SKKN Tìm hiểu và ứng dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy hoá học THCS

52 1,436 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 09:52

MC LC Ni dung Trang Phn th nht : Nhng vn chung I . Lớ do chn ti 3 II. i tng nghiờn cu 3 III. Mc ớch nghiờn cu 3 IV. im mi ca vn 3 Phn th hai: C s lớ lun ca ti I. Quỏ trỡnh dy hc 4 II. Phng phỏp dy hc hoỏ hc 5 Phn th ba: ng dng cỏc phng phỏp dy hc tớch cc vo mt s tỡnh hung ging dy mụn hoỏ hc THCS 16 Phần thứ t: Một số giáo án sử dụng các phơng pháp dạy học tích cực 26 Phần thứ năm: Kết luận 50 Tài liệu tham khảo 51 PHN TH NHT NHNG VN CHUNG I Lớ do chn ti: Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, nền giáo dục quốc dân cần phải có những đổi mới phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế – xã hội. nghị quyết trung ương Đảng lần thứ IV đã chỉ rõ “… giáo dục và đào tạo là động lực thúc đẩy và là điều kiện cơ bản đảm bảo việc thực hiện mục tiêu kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước…” Để thực hiện quan điểm trên, Hội nghị lần thứ IV của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá VII về việc tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã chỉ rõ: “ Đổi mới phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp học, bậc học. kết hợp tốt học với hành học tập với lao động sản xuất, thực nghiệm và NCKH, gắn nhà trường và xã hội, áp dụng phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực sáng tạo, năng lực giải quết vấn đề, do đó đặt ra nhiệm vụ cho ngành giáo dục phải đổi mới phương pháp dạy học để đào tạo con người có đủ khả năng sống và làm việc theo yêu cầu của cuộc cách mạng lớn của thời đại: Cách mạng truyền thông, công nghệ thông tin, cách mạng công nghệ. một trong những sự đổi mới giáo dục là đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hoạt động hoá người học, trong việc tổ chức quá trình lĩnh hội tri thức thì lấy học sinh làm trung tâm. theo hướng này giáo viên đóng vai trò tổ chức và điều khiển học sinh chiếm lĩng tri thức, tự lực hoạt động tìm tòi để dành kiến thức mới. Trong sự đổi mới này không phải chúng ta loại bỏ phương pháp truyền thống mà cần tìm ra những yếu tố tích cực, sáng tạo trong từng phương pháp để thừa kế và phát triển những phương pháp đó cần sử dụng sáng tạo các phương pháp dạy học phù hợp, thuyết trìng nêu vấn đề, đàm thoại ơrixtic, trong dạy học hoá học THCS việc tăng cường sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp với thí nghiệm hoá học cũng là phương hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá người học. Để sử dụng sáng tạo các phương pháp này vấn đề đào tạo và bồi dưỡng giáo viên là nhiệm vụ quan trọng là một cán bộ trực tiếp giảng dạy, tôi nhận thấy cần góp phần vào việc nâng cao phương pháp dạy học của bản thân và đồng nghiệp. Vì vậy tôi chọn đề tài “Tìm hiểu và ứng dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy hoá học THCS”. II - Đối tượng nghiên cứu: - Các phương pháp dạy học tích cực. - Các bài dạy trong chương trình hoá học THCS. III – Mục đích nghiên cứu: - Tìm hiểu cơ sở lí luận của đề tài. - Tìm hiểu các phương pháp dạy học tích cực - Ứng dụng các phương pháp dạy học đó vào các bài giảng môn hoá học ở THCS. - Đưa ra những kiến nghị về việc nâng cao hiệu quả trong giảng dạy học môn hoá học IV – Điểm mới của vấn đề: - Áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy cho chương trình sách giáo khoa mới cải cách. PHẦN THỨ HAI CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI I – Quá trình dạy học: Quá trình dạy học nói chung, quá trình dạy học hoá học nói riêng đã là đối tượng nghiên cứu của nhiều nhà giáo dục – lí luận dạy học. Giáo sư nguyễn Ngọc Quang đã xác định: Học là quá trình tự giác, tích cực, tự lực chiếm lĩnh khái niệm khoa học dưới sự điều khiển sư phạm của giáo viên, chiếm lĩnh khái niệm khoa học là mục đích của hoạt động học. Học sinh sẽ thu nhân kiến thức từ kho tàng văn hóc xã hội của nhân loại thành nền học vấn riêng cho bản thân, Như vậy quá trình chiếm lĩnh khái niệm thành công sẽ đạt được 3 mục đích dạy học: Trí dục, phát triển tư duy, giáo dục. Về cấu trúc hoạt động học có 2 chức năng thống nhất với nhau là sự tiếp thu thông tin dạy của thầy và quá trình chiếm lĩnh khái niệm một cách tự giác, tích cực tự lực của mình. Để thực hiện mục đích chiếm lĩnh khoa học một cách tự giác tích cực thì người học cần có phương pháp lĩnh hội khoa học, phương pháp chiếm lĩnh khái niệm khoa học. Các phương pháp đó là: Mô tả, giải thích và vận dụng khái niệm khoa học. Chức năng lĩnh hội của hoạt động học có liên hệ chặt chẽ và chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoạt động dạy của người giáo viên. Hoạt động dạy là sự điều khiển tối ưu quá trình học sinh chiếm lĩnh khái niệm khoa học, trong quá trình điều khiển của mình phát triển và hình thành nhận thức của học sinh. Như vậy mục đích của của hoạt động dạy là điều khiển quá trình chiếm lĩnh khái niệm khoa học của học sinh. Để đạt được mục đích này hoạt động dạy có hai chức năng liên hệ chặt chẽ, thâm nhập vào nhau, sinh thành ra nhau đó là truyền đạt thông tin học và điều khiển hoạt động học, chức năng điều khiển hoạt dộng học được thực hiện thông qua sự truyền đạt thông tin. Hoạt động dạy và học là sự hoạt động cộng đồng – hợp tác giữa các chủ thể trong quá trình dạy học. Sự cộng tác của các chủ thể này là: thầy với các thể trò, trò với trò trong nhóm, thầy với nhóm trò … Sự tương tác cộng đồng - hợp tác giữa dạy và học này sẽ là yếu tố duy trì và phát triển chất lượng dạy học. Như vậy muốn có quá trình dạy học tối ưu phải xuất phát từ lôgíc của khái niệm khoa học và lôgíc lĩnh hội của học sinh, thiết kế công nghệ dạy học hợp lí, tổ chức tối ưu hoạt động dạy học cộng đồng – hợp tác, bảo đảm liên hệ nghịch để cuối cùng làm cho học sinh tự giác tích cực, tự lực chiếm lĩnh khái niệm khao học, phát triển năng lực tư duy sáng tạo và cùng với nét đặc thù của môn học sẽ giúp cho việc nâng cao chất lượng dạy và học các môn học trong nhà trường phổ thông. Vậy để làm tốt vai trò truyền đạt, điều khiển trong dạy học người giáo viên cần sử dụng phương pháp dạy học như thế nào? II – Phương pháp dạy học hoá học : 1 – Bản chất, cấu trúc và đặc điểm phương pháp dạy học hoá học: Xuất phát từ khái niệm phương pháp nhận thức khoa học các nhà lý luận dạy học hoá học đã xem xét bản chất, cấu trúc, chức năng, hiệu quả của các phương pháp đã có, xây dựng và hẹ thố phân loại một cách khoa học và sáng tạo những phương pháp mới bằng cách chuyển hoá từ những phương pháp nhận thức của các khoa học khác (phương pháp dạy học bằng gráp, algoirit, mô hình hoá, bằng tình huống mô phỏng…). Vậy phương pháp dạy học hoá học là gì? Phương pháp dạy hoá học có thể là cách thức hoạt động cộng tác có mục đích giữa thầy và trò, trong đó thống nhất sự điều khiển của thầy và sự bị điều khiển, tự điều khiển của trò nhằm cho trò chiếm lĩnh khái niệm hoá học. Như vây phương pháp dạy học bao gồm phương pháp dạy và phương pháp học là 2 phân hệ độc lập nhưng tương tác chặt chẽ và thường xuyên với nhau. Phương pháp dạy học có hiệu nghiệm nhất là cách thức tổ chức quá trình dạy học sao cho đảm bảo đồng thời 3 phép biện chứng: - Giữa dạy và học. - Giữa truyền đạt và điều khiển trong dạy học. - Giữa lĩnh hội và tự điều khiển. Không có phương pháp vạn năng chung cho mọi hoạt động, ứng với mỗi mục đích nào đó là có một phương pháp thích hợp. vì vậy tính có mục dích của phương pháp là nét đặc trưng cơ bản nổi bật của nó. Ngoài tính mục đích phương pháp còn chịu tác động trực tiếp của nội dung. Nội dung nào phương pháp đó, không có phương phá vạn năng ứng với nội dung. Sự thống nhất của nội dung với phương pháp được thể hiện ở lôgíc phát triển của đối tượng nghiên cứu vì vậy việc lựa chọn phương pháp dạy học cho một môn học cần phải nghiên cứu đặc điểm riêng biệt của môn học đó, nội dung cụ thể của nó để lựa chọn các phương pháp thích hợp. Phương pháp dạy học hoá học thực chất là thông qua sử lí sư phạm để chuyển phương pháp nhận thức hoá học thành phương pháp dạy học hoá học. Như vậy muốn tìm hiểu những nét đặc trưng của phương pháp dạy học hoá học ta cần nắm vững nét bản chất của bản thân phương pháp nhận thức hoá học. Hoá học là một môn khoa học thực nghiệm và lí thuyết, đặc trưng này quyết định bản chất của phương pháp nhận thức hoá học. Bản chất của phương pháp nhận thức hoá học là sự kết hợp thực nghiệm khoa học và tư duy lí thuyết, đề cao vai trò của giả thuyết, học thuyết, định luật hoá học dùng làm tuyên đoán khoa học. Phương pháp dạy học hoá học phải tuân heo những quy luật chung của phương pháp dạy học đồng thời phản ánh được phương pháp nhận thức hoá học. Vì vậy phương pháp dạy học hoá học có những nét đặc trưng riêng đó là phương pháp truyền đạt có lập luận trên cơ sở thí nghiệm – trực quan, nghĩa là có sự kết hợp thống nhất phương pháp thực nghiệm – thực hành với tư duy khái niệm. Khi bắt đầu dạy hoá học phải xuất phát từ trực quan sinh động để đi đến hình thành các khái niệm trừu tượng của hoá học, càng lên lớp cao thì càng phải cần rèn luyện cho học sinh sử dụng khái niệm như công cụ của tư duy. Như vậy việc dạy học hoá học phải sử dụng hệ thống phương pháp có kết hợp biện chứng thí nghiệm – thực hành với tư duy lí luận, vận dụng mô hình trong quá trình chiếm lĩnh kiến thức hoá học. Trong quá trình sử dụng phương pháp dạy học hoá học, giáo viên phải chú ý đến quy luật chuyển phương pháp nhận thức hoá học của các nhà bác học thông qua xử lí lí luận dạy học để biến thành phương pháp nhận thức hoá học của học sinh. Đồng thời cần chú ý tới mặt khác quan và chủ quan của phương pháp thì mới có hiệu quả trong việc sử dụng. 2- Những phương pháp dạy học hoá học cơ bản: Phương pháp dạy học hoá học rất đa dạng và ngày càng được sáng tạo thêm trong thực tiễn giảng dạy. Trong giảng dạy hoá học chúng ta cũng cần bắt kịp trào lưu đổi mới phương pháp dạy học hoá học, chấm dứt tình trạng dạy và học theo lối giáo điều không có thí nghiệm, không có đồ dùng trực quan. Trong giảng dạy hoá học ở trường phổ thông giáo viên thường các phương pháp dạy học cơ bản như: Thuyết trình, trực quan, đàm thoại ơrixtic, nghiên cứu, nêu vấn đề ơrixtic. Ta hãy xem xét đặc điểm bản chất, cấu trúc của các phương pháp cơ bản này. a – Phương pháp thuyết trình: Phương pháp thuyết trình được sử dụng phổ biến khi nghiên cứu tài liệu mới. Dạng đơn giản nhất là thông báo tái hiện. Phương pháp thuyết trình thông báo tái hiện cho phép thầy truyền đạt kiến thước tương đối khó, trừu tượng và phức tạp chứa đựng những thông tin mà trò không tự dành lấy được, phương pháp cho phép trình bày một mô hình mẫu của tư duy lôgíc, của cách đề cập và lí giải hoá học, cách dùng ngôn ngữ để đạt một vấn đề hoá học sao cho chính xác, rõ ràng mà xúc tích. Nói cách khác phương pháp này giúp cho trò có một mô hình mẫu của tư duy hoá học qua đó mà giúp phát triển trí tuệ. Đặc điểm cơ bản , nổi bật của phương pháp thuyết trình thông báo tái hiện có tính chất thông báo lời giảng của thầy và tính chất tái hiện sau khi lĩnh hội của trò. Mô hình của phương pháp : Qua sơ đồ trên ta thấy giáo viên tác động vào đối tượng nghiên cứu(nội dung) lần lượt thông báo cho học sinh kết quả tác động đồng thời giáo viên trực tiếp điều khiển luồng thông tin đến học sinh, còn học sinh tiếp nhân thông tin đó mà không cần tác động trực tiếp đến đối tượng, họ chỉ nghe, nhìn và tư duy theo lời giảng của thầy và ghi chép. Những kiến thức đến học sinh theo phương pháp nay như đã được chuẩn bị sẵn để trò thu nhận. Phương pháp này chỉ cho phép học sinh đạt đến trình độ tái hiện của sự lĩnh hội mà thôi, sự hoạt động của trò tương đối thụ động. Lí luận khẳng định phương pháp thuyết trình vẫn là phương pháp thông dụng tuy nhiên hiệu quả của nó sẽ được tăng lên rõ rệt khi ta thay đổi tính chất thông báo tái hiện của nó bằng tính chất nêu vấn đề ơrixtic.Trong giảng dạy hoá học ngoài việc nghiên cứu những hiện tượng hoá học còn cần rèn kĩ năng thực hành, thí nghiệm giữ vai trò cơ bản trong việc thực hiện mục tiêu này trong nhà trường. b – Phương pháp thí nghiệm trong giảng dạy hoá học: Nội dung Học sinh Giáo viên Thí nghiệm là mô hình đại diện cho hiện thực khách quan nó là cơ sở, điểm xuất phát cho quá trình học tập, nhận thức của học sinh, từ đậy xuất hện quá trình nận thức cảm tính của trò. Thí nghiệm do giáo viên trình bày sễ là mẫu mực về thao tác cho học sinh học tập mà bắt trước, sau đó làm thí nghiệm học sinh học được cách thức làm thí nghiệm, thí nghiệm còn là cầu nối giữa lí thuyết và thực tiễn, là tiêu chuẩn đánh giá tính chân thực của kiến thưc, hỗ trợ đắc lực cho tư duy sáng tạo và nó là phương tiện duy nhất giúp hình thành ở học sinh kĩ năng, kĩ xảo thực hành và tư duy kỹ thuật. Thí nghiệm có thể được sử dụng trong tất cả các khâu của quá trình dạy học. Thí nghiệm biểu diễn của giáo viên được dùng trong các khâu nghiên cứu tài liệu mới, hoàn thiện kiến thức và cả khâu kiểm tra, Thí nghiệm của học sinh cũng được dùng ở các khâu trên của quá trình dạy học, nó giúp cho học sinh tự lực cao trong quá trình lĩnh hội kiến thức. Trong bài giảng thí nghiệm là phương tiện trực quan, là nguồn kiến thức để người giáo viên có thể kết hợp với các phương pháp khác trong quá tình giảng dạy như đàm thoại với học sinh qua hiện tượng của thí nghiệm hoá học. c – Phương pháp đàm thoại: Đàm thoại thực chất là phương pháp mà trong đó thầy đặt ra một hệ thống câu hỏi để trò lần lượt trả lời, đồng thời để trao đổi qua lại với nhau hay với thầy. Qua hệ thống câu hỏi, câu trả lời trò lĩnh hội được nội dung bài học. Căn cứ vào tính chất của sự nhận thức của học sinh phương pháp đàm thoại có những nhóm cơ bản sau: - Đàm thoại tái hiện, đàm thoại giải thích minh hoạ, đàm thoại ơrixtic: Trong các phương pháp trên thì phương pháp đàm thoại ơrixtic là được chú ý và vận dụng nhiều trong giảng dạy: Bản chất của đàm thoại ơrixtic là phương pháp trong đó thầy tổ chức trao đổi kể cả là tranh luận, giữa thầy với cả lớp, có khi giữa trò với nhau, thông qua đó mà đạt được mục đích dạy học. Hệ thống câu hỏi của thầy mang tính nêu vấn đề ơrixtic để buộc trò luôn luôn ở trạng thái có vấn đề, căng thẳng trí tuệ và tự lực tìm lời giải đáp. Hệ thống câu hỏi – lời đáp mang tính chất nêu vấn đề tạo nên nội dung trí dục chủ yếu của bài học là nguồn kiến thức và là mẫu mực của cách giả quyết một vấn đề nhận thức. Như vậy thông qua phương pháp này trò không nhữnh lĩnh hội được cả nội dung trí dục mà còn học được cả phương pháp nhận thức và cách diễn đạt tư tưởng bằng ngôn ngữ nói. Trong phương pháp này hệ thống câu hỏi của thầy giữ vai trò chỉ đạo có tính chất quyết định đối với chất lượng lĩnh hội của cả lớp, dẫn dắt học trò bằng những câu hỏi liên tiếp, xếp theo một lôgíc chặt chẽ có dụng ý của thầy. Hệ thống câu hỏi của thầy vừa là kim chỉ nam, vừa là bánh lái hướng tư duy của trò đi theo một lôgíc hợp lí, nó kích thích cá tính tích cực tìm tòi, trí tò mò khoa học và cả sự ham muốn giải đáp vấn đề. Về sự tổ chức hoạt động dạy và học của thầy và của trò trong phương pháp này có thể tiến hành theo các phưng án sau: - Phương án thứ nhất: Thầy đặt ra hệ thống nhiều câu hỏi riêng rẽ rồi chỉ định học sinh trả lời. Mỗi học sinh trả lời một câu hỏi, nguồn thông tin cho cả lớp sẽ là tổ hợp các câu hỏi cùng với những lời đáp tương ứng, cuối cùng giáo viên hệ thống nhấn mạnh kiến thức thu được thông qua cuộc đàm thoại. - Phương án thứ hai: Thầy đặt ra cho cả lớp một câu hỏi chíng thường có kèm theo những gợi ý, những hướng dẫn có liên quan tới câu hỏi chính, người sau lại bổ sung và hoàn chỉnh thêm câu trả lời của người trước và cứ như thế [...]... tốt và có hiệu quả phương pháp nghiên cứu kết hợp với phương pháp thí nghiệm và phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề (nêu vấn đề ơrixtic) trong giảng dạy hoá học THCS thì sẽ nâng cao hiệu quả của giờ dạy theo hướng hoạt động hoá ngưới học, đây cũng là 2 phương pháp được ưu tiên khi giảng dạy hoá học THCS hiện nay PHẦN THỨ BA ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO GIẢNG DẠY MÔN HOÁ HỌC THCS. .. viên và khả năng tư duy lĩnh hội kiến thức của học sinh trong lí luận dạy học đang có xu hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hoạt động hoá người học với khái niệm “Lấy người học làm trung tâm” Trong quá trìng tìn hiểu bản chất các phương pháp dạy học hoá học, nội dung chương trình hoá học THCS, tâm sinh lí học sinh lớp 8 – 9 và quá trình nhận thức của học sinh chúng tôi nhận thấy rằng sử dụng. .. giải Gd4 Kiểm tra và kết Đề xuất vấn đề mới thúc Sơ đồ algorit của phương pháp nghiên cứu Như vậy các phương pháp cơ bản hiện nay được sử dụng trong giảng dạy hoá học ở THCS, phương pháp nghiên cứu có tác dụng tốt trong việc tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh, nó thường được sử dụng với thí nghiệm hoá học và hoạt động theo nhóm Hoạt động theo nhóm được thực hiện khi nhóm học sinh nghiên cứu... Al tác dụng với dung dịch HCl … IV- Phương pháp nêu vấn đề - ơrixtic (dạy học nêu và giải quyết vấn đề): Dạy học nêu và giải quyết vấn đề là phương pháp được khuyến khích sử dụng nhiều trong việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, dạy học nêu và giải quyết vấn đề trong bộ môn hoá học bao gồm các bước sau: * B1 Đặt vấn đề: - Tạo tình huống có vấn đề (xây dựng bài toán ơrixtic) - Phát biểu và nhận... hiện nay PHẦN THỨ BA ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO GIẢNG DẠY MÔN HOÁ HỌC THCS I – Phương pháp thí nghiệm hoá học: Sử dụng thí nghiệm để dạy học tích cực là phương pháp đặc thù của các môn khao học thực nghiệm trong đó nhất là môn hoá học Trong trường THCS sử dụng thí nghiệm để dạy học tích cực được thực hiện theo những cách sau: - Thí nghiệm để nêu vấn đề hoặc làm xuất hhiện vấn đề -... động tư duy và thực hành, những cách thức chung trong việc tiếp cận vấn đề, kĩ năng tìm tòi giải pháp cho mỗi tình huống mới Tức là dạy học sinh phương pháp khái quát của tư duy, đạt trình độ sáng tạo của sự lĩnh hội, có khả năng vận dụng sự hiểu biết vào những tình huống mới chưa quen biết, trong giảng dạy hoá học có thể sử dụng phương pháp nêu vấn đề ơrixtic để thực hiện mục đích dạy học sinh tư... là một tập hợp nhiều phương pháp dạy học liên kết với nhau chặt chẽ, trong đó phương pháp xây dựng bài toán ơrixtic giữ vai trò trung tâm chủ đạo, gắn bó phương pháp dạy học khác trong một hệ thống toàn vẹn Như vậy phương pháp xây dựng bài toán ơrixtic (tạo tình huống có vấn đề) giữ trung tâm, chủ đạo còn sử dụng các phương pháp dạy học quen thuộc: Thí nghiệm nghiên cứu Phương pháp nêu vấn đề - ơrixtic... - Bài 24 Tính chất hoá học của oxi - Bài 31 Tính chất – ứng dụng của hidro * Lớp 9 Trong chương trình hoá học lớp 9 thì thì thí nghiệm hoá học được sử dụng trong hầu hết các bài, Ví dụ: - Bài 1 Tính chất hoá học của oxít - khái quát về sự phân loại oxít - Bài 3 Tính chất hoá học của axít - Bài 7 Tính chất hoá học của bazơ - Bài 9 Tính chất hoá học của muối - Bài 16 Tính chất hoá học của kim loại -... tình huống trên Khi học sinh tự lực thực hiện toàn bộ quy trình của dạy học nêu vấn đề Đó là phương pháp nghiên cứu ơrixtic Như vậy việc thực hiện nó trong giảng dạy tuỳ thuộc vào khả năng của giáo viên - trình độ nhận thức của học sinh mà chọn mức độ nào cho thích hợp, khi đó hiệu quả của phương pháp mới được phát huy Tóm lại việc sử dụng phương pháp dạy học thế nào tuỳ thuộc vào nội nung cần truyền... định một học sinh trả lời - Giáo viên và cả lớp nghe phần trả lời của học sinh - Các học sinh khác nhận xét về ý kiến trả lời của học sinh được chỉ định phát biểu - Giáo viên nhận xét, đánh giá và kết luận Phương pháp này được sử dụng nhiều trong chương trình hoá học THCS và được kết hợp với nhiều phương pháp tích cực khác Ví dụ Bài “Tính chất của Oxi” (lớp 8): *Câu hỏi chính: - Oxi có thể tác dụng với . tài Tìm hiểu và ứng dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy hoá học THCS . II - Đối tượng nghiên cứu: - Các phương pháp dạy học tích cực. - Các bài dạy trong chương trình hoá học THCS. III. động hoá ngưới học, đây cũng là 2 phương pháp được ưu tiên khi giảng dạy hoá học THCS hiện nay. PHẦN THỨ BA ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO GIẢNG DẠY MÔN HOÁ HỌC THCS I – Phương pháp. Mục đích nghiên cứu: - Tìm hiểu cơ sở lí luận của đề tài. - Tìm hiểu các phương pháp dạy học tích cực - Ứng dụng các phương pháp dạy học đó vào các bài giảng môn hoá học ở THCS. - Đưa ra những
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Tìm hiểu và ứng dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy hoá học THCS, SKKN Tìm hiểu và ứng dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy hoá học THCS, SKKN Tìm hiểu và ứng dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy hoá học THCS

Từ khóa liên quan