SKKN CỰC HAY_Ứng dụng CNTT và Truyền thông kết hợp Sách bài tập để đổi mới Phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT

159 1.6K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:12

. tự học SBT LS ở nhà của HS Đổi mới nội dung tự học kết hợp SBT LS ở nhà của HS Đổi mới PP tự học kết hợp SBT LS ở nhà của HS 8. Sử dụng sơ đồ trong GAĐT nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả DHLS ở. xuất ứng dụng CNTT& amp;TT kết hợp SBT để đổi mới PPDH LS ở trường THPT 1. CNTT& amp;TT hỗ trợ đổi mới PPDH LS ở THPT 129 2. Nguyên tắc ứng dụng CNTT& amp;TT để đổi mới PPDH LS ở THPT. 130 3. Cấu. ĐT về ứng dụng CNTT trong sử dụng TBDH để thay SGK lớp 12 5. Sử dụng SGK và SBT LS để đổi mới PPDH LS ở trường THPT 58 6. Vận dụng lí thuyết thông tin để tổ chức HS làm việc với SGK và SBT LS

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan