SKKN Xây dựng đạo đức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ở Trường THCS Ba Khâm theo đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

18 5.7K 37

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2015, 08:21

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CỞ SỞ BA KHÂM THEO ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Sự nghiệp giáo dục ở nước ta được Đảng và Nhà nước xác định là: “Quốc sách hàng đầu”. Trong Luật giáo dục năm 2005 đã nêu: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Thấm nhuần và quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng và vai trò người thầy giáo: “Không có thầy thì không có giáo dục… không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế - văn hóa”; trong những năm qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động các cuộc vận động, điển hình là cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” với mục đích tạo sự mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và trong cán bộ quản lý giáo dục về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục. Việt Nam đã và đang hội nhập kinh tế quốc tế, ngoài mặt tích cực nó còn làm phát sinh những vấn đề mà chúng ta cần quan tâm: hội nhập kinh tế quốc tế đưa vào nước ta những các sản phẩm đồi trụy, phản nhân văn, làm xóa mòn những giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Hiện nay một số bộ phận thanh thiếu niên có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng về đạo đức, nhu cầu cá nhân phát triển lệch lạc, kém ý thức trong quan hệ cộng đồng, thiếu niềm tin trong cuộc sống, ý chí kém phát triển, không có tính tự chủ dễ bị lôi cuốn vào những việc xấu. Trong nhà trường phổ thông nói chung và Trường THCS Ba Khâm nói riêng, một số cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa thật sự là tấm gương sáng cho học sinh, chỉ lo quan tâm đến việc dạy tri thức khoa học, ít chú trọng đến việc dạy người. Xuất phát từ lý luận và thực tiễn trên, để góp phần vào công tác giáo dục đạo đức cán bộ, giáo viên, nhân viên trong giai đoạn hiện nay và qua thực tiễn công tác quản lý ở trường THCS, tôi nhận thấy công tác xây dựng đạo đức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của người cán bộ quản lý nhà trường. Vì vậy tôi chọn đề tài “Xây dựng đạo đức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ở Trường Trung học cở sở Ba Khâm theo đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”. PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, Người đã để lại một di sản tư tưởng rất quý giá. Trong kho tàng quý báu đó, có một vấn đề mà Người hết sức quan tâm, đó là “vai trò và phẩm chất đạo đức của người Thầy giáo Nhân dân trong sự nghiệp giáo dục”. 1.1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC: Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Không có thầy giáo thì không có giáo dục… không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế-văn hóa”. Để xứng đáng với danh hiệu “Người kỹ sư tâm hồn”, “người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa”, mỗi người thầy giáo phải không ngừng học tập trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức cách mạng của nhà giáo, thực sự vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Người thầy giáo cũng phải nắm được những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin để xây dựng nền giáo dục Việt Nam theo phương châm “khoa học - dân tộc - đại chúng” Để nâng cao chất lượng dạy và học, quán triệt quan điểm của Mác - Lênin “bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục”, Hồ Chí Minh cho rằng: “Người huấn luyện phải học tập mãi thì mới làm tốt được công việc của mình. Người huấn luyện nào tự cho mình là biết đủ cả rỗi thì người đó là dốt nhất”. Về mục tiêu giáo dục, người căn dặn: Trách nhiệm của người thầy “không phải là gõ đầu trẻ để kiếm cơm” mà phải chăm lo, dạy dỗ, đào tạo các em thành người công dân tốt, người lao động tốt, người cán bộ tốt, người chiến sĩ tốt, trung với nước, hiếu với dân, có lòng yêu nước nồng nàn, có đạo đức trong sáng, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Có tri thức và sức khỏe để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh. Về nội dung giáo dục, Người chỉ rõ: phải chú trọng giáo dục đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, kỹ thuật, lao động sản xuất. Người nhấn mạnh: “Tăng cường hơn nữa việc giáo dục lao động trong nhà trường là một khâu chủ yếu trong toàn bộ sự nghiệp giáo dục xã hội chủ nghĩa, nhằm trang bị cho thế hệ trẻ có những kiến thức khoa học, lại có những kiến thức cơ bản về sản xuất xuất công nghiệp-nông nghiệp, những thói quen lao động, sẵn sàng bước vào xây dựng xã hội chủ nghĩa” Về phương pháp giáo dục, Người chỉ giáo: “cách học phải nhẹ nhàng; không gò ép học sinh vào khuôn khổ người lớn, phải đặc biệt chú trọng đến sức khỏe của các cháu, chú trọng bồi dưỡng phương pháp tự phát huy nội lực, tư duy biện chứng Mác-Lênin, óc tư duy lý luận, tư duy kỹ thuật, tư duy kinh tế, óc phê phán và sáng tạo cho người học”. 1.2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI THẦY GIÁO: Hồ Chí Minh đặc biệt đề cao vai trò của đạo đức, coi đạo đức là linh hồn của người thầy giáo. Người nói: chính trị là đức, chuyên môn là tài, có tài mà không có đức là hỏng, hay “chính trị là linh hồn, chuyên môn là xác”. Có chuyên môn mà không có chính trị thì chỉ là cái xác không hồn”. Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến vai trò đạo đức của người thầy, song không tuyệt đối hóa mặt đạo đức, coi nhẹ lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ. Theo Hồ Chí Minh giữa đức và tài, hồng và chuyên, phẩm chất và năng lực của người thầy giáo có mỗi quan hệ hữu cơ và tác động qua lại lẫn nhau. Có đức là để tài năng phát triển đúng hướng, và có tài thì đức mới phát huy được tác dụng. Người nói: “có tài mà không có đức là hỏng, có đức mà chữ I tờ thì dạy thế nào”, do đó, người thầy giáo: “phải chú ý cả tài và đức”. Ở Hồ Chí Minh có quan điểm mới về vị trí đạo đức của người thầy giáo. Đó là từ đạo đức để đi đến tài năng, phải có chính trị trước rồi có chuyên môn, đức phải có trước tài. Theo Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức quan trọng nhất của người thầy giáo, là phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người thầy giáo phải đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết và bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải thực hiện tốt đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước, phải kính trọng nhân dân, tin vào sức mạnh của nhân dân. Người giải thích “Nhân nghĩa là nhân dân. Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Sự nghiệp giao dục đào tạo nói chung và người thầy giáo nói riêng phải dựa vào dân, gắn bó với quần chúng nhân dân để được quần chúng nhân dân tin yêu và giúp đỡ. Theo Hồ Chí Minh, người thầy giáo phải có phẩm chất đạo đức thương yêu học trò, phải quan tâm săn sóc học trò với một tình cảm sâu nặng như ruột thịt, đây là mối quan hệ tốt đẹp của thầy và trò trong xã hội dân chủ, có sự kế thừa những giá trị đạo lý tôn sư trọng đạo của dân tộc. Gắn liền với phẩm chất đạo đức thương yêu học trò là phẩm chất yêu nghề của người thầy được biểu hiện ở sự gắn bó thiết tha với nghề nghiệp trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì vậy, Hồ Chí Minh thường căn dặn những người làm thầy “nên yên tâm công tác” không nên “đứng núi này trông núi nọ, muốn thay đổi công tác, kèn cựa vì địa vị”. Trong môi trường sư phạm, Người hiểu rất rõ giá trị của sự đoàn kết. Đoàn kết sẽ tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái kích thích sự khám phá sáng tạo trong giảng dạy và nghiên cứu; đồng thời sẽ tạo ra môi trường thi đua lành mạnh, phát huy được khả năng của cá nhân và sức mạnh của cộng đồng, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Đây là phẩm chất đạo đức quan trọng của người thầy. “Biên độ” đoàn kết của người thầy trong tư tưởng Hồ Chí Minh là bao gồm tất cả các mỗi quan hệ xã hội của người thầy. Về quan hệ Thầy - Trò, Hồ Chí Minh lưu ý phải có quan hệ dân chủ, đúng đắn: ‘Trong trường cần có dân chủ, đối với mọi vấn đề thầy và trò cùng nhau thảo luận, ai có vấn đề gì đều thật thà phát biểu, điều gì chưa thông suốt thì hỏi, bàn cho thông suốt, dân chủ nhưng trò phải kính thầy, thầy phải quý trò, chứ không phải “cá đối bằng đầu”. Trong quan hệ thầy trò phải có tính hai chiều, phải tạo được tính dân chủ trong học tập nhưng không phải dân chủ quá trớn. Người nhắc lại câu “giáo bất nhiêm, sư chi tọa”, tức là dạy không nghiêm túc, không đến nơi đến chốn là do thầy lười nhát. Trong gia đình, người cán bộ, giáo viên có nhiều mối quan hệ khác nhau, vừa là con, là cháu, là chồng (vợ), là bố (mẹ), là anh (chị), là em… Ở từng vị trí của mình phải thật sự gương mẫu từ lời nói đến việc làm, có trách nhiệm xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; làm cho gia đình mình thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là tổ ấm của mỗi người. Gương mẫu thực hiện Luật hôn nhân và gia đình, gương mẫu giáo dục con cái, chăm sóc bố mẹ già. Gương mẫu đi đầu cải thiện và nâng cao đời sống mọi mặt cho gia đình. Cần cù lao động, tiết kiệm trong chi tiêu, nuôi con khỏe, dạy con ngoan để xã hội có những công dân tốt… Ở tổ chức, cơ quan cán bộ, giáo viên phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Gương mẫu nói và làm theo nghị quyết của Đảng, phục tùng tuyệt đối sự phân công, điều động của tổ chức Đảng, của thủ trưởng cơ quan. Gương mẫu trong học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, thực hành phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gương mẫu thực hành tự phê bình và phê bình. Ngoài xã hội và sinh hoạt cộng động, người cán bộ, giáo viên phải tự giác, gương mẫu chấp hành pháp luật, vệ sinh công cộng, trật tự xã hội. Có ý thức trách nhiệm công dân, lịch sự, giản dị trong ăn mặc, ứng xử có văn hóa nơi công cộng… Không chỉ gương mẫu nói và làm những điều tốt mà người giáo viên cần gương mẫu chống lại tất cả những thói hư, tật xấu, những tiêu cực trong gia đình, trong cơ quan và ngoài xã hội. 1.3. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHUYÊN MÔN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA NGƯỜI THẦY GIÁO: Theo Hồ Chí Minh, người thầy giáo phải giỏi về chuyên môn và thuần thục về phương pháp giảng dạy. Cụ thể là: Phương pháp giảng dạy trong tư tưởng Hồ Chí Minh là “cốt làm cho người học hiểu thấu vấn đề”. Phương pháp giảng dạy là phải xuất phát từ mục tiêu, nội dung đào tạo và tâm lý lứa tuổi. Người nói phải từ “mục đích của giáo dục, nội dung của giáo dục sau đó tìm ra cách dạy”. Bài giảng phải sinh động, lý luận phải gắn với thực tiễn để người học dễ hiểu “mau hiểu, mau nhớ”. Trong phương pháp giảng dạy, Người đưa ra những điểm nên tránh, đó là “tránh lối dạy nhồi sọ, chú ý tránh nói tiếng nước ngoài quá nhiều”. Phải phát động phong trào thi đua trong giảng dạy và học tập. Dạy tốt phải trở thành một phong trào quần chúng, thì cán bộ giảng dạy mới có điều kiện hợp tác, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong học thuật và giảng dạy. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG THCS BA KHÂM 2.1. TÌNH HÌNH CHUNG: 2.1.1. Đặc điểm: Xã Ba Khâm là một xã vùng cao có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, dân cư phân bố không đồng đều. Phía Đông giáp huyện Đức Phổ, phía Tây giáp xã Ba Liên, phía Nam giáp xã Ba Trang, phía Bắc giáp với huyện Đức Phổ. Tổng diện tích tự nhiên của xã là 5150ha, gồm 4 thôn, dân số toàn xã là người gồm 364 hộ gia đình. Người dân sống chủ yếu bằng nghề nông, làm thuê, làm nương rẫy. Tình hình giáo dục của xã những năm qua có nhiều chuyển biến tốt, người dân bắt đầu có sự quan tâm đến giáo dục. Hệ thống trường lớp có nhiều phát triển, toàn xã có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Trường THCS Ba Khâm đóng trên địa bàn trung tâm xã, rất thuận lợi cho học sinh đi học. Năm học 2012-2013 trường có 4 lớp với tổng số học sinh là 115 em. Tổng số cán bộ, giáo vên, nhân viên của trường là 15 người. Trong đó: - Ban giám hiệu: 02 người, về chuyên môn: ĐHSP: 02 - Đội ngũ giáo viên: 10 người, về chuyên môn: ĐHSP: 03, CĐSP: 07 - Nhân viên: 03, về chuyên môn: CĐSP: 01, TCCN: 02. - Trường có chi bộ độc lập với 6 đảng viên. Có 3 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, có 5 người đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 2.1.2. Thuận lợi: Được sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, cơ quan chuyên môn cấp trên cụ thể về nhiệm vụ năm học. Chính quyền địa phương quan tâm đến giáo dục xã nhà, tạo điều kiện cho Nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Căn cứ Nghị quyết và nhiệm vụ năm học của Trường THCS Ba Khâm, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đã phấn đấu rèn luyện, lao động học tập, từng bước thực hiện các nhiệm vụ đề ra, thực hiện tốt phổ cập giáo dục THCS. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học, xây dựng nâng cao đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trường học và thực hiện kiên cố hóa trường học, lớp học từng bước ổn định và nâng cao chất lượng dạy và học ở trường. Nhìn chung toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường có tinh thần đoàn kết cao trong mọi công tác, có tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, ra sức rèn luyện đạo đức tác phong, thực hiện tốt Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT quy định về đạo đức nhà giáo. Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn kết với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Tích cực học tập các đợt chính trị đầu năm, quán triệt các Nghị quyết của các cấp, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của ngành, cấp trên; có tinh thần tìm tòi, học hỏi về chuyên môn nghiệp vụ; không ngừng học tập để nâng cao trình độ. 2.1.3. Khó khăn: Bên cạnh những mặt tiến bộ đạt được trong thời gian qua, song nhà trường vẫn còn tồn tại những yếu kém, bất cập. Chất lượng và hiệu quả giáo dục còn thấp, cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Đội ngũ giáo viên còn non trẻ thiếu kinh nghiệm, công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, địa phương nơi trường đóng là một vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đường xá xa xôi, thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục. Một bộ phận phụ huynh ít quan tâm đến việc học của con em, chỉ chú trọng việc làm kinh tế gia đình, giao hẳn việc giáo dục con cái cho nhà trường. 2.2. THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA TRƯỜNG THCS BA KHÂM: 2.2.1. Những ưu điểm: 2.2.1.1. Về đạo đức của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường: - Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống Đại đa số đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường đều chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thường xuyên. Có tinh thần đoàn kết, sống hòa nhã, có tinh thần giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp trong chuyên môn và cuộc sống, có lối sống giản dị, lành mạnh. Có phẩm chất đạo đức chuẩn mực của người giáo viên “cần - kiệm - liêm - chính”, là những người coi trọng danh dự, lương tâm, giữ gìn khí tiết; xác lập vị trí của mình trong xã hội bằng tài năng và đức độ, bằng học vấn và cống hiến. Có trách nhiệm đối với việc giáo dục đạo đức, nhân cách của người học trò. Luôn có ý thức xây dựng “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. - Về chuyên môn nghiệp vụ Đa số đội ngũ giáo viên, nhân viên được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ chuẩn hóa và trên chuẩn, được tuyển dụng đúng năng lực, sở trường công tác. Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, công tác. Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, quản lý. Từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh theo đường lối, chủ trương giáo dục của Đảng. Có tinh thần đoàn kết, thường xuyên học hỏi và trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy, công tác. Tham gia các hoạt động giáo dục: phụ đạo học sinh yếu - kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo dục rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ. Hưởng ứng các phong trào thi đua: “Dạy tốt - học tốt”; phong trào “xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”; phong trào “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào “Hai không” trong ngành giáo dục. - Về các mối quan hệ xã hội: Trong gia đình: Đa số cán bộ, giáo viên ở từng vị trí của mình đều gương mẫu từ lời nói đến việc làm, có trách nhiệm xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; làm cho gia đình mình thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là tổ ấm của mỗi người. Gương mẫu thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình, gương mẫu giáo dục con cái, chăm sóc bố mẹ già. Gương mẫu đi đầu cải thiện và nâng cao đời sống mọi mặt cho gia đình. Cần cù lao động, tiết kiệm trong chi tiêu, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Ở tổ chức, cơ quan: Đa số cán bộ, giáo viên chấp hành đúng sự phân công, điều động của Đảng, của thủ trưởng cơ quan. Tự giác trong học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị. Chấp hành thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hành tự phê bình và phê bình. Ngoài xã hội và sinh hoạt cộng đồng: Đa số cán bộ, giáo viên chấp hành pháp luật, vệ sinh công cộng, trật tự xã hội. Có ý thức trách nhiệm công dân, lịch sự, giản dị trong ăn mặc, ứng xử có văn hóa nơi công cộng,… có phong cách sống “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. 2.2.1.2 Về công tác giáo dục đạo đức của nhà trường Thông qua các cuộc họp Hội đồng sư phạm hàng tháng. Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của Ngành, của Nhà trường ở từng tháng, các cuộc họp trong năm. Xây dựng nề nếp dạy - học, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết tương trợ, tinh thần làm chủ, chống các tư tưởng bàng quang vô trách nhiệm. Giáo dục tư tưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên thông qua các buổi tọa đàm, các ngày lễ lớn: 8/3, 26/3, 20/11, 22/12,…. 2.2.2. Những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân về đạo đức của cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Ba Khâm: 2.2.2.1. Tồn tại, yếu kém: Một bộ phận nhỏ nhà giáo và cán bộ quản lý nhà trường có những biểu hiện thiếu gương mẫu về đạo đức và lối sống, việc tự học - tự nghiên cứu còn hạn chế, chậm đổi mới về phương pháp quản lý, giảng dạy. Một số có quan niệm việc ai người ấy làm, không quan tâm đến công việc của người khác, không đấu tranh phê bình, sợ mất lòng, đề cao tư tưởng bình quân chủ nghĩa. Chỉ chú ý quyền lợi mà không chú ý trách nhiệm của người thầy giáo. Những giáo viên tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ, có trình độ chuyên môn, được đào tạo chuẩn hóa, chịu khó học hỏi, luôn có hướng tiến thân, tuy nhiên bộ phận giáo viên, nhân viên này thường có ý thức chấp hành kỷ luật yếu, không khiêm tốn trong nghề nghiệp, trong phê và tự phê bình, thường có những biểu hiện dân chủ quá trớn, nói năng tùy tiện, vi phạm quy chế chuyên môn như: không soạn giảng đúng theo phân phối chương trình, giảng dạy không đúng giờ giấc quy định, đôi lúc còn bỏ giờ dạy, bỏ sinh hoạt chuyên môn. 2.2.2.2. Nguyên nhân: Lãnh đạo nhà trường xem công tác giáo đạo đức là một khâu trung tâm trong quá trình quản lý nhà trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên có đạo đức tốt mới phát huy tài năng, nâng cao hiệu suất và chất lượng công tác. Tuy nhiên vẫn còn một số giáo viên, nhân viên chưa coi trọng việc rèn luyện đạo đức, bởi những nguyên nhân sau: Hiện nay chương trình, nội dung sách giáo khoa còn nặng nề, nhiều lý thuyết, ít thực tế và ít thực hành. Cơ sở vật chất của trường như lớp học, phòng chức năng, các trang thiết bị phục vụ cho đổi mới phương pháp dạy học còn hạn chế, bất cập, không đồng bộ, chưa đáp ứng kịp nhu cầu giáo dục và đào tạo. Nhiều chương trình bồi dưỡng thường xuyên còn mang nặng tính hình thức, chưa đi sâu vào thực tiễn. Việc phân công giáo viên trong chuyên môn còn gặp nhiều khó khăn vì phải dạy môn không được đào tạo dẫn đến tình trạng kiến thức không chuyên sâu, giảng dạy hời hợt, không có ý thức tự bồi dưỡng, ảnh hưởng đến uy tín của giáo viên. Đôi lúc việc dân chủ bị lạm dụng, một số cá nhân chưa có ý thức tự giác khi nhận nhiệm vụ, còn bao biện trốn tránh trách nhiệm. Một bộ phận không nhỏ phụ huynh học sinh hầu như ít quan tâm tới con em của họ, họ chỉ nghĩ rằng lo làm ăn, lo kinh tế gia đình mà thiếu quan tâm đến vấn đề tinh thần của học sinh. Trong khi văn hóa phẩm không lành mạnh lại tràn lan khắp nơi. Học sinh vào trường không còn tinh thần “tôn sư trọng đạo” của ngày nào nữa. Ngày nay, học sinh có thể tìm thấy thông tin rất nhanh, bắt chước theo phim ảnh rất nhiều, khi đến trường lại có thái độ không đúng mực của một người học. Một người giáo viên chắc chắn không muốn học trò của mình như thế, nhưng suy nghĩ này lại ăn quá sâu vào tâm trí của học sinh nên không thể một sớm một chiều giáo dục từ một hướng mang lại hiệu quả. Một số giáo viên vì thế nên không quan tâm đến giáo dục học sinh, thiếu lòng yêu nghề mến trẻ. Bên cạnh đó, một số vấn đề xuất phát từ nhận thức chưa đúng của giáo viên, không ít giáo viên chuyên môn còn yếu, việc rèn luyện đạo đức chưa cao. [...]... PHÁP XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG THCS BA KHÂM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 3.1 TÍNH TẤT YẾU CỦA SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN CỦA NHÀ TRƯỜNG: Nhiệm vụ của nhà trường là đào tạo con người hoàn thiện, trở thành những công dân tốt cho xã hội Muốn đạt được như thế đòi hỏi người cán bộ quản lý phải có tầm nhìn chiến lược, người giáo. .. người Việt Nam mới trong giai đoạn hiện nay 3.2 CHỦ TRƯƠNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA NHÀ TRƯỜNG: Để xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi tập thể, hội đồng trường, tất cả các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường cần thực hiện các giải pháp sau: 3.2.1 Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên trở thành nhà sư phạm... nản chí, thương yêu, gần gũi học sinh, đoàn kết với đồng nghiệp, gắn bó với nhân dân, thực sự là những “tấm gương sáng cho học sinh noi theo Nhìn chung công tác xây dựng đạo đức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong giai đoạn hiện nay là vấn đề cấp thiết, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên có thể tìm cho mình những biện pháp thích hợp, không nên áp dụng rập khuôn máy móc bất kỳ một biện pháp nào trong. .. NGHIỆM RÚT RA TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG : Một là, tạo được sự đoàn kết cao trong Chi bộ, trong Ban giám hiệu nhà trường Đây là hạt nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của nhà trường, từ đó mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên có sự tin tưởng, nhất trí cao trong mọi công việc, là niềm tin để mọi người hướng đến và noi theo Hai là, Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn... trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ giáo viên và đưa đội ngũ giáo viên thực sự là những nhà giáo mẫu mực về mọi mặt, là tấm gương sáng cho học sinh CHƯƠNG IV: HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI 4.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA TRƯỜNG THCS BA KHÂM : Trong năm học 2012-2013 với sự nỗ lực của Chi bộ, Chính quyền, Công đoàn và các đoàn thể trong nhà trường, công tác giáo dục đạo đức của trường. .. biểu hiện của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đối với mọi hiện tượng xã hội đều có ảnh hưởng đến việc rèn luyện đạo đức trong giai đoạn hiện nay * Một số kiến nghị và đề xuất - Đối với các cấp Đảng, chính quyền, đoàn thể: Coi công tác giáo dục đạo đức cho mọi người là việc làm thường xuyên và là tiêu chí đầu tiên để đánh giá, xếp loại Cần quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường công tác giáo dục đạo. .. người cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường phải tự rèn luyện cho mình phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng của giai cấp công nhân: Phẩm chất chính trị đó là sự trung thành tuyệt đối với lý tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng; phẩm chất đó còn thể hiện ở sự nhạy cảm về tình hình chính trị, sắc sảo trong sự phân tích khoa học đối với những hiện. .. vụ cho đội ngũ + Thực hiện các chế độ, chính sách đối với nhà giáo ở vùng khó một cách kịp thời, có hiệu quả để khích lệ, động viên tinh thần của mọi người - Đối với Ban giám hiệu nhà trường: + Cần coi trọng công tác xây dựng đạo đức cho đội ngũ cả về số lượng và chất lượng + Giáo dục nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Hội đồng sư phạm nhận thức đúng đắn về rèn luyện đạo đức cách mạng trong. .. cường công tác giáo dục đạo đức, có kế hoạch tuyên truyền nhận thức vai trò, nhiệm vụ của công tác giáo dục đạo đức trong nhà trường - Đối với Phòng Giáo dục: + Thường xuyên tổ chức triển khai Nghị quyết các cấp, chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, giáo vên, nhân viên của nhà trường + Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên theo những mô đun được quy... sư phạm thân thiện, lành mạnh: Cần chú trọng xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, môi trường giáo dục lành mạnh, tăng cường sự lãnh đạo của đảng, thực hiện sự liên kết giữa các lực lượng giáo dục trong nhà trường như công đoàn, đoàn thanh niên, hội cha mẹ học sinh, hội đồng giáo dục… Để tạo ảnh hưởng tích cực đối với giáo dục và đào tạo, xây dựng môi trường nhà trường từ cơ sở hạ tầng, cảnh . TÀI: "XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CỞ SỞ BA KHÂM THEO ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY& quot; PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Sự nghiệp giáo dục ở nước. người cán bộ quản lý nhà trường. Vì vậy tôi chọn đề tài Xây dựng đạo đức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ở Trường Trung học cở sở Ba Khâm theo đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay giáo dục đạo đức cán bộ, giáo viên, nhân viên trong giai đoạn hiện nay và qua thực tiễn công tác quản lý ở trường THCS, tôi nhận thấy công tác xây dựng đạo đức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan