SKKN TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT NHẰM PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ SỞ TẠI LỚP MẦM 1 TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG OANH THÔNG QUA TRÒ CHƠI

34 1.6K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2015, 21:46

  Đ ti nghiên cu khoa hc sư phm ng dng  !"#$% &'()* +,-  ./    012*1312*4  ( 5678 5)   !"#$%&' ()*&+," &/0'  12&$%&' 53' 45$%&' 6$%&' 7&8$%&9 :*-;<=&/0)*&9 59:;(<=(>!,?9 >?@)*&A B=*&/6C&2D 5!(><!/ 4*&/ 4&E 5(? 5(@8 >FGHGIJK>&C&+"L%"M%N<=05<OP Q:O<R*R0L-R6"MS >FGHGIJJK>&C&+"L%"M%N<=05<OP Q:O<R*R0"O%-R6"MS >FGHGIJJJK1KTU)<VW@X  >FGHGIJK1KTBW$&@"YX9 >FGHGIK1KT(PK:Z["Z"\"Z<=X >FGHGIJK>&C&+"L%"M%N<=05<OP Q:O<R*R0L+&6"MS  >FGHGIJJK>&C&+"L%"M%N<=05<OP Q:O<R*R0"O%+&6"MS >FGHGIJJJKB2"5L-R<=+&6"M*R0"O%<= *R0L Đ ti nghiên cu khoa hc sư phm ng dng  !"#$%&' ()*+,- ABCDAEFFGHAEFIJK:=E- LFDM-;]^LUF=_`&4` 5678 U-N"aVb)c<C&d<d/0 b)*=0-@"5&#"6%=<R!2Ld-; Le"V;f*=b)"^&$<=g=0/! 2L2LC&80Ub)*=b- &?M5&+Oc5-&Vhb)*=Le"N -"5d*$-85&d0ib302c<O "5c55&V<=6L0R[&C&Q<#+</  ^f&M+O"Md/03SU=+05b) j*#<R+05-&P"cc62k/%RV$ = Ub)VM/Ll&M<="#&6+O C&0<R)-;[&C&m-;L^L=<=  Ln&L="oV*=Ln&VW@;"5L"dcVj-R -;*R<8b^/"5&0ib=+RL =OU-<<$*=L+"5c50&<=05<O LMO!86b02<$=f"  ]&O05p6qkr5&<=c" b) f-<k<OP-R-;<$L^L02V &ONL<="M05b)Vhs+ <=L<R#&V006&b-;<$ t<R8%bc-Rc+&@"-8 %6<=I@)8%"^% j-</"a6<0&6b" V#<)<8 t" c*?&PbLR+,L&C&$R$&^& <k-;"a" "-@%<=-8 p*%&OLn&<=f@"#&="aN"u<$ L^Lc&<=V2?bc$c#&8LhLc)2 LR<#<7&)&$"#<#<k -;)".&$Lb<$" d +d\!#&`&tC&)"M"c8-"L= <$028L+0-00dLR"50&" @ @"M;d"Y;*=Lk%N<R*v< 05b)=:oV<R"ol-;]^LUF=_" +O&*=-;?M5&+O>&d+-C&?L#& "<@<8</L=<O #&F)0-00<$%j-K( Lo@*w&bv&%+s0-00 d-=+,6b"rL*&C&2 7&C&8$%&V2?"a0#&0-00d 6&<=C&8k-;-b!i% <R8%bC&*=)&&!b C&"a*=L;dp$+bi&LLM@  <=&C&2L**=!*RU-</"50&<d/0@@ "M+<=k%N6d200 b"-*=</<=d-</+," xdL= L=dxP"cN0&2LVR)kyLL\6 L<="M U$%&" =$cL-"-K F*R0]^L -;]^LUF=_HR0]^LQ9S" d*=L*R0 Lz*R0]^LQ9S*=L*R0"O%HR0L" </ "M*R0"O%6b+s 4C&2!"Mc2-p!*R"%N<=<OP :5L&V8+&"M*R0L*=9 *R0"O %*='<=6C&265L%{r+!0|%\2-p !*R:#&=%Lh<</"M "a*=Lk%N<=6C&2d/0 5) *5HNIOPQFG UkLd{+O*R0{&i-;]^LUF= _LDA}*=rL-;?M~*"+O&*^"^&*R0 62k#&0&-C&?L#& "<-L0B$ "c"+O<$-c6Li%"Mk -;<O+,66c0& " )6%L=<$&#"&60<R b<=VB$"c<$-;+s0-006k -;<R8%-KIbc-Rc+&+, 6"M"Y;+,L&C&$ R$*=LM<$L^Lb*&bkpL802 *=L=<=*d0-008%="5< "&C&2!"Y;*=Lk%N6d I@<8"#&Vk6kkp!b"a8L$%&<=8L V00)&&!"c*=<T/ Xf@0-00="a*=Lk%N6d"Y ;0&LMe=6bVEVcP"cc5L "MLM%N<=6C&2L*! 15RAOPSTOBIUVFGIWROPSIHLAOPCFGUQXAYFGAZOIHCOP[ Ln&*=%<$i %)="M"a<="dbC&LM ="cR0-00=p*%&i"#&!@Uc*R0d LM6b6@+bi<=6bVEVc=LxdL=L=dx U)L=<$L^L-;l< -K"c<?d/0Q• LjLac*)*;bcV<Pc8€S bC&"Mc!*=c"c<5" < bC&="Mf-LOC&0)<P"c<O P+," LpMmc=&-;6<=+p"  l&0<R&C&"cd" #&b)PV " *-&"iL&V<=5<bC&*;c:5N0 d/0"&C&2C&<&8N^02["E"M <&*="M"K “Học mà chơi - Chơi mà học ”F"M<& +==p*R0" dVdcd"Y L=@mc=N005@-p b) 60<RVLpM<OP<O5&V6 0&%LMe=2LV$"c<$*&b 6&6@&-;6<=-;+p"i<&k -;&-;+pcrV<8p*%&iL^L"+O dbC&Vj-R bC&+," LpM<OPLpMLOC& 0<RV"Y;+,L:oV6= ' fc+6.0*<RLM+O0-00-K 2*&/cL"c<P"cN08=)6qk0 "2<=fC&"c+,05<OP bC&?+," 6.0*;V="Y<R )="M0l.0-</+,!@<= bC&<k-;" =LM e=+"M+,*b&O" <=C&8d/0LM $"Y;k+%N6L"MU=c "M0"82L"M"rL*#L<&*=L& 2L!%Nd<=@" "d 45\F]^FGHAEFIJKK +s<=c*=Lk%N<=0 5<OP+p*R0]^L-;]^LUF=_6b€ _5`aAZKbc]deIOHKOHfg 4C&2C&0&"@<#L%"M%N<=05<OP  h5AiOHAYOFGHAEFIJKK Ic<+s<=c*=Lk%N <=05<OP*R0]^L-;]UF=_ 5 *5HBIHOHjFGHAEFIJK b*d*R0]^L<=]^L"5$%&<8"c*= *R0c+-"Y<#?MR@62k0<=+v+O *R0U)&O"c+,"#&6&/*.<$%&6d+- 0L%b bd*R0]^L*=L*R0"O%*R0]^L*=L*R0L I&*R0=c<O*=-"-& 9  kOP[blOQAlIBIFHmnaog i+O UL U) (ogpn* 9  9 (ogpn1 9 D A 15HAYOqYFGHAEFIJK Id!2+p*R0]^L<=]^L"5$%& HR0]^L*=*R0" d*=LcL"O%*R0]^L*=*R0" d *=LcLLb+s0&"<#L%"M%N<=<O *R0]^L<=]^L-R"M"5++`&6 *!6C&2<=++8!c+$*("cbl0W065L% {r+"565L%+$*)"5L+O&V8cL-R 6"M 4C&2K0|A• P"c6*&/+$*"5L+O&V8 cLL<=cL"O%*=6bcwv("ccL " [rL-*=-"- `s6K45L-R<=+&"M"O<RcL- "- 6$%&K Hmn OPdoI BI]rFG bRK L Q]^LS _ /0-00 <= _ :O% Q]^LS _ 4b</0- 00<=  _ m6=b+s0W065L%{r+"M*/0 45,KXOPsFHFGHAEFIJK A {I&uVEV=<$K:5c+++LM6C&b "a*$6<RbU&gE> *=<$02*R0"O %4i%"Mk-;b>  6b06L=8%i%b<nr0- 00fK1<$cLn&<=6&6@cr {:O<R*R0LKbi%"Mk-; <R8% {=K;b=LVj"^&P "5LXR"M</X HW]Ajn CQO]rFGtaog EFuvAUQX HYGAoA]rFG DfO wx4*t*1y 1ht2*t12*4z k-;C& "Mc QHR0]^LS U)<VW@ HYGAoAOHNI DfO wx1{t2* y11t21t12*4z k-;C& "MLd*NLd QHR0]^LS BW$&@"Y HdLFGOAZF GARCOH|FG wx**t243 1}t24t12*4z k-;C& "Md QHR0]^LS (PKX:Z["Z"\ "Z<=X _5Cad~FGDvOHKOHfgU`aAZK b+s0&C&+"L%"M%N<=05<OP +&6d["5LKXU#0X*=LV=65L-R D "M<=V=65L+&"M*=V=65L+&6d["5LKX >-bX =62+<=!L"5L 59:;(<=(>!,? *5H•FO€IHU`aAZK B2++"5L&V8V=65L+&"MK L :O% :5L&V8M 9 ' :M*&u   1E>{r+ A ]%"M2-p  15=vFaKfFqYO•Ki U-p0^6$%&P6C&2$%&"a%L " h6C&2cLL<="O%-R"M*= -"-&`&C&8"M<=65L%+$*E &V8Vh0W065L%{r+"a6C&20|AQL=0‚|  *=cvSU-</+$**=cwv)cL L<="O%:#&="a%\h<"MVh+s <=*=cwvFc6"5L &V8 cLL*RcL"O%+&6"M 6b02*=n&$L="c@*=6C&22C&8"M I$*E&V8&uQ`](S|9 {'|    [...]... trò chơi trong dạy Tiếng Việt cho trẻ có làm phát triển vốn từ cho trẻ sở tại lớp Mầm 1 trường Mầm Non Hoàng Oanh đồng thời cũng làm tăng sự hứng thú của trẻ khi tham gia vào hoạt động mà mức độ ảnh hưởng của nó là rất lớn V KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ : 1 Kết luận : Với đề tài: “ Tăng cường tiếng việt nhằm phát triển vốn từ cho trẻ sở tại lớp Mầm 1 trường Mầm Non Hoàng Oanh thông qua trò chơi ... : + Tìm hiểu điểm khái qua t nhất về lí luận dạy trẻ tập nói Tiếng Việt cho các cháu sở tại lớp Mầm trường Mầm Non Hoàng Oanh, những điểm chủ yếu nhất về lí luận của việc vận dụng trò chơi vào các hoạt động tăng cường Tiếng 11 Việt sao cho phù hợp nhằm đạt tới mục tiêu, yêu cầu ( Trẻ hứng thú, phát triển vốn từ) và phát huy được tính tích cực của trẻ + Tôi tiến hành khảo... dụng trò chơi vào dạy Tiếng Việt cho các cháu sở tại lớp Mầm 1 trường Mầm Non Hoàng Oanh đã làm tăng hứng thú và phát triển vốn từ cho trẻ 2 Khuyến nghị : - Các cấp, các ngành cần quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học của cô và trẻ - Lãnh đạo nhà trường cần chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục... màu… 19 III Cách tiến hành : Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ * Thu hút trẻ - Cô dùng xắc xô tập trung trẻ chơi trò -Trẻ tập trung chơi: “ Lăn bóng” - Hướng trẻ quan sát những góc chơi trong lớp -Trẻ quan sát các góc chơi - Trước khi chơi cô cho trẻ nhắc lại yêu cầu khi vào góc chơi - Trẻ nhắc lại yêu cầu khi vào góc chơi - Trẻ về các góc * Bé thích về góc chơi chơi - Cho trẻ đi... KHẢO 1 Sách hướng dẫn chuẩn bị Tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số ( Mẫu giáo bé 3-4 tuổi) 2 Sách tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ ở trường mầm non 3 Quyển tuyển tập trò chơi phát triển ngôn ngữ cho trẻ lứa tuối mầm non 12 4 Mạng Internet 13 VII CÁC PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI: PHỤ LỤC I PHIẾU QUAN SÁT ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HỨNG THÚ VÀ PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CỦA TRẺ ( Đối với lớp. .. chuẩn (SMD) = 1. 2 cho thấy mức độ ảnh hưởng của việc dạy học Tiếng Việt sử dụng trò chơi là có ảnh hưởng và kết quả mà nó mang lại là rất lớn Như vậy giả thiết của đề tài là việc vận dụng trò chơi vào dạy Tiếng Việt có làm tăng hứng thú và phát triển vốn từ cho trẻ sở tại lớp Mầm 1 trường Mầm Non Hoàng Oanh hay không? Giờ đây đã được kiểm chứng trong thực tế và cho thấy rằng... (1. 5đ) Bình thường ( 1 ) Không đồng ý ( 0.5đ) Rất không đồng ý ( 0đ) 30 PHỤ LỤC VII PHIẾU QUAN SÁT ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HỨNG THÚ VÀ PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CỦA TRẺ ( Đối với lớp đối chứng sau khi tác động ) Thang xếp hạng để đo hành vi trẻ sở tại học Tiếng Việt: STT Rất Câu hỏi thường Thường Đôi khi xuyên xuyên 1 Tần suất nói Tiếng Việt của trẻ ? Bảng kiểm quan sát để đo hành vi trẻ sở tại học Tiếng. .. vi trẻ sở tại học Tiếng Việt: STT 2 Câu hỏi Trẻ có trả lời được các câu hỏi thông thường hay không? Có Không Thang đo thái độ đối tượng trẻ sở tại học Tiếng Việt: STT Rất Mệnh đề đồng ý Đồng ý Bình Không Rất thường đồng ý không đồng ý 3 Trẻ hứng thú khi học Tiếng Việt 4 Trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp 5 Trẻ chú ý khi học Tiếng Việt * Ghi chú: 1/ Mỗi câu hỏi tương ứng với điểm số (từ. .. ) Thang xếp hạng để đo hành vi trẻ sở tại học Tiếng Việt: STT Rất Câu hỏi Thường Đôi khi thường xuyên Hiếm Không khi bao giờ xuyên 1 Tần suất nói Tiếng Việt của trẻ ? Bảng kiểm quan sát để đo hành vi trẻ sở tại học Tiếng Việt: STT 2 Câu hỏi Trẻ có trả lời được các câu hỏi thông thường hay không? Có Không Thang đo thái độ đối tượng trẻ sở tại học Tiếng Việt: STT Rất Mệnh đề đồng ý Đồng... Cho trẻ đi nhẹ nhàng về góc chơi - Lưu ý (Các góc chơi: Góc xây dựng, góc nghệ thuật cô gợi ý cho trẻ tự chơi, riêng góc đóng vai cô quan tâm hơn và cần chơi cùng với trẻ vì trẻ mẫu giáo bé vốn từ cũng như vốn kinh nghiệm chưa nhiều, trẻ chưa biết tự thể hiện vai chơi nên cô phải chơi cùng để hướng -Trẻ trả lời dẫn, sửa sai cho trẻ) - Cô lại góc đóng vai hướng trẻ: Bạn nào thích đóng vai . 65L%<=!h<</ c*=L05<OP+p*R0]^L-; ]^LUF=_"Y;f*=Lk+%N6L <="ML=L%"M2-pc*=!*R 5!(><!/ *5YOaKfF R"#=K“ Tăng cường tiếng việt nhằm phát triển vốn từ cho trẻ sở tại lớp Mầm 1 trường Mầm Non Hoàng Oanh thông qua trò chơi b"a/0& $%&)<!"#+&K ƒ8L5&"5L6C&!<#*@*&//0c &+p*R0]^L-;]^LUF=_)"5L& !<#*@*&/<</<="Mk-;  +0l.0hL"RL$&$&^&Q%N05 <OPS<=0&". EFuvAUQX HYGAoA]rFG DfO wx4*t *1 y 1ht2*t12*4z k-;C& "Mc QHR0]^LS U)<VW@ HYGAoAOHNI DfO wx 1{ t2* y11t21t12*4z k-;C& "MLd*NLd QHR0]^LS BW$&@"Y HdLFGOAZF GARCOH|FG wx**t243 1} t24t12*4z k-;C& "Md QHR0]^LS (PKX:Z["Z" "Z<=X _5Cad~FGDvOHKOHfgU`aAZK b+s0&C&+"L%"M%N<=05<OP +&6d["5LKXU#0X*=LV=65L-R D "M<=V=65L+&"M*=V=65L+&6d["5LKX >-bX =62+<=!L"5L 59:;(<=(>!,? *5H•FO€IHU`aAZK B2++"5L&V8V=65L+&"MK L. !"#$% &'()* +,-  ./    0 12 *1 3 12 *4  ( 5678 5)  

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan