0

SKKN Một vài suy nghĩ về phương pháp dạy truyện dân gian (truyện truyền thuyết) trong chương trình Ngữ Văn lớp 6 tập I

12 950 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 22:56

. Một v i suy nghĩ về phương pháp dạy truyện dân gian (truyện truyền thuyết) trong chương trình Ngữ Văn lớp 6 tập I. I . Đặt vấn đề: Lịch sử dạy học từ xưa đến nay cho thấy truyện dân gian. m i cá nhân. Trên đây là một v i suy nghĩ của bản thân t i khi dạy truyện dân gian ( truyện truyền thuyết) mà t i đã thực hiện trong th i gian qua và có hiệu quả.Tuy nhiên những vấn đề mà t i trình. vào chương trình khá nhiều so v i các thể lo i văn học dân gian khác nên nó có một vị trí rất quan trọng. II. Phương pháp chung: 1. Một số đặc i m biết khi dạy truyện dân gian. - Muốn hiểu được
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một vài suy nghĩ về phương pháp dạy truyện dân gian (truyện truyền thuyết) trong chương trình Ngữ Văn lớp 6 tập I, SKKN Một vài suy nghĩ về phương pháp dạy truyện dân gian (truyện truyền thuyết) trong chương trình Ngữ Văn lớp 6 tập I,

Từ khóa liên quan