0

SKKN Một số giải pháp góp phần phụ đạo học sinh yếu phân môn học vần lớp 1

24 2,334 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 16:55

. mẹ học sinh. Sau một tháng giảng dạy, tôi nắm được một số học sinh yếu môn Tiếng Việt của học sinh lớp mình nói chung phân môn học vần nói riêng. Ngoài việc họp tất cả cha mẹ phụ huynh học sinh, . lượng học sinh yếu phân môn học vần. Một số phụ huynh học sinh có điều kiện kinh tế khó khăn; nhà xa hoặc thấy con mình học yếu còn tư tưởng: “ Năm nay học không nổi năm sau ở lại học lớp 1 cho. các phân môn của môn Tiếng Việt mà chỉ đi sâu nghiên cứu ở phân môn học vần lớp 1. Trang 2 PHẦN 1: THỰC TRẠNG Qua hai năm tích cực thực hiện công tác phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số giải pháp góp phần phụ đạo học sinh yếu phân môn học vần lớp 1, SKKN Một số giải pháp góp phần phụ đạo học sinh yếu phân môn học vần lớp 1, , Năm học: 2004 – 2005

Từ khóa liên quan