0

SKKN Nội dung và phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 giải các bài toán về chuyển động đều

50 2,293 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 16:43

. Tiểu học Thị trấn Vương Nội dung và phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 giải các bài toán về chuyển động đều Bài 5: Đặt một bài toán có nội dung về chuyển động khi biết hiệu thời gian là 50 phút. Tiểu học Thị trấn Vương Nội dung và phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 giải các bài toán về chuyển động đều - Học sinh giải bài nào biết bài đó, chưa có cái nhìn khái quát và phương pháp chung. bài toán đã giải. - Lập bài toán theo cách giải cho sẵn. Trịnh Thị Đặng - Trường Tiểu học Thị trấn Vương Nội dung và phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 giải các bài toán về chuyển động đều Để
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Nội dung và phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 giải các bài toán về chuyển động đều, SKKN Nội dung và phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 giải các bài toán về chuyển động đều,

Từ khóa liên quan