SKKN Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường THCS thị trấn Cát Bà

50 3.9K 55

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:45

. cứu một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy - học tại trường THCS TT Cát Bà. - Đối tựơng nghiên cứu: Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn và chất lượng. nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường THCS TT Cát Bà năm học 201 2-2 013”. 2.Mục đích nghiên cứu: Đưa một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dạy- học. pháp dạy học mới . Phạm Thị Tám – Trường THCS thị trấn Cát Bà 19 Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy hcoj ở trường THCSTT Cát Bà Đổi mới phương pháp dạy học

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan