0

Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học

17 3,918 38
  • Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 16:40

   !"#$%&'(  )* +,-./0$-,#123  4.&5, !0, -'063 44 ,0$/7 8+9 6 :"# ;5< 4=%>$?@ABC; 4&45,4D4)3# E$,+#F+43 0$43,A43,4"C;+,?" ?,B$4A>4&45$)G4&45 /E96G4H 4%$IMột số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học”. Vì r+9 0$A1G  $0$6.1JGF'  I. Cơ s l! lu"n: 0$;F0KL?@A<+M3#F N&$thích ứngA,3#F;$CA )%5O%<A&7P 4<M0$"M4%J$3#M+4)4QM /5C;4R.S:$A' T-5J4F%#@U":M #C ,M+,M E,+5?V#WQ#C-J,+MG"4%< +MA09#);M"G 4CGM 9# U&' II. Cơ s th&c tiễn 8(T,D XYYZ[XYY\,]A^.1[_$&4@#4A #$I`F. F[ /a,C-J A53 &4A .1$$&A4NC4A,4A$K 5&'A.)A.R5!<.F  4)O/0$0 ' _C- 9#00B;) ;"4%%$$M9#;0C#4J-b0C#cd U4'_<M0$E; $6)M 40Q,6+3K0B$0$),4%$0$ ef69#0A;4%-.&'(E9,- #M"%4J43#ef)4Q;< +MTiểu học' GEU:A.# $I`F. F[ /a,64@g#;9 0Q$)h  !"#$ ]A^.1[_$&4@#4A#$I`F.  F[ /aC;&"GD<4 4H#<,i!.1[_$&O4@)&D C ;+##14j A" +9 ,4F/0$;4HC3#-h k0j5?VQ#0KCEA,)G $j0$,&)l05m$K5+M 5m,#!,&6,4C$& </l05?V),!+E, #!D+&0$&?@A'  XYcX[XYcn,C-JV.166 4RCE5#<##.& ,-0@G-! <.F,&4$&,9/6)U <'64@)+##4%&,R5<;! <.F'(E, XYcX[XYcn,)24&A. R5!<.F ,64@)>+H% g95-,)o.11,+A.FU<' %&' (%#/+9p06)A.&l 2 3 4E%$$+4 ,;,g+ 0$E00BAGq_N0&%A,#1 U6)#11,23K4F.&,6 3K4E,$,U)+V.1;4N.W, 9.16r($E3J;4N.W,9 .14)rT;4N.W4)40$Er _C- i$I`F. F, /a9# %A.+9 'B%A.#M.& UD0C#,;<+M$,+9.1D ;&4HC40 ' sg.W)%4RC#<##M .&:/-J,/,4A,&$K5 <0-,0M  !g#%)' D<$SGE.1  +9 64@EA+##3#-   )/M"' III. Các biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh c't$()*)!+,-. /-010$(-234+56' _J ,6 9#-5-4%rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học,%&$M##4<H  +9  .]A^.1[_$&#4AlG4) 3#64Q:<E /U#?3D DC5 ,!Uu " )4Q#9AF+:,+# 95,M?3$?@A'(E,U#4Q; #?@A$$5?V<+M)+&,EUu) o$$)M9#$ A"' X7$()*)8*-9:;'-<=>-?234+56@",A + B$+$C D- _CF0KU+9 E)%G  $UJ#M+C9#$ 4g+0$U4A R0C#c'GM%-54%"G  "U#M $4J /0$; hQ#,,/,09#,!!,M" $#'(?4H4Q<+M#WQ#C05Ru3# -0 43;A. F4.&U' E7$()*)-F+C&AG$2 -HA;'-<=>IJ$*K 0$L-?234+56 PhsA;4J-$-J 3F0$#,0! U'T0$3#UM9 4QE0$,M%FOGC; 'P$3#U06M" E  <' PQ#h]:!<,F,+$- 3#U W0$C+&,4F0$A66m4C  05R$'PMQ#u3#+M6 $W0$C+&' P/!!, m,M"h_F0$A ;G "J)$4&$0$ 4Q 'T-JV.1%0$K 4<Q/!!-'T%-5":, Fg&4A$0/"0&< Q/@%<0$;5)4C4Q' P#h^-J.&U++MF$.S4& KE,UJM94QH/,5 EC?G)'_F0$A<+M$G  4CU'T))H//C"M 4 ,,0$$-5 'TM"M )%AK/$4),u-.S.$ $u o$#9;C'_F/0$J43#  =$  5' T$,$-J.& 5) G4).&04A#11,/09# h]V&uC,2&+$,+V .1;4N.W,9.1A434B,  $,6<@,mp6FN,9 5,+C,M<,+. ,"43v+, *,E7g+3#0C. .p#,NB,60$M 4?G' M7$()*)8*-9:$(I0F-<=>0J).-N+5*-$(I +5K0$(-234D-$' $*K0$L-&+C"JI9O#-P9C234'-K+56Q wJ/4RC#<##M.&:/ -J,/ ,J#M+#, %&v '(Ev 0$AF94g+, #M.1 $4M"M  EA' wJ?-R5 4A.1).1 A/Q#FAG4h^3## 4N4%0h",6;,95,EM[?@A$x 'i//,3#53,4A #E!,+9.15,$MG ' wJ3#)4Q;0-9C;+& 0C#,+U),UJ#M %$?V, +0BE+$$.S4&4QKE$)  ,3#06M"#9V C' _%$0-GC)M"M,6 4C ?G,O ?G"#9 45 4)$rwJ>+H ,M  Q#"0$436#M?"R E;$64p#' ?-0-C#14H#BEE ,4RC#1;A.$+##)$.1 &$,+$+&MG;)g##M' R7$()*)$S)+56)*++5$C-*-'T A0$(-+B-,--*- K3+9G+!)+C0 $+O<$U"JI3+5KJ+5V< iQ#C/G%$R5&4A, A,/4A,  'R5!<.F$&4A<M// #WQ#C05R ' w5$A.-,64@?F.&$% &4AA,/4A, U'w1h i4A 0$4N<.FlJ+$,43 0&.F #WQ#D05R' T $,)24&A.R5 !<.F$&4A,<M//#W Q#C05R  ' yE&$0-0C#44 4Q  4Q<' iQ#CR#1R5A!<.F .H#4J?FhzG_9#,{!!,wC#,A(4R N,A(u;4%<C'_N$J$$ 5IP]eNal!<|r|43r7' W7$()*)+3KIN$+5OX+Y-$($(I0F$*K2F-+56'  T:&63#-$ D<4 , 64@C4@+H,,]eNf {HV,$0&/4p#C%- 4%h I]eNalI0HValIF4alI;94-al I+Wal7#F%4,%/ ,DJ' IV. Kết quả và bài học kinh nghiệm Z+T > D;B-5$0,+MF,4N 9Q#+&4N#,A/+9p 4@3#64&4QAGM.&<+M GMh 'tPGM 0C#6h cYY} 4%4Q-& 4%/< .9/!!,#/Q,4A,&.&,,cYY}  4Q0Mo$ 9##R6GM $$' \Y} ))G04A#11,4Q0 09#l95l94Am,94A6G& 4A$$A l$)~Y} 4Q +MF,#)&,/6G &4Au,.1,$6 ' cYY}U4Q0?@Al%M?3,#l !+E,$46?M+&$UO 4E' cYY}U4Q.1,)6.•,4Q+M5m, 4Q+M4M$,#!+,4Q.€F4+:+4N# ' ~Y}U06)GM 9#6GGM 9#O +M.€v0C#,v4&,GGM4 "0Qv4%4CD 4&$hs&.& h\Y}lQ#h\n}l#\X,n}l09#,#11h\\ }l0S#*#hcYY}lh\X}l/# mhZ• }l+MFh\Y} e 4 4%<,4&‚0-J4&D\\}0-$/g# )40C#,)04A#11+MF,+< -+&+WA,+3#4•+&W' +'t(%#/- ^-H)JO!C ,M0;F m1g,60B,MGQ#0K,6+:C  E?M; 0C#' M.&,3K4&4AF,&4A)% <, s&.&,4%A ##1 ,+ >+H,#Q#gu,4RD<?-Cp' eGM0C"0$$4@4A4Q p,R5,00Q?@A.1), % ,4N4F0$;<A$.&Uj ' %J$D-'$$(I (C;GM4&4Q,+MF62-0-; ".-5$0,./0j4QGE M.&CV4N#,pU; 64#/#1CA4%J0$$J: 3#+&4N#,p;4%<+M4 h A7[G+9$1 OX$"\-?"JI$S)-*-]I5^" 4(' _%J0$C0$0C#M0$"<,-<, 6 ,4?V6+:CU$4M+M$U' ( U064<0C/,UEUu $0+MF$3 $<0% <' $.16-4G% $OAJ59#0,p2/ "p" H.1'(54A $6G 4)94$4)0$4JJ <0' =7[G+9$1 V<$"\-?+5*'$234+56' P6&"#hw5v0J3);0&"#M 0$34@#•;/%/+MF  'P6-& )G-&O 6-);064CU' [...]... dục kĩ năng sống trong các mơn học ở tiểu học Nhà xuất bản giáo dục 2 – Lớp 1 Việt Nam Giáo dục kĩ năng sống trong các mơn học ở tiểu học Nhà xuất bản giáo dục 3 – Lớp 2 Việt Nam Giáo dục kĩ năng sống trong các mơn học ở tiểu học Nhà xuất bản giáo dục 4 – Lớp 3 Việt Nam Giáo dục kĩ năng sống trong các mơn học ở tiểu học Nhà xuất bản giáo dục 5 – Lớp 4 Việt Nam Giáo dục kĩ năng sống trong các mơn học. .. các mơn học ở tiểu học Nhà xuất bản giáo dục 6 – Lớp 5 Tài liệu tập huấn Giáo dục kĩ năng sống Việt Nam Bộ giáo dục và đào tạo MỤC LỤC 1 Đặt vấn đề ……………………………………………… trang 1 2 Giải quyết vấn đề …………………………………………trang 2 3 Kết luận chung …………………………………………….trang 8 PHÒNG GD –ĐT QUẬN THỐT NỐT TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN AN 1 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC NGƯỜI THỰC... đã nói “khoa học mà khơng có hành vi đạo đức thì chỉ là sự tàn rụi của linh hồn” mà hành vi đạo đức đó chính là kĩ năng sống của học sinh vì vậy việc thực hiện rèn kĩ năng sống cho học sinh là cần thiết biết bao Cần khẳng định việc đứa trẻ thích nghi nhanh hay chậm, hình thành những kĩ năng sống diễn ra lâu hay mau phụ thuộc rất nhiều vào mức độ đúng đắn trong các chuẩn của người lớn đối với đứa trẻ... người được coi trọng về tiềm năng trí tuệ cùng với sức mạnh tinh thần Nhân cách của con người càng được đề cao và phát huy mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực xã hội Thực tế hiện nay ngành giáo dục đào tạo đã được nhà nước quan tâm đưa lên quốc sách hàng đầu thi việc dạy chữ nói chung và việc rèn kĩ năng sống nói riêng là vấn đề đặc biệt quan trọng Một nhà hiền triết đã nói “khoa học mà khơng có hành vi đạo... khơng phù hợp với các em vì những u cầu ở các em phải thực hiện một hành vi chín chắn mà các em chưa có khả năng hoặc các em phải làm các u cầu khơng mang tính thống nhất và liên tục trong việc cho phép hoặc cấm đốn sẽ ảnh hưởng khơng tốt đến sự phát triển tính nhận thức của học sinh Khơng nên nhồi nhét lượng kiến thức q mức so với khả năng tiếp nhận của não bộ PHẦN C: KẾT LUẬN CHUNG Trong cơng cuộc... làm cho trẻ sợ hãi và căm giận người lớn Sự đe doạ hồn tồn có hại cho đứa trẻ và sẽ khơng giúp cho hành vi của các em tốt hơn Khơng bắt các em hứa hẹn: Vì sự hứa hẹn hoặc doạ nạt khơng có ý nghĩa đối với em vì nếu các em cảm nhận được và cắn rứt vì khơng làm tròn lời hứa thì ở các em sẽ phát triển cảm giác hối lỗi Khơng nên u cầu các em phục tùng theo ý người lớn ngay lập tức vì sự phục tùng một . biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh c't$()*)!+,-. /-010$(-234+56' _J ,6 9#-5-4% rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu. 4$ & s…w{…w  c'_g"4%777777777777777777''c X'^MG"4%7777777777777777X n'P0977777777777777777'Z  PHÒNG GD –ĐT QU†Te‡T‡ TRƯỜNG TIỂU HỌC a SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC NGƯỜI THỰC HIỆN: bc 2012 - 2013 . E$,+#F+43 0$43,A43,4"C;+,?" ?,B$4A>4&45$)G4&45 /E96G4H 4%$IMột số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học . Vì r+9 0$A1G  $0$6.1JGF'  I.
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học, Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học, Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học

Từ khóa liên quan