TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT TRONG GIỜ ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN THEO HƯỚNG SỬ DỤNG CÂU HỎI NÊU VẤN ĐỀ

23 1.9K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 22:02

. TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT TRONG GIỜ ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN THEO HƯỚNG SỬ DỤNG CÂU HỎI NÊU VẤN ĐỀ Đề. nghiên cứu đề tài: Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh THPT trong giờ đọc hiểu văn bản theo hướng sử dụng câu hỏi nêu vấn đề là rất cần thiết 5/23 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.1 CƠ SỞ. cao chất lượng giờ Đ-HVB của học sinh THPT  Xác nhận sự đúng đắn của việc sử dụng hệ thống câu hỏi nêu vấn đề nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức cho học sinh THPT  Phân tích kết quả thực

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

 • Slide 17

 • Slide 18

 • Slide 19

 • Slide 20

 • Slide 21

 • Slide 22

 • Slide 23

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan