Giáo dục lịch sử dân tộc cho học sinh THPT tại Hưng Yên hiện nay qua khảo sát một số trường - thực trạng và giải pháp

50 1.2K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 21:26

. (quan sát, phỏng vấn). Thực trạng giáo dục Giáo dục LSDT cho học sinh THPT tại Hưng Yên qua khảo sát một số trường – thực trạng và giải pháp Thực trạng Nguyên nhân Giải pháp Giáo dục nhà trường Giáo. Đào Thị Hương - THPT Yên Mỹ: Giáo dục lịch sử dân tộc cho học sinh THPT tại Hưng Yên hiện nay qua khảo sát một số trường - thực trạng và giải pháp. BẢNG CHỮ VIẾT TẮT ĐHQG. HN Đại học Quốc gia. góp phần vào việc tìm hiểu thực trạng cũng như nguyên nhân và giải pháp của vấn đề giáo dục LSDT cho học sinh THPT tại Hưng Yên hiện nay qua khảo sát một số trường; còn về ý nghĩa thực tiễn

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan