0

Một số kinh nghiệm rèn luyện chữ viết cho học sinh lớp 5

17 2,193 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:55

. huynh học sinh để góp phần nâng cao chữ viết cho lớp tôi. C- Bài học kinh nghiệm Qu quá trình thực hiện và hướng dẫn và kết hợp với phụ huynh học sinh để rèn chữ viết cho học sinh tôi đã rút ra một. của chữ viết đối với học sinh tiểu học mà đặc biết là đối với học sinh lớp 5. “Nét chữ chính là “Nết người”. Các em có viết đúng, đẹp, trình bày khoa học thì các em mới học tốt các môn học khác được. Đa. quá trình rèn chữ cho học sinh. 3. Liên lạc với cha mẹ học sinh thông qua sổ liên lạc. Qua sổ liên lạc tôi thông báo cho cha mẹ học sinh biết được kết quả học tập, đặc biệt là kết quả về chữ viết.
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm rèn luyện chữ viết cho học sinh lớp 5, Một số kinh nghiệm rèn luyện chữ viết cho học sinh lớp 5,

Từ khóa liên quan