SKKN Giải pháp để tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trong trường THCS Đáp Cầu đáp ứng yêu cầu đổi mới

18 1.7K 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:49

. xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trong trường THCS Đáp Cầu đáp ứng yêu cầu đổi mới. III. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp điều tra - Phuơng pháp quan sát - Phương pháp phỏng. việc xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường. 3. Thiết lập và xây dựng được quy trình để từng bước xây dựng cơ sở vật chất để có đủ khả năng đáp ứng đòi hỏi của yêu cầu đổi mới giáo dục và sự. Phương pháp tham khảo tài liệu IV. Giới hạn của đề tài: - Nghiên cứu công tác xã hội hoá giáo dục với việc xây dựng cơ sở vật chất trong nhà trường. - Địa điểm: Trường THCS Đáp Cầu phường Đáp Cầu

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan