SKKN LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀO DẠY HỌC HÓA HỌC Ở THCS

21 2,889 18
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 09:55

MỤC LỤC Phần 1: PHẦN MỞ ĐẦU. I – Lý do chọn đề tài. II – Thực trạng của việc lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường vào dạy học Hoá học hiện nay. III – Mục đích nghiên cứu. IV – Đối tượng nghiên cứu. V – Nhiệm vụ nghiên cứu. Phần 2: NỘI DUNG. Chương 1: TỔNG QUAN. 1. Giáo dục môi trường là gì? 2. Vai trò của việc lồng ghép giáo dục môi trường vào dạy học Hóa học: 3. Lồng ghép giáo dục môi trường vào dạy học Hóa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Chương 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: I. TỔNG QUAN II. LÀM THẾ NÀO ĐỂ LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀO DẠY HỌC HOÁ HỌC CÓ HIỆU QUẢ? 1. Các phương pháp lồng ghép nội dung giáo dục môi trường vào dạy học hóa học 2. Các hình thức lồng ghép nội dung giáo dục môi trường vào dạy học hóa học 2.1. Vận dụng kiến thức trong nội dung bài học để liên hệ thực tế có liên quan đến môi trường 2.2. Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập liên quan đến GDMT 2.3. Minh hoạ nội dung GDMT bằng những hình ảnh thực tế 2.4. Đưa vào nội dung bài học những thông tin mang tính thời sự có liên quan đến môi trường 2.5. Xem các phim, video clip về hoa học và môi trường. 3. Các quy trình lồng ghép GDMT vào dạy học Hoá học: 3.1.Thu thập và phân loại các tư liệu 3.2. Nghiên cứu kĩ bài giảng Đề tài nghiên cứu khoa học * Hệ thống kiến thức GDMT qua môn Hóa học ở trường THCS. 3.3. Lựa chọn các tư liệu co liên quan, chế biến và hoà nhập vào bài giảng. 4.Các nguyên tắc cần thực hiện khi lồng ghép nội dung GDMT vào dạy học Hoá học. III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM. Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 1. Kết luận 2. Kiến nghị. TÀI LIỆU THAM KHẢO Đề tài nghiên cứu khoa học Chuyên đề: LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THCS    A - PHẦN MỞ ĐẦU I – LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Trong những năm gần đây, giáo dục môi trường (GDMT) được xem là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của Nhà nước ta và các nước trên thế giới, bởi lẽ đó là việc làm để bảo tồn và phát triển bền vững “cái nôi của nhân loại”. Giáo dục môi trường trong nhà trường lại càng có ý nghĩa quan trọng, được xem là một trong những biện pháp hàng đầu để bảo vệ môi trường (BVMT) có hiệu quả. GDMT sẽ giúp con người có nhận thức đúng đắn về môi trường, về việc khai thác sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và có ý thức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Nhà trường là nơi đào tạo thế hệ trẻ, những người chủ tương lai của đất nước, những người sẽ làm nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục sau này. Nếu họ có đầy đủ những nhận thức về bảo vệ môi trường, thì từ khi đang học trên ghế nhà trường và cho đến khi ra đời, dù họ làm việc gì, ở bất cứ nơi đâu, bất kì cương vị hoạt động nào, cũng đều có thể thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường một cách có hiệu quả. Ở trường THCS, việc truyền thụ kiến thức GDMT đến học sinh thuận lợi và hiệu quả nhất vẫn là hình thức tích hợp và lồng ghép vào các môn học. Bên cạnh những kiến thức từ nội dung bài học, các em còn có thể tích lũy được các kiến thức về môi trường từ đó hình thành ý thức bảo vệ, giữ gìn. Hiện nay, nội dung này đã và đang được triển khai, phổ biến rộng rãi trong giờ học kể cả chính khóa lẫn ngoại khóa, đặc biệt là lồng ghép trong các môn học như : Hóa, lý, sinh, địa, Giáo dục công dân, Hóa học là môn khoa học tự nhiên có mối quan hệ mật thiết với các môn khoa học khác như vật lí, sinh học, đồng thời có vai trò to lớn trong đời sống kinh tế xã hội. Đặc biệt, bộ môn hóa học giúp các em từ chỗ nghiên cứu tính chất của chất, sự tạo thành chất mới, các quy luật biến đổi chất sẽ rút ra được mối liên hệ phát sinh giữa các sự vật, giải thích được bản chất của các quá trình xảy ra trong tự nhiên, trong sản xuất và trong đời sống liên quan đến môi trường. Tuy Đề tài nghiên cứu khoa học nhiên, trong thực tế cho thấy việc giảng dạy Hóa học còn mang nặng tính lí thuyết, thụ động, và chưa phù hợp với yêu cầu xã hội. Chính vì vậy việc lồng ghép nội dung GDMT vào môn học này vẫn chưa được sâu sát và triệt để. Vậy làm thế nào để nâng cao hiệu quả của việc lồng ghép GDMT trong bài giảng ? Đó là vấn đề mà những giáo viên dạy bộ môn Hoá chúng tôi luôn phải đặt ra. Và cũng xuất phát từ lý do trên đã thôi thúc tôi đi vào nghiên cứu đề tài: “LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀO DẠY HỌC HÓA HỌC Ở THCS”. II – THỰC TRẠNG CỦA VIỆC LỒNG GHÉP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THCS. a) Thuận lợi: - Nhiệm vụ của bộ môn là nghiên cứu về chất, sự biến đổi của chất, có liên quan trực tiếp đến môi trường và các yếu tố của môi trường nên có rất nhiều thuận lợi cho việc triển khai nội dung GDMT. Hơn nữa, đây cũng là một trong những mục tiêu cần phải đạt được trong các bài dạy hoá học có liên quan. - Hiện nay, chủ đề GDMT đã và đang được phổ biến rộng rãi trong nhà trường nên việc kết hợp giáo dục sẽ được đồng bộ, hiệu quả giáo dục cao hơn. - Sử dụng có hiệu quả cao đối với những bài học có hình ảnh, phim minh họa hợp lý. - Gây được sự hứng thú, ngạc nhiên, với các kiến thức mới lạ , vì vậy dễ dàng lôi kéo sự tham gia của học sinh vào tiết học, tạo cho học sinh sự hào hứng làm cho tiết học sinh động hơn. b) Khó khăn: - Mặc dù GDMT đang là nhiệm vụ cấp thiết nhưng vẫn chưa có hệ thống bồi dưỡng kiến thức cho GV, cán bộ quản lí các cấp và GV đứng lớp. - Chưa tạo được mối quan tâm của gia đình, cộng đồng, xã hội và thiếu nguồn tài chính hỗ trợ. - Mặt khác, ý thức của đại bộ phận dân Việt Nam về môi trường sống và về việc bảo vệ môi trường còn rất thấp, chỉ thấy được những lợi ích trước mắt, chưa thấy được những nguy cơ mà thế hệ sau phải gánh chịu, Đề tài nghiên cứu khoa học III – MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. - Đề tài này đi vào nghiên cứu những biện pháp để nâng cao hiệu quả và phát huy tích cực việc lồng ghép nội dung GDMT trong bài dạy hóa học lớp 8 và 9. Từ đó góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay. - Giúp cho học sinh hiểu rõ được mối quan hệ giữa các kiến thức Hóa học với thực tiễn đời sống, với xu hướng phát triển của xã hội. IV – ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. 1. Đối tượng: - Tìm hiểu những biện pháp nâng cao hiệu quả của việc lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong bài dạy hóa học lớp 8 và 9 THCS. 2. Khách thể: - Học sinh khối 8,9 và giáo viên dạy môn Hoá ở trường THCS Suối Trầu. V – NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU. Để hoàn thành đề tài này tôi đã thực hiện những nhiệm vụ sau đây: - Dựa trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề cơ bản liên quan đến việc lồng ghép nội dung giáo dục môi trường vào dạy học hoá học trong chương trình THCS. - Tìm hiểu nội dung và các biện pháp lồng ghép nội dumg giáo dục môi trường vào dạy học hoá học trong chương trình THCS. - Tự rút ra kinh nghiệm sau mỗi giờ lên lớp cũng như sau những tiết dự giờ từ các đồng nghiệp. - Rút ra những kết luận từ việc nghiên cứu đưa vào áp dụng thực tiễn. VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Phân tích và hệ thống hóa các tài liệu có liên quan đến đề tài trên báo chí và nhiều tài liệu khác. - Phương pháp thực nghiệm: Tiến hành thí nghiệm ở các giờ dạy trên lớp từ bản thân và các đồng nghiệp. - Phương pháp điều tra học sinh. B. NỘI DUNG. I – TỔNG QUAN. Đề tài nghiên cứu khoa học 1.Giáo dục môi trường là gì? - GDGMT là dựa trên những tri thức về môi trường mà hình thành thái độ, ý thức, trách nhiệm và kĩ năng hành động của HS, nhằm bảo vệ môi trường bằng các giải pháp trước mắt và lâu dài. - GDMT không phải ngày một ngày hai mà cả một quá trình lâu dài,không phải chỉ ở HS THCS mà ở mọi lứa tuổi, trong suốt cuộc đời. - GDMT trong nhà trường phổ thông nhằm đạt đến mục đích cuối cùng là: Mỗi HS được trang bị một ý thức trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững của Trái đất, hình thành thái độ, ý thức bảo vệ và giữ gìn tài sản quí giá nhất của nhân loại này. 2. Lồng ghép giáo dục môi trường vào dạy học là một trong những nhiệm vụ quan trọng: - GDMT trong trong trường học có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm thực hiện chiến lược toàn cầu về bảo vệ Trái Đất : “Cái nôi của nhân loại ”, để đảm bảo cho sự phát triển bền vững đồng thời cũng quán triệt chủ điểm năm học 2009-2010 là xây dụng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. - Ở bất kì quốc gia nào, số lượng thầy giáo học trò các cấp cũng chiếm tỉ lệ cao. Lực lượng này góp phần quan trọng đảm bảo tính hiệu quả của nhiệm vụ GDMT. Trong nhiệm vụ này, ngành Giáo dục có trách nhiệm là đào tạo ra những thế hệ có đầy đủ tri thức về lí luận và thực hành GDMT để phục vụ cho xã hội. - Ở các nước trên thế giới, việc GDMT đã được đưa vào trường học từ nhiều chục năm nay. Ở nước ta, việc đưa nội dung GDMT vào chương trình thông qua các môn học được thực hiện rầm rộ qua quá trình cải cách giáo dục, đặc biệt là đợt đổi mới sách giáo khoa vừa qua. Cũng như nhiều nước trên thế giới, nội dung giáo dục môi trường của nước ta tập trung chủ yếu vào các môn học có liên quan đến môi trường như: môn Hóa học, sinh học, Địa lí, Giáo dục công dân, kĩ thật nông nghiệp,….Và với đặc thù của mình, khoa học Hóa học cũng có mối liên hệ mật thiết với các yếu tố môi trường. 3. Vai trò của việc lồng ghép giáo dục môi trường vào dạy học Hóa học: - Trong trường THCS, thông qua hoạt động dạy học và các hoạt động tập thể, việc lồng ghép nội dung GDBVMT cho học sinh hết sức đa dạng và hiệu quả . Đề tài nghiên cứu khoa học Với chủ trương xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, một không gian xanh, sạch, đẹp, hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm môi trường, ở các trường học đã dấy lên phong trào thi đua trồng cây, vệ sinh làm sạch đẹp trường lớp. Bộ môn hóa học giúp các em từ chỗ nghiên cứu tính chất của chất, sự tạo thành chất mới, các quy luật biến đổi chất sẽ rút ra được mối liên hệ phát sinh giữa các sự vật, giải thích được bản chất của các quá trình xảy ra trong tự nhiên, trong sản xuất và trong đời sống liên quan đến môi trường. Thông qua các bài học đa dạng, giáo viên có thể gửi gắm các thông điệp phong phú về giữ gìn và bảo vệ môi trường, giúp các em lĩnh hội kiến thức về GDBVMT một cách tự nhiên, sinh động và hiệu quả. Bên cạnh đó còn làm mới lạ nội dung bài học, giúp học sinh có hứng thú tìm tòi kiến thức mới, tránh tình trạng khô khan, nhàm chán do đặc thù của bộ môn. II. LÀM THẾ NÀO ĐỂ LÔNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀO DẠY HỌC HOÁ HỌC CÓ HIỆU QUẢ? 1. Các phương pháp lồng ghép nội dung giáo dục môi trường vào dạy học hóa học: Do kiến thức GDMT được tích hợp và lồng ghép vào nội dung bài giảng, nên khi giảng dạy không có một phương pháp riêng dành cho giáo dục môi trường mà phải thông qua bộ môn Hóa học. Tùy từng điều kiện, có thể sử dụng một số phương pháp sau: - Phương pháp đàm thoại ( hỏi, đáp) - Phương pháp thảo luận. - Phương pháp sử dụng các tài liệu trực quan trong giờ giảng. - Phương pháp giảng dạy dùng lời nói để giảng giải, kể chuyện, đọc tài liệu, - Phương pháp thực hành, thực nghiệm trong phòng thí nghiệm, Tuy nhiên, dù với bất kì phương pháp nào thì cũng phải đảm bảo được nội dung của bài giảng và không ảnh hưởng đến tính đặc thù của dạy học Hóa học.Thông thường thì chủ đề GDMT được truyền tải trong bài giảng thường có những đặc trưng sau: - Nêu khái niệm , nội dung sẵn có trong SGK với tình huống hoặc chi tiết cụ thể có liên quan. - Nêu rõ mục tiêu GDMT có thể khai thác từ khái niệm (nội dung) trên. Đề tài nghiên cứu khoa học - Liên hệ một cách mềm dẻo, linh hoạt từ nội dung bài dạy để đạt đến mục tiêu GDMT. Trong nội dung GDMT, cần phải làm rõ ý nghĩa của môi trường với con người, bao gồm cả ý nghĩa trực tiếp (thực phẩm để ăn, nước để uống, ) đến giá trị gián tiếp (ô nhiễm không khí, mưa axit, ) 2. Các hình thức lồng ghép nội dung giáo dục môi trường vào dạy học hóa học: Có thể có nhiều hình thức khác nhau để truyền tải nội dung GDMT một cách hiệu quả đến HS tùy thuộc vào nội dung bài dạy, mục tiêu cần đạt đến, sau đây là một số hình thức chủ yếu: 2.1. Vận dụng kiến thức trong nội dung bài học để liên hệ thực tế có liên quan đến môi trường: - Hình thức này không những giúp các em thấy được sự gần gũi giữa Hóa học với thực tiễn mà từ đó các em còn có thể tự mình giải thích được những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên liên quan đến những biến đổi hóa học. Nhờ vậy, nội dung GDMT sẽ trở nên thiết thực và hiệu quả được nâng cao. - Thông thường, giáo viên thường đưa ra hệ thống các câu hỏi “Tại sao?”, “ như thế nào?” để dẫn dắt các em vào nội dung cần truyền tải. Ví dụ 1: - Tên bài dạy: Bài 2: Một số oxít quan trọng-Lưu huỳnh đioxít - Phần I: Lưu huỳnh đioxít có những tính chất gì? (SGK Hoá học 9) - Mục tiêu GDMT: Lưu huỳnh đioxít là chất khí độc, gây ô nhiễm không khí, mưa axít, - Thực hiện: GV đặt câu hỏi: Câu hỏi 1: Để diệt chuột trong một nhà kho người ta dùng phương pháp đốt lưu huỳnh , đóng kín cửa nhà kho lại. Chuột hít phải khói sẽ bị sưng yết hầu, co giật, tê liệt cơ quan hô hấp dẫn đến bị ngạt mà chết.Giải thích tại sao? (Lưu ý TN đốt cháy lưu huỳnh ở hoá học 8). Câu hỏi 2: Lưu huỳnh đioxit là một trong những chất khí chủ yếu gây ra những cơn mưa axit gây tổn hại cho những công trình được làm bằng thép, đá. Hãy giải thích quá trình tạo thành mưa axit. Đề tài nghiên cứu khoa học M ưa axit gây tổn hại cho các công trình bằng sắt thép, đá, cây cối. + HS trả lời: + Rút ra kết luận .(GV có thể giải thích thêm quá trình phá huỷ các công trình bằng đá, thép của mưa axit.) Ví dụ 2: - Tên bài dạy: Bài 10: Một số muối quan trọng - Phần II: KNO 3 (SGK Hoá học 9) - Mục tiêu GDMT: Sử dụng thuốc nổ đen gây ô nhiễm môi trường, huỷ hoại sự sống của sinh vật, - Thực hiện: + GV cho HS tham khảo phần em có biết (SGK), đặt câu hỏi: Hỗn hợp gồm S, C, KNO 3 gọi là thuốc súng đen có thể dùng làm thuốc pháo. a.Viết phương trình phản ứng xảy ra? b.Một bạn học sinh nói “ Đốt pháo gây nguy hiểm cho con người và còn làm ô nhiễm môi trường.” Em có đồng ý với quan điểm của bạn đó không? Giải thích tại sao? Th uốc súng đen + HS trả lời: + Vậy làm thế nào để hạn chế tình trạng ô nhiễm này? + Rút ra kết luận . 2.2. Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập liên quan đến GDMT: - Khi ra các bài tập, giáo viên có thể đưa một số bài tập có liên quan đến GDMT. Trong quá trình giải bài tập, học sinh phải phân tích, tổng hợp, tìm tòi ra nội dung bài giải nhờ đó có thể khắc sâu trong tư tưởng của các em. Đề tài nghiên cứu khoa học Ví dụ1: - Tên bài dạy: Bài 2: Một số oxít quan trọng-Lưu huỳnh đioxít ) - Phần củng cố (SGK Hoá học 9) - Mục tiêu GDMT: Lưu huỳnh đioxít là chất khí độc, gây ô nhiễm không khí, , - Thực hiện: + Bài tập củng cố: Một nhà máy nhiệt điện mỗi ngày đêm thải ra khí quyển 64 tấn SO 2 . Hỏi cần có bao nhiêu m 3 dung dịch Ca(OH) 2 0,0002 M để xử lí toàn bộ lượng SO 2 trong khí thải đó? + HS vận dụng tính chất hoá học của SO 2 để giải bài tập. + GV nhận xét, kết luận: Cần hạn chế lượng khí thải SO 2 để góp phần bảo vệ môi trường. Ví dụ2: - Tên bài dạy: Bài 21: Ăn mòn kim loại - (SGK Hoá học 9) - Mục tiêu GDMT: Bảo vệ kim loại ít bị ăn mòn do các yếu tố hóa học trong môi trường. - Thực hiện: + GV đặt câu hỏi : ?. Vì sao sắt bị oxi hoá (bị ăn mòn) trong không khí ẩm? ?. Tại sao vật bằng sắt bị ăn mòn nhanh trong khí quyển có chứa cacbon đioxit, lưu huỳnh đioxit , mặc dầu những chất này không trực tiếp tác dụng với sắt? + HS trả lời. + GV nhận xét, kết luận. Ví dụ 3: Sau khi làm thí nghiệm có những chất khí thải độc hại sau:HCl, H 2 S, CO 2 , SO 2 . Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất? a. Nước vôi trong b. Dung dịch HCl c. Dung dịch NaCl d. Nước Giải thích và viết các PTHH nếu có. (Bài 24: Ôn tập học kì 1-Hóa học 9). Đề tài nghiên cứu khoa học [...]... trọng tâm, từ nội dung bài học, liên hệ đến thực tế hoá học và môi trường, GV không nên đưa quá nhiều chi tiết lan man, dẫn đến xa rời bài học, 4 Các nguyên tắc cần thực hiện khi lồng ghép nội dung GDMT vào dạy học Hoá học: Đề tài nghiên cứu khoa học - Nội dung lồng ghép phải đảm bảo tính chính xác, khoa học - Phân phối thời gian hợp lí, không đi lan man làm loãng nội dung bài học - Nội dung GDMT phải... dạy để từ đó đưa nội dung GDMT vào sẽ không bị khập khiễng, thiếu logic - GV nên chuẩn bị kế hoạch cho cả năm và từng chương Đề tài nghiên cứu khoa học * Hệ thống kiến thức GDMT qua môn Hóa học ở trường THCS: - Kiến thức GDMT trong môn Hóa học ở THCS không được trình bày cụ thể trong từng chương, từng bài rõ ràng mà được tích hợp và lồng ghép vào nội dung bài giảng Qua nội dung bài giảng hóa học, giáo. .. biến hóa, các hiệu ứng mang tính chất hóa học của môi trường, mối quan hệ giữa môi trường và con người, tình trạng ô nhiễm môi trường và giải pháp khắc phục,… Khối Hóa 8 Bài 1 Tên bài Mở đầu môn hóa học Nội dung GDMT Vai trò của hóa học trong việc tìm ra các chất cải tạo tầng ozôn, cải tạo môi trường, … Cần biết cách sử dụng chất thích hợp, 2 Chất tránh gây hại cho con người và gây ô nhiễm môi trường. .. về môi trường nên có hứng thú tìm tòi, học tập hơn IV BÀI HỌC KINH NGHIỆM - Việc lồng ghép GDMT trong dạy - học ở các trường học là rất cần thiết Tuy nhiên, không phải bất kì bài dạy nào cũng có kết hợp nội dung này mà phải tuỳ từng nội dung phù hợp để tránh áp đặt, sáo rỗng Tuỳ vào từng mục tiêu cụ thể, GV có thể sử dụng nhiều hình thức lồng ghép khác nhau trong tiết học nhằm tránh nhàm chán cho học. .. về môi trường và GDMT, tuy nhiên không phải bất kì bài dạy nào cũng chứa đựng nội dung này Chính vì vậy GV cần phải nghiên cứu kĩ nội dung bài giảng và cân nhắc để đưa kiến thức GDMT vào một cách sống động Bởi vì nếu không logic và phù hợp thì nội dung truyền tải sẽ sáo rỗng, mất giá trị, không còn khoa học - Một bài giảng gồm nhiều phần, nhiều mục, tuỳ theo từng nội dung cụ thể mà có thể lồng ghép. .. phải phù hợp với chủ đề, tư tưởng của bài học - Các ví dụ, nội dung GDMT giáo viên đưa vào phải ngắn gọn, hấp dẫn, lôi cuốn được sự chú ý của HS III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: -Việc lồng ghép GDMT trong dạy - học ở các trường học là rất cần thiết “Thay đổi ý thức-biến đổi hành vi”, đây có thể xem là tiêu chuẩn cần đạt tới của nhiệm vụ GDMT Nhờ đó, đã có sự thay đổi nhận thức về môi trường của HS một cách rõ ràng,... sau đây : -Đối với cấp trường: Cung cấp cho GV những tư liệu có liên quan như sách, tạp chí, đĩa VCD về GDMT.Tổ chức các chuyên đề lồng ghép GDMT vào dạy học hoá học có hiệu quả -Đối với cấp phòng: Tổ chức tập huấn GDMT trong dạy học hoá học cho GV, cập nhật và phổ biến đến GV và HS luật bảo vệ môi trường do quốc hội thông qua Đề tài nghiên cứu khoa học Trên đây là toàn bộ nội dung chuyên đề mà tôi... truyền, giáo dục cộng đồng của nhà nước ta Hơn nữa, đây không chỉ là công việc của các GV giảng dạy bộ môn Hoá học THCS mà là công việc chung của toàn thể những người làm công tác giảng dạy ở tất cả các bậc học, cấp học Do đó, cần có sự phối hợp đồng bộ để việc GDMT có hiệu quả hơn, góp phần cải thiện môi trường sống của nhân loại, “cái nôi của xã hội loài người” 2 Kiến nghị: Với mong muốn nội dung GDMT... thợ ở đây đã hoà axit sunfuric vào nước rồi đổ trực tiếp lên tượng, như vậy đã rút ngắn được thời gian và công sức một cách đáng kể Nước axit tràn xuống sân rồi chảy ra ngoài đường Tượng đá Sự ô nhiễm do axit Theo em, việc sử dụng axit như vậy có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường? + Rút ra kết luận 2.5 Xem các phim, video clip về hóa học và môi trường: Bên cạnh các hình thức gắn nội dung GDMT vào dạy. .. trình lồng ghép GDMT vào dạy học Hoá học: 3.1.Thu thập và phân loại các tư liệu: Để đưa nội dung GDMT vào bài giảng một cách sống động, hợp lí giáo viên cần phải có vốn kiến thức phong phú Muốn được như vậy phải chịu khó thu thập tư liệu (bài viết, phóng sự, tranh ảnh, ) Sau đó, GV phải biết chắt lọc và phân loại theo từng nhóm để dễ dàng khi sử dụng 3.2 Nghiên cứu kĩ bài giảng: - Khoa học Hoá học thường . cứu. Phần 2: NỘI DUNG. Chương 1: TỔNG QUAN. 1. Giáo dục môi trường là gì? 2. Vai trò của việc lồng ghép giáo dục môi trường vào dạy học Hóa học: 3. Lồng ghép giáo dục môi trường vào dạy học Hóa học là. thúc tôi đi vào nghiên cứu đề tài: “LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀO DẠY HỌC HÓA HỌC Ở THCS . II – THỰC TRẠNG CỦA VIỆC LỒNG GHÉP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THCS. a) Thuận. trường vào dạy học hóa học 2. Các hình thức lồng ghép nội dung giáo dục môi trường vào dạy học hóa học 2.1. Vận dụng kiến thức trong nội dung bài học để liên hệ thực tế có liên quan đến môi trường 2.2.
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀO DẠY HỌC HÓA HỌC Ở THCS, SKKN LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀO DẠY HỌC HÓA HỌC Ở THCS, SKKN LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀO DẠY HỌC HÓA HỌC Ở THCS

Từ khóa liên quan