0

Soạn giảng tiết trả bài viết Tập Làm văn - một số điểm cần lưu ý

19 1,572 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 22:56

. Ngô Quyền – M’đrắk 5 Soạn giảng tiết trả bài viết Tập Làm văn - một số điểm cần lưu ý - Các bài dạy tiết trả bài viết Tập làm văn không có tài liệu soạn mẫu hay mô hình bài soạn để tham khảo, thậm. luyện. 2. Phần nội dung một bài soạn tiết trả bài Tập làm văn: Trần Đăng Hảo – THCS Ngô Quyền – M’đrắk 6 Soạn giảng tiết trả bài viết Tập Làm văn - một số điểm cần lưu ý Đây là phần cụ thể hóa. M’đrắk 11 Soạn giảng tiết trả bài viết Tập Làm văn - một số điểm cần lưu ý II. CHUẨN BỊ: - GV: Chấm bài, tổng hợp chất lượng bài viết; soạn giảng. - HS: Xem lại phần lí thuyết văn bản nghị luận về một
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn giảng tiết trả bài viết Tập Làm văn - một số điểm cần lưu ý, Soạn giảng tiết trả bài viết Tập Làm văn - một số điểm cần lưu ý, , II. PHẠM VI ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN TƯ LIỆU:

Từ khóa liên quan