0

SKKN Thực hành tiết kiệm trong kiểm tra, đánh giá học sinh ở trường THCS

17 1,559 3
  • SKKN Thực hành tiết kiệm trong kiểm tra, đánh giá học sinh ở trường THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2015, 20:40

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "THỰC HÀNH TIẾT KIỆM TRONG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC SINH Ở TRƯỜNG THCS" - 1 - I. Phần mở đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đã luôn đề cao đạo đức tác phong của người cách mạng. Bốn đức tính mà Người xem là “gốc của đạo đức cách mạng” là: cần, kiệm, liêm, chính. Trong cuộc họp Giám đốc và Chủ tịch các Uỷ ban công sở ở Hà Nội, ngày 17/01/1946, Hồ Chủ Tịch nói: “Để giúp công việc Chính phủ một cách đắc lực, để nâng cao tinh thần kháng chiến, anh em viên chức bây giờ phải có bốn đức tính là: cần, kiệm, liêm, chính. Cần là anh em viên chức phải tận tâm làm việc ; kiệm phải biết tiết kiệm đồng tiền kiếm được cũng như các vật liệu đồ dùng trong các công sở… có cần, có kiệm mới trở nên liêm chính để cho người ngoài kính nể được”. Để nhấn mạnh hơn tầm quan trọng và mối quan hệ mật thiết lẫn nhau của bốn đức tính này, tháng 6 năm 1949 Người đã viết bài “Cần, kiệm, liêm, chính” : Trời có bốn mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương : Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có bốn nết : Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một mùa thì không thành trời. Thiếu một phương thì không thành đất. Thiếu một đức thì không thành người. Như vậy, theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong bốn đức tính không thể thiếu được của con người là phải biết tiết kiệm. Thừa hưởng truyền thống của quê hương, ý thức cao về lợi ích của sự tiết kiệm, Người luôn tiết kiệm ở mọi lúc, mọi nơi, trong công việc cũng như trong cuộc sống thường ngày. Bên cạnh đó Người vẫn luôn - 2 - nhắc nhở, kêu gọi mọi người tiết kiệm. Tiết kiệm trở thành phương châm sống của Người. Tiết kiệm cũng đã trở thành chính sách hàng đầu của Đảng và Nhà nước suốt trong những năm kháng chiến trường kỳ gian khổ. Không chỉ trong thời chiến mà ở ngay thời bình hay bất cứ thời đại nào, tiết kiệm vẫn luôn là một chính sách, phương châm sống đúng đắn. Vì vậy, khẩu hiệu “Tiết kiệm là quốc sách” cho đến nay vẫn mang ý nghĩa tích cực lớn lao trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước. Tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc hội đã thông qua Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo tinh thần Đại hội Đại biểu toàn quốc lần X của Đảng quán triệt thì “đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ trực tiếp thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”. Vì vậy, cần tích cực phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí để thực hành tiết kiệm, đặc biệt là tiết kiệm của công. Việc thực hành tiết kiệm không thể mang lại hiệu quả cao nếu mỗi cá nhân không tự ý thức tự giác tiết kiệm. Càng không thể thực hiện tiết kiệm một cách hình thức, máy móc, rập khuôn bởi đôi khi như thế lại là lãng phí. Ngày 07 tháng 11 năm 2006, Bộ Chính trị (khoá X) đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW về “Tổ chức Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mục đích của cuộc vận động là: Làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biển mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, - 3 - lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Nội dung cuộc vận động gồm: Tổ chức nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức trong các tác phẩm" Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", "Di chúc" và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào các phẩm chất "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Năm 2008 chuyên đề của cuộc vận động là: "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu", tác phẩm "sửa đổi lối làm việc". Ngày 11 tháng 3 năm 2008 Ban Tuyên giáo Trung ương có hướng dẫn số 32- HD/BTGTW về tổ chức học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí”. Cuộc vận động đã được các ngành các cấp và đông đảo cán bộ công chức cùng với quần chúng nhân dân ủng hộ. Hưởng ứng cuộc Vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là một Phó Hiệu trưởng được phân công phụ trách chuyên môn, tuy công việc không liên quan nhiều đến nguồn tài chính và tài sản công nhưng tôi vẫn luôn suy nghĩ, học hỏi và áp dụng các biện pháp nhằm tiết kiệm tối đa các chi phí không cần thiết, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có. Qua hơn bốn năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm thực hành tiết kiệm trong quản lý chuyên môn, từ khâu dự kiến, phân công công việc cho cán bộ giáo viên, xếp thời khoá biểu giảng dạy đến việc tổ chức sử dụng trang thiết bị giảng dạy và học tập đặc biệt là khâu tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh. Trong đề tài kinh nghiệm này, tôi xin đề cập nội dung Thực hành tiết kiệm trong tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh ở trường trung - 4 - học. Đề tài tuy không lạ với nhiều đơn vị, cá nhân nhưng với những điều chỉnh trong cách tổ chức kiểm tra và những thay đổi trong in ấn hy vọng rằng sẽ giúp nhiều đơn vị có thể tiết kiệm phần nào chi phí hoạt động chuyên môn. II. Phần nội dung 1. Cơ sở lý luận 1.1. Tầm quan trọng của kiểm tra đánh giá Định hướng phát triển giáo dục được Đảng ta khẳng định qua nhiều kỳ đại hội và tiếp tục được khẳng định trong văn kiện hội nghị lần thứ 9 khoá X “Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo toàn diện, phát triển nguồn nhân lực… tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục và công tác quản lý giáo dục ”. Ba thành tố quan trọng trong quá trình dạy học là người dạy, người học và nội dung, phương tiện, phương pháp dạy học. Như vậy, với nội dung dạy học là chương trình giáo dục trung học phổ thông đã được ban hành. Với đặc điểm hiện nay của lực lượng giáo viên và học sinh ở tỉnh Kiên Giang thì cần thiết có sự đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức và phương tiện dạy học nhằm làm cho người học tích cực hơn trong việc tiếp thu, lĩnh hội và tìm tòi nguồn kiến thức. Một trong những mục tiêu quan trọng của đổi mới giáo dục phổ thông là đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy, đánh giá nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh. Để đánh giá hiệu quả đào tạo của nhà trường trong từng giai đoạn cụ thể cần thiết dựa trên kết quả nhiều mặt của quá trình giáo dục như kết quả hai mặt giáo dục, tỉ lệ học sinh lưu ban bỏ học, số lượng học sinh giỏi các cấp và đặc biệt là tỉ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp- sản phẩm đầu ra của cả một quá trình đào tạo. Để có tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp - 5 - cao cần phải thực hiện một loạt các biện pháp từ việc nâng cao nhận thức của người học và cả gia đình người học, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường cơ sở vật chất, cho đến việc đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá. Kết quả của việc kiểm tra đánh giá là cơ sở để xác định hiệu quả quá trình giáo dục của một cá nhân, một đơn vị, địa phương trong một khoảng thời gian nhất định như kiểm tra cuối học kỳ, cuối năm để xét lên lớp, thi để xét tốt nghiệp Kiểm tra đánh giá còn nhằm mục đích xác định chuẩn đầu vào để lập kế hoạch dạy học phù hợp như thi tuyển, kiểm tra khảo sát đầu năm Nhưng quan trọng hơn hết, kết quả của việc kiểm tra đánh giá nhằm giúp cho học sinh tự điều chỉnh quá trình học tập của bản thân đồng thời là cơ sở để cán bộ quản lý và giáo viên điều chỉnh, thay đổi phương pháp, cách thức giảng dạy. Kết quả học tập cũng là căn cứ để cha mẹ học sinh thay đổi cách thức quản lý, giáo dục con mình. 1.2. Thực hành tiết kiệm Theo Hồ Chí Minh, tiết kiệm “là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”. - Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, mà những việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của cũng vui lòng. - Tiết kiệm là tích cực. “Tiết kiệm không phải là ép bộ đội, cán bộ và nhân dân nhịn ăn, nhịn mặc. Trái lại, tiết kiệm cốt để giúp vào tăng gia sản xuất, mà tăng gia sản xuất là để dần dần nâng cao mức sống của bộ đội, cán bộ và nhân dân. Nói theo lối khoa học, thì tiết kiệm là tích cực, chứ không phải là tiêu cực”. Điều 23, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định cụ thể việc Quản lý, sử dụng văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí như sau: - 6 - 1. Việc mua sắm văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí của cơ quan, tổ chức phải xuất phát từ nhu cầu công việc và trong phạm vi dự toán được duyệt; thực hiện khoán chi văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí đến người sử dụng. 2. Người quyết định mua sắm văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí và những người có liên quan vi phạm quy định tại khoản 1 Ðiều này gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý kỷ luật. Như vậy, thực hành tiết kiệm trong tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh vừa nhằm đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục, vừa thực hiện tốt Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ở góc độ đơn vị, điều này sẽ góp phần giảm chi trong đơn vị, chống lãng phí chi tiêu xã hội. 2. Kiểm tra, đánh giá trong hoạt động giáo dục hiện nay Để đánh giá khách quan hiệu quả giảng dạy và học tập các địa phương, đơn vị cần có một mức chuẩn chung hay nói cách khác là cần có đề chung. Bộ Giáo dục và Đào tạo hằng năm tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông qua đó có thể đánh giá hiệu quả dạy- học của các địa phương và công nhận thành quả học tập của học sinh trung học phổ thông trong cả nước. Ở cấp tỉnh, Sở giáo dục và Đào tạo Kiên Giang thường xuyên tổ chức kiểm tra theo đề chung cho học sinh trung học phổ thông toàn tỉnh qua đó các trường có thể tự đánh giá và điều chỉnh quá trình dạy học của đơn vị mình. Ở hầu hết các huyện, Phòng Giáo dục cũng tổ chức kiểm tra chung cho học sinh vào cuối mỗi học kỳ, nhất là với khối lớp cuối cấp (học sinh lớp 5 và lớp 9). Trong các cuộc hội thảo chuyên môn, các phòng chuyên môn của Sở cũng khuyến khích các trường trung học phổ thông tổ chức kiểm tra định kỳ sử dụng đề chung cho học sinh toàn trường. Qua việc sử dụng đề chung toàn trường, giáo viên và học sinh các lớp có thể tự so sánh kết quả và điều chỉnh quá trình dạy- học của mình. Hiệu quả của việc tổ - 7 - chức kiểm tra theo đề chung đã được khẳng định ở chất lượng tốt hơn của đề kiểm tra, đồng thời, kết quả kiểm tra là thước đo để điều chỉnh quá trình dạy học của các lớp và giáo viên bộ môn. Chính vì vậy, ở hầu hết các trường trung học trong tỉnh Kiên Giang đều đã tổ chức kiểm tra định kỳ theo hình thức tập trung toàn trường. Theo phân phối chương trình giáo dục phổ thông hiện hành ở cấp trung học phổ thông có tổng số bài kiểm tra viết định kỳ trong năm học của mỗi khối lớp là 12 môn học với trên 50 bài kiểm tra. Tuy nhiên, ở hầu hết các trường trung học phổ thông chỉ tổ chức kiểm tra tập trung cho học sinh toàn trường ở 8 môn Văn, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa và Ngoại ngữ (thường là tiếng Anh). Các môn còn lại giáo viên bộ môn sẽ tổ chức kiểm tra theo đơn vị lớp học, sử dụng giấy tập học sinh để làm bài. Một số trường đã thực hiện kiểm tra tập trung tất cả các bài kiểm tra định kỳ (kể cả bài thi) tổng số lần kiểm tra trong năm học cho mỗi khối lớp là hơn 40 lần. Nhiều trường chỉ tổ chức kiểm tra tập trung mỗi môn 4 lần trong năm học, trong đó có 02 lần kiểm tra định kỳ và 02 lần thi học kỳ nên tổng số bài kiểm tra ở 01 học sinh sẽ là 32 bài. Về hình thức, các bài kiểm tra của môn Văn, Toán, Sử, Địa là tự luận. Các trường thường ra đề thi các môn Lý, Hoá, Sinh, Anh khối lớp 12 ở hình thức trắc nghiệm nhưng ở các khối còn lại có thể ở hình thức tự luận hoặc kết hợp giữa tự luận với trắc nghiệm. Tuỳ theo trường mà môn Toán, Văn có thể có thời gian làm bài thi là 90 phút. Các môn còn lại, có thời gian làm bài theo quy định là 45 phút. Trường THPT An Minh tổ chức kiểm tra tập trung tất cả các bài định kỳ ở 8 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh với tổng số lần kiểm tra trong năm học là 40 bài kiểm tra. Trong đó các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh khối 12 được kiểm tra theo dạng đề trắc nghiệm như dạng đề thi tốt nghiệp. Các môn học còn lại thực hiện kiểm tra theo hình thức tự luận. - 8 - Hưởng ứng cuộc Vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các trường trung học trong tỉnh Kiên Giang đã phát động mạnh mẽ phong trào tiết kiệm, đặc biệt từ khi thực hiện chủ đề Cuộc vận động năm 2008. Nhiều trường đã tiết kiệm chi tiêu trong quản lý kinh phí hoạt động thường xuyên. Tuy vậy, vẫn còn trường chưa chú ý thực hiện triệt để tiết kiệm trong hoạt động chuyên môn, mà cụ thể là trong tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh. Còn rất nhiều trường trong tỉnh thực hiện kiểm tra theo cách thức phổ biến trước đây là photo đề thi và học sinh làm bài trên giấy thi riêng biệt, thường là giấy đôi dùng trong kiểm tra, thi học kỳ. Qua khảo sát, các trường như THPT Gò Quao, THCS Bình An, THPT Châu Thành huyện Châu Thành… vẫn thực hiện theo cách thức này. Vấn đề đặt ra là cần tổ chức kiểm tra sử dụng đề chung toàn trường với chi phí thấp nhất trong in ấn đề, giấy thi và công tác tổ chức coi kiểm tra. Với nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên có hạn, qua nhiều năm tổ chức kiểm tra định kỳ theo hình thức tập trung cho học sinh toàn trường tôi đã rút ra một số giải pháp hiệu quả nhằm tiết kiệm tối đa chi phí, đảm bảo chất lượng của kỳ kiểm tra. 3. Giải pháp đã thực hiện 3.1. Xếp phòng kiểm tra phù hợp Để việc tổ chức kiểm tra theo đề chung toàn trường mang lại hiệu quả cao nhất thiết phải sắp xếp lại học sinh giữa các lớp thành các đơn vị phòng kiểm tra với số lượng học sinh có giới hạn (thường là 24 học sinh/ phòng như phòng thi tốt nghiệp). Học sinh tất cả các lớp sẽ được chia đều ở các phòng theo thứ tự A,B,C. Thông thường, khi xếp phòng kiểm tra sẽ có phòng cuối cùng không đủ 24 học sinh. Vì vậy, để tiết kiệm nhân lực giám thị coi kiểm tra phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn nên chia đều số học sinh ở các phòng kiểm tra, nên các phòng có thể có đến 25 hoặc 26 học sinh. Với số học sinh - 9 - này vẫn đảm bảo cho giám thị thực hiện tốt nhiệm vụ coi thi, không để xảy hiện tượng quay cóp. Các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện, xã thường có hiện tượng học sinh bỏ học trong học kỳ 1. Tỉ lệ bỏ học đặc biệt cao ở học sinh đầu cấp vì vậy sau thi học kỳ 1, bộ phận chuyên môn nên sắp xếp lại phòng kiểm tra nhằm loại bỏ tên những học sinh đã bỏ học. Với tỉ lệ bỏ học phổ biến ở các trường huyện là 5% ở khối lớp 10 thì số học sinh bỏ học đến sau thi học kỳ 1 tương đương với 01 phòng kiểm tra. Khi loại học sinh bỏ học khỏi danh sách phòng kiểm tra sẽ giảm được 01 phòng kiểm tra tức là tiết kiệm được 16 giờ làm việc của giáo viên. Bên cạnh đó, sẽ tiết kiệm được trên 350 đề kiểm tra so với không loại những học sinh bỏ học (khoảng 24 học sinh X 16 bài kiểm tra). Những việc đơn giản như trên nếu được tất cả các trường chú ý thực hiện thì sẽ tiết kiệm một lượng lớn giấy, mực và công sức của cán bộ giáo viên. 3.2. Phân công hợp lý giám thị coi kiểm tra Trong những năm học gần đây, ở hầu hết các trường trung học phổ thông ở địa bàn huyện, xã đều có tình trạng thừa giáo viên. Một số trường có số giáo viên nhiều hơn biên chế quy định đến hơn 10 giáo viên. Một số trường khác lại có hiện tượng thừa thiếu cục bộ nhưng không thể phân công vì không phù hợp với chuyên môn nên một số giáo viên có tình trạng “không đủ việc làm”. Việc phân công hợp lý giám thị coi kiểm tra vừa đảm bảo chế độ làm việc của giáo viên vừa tạo tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng để người được phân công hoàn thành tốt nhiệm vụ. - 10 - [...]... các môn: Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa thì tổng số lần kiểm tra trong năm học có thể áp dụng Giải pháp 2 trong 1 là 20 lần nên số tiền tiết kiệm được ở mỗi học - 15 - sinh là 3.500 đồng (20 bài X 175 đồng) Như vậy, với số học sinh trung học phổ thông hiện nay của tỉnh là trên 35.000 học sinh sẽ tiết kiệm được trên 120 triệu đồng Và nếu được thực hiện ở cả các trường THCS thì số tiền tiết kiệm hằng năm sẽ còn... dụng tiết kiệm giấy, mực thì hầu như trường nào cũng thực hiện được - Có thể vận động xã hội hóa trong tổ chức kiểm tra Chi phí tiết kiệm được là tiết kiệm cho học sinh, chống lãng phí trong xã hội học tập 2 Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo: a Tăng cường tổ chức hội thảo về kiểm tra đánh giá cho cán bộ giáo viên theo từng cụm trường, từng vùng b Tiếp tục tổ chức kiểm tra tập trung toàn tỉnh nhất là với học. .. môn Lịch sử, Địa lý, Hoá học, Vật lý, Sinh học và Tiếng Anh Với yêu cầu thực hiện kiểm tra tập trung để có cơ sở đánh giá, so sánh và điều chỉnh việc - 14 - dạy học các môn này, trường đã thực hiện kiểm tra tập trung tất cả các bài định kỳ nên đã tiết kiệm được 3500 đồng/ học sinh ở mỗi năm học (20 bài kiểm tra X 175 đồng/ lần) Tổng số tiền tiết kiệm chi phí mua giấy hằng năm ở giải pháp này là 3.150.000... hiện trong tiết kiểm tra ở phân phối chương trình giảng dạy Tuy vậy, nếu giáo viên dạy 01 lớp với 40 học sinh thì chỉ phải coi kiểm tra 01 tiết/ bài kiểm tra Khi tổ chức kiểm tra tập trung thì 1 lớp với 40 học sinh cần đến 1,66 tiết coi kiểm tra (ví dụ: 3 lớp có 120 học sinh thay vì cần 3 giáo viên coi kiểm tra theo lớp thì cần 5 giáo viên coi kiểm tra theo đề chung, chia theo phòng) Số giờ coi kiểm. .. phòng kiểm tra và phân công giám thị như đã nêu trên, năm học 2011- 2012 nhà trường không phải chi cho công tác coi kiểm tra vượt giờ quy định Số tiền tiết kiệm hơn 3.000.000 đồng Qua việc loại những học sinh bỏ học khỏi danh sách kiểm tra ở học kỳ 2, tôi đã giúp nhà trường tiết kiệm gần 1000 tờ giấy thi ở khối lớp 10 (24 học sinh X 40 bài) với giá tối thiểu hiện nay là 300 đồng/ tờ thì đã tiết kiệm. .. thiện hơn đề tài Thực hành tiết kiệm trong tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh ở trường trung học này IV Đề xuất, kiến nghị - 16 - 1 Đối với trường THPT - Tiếp tục tổ chức kiểm tra định kỳ theo hình thức đề chung toàn trường, tiến dần đến việc tổ chức kiểm tra tập trung ở tất cả các môn học - Tuỳ theo điều kiện nhà trường, có thể áp dụng đồng bộ các giải pháp nêu trên hoặc áp dụng một trong các giải pháp,... 175 đồng tiết kiệm được ở một học sinh trong một lần kiểm tra không phải là nhiều, nhưng với trên 20 bài kiểm tra/ năm học có thể áp dụng giải pháp này thì số tiền giấy tiết kiệm cho học sinh trung học trên toàn tỉnh không phải là con số nhỏ Đặc biệt hơn, sử dụng tiết kiệm giấy kiểm tra về lâu dài đã góp phần đáng kể trong việc bảo vệ rừng, qua đó góp phần làm giảm biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. .. hết các trường trung học việc sử dụng giấy kiểm tra, đề kiểm tra vẫn theo cách thức truyền thống, gây nhiều tốn kém, lãng phí Khi tổ chức kiểm tra, nhà trường in đề và phát cho học sinh Học sinh sử dụng giấy kiểm tra thông thường được bán trên thị trường với giá từ 300 đến 350 đồng/tờ Đây là loại giấy đôi thường được sử dụng trong tất cả các kỳ thi Qua 3 năm khảo sát thực tế bài làm của học sinh từ... đồng mỗi học kỳ Bên cạnh đó, mỗi bài kiểm tra giảm được 1 giám thị nên tổng số giờ làm việc của giám thị được giảm là 40 giờ Với giải pháp 2 trong 1 được áp dụng ở các bài kiểm tra trắc nghiệm đã tiết kiệm 01 tờ giấy làm bài cho mỗi bài kiểm tra trắc nghiệm khối 12 Ở các bài kiểm tra tự luận thì ứng với mỗi học sinh vừa tiết kiệm tiền giấy làm bài, vừa tiết kiệm được ½ tờ giấy đề cho mỗi lần kiểm tra... một học sinh Thông thường, học sinh sử dụng cả tờ giấy để trả lời câu hỏi vì yêu cầu thẩm mĩ Làm sao hạn chế tiêu cực, đảm bảo khách quan trong kiểm tra và thực hiện được tiết kiệm chi tiêu văn phòng phẩm ? Trên cơ sở nghiên cứu tốc độ viết tay của học sinh phổ thông và khảo sát bài làm của học sinh các năm học 2006-2007, 2007- 2008, tôi đã thực hiện đổi mới trong sao in - 12 - đề và sử dụng giấy trong . khâu tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh. Trong đề tài kinh nghiệm này, tôi xin đề cập nội dung Thực hành tiết kiệm trong tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh ở trường trung - 4 - học. Đề tài tuy. vậy, thực hành tiết kiệm trong tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh vừa nhằm đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục, vừa thực hiện tốt Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phong trào học. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "THỰC HÀNH TIẾT KIỆM TRONG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC SINH Ở TRƯỜNG THCS& quot; - 1 - I. Phần mở đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Thực hành tiết kiệm trong kiểm tra, đánh giá học sinh ở trường THCS, SKKN Thực hành tiết kiệm trong kiểm tra, đánh giá học sinh ở trường THCS,

Từ khóa liên quan