0

SKKN Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học

22 3,159 28
  • SKKN Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2015, 15:15

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIU HỌC” PHẦN MỞ ĐẦU 1/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Lịch sử nhân loại bước sang thế kỷ thứ XXI, thế kỷ của khoa học và công nghệ, thế kỷ của nền kinh tế tri thức được đặt lên hàng đầu. Nhất là trong tình hình hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đổi mới, phát triển mạnh mẻ nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đòi hỏi mỗi người công dân Việt Nam chẳng những có tri thức khoa học hiện đại, mà còn có nhân cách của con người CNXH, cho nên đòi hỏi hệ thống giáo dục phải giáo dục một cách toàn diện. Thực trạng việc giảng dạy ở một số trường Tiểu học còn có nhiều bất cập trong việc giáo dục nhân cách toàn diện cho học sinh. Chính vì những lí do trên qua thực tiễn công tác tại trường Tiểu học Đông Thới 1 tôi nhận thấy giáo dục đạo đức cho học sinh (HS) là một nhiệm vụ thường xuyên và liên tục trong suốt quá trình giảng dạy ở nhà trường, đặc biệt là bậc Tiểu học (TH) vì giáo dục đạo đức ở cấp TH là làm cho nhân cách của HS phát triển về mặt đạo đức, tạo cơ sở để các em ứng xử đúng đắn các mối quan hệ của trẻ với bản thân, với gia đình bạn bè, thầy cô giáo, với người lớn, nhất là những người già … thể hiện ở những mối quan hệ của các em với bổn phận của mình ở trường , ở lớp, ở gia đình, ở chi đội, ở nơi công cộng. Với nhiệm vụ làm công tác quản lý về chuyên môn của nhà trường Tiểu học Đông Thới 1, tôi nhận thấy công tác giáo dục đạo đức cho HS ở trường tôi trong những năm học vừa qua có rất nhiều những ưu điểm, song bên cạnh cũng phải thừa nhận rằng: Một số GV chưa thật sự quan tâm đến chất lượng đạo đức thật sự của HS mà vẫn còn chạy theo số lượng. Trước tình hình đó, tôi cho rằng người Cán bộ quản lý cần xác định, lựa chọn những biện pháp quản lý phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của nhà trường. Có như vậy công tác giáo dục đạo đức ở trường mới đạt được hiệu quả toàn diện cả về số lượng và chất lượng. Xuất phát từ những lý do chủ quan, khách quan nêu trên tôi lựa chọn đề tài : “ Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường Ti!u học” 2/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Đề xuất và lý giải một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức cho HS của trường TH Đông Thới I, xã Đông Thới , Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau trong giai đoạn tới. 3/ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU : Quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường TH Đông Thới I, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau. 4/ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU : - Xác định cơ sở khoa học của quản lý công tác giáo duc đạo đức cho HS ở trường TH nói chung và ở trường TH Đông Thới I, xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau nói riêng. - Đánh giá thực trạng về quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường TH Đông Thới I, xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. - Đề xuất và lý giải một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho HS ở trường TH Đông Thới I, xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. 5/ PHẠM VI NGHIÊN CỨU : Chất lượng giáo duc đạo đức cho HS ở trường TH Đông Thới I, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HS CỦA CB, GV TRƯỜNG TH NÓI CHUNG VÀ TRƯỜNG TH ĐÔNG THỚI I NÓI RIÊNG. 1/ CƠ SỞ LÝ LUẬN : Khái niệm về đạo đức, giáo dục đạo đức và quản lý công tác giáo dục đạo đức cho HS: a) Đạo đức: Là một hình thái ý thức xã hội đặc biệt, phản ánh thế giới khách quan dưới dạng hệ thống những chuẩn mực, những nguyên tắc biểu hiện sự quan tâm một cách tự nguyện, tự giác của con người về các quan hệ trong cuộc sống. b) Giáo dục đạo đức : Là một mặt của hoạt động giáo dục trong nhà trường nhằm mục tiêu hình thành ở trẻ các giá trị đạo đức ứng với các nguyên tắt đạo đức, xây dựng cho trẻ những tính cách nhất định, giúp cho các em có nhận thức khoa học và hành vi ứng xử đúng mực trong các mối quan hệ với tự nhiên, với xã hội, với mọi người xung quanh, với cộng đồng và với chính mình. c) Quản lý công tác giáo dục đạo đức cho HS: Quản lý, chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho HS Tiểu học là quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lý ( Hiệu Trưởng ) để phát huy cao nhất sức mạnh của những điều kiện khách quan cũng như những điều kiện chủ quan nhằm đạt được mục tiêu giáo dục đạo đức cho HS ở cấp Tiểu học. d) Đặc di!m của hoạt động giáo dục đạo đức cho HS ở trường TH : Giáo dục đạo đức cho HS là một hoạt động đặc biệt trong nhiệm vụ giáo dục toàn diện HS ở trường TH. Chúng mang một số đặc điểm sau: - Kết quả giáo dục đạo đức phải được thể hiện tình cảm, niềm tin, hành động thực tế của HS để từ đó hình thành thói quen hành vi đạo đức ở các em. - Phẩm chất đạo đức của người thầy sẽ mang lại dấu ấn rất sâu đậm ở các em HS, nhất là các em HS khi mới vào lớp 1. - Quá trình giáo dục đạo dức cho HS không chỉ bó hẹp trong các giờ lên lớp mà nó còn được thể hiện thông qua tất cả các hoạt động có thể có trong nhà trường. - Công tác giáo dục cho HS chỉ đạt kết quả tốt khi nó có sự tác động đồng thời của các lực lượng giáo dục: Nhà trường, gia đình và xã hội. - Giáo dục đạo đức đòi hỏi nhà giáo dục phải nắm vững các đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của HS, nắm vững cá tính, hoàn cảnh sống cụ thể của từng em để định ra sự tác động thích hợp. - Giáo dục đạo đức là một quá trình lâu dài, phức tạp, đòi hỏi công phu, kiên trì, lặp đi lặp lại trong nhiều tình huống khác nhau. Nhà giáo dục phải lưu ý đặc biệt đến việc làm sao cho HS trong quá trình lĩnh hội những yêu cầu giáo dục có thể chuyển hoá thành những yêu cầu của chính mình. Có như vậy những yêu cầu đạo đức từ ngoài đưa vào mới trở thành những nhu cầu bên trong của chính cá nhân HS. Từ đó, tính yêu cầu cao đối với bản thân mới thực sự nảy sinh. - quá trình giáo dục đạo đức đòi hỏi nhà giáo dục phải giải quyết tốt những mâu thuẩn nảy sinh trong quá trình đó. 2/ CƠ SỞ THỰC TIỂN: Lãnh đạo trường TH Đông Thới I, rất chú trọng đến công tác giáo dục đạo đức cho HS - Tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý công tác giáo dục đạo đức cho HS của nhà trường nhằm phát triển nhiệm vụ trọng yếu này. Nhưng kết quả chưa được như mong muốn, vẫn còn nhiều bất cập. Qua những cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý, cũng như cơ sở thực tiển vừa đề cập, chúng ta thấy rằng muốn có hiệu quả thật sự trong quản lý công tác giáo dục đạo đức cho HS, cần phải có những biện pháp quản lý đúng đắn, thích hợp, làm thường xuyên, liên tục thì mới có hiệu quả cao. CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HS Ở TRƯỜNG TIU HỌC ĐÔNG THỚI I, HUYỆN CÁI NƯỚC: 1/ THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HS Ở TRƯỜNG TH ĐÔNG THỚI I, XÃ ĐÔNG THỚI , HUYỆN CÁI NƯỚC, TỈNH CÀ MAU TRONG NHỮNG NĂM HỌC VỪA QUA: Từ khi được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của trường TH Đông Thới I đến nay, tôi nhận thấy hoạt động quản lý công tác giáo dục đạo đức cho HS của trường có một số thực trạng như sau:  TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU THỰC HIÊN CHƯƠNG TRÌNH, SGK MỚI: Trước tiên có thể khẳng định rằng trong những năm trước đây cán bộ quản lý của trường đặc biệt là Hiệu trưởng chưa thật sự coi trọng hoạt động quản lý công tác giáo dục đạo đức cho HS ở trường. Hiệu trưởng trước hết không xây dựng kế hoạch về giáo dục đạo đức cho HS. Từ việc không có một kế hoạch riêng biệt, cụ thể về giáo dục đạo đức mà chỉ có kế hoạch năm học, trong đó nói đến giáo dục đạo đức cho HS, nhưng chỉ ở mức độ sơ lượt không có trọng tâm, không có những hoạt động cụ thể. Từ đó không xác định được nội dung của các hoạt động giáo dục đạo đức, chưa đề ra biện pháp nhằm để thực hiện các chỉ tiêu về nội dung giáo dục đạo đức trong và ngoài nhà trường. Việc xây dựng cơ cấu bộ máy, chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức cho HS chưa phân công, nhiệm cụ thể. Hiệu trưởng chỉ đạo cho các bộ phận thực hiện nhiệm vụ chủ yếu bằng kinh nghiệm, bằng cảm tính, không tập trung vào trọng tâm. Đối với tổ khối chuyên môn còn thiếu tinh thần tự giác, các hoạt động chuyên môn chủ yếu chỉ nhằm vào hội họp, ký duyệt giáo án. Do bản thân các thành viên trong tổ chuyên môn cũng không có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý hoạt động giáo dục đạo đức nên chưa có một kế hoạch cụ thể để hoạt động. Các thành viên cốt cán trong nhà trường như : Chủ tịch công đoàn phải vừa phải dạy vừa kiêm nhiệm tổng phụ trách đội, nên chỉ lo cho đời sống CB, GV như: Xây dựng quỹ tự có cho những CB, GV gặp khó khăn mượn xoay vòng để sản xuất, kinh doanh nhỏ, thăm bệnh CB, GV lập hồ sơ để xét công đoàn cơ sở vững mạnh. Những việc làm đó đã chiếm phần lớn thời gian, thời gian còn lại phải đầu tư cho soạn bài, lên lớp. Về bí thư chi đoàn cũng phải đứng lớp nên những hoạt động của đoàn thanh niên ở trường chỉ tập trung vào những công tác phong trào theo từng chủ điểm, không thường xuyên, liên tục. Tổng phụ trách đội cũng phải dạy theo số tiết quy định, các hoạt động chỉ tập trung vào kết nạp đội viên mới, kiểm tra cờ đỏ, sinh hoạt theo chủ điểm, nhưng không thường xuyên, không có ý nghĩa giáo dục đạo đức nhiều. Do không có thành lập ban kiểm tra nên các hoạt động của các thành viên thường riêng lẻ theo kiểu mạnh ai nấy làm, không có trọng tâm, trọng điểm, nên không có rút kinh nghiệm qua từng giai đoạn và qua tổng kết năm hoc, nên chưa kích thích hoạt động giáo dục đạo đức cho HS ở trường. Riêng đối với việc Hiệu trưởng thực hiện công tác giáo dục đạo đức thông qua quản lý, chỉ đạo dạy và học môn đạo đức ở trường TH thì Hiệu trưởng thường chỉ quan tâm đến chất lượng giáo dục ở hai môn: Toán và Tiếng Việt. Vì theo quan điểm từ xưa đến nay nay là hai môn học chính, các môn học còn lại trong đó có môn đạo đức lại cho là môn phụ nên bị xem nhẹ, thiếu quan tâm, dẫn đến tình trạng dạy qua loa, thậm chí có GV còn cắt xén nội dung. Riêng các tiết đạo đức dành cho địa phương không được Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng, do quan niệm những tiết dạy trong chương trình môn đạo đức quy định đã bao quát được những vấn đề của địa phương, không cần phải dạy gì thêm. Từ quan điểm đạo đức là môn phụ nên việc kiểm tra hồ sơ, công tác soạn giảng cũng thiếu trọng tâm, thiếu tập trung vào môn học này, miễn là có soạn là được, cần tập trung vào soạn kỹ hai môn Toán và Tiếng Việt, còn giờ dạy đạo đức cũng không được quan tâm nhiều, có khi vì trễ chương trình mà GV còn dồn cả 2 tiết của 1 bài dạy lại thành 1 tiết để chạy chương trình. Việc tổ chức các chuyên đề về giảng dạy để trao đổi về nội dung, PP các môn học cũng chưa chú ý nhiều đến môn đạo đức. Việc đổi mới PP dạy học môn đạo đức cũng còn thiếu sự quan tâm, phần đông vẫn còn theo khuynh hướng đọc chép, ít kết hợp các PP theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của HS. Về làm và sử dụng đồ dùng dạy học môn đạo đức chưa được Hiệu trưởng kích thích nên GV không tập trung vào làm đồ dùng dạy học môn học này, mà những đồ dùng được cấp cũng không được sử dụng thường xuyên nên chất lượng giảng dạy môn đạo đức chưa đạt được cao. Còn đối với việc giáo dục đạo đức HS thông qua việc bồi dưỡng đội ngũ GV, vẫn chưa được Hiệu trưởng coi trọng. Bởi vì ngoài môn đạo đức, các môn học khác trong chương trình cũng góp phần vào việc giáo dục đạo đức cho HS. Do đó người hiệu trưởng phải chú ý đến năng lực chuyên môn của GV. Nhưng thực tế những năm trước đây Hiệu trưởng nhà trường không khuyến khích cho GV tham gia học tập các lớp cử nhân TH, đại học từ xa. Nên trước đây CB, GV của trường đi học các lớp cử nhân TH rất hạn chế về số lượng. Trong giảng dạy không hướng dẫn và yêu cầu cụ thể để GV đưa vào những nội dung giáo dục tình cảm, hành vi đạo đức. Vẫn thực hiện giáo dục đạo đức cho HS một cách đơn giản, gò bó, gượng ép, máy móc, đơn điệu. Đối với việc chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho HS ở trường thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp rất hạn chế, chủ yếu chỉ thông qua các buổi lao động và sinh hoạt tập thể, sinh hoạt đội. Không có những loại hình hoạt động đa dạng như: Công tác xã hội, hoạt động thể dục thể thao, văn hoá nghệ thuật,tham quan du lịch, câu lạc bộ ngoài trời, mà chỉ bó hẹp trong những giờ lên lớp. Không xây dựng kế hoạch và lịch hoạt động nên công tác giáo dục đạo đức cho HS thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp chỉ mang tính thời vụ, cầm chừng.Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động không được trang bị đầy đủ, như trường chưa có phòng truyền thống nên tủ sách, các loại báo còn rất hạn chế. Trang bị cho đội thiếu niên rất ít, không có nơi để đội sinh hoạt. Xuất phát từ việc không coi trọng hoạt động ngoài giờ lên lớp nên chưa mang lại hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo hoạt động này. Việc tổ chức xây dựng và quản lý đội ngũ GV chủ nhiệm lớp để đảm bảo công tác giáo dục cho HS của trường có kết quả tốt: Chưa được Hiệu trưởng đặc biệt quan tâm, chưa đôn đốc GV làm tốt các nhiệm vụ: Nắm tình hình đạo đức và các mặt khác của HS lớp mình, xây dựng kế hoạch của lớp chưa cụ thể. Không chủ động kết hợp chặt chẻ với đoàn ,đội để xây dựng lớp thành tâp thể lớp đoàn kết, tiến bộ về mọi mặt. Chưa làm tốt công tác phối hợp với cha mẹ HS để cùng gia đình, xã hội cộng tác trong việc giáo dục đạo đức cho HS, còn ngán ngại, đùn đẩy việc giáo dục HS cá biệt. Do chưa nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn của hiệu trưởng nên việc đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của HS chưa thật sự công bằng, chính xác. Trong phát huy vai trò làm chủ của HS, vai trò của đoàn, đội trong việc xây dựng tập thể HS thì hiệu trưởng chưa có sự chỉ đạo cụ thể, nên việc xây dựng lực lượng cốt cán làm nòng cốt không được thực hiện, chưa hợp đồng chặt chẻ với đoàn, đội trong mọi công tác giáo dục của nhà trường để đảm bảo thống nhất việc đánh [...]... dung các nguyên tắt đạo đức và các phạm trù cơ bản của đạo đức trên cơ sở PP luận khoa học chân chính - Quản lý chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho HS phải nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của công tác này - Quản lý, chỉ đạo quá trình giáo dục đạo đức phải đảm bảo cho quá trình đó thực hiện đúng nội dung, nguyên tắc giáo dục đạo đức cho HS - Quản lý, chỉ đạo quá trình giáo dục đạo đức phải nắm vững... pháp giáo dục đạo đức để giáo dục đạo đức cho HS - Người Hiệu trưởng cùng với tập thể sư phạm cũng phải là tấm gương sáng về nhân cách, là mẫu mực tiêu biểu của những phẩm chất đạo đức mà nhà giáo dục, nhà quản lý muốn giáo dục cho HS Ngoài việc phải nắm vững yêu cầu về quản lý chỉ đạo, thì hiệu trưởng phải nắm vững nội dung cơ bản trong quản lý, chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho HS Tiểu học của... môn đạo đức theo chương trình mới: - Môn đạo đức được giáo dục ở toàn cấp trong kế hoạch giáo dục Tiểu học - Môn đạo đức ở Tiểu học có vị trí đặt biệt quan trọng: Thông qua môn đạo đức, môn học cơ bản về đạo đức, cùng với các môn học khác để hình thành ban đầu những phẩm chất,nhân cách đạo đức con người Việt Nam mới (con người xã hội chủ nghĩa) ở HS Tiểu học - Môn đạo đức là môn học làm cơ sở cho HS học. .. quản lý tốt công tác giáo dục đạo đức cho HS: 1/ LÀM THAY ĐỔI QUAN ĐIỂM NHẬN THỨC- QUA ĐÓ CB-GV CỦA TRƯỜNG TỰ THẤY RÕ TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HS: Cần luôn quán triệt nhận thức về vị trí, vai trò của công tác giáo dục đạo đức cho HS là: Giáo dục đạo đức ở trường Tiểu học sẽ góp phần tích cực đào tạo HS trở thành những công dân yêu nước, sống và làm việc theo đạo lý. .. tiêu giáo dục đạo đức cho HS ở bậc TH Việc lập kế hoạch các hoạt động giáo dục đạo đức ở trường đã tập trung vào những nội dung sau: + Xác định các chỉ tiêu cần đạt được của các hoạt động giáo dục đạo đức + xác định nôi dung các hoạt động giáo dục đạo đức + Xác định các biện pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu và nội dung hoạt dộng giáo dục đạo đức đã đặt ra - Xây dựng cơ cấu bộ máy quản lý, chỉ đạo hoạt... trưởng đã thực hiện công tác giáo dục đạo đức thông qua quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy và học môn đạo đức ở trường học: Hiệu trưởng quan tâm đến giảng dạy môn đạo đức, tránh được tình trạng cho là môn phụ nên xem nhẹ, thiếu quan tâm, dễ dẫn đến tình trạng dạy qua loa, thậm chí bị cắt xén nội dung,chương trình + Quản lý thực hiện nội dung, chương trình môn đạo đức ở Tiểu học, hiệu trưởng đã quản lý. .. tác giáo dục đạo đức cho HS là trọng tâm đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của công tác giáo dục toàn diện cho HS 3/ ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HS Ở TRƯỜNG TH ĐÔNG THỚI I: - Bổ xung và hoàn thiện các quy định về tổ chức và quản lý công tác giáo dục đạo đức cho HS - Hàng năm trong các Hội nghị cán bộ công chức cần đưa ra bàn bạc, trao đổi để thống nhất về công tác giáo dục đạo. .. của quá trình dạy học là hình thành các phẩm chất nhân cách cho HS Với những cách làm như nêu trên đã mang lại hiệu quả thiết thực cho việc quản lý công tác giáo dục đạo đức cho HS của đơn vị Đến nay công tác giáo dục đạo đức cho HS đã trở thành một hoạt động thường xuyên, liên tục, có tính tự giác của tập thể GV toàn trường Việc thực hiện tốt quản lý công tác giáo dục đạo đức cho HS ở trường TH Đông... chất đạo đức mà nhà giáo dục, nhà quản lý muốn giáo dục cho HS Sáng kiến đã được nghiên cứu công phu, cẩn trọng, theo đó tôi mạnh dạng đề xuất 3 nhóm biện pháp quản lý là: + Làm thay đổi quan điểm nhận thức- Qua đó CB- GV của trường tự thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ đối với công tác giáo dục đạo đức cho HS + Tăng cường kỹ năng quản lý công tác giáo dục đạo đức cho HS + Đổi mới tổ chức và quản lý công... lẫn đức Ngay từ đầu năm học 2011- 2012 tôi đã tham mưu với Hiệu trưởng nhà trường về những yêu cầu đối với Hiệu trưởng khi quản lý, chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho HS ở trường cụ thể là: Để nội dung giáo dục đạo đức vừa đáp ứng yêu cầu của xã hội, của thời đại, vừa phù hợp với đặc điểm giáo dục ở cấp TH cũng như phù hợp với điều kiện thực tế của trường Yêu cầu đối với sự chỉ đạo của hiệu trưởng . mục tiêu giáo dục đạo đức cho HS ở cấp Tiểu học. d) Đặc di!m của hoạt động giáo dục đạo đức cho HS ở trường TH : Giáo dục đạo đức cho HS là một hoạt động đặc biệt trong nhiệm vụ giáo dục toàn. hoạt động giáo dục đạo đức cho HS ở trường. Riêng đối với việc Hiệu trưởng thực hiện công tác giáo dục đạo đức thông qua quản lý, chỉ đạo dạy và học môn đạo đức ở trường TH thì Hiệu trưởng thường. SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HS CỦA CB, GV TRƯỜNG TH NÓI CHUNG VÀ TRƯỜNG TH ĐÔNG THỚI I NÓI RIÊNG. 1/ CƠ SỞ LÝ LUẬN : Khái niệm về đạo đức, giáo dục đạo đức và quản
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học, SKKN Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học, SKKN Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học

Từ khóa liên quan