SKKN Cách thức dạy tác phẩm tự sự ở trường THPT

29 1,422 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015, 14:45

 ĐỀ TÀI:    !"#$%&'()*+, /  ! "#$%&'()*+ ,-+".,- /*-0-1"2.3""4".5( 6!#789":;&<=95> 94-7-:.?1.<8>*0-8(@0-96AB+ )CCC".+-DE@6AF+CG4-HIJ?&=K <LM.=+NL-9;L;-O-9*/0-P;<-9 =E%5Q( 6R94-7-/!#0-STUV?6R/!1 W"*1 9+&XY<Z &1<=9"4&X;[?>*7 89:.D-:";X<=95P-+X+\#".; PD(%/'1<=9+,/4".<L /-=!+0-1:@( 6-94DX";&<=957"4 ]-9,D</0-P"D<L<=95-9;< =9&<8-9";>4/"D<L& <=95(S4=/]/E9-+0-.I .T<LM?.=/;-Y<Z&<=9 5D#1L,"44;-"4]>;-+/+# B 1<=9() $;..9%"^;D ".+*";X<=95%6_`6( 01&*#&')2'.3)&45/ 6'5;..9"LW/;-+*4X-+\Z8-N"; X<=9$%6_`6(?Y%-&+ *,0- <=95-9WWEE5= 4X".;9494-W !"# $%6_`6( 67.,89)2:-;'<=:.)2'.3)&45/ 6=";..9'D-4X-X<=9$ %6_`6().'54-,-/.ITruyền thuyêt An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy(6Chí PhèoĐời thừaE>=>%(6,- -9Số đỏE?@()2'1)2(6-9*NChữ người tử tùE25AB)5C)". Vợ chồng A PhủED% ( E'8F)2;'G;)2'.3)&45/ U4$5 ,-.*-D9<=9+,5". <%Y*( HI5,@J&&K>*+, / .7$7-".7+-D;.YaI bIb$W-DE":; bBIb$cE":; baIb*10-9":; a LMNO P!/P"Q"ORS ?,/1<=95$%6_`6& '7.H":;";$d-D^90-,=( !!'G.T5G,&'5)2:+,UVU  6Pe4S_67? f3-9cgN`I“Từ điển thuật ngữ văn học"hGS?=5i-_.Mjjkl ,-.I“Phương thức tái hiện đời sống bên cạnh hai phương diện khác là trữ tình và kịch, được dùng làm cơ sở để phân loại tác phẩm văn học”( 6P“Từ điển tiếng Việt” <_.`4E4hGS?.mMBnnkl: “Tự sự là thể loại văn học phản ánh hiện thực bằng cách kể lại sự việc, miêu tả tính cách thông qua cốt truyện, tương đối hoàn chỉnh”. 6d-D"#5 I “Tác phẩm tự sự là loại tác phẩm phản ánh đời sống trong quá trình khách quan của nó, qua con người, hành vi, sự kiện được kể lại bởi một người kể chuyện nào đó”. 6PT-9c)#_=6\_-o`I "Tự sự là kể chuyện, trình bày sự việc, sự vật một cách cụ thể, chi tiết, có đầu có đuôi, tự sự tập trung chủ yếu vào việc miêu tả thế giới bên ngoài". 6R!$4/,,--:";,= -IJTự sự là thể loại văn học phản ánh cụ thể hiện thực đời sống một cách khách quan bằng cách kể lại sự việc, sự kiện, miêu tả tính cách nhân vật, chi tiết có đầu có đuôi thông qua cốt truyện tương đối hoàn chỉnh và được kể lại bởi một người kể chuyện nào đó”. p !0W&*.X=&K>,G&;'Y=,UVU !0!G&;'Y=,UVU;'Z)G)'*[.V7)2,@%)2,#)'\'G&'T5>)&K>)],'D)2T5> &G&VU\.^)_'^,'7)2VU\.^) b.W-DRqePS4^+;-r X+0-";(6Nghệ thuật thơ caqr E.Y=4.%7-D+'L-".d -". 1E5(s89."#<%X4.,+,=(6:1 !"*E%."#+,=+0-$4 .   ( t,/ +0-D-1%0- +**+*() "D9;-.W-D+u@W+*/d\ >*0-5"..>,.7-E(b+*.9 /,.!+*4.X.7Y="D:""*. .L,/,:9v/,.!+*4 Y8=1^d\(((!+*.9+',- *.^P,P8WD( "D9*.Y!+*4. ".4E%;-^P.!+*+-";% %^( !(00G&;'Y=,UVU&]\'Z)`)2;'Z)G)''.^),'U&=a,&G&'@a)2bc)_d>%T5G, 64-1-0-+**+*.+*. 1E0-*!%"%%".'%^- 0-(U/$="X"*4-1*   +  0-    ,  *    ;-     0-*(  w 6+'".%+'@=(."#/, ,*!"x:+-/,x";<\"9N *=/ ,0->D-4-1>./. .0-5(//, +,";+1+N>+*<.n#9Bn#+' :@>$;-"x:+-( 6R!>,48"Dv+N579>;-> :y/,,+8-;-0-*<=".( 8"D%/D%".0- ,0-;-= +-("=8"D+8"D+N5z zR= 810-+X*=".^-,(((6/= 8"D4-1;->.<*".;- N\( UW:1".0-* v".<=:{"#^-'{(s89/,N>! ";8<-= 8WLD0-Y"D%1 ^-:'W@(((Y!/$%((( :15=+( !(06  G&  ;'Y=  ,U  VU  b5D)  b5D)  &]  'e)'  ,89)2  )28[.  ,@f)  ,'5g, _ %7-D/,.1+'4Y:% 7-D"1(%7-D/,^-:*<;- XI+  1 -!8"D$+ 8<W18 . +,-9*"'X:(<x< X.%7-Dv. *"L%-D+,-9*,8W4X-+4- -DN\ !0-*X=!8"D".8"D!8"D"..1(((6  %7-D!"]X0-5".-' F -'-<2d%54,-8"D.1(((.9> +( !0E"[.:`),@%)2,G&;'Y=,UVU e%"#E9-.%"#+,-9*4-1(//, "r"#"7>"#^-'%v%5. /4-1( e%/E8"D.DE"#<// %1WN\+8"D,-(t;-.9+" +@".! ( P0/PhiS j )*8W/"]:0-5<-  E'"#5:&'-5(!P". 1<=9.!+*"#".!>N;"# 5.(6"#9/%;"8-N89 \() "D9"*1L>N"5.":; ++/+#(|-.;-.9]}51/]94-W"#5 1/85-@.+(40-0-  1<=9'"#$.%6_`6'D:95$%6_`6S 6/4".%6_`6+/-.9.W94".94-W "#5><x/"2.'5W() D+'} 5+'@-5$.()*=.-@.+ W/(6-9+'5Pv"2=." ;-W<IX:5~.*-+1.+'7--9\(bP "$1"#E5+/>x+/5 k >P~"$=E-(?;-.91$:"* -.5$EP( S4=/"*1<=9$"4/;-1 &1<=9"2E9-1P-9; zD-;-"."*+<-P@3 .d:- X() 89.5 .1X-E"#"5()*& <=95$%1"#-,=<cD. <;--948I 6X:%-9*N9=W". <=9$.%&'.>N.+/%~ '%zRB4"4]>!+/+#:@ "*-9;1+X5v>+/+#"*D79E 8-N<-.5" %P•( 6X"4]>;-"*& %1"#( 6X5+'7-%"*5$.( 6  /18'=<=4-41+ *.18<L%0-,x"Y*&" -=*-0-1!%1"#-,= ( P6/LMNO 6!L.^);'G;2.Z.T5Ak, € 6 =4 0-0-   1<=9' "#$ % 6_`6S 618'<L*-I Sr5-515>=W/N !<-1E>=W$.".=.P! @E"4".7<25.( b1&"*1<=9!- 5"..1( ?&X+,Y1+,":y+,w•".." ?&8=#1LE5 60a.$5)2:-;'8F)2;'G;,'U&'.^) 60!'C5&'5Y)dld m)'- T"47<.%E5h-7E-9*Dl, <25-@.>!94-7-L,".N-5 1..(?>*r5155+\"./N <->=W$.(T"4+,"*5"./N<- >=WE50- 5.>+,% ^-94".7-5()*..9K5/dX5".. .94-7-E"4( ."*N-15-@.P8-} +"47!8-}}L,(6-oP  #<-9E5$R."4/,/!=8-}4 +-"LW5*!":;58HE >=W( j 6(00'C52.Z)2,@3)bc; 6(00!'f)\.X=,@>d &? s7.9"44+!"*+,+XE.5 "+,"*5".-@.E5() 5 54+,.v'%8-}I b8-}X:r+,!+X158E5 ( b8-}Xr+,"*5".,-E5( b7-d!8-}+,"*-@.]}<-9;- E9-.r+,^P:5/5.v".59 +'(S$4;-5z5+19"$E5 +,=.( 6000'f)d =c. n.c.,'.^5,G&2.Z `7.9557,-<2$.+=." "D9$7.9 '%4-8-},51%-/&-".=":;( b8-}'%>5"1.I U".,-<2".!,-EP94-!~W";,-3 E1‚ 4-".~1";*E1‚ _9+0-";1‚ n%-)&Z)'VG)2,G& n [...]... vai trò là một giáo viên dạy môn Ngư văn ở trường THPT tôi đã thực sự trăn trở suy nghĩ rất nhiều để tìm ra được phương pháp, cách thức dạy tác phẩm tự sự một cách có hiệu quả nhất Mong sẽ nhận dược sự góp ý,trao đổi từ đồng nghiệp để thực sự góp thêm một phần kinh nghiệm vào việc nâng cao chất lượng dạy học môn văn ở nhà trường THPT Bá Thước nói riêng và các trường THPT khác nói chung 2 Đề... truyện một tác phẩm tự sự, trước tiên cần đọc kĩ tác phẩm và trả lời được nhưng câu hỏi sau: Hoàn cảnh xã hội, thời kì lịch sử mà tác phẩm phản ánh, tái hiện là gì? 12 Chủ đề của tác phẩm ra sao? Nhân vật chính của tác phẩm và các bước phát triển của tính cách, của số phận nhân vật ấy như thế nào? Các chi tiết, sự kiện quan trọng trong tác phẩm tác động tới cuộc đời nhân vật ra sao? Cách tổ chức... người… nhưng rồi, Thị Nở đột ngột cự tuyệt chung sống Sự kiện này khiến Chí Phèo vỡ lẽ, tự ý thức ra tấn bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người của mình, để từ đó đi đến hành động trả thù quyết liệt cuối tác phẩm * Chủ đề tác phẩm Như chúng ta đều biết, chủ đề của tác phẩm tự sự chính là nội dung cuộc sống được phản ánh trong tác phẩm Vì vậy, để tìm hiểu chủ đề của tác phẩm hay đoạn trích giáo... thật sự không phải ở chỗ màu mè, hoa mĩ: Cái 22 hay của truyện lại càng thường ngưng đọng ở sự trong sáng, giản dị mà sinh động, rung cảm Vì vậy, giảng dạy tác phẩm hay đoạn trích thuộc thể loại tự sự thì phải phân tích lời kể của truyện, phân tích phong cách ngôn ngư nghệ thuật của tác phẩm Lời kể chuyện là sợi tơ dệt nên tình tiết và nhân vật, dệt nên toàn bộ hình tượng trong tác phẩm -... trong tác phẩm Trong tác phẩm tự sự, nhà văn thể hiện tư tưởng, tình cảm, phát biểu quan điểm thông qua nhân vật Nhân vật trong tác phẩm hoặc đoạn trích chứa đựng nội dung phản ánh, tư tưởng, chủ đề của tác phẩm, là nơi ký thác quan niệm về con người, về nhân sinh của nhà văn Do đó, phân tích nhân vật trở thành con đường quan trọng nhất để đi đến giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo của tác phẩm. .. vật ra sao? Cách tổ chức cốt truyện của nhà văn bao giờ cũng gắn với sự thể hiện có hiệu quả chủ đề, tư tưởng của tác phẩm Vì thế, hiểu chủ đề, ý đồ tư tưởng của nhà văn thì chúng ta mới định hướng đúng sự phát triển của cốt truyện cũng như nội dung cụ thể, trực tiếp của tác phẩm Trên cơ sở đọc kĩ tác phẩm, nắm vưng kiến thức cơ bản theo yêu cầu trên mới có thể đi đến xây dựng văn bản tóm... hoặc soạn bài đối phó Một số em làm bài văn vẫn sa vào dạng kể tác phẩm Một số học sinh chưa có sự cảm thụ tốt hoặc chưa đam mê với tác phẩm văn học, đặc biệt là nhưng tác phẩm tự sự 3.3.3 Bài học kinh nghiệm: - Đối với bản thân: + Phải có sự đầu tư trong công tác soạn giảng + Tìm mọi biện pháp để thực hiện được phương pháp dạy học “lấy học sinh làm trung tâm” - Đối với tổ chuyên môn: Trong... giờ cũng mang một tính cách, số phận riêng, một cách trung nhất, muốn phân tích nhân vật tức là phân tích đặc điểm tính cách của nhân vật chúng ta cần căn cứ vào nhưng chi tiết có liên quan đến nhân vật trong tác phẩm để đó từ mà tìm hiểu suy luận, tìm ra đặc điểm, tính cách của nhân vật Ở tác phẩm tự sự, 17 nhưng chi tiết có giá trị góp phần thể hiện đặc điểm tính cách nhân vật, lai lịch,... ngoài đời không chết giống như trong tác phẩm, mà vẫn sống đến đầu cách mạng Sau khi tác phẩm ra đời hắn rất căm tức nhưng không làm gì được * Tóm tắt tác phẩm Ở phần này, giáo viên nên tận dụng tối đa nhưng dụng cụ trực quan hoặc trình chiếu tranh ảnh, sơ đồ (trong giờ dạy bằng giáo án điện tử) và kiểm tra mức độ tóm tắt tác phẩm hoặc đoạn trích của học sinh ở nhà… nhằm giúp các em dễ nắm bắt... tích được các giá trị về mặt tư tưởng lẫn nghệ thuật của một tác phẩm tự sự, cần tóm tắt chính xác cốt truyện của nó Cách tóm tắt cốt 11 truyện thể hiện mức độ thâm nhập tác phẩm, năng lực bao quát và khả năng diễn đạt cô đúc, gãy gọn của người tóm tắt Điều quan trọng là phải hiểu được cốt truyện chính là hệ thống sự kiện cụ thể được tổ chức theo yêu cầu tư tưởng và nghệ thuật nhất định của . Tự sự là thể loại văn học phản ánh hiện thực bằng cách kể lại sự việc, miêu tả tính cách thông qua cốt truyện, tương đối hoàn chỉnh”. 6d-D"#5 I Tác phẩm tự sự là loại tác. đó”. 6PT-9c)#_=6_-o`I " ;Tự sự là kể chuyện, trình bày sự việc, sự vật một cách cụ thể, chi tiết, có đầu có đuôi, tự sự tập trung chủ yếu vào việc miêu tả thế giới bên. ngoài". 6R!$4/,,--:";,= -IJTự sự là thể loại văn học phản ánh cụ thể hiện thực đời sống một cách khách quan bằng cách kể lại sự việc, sự kiện, miêu tả tính cách nhân vật, chi tiết có đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Cách thức dạy tác phẩm tự sự ở trường THPT, SKKN Cách thức dạy tác phẩm tự sự ở trường THPT, SKKN Cách thức dạy tác phẩm tự sự ở trường THPT

Từ khóa liên quan