Đề tài_Phát triển đội ngũ trong nhà trường phổ thông

23 1.7K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:48

. kế hoạch phát triển đội ngũ 3.1.1 Quan điểm về xây dựng phát triển đội ngũ của nhà trường - Phát triển đội ngũ vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển nhà trường. - Phát triển đội ngũ phải. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG (School’s Staff Development) MÔ TẢ CHUYÊN ĐỀ Chuyên đề Phát triển đội ngũ trong nhà trường phổ thông được xây dựng trên cơ sở các chuyên đề của. đội ngũ đối với sự phát triển trường phổ thông và vai trò của hiệu trưởng trong việc phát triển đội ngũ 1.1 Vai trò của đội ngũ đối với sự phát triển nhà trường Phát triển giáo dục và đào tạo

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan