá nhân cũng qua đó uốn nắn những lệch lạc giúp cho các em nắm được những chuẩn mực mà xã hội yêu cầu ở các em. 4. Giáo dục đạo đức bằng hình thức tự tu dưỡng, tự rèn luyện hoàn thiện mình. Đây là nhân tố quyết định trực tiếp đến trình độ đạo đức của mỗi học sinh. Sự phát triển đạo đức đòi hỏi có sự tác động bên ngoài và những động lực bên trong. Đó chính là giáo dục và tự giáo dục. Tự giáo dục cũng mang yếu tố quyết định đến việc rèn luyện đạo đức. 5. Giáo dục đạo đức thông qua sự gương mẫu của người thầy. Người thầy luôn là tấm gương sáng cho học viên noi theo. Nhân cách của người thầy có một ảnh hưởng rất lớn đến quá trình giáo dục đào tạo cho học sinh. Lứa tuổi này, các em có yêu cầu thầy cô giáo phải có phẩm chất cao. Các em hiểu rõ mặt yếu của giáo viên, biết nhận xét đánh giá từng thầy cô, các em có xu hướng cảm phục những giáo viên giỏi, có phẩm chất cao quý và luôn tự hào luôn về các giáo viên đó. Các em sẵn sàng làm theo sự hướng dẫn của họ và họ - những người thầy giáo cao quý đó thực sự là tấm gương sáng cho học viên noi theo. Chất lượng giáo dục đạo đức phụ thuộc vào nhiều nhân tố khách quan và chủ quan của công tác giáo dục, trong đó quản lý là nhân tố then chốt vì nó xâu kết tất cả các thành tố theo một mục tiêu nhất định. Quản lý giáo dục đạo đức diễn ra và thông qua các quan hệ quản lý giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản lý; trong đó chủ thể quản lý phải thực hiện các chức năng kế hoạch hóa, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra; phải sử dụng nhiều phương pháp quản lý nhằm thực hiện tốt các nội dung quản lý, đạt được các mục tiêu quản lý mà mục tiêu cuối cùng là hình thành cho các em những phẩm chất đạo đức theo chuẩn mực xã hội. Từ những định hướng về lý luận trên, muốn nâng cao được chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh bậc THPT trong diện xếp loại hạnh kiểm tại Trung tâm GDTX thì Trung tâm phải có được các biện pháp quản lý cần thiết và khả thi. Các biện pháp đó không những phải dựa trên các cơ sở lý luận trên, mà còn phải dựa trên thực trạng đạo đức và thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tại Trung tâm. III- THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TẠI TRUNG TÂM GDTX HUYỆN KIM ĐỘNG Học sinh trong độ tuổi xếp loại hạnh kiểm ở Trung tâm GDTX huyện Kim Động chủ yếu là các em học sinh thi trượt vào các trường THPT. Hầu hết những đối tượng này vừa yếu về kiến thức văn hoá, vừa yếu về việc trau dồi đạo đức, hình thành nhân cách. Nguyên nhân là do có nhiều em có hoàn cảnh éo le như: bố mẹ mất hoặc bỏ nhau, gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa các em ở nhà với ông bà đã già hoặc ở một mình, một bộ phận không nhỏ do gia đình chiều chuộng từ bé nên hư hỏng, bố mẹ bất lực không giáo dục được con cái Qua thực tế thấy rằng việc rèn luyện đạo đức của học sinh ở Trung tâm phần lớn các em chưa có sự tự giác, chưa ý thức đúng đắn trong các hành vi hàng ngày của mình về mặt phạm trù đạo đức, ví dụ như đôi khi còn hay nói tục, chửi bậy, trong lớp chưa chú ý nghe giảng còn nói chuyện riêng, không có ý thức tìm hiểu kiến thức, xây dựng bài, chưa nghe lời thầy cô khuyên bảo. Hoặc chưa có ý thức bảo vệ của công, vệ sinh môi trường. Sống chưa lành mạnh, không có tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, không đoàn kết, kỹ năng ứng xử khi giao tiếp còn rất yếu, Những hành vi này cũng được nhắc nhở, thường xuyên từ các buổi sinh hoạt cuối tuần hoặc là giáo viên khi bắt gặp trực tiếp hay thông qua các hoạt động ngoại khoá tuy nhiên chưa đi vào chiều sâu, thành hệ thống liên tục. Việc giáo dục đạo đức ở Trung tâm thường chỉ mới chú trọng tới nề nếp kỷ cương với nội quy, những bài học giáo huấn của Ban giám đốc và của giáo viên chủ nhiệm, của Đoàn thanh niên xong chưa chú ý nhiều đến hành vi ứng xử thực tế, kỹ năng sống, không tạo được dấu ấn để hình thành nhân cách cho học sinh. Bên cạnh đó một bộ phận không nhỏ giáo viên chỉ lo truyền thụ kiến thức mà chưa chú trọng việc quản lý nền nếp lớp học và giáo dục, uốn nắn những hành vi chưa đúng của các em hoặc có làm nhưng không thường xuyên. Bên cạnh đó cá biệt có những môn học, giờ học mối quan hệ thầy trò chưa được thân thiện gần gũi, thầy còn hạn chế về khả năng xử lý tình huống sư phạm chưa tâm lý hiểu đối tượng học trò nên chưa là tấm gương tốt cho học trò noi theo, do vậy thầy không có uy tín với trò, nói trò không nghe theo, Ở nhà, nhiều em cha mẹ bận lo công việc mưu sinh nên không có thời gian gần gũi để giáo dục, dạy bảo con cái, một số gia đình bố , mẹ chưa có biện pháp dạy con phù hợp còn nuông chiều không đúng mực vì vậy nhiều em không được trang bị những kỹ năng tối thiểu cũng như cách ứng xử trong cuộc sống Các hoạt động nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh phần lớn là do Đoàn TN đứng ra chủ trì và Đoàn TN là hạt nhân trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Ban giám đốc chỉ đạo tổ chức Đoàn TN kiện toàn tổ chức, xây dựng được kế hoạch hoạt động của mình, mà trọng tâm là duy trì nề nếp, phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, theo dõi, thi đua, đánh giá, khen thưởng, kỉ luật. Đặc biệt là các phong trào lớn: “Thanh niên tình nguyện”. “Học tập vì ngày mai lập nghiệp’’ Từ đó đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt, chuẩn bị cho ĐVTN lập thân, lập nghiệp. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các cuộc thi nhằm tuyên truyền phòng chống ma túy, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội , Sức khoẻ sinh sản vị thành niên, Bảo vệ môi trường, Giáo dục kiến thức quốc phòng … Tổ chức các nhóm bộ môn học tập, diễn đàn thanh niên, thi tìm hiểu truyền thống, thi văn nghệ, Thi rung chuông vàng, TDTT, Trong mỗi đợt phát động thi đua, tổ chức Đoàn có nhiệm vụ theo dõi đánh giá tổng kết thi đua; tham mưu cho Giám đốc ra quyết định khen thưởng, kỷ luật. Qua hoạt động này đã nâng cao vai trò quản lí mỗi học viên đoàn sinh. Đoàn TN đóng vai trò tích cực giúp Trung tâm theo dõi, quản lí học sinh. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, công tác Đoàn TN của Trung tâm còn bộc lộ những hạn chế sau: Thứ nhất: Do nhận thức của một số giáo viên, cán bộ chưa coi trọng công tác Đoàn, chưa đặt công tác Đoàn đúng vị trí. Thứ hai: Sự kết hợp giữa công tác Đoàn với các đoàn thể: Công đoàn, giáo viên chủ nhiệm, … chưa chặt chẽ. Thứ ba: Việc triển khai công tác Đoàn mới chỉ coi là bề nổi, chưa chú trọng đi vào chiều sâu, công tác giáo dục đạo đức, giáo dục học viên cá biệt hiệu quả ít. Thứ tư: Chất lượng hoạt động của các chi đoàn là khâu yếu nhất, nguyên nhân do Trung tâm không có cán bộ đoàn chuyên trách mà chỉ phân công giáo viên kiêm nhiệm. Chất lượng cán bộ chi đoàn chưa mạnh là do các em chưa “mặn mà” lo công tác đoàn thể. Do kinh phí còn hạn hẹp cho nên cơ sở vật chất, các trang thiết bị cho Đoàn hoạt động chưa đáp ứng. Việc phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc cùng giáo dục con em nhiều khi chưa được thực hiện thường xuyên nên hiệu quả còn thấp thông tin trao đổi hai chiều giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh chưa được cập nhật một cách kịp thời, thường xuyên. Kế hoạch quản lý hoạt động giáo dục đạo đức chưa được xây dựng tốt, vẫn còn chung chung chưa cụ thể, chưa phối hợp được các khâu trong kế hoạch. Chưa có sự theo dõi sát sao để giúp học sinh phấn đấu rèn luyện, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo kiểm tra đánh giá công tác này được tốt. Chưa có biện pháp tốt tổ chức cho học sinh rèn luyện đạo đức . Chưa làm cho mọi thành viên trong Trung tâm có nhận thức tốt về ý nghĩa và sự cần thiết của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Việc xây dựng môi trường giáo dục còn hạn chế. Xây dựng môi trường giáo dục tốt bao gồm việc xây dựng mối quan hệ giữa học sinh và thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên của Trung tâm. Từ những kết quả trên đây có thể nói công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong những năm qua được tiến hành ở các biện pháp mang nặng tính lý thuyết, cụ thể là: thông qua những ngày sinh hoạt chủ điểm, các ngày lễ lớn, thông qua các bộ môn văn hóa. Còn các hoạt động khác mang tính thực tiễn thì hạn chế như sinh hoạt tập thể, các phong trào văn thể, xây dựng môi trường giáo dục tốt, quang cảnh sư phạm xanh, sạch, Để khắc phục được tình trạng này không chỉ đòi hỏi có sự chuyển biến cơ bản về nhận thức của đội ngũ những người làm công tác quản lý giáo dục mà còn có những biện pháp phù hợp trong công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trung tâm IV- BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tế về công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở diện xếp loại hạnh kiểm tại trung tâm tôi đã áp dụng một số biện pháp sau: Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên các tổ chức đoàn thể đặc biệt là Đoàn thanh niên về sự cần thiết trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Mục tiêu: Qua hoạt động thực tiễn và kết quả điều tra cho thấy nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, hội phụ huynh học sinh và các lực lượng giáo dục khác về vấn đề này là chưa cao. Do vậy cần phải nâng cao nhận thức giáo dục đạo đức cho các lực lượng làm giáo dục, từ đó phát huy tinh thần cộng đồng trách nhiệm trong việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ quản lý các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể trong và ngoài Trung tâm thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết của việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh hiện nay. Nội dung và tổ chức thực hiện: Trước hết cần khắc phục những quan niệm không đúng hoặc chưa đầy đủ về giáo dục đạo đức đang tồn tại phổ biến trong đời sống xã hội, ở không ít phụ huynh, thầy cô, các lực lượng trong và ngoài Trung tâm. Những quan điểm chưa đúng đắn đó thường biểu hiện như sau: Thứ nhất: Không ít các bậc phụ huynh vẫn xem việc dạy dỗ con em mình là của Trung tâm, một bộ phận không nhỏ với nhiều lý do không giáo dục được con, em hoặc sự quan tâm dạy dỗ con cái còn rất ít, nhiều gia đình đã yêu thương, dạy dỗ con không đúng cách. Một số gia đình khác lại quá khắt khe, nghiệt ngã, không công bằng với con cái. Đó là cách giáo dục không phù hợp nên hiệu quả đều thấp. Thứ hai: Trong giáo dục đạo đức thiếu sự thống nhất một số thầy cô trong quá trình giảng dạy chỉ biết dạy chữ đơn thuần mà không chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên. Khi dạy chỉ biết nhồi nhét kiến thức sách vở, mà tách rời với cuộc sống thực tiễn, tách rời giữa trí dục với đức dục. Hơn nữa trong cơ chế thị trường một số quan điểm lệch lạc nữa là chỉ dạy theo kiến thức đơn giản, chạy theo bằng cấp mà xem nhẹ đạo đức, [...]... giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn, Ban giám đốc trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh Tổ chức thực hiện: - Tổ chức học tập, tuyên truyền đường lối chính sách về giáo dục cho cán bộ giáo viên học sinh trong Trung tâm - Thường xuyên được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý về chuyên đề về đạo đức, pháp luật, giáo dục đạo đức - Tổ chức hội thảo về giáo dục đạo đức và quản lý. .. hoạt động giáo dục đạo đức chưa thường xuyên, kịp thời - Kinh phí cho việc tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh còn quá hạn hẹp - Công tác kiểm tra chưa được kịp thời, liên tục nên việc khắc phục những hạn chế trong công tác này còn chậm Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn tôi đã đưa ra một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh của Trung. .. giáo dục đạo đức cho học sinh, từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác tiềm năng to lớn của các lực lượng xã hội trong quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trở thành người công dân tốt có ích cho xã hội Qua thực tiễn chúng ta thấy vấn đề khó khăn nhất của quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh là phối hợp giữa gia đình, Trung tâm và xã hội Sự tác động của các lực lượng giáo dục ngoài Trung tâm chưa... với việc quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Các hoạt động phải huy động nhiều bộ phận, tổ chức tham gia và thể hiện được sự đóng góp có hiệu quả của mỗi thành viên Biện pháp 2: Tích cực đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục đạo đức cho học sinh Mục tiêu: Trước hết là làm cho mọi thành viên trong tổ chức giáo dục hiểu được tích cực đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức là gì,... thực hiện: Ở trung tâm việc giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua 2 con đường chính: đó là thông qua việc dạy học các môn học và thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp Vì vậy tích cực đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh tức là chúng ta phải tích cực đổi mới phương pháp dạy học các môn học và đổi mới các hình thức nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp Đổi mới phương pháp dạy học không... cho học sinh thông qua các nội dung cụ thể: - Tổ chức các hoạt động giáo dục trong Trung tâm nhằm giáo dục tri thức về các giá trị đạo đức truyền thống Nó là khởi đầu xây dựng cho học sinh những thói quen tốt đối với các giá trị đạo đức truyền thống - Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đặt biệt hoạt động ngoại khoá, văn nghệ, thể dục thể... giảng năm học Việc khắc phục những tồn tại trên là khởi đầu thực hiện biện pháp nâng cao nhận thức về giáo dục đạo đức Nội dung của biện pháp nâng cao nhận thức giáo dục đạo đức cho các lực lượng làm giáo dục về: - Chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, quy định của Bộ GD-ĐT về công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, công tác quản lý - Ảnh hưởng nhân cách của người CBQL, GV, đối với học sinh. .. các nhiệm vụ quản lý các hoạt động của Trung tâm Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý này là góp phần không nhỏ vào việc thực hiện các mục tiêu giáo dục của đơn vị Qua kết quả nghiên cứu thực tiễn cho thấy: Công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trong diện xếp loại hạnh kiểm tại trung tâm đã được sự quan tâm đặc biệt của Chi bộ, chính quyền, các đoàn thể Các cán bộ quản lý, giáo viên đã nhận... giáo dục đạo đức cho học sinh Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, đơn vị chúng tôi vẫn còn những hạn chế trong công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên, đó là: - Ý thức trách nhiệm của một số ít giáo viên vẫn chưa cao, chưa thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác giáo dục đạo đức - Nội dung giáo dục còn chậm đổi mới, hình thức nghèo nàn, thiếu sự hấp dẫn - Sự phối kết hợp giáo. .. việc giáo dục đạo đức cho học sinh nhằm giúp học sinh phát triển và hình thành nhân cách theo chiều hướng tốt, tự tin trong giáo tiếp, ứng xử có lối sống trong sáng, lành mạnh Thông qua các hoạt động của đoàn thanh niên giúp học sinh rèn kuyện kĩ năng sống Nội dung và tổ chức thực hiện: Xây dựng kế hoạch hoạt động của Đoàn một cách cụ thể, thiết thực, gắn các hoạt động với việc giáo dục đạo đức cho học . tích ở trên, tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài: Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh bậc THPT ở Trung tâm GDTX huyện Kim Động. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học. động giáo dục đạo đức cho học sinh tại Trung tâm. III- THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TẠI TRUNG TÂM GDTX HUYỆN KIM ĐỘNG Học sinh trong độ tuổi xếp loại hạnh kiểm ở Trung tâm. trạng đạo đức học sinh và thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức. 3. Những biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh. IV- ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Học sinh bậc THPT trong
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh bậc THPT ở Trung tâm GDTX huyện Kim Động, SKKN Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh bậc THPT ở Trung tâm GDTX huyện Kim Động,

Từ khóa liên quan