SKKN kinh nghiệm dạy kiểu bài cung cấp kiến thức mới môn học lịch sử cho học sinh trung bình yếu ở trường PTDTBT THCS Bản Hon

27 1.7K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:40

. ĐƯỜNG TRƯỜNG PTDTBT THCS BẢN HON SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY KIỂU BÀI CUNG CẤP KIẾN THỨC MỚI” MÔN LỊCH SỬ CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH, YẾU Ở TRƯỜNG PTDTBT THCS BẢN HON Lĩnh vực: Lịch. vốn kinh nghiệm ít ỏi của bản thân mình, tôi chỉ xin đưa ra một vài kinh nghiệm dạy kiểu bài cung cấp kiến thức mới môn học lịch sử cho học sinh trung bình yếu ở trường PHTDBT THCS Bản Hon -. giảng dạy môn Lịch sử trên lớp. PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHƯƠNG I - MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY KIỂU BÀI CUNG CẤP KIẾN THỨC MỚI” MÔN LỊCH SỬ CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH, YẾU 1.1. Định nghĩa Bài cung cấp

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan