0

SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY BIỂU THỨC CHỨA CHỮ Ở TOÁN 4

13 1,449 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 16:48

. thức chứa chữ được giới thiệu theo mức độ: biểu thức chứa một chữ; biểu thức chứa hai chữ ; biểu thức chứa ba chữ. Cách viết, cách đọc biểu thức chứa chữ cũng tiến hành như biểu thức số. Khi. của biểu thức 3+a. Với hai bài biểu thức có chứa hai chữ và biểu thức có chứa ba chữ có thể hướng dẫn tương tự theo các bước: - Nhận biết biểu thức chứa chữ . - Giá trị của biểu thức chứa chữ. SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY BIỂU THỨC CHỨA CHỮ Ở TOÁN 4 PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Việc dạy học toán ở các trường tiểu học nước ta đã có một quá trình phát
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY BIỂU THỨC CHỨA CHỮ Ở TOÁN 4, SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY BIỂU THỨC CHỨA CHỮ Ở TOÁN 4,

Từ khóa liên quan