0

Mối quan hệ giữa âm nhạc của thanh điệu trong lời thơ lục bát với giá trị cao độ của giai điệu trong dân ca quan họ Bắc Ninh lời cổ[142112][142112]

118 795 2
  • Mối quan hệ giữa âm nhạc của thanh điệu trong lời thơ lục bát với giá trị cao độ của giai điệu trong dân ca quan họ Bắc Ninh lời cổ[142112][142112]

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 14:14

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HOÀNG MINH THỦY MỐI QUAN HỆ GIỮA ÂM VỰC CỦA THANH ĐIỆU TRONG LỜI THƠ LỤC BÁT VỚI GIÁ TRỊ CAO ĐỘ CỦA GIAI ĐIỆU TRONG DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH LỜI CỔ Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60 22 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH Lý Toàn Thắng HÀ NỘI – 2012 1 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài 5 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7 3. Mục đích và ý nghĩa của đề tài 7 4. Phương pháp nghiên cứu 8 5. Phạm vi tư liệu 9 6. Bố cục của luận văn 9 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1. NHỮNG CƠ SỞ LÍ LUẬN 11 1.1. Vấn đề nghiên cứu vai trò của thanh điệu tiếng Việt trong âm nhạc dân gian Việt Nam 11 1.2.Thanh điệu tiếng Việt. 12 1.2.1. Thanh điệu tiếng Việt – nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển 12 1.2.2. Mối quan hệ giữa thanh điệu tiếng Việt với thơ ca 14 1.3. Thanh điệu tiếng Việt trong âm nhạc 15 1.3.1. Mối quan hệ giữa âm và thanh 15 1.3.2. Giai điệu trong âm nhạc và âm điệu-ngữ điệu trong tiếng Việt 18 1.3.3. Âm vực của thanh điệu tiếng Việt theo quan điểm của Âm nhạc học 20 1.4. Một vài điểm khái quát về đặc điểm âm nhạc dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ 21 1.4.1.Một số vấn đề cơ bản về dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ 21 1.4.2. Những tính chất và đặc điểm của âm nhạc Quan họ 23 1.4.3. Phát âm Quan họ 27 CHƯƠNG 2. SỰ THỂ HIỆN CỦA CÁC ÂM TIẾT MANG THANH ĐIỆU THUỘC PHẦN LỜI THƠ LỤC BÁT TRONG ÂM NHẠC QUAN HỌ BẮC NINH LỜI CỔ 30 2.1. Âm tiết mang thanh điệu trong ca khúc Quan họ Bắc Ninh lời cổ 31 2.2. Tỉ lệ âm tiết mang thanh điệu 33 2.2.1. Tỉ lệ âm tiết mang thanh điệu phân chia theo âm vực Cao-Thấp 34 2.2.2. Tỉ lệ thanh điệu phân chia theo tiêu chí đường nét thanh điệu Bằng-Trắc 35 2.3. Sự thể hiện của các thanh điệu tiếng Việt trong âm nhạc Quan họ 36 2 2.3.1. Thanh Ngang 36 2.3.1.1. Khu vực cao độ của âm tiết mang thanh Ngang 36 2.3.1.2. Âm luyến của âm tiết thanh Ngang 40 2.3.2 Thanh Huyền 43 2.3.2.1. Khu vực cao độ của âm tiết mang thanh Huyền 43 2.3.2.2. Âm luyến của âm tiết mang thanh Huyền 45 2.3.3. Thanh Sắc 47 2.3.3.1. Khu vực cao độ của âm tiết mang thanh Sắc 47 2.3.3.2 Âm luyến của âm tiết mang thanh Sắc 50 2.3.4. Thanh Nặng 52 2.3.4.1. Khu vực cao độ của âm tiết mang thanh Nặng 52 2.3.4.2. Âm luyến của âm tiết mang thanh Nặng 54 2.3.5. Thanh Ngã 56 2.3.5.1. Khu vực cao độ của âm tiết mang thanh Ngã 56 2.3.5.2. Âm luyến của âm tiết thanh Ngã 56 2.3.6. Thanh Hỏi 58 2.3.6.1. Khu vực cao độ của âm tiết mang thanh Hỏi 58 2.3.6.2. Âm luyến của âm tiết mang thanh Hỏi 59 2.4. Tiểu kết chương 2. 61 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ÂM VỰC CỦA THANH ĐIỆU TRONG LỜI THƠ LỤC BÁT VỚI GIÁ TRỊ CAO ĐỘ CỦA GIAI ĐIỆU TRONG DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH LỜI CỔ 64 3.1. Âm vực của Thanh điệu lời thơ là cơ sở của việc hình thành giá trị cao độ của giai điệu trong dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ 64 3.2. Đường nét thanh điệu tiếng Việt là cơ sở cho việc hình thành những mô hình âm điệu luyến tạo sự mềm mại, trầm bổng của giai điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ. 67 3.3. Hiện tượng biến thanh trong dân ca Quan họ 69 3.4. Liên hệ mở rộng về cách xử lí thanh điệu trong âm nhạc hiện đại (tân nhạc) 70 3.4.1. Nguyên tắc bỏ dấu thanh trong ca từ trong âm nhạc hiện đại 70 3 3.4.2. Nghệ thuật xử lí thanh điệu tiếng Việt trong âm nhạc Việt Nam hiện đại 72 3.4.2.1. Thanh Hỏi 72 3.4.2.2. Thanh Ngã 73 3.4.2.3. Thanh Ngang, thanh Huyền, thanh Sắc và thanh Nặng 74 3.4.2.4. Đề xuất cách xử lí những từ trái dấu xuất hiện trong âm nhạc hiện đại 75 3.5. Tiểu kết chương 3 77 PHẦN KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC 87 4 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Bảng tổng hợp các âm tiết mang thanh điệu trong các bài dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ. 32 Bảng 2.2. Tỉ lệ các âm tiết mang thanh điệu 34 Bảng 2.3. Tỉ lệ các âm tiết mang thanh điệu trong một bài Quan họ (phân chia theo tính chất Cao-Thấp) 34 Bảng 2.4. Tỉ lệ các âm tiết mang thanh điệu trong một bài Quan họ (theo tiêu chí Bằng-Trắc) 35 Bảng 2.5. Tổng hợp mô hình âm điệu tương ứng với các âm tiết mang thanh Ngang 36 Bảng 2.6. Tổng hợp mô hình âm điệu tương ứng với các âm tiết mang thanh Ngang 41 Bảng 2.7. Tổng hợp mô hình âm điệu tương ứng với các âm tiết mang thanh Huyền. 43 Bảng 2.8. Tổng hợp âm luyến của âm tiết mang thanh Huyền 45 Bảng 2.9.Tổng hợp mô hình âm điệu tương ứng với âm tiết mang thanh Sắc 47 Bảng 2.10. Tổng hợp âm luyến của của âm tiết mang thanh Sắc 50 Bảng 2.11. Tổng hợp mô hình âm điệu tương ứng với các âm tiết mang thanh Nặng 52 Bảng 2.12. Tổng hợp âm luyến của âm tiết mang thanh Nặng 54 Bảng 2.13. Tổng hợp mô hình âm điệu tương ứng với các âm tiết mang thanh Ngã 56 Bảng 2.14. Tổng hợp âm luyến của âm tiết mang thanh Ngã 57 Bảng 2.15. Tổng hợp mô hình âm điệu tương ứng với các âm tiết mang thanh Hỏi 58 Bảng 2.16. Tổng hợp âm luyến của âm tiết mang thanh Hỏi 59 5 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Trong âm nhạc Việt Nam, nguyên tắc thông thường là nét nhạc tuỳ theo thanh điệu mà lên bổng xuống trầm, âm nhạc Quan họ cũng không nằm ngoài nguyên tắc ấy. Theo truyền thống, tiếng Việt có 6 thanh điệu, trừ thanh Ngang không có dấu biểu thị trên văn tự, còn 5 thanh khác đều mang tên của dấu ghi thanh ấy. Cao độ khác nhau, hay những đặc trưng về âm vực là những nét đầu tiên không thể thiếu được, khu biệt các thanh điệu. Trong giới Việt ngữ học, khi phân loại thanh điệu tiếng Việt, đa phần các nhà ngôn ngữ học thường xếp 6 thanh điệu tiếng Việt vào 2 âm vực khác nhau: âm vực cao (Ngang - Sắc - Ngã) và âm vực thấp (Huyền - Hỏi - Nặng). Cũng có một số ý kiến đề nghị xếp 6 thanh của tiếng Việt vào 3 âm vực khác nhau: cao - trung - thấp (Nguyễn Đình Hòa, R.Jones, Huỳnh Sanh Thông); trong đó, ngoài âm vực cao và thấp còn có thêm âm vực trung với 2 thanh: Ngang và Ngã. Dân ca Quan họ Bắc Ninh là loại hình nghệ thuật phong phú, độc đáo của dân tộc ta. Hầu hết lời của các bài ca Quan họ đều là thơ lục bát hoặc lục bát biến thể. Theo sự nghiên cứu của các nhà văn hóa dân gian, trong thực tế sáng tác dân ca (mà người ta ghi lại được) có sự phân chia thành 3 âm vực: cao - trung - thấp, và giữa 3 âm vực này có sự tương ứng nhất định, mang tính quy luật với cao độ thanh điệu của các tiếng (âm tiết) trong ca từ (cụ thể ở đây là các câu thơ lục bát). Trong lịch sử nghiên cứu những vấn đề liên quan tới thanh điệu tiếng Việt và âm nhạc Việt, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều nhà nghiên cứu đã rất tâm huyết bỏ công sức để tìm hiểu mối quan hệ mật thiết này, đặc biệt nhà nghiên cứu âm nhạc Hoàng Kiều trong công trình nghiên cứu mang tên “Thanh điệu tiếng Việt và âm nhạc cổ truyền” đã từng nghiên cứu và kết luận “Thanh điệu tiếng Việt quyết định đến cao độ, sự uốn lượn của âm. Tuy nhiên, thanh điệu phải thông qua thơ để tiến vào nhạc với những quy luật 6 như: thanh, vần, niêm luật…của thơ dân tộc quy định cho cao độ những luyến láy, ngưng nghỉ, các trọng âm, đồng thời liên quan đến những thủ pháp kĩ thuật phối hợp với ngôn ngữ âm nhạc mà hình thành các làn điệu âm nhạc. Nói cách khác là, âm nhạc cổ truyền của ta từ thơ phổ nhạc mà không phải làm nhạc trước rồi mới điền lời ca văn xuôi vào nhạc. Hơn nữa, nền âm nhạc cổ truyền của Việt Nam lấy thanh nhạc là chính mà không phải khí nhạc, nên thanh điệu và thơ là nhân tố khởi đầu” [30, tr.7]; Trong phần thứ Hai với tên gọi “Thanh điệu tiếng Việt-sự hình thành ca khúc cổ truyền” tác giả đã tìm hiểu một cách kĩ lưỡng về các thể thơ trong âm nhạc, và đưa ra một số nhận định về vai trò của thanh điệu trong ngôn ngữ Việt Nam Đối với âm nhạc. Hay trong bài viết “Tính nhạc trong thơ ca Việt Nam (từ góc nhìn ngữ âm tiếng Việt)” của GS Mai Ngọc Chừ cũng đã nhắc tới mối quan hệ giữa thanh điệu tiếng Việt và giai điệu trong âm nhạc “Trong phạm vi một âm tiết chứa thanh điệu, sự biến thiên của âm vực theo thời gian được gọi là âm điệu; còn trong một ngữ đoạn, sự biến thiên của âm vực theo thời gian được gọi là ngữ điệu. Cả hai yếu tố này (âm điệu và ngữ điệu) có vai trò như giai điệu trong âm nhạc, và do vậy, chúng là những yếu tố rất quan trọng để tạo ra tính nhạc” [12, tr.451]; Và nhiều nhà nghiên cứu khác trong cả giới ngôn ngữ học và âm nhạc học cũng đã đề cập tới nội dung nghiên cứu này. Song, những công trình của nhà âm nhạc học mới dừng lại ở những nhận định mang tính chất kinh nghiệm được rút ra từ quá trình sáng tác cũng như quan sát âm nhạc. Dưới góc tiếp cận Ngôn ngữ học, những nhà nghiên cứu ngôn ngữ học cũng mới tiếp cận từ kết quả của những nghiên cứu mang tính chất kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu âm nhạc, mà thực sự chưa có công trình nghiên cứu nào đi khảo sát và rút ra nhận định về mối quan hệ giữa thanh điệu tiếng Việt và âm nhạc qua tìm hiệu một loại hình âm nhạc nào cụ thể. Vì vậy, với việc tìm hiểu âm vực của thanh điệu qua các lời thơ lục bát trong mối tương quan với giá trị cao độ của giai điệu trong dân ca Quan họ Bắc Ninh, chúng tôi hi vọng sẽ góp phần làm rõ thêm: 7 - Mối quan hệ giữa âm thanh (cụ thể là thanh điệu) của ca từ (cụ thể là lời thơ lục bát) và cao độ của các nốt nhạc được “lên bổng xuống trầm” trong dân ca Việt Nam; từ đó chỉ ra được mối liên hệ mật thiết giữa âm nhạc và ngôn ngữ Việt. Trên cơ sở những khảo sát này, luận văn cũng hi vọng có những đóng góp nhất định cho việc tìm hiểu giá trị nghệ thuật của một loại âm nhạc truyền thống của dân tộc. - Sự thẩm âm thực tế của người bản ngữ đối với các thanh điệu được thể hiện qua âm nhạc và thi ca của họ. Từ đó, luận văn cũng hi vọng có những đóng góp nhất định cho việc nghiên cứu vệ hệ thống ngữ âm - âm vị của tiếng Việt nói chung và hệ thống thanh điệu tiếng Việt nói riêng. Trên đây là những lí do chính để chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình là: “Mối quan hệ giữa âm vực của thanh điệu trong lời thơ lục bát với giá trị cao độ của giai điệu trong dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ”. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Về đối tượng nghiên cứu, trong luận văn này, chúng tôi tập trung khảo sát, tìm hiểu: - Âm tiết mang thanh điệu trong các bài thơ lục bát được sử dụng làm lời cho các bài dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ - Các bài dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ đã được các tác giả dùng điệu thức 7 âm để kí âm. Về phạm vi nghiên cứu của đề tài, với đối tượng nghiên cứu được nêu ở trên, chúng tôi hạn định vấn đề nghiên cứu sẽ tập trung vào khảo sát sự tương ứng giữa âm vực của thanh điệu trong lời thơ lục bát với giá trị cao độ của giai điệu trong dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ, cụ thể là sự tương ứng giữa thanh điệu trong các âm tiết của lời thơ lục bát với sự cao thấp của các mô hình nốt nhạc trong dân ca Quan họ. 3. Mục đích và ý nghĩa của đề tài Qua khảo sát, luận văn cố gắng chỉ ra sự tương ứng và mối quan hệ giữa âm vực của thanh điệu trong lời thơ lục bát với giá trị cao độ của giai điệu trong dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ. 8 Thực hiện đề tài này, chúng tôi muốn đem đến một cái nhìn tổng quan về quá trình chuyển hóa một bài thơ lục bát thành một giai điệu của làn điệu dân ca Quan họ nói chung và sự chuyển hóa thanh điệu trong âm tiết tiếng Việt trở thành sự cao thấp, lên bổng xuống trầm của các nốt nhạc trong âm nhạc Quan họ nói riêng. Mặt khác, kết quả nghiên cứu của đề tài hi vọng sẽ đóng góp một phần tư liệu và nhận định đánh giá vai trò của thanh điệu tiếng Việt đối với âm nhạc cổ truyền của Việt Nam. Với những ý nghĩa nêu trên, chúng tôi đặt ra mục đích nghiên cứu cụ thể là: - Tìm hiểu sự tương ứng giữa thanh điệu và nốt nhạc trong dân ca Quan họ Bắc Ninh. - Chỉ ra mối quan hệ tương ứng giữa âm vực thanh điệu của lời thơ lục bát với giá trị cao độ của giai điệu trong dân ca Quan họ Bắc Ninh. - Bàn thêm về vai trò và giá trị thanh điệu của ngôn ngữ nói chung và trong thơ lục bát nói riêng, cũng như về vai trò và giá trị của giai điệu trong dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ. 4. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện được các nhiệm vụ trên của đề tài, chúng tôi sẽ tiến hành vận dụng các phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp thống kê - Phương pháp phân tích, miêu tả - Phương pháp Đối chiếu - so sánh Trên cơ sở này, chúng tôi thực hiện theo trình tự như sau: - Tiến hành thống kê nội dung các bài thơ lục bát được sử dụng làm lời cho các bài dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ. - Lập phiếu khảo sát sự tương ứng giữa lời thơ với giai điệu trong dân ca Quan họ Bắc Ninh. 9 - Chỉ ra sự tương ứng giữa các âm tiết của lời thơ với giá trị cao độ của các mô hình âm điệu (nốt nhạc) trong bản kí âm các bài dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ. - Đưa ra một số nhận xét về sự tương ứng nêu trên. - Bàn luận mở rộng, đánh giá vai trò của thanh điệu tiếng Việt Đối với âm nhạc Việt Nam. 5. Phạm vi tư liệu Theo thống kê của các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, hiện nay, dân ca Quan họ Bắc Ninh có khoảng 500 bài lời cổ, dung lượng mỗi bài trung bình là 4 câu/bài, trong số đó chỉ có khoảng 100 bài được các tác giả kí âm. Vì vậy, phạm vi tư liệu nghiên cứu đề tài của chúng tôi chỉ giới hạn trong các bài dân ca đã được kí âm này, cụ thể chúng tôi sẽ khảo sát: - Các bài thơ lục bát được sử dụng làm ca từ trong các bài dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ đã được các tác giả kí âm. - Quan hệ tương ứng giữa âm tiết mang thanh điệu và cao độ của các mô hình snốt nhạc trong các bài dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ đã được các tác giả kí âm đó. 6. Bố cục của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận văn bao gồm 3 chương như sau: Chương 1. Những cơ sở lí luận Chương 1 giới thiệu các vấn đề lí luận xác định âm vực và đường nét thanh điệu tiếng Việt, một số vấn đề cơ bản về giá trị cao độ của giai điệu trong âm nhạc nói chung và âm nhạc Quan họ Bắc Ninh nói riêng. Chương 2. Sự thể hiện của các âm tiết mang thanh điệu thuộc phần lời thơ lục bát trong âm nhạc Quan họ Bắc Ninh lời cổ Chương 2 thống kê kết quả khảo sát sự tương ứng giữa những âm tiết mang thanh điệu của tiếng Việt với những mô hình âm điệu được thể hiện trong giai điệu âm nhạc Quan họ Bắc Ninh lời cổ. Đồng thời, trong chương [...]... về mối quan hệ giữa thanh điệu tiếng Việt với những mô hình âm điệu trong giai điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ Chương 3 Một số nhận xét về mối quan hệ giữa âm vực của thanh điệu trong lời thơ lục bát với giá trị cao độ của giai điệu trong dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ Chương 3 là một số nhận định về mối quan hệ giữa âm vực của thanh điệu trong lời thơ lục bát với giá trị cao độ của giai điệu trong. .. tích chi tiết 5 bài dân ca Quan họ điển hình để tìm ra mối quan hệ giữa âm vực thanh điệu tiếng Việt với cao độ của giai điệu trong dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ 2.2 Tỉ lệ âm tiết mang thanh điệu Các âm tiết mang thanh điệu khi đi vào âm nhạc, để duy trì được cao độ của âm tiết mang từng thanh điệu, buộc các nghệ nhân dân gian phải xử lí bằng cách dùng những tổ hợp âm- mô hình âm điệu để thể hiện Vì... thanh điệu tiếng Việt theo tiêu chí tuyền điệu thành 2 nhóm: Bằng (Ngang, Huyền) và Trắc (Sắc, Hỏi, Ngã, Nặng) Vậy nên, muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa âm vực của thanh điệu trong lời thơ lục bát với giá trị cao độ của giai điệu trong dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ cần phải xem xét kĩ lưỡng trên cả hai bình diện: sự thể hiện âm nhạc của âm tiết lời thơ mang thanh điệu thông qua cao độ của các nốt nhạc. .. âm nhạc của âm tiết lời thơ mang thanh điệu thông qua sự ổn định của các mô hình âm điệu (luyến lên hay luyến xuống) Trong chương này, việc thống kê số lượng các âm tiết mang thanh điệu chúng tôi sẽ phân chia theo hai tiêu chí cao - thấp và bằng - trắc, đồng thời việc nhận định sự tương 30 ứng về âm vực của thanh điệu trong âm tiết của lời thơ với giá trị cao độ của giai điệu trong dân ca Quan họ Bắc. .. 1.3.3 Âm vực của thanh điệu tiếng Việt theo quan điểm của Âm nhạc học Thanh điệu là yếu tố thay đổi cao độ của âm tiết Nói đến tính nhạc, trước hết phải kể đến một yếu tố ngữ âm không thể thiếu đối với âm nhạc, đó là âm vực của thanh điệu Trong âm nhạc, âm vực là một trong những yếu tố quan trọng nhất Trong ngữ âm Tiếng Việt, âm vực của thanh điệu thực chất là sự đối lập về cao độ, theo phân tích ngữ âm, ... 2 SỰ THỂ HIỆN CỦA CÁC ÂM TIẾT MANG THANH ĐIỆU THUỘC PHẦN LỜI THƠ LỤC BÁT TRONG ÂM NHẠC QUAN HỌ BẮC NINH LỜI CỔ Qua quan sát thực tế và tham khảo một số ý kiến nhận định của các nhà nghiên cứu về âm nhạc, chúng tôi nhận thấy: Giai điệu là sự trình bày của ý tưởng âm nhạc vang lên trong phạm vi một bè Trong âm nhạc chủ điệu, giai điệu giữ một vai trò trung tâm của tác phẩm âm nhạc Giai điệu là hình tượng,... chỉ phân biệt âm vực CAO – THẤP: - Âm vực cao: thanh Ngang, thanh Sắc, thanh Ngã - Âm vực thấp: thanh Huyền, thanh Hỏi, thanh Nặng Trong âm nhạc, các nhà nghiên cứu quan niệm: vì thanh điệu có chức năng làm thay đổi cao độ của âm tiết, giúp làm khu biệt các âm tiết vì vậy có thể phân chia theo độ cao, thấp gọi là âm vực Thanh điệu chia thành 2 âm vực cao thấp, lấy thanh Ngang làm trục giữa, như vậy,... 3 âm vực: - Âm vực trung: thanh Ngang - Âm vực cao trên thanh Ngang: thanh Sắc và thanh Ngã - Âm vực thấp dưới thanh Ngang: thanh Huyền, thanh Hỏi, thanh Nặng Có thể diễn đạt bằng âm nhạc: Sự đối lập về âm vực trong âm nhạc là sự đối lập giữa nốt nhạc cao và nốt nhạc thấp Một cách tương ứng, trong thơ ca Việt Nam, đó là sự đối lập 20 giữa âm tiết cao và âm tiết thấp Tuy nhiên, tính chất cao thấp của. .. các nghệ nhân Quan họ đã không ngần ngại sử dụng những thủ pháp như “vang - nền - rền - nảy” Do vậy, đặc trưng lớn nhất của âm nhạc Quan họ sẽ không chỉ là việc tạo ra những quy luật tương ứng giữa các âm tiết mang thanh điệu với giá trị cao độ của giai điệu mà còn là sự thể hiện luyến láy của âm điệu trong từng giai điệu Các thanh điệu tiếng Việt thuộc âm vực cao, thanh Ngang có đường nét âm điệu tương... Quan họ Bảng 2.2 Tỉ lệ các âm tiết mang thanh điệu 248 âm tiết 182 âm tiết mang thanh Cao mang thanh Thấp 158 âm tiết 115 âm tiết mang thanh Ngang mang thanh Huyền 83 âm tiết mang 51 âm tiết thanh Sắc mang thanh Nặng 7 âm tiết mang thanh Ngã 16 âm tiết mang thanh Hỏi Âm vực Âm điệu 273 âm tiết mang thanh Bằng 157 âm tiết mang thanh Trắc 2.2.1 Tỉ lệ âm tiết mang thanh điệu phân chia theo âm vực Cao- Thấp . GIỮA ÂM VỰC CỦA THANH ĐIỆU TRONG LỜI THƠ LỤC BÁT VỚI GIÁ TRỊ CAO ĐỘ CỦA GIAI ĐIỆU TRONG DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH LỜI CỔ 64 3.1. Âm vực của Thanh điệu lời thơ là cơ sở của việc hình thành giá trị. ứng giữa âm vực của thanh điệu trong lời thơ lục bát với giá trị cao độ của giai điệu trong dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ, cụ thể là sự tương ứng giữa thanh điệu trong các âm tiết của lời thơ. ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ. Chương 3. Một số nhận xét về mối quan hệ giữa âm vực của thanh điệu trong lời thơ lục bát với giá trị cao độ của giai điệu trong dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ giữa âm nhạc của thanh điệu trong lời thơ lục bát với giá trị cao độ của giai điệu trong dân ca quan họ Bắc Ninh lời cổ[142112][142112], Mối quan hệ giữa âm nhạc của thanh điệu trong lời thơ lục bát với giá trị cao độ của giai điệu trong dân ca quan họ Bắc Ninh lời cổ[142112][142112], Mối quan hệ giữa âm nhạc của thanh điệu trong lời thơ lục bát với giá trị cao độ của giai điệu trong dân ca quan họ Bắc Ninh lời cổ[142112][142112], CHƯƠNG 1. NHỮNG CƠ SỞ LÍ LUẬN, CHƯƠNG 2. SỰ THỂ HIỆN CỦA CÁC ÂM TIẾT MANG THANH ĐIỆU THUỘC PHẦN LỜI THƠ LỤC BÁT TRONG ÂM NHẠC QUAN HỌ BẮC NINH LỜI CỔ, CHƯƠNG 3. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ÂM VỰC CỦA THANH ĐIỆU TRONG LỜI THƠ LỤC BÁT VỚI GIÁ TRỊ CAO ĐỘ CỦA GIAI ĐIỆU TRONG DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH LỜI CỔ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm