SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỚP 7 - THCS

45 1.7K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 20:14

. lịch sử thế giới lớp 7- THCS và ph- ơng pháp sử dụng nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử. I. Vị trí, ý nghĩa của kênh hình sách giáo khoa, thực trạng sử dụng kênh hình. SGK trong dạy học lịch sử. 17 2 Các loại kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử ở THCS. 19 3. Phơng pháp sử dụng kênh hình trong SGK lịch sử nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học. II. Vai trò kênh hình sách giáo khoa lịch sử. Hệ thống kênh hình SGK lịch sử thế giới lớp 7- THCS và phơng pháp sử dụng nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử. I. Vị trí,

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Bắc Giang, tháng 5 năm 2008

  • Mục lục trang

   • Phần A Những vấn đề chung 4

 • Phần b: Nội dung 8

  • phầnc: Kết luận chung 54

  • tài liệu tham khảo. 56

  • I. Lý do chọn đề tài

  • III. Tính tích cực học tập của học sinh trong hoạt động học tập

   • Hình 4: C.Cô-lôm-bô

    • Hình 8: Tượng gốm trong lăng mộ Tần thủy hoàng

   • Giáo án thực nghiệm

    • III. Tiến trình tổ chức dạy học

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan