0

SKKN Đổi mới phương pháp dạy nghe môn tiếng Anh bậc T.H.C.S

26 2,099 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 20:25

. h nh th c và nội dung nghe kh c nhau. Vi c dạy và h c nghe môn tiếng Anh tuy không c n mới mẽ nhng khó đối với t t c giáo viên và h c sinh b c THCS. Theo chơng trình, SGK c thì ti t dạy nghe. đã tiếp c n s dụng t ng đối t t c c kỹ thu t dạy h c đ c trng - kỹ thu t dạy nghe. - Đã quen và chủ động với c ch th c t ch c m t ti t dạy nghe - Phối h p khá linh ho t c c kỹ thu t dạy h c -. . Để ti t dạy nghe đ c t t thì h c sinh c n phải c những kỹ năng c n thi t trong vi c nghe hiểu bằng tiếng Anh. II- Th c trạng dạy nghe môn tiếng anh tr ờng THCS H ng thủy 1. Ưu điểm M c dù c
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Đổi mới phương pháp dạy nghe môn tiếng Anh bậc T.H.C.S, SKKN Đổi mới phương pháp dạy nghe môn tiếng Anh bậc T.H.C.S,

Từ khóa liên quan