0

SKKN Biện pháp chỉ đạo công tác kiểm tra toàn diện giáo viên ở TT GDTX Bắc Hà

22 1,196 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2015, 17:03

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC KIỂM TRA TOÀN DIỆN GIÁO VIÊN Ở TT GDTX BẮC HÀ” NTH:Nguyễn Thị Yến MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài: 1. Lý do khách quan: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: Nếu tổ chức việc kiểm tra được chu đáo thì công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười lần; Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo. Đó là điều mà bất cứ nhà quản lý, người lãnh đạo nào cũng cần nắm vững. Kiểm tra sẽ giúp cho người lãnh đạo nắm được những thông tin chính xác về thực trạng đơn vị mình, cũng như xác định các mức độ, giá trị, các yếu tố ảnh hưởng, từ đó tìm ra nguyên nhân và đề ra các giải pháp điều chỉnh, uốn nắn có hiệu quả. Kiểm tra còn có tác dụng đôn đốc, thúc đẩy, hỗ trợ và giúp đỡ các đối tượng kiểm tra làm tốt hơn. Kiểm tra không chỉ là giai đoạn cuối của cùng trong quá trình hoạt động của hệ thống hoặc khâu sau cùng của chu trình quản lý; kiểm tra không phải là hoạt động đan xen mà là quá trình liên tục về thời gian và bao quát về không gian, kiểm tra là yếu tố thường trực của nhà quản lý ở mọi nơi, mọi lúc. Kiểm tra toàn diện giáo viên trong nhà trường có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Nó giúp người đứng đầu nhà trường nắm được trình độ, chất lượng công tác giảng dạy, giáo dục của từng cán bộ, giáo viên; đánh giá đúng được thực trạng công tác của dạy học của nhà trường từ đó có chiến lược, có kế hoạch phát triển trường lớp. Kiểm tra toàn diện giáo viên còn giúp cho nhà quản lý có hình thức động viên, khen thưởng, sử dụng, đề bạt những giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có năng lực công tác, giảng dạy; đồng thời góp ý, phê bình, sửa chữa, uốn nắn kịp thời những giáo viên vi phạm, còn có sai sót, lệch lạc. Tóm lại, kiểm tra toàn diện giáo viên là công việc không thể thiếu của người làm công tác quản lý trong trường học. 2. Lý do chủ quan: Ở góc độ cá nhân, bản thân trong năm học 2010-2011 được giao nhiệm vụ phụ trách Trung tâm và trong nhiều năm học được tham gia làm cộng tác viên Thanh tra của Sở giáo dục và Đào tạo tiến hành thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên. Trong quá trình công tác, tôi nhận thấy việc kiểm tra toàn diện giáo viên là một việc làm vừa khó khăn, phức tạp, vừa tinh tế nhạy cảm đòi hỏi người làm công tác thanh kiểm tra giáo viên vừa phải có kế hoạch, có biện pháp, hình thức kiểm tra có tính chặt chẽ, nghiêm túc nhưng cũng đồng thời vừa phải có tính linh hoạt, sáng tạo. Với những lý do trên, kết hợp yêu cầu thực tiễn trong công tác với những hiểu biết lý luận về nghiệp vụ quản lý trường học, tôi xin trình bày những suy nghĩ của bản thân trong năm học vừa qua về công tác kiểm tra toàn diện giáo viên trong đơn vị với nội dung “ Biện pháp chỉ đạo công tác kiểm tra toàn diện giáo viên ở Trung tâm GDTX Bắc Hà năm học 2010-2011” . NỘI DUNG A. Cơ sở khoa học của đề tài: I. Cơ sở lý luận của đề tài: Kiểm tra nội bộ trường học nói chung và kiểm tra toàn diện giáo viên nói riêng xuất phát từ luận điểm cơ bản đó là “ Sự liên hệ ngược” – nói cách khác là “ thông tin quay trở về với người ra quyết định sau một hành động”. Cơ sở lý luận của kiểm tra toàn diện giáo viên là tạo lập mối liên hệ thông tin ngược (kênh thông tin phản hồi) trong quản lý trường học. Kiểm tra toàn diện giáo viên của người đứng đầu nhà trường cần thực hiện các nguyên tắc, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, hình thức và quy trình sau: 1. Nguyên tắc kiểm tra toàn diện giáo viên: Nguyên tắc chỉ đạo hoạt động kiểm tra toàn diện giáo viên là những tư tưởng chỉ đạo, phương hướng cơ bản quy định việc lựa chọn nội dung, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức kiểm tra phù hợp. Hoạt động kiểm tra toàn diện giáo viên phức tạp, đa dạng, đối tượng chủ yếu là con người, mục đích là vì sự tiển bộ của giáo viên, của đội ngũ. Do đó người làm công tác kiểm tra không thể tiến hành tùy tiện mà cần tuân thủ các nguyên tắc chỉ đạo hoạt động kiểm tra toàn diện giáo viên sau: - Đảm bảo tính pháp chế. - Đảm bảo tính kế hoạch. - Đảm bảo tính khoa học. - Đảm bảo tính giáo dục và phát triển. - Đảm bảo tính khách quan, công bằng. - Đảm bảo tính hiệu quả. - Đảm bảo tính công khai. Các nguyên tắc trên có liên quan, bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Tùy đối tượng, nội dung và tình huống kiểm tra cụ thể mà người kiểm tra vận dụng các nguyên tắc hoặc phối hợp tối ưu giữa chúng một cách linh hoạt và sáng tạo. 2. Nhiệm vụ kiểm tra toàn diện giáo viên: Nhà quản lý có nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch chặt chẽ. Trong năm học kiểm tra toàn diện 1/3 giáo viên, còn tất cả giáo viên khác được kiểm tra từng mặt hay chuyên đề. Cụ thể, người làm công tác quản lý cần thực hiện nhiệm vụ kiểm tra với các nội dung sau: - Nhiệm vụ kiểm tra: Xem xét việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên được kiểm tra đã quy định trong các văn bản đã quy phạm pháp luật và các hướng dẫn của các cấp quản lý. - Nhiệm vụ đánh giá: Xác định đúng mức độ đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, phù hợp với bối cảnh và đối tượng để xếp loại đối tượng kiểm tra. - Nhiệm vụ tư vấn: Nêu được những nhận xét, gợi ý giúp cho đối tượng kiểm tra thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ của mình. -Nhiệm vụ thúc đẩy: Là hoạt động kích thích, phát hiện, phổ biến các kinh nghiệm tốt, những định hướng mới hoàn thiện dần hoạt động của đối tượng kiểm tra, góp phần vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ và sự nghiệp phát triển giáo dục của đơn vị. 3. Nội dung kiểm tra toàn diện giáo viên: - Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. - Kết quả công tác được giao. 4. Phương pháp kiểm tra toàn diện giáo viên: Để thu thập được những thông tin tin cậy, khách quan về công tác kiểm tra toàn diện giáo viên, nhà quản lý cần sử dụng nhiều phương pháp kiểm tra. Nhưng lựa chọn phương pháp nào là tùy thuộc vào đặc điểm đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, thời gian kiểm tra và tình huống cụ thể trong kiểm tra. Kiểm tra toàn diện giáo viên thường sử dụng các phương pháp sau: - Phương pháp kiểm tra hoạt động giảng dạy của giáo viên: dự giờ, xem xét kiểm tra các tài liệu, đàm thoại với giáo viên. - Phương pháp quan sát. - Phương pháp phân tích tài liệu, sản phẩm. - Phương pháp tác động trực tiếp đến đối tượng. - Phương pháp tham dự các hoạt động. 5. Hình thức kiểm tra: - Kiểm tra sơ bộ: xem xét các kế hoạch, các tài liệu chuẩn bị lên lớp của giáo viên về các phương pháp và hình thức giảng bài, củng cố bài… - Kiểm tra thực hiện: Theo thời gian (dự giờ có báo trước, dự giờ đột xuất); theo phương pháp kiểm tra trực tiếp, gián tiếp, theo số lượng đối tượng kiểm tra (chọn lựa đối tượng để kiểm tra). - Kiểm tra tổng kết: Nghiên cứu các kết quả lao động của giáo viên về giảng dạy và giáo dục học sinh trong một thời kỳ nhất định, nghiên cứu sổ sách, các bản báo cáo, các bài kiểm tra viết, hỏi đáp học sinh và tham gia các hoạt động khác như lao động, văn nghệ, thể dục thể thao… 6. Quy trình kiểm tra: Quy trình kiểm tra toàn diện giáo viên bao gồm các bước sau: - Xây dựng kế hoạch kiểm tra. - Tổ chức kiểm tra, xây dựng lực lượng kiểm tra. - Chỉ đạo kiểm tra. - Tổng kết, điều chỉnh. II. Cơ sở pháp lý của đề tài: Công tác kiểm tra toàn diện giáo viên trong Trung tâm GDTX là một hoạt động mang tính pháp chế được quy định trong các văn bản pháp quy của nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo như: - Luật Giáo dục và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật giáo dục. - Quyết định số 01/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDTX. - Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo. - Công văn số 3040/BGD&ĐT –TCCB ngày 17/4/2006 của Bộ GD&ĐT – TCCB ngày 17/4/2006 của BGD&ĐT về việc hướng dẫn một số điều trong “Quy chế đánh giá, xếp loại nhà giáo mầm non và nhà giáo công lập” - Công văn số 1106/SGD&ĐT-TTr ngày 22/9/2010 của SGD&ĐT Lào Cai về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác Thanh tra năm học 2010-2011. III. Cơ sở thực tiễn của đề tài: Do yêu cầu của hoạt động giáo dục, dạy học trong trường học phức tạp, đa dạng; mặt khác sản phẩm đào tạo là con người không được phép phế phẩm, do đó người làm công tác quản lý trường học thường xuyên hay định kỳ phải kiểm tra toàn bộ hoạt động, công việc và mối quan hệ trong nhà trường để phát hiện, theo dõi, kiểm soát, phòng ngừa và đánh giá chính xác nhằm động viên, giúp đỡ uốn nắn, điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với mục tiêu, kế hoạch, quy chế… Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm cải tiến cơ chế quản lý và hoàn thiện chu trình quản lý mới phù hợp hơn, đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo của nhà trường. B. Phân tích thực trạng chỉ đạo công tác kiểm tra toàn diện giáo viên ở Trung tâm GDTX Bắc Hà: I. Đặc điểm tình hình Trung tâm GDTX Bắc Hà: Năm học 2010-2011, Trung tâm đã có các loại hình đào tạo sau: - BTVH: Số lượng: Tổng số 09 lớp với số lượng đầu năm 275, trong đó có 03 lớp BTTT= 43HV; 06 lớp BTTC = 232 HV. - Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học : + Tin học: 4 lớp = 70 HV; Tiếng Anh 5 lớp với 168HV; Nghề phổ thông: 76HV; Phối hợp văn hoá và dạy nghề: 82HV + Phối hợp với các cơ quan ban ngành trong huyện và tỉnh mở 01 lớp tiếng Mông = 28HV cho cán bộ công chức trong huyện Bắc Hà. II. Thống kê đội ngũ giáo viên: ST T GV hiện có Trìn h độ đào tạo Thâm niên công tác Dưới 5 năm Môn TS 20 năm trở lên 15 – 19 năm 10 – 14 năm 5 – 9 năm 1 Văn 2 ĐH 02 2 Sử 1 ĐH 01 3 Địa 1 ĐH 01 4 Toán 2 ĐH 01 01 5 Lý 1 ĐH 02 6 Hóa 2 ĐH 01 01 7 Sinh 1 ĐH 01 8 N.ngữ 1 ĐH 01 9 Tin 1 ĐH 01 Cộng 13 01 01 05 06 Từ bảng thống kê trên, ta thấy đội ngũ giáo viên có những điểm mạnh và điểm yếu sau: * Điểm mạnh: - Số giáo viên trẻ chiếm tỷ lệ cao (GV mới ra trường công tác được dưới 9 năm 84,6%). Đây là đội ngũ nhiệt tình, giàu tâm huyết, sôi nổi, năng nổ trong công việc, tiếp cận với những cái mới nhanh, thành thạo vi tính, có trình độ ngoại ngữ… Chính nhờ đội ngũ này mà phong trào văn hóa xã hội, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh. - Đa số giáo viên yên tâm công tác mặc dù trong môi trường không có được nhiều điều kiện thuận lợi về đối tượng học viên để phát triển chiều sâu về chuyên môn. * Điểm yếu: - Số giáo viên trẻ vừa là điểm mạnh nhưng cũng là điểm yếu của Trung tâm. Đội ngũ này có ít kinh nghiệm trong giảng dạy, kinh nghiệm công tác nên ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy, giáo dục chưa cao. Điểm yếu này biểu hiện ở phương pháp giảng dạy của một số giáo viên còn non yếu, chưa có được phương pháp dạy học linh hoạt phù hợp đối tượng học viên, việc giáo dục đạo đức học viên còn khó khăn vì nhiều học viên cá biệt, nhiều học viên lại lớn tuổi hơn thầy cô… - Việc dành thời gian cho việc tự bồi dưỡng chuyên môn của một số giáo viên chưa nhiều. III. Kết quả kiểm tra toàn diện giáo viên trong 3 năm gần đây: Năm học GV Giáo viên được kiểm tra Ghi chú được kiểm tra Tốt khá Đạt yêu cầu Chưa đạt yêu cầu 2007 -2008 05 02 01 01 2008 – 2009 05 01 02 01 2009 - 2010 05 03 02 Thực trạng công tác chỉ đạo kiểm tra toàn diện giáo viên ở Trung tâm GDTX Bắc Hà năm học 2010-2011: 1. Công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện giáo viên: Đầu năm tôi trực tiếp phụ trách và lập kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học trong đó có nội dung kiểm tra toàn diện giáo viên. Thông báo kế hoạch này tới tổ chuyên môn giúp giáo viên được kiểm tra chủ động được thời gian, công việc. Thời gian bố trí cho việc kiểm tra toàn diện giáo viên được xác định thực hiện chủ yếu trong tháng 10, 11 (học kỳ I) và tháng 2, 3 (học kỳ II). Đây là thời gian hợp lý vì những tháng trước và sau đó còn để cho những hoạt động khác như tập trung ổn định nề nếp dạy và học, hội giảng, ôn tập và kiểm tra học kỳ… 2. Tổ chức kiểm tra toàn diện giáo viên: 2.1. Xây dựng lực lượng kiểm tra: Lực lượng kiểm tra là yếu tố quyết định đến chất lượng của việc kiểm tra toàn diện giáo viên, lực lượng kiểm tra không có uy tín, không nắm vững các văn bản, các quy định quy trình công việc thì sẽ không có tính thuyết phục đối với đối tượng kiểm tra. Như vậy chất lượng kiểm tra sẽ không đảm bảo, uy tín lãnh đạo giảm sút đối với tập thể giáo viên. [...]... năm - Các hồ sơ kiểm tra toàn diện giáo viên được lưu trong hồ sơ quản lý nhân sự của Trung tâm C Một số biện pháp chỉ đạo công tác kiểm tra toàn diện giáo viên trong Trung tâm GDTX Bắc Hà: Qua việc phân tích thực trạng chỉ đạo công tác kiểm tra toàn diện giáo viên của Lãnh đạo Trung tâm GDTX Bắc Hà năm học 2010-2011, tôi xin đề xuất một số biện pháp chỉ đạo kiểm tra toàn diện giáo viên trong Trung... động đoàn thể… Các tiêu chí cụ thể về kiểm tra toàn diện giáo viên được triển khai học tập, quán triệt đầy đủ, công khai trong tổ chuyên môn và yêu cầu tất cả giáo viên cùng nắm vững, thực hiện 3 Chỉ đạo công tác kiểm tra toàn diện giáo viên: Sau khi đã xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra, Giám đốc Trung tâm chỉ đạo công tác kiểm tra 3.1 Nhiệm vụ kiểm tra: - Dự giờ GV ít nhất 02tiết/GV (... kiểm tra, tổ chức kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra và tổng kết, điều chỉnh kiểm tra Trong mỗi phần việc cần phải chặt chẽ, khoa học, công khai, dân chủ Trong công tác chỉ đạo việc kiểm tra toàn diện giáo viên ở Trung tâm GDTX Bắc Hà, năm học 2010-2011 nhìn chung được tiến hành khá đầy đủ tiến trình công việc và đạt được hiệu quả nhất định Chất lượng giáo viên qua kiểm tra toàn diện được xếp loại khá tốt tăng... chưa đồng bộ trong đánh giá xếp loại giáo viên; chưa phát huy hiệu quả của công tác kiểm tra toàn diện giáo viên qua nhiệm vụ tư vấn, thúc đẩy; việc hướng dẫn, giúp đỡ, động viên và công tác tổng kết, điều chỉnh chưa đồng bộ, chưa thật sự có tác dụng đầy đủ, tích cực Từ việc phân tích thực trạng Giám đốc Trung tâm GDTX Bắc Hà chỉ đạo công tác kiểm tra toàn diện giáo viên trong năm học 2010-2011, có những... kinh nghiệm kiểm tra - Lực lượng kiểm tra phải được tập huấn, được đào tạo thông qua các lớp bồi dưỡng Giám đốc Trung tâm cần tạo điều kiện để lực lượng kiểm tra tham quan học tập ở các trường bạn hoặc tham gia các đoàn thanh kiểm tra của Sở - Có sự phân công rõ ràng trong lực lượng kiểm tra, phải có cơ chế kiểm tra và phân cấp kiểm tra cụ thể 4 Chỉ đạo công tác kiểm tra toàn diện giáo viên: Giám đốc... - Toàn thể hội đồng giáo dục của nhà trường phải được học tập đầy đủ các văn bản về kiểm tra Từ đó hiểu rõ, hiểu đúng ý nghĩa vai trò, tác dụng đích thực của công tác kiểm tra nội bộ trường học trong đó có kiểm tra toàn diện giáo viên 2 Về xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện giáo viên: - Đầu năm học, đầu mỗi học kỳ, mỗi tháng Giám dốc cùng tổ trưởng chuyên môn lên danh sách số giáo viên được kiểm tra. .. kiểm tra toàn diện Tổ trưởng chuyên môn là người theo dõi, nắm vững công tác chuyên môn của từng giáo viên Giáo viên nào cần được kiểm tra toàn diện tổ trưởng sẽ đề xuất với Giám đốc - Kế hoạch kiểm tra toàn diện giáo viên cần được lập một cách chặt chẽ, đầy đủ, cụ thể, khoa học Kế hoạch cần ghi rõ thời gian, công việc tiến hành, kiểm tra ai và ai kiểm tra Kế hoạch năm, kế hoạch học kỳ có thể chỉ ghi... tác viên thanh tra của SGD&ĐT về nghiệp vụ công tác thanh tra trường học Trên đây là những ý kiến của cá nhân tôi về công tác kiểm tra toàn diện giáo viên trong nhà trường của mỗi năm học Những ý kiến đó dựa trên những hiểu biết về công tác kiểm tra nội bộ trường học trong đó có việc kiểm tra toàn diện giáo viên; kinh nghiệm tích luỹ được trong thời gian làm quản lý Trung tâm và cộng tác viên thanh tra. .. lượng kiểm tra bốn nhiệm vụ: Kiểm tra, đánh giá, tư vấn, thúc đẩy, mọi ý kiến trao đổi đều phải hướng tới 4 nhiệm vụ này Đồng thời phổ biến 4 nhiệm vụ trên tới toàn thể hội đồng giáo dục Có như vậy khi tiến hành công tác kiểm tra toàn diện giáo viên thì lực lượng kiểm tra mới làm tốt và giáo viên được kiểm tra mới thực hiện tốt nhiệm vụ của mình 5 Việc hướng dẫn, động viên, giúp đỡ hoạt động kiểm tra: ... thời phát huy vai trò nòng cốt của giáo viên tham gia kiểm tra 6 Tổng kết, điều chỉnh công tác kiểm tra toàn diện giáo viên: - Sau một năm học, một học kỳ, Giám đốc cần tập hợp toàn bộ kết quả, số liệu từ các thành viên lực lượng kiểm tra - Cuối học kỳ, cuối năm, Giám đốc tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm trong lực lượng kiểm tra, các thành viên trong lực lượng kiểm tra kiểm điểm báo cáo tình hình thực . số biện pháp chỉ đạo công tác kiểm tra toàn diện giáo viên trong Trung tâm GDTX Bắc Hà: Qua việc phân tích thực trạng chỉ đạo công tác kiểm tra toàn diện giáo viên của Lãnh đạo Trung tâm GDTX. giáo viên cùng nắm vững, thực hiện. 3. Chỉ đạo công tác kiểm tra toàn diện giáo viên: Sau khi đã xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra, Giám đốc Trung tâm chỉ đạo công tác kiểm tra. . 2010 05 03 02 Thực trạng công tác chỉ đạo kiểm tra toàn diện giáo viên ở Trung tâm GDTX Bắc Hà năm học 2010-2011: 1. Công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện giáo viên: Đầu năm tôi trực
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Biện pháp chỉ đạo công tác kiểm tra toàn diện giáo viên ở TT GDTX Bắc Hà, SKKN Biện pháp chỉ đạo công tác kiểm tra toàn diện giáo viên ở TT GDTX Bắc Hà,

Từ khóa liên quan