SKKN MỘT SỐ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÍ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THCS THUỘC CÁC HUYỆN KHÓ KHĂN

18 2.1K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 07:45

. TÓM TẮT MỘT SỐ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÍ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THCS THUỘC CÁC HUYỆN KHÓ KHĂN TIẾN HÀNH THỰC HIỆN TỐT HƠN:" ;Đổi mới căn bản. cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động"[34,19]. A.THỰC TRẠNG THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TBDH Ở CÁC TRƯỜNG THCS 1. Thực trạng phân bổ thiết bị theo bộ môn. Trang thiết bị. thưởng kịp thời. Thay đổi thực trạng công tác quản lý TBDH ở các trường THCS - Kết quả khảo sát đã đề xuất được một số giải pháp quản lý TBDH, tóm tắt các giải pháp như sau: 1. Tăng cường quản

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan