0

SKKN Giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ

30 1,694 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2015, 06:55

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM  "GIÚP HỌC SINH LỚP 5 GIẢI TỐT CÁC BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA KIM ĐỒNG HỒ"  A- ĐẶT VẤN ĐỀ I- LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:  !" # !$%$&'!!(% !%!)!!!% ! # !*+'!,-%)!!.%/%0$1!!23 !*4! 5%%#,3%!"%4,-%)!%!!0'#)!  !%6!23!!789:!;%3%<$' !!233*=!!%<# ! $>;?$@,%6$'#4!A%#$=%' !* %7%/$1!#%BA!A%#$13!  !0'C% *"%<$1!!23%B78D3%B !>EEFG>EEH-3!2 %'!23IJKL9$! !*$M7!&%&%;C!!% !)!,-,N! !*%335%-O%4%77% %P'! !*%4!5!")%!!%N!!1!8 Q !%&P'!%<!&;RS  !*T&,-%';RS !*5%%4%77%!  !*,=U8M%/5;RS%&6%V!!;%6!23 !!W%3(,AV%@*!%/XJY!! 7'! !89:!;%%BWF%"Z!23@[$!%1$\!!; %@!#!23,RR]V%%=@$%V%%B %',&= !*!54 !*4%< $(%(,&%/3!!53,:;%%!$5 "-%<3!23!5W%8^N/6QM3%M%/;R S%&P*%/%W4!)!!!!;%@!#!23 > ,RR#C!!V!DX!!,-%)!%!!!A%=,_ 5%8 II- ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: : D !*T%$U !>E>G>EQ`>EQG>Ea!23%<%# ! ;5%%&3!&%!8  ^!;%6%@!#!23,RR8   9@%CA%( !*$U5 %=%!!;%@!#!23,RR8 !"#$# b%/#%$Z !*!,3 !%$!A$4M3\ Gb%N!%=A3!!;%6 G3%5$6R !*T%$U GY5*%@%3 1!%!)!%1! B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I- CƠ SỞ LÍ LUẬN: Q ^(%3P;!%6,c!23%-,cdde%-,c!234,%-% %)!%%#R$1!!<)4!!23%<$ !V;!!23fM=!38ghM-%ieeGYA3[eeeP]!hj“Giáo dục là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế xã hội, có vị trí hàng đầu trong chiến lược con người, phục vụ chiến lược kinh tế xã hội và quốc phòng”. 9@!)%T J!%!A!1!,/M3% %!&!!V%!89A $j“Đào tạo ra những con người lao động trí tuệ cao, có ý chí vững bền, có khả năng đáp ứng và đón đầu những đòi hỏi của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. %=!M=!# !$;6! !@A8^!& !" %# !A!&A4A,&T!/% %%#!23!*";3!23!!!<[%g38g,-%)! ,_&%!AV%@)%!!*=A$!*"!! !%6 !!& !,! !%-"!!$%48k&%( !*6;-% =M3*=$'/,&3!23%-%1!`<A ! *!A6%)!%*=:%!23%-;-%!!%!A M5%<*=8 k&%!A%@!$AAM3% %!l$ *_*$65M-%V@8gAA %%#%N%&!!*_!$6$%*%`/%!! .!V%!%-%M3% !23!<$3!!0!.%6!Am%)! '%,A$!!A,-!!A@-!A%!,3 !8 b%;RS%$%V@5!%3V% M3%`^=;N%<^PV%;%;#nVấn a đề phát triển năng khiếu của học sinh rất quan trọng . Học sinh phải có kiến thức phổ thông toàn diện, nhưng đối với các em có năng khiếu cần có kế hoạch hướng dẫn thêm”. XV%%%B!%4!2395$“Phát hiện tài năng bồi dưỡng nhân tài cho đất nước”!(%3!5!*A!%-%o3%B$(!V%-$(!%"%8[6 !%%#;RS3%B;6!%# !$!&!-%*)!M3% WT <45,&B!5%-@#,- ,N! !**34 !%64!)%/%W!-$_%%)!8 [!5!!;%!3%&5%"# !:!;% M3% 8&M3!5%!3(!p4!3 %/!4&l,_5%%BA!3!V%$'% # !8^p%&M35%!3!A%!%(!.%%#%$! l$,5*% !!23 !*8 II- CƠ SỞ THỰC TIỄN: %<3'!!&;RS5%M3%77%! ! *$U%&6%V"%*=W!=!!;%@!#!23,R R]V%,@8Y:;%!!7 !*%1!*1$(%( 3$q%=V%@%<3$5"-,-%M5!!5W %888[64$rs3%1!%-5%&(%3'!%*=4 !;5*3j 8%&'(&)* +, j<"!!%,!%$!3 #4 !*%3,5,(!!;%@!# !23,RR$N%'!!(m-8s3!%/%W4!)V%@%$%& %V!=“ Toán chuyên đề số đo thời gian & chuyển độngt !23%!5b9/ 1!!-3$!=V%!A!4@4!n^!;%@ U ,RRt$-%MN%!c!A;q$4M3-*1 !#!23!!,a;$%6,&!0;q%A!A ;q5V%)!%,A#=!54 !*8 g3!=“Toán nâng cao lớp 5- Tập 2” !23[pK9fD !=“Bồi dưỡng học sinh vào lớp 6 - Môn toán ”!A%*=;3!W!!!=,! ,&@!6-8gR%$#4%3,5Ml8 >8/$.j^!;%@!#!23,RR$ ;,A3%M%/5%7!%/XJY4  !*!c'!%/#@;%!#!0!@!2336%%4!0 %MP<%u!)!3'!%-](!%4%%1!%-5 ;RS%&%<!!4!c13%*=;"%$%4!! W%%1$$!%#q !*5!3!h,A%! ,3%!%%#%4,-%)!#3%4;%!3;-%!! !3%!!;]1!!%)!%N%<3!f;#!!V ! !*88 Q8%&#0+12j1!!V%%!#!23,RR$ %!#!0!@!2336%Z,(%,<\%4!0%MP <6%=!!23f,,&@%3*AV%%B%'=% !23 !*# !8I"/!!7q%<M7!#%4%MP <%u8[/6,5;%!!7%<:,A, *3j GY&6'!!!;%P!%!%%% !#@8 G^!#6%=!6%=!3,(%,<!WR8 v Gw(%(%!]!h,5!!;333,8 Gg$q!!%N%<33!!;!!;%!0Z%< 3#>,%3%%A!&`3,!##%0,N%$4 3`%3%%<%u\8 [!p!N/,A,A,:!!;%@!# !23,RRDX%<!A%#5!5,&=%-%!5 %8 B4%4%&P!=+4!)%/35%=% V%#;5%!A%#%1%,$4$;RS# !*%-!6% %!!)%(!AM58 III - CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN : 1- Thiết lập cộng thức của dạng toán “ Hai vật chuyển động cùng chiều đuổi nhau” trên một quãng đường thẳng. &6%V#'!!DX#!!5!!;%@!#!23 ,RR%/%!-%%M%/5,-%)!!;5%*! ,3UJ[!5!(m,+!*'!!!5!!;%6@>!# !0!@3"%-%nw%6!tZ%8aUGXJY%U\8B;%6q XJY334q !*!!5(% 3!&%)!%M%!23%%7!!;!*3j GJ[4@%";3nw%6!tZ%8aUGXJY%U\jk%<]7 %BI-^6%=!>,?<8^0$(!A%<]7%BO!!I$ aF,6%=!Qv,?<%7]78DT,#%B$(!;+%*3V<]7 ,h]7r x GJ[y*R%A%+%$4;5j Qv,?>,? d7d7   O aF, I^ GJ DXM3*%*R4$;%8 GJ[4%=!T'"#DX4'!!!;!5j rY5!!3]7]7,!5>]7;+%]V%%$;34r( là 48 km ) rkf<]7%4]7;34,r(36 - 12 = 24 km ) rY5!!%$aF,f<]7$%4]7$ >a,8[6=;-%5V%V<]7,h]7%3$%-r(48 : 24 = 2 giờ) G9#;5+ %3!A%#$>;!*3j <3#]7,h]7$jaFjZQvz>\{>Z<\ ^ !*43%W!23f*=$%4;#%)!4;5 aFjZQvz>\{>Z<\ Khoảng cách giữa 2 động tử Hiệu vận tốc Thời gian đuổi kịp nhau F J[!DXM3*%;#%)!#(%3,-%$6jHai động tử có khoảng cách S cùng khởi hành một lúc để đuổi kịp nhau thì thời gian đuổi kịp (t) được tính như sau:  (3,4# 56 7 $ 8 +9 GB!&%)!P$6J[4!DX(%3!&%)!%N,5!!3> %|,;-%6%=!!23f6%%<3#!(,h3`!&%)!%N 6%=!!23>6%,;-%,5!!3!(%<3#!(,h 3 6 7 $ 58 9] (3,4# 8 +956 7 $  (3,4# G}4!DX!!!&%)!#5!!;%n^# !0!@3t%A!A!!;%@,RR8 2- Hướng dẫn học sinh xác định vận tốc; hiệu vận tốc giữa kim phút và kim giờj &%<!!;%@!#!23,RR!c$4M3-M3 !#3,(%,<8JqDX]!h 6%=!!23,(%,<6%=!33,*3j ~K0%!-!RR%6%Z:!&/!-!RR!A%;R0 %$Q\89#qX%/# r9<%W;3M3:%RR'!!3$ V;C3rZ>\8 rM%/!#,<,(% !!0!@3'!!@3r(cùng chiều) H r<,<!#'!MP< ;C ;34!23WRRr( >  vòng đồng hồ - vì cứ một giờ thì kim giờ chạy được từ vạch này đến một vạch tiếp theo liền kề) J!=%j >  vòng đồng hồ/ giờ chính là vận tốc của kim giờ. r<,(%!#'!MP<;C;34!23 WRRr(1 giờ, kim phút quay đúng 1 vòng trên bề mặt đồng hồ) J!=%j1vòng đồng hồ/ giờ chính là vận tốc của kim phút. ? <,(%,<<;C;34r  Z1 giờ kim phút đi hơn kim giờ là: z >  = >  (vòng đồng hồ) r[%!-!RR!!.%/6%=!!23,<,(%!A%3 %M%/!#3,&rZ,&%3\ rD6%=!!23,<,(%$;34rZz >  = >  vòng đồng hồ ) r[6%=!!23,(%,<,&%3%M%/!#6 !23!($$'!A%33,&r( không thay đổi)  J[,-%$6jVì vận tốc của kim giờ và kim phút không thay đổi trong quá trình chuyển động nên hiệu vận tốc của kim giờ và kim phút cũng là đại lượng không thay đổi. III- Hướng dẫn HS giải các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ. E [...]... đường kim phút đi hơn kim giờ ( vòng đồng hồ) chia cho hiệu vận tốc hai kim ( 11 12 vòng đồng hồ) Bài giải: Lúc 1 giờ, kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 1 Khoảng cách giữa kim phút và kim giờ là 1 12 vòng đồng hồ Khi kim phút và kim giờ tạo với nhau thành một góc vuông thì kim phút đã đi hơn kim giờ là: 1 12 1 4 + 1 3 = Trong 1 giờ, kim giờ đi được (vòng đồng hồ) 1 12 vòng đồng hồ kim. .. kim như sau: Lúc 5 giờ đúng, kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 5; thêm 15 phút nữa ( tức là 13 1 giờ) 4 thì kim phút sẽ đi thêm 1 4 vòng đồng hồ và nó sẽ chỉ vị trí số 3 Còn kim giờ sẽ đi thêm số 6 và 1 6 1 4 khoảng cách này ứng với 1 12 x 1 4 = 1 vòng 48 1 khoảng 4 cách từ số 5 đến đồng hồ Từ số 3 đến só 5 ứng với vòng đồng hồ Như vậy KCBĐ giữa kim phút và kim giờ là 1 1 + 48 = 6 9 48 vòng đồng hồ. .. (không tính ngược từ kim giờ đến kim phút) và phải tính theo chiều quay của kim đồng hồ ? Mỗi giờ, kim giờ chạy được bao nhiêu phần của vòng đồng hồ ? - Hay vận tốc của kim giờ là bao nhiêu? ( 1 12 vòng đồng hồ/ giờ) ? Mỗi giờ, kim phút chạy được bao nhiêu phần của vòng đồng hồ ? - Hay vận tốc của kim phút là bao nhiêu? (1 vòng đồng hồ/ giờ) GV: Ta xem kim giờ và kim phút chính là 2... bài tập về chuyển động của kim đồng hồ đã gặp, tôi chia các bài tập về chuyển động của kim đồng hồ thành 3 dạng cơ bản sau: Dạng 1: Hai kim chuyển động để chồng khít lên nhau Dạng 2: Hai kim đồng hồ tạo với nhau thành một góc vuông Dạng 3: Hai kim đồng hồ tạo với nhau thành một đường thẳng Với mỗi dạng tôi đều dạy theo các bước như sau: B1: Chọn bài tập mẫu B2: Hướng dẫn cách xác... hỏi: ? Quan sát đồng hồ và cho cô biết, lúc 2 giờ đúng thì kim giờ chỉ số mấy? Kim phút chỉ số mấy? (Kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 2) 11 ? Khoảng cách ban đầu giữa kim phút và kim giờ là bao nhiêu phần của vòng đồng hồ? ( 2 12 vòng đồng hồ hay 1 6 vòng đồng hồ )? * GV cần lưu ý với HS: Khoảng cách ban đầu (KCBĐ) giữa hai kim đồng hồ bao giờ cũng phải tính từ kim phút đến kim giờ (không... (tính theo chiều quay của kim đồng hồ) đúng bằng 19 1 4 vòng đồng hồ => KC từ kim phút đến kim giờ (tính theo chiều quay của kim đồng hồ) là vòng đồng hồ (1 - 1 3 = ) 4 4 3 4 Như vậy, trong khoảng thời gian đó kim phút đã đi hơn kim giờ đoạn đường bằng KCBĐ trừ đi 3 4 5 3 1 ( 6 − 4 = 12 vòng đồng hồ) Từ đó, tương tự các bài toán như trên, muốn tìm thời gian để khoảng cách hai kim tạo với nhau... cách này được rút ngắn lại còn 1 vòng 4 đồng hồ => Trong khoảng thời gian đó, kim phút đã đi hơn kim giờ là: 15 7 12 - 1 4 = 1 3 (vòng đồng hồ) Trong 1 giờ, kim giờ đi được 1 12 vòng đồng hồ Kim phút đi được 1 vòng đồng hồ Vậy trong 1 giờ, kim phút đi hơn kim giờ (hay hiệu vận tốc giữa 2 kim ) là: 1 12 1– 11 12 = ( vòng đồng hồ) Thời gian để hai kim tạo với nhau thành một góc vuông là:... cách xác định khoảng cách ban đầu (KCBĐ) giữa hai kim; vận tốc của kim phút, kim giờ và giải bài tập mẫu B3: Thiết lập công thức tổng quát từ bài mẫu B4: HS thực hành giải bài tập 1- Dạng 1: Hai kim chuyển động để chồng khít lên nhau a, Bài tập mẫu: Hiện nay là 2 giờ đúng, hỏi sau ít nhất bao nhiêu thời gian thì kim phút sẽ đuổi kịp kim giờ? - Gv cho HS quan sát vị trí kim phút, kim giờ để trả lời... 1 4 = 1 vòng 3 đồng hồ) Từ đó, muốn tìm thời gian để khoảng cách hai kim tạo với nhau thành một góc vuông ta chỉ việc lấy quãng đường kim phút đi hơn kim giờ chia hiệu vận tốc hai kim Bài giải Lúc 7 giờ, kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 7 Khoảng cách giữa kim phút và kim giờ (tính từ kim phút đến kim giờ theo chiều kim đồng hồ) là 7 12 vòng đồng hồ Khi kim phút và kim giờ tạo với... để giải bài toán Bài giải Lúc 2 giờ, kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 2 => Khoảng cách ban đầu giữa kim phút và kim giờ là 1 6 vòng đồng hồ 12 Vận tốc của kim giờ là 1 12 vòng đồng hồ/ giờ; vận tốc của kim phút là 1 vòng đồng hồ/ giờ Hiệu vận tốc giữa kim phút và kim giờ là: 1- 1 12 = 11 12 (vòng đồng hồ/ giờ) Thời gian để kim phút đuổi kịp kim giờ là: 1 6 : 11 12 = 2 11 (giờ) Đáp . SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM  "GIÚP HỌC SINH LỚP 5 GIẢI TỐT CÁC BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA KIM ĐỒNG HỒ"  A- ĐẶT VẤN ĐỀ I- LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: . tốc của kim giờ và kim phút không thay đổi trong quá trình chuyển động nên hiệu vận tốc của kim giờ và kim phút cũng là đại lượng không thay đổi. III- Hướng dẫn HS giải các bài toán về chuyển động. giờ đến kim phút (tính theo chiều quay của kim đồng hồ) đúng bằng a  vòng H  5 A7BCS a  D >  đồng hồ => KC từ kim phút đến kim giờ (tính theo chiều quay của kim đồng hồ) là
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ, SKKN Giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ,

Từ khóa liên quan