SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác bồi dưỡng giáo viên giỏi ở trường THCS Tiến Tới - huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh

26 1.4K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2015, 20:28

- 1 - PHềNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI HÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ TIẾN TỚI  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN GIỎI Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ TIẾN TỚI - HUYỆN HẢI HÀ - TỈNH QUẢNG NINH Họ và tờn : Bựi Mạnh Duy Đơn vị công tác: Trường Phổ thụng cơ sở Tiến Tới huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh Hải Hà, ngày 19 tháng 5 năm 2011 1. Tên đề tài: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CƠNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN GIỎI Ở TRƯỜNG PHỔ THƠNG CƠ SỞ TIẾN TỚI HUYỆN HẢI HÀ - TỈNH QUẢNG NINH” 2. Đặt vấn đề: u cầu phát triển của đất nước trong thời kì mới đang đặt ra cho ngành giáo dục đào tạo nói chung, cho mỗi ngành học, mỗi nhà trường nói riêng, cho mỗi cán bộ quản lý câu hỏi: Cần phải làm gì để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đặc biệt là chất lượng dạy và học trong mỗi nhà trường ? Là người cán bộ quản lý ở trường trung học, tơi thấy rằng để nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện, bên cạnh việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, hệ thống trường lớp và hệ thống cơ chế quản lý giáo dục, chúng ta cần đổi mới biện pháp đào tạo, đặc biệt là cơng tác bồi dưỡng giáo dục, nhất là nâng cao hiệu quả cơng tác bồi dưỡng giáo viên giỏi. Công tác bồi dưỡng giáo viên giỏi là vấn đề quan trọng, có một vị trí chiến lược lâu dài. Đại hội đảng khóa VIII đã nêu: “giáo viên là nhân tố quyết định đến chất lượng của giáo dục và được xã hội tơn vinh, giáo viên phải có đủ đức, đủ tài”. Vì vậy, “Phải nâng cao năng lực và phẩm chất cho đội ngũ giáo viên”. Do vậy, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nhất là cơng tác bồi dưỡng giáo viên giỏi là một trong những việc làm thường xuyên, nhằm đáp ứng được sự phát triển của giáo dục, đồng thời cũng là u cầu đòi hỏi nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở mỗi nhà trường. Trường Phổ thơng cơ sở Tiến Tới, một trường mới được tái lập vào tháng 8 năm 2002, ngôi trường đóng trên địa bàn thơn 1, xã Tiến Tới, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Chất lượng dạy và học trong những năm học vừa qua, tuy có đạt được một số thành tích, song so với u cầu của xã hội đặt ra thì đang rất cần phải có những biện pháp đổi mới để tạo sự chuyển biến cơ bản về chất lượng dạy và học. Chính những lí do nêu trên đã thúc đẩy tơi chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao cơng tác bồi dưỡng giáo viên giỏi ở trường Phổ thơng cơ sở Tiến Tới - huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh”. Mục đích nghiên cứu của đề tài: Giúp Ban giám hiệu nhà trường tìm ra một số giải pháp thiết thực và cụ thể để nâng cao hiệu quả cơng tác bồi dưỡng giáo viên giỏi, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, để từ đó nâng cao chất lượng dạy và học của Phổ thơng cơ sở Tiến Tới - huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu của đề tài: Chỉ nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao cơng tác bồi dưỡng giáo viên giỏi. 3. Cơ sở lý luận của đề tài: 3. 1. Quản lý: Quản lý hình thành cùng với sự xuất hiện của xã hội lồi người. Mong muốn phát triển xã hội phải dựa vào nhiều yếu tố, trong đó có 3 yếu tố cơ bản: trí thức, sức lao động và trình độ quản lý. Quản lý là một khoa học sử dụng tri thức tổng hợp của nhiều mơn tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn. Nó còn là một nghệ thuật đòi hỏi sự khơng ngoan và tinh tế cao để đạt tới mục đích. Quản lý là sự tác động có ý thức của chủ thể nhằm điều khiển, hướng dẫn các q trình xã hội, hành vi hoạt động của con người nhằm đạt được mục tiêu, đúng ý chí của người quản lý, phù hợp với quy luật khách quan. 3.2. Các chức năng của quản lý: - Lập kế hoạch, trong đó bao gồm dự đốn và vạch mục tiêu. - Tổ chức: Tổ chức cơng việc, sắp xếp con người. - Điều hành: Tác động đến con người bằng các quyết định để con người hoạt dộng, đưa bộ máy đạt tới mục tiêu, trong đó bao gồm cả việc khuyến khích, động viên. - Kiểm tra: Kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy nhằm điều chỉnh kịp thời sai sót, đưa bộ máy đạt được mục tiêu đã xác định. - Năng xuất lao động: Tổ chức phối hợp chặt chẽ, hợp lý giữa các bộ phận, nâng cao hiệu quả hoạt động. - Tác dụng kích thích người lao động làm việc, phát huy tiềm năng của người lao động, đẩy mạnh sản xuất. 3.3. Quản lý giáo dục: Quản lý giáo dục là một hệ thống những tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật của những người làm công tác giáo dục để làm cho hệ thống giáo dục vận hành theo đường lối nguyên lý giáo dục của Đảng, thực hiện được các tính chất của nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà tiêu điểm hội tụ là quá trình dạy và học và giáo dục thế hệ trẻ đáp ứng yêu cầu kinh tế xã hội đổi mới và phát triển để đưa hệ thống giáo dục tới mục tiêu dự kiến tiến lên trạng thái mới về chất thông qua việc thực hiện các chức năng quản lý giáo dục. Vậy quản lý giáo dục là quản lý hoạt động của người dạy, người học và quản lý hoạt động của các tổ chức sư phạm ở các cơ sở khác nhau trong việc thực hiện các kế hoạch và chương trình Giáo dục – Đào tạo, nhằm đạt được các mục tiêu Giáo dục – Đào tạo đã dự kiến. Quản lý giáo dục là loại hình quản lý rất phức tạp vì mục tiêu giáo dục có tính chất tổng hợp cao. Nội dung giáo dục trải rộng trên nhiều lĩnh vực: xã hội, kinh tế, khoa học, tư tưởng, văn hóa. Quản lý giáo dục trước hết là quản lý con người mà mỗi con người là một thế giới nội tâm đa dạng, phong phú. Vì vậy người quản lý ngoài những hiểu biết về tâm lý xã hội phải có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm quản lý và phải biết vận dụng, sáng tạo, linh hoạt các nguyên tắc, phương pháp quản lý và nắm vững đối tượng mình quản lý thì mới thực hiện được mục tiêu giáo dục vì quản lý giáo dục vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật. 3.4. Quản lý hoạt động Dạy - Học. Quản lý hoạt động Dạy - Học là một trong những nội dung quan trọng của người làm công tác quản lý giáo dục. Dạy học là một hệ thống toàn vẹn, một cấu trúc chặt chẽ gồm các yếu tố tác động qua lại lẫn nhau. Các yếu tố này gồm thầy và hoạt động dạy, trò và hoạt động học, mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp tổ chức và kết quả dạy - học. Giữa các yếu tố có mối quan hệ mật thiết với nhau trong một môi trường kinh tế, chính trị xã hội và văn hóa nhất định. Vì vậy, muốn quản lý tốt quá trình Dạy - Học và làm cho nó phát triển tối ưu, nhà quản lý cần quan tâm tới tất cả các yếu tố của quá trình này cũng như các điều kiện để các mối quan hệ giữa các yếu tố có hiệu quả tối ưu. 3.5. Vấn đề bồi dưỡng giáo viên trong công tác quản lý. Luật giáo dục đã ghi: “Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường hoặc các cơ sở giáo dục khác, nhằm thực hiện mục tiêu của giáo dục là truyền tri thức, hình thành kỹ năng, kĩ xảo và xây dựng nhân cách con người học". Tiêu chuẩn chung của nhà trường trong Luật giáo dục đã ghi: - Đạt phẩm chất, đạo đức, về chuyên môn và nghiệp vụ. - Đạt trình độ chuẩn bị được đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ. - Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp. - Lý lịch bản thân rõ ràng Mỗi giáo viên giáo viên đều có sự ảnh hưởng rộng rãi đến một tập thể học sinh và mỗi học sinh cũng tiếp nhận sự giáo dục của mỗi giáo viên và tập thể giáo viên. Vì vậy chất lượng giáo dục, hiệu quả giáo dục được quy định bởi năng lực phẩm chất của mỗi giáo viên và sự phối hợp giáo dục của giáo viên. Điều này khiến cho những tác động của giáo viên đến chất lượng giáo dục mang tính toàn diện sâu sắc. Chính vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên nên phải tạo động lực cho người dạy, phải xây dựng đội ngũ giáo viên, xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh là việc làm cần thiết của người cán bộ quản lý để phát huy hết khả năng tiềm tàng của đội ngũ giáo viên trong trường học. Là cán bộ quản lý tôi thấu hiểu phải thực hiện xuất sắc các nội dung của Điều 52 và Điều 63 Luật giáo dục và nhiệm vụ quyền hạn của nhà trường, nhiệm vụ của giỏo viờn cng nh phi nm rừ c tiờu chun ca mt i ng giỏo viờn tp th s phm mnh. 4. C s thc tin: Trờng Phổ thông cơ sở Tiến Tới là một trờng có chức năng giáo dục và đào tạo học sinh của xã Tiến Tới - Một xã làm nghề ng nghiệp của huyện Hải Hà - Năm 2002 trờng đợc đổi tên thành trờng Phổ thông cơ sở. Trong những năm qua với sự chỉ đạo sát sao của các cấp các ngành - đặc biệt là sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hải Hà - trờng đã có nhiều chuyển biến. Gần đây trờng đã cơ bản ổn định về số biên chế giáo viên nhng cha đồng bộ về cơ cấu. Đội ngũ giáo viên trẻ khoẻ, năng động, nhiệt tình trong công tác song còn thiếu kinh nghiệm. Từ nhận thức về vai trò của đội ngũ giáo viên nh trên, trong những năm qua Ban giám hiệu đã tập trung nhiều biện pháp bồi dỡng có hiệu quả để xây dựng đội ngũ giáo viên và nền nếp chuyên môn trong nhà trờng, góp phần tạo nên chất lợng giáo dục của nhà trờng ngày càng ổn định, phát triển. Nhìn chung, chất lợng của đội ngũ nhà giáo đã ngày càng đợc nâng cao, có đạo đức tốt, tận tuỵ với nghề nghiệp, có tinh thần và ý thức phấn đấu nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của ngành. 5. Ni dung nghiờn cu: 5.1. Kho sỏt thc trng: 5.1.1. Thc trng cụng tỏc bi dng giỏo viờn Trng Ph thụng c s Tin Ti - huyn Hi H - tnh Qung Ninh. - ẹi ng giỏo viờn cú tui i, tui ngh cũn rt tr. Vỡ vy h rt nng ng, sỏng to trong coõng vieọc, ủong thụứi rt yờu ngh. Tuy nhiờn, nhiu giỏo viờn mi ng lp c mt, hai nm nờn cũn thiu kinh nghim. * H o to: Nm hc Tng s N H o to THSP CSP HSP 2006 2007 19 13 09 10 2007 2008 21 15 10 11 2008 2009 25 18 12 13 1 2009 - 2010 28 18 11 16 1 * tui cuỷa giaựo vieõn tớnh tụựi naờm 2011. T 20 -> 29 tui: 15 ng chớ. T 30 -> 39 tui: 09 ng chớ. T 40 -> 50 tui: 02 ng chớ. * Tui ngh cuỷa giaựo vieõn tớnh tụựi naờm 2011. Di 5 nm tui ngh: 12 ng chớ. ó cú t 6 n 10 nm tui ngh: 09 ng chớ. ó cú 11 n 20 nm tui ngh: 03 ng chớ. ó cú trờn 20 nm tui ngh: 01 ng chớ. ó cú trờn 30 nm tui ngh: 01 ng chớ. * Danh hiu giỏo viờn gii: Giỏo viờn gii Nm hc 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 Cp trng 5 6 6 6 Cp huyn 2 3 3 6 Cp tnh 1 1 * Kt qu iu tra 26 giỏo viờn qua phiu: Phn I: Cõu 1: + 97,6% giỏo viờn cho rng vic bi dng i ng giỏo viờn gii l rt cn thit. + 2,4% giỏo viờn cho l cn thit. Cõu 2: 100% GV chn 5 hỡnh thc bi dng giỏo viờn gii m phiu a ra. Cõu 3: + 50% GV quan tõm n thc trng ca trng. + 25,2% GV quan tõm n mi nhn. + 24,8% GV khụng quan tõm n mi nhn no. Cõu 4: + 45,2% GV nht trớ ly kinh phớ Qu khuyn hc. + 45,2% GV nht trớ ly kinh phớ Qu h tr giỏo dc. + 9,6% GV nht trớ ly kinh phớ ca GV c bi dng. Cõu 5: phn ln cỏc ý kin u ngh cp trờn quan tõm n vn bi dng giỏo viờn gii trng. Phn II: Cõu 1: 100% GV cú nhu cu tham gia hc CSP - HSP Cõu 2: + 50% choùn theo hoùc taùi chửực. + 50% choùn theo hoùc tửứ xa. Cõu 4: + 59,2% GV cho rng nu tham gia hc tp s nh hng n vic chm súc gia ỡnh. + 40,8% GV cho rng nu tham gia hc tp s nh hng n kinh t gia ỡnh. * Cht lng hc tp ca hc sinh trong nhng nm gn õy: Nm hc X p loi ( n v % ) Gii Khỏ T.bỡnh Yu Keựm 2006 - 2007 12,0% 29,0% 56,8% 2,2% 2007 2008 5,9% 22,4% 71,7% 2008 - 2009 8,0% 42,7% 45,7% 3,6% 2009 - 2010 11,8% 39,5% 48,7% - Trong cỏc kỡ thi chn hc sinh gii do Phũng Giỏo dc v o to; S Giỏo dc v o to t chc hc sinh ca trng t c: + 10 hc sinh t gii hc sinh gii cp huyn (trong ú cú mt gii nht, hai gii nhỡ, hai gii ba v nm gii khuyn khớch). + 03 hc sinh t khuyn khớch cp tnh. 5.1.2. ỏnh giỏ chung: Qua cỏc s liu trờn cho thy: i ng giỏo viờn gii v cht lng hc sinh gii ó tin b theo tng nm hc, nhng cha ng u, do vy cn phi c nõng cao hn na, t l giỏo viờn gii v hc sinh gii, ng thi cn h thp hc sinh yu, kộm. Đội ngũ giáo viên còn rất trẻ, họ có nhu cầu rất cao là được bồi dưỡng để trở thành giáo viên giỏi. Vì vậy nếu gặp môi trường sư phạm tốt, được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng có phương pháp kế hoạch chắc chắn đội ngũ giáo viên giỏi sẽ tăng cả về số lượng và chất lượng. Đó là tiền đề để nâng cao chất lượng dạy và học. Thực tế trên đã đặt ra yêu cầu cấp thiết cho các nhà quản lý giáo dục, phải tích cực tổ chức quản lý, chỉ đạo việc bồi dưỡng để ngày càng có thêm nhiều giáo viên giỏi, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở trường. 5.2.Biện pháp thực hiện: 5.2.1. Căn cứ đề xuất biện pháp: - Căn cứ vào chiến lược phát triển Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2020. - Căn cứ vào phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hải Hà và Trường Phổ thông cơ sở Tiến Tới. - Căn cứ vào thực tế của Trường Phổ thông cơ sở Tiến Tới. 5.2.2. Các giải pháp bồi dưỡng giáo viên giỏi của Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Tiến Tới. Một là: Giải pháp về công tác chỉ đạo trong việc bồi dưỡng để có đội ngũ giáo viên giỏi. Để làm tốt được nhiệm vụ của người quản lý đã được quy định tại Điều 49 Luật giáo dục, bản thân người quản lý phải phấn đấu trở thành nhà quản lý thực thụ, nhà sư phạm tiêu biểu cho đội ngũ giáo viên, giữ được vai trò lãnh đạo và uy tín cá nhân trong điều hành các hoạt động trong nhà trường. Vì vậy, là cán bộ quản lý tôi thấy trước hết mình phải là tấm gương tiêu biểu về quá trình bồi dưỡng và tự bồi dưỡng và quan trọng nhất là phải luôn khẳng định trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ của mình trong tập thể sư phạm. Người cán bộ quản lý phải biết kích thích nhu cầu tự vươn lên trong tập thể sư phạm bằng các biện pháp quản lý hành chính, quản lý về kế hoạch và quản lý bằng thi đua, khen thưởng. Hai là: Giải pháp về phân công đội ngũ giáo viên cho từng khối, lớp: Phân công giáo viên đứng lớp như thế nào là phù hợp cũng là một vấn đề rất quan trọng. Bởi vì, phân công giáo viên đứng lớp phù hợp với khả năng chuyên môn sẽ tạo được động lực lớn để người giáo viên phát huy được hết năng lực chuyên môn của bản thân trong công tác giảng dạy. Từ nhận định đó, nhà quản lý phải có kế hoạch phân công cụ thể đánh giá được đúng khả năng của từng giáo viên. Cụ thể là những giáo viên có chuyên môn vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy được phân công vào vị trí tổ trưởng tổ chuyên môn. Các đồng chí Đảng viên là những nhân tố nòng cốt, tích cực, luôn đi đầu trong các phong trào của nhà trường cũng như sắp xếp đều vào các tổ. Từ đó các đồng chí giáo viên giàu kinh nghiệm sẽ thường xuyên giúp đỡ các đồng chí giáo viên trẻ, tạo điều kiện cho lớp giáo viên trẻ phát huy tích cực sáng tạo dựa trên những kinh nghiệm của thế hệ đi trước. Ngược lại chính những bước đi sáng tạo, đột phá của lớp giáo viên trẻ trong phong cách giảng dạy sẽ tạo đà cho lớp giáo viên nhiều kinh nghiệm nhanh chóng tiếp cận với phương pháp dạy học tích cực, và sử dụng thành thạo các phương tiện dạy học hiện đại. Ba là: Lập kế hoạch bồi dưỡng giáo viên. Trong công tác quản lý thì khâu lập kế hoạch để bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là rất quan trọng. Khi lập kế hoạch cần phải dựa trên thực trạng của đội ngũ giáo viên, dựa vào nhu cầu phấn đấu nổ lực của từng giáo viên. Từ đó cụ thể hóa thành những yêu cầu trong kế hoạch của nhà trường như sau: - 100% giáo viên tham gia các lớp tập huấn, học tập chuyên môn. - 100% giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. - 30 % giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. - 10% giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cẩp tỉnh. - Giáo viên có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, chọn ra được đội ngũ học sinh giỏi từ lớp 6 đến lớp 9. Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu, keùm, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. - Giáo viên giỏi phải có chất lượng học sinh giỏi cao, phấn đấu có nhiều học sinh đạt giải cao ở các kì thi học sinh giỏi cấp huyeän, cấp tỉnh. [...]... xếp hạng và trao giải thưởng: - Giải nhất: thưởng 300.000 đồng - Giải nhì : thưởng 200.00 đồng - Giải ba: thưởng 100.000 đồng Giáo viên tham dự thi giáo viên giỏi các cấp cũng đều được Cơng đồn và nhà trường quan tâm: - Giải nhất cấp huyện 500.000 đồng - Giải nhì cấp huyện 300.000 đồng - Giải ba cấp huyện 200.000 đồng - Các giải khuyến khích 100.000 đồng - Nếu được giải cấp tỉnh thưởng 1.000.000 đồng... giáo viên có sự chuyển biến rõ rệt, giáo viên hăng hái trong trong cơng tác thi đua, phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi Kết quả cụ thể như sau: 6.1 Thống kê chất lượng giáo viên giỏi năm học 2010 - 2011: Năm học 2010 - 2011 Giáo viên giỏi Cấp trường 10 Cấp huyện (Chỉ thi giáo viên cấp THCS) 5 Cấp tỉnh (Chỉ thi giáo viên cấp THCS) 6.2 Thống kê chất lượng học sinh: 1 Xếp loại ( đơn vị %) Cấp học Giỏi. .. mới đáp ứng được u cầu đổi mới của giáo dục hiện nay Góp phần vào mục tiêu xây dựng và phát triển hệ thống Giáo dục – Đào tạo ở địa phương - Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả cơng tác bồi dưỡng giáo viên giỏi mà tơi đã nêu ở trên, áp dụng trong trường Phổ thơng cơ sở Tiến Tới đã có hiệu quả rõ rệt Những giải pháp này đã nâng cao được chất lượng đội ngũ giáo viên giỏi trình độ và chun mơn Để đạt được... cả một q trình suy nghĩ, tìm tòi và thực hiện của Ban giám hiệu và tập thể giáo viên trường Phổ thơng cơ sở Tiến Tới - Điều đáng mừng là nhận thức của giáo viên trong trường về vấn đề nâng cao trình độ chun mơn, phấn đấu là giáo viên giỏi đã trở thành nhu cầu thiết yếu Qua điều tra 26 giáo viên trong trường bằng phiếu hỏi cũng cho thấy: + 100% giáo viên nhất trí là việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi. . .- Từng tổ chun mơn đăng ký chỉ tiêu cụ thể, đối với tổ trưởng chun mơn phải phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở trở lên Bốn là: Hình thức khen thưởng đối với giáo viên: Một trong những biện pháp để bồi dưỡng năng lực chun mơn đó là các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời Trong các đợt hội giảng được tổ chức 2 lần/năm, nhà trường đều bình chọn những giáo viên có điểm cao nhất... của giáo viên Cần phát hiện những mặt mạnh của giáo viên để giáo viên khác noi theo Đồng thời người quản lý cần lắng nghe ý kiến của giáo viên, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên cốt cán, giáo viên giỏi của nhà trường - Mỗi năm học, trường tổ chức hai đợt hội giảng Cuối mỗi đợt hội giảng đều có bình chọn các tiết dạy hay nhất để xếp loại Nhất, Nhì, Ba Qua việc tổ chức hội giảng - hội thi giáo viên. .. 41,6% 1,3% THCS 15,38% 47,69% Kém 36,92% - Trong các kì thi chọn học sinh giỏi do Phòng Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức học sinh của trường đạt được: + 02 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện (trong đó có 0 1giải nhất và 01 giải khuyến khích) + 01 học sinh đạt khuyến khích cấp tỉnh 7 Kết luận: - Cơng tác bồi dưỡng giáo viên giỏi là một cơng việc phức tạp đòi hỏi cả một q trình... hơn./ Tiến Tới, ngày 23 tháng 5 năm 2011 Người viết Bùi Mạnh Duy 9 Phụ lục: PHIẾU ĐIỀU TRA ( Trường PTCS Tiến Tới ) I Nhằm nâng cao chất lượng Dạy và Học ở các các trường phổ thơng nói chung và đơn vị đồng chí đang cơng tác nói riêng, theo đồng chí vấn đề bồi dưỡng giáo viên giỏi được chú ý như thế nào? Hãy đánh dấu (x) vào ơ trống  ý kiến đồng chí cho là đúng: 1 Việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi. .. quyết trung ương II Đại hội VIII 2 Điều lệ trường trung học và trường phổ thơng có nhiều cấp học 3 Luật giáo dục 2005 4 Hiệu trưởng với cơng tác quản lý nhà trường (Tác giả Hồng Ngọc Bằng - Trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội) 5 Giáo trình bồi dưỡng Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 11 Mục lục: Trang 1 Tên đề tài 1 2 Đặt vấn đề 1 3 Cơ sở lý luận 3 3.1 Quản lý ... sẽ thúc đẩy các hoạt động phát triển, giáo viên sẽ hứng thú say mê với nghề nghiệp, gắn bó với tập thể Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chun mơn của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hải Hà Tổ chức tập huấn, thăm lớp, dự giờ các giáo viên có kinh nghiệm để đổi mới phương pháp dạy trong nhà trường, ở trường bạn để trao đổi học tập Tổ chức . MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN GIỎI Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ TIẾN TỚI - HUYỆN HẢI HÀ - TỈNH QUẢNG NINH Họ và tờn : Bựi Mạnh Duy Đơn vị công tác: Trường. quả cơng tác bồi dưỡng giáo viên giỏi, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, để từ đó nâng cao chất lượng dạy và học của Phổ thơng cơ sở Tiến Tới - huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh. Giới. sở Tiến Tới huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh Hải Hà, ngày 19 tháng 5 năm 2011 1. Tên đề tài: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CƠNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan