Một số kinh nghiệm huấn luyện kết hợp với băng hình tập huấn trong nâng cao đội tuyển học sinh giỏi bộ môn GDQP-AN

13 1.4K 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 10:15

. DUNG I- MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN KẾT HỢP VỚI BĂNG HÌNH TẬP HUẤN TRONG NÂNG CAO THÀNH TÍCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN GDQP-AN PHẦN: LÝ THUYẾT 1- Tuyển chọn, thành lập đội tuyển ngay. thuộc lĩnh mực (môn) : Quốc phòng-An ninh THANH HOÁ NĂM 2013 MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN KẾT HỢP VỚI BĂNG HÌNH TẬP HUẤN TRONG NÂNG CAO THÀNH TÍCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN GDQP-AN PHẦN:. THPT3 CẨM THỦY *** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN KẾT HỢP VỚI BĂNG HÌNH TẬP HUẤN TRONG NÂNG CAO ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN GDQP-AN PHẦN: LÝ THUYẾT Người thực hiện:

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Người thực hiện: Nguyễn Văn Kiên

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan